Sunteți pe pagina 1din 1

Date de identificare a angajatorului ANEXA ART.

73^2
Angajator (denumirea/numele) .................…
Codul de identificare fiscala ………………………..….
Cod CAEN …………...............
Judetul ............................
Sediul/Adresa .............................................
Contul IBAN/Banca .....................................
Telefon/Fax ..............................................…
E-mail/Pagina de internet .........................….

Nr......................../.....................................

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnata/subsemnatul ………………................................…………..... reprezentant legal al


……………….......................................… avand functia de ………………………………………………….., numit in
baza ....................................................... cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal,
declar pe proprie răspundere ca societatea comerciala susnumita nu a fost in raporturi de munca
sau de serviciu in ultimele 12 luni anterioare datei de incadrare, respectiv data
de ......................................., cu dl./d-na. ..............................................................., avand
CNP ..........................................................., care solicita acordarea primei de activare conform
art.73^2 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta declaraţie pe proprie răspundere va însoţi documentaţia prevăzută de art.73^2 din


Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Angajatorul
Director general sau altă persoană autorizată,
...........................

S-ar putea să vă placă și