Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 BRĂILA
Aleea Cocorilor nr.1, Brăila – 810 299; Tel: (+40 239) 670.718;
Fax: (+40 239) 670.718 ; e_mail :gradinita_11_braila@yahoo.com
________________________________________________________________________________________________________________

Nr........../........................ APROBAT C.A. .................2014


PRESEDINTE C.A.,
DIRECTOR,
Prof. Elena HRIMIUC

PLANUL OPERAȚIONAL
AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM
AN ȘCOLAR 2014-2015

Nr. Obiective operaționale Acțiuni Resurse Responsabili Indicatori de


Crt. performanță
Umane Materiale Financia Timp
re

1. Realizarea mediului Constituirea Comisiei de CP- Cadre Registrul de Septembrie Director, prof. Existența
organizatoric curriculum didactice procese- 2014 Hrimiuc Elena sistematizării la nivel
verbale al CP de unitate
Colectarea opțiunilor Părinți -Liste cu titluri de
părinților privind activitățile -Liste cu titluri Septembrie -Director, prof. opționale care se pot
opționale de opționale 2014 Hrimiuc Elena desfășura în anul
-Chestionare -Cadre didactice școlar 2014-2015
- CDȘ

PLANUL OPERAȚ IONAL AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM, 2014-2015 Page 1


Studierea preferințelor și -Responsabila -Director, prof. -CDȘ
centralizarea lor la nivelul comisiei Chestionare Septembrie Hrimiuc Elena
grădiniței metodice Prof. 2014 -Responsabili
Dima Steluța de comisie
-Chestionare Director, prof. -Redactarea listelor
Discutarea opțiunilor CA și CP -Lista cu titluri Septembrie Hrimiuc Elena finale
părinților în CA și CP de opționale 2014 CA și CP
care se vor -Realizarea unui
defășura în pliant care să conțină
anul școlar oferta grădiniței
2014-2015

2. Elaborarea CDȘ-urilor Constituirea grupelor de -Cadre Septembrie Director, prof. -Desemnarea


lucru didactice 2014 Hrimiuc Elena sarcinilor de lucru
-Director, prof. -Adecvarea
Hrimiuc Elena Comisia de conținutului la temele
Proiectarea planificărilor -Cadrele Planificări curriculum: propuse
pentru activitățile opționale didactice pentru Anul școlar Hrimiuc Elena -Metode participativ
propuse activitățile 2014-2015 Alexandru C. active
opționale Dima Steluța -Respectarea
Prezentarea ofertei de -Cadrele Curriculum la metodologiei de
activități opționale, didactice decizia școlii Anul școlar ofertare a CDȘ-urilor
părinților 2014-2015

Comisia de Respectarea
3. Conceperea schemei Propuneri de scheme orare -Comisia de Scheme Anul școlar curriculum: metodologiei și a
orare a activităților și prezentarea lor în CA și curriculum: orare a 2014-2015 Hrimiuc Elena planului de
opționale CP pentru aprobare Hrimiuc E. activităților Alexandru C. învățământ pentru
Alexandru C. opționale Dima Steluța fiecare nivel de
Dima Steluța Director vârstă
-Inspector Planificări
4. Aprobarea CDȘ-urilor Vizarea planificărilor pentru pentru Începutul Director, prof. Vizarea planificărilor

PLANUL OPERAȚ IONAL AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM, 2014-2015 Page 2


individuale de către învățământul activitățile anului Hrimiuc Elena opționalelor de către
inspectorul de specialitate preșcolar, opționale școlar -Responsabila inspectorul de
Prof. 2014-2015 comisiei specialitate
Mangiurea C. metodice Prof.
-Cadrele Dima Steluța
didactice

5. Constituirea grupelor de Realizarea proiectării -Cadre Planuri cadru Septembrie Comisia de Planificarea
lucru calendaristice didactice -Metodologi 2014 curriculum: activităților opționale
Hrimiuc Elena conform
Alexandru C.
Dima Steluța
-Planificări
6. Realizarea activităților Desfășurarea activităților -Cadre pentru Anul școlar -Cadre didactice Capacitatea de a
opționale opționale conform didactice activitățile 2014-2015 forma competențele
planificării calendaristice opționale cerute

Director, prof. Fișa de Director, prof.


7. Monitorizarea Asistențe la activități Hrimiuc Elena asistență a Anul școlar Hrimiuc Elena Competențe și
desfășurării activităților opționale -Responsabila activității 2014-2015 -Responsabila deprinderi dobândite
opționale comisiei comisiei de preșcolari
metodice Prof. metodice Prof.
Dima Steluța Dima Steluța

DIRECTOR,

Prof. HRIMIUC ELENA

PLANUL OPERAȚ IONAL AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM, 2014-2015 Page 3