Sunteți pe pagina 1din 9

Confesiunile zguduitoare ale unui mason de rang Inalt ce este Invins de boalA Un mare magnat al TiTeiului - un mason de rang

Inalt din cadrul sinistrului grup ultrasecret Bilderberg este bolnav de cancer Intr-un stadiu terminal Si se aflA In SUA. De curAnd, fiind plin de remuScAri pentru tot rAul pe care l-a fAcut, el Si-a deschis inima In faTa pastorului Lindsey Williams, care apoi a dezvAluit public confesiunile sale sAptAmAna trecutA. El i-a relatat cu limbA de moarte pastorului unele dintre evenimentele care urmeazA sA se abatA peste noi toTi In anul urmAtor (2012) Si totodatA a spus cA Inainte de preluarea conducerii lumii de cAtre sinistra grupare satanicA intitulatA "Noua Ordine ModialA", vom fi conduSi, aSa cum de altfel se spune Si In ApocalipsA, de cAtre chinezi, care dupA cum Stim sunt rasa cu pielea galbenA. El a adAugat cA deSi China va pArea cA este noua superputere, cei care o vor conduce din umbrA, sau altfel spus AdevAraTii StApAnitori, vor fi bancherii care fac parte din sinistrul grup al aSa-ziSilor "iluminaTi", ce vor rAmAne ascunSi, pentru ca acTiunile Chinei Si ale chinezilor sA aparA In prim-plan, In timp ce aSa-ziSii "iluminaTi" vor acTiona aSa ca Si pAnA acum, folosind acest paravan pus la punct cu viclenie. In cele ce urmeazA, oferim un rezumat ale acestor confesiuni, ce includ Si alte dezvAluiri despre unele fapte ce sunt plAnuite de Francmasoneria mondialA Si care ne sunt puse la dispoziTie nu de cAtre mijloacele mass-media, care cenzureazA In permanenTA astfel de Stiri jenante, ci de cAtre mass-media alternativA, care din fericire nu este controlatA de masoni. Punctul 1. In cel mult doi ani de acum Incolo, va fi plAnuitA Si dusA la Indeplinire o loviturA militarA fulgerAtoare asupra Iranului, ce va declanSa apoi un rAzboi care la scurt timp dupA aceea va face sA se dezlAnTuie cel de-Al Treilea RAzboi Mondial. ASadar,

atunci cAnd rAzboiul Impotriva Iranului va porni, va izbucni totodatA Si cel de-Al Treilea RAzboi Mondial, care va face sA intre In luptA mai multe TAri ale globului Si In felul acesta noua conflagraTie mondialA se va generaliza Si va face milioane de victime. Punctul 2. Dolarul american va fi cu siguranTA mort pAnA In anul 2012. TotodatA, la scurt timp dupA aceea, Si celelalte valute vor fi aproape complet lipsite de valoare, deoarece "iluminaTii" Si Francmasoneria mondialA vor introduce o nouA MonedA UnicA globalA. AceastA nouA MonedA UnicA globalA va apare la scurt timp dupA ce atAt dolarul american, cAt Si moneda euro vor cAdea. Lumea aSa cum o Stim acum va fi complet diferitA pAnA la sfArSitul anului 2012. Complotul urzit din umbrA ce vizeazA distrugerea valutelor este In curs de implementare, aSa cA este cel mai bine sA vA retrageTi neIntArziat banii din bAnci, sA urmAriTi sA cumpAraTi aur sau argint, deoarece preTul acestor metale rare va atinge In curAnd preTuri astronomice, aSa cum nu au existat niciodatA pAnA In prezent! Acest mason de rang Inalt a spus: "In cel mai scurt timp, chinezii Si China vor fi cei mai puternici". China va fi unealta docilA prin care se va urmAri Intronarea la nivelul acestei planete a Noii Ordini Mondiale. AtAt liderii, cAt Si populaTia Americii vor fi reduSi la un statut inferior, care poate fi asemAnat cu statutul actual al Lumii a Treia. In mod foarte semnificativ, Timothy Geithner, secretarul trezoreriei Statelor Unite, vorbeSte fluent chineza, iar Kevin Rudd, fostul prim-ministru al Australiei Si actualmente ministru de externe vorbeSte fluent mandarina. In cel mult doi ani de acum Inainte, aproape cA nu vom mai recunoaSte Statele Unite ale Americii. Elita din umbrA a "iluminaTilor" va accelera cAt va putea procesul de subjugare a maselor de oameni de pe aceastA planetA. Se va urmAri introducerea cip-ului RFID obligatoriu la cAt mai mulTi locuitori ai acestei planete. La capAtul acestor doi ani (respectiv la sfArSitul anului

2012), masele mari de oameni vor fi aduse Intr-o stare de debusolare completA Si vor fi atAt de sArace, IncAt nici mAcar nu vor mai fi In stare sA se rAzvrAteascA. InstalaTiile secrete HAARP vor acTiona de la distanTA pentru a genera prin intermediul anumitor energii psihotronice o stare ciudatA de hipnozA Si letargie globalA, care va afecta minTile imensei majoritATi a fiinTelor umane care trAiesc pe aceastA planetA. Prin intermediul instalaTiilor HAARP, fiinTele umane vor fi aSadar scufundate Intr-o stare ciudatA, letargicA, ce va atrage dupA sine o obnubilare Si o diminuare a voinTei, iar aceasta le va face sA nu reacTioneze, chiar Si atunci cAnd condiTiile de viaTA ale maselor mari de oameni se vor InrAutATi din ce In ce mai mult. Imensa majoritate a fiinTelor umane se vor comporta Intocmai ca niSte "legume", ca Si cum ar fi sedate, robotizate Si inerte. Punctul 3. Aurul Si argintul vor fi Si vor rAmAne singurele valori pe care oamenii se vor mai putea baza. tiind aceasta, realizaTi urgent conversia In aur a activelor Si a banilor de care dispuneTi. RealizaTi aceasta cAt mai urgent posibil. Nu lAnceziTi Si nu vA IndoiTi, pentru cA "iluminaTii" au de gAnd sA facA sA se prAbuSeascA In continuare, foarte curAnd, toate bAncile. Se va intra Intr-o stare de depresiune economicA Si atunci vom deveni cu toTii foarte sAraci, In cel mult doi ani de acum Incolo. Fie cA vrem, fie cA nu vrem, mulTi dintre noi vom fi obligaTi sA ImbrATiSAm modul TArAnesc de viaTA, pentru cA nu vom mai putea sA locuim la oraS, datoritA sArAciei In care ne vom afla. Nu speraTi cA veTi putea depinde de bunurile imobiliare, deoarece Si piaTa acestora se va prAbuSi In curAnd, cAci oamenii nu vor mai avea cu ce sA cumpere case Si ca urmare, preTul actual al bunurilor imobiliare se va prAbuSi. Nu este cazul sA spere cineva cA va putea sA trAiascA din averi, din moSteniri sau din investiTii, cAci toate acestea vor dispArea atunci

cAnd bAncile se vor prAbuSi Si vor da faliment una dupA alta. Punctul 4. In curAnd, petrolul brut va ajunge 150-200 dolari barilul, In urmAtoarele cAteva luni! Punctul 5. BAncile orchestreazA criza ipotecilor bancare care va fi reglementatA prin actul care a fost validat de Congresul SUA cu douA sAptAmAni In urmA Si care le permite bAncilor sA ia In stApAnire casele datornicilor fArA a avea nevoie de alte Imputerniciri. DacA aveTi ipotecA, achitaTi-o acum sau vindeTi-vA casa pentru a vA putea permite sA plAtiTi integral suma pentru o altA locuinTA, chiar dacA cu banii rezultaTi din vAnzare o sA cumpAraTi doar o garsonierA. AsiguraTi-vA IncA de pe acum cA locuinTa voastrA, chiar umilA, este achitatA integral, cAci In curAnd milioane de oameni ISi vor pierde casele. Punctul 6. Legea SAnAtATii ce a fost promovatA de PreSedintele Obama este totodatA un instrument perfid de control ce este dictat de cAtre bAnci Si va fi pus In aplicare de cAtre societATile de asigurare. Preluarea controlului de cAtre Guvern asupra armelor de foc ale americanilor precum Si eutanasia sunt totodatA ascunse In aceastA lege perfidA. Punctul 7. Guvernul SUA a dat cu mai mulTi ani In urmA canalul Panama Chinei, iar aceasta a fost o strategie a Consiliului de RelaTii Externe (CFR) Si a Comisiei Trilaterale. Punctul 8. Este necesar sA StiTi cA la ora actualA China deTine deja toate porturile greceSti. Punctul 9. Actualmente China deTine 90% din toate mineralele rare ale pAmAntului Si utilizeazA felurite componente pentru tehnologii, pentru arme, etc. etc. PuTini Stiu cA la ora actualA China produce 80%

dintre componentele armelor pentru armata SUA. Este incredibil, dar adevArat. La ora actualA SUA se aflA la mila Chinei! Punctul 10. China este cel mai mare extractor de resurse minerale naturale care existA la nivel mondial. Ea deTine mai mult de jumAtate din exploatArile miniere din Australia . China deTine totodatA exploatAri miniere In Africa, In SUA, In Orientul Mijlociu, In Canada . China deTine un monopol de 90% asupra tuturor mineralelor rare ale pAmAntului! Punctul 11. China face tranzacTii cu toate monedele importante ale lumii, devenind extrem de bogatA In numerar Si In felul acesta, ea poate cumpAra Si vinde In orice monedA. Punctul 12. PuTini Stiu cA Rusia este cel mai mare producAtor de petrol Si gaze. tiind aceasta, trebuie sA fim foarte atenTi asupra a tot ceea ce se petrece atAt In Rusia, cAt Si In China . Dat fiind faptul cA au interese majore cu aceste TAri, americanii nu vor cAStiga niciodatA un rAzboi Impotriva lor, deoarece SUA Si-a mutat toatA industria de producTie In China . Punctul 13. Elitele aSa-ziSilor "iluminaTi" alcAtuiesc guvernul negru din umbrA. ImpreunA cu globaliStii, ele doresc sA declanSeze o crizA de mari proporTii In Orientul Mijlociu In urmAtoarele cAteva luni. Banca Goldman Sachs ImpreunA cu City Bank Si FMI se focalizeazA deja asupra Iranului. Aceste bAnci se dedau la felurite manevre murdare din culise cu scopul de a paraliza financiar Orientul Mijlociu Inainte ca trupele NATO ce vor fi comandate de cAtre elita aSa-ziSilor "iluminaTi" sA atace. Trebuie, de asemenea, sA fiTi conStienTi de faptul cA SUA Si Europa au vAndut de curAnd computere virusate Iranului, iar aceasta a fost o loviturA mArSavA In mod abil premeditatA. Toate acestea aratA cA se exercitA din umbrA felurite acTiuni de sabotare a Iranului, tot aSa cum s-a fAcut Si In cazul Irakului Si totodatA se fac pregAtiri pentru un atac fulger Impotriva Iranului, care atac

va izbucni atunci cAnd "iluminaTii" vor considera cA a sosit momentul, pe neaSteptate. Punctul 14. "IluminaTii" vor sA implementeze la nivelul acestei planete sinistrul proiect satanic "Devil's Mesia" ("Mesia Diavolului") . In realitate, acesta este o acTiune sub acoperire prin care "iluminaTii" vor, de fapt, sA facA posibilA apariTia sinistrului Antichrist. Ei nu Il numesc Antichrist pentru a nu trezi suspiciuni prea mari Si tocmai de aceea au intitulat, In mod viclean, acest proiect satanic "proiectul Devil's Mesia" (Mesia Diavolului - sau altfel spus, "unsul" sau mesagerul lui Satana). Magnatul cel bolnav de cancer care se aflA Intr-un stadiu terminal a mai spus: "De curAnd, "iluminaTii" au decis cA trebuie sA ne descotorosim cAt mai repede de Dumnezeu Si de tot ceea ce se manifestA prin El pe aceastA planetA, pentru a Introna neIntArziat Noua Ordine MondialA". Acest magnat a spus cA "Mesia Diavolului" ("Devil's Mesia") InseamnA, Inainte de toate, perversitate multiplA Si totalA care trebuie sA fie acceptatA ca un mod normal de viaTA de cAtre toTi locuitorii acestei planete. Homosexualitatea, drogurile, pedofilia Si sexul animalic, abject Si lipsit de afectivitate sau iubire trebuie sA predomine In cel mai scurt timp pe aceastA planetA. Pentru aceasta, "iluminaTii" au decis cA mai IntAi trebuie sA implementeze, pe tot globul, toate formele de perversiune, urmArind sA Ii nAuceascA pe oameni Si sA Ii facA sA nu Ii mai intereseze iubirea, care trebuie, In viziunea lor satanicA, sA fie InlocuitA doar cu sexul. Ei se gAndesc sA acTioneze In modul acesta abject Si pervers deoarece Si-au dat seama cA nu Il pot aduce pe "Mesia Diavolului" ("Devil's Mesia") acolo unde va exista un popor drept, care crede In Dumnezeu Si care respectA In continuare valorile spirituale Si morale. Mai IntAi, "iluminaTii" vor urmAri sA perverteascA toate popoarele acestui PAmAnt Si dupA aceea vor alege care va fi poporul cel mai pervertit Si acolo Il vor face sA aparA,

fiind susTinut de ei Si de toate mijloacele mass-media, pe "Mesia Diavolului" ("Devil's Mesia"). Punctul 15. Cei care s-au autointitulat "iluminaTii" fac presiuni pentru a institui o aSa-zisA religie unicA a lumii (One World Religion) Si pentru aceasta creeazA organizaTii fantomA cum ar fi Consiliul NaTional al Bisericilor, care este finanTat din umbrA chiar de cAtre aceste organizaTii satanice masonice, cum ar fi fundaTiile evreilor Rockfeller, Carnegie Si Ford. Este interesant de observat cA la ora actualA crearea unor aSa-zise comunitATi religioase de cAtre aSa-ziSii "iluminaTi" este un factor cheie In promovarea unui fals ecumenism ce se urmAreSte sA fie Intronat prin intermediul unor astfel de consilii Si fundaTii In care nu sunt incluSi oameni care cred In Dumnezeu, ci fiinTe umane corupte, perverse Si avide de cAStiguri financiare fabuloase. Astfel de iniTiative-fantomA ce se bazeazA pe clerul corupt au preluat deja majoritatea bisericilor din Statele Unite. RAmAi pur Si simplu uimit, Si la prima vedere nu ITi vine sA crezi atunci cAnd descoperi modul mArSav, viclean, pervers In care astfel de aSa-zise iniTiative religioase sunt create pentru a aduce, chipurile, cuvAntul Domnului Dumnezeu sau sunt promovate, zice-se tot In numele lui Dumnezeu, cu toate cA este clar pentru oricine vrea sA vadA cA In realitate ele urmAresc sA deturneze pe adevAraTii credincioSi atAt In anumite zone din Statele Unite ale Americii, cAt Si In Irlanda Si mai recent In arhiepiscopia Westminster din Anglia. Astfel de "iniTiative religioase" viclene urmAresc sA conducA omenirea cAtre o aSa-zisA BisericA atotcuprinzAtoare, din care InsA Dumnezeu va lipsi In realitate. Punctul 16. Deja au fost votate ordonanTe care sunt supranumite "hotArAri locale" (ele au fost chiar adoptate In unele state din SUA) care Il Imputernicesc deja pe Seriful districtului sA vinA Si sA punA lacAtul pe o bisericA In cazul In care se face o reclamaTie

Impotriva acestei biserici, mai ales Impotriva pastorului ei, de IndatA ce acesta vorbeSte Impotriva homosexualitATii, Impotriva anumitor vicii, sau ia atitudine Impotriva pedofiliei. In felul acesta, prin uneltele lor mArSave, "iluminaTii" pot prin astfel de ordonanTe sA InchidA bisericile In afara oricArui proces legal Si ei acTioneazA In felul acesta aSa cum se acTiona mai demult In China . Punctul 17. Acest magnat al petrolului a mai spus: " , care oricum au deja un control aproape complet asupra mijloacelor mass-media, plAnuiesc sA obTinA un monopol complet In acest domeniu, pentru a implementa cAt mai repede Noua Ordine MondialA. Deja ei au corporaTii mass-media ce sunt deTinute de anumite grupAri masonice. ASa-ziSii "iluminaTi" plAnuiesc cu premeditare sA distrugA civilizaTia prezentA. La ora actualA, elitele masonice mondiale In cArdASie cu aSa-ziSii "iluminaTi" controleazA nu numai Rusia, dar Si China, Si controleazA din umbrA In totalitate atAt pe preSedintele SUA (Obama), cAt Si congresul SUA. Dat fiind faptul cA Congresul SUA este controlat din umbrA de Francmasoneria mondialA In cArdASie cu aSa-ziSii "iluminaTi", aceStia vor urmAri sA bage pe gAt poporului american "Cyber Security Act" (Legea securitATii cibernetice) , prin care vor putea cenzura dupA bunul plac informaTia ce se publicA pe internet, precum Si Carbon Tax Act (Legea taxei pe emisiile de dioxid de carbon), prin care vor impune o taxA pe emisiile de dioxid de carbon, sub pretextul InSelAtoriei cu "IncAlzirea globalA". Apoi, contribuabilii americani naivi Si manipulabili vor fi rugaTi sA salveze Tara din ghearele crizei ipotecare Si prin aceasta vor fi "jumuliTi" de ultimele resurse financiare Si vor aduce pe tavA In jur de trei trilioane de dolari marilor bAnci, care vor InghiTi aceste sume Si le vor folosi dupA cum vor aSa-ziSii "iluminaTi". BAncile mari vor urmAri sA distrugA bAncile mici care fac eforturi sA salveze economiile In anumite TAri. ASa-ziSii "iluminaTi", care sunt de fapt niSte

mega-zarafi sau, altfel spus, niSte mega-cAmAtari ai planetei, nu vor permite InsA aSa ceva. Pentru ei, jocul este crud, este lipsit de fair-play Si InseamnA Inainte de toate dobAndirea prin orice mijloace a unui control total al tuturor banilor, inclusiv un control al banilor tAi, al casei tale, al maSinii tale, al Intregii tale intimitATi Si chiar al vieTii tale. In curAnd, se va impune ca obligatorie implementarea sinistrului cip RFID