Sunteți pe pagina 1din 4

Contractul de donatie:

norme legale, tipuri si model


by Mihaela Colesnic, 09 apr 2019

VENITURI DIN ALTE SURSE

Donația reprezintă transmiterea, prin intermediul unui contract, în mod gratuit și irevocabil, a
dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, de către o persoană
denumită donator către o altă persoană numită donatar.
Donația este consfințită printr-un contract cu titlu gratuit, având în vedere faptul că una dintre
părți are că scop să procure pentru cealaltă parte un beneficiu, fără a obține la schimb vreun
avantaj.

 Care este cadrul legislativ


 Cine dispune prin donatii
 Ce se dispune prin donatii
 Ce tipuri de donatii poti face
 Cum se incheie contractul de donatie
 Ce implica irevocabilitatea donatiilor
 Conditiile revocarii contractului de donatie
 Care sunt obligatiile donatorului
 Care sunt obligatiile donatarului
 Actele necesare donarii unui imobil
 Taxele pe care trebuie sa le achiti
 Durata si procedura intocmirii contractului
 Achitarea impozitului catre stat
 Model de contract de donatie

Care este cadrul legislativ


Potrivit Codului Civil, articolul 985, trasatura definitorie a contractului de donatie este
transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor, cu intrunirea a doua elemente:

 intenția de a gratifica, fapt ce are rolul de cauză a liberalitatii;


 micșorarea patrimoniului dispunatorului, în favoarea gratificatului, prin transmiterea unui drept de
proprietate sau a unui drept de creanță, fără existența unei contraprestatii realizate.

Cine dispune prin donatii


Conform aliniatului 1 al articolului 987 din Codul Civil, orice persoana poate face si primi
liberalitati, cu singura conditie a respectarii capacitatii necesare pentru a incheia acte de
dispozitie. Cei lipsiti de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu
pot dispune de bunurile lor prin liberalitati. Printre acestia se numara minorii si persoanele cu
interdictie judecatoreasca.

Ce se dispune prin donatii

pag. 1 / 4
Prin intermediul actiunii de donatie, se pot transfera de la donator la donatar bunuri mobile si
imobile, bunuri de natura corporala (organe) sau incorporala, cum ar fi drepturile reale, altele
decat dreptul de proprietate, si bunuri prezente sau viitoare, cu exceptia unei mosteniri,
nedeschise.

Bunuri mobile corporale, cum ar fi banii in numerar cu o valoare de pana la 25.000 de lei, se
supun celei mai simple forme de donatie, denumita darul manual. Acesta reprezinta o
exceptie de la principiul solemnitatii donatiei, prevazut de articolul 1011, alineatul 1, din Codul
Civil.

Ce tipuri de donatii poti face


In functie de scopul lor, donatiile se impart in urmatoarele categorii particulare:

 donatii indirecte: reprezinta renuntarea la un drept, remiterea de datorie, asigurarea in favoarea


altei persoane sau stipulatia pentru altul, prin impunerea obligativitatii ca promitentul sa execute o
prestatie in favoarea unei terte persoane;

 donatii deghizate: ascunse sub forma unui act juridic, cu titlu oneros, astfel de donatii sunt valabile
doar daca nu incalca dispozitiile imperative ale legii. Aceste donatii nu trebuie sa se incheie in
forma autentica, ci numai daca se respecta forma actului oneros in care se deghizeaza.
Demascarea donatiei deghizate se face prin intermediul actiunii in simulatie.

 donatii cu sarcina: prin apecificul acestui tip de donatii, donatorul impune donatarului o obligatie
determinata numita sarcina. Neexecutarea ei atrage dupa sine revocarea contractului de donatie.

Cum se incheie contractul de donatie


Acest act se incheie in mod obligatoriu in forma autentica, indiferent care este natura
bunurilor donate. Nerespectarea formei autentice are drept consecinta nulitatea absoluta a
contractului. Incheierea contractului de donatie intre persoane absente presupune
exprimarea consimtamantului partilor la momente diferite, prin implicarea existentei unei
oferte de donatie, precum si a unei acceptari.

Ce implica irevocabilitatea donatiilor


Potrivit prevederilor aliniatului 1 al articolului 1270 din Codul Civil, contractul valabil incheiat
are putere de lege intre partile contractante, adica orice contract valabil este si irevocabil.
Exceptie de la aceasta prevedere fac donatia cu termen, donatia sub conditie cazuala,
donatia cu rezerva uzufructului sau abitatiei, precum si donatia intre soti.

Conditiile revocarii contractului de donatie


Exista anumite actiuni ale donatarului care compromit procesul de transfer al bunurilor sau
drepturilor dinspre donator. Daca donatarul a atentat la viata donatorului sau a unei persoane
apropiate lui, precum si daca nu l-a instiintat cu privire la intentia unor terte persoane de a
face acelasi lucru, actul de donatie poate fi oprit.

pag. 2 / 4
De asemenea, daca donatarul se face vinovat de fapte penale, de cruzime sau daca a adresat
injurii grave catre donatar, cel din urma poate revoca procesul de donatie. Daca donatarul
refuza in mod nejustificat sa ii asigure alimente donatorului aflat in nevoie, in limita valorii
actuale a bunului donat, rezultatul este similar.

Care sunt obligatiile donatorului


Desi contractul de donatie este unul cu titlu gratuit, donatorul are cateva obligatii ca urmare a
incheierii acestuia. Acesta este obligat sa ofere donatarului garantii cu privire la eventualele
vicii ascunse sau cu privire la evictiune in cazul in care a promis expres o garantie sau daca
evictiunea decurge din fapta sa.

In cazul in care evictiunea decurge dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis sau
daca donatia este cu sarcina, apare din nou necesitatea garantiilor. La fel, in cazul in care
donatorul cunoaste viciile ascunse, dar nu le aduce la cunostinta donatarului in momentul in
care are loc incheierea contractului.

Care sunt obligatiile donatarului


Donatarul datoreaza recunostinta donatorului, iar dovezile de ingratitudine ale acestuia
reprezinta o nerespectare a obligatiei, care atrage dupa sine revocarea donatiei.

Actele necesare donarii unui imobil


Pentru incheierea unei donatii al carei obiect este un imobil, sunt necesare actele de
identitate ale partilor, actul de proprietate al imobilului, certificatul fiscal pe numele
proprietarului. Mai sunt necesare documentatia cadastrala, extrasul de carte funciara,
adeverinta eliberata de asociatia de proprietari sau locatari, care sa ateste faptul ca
proprietarul nu are datorii fata de asociatie.

Taxele pe care trebuie sa le achiti


Intocmirea unui contract de donatie este conditionata de achitarea unor taxe specifice.
Valoarea acestora este calculata conform cu expertizele disponibile pe site-ul Uniunii
Nationale a Notarilor Publici din Romania. Pentru calcularea veniturilor din alte surse, poti
apela cu usurinta la unelte online accesibile.

Durata si procedura intocmirii contractului


In mod normal, timpul necesar pentru autentificarea contractului de donatie este de trei-patru
zile, iar actiunea necesita doua etape:

 depunerea actelor necesare de catre donator la notariat;

 prezentarea partilor la notariat pentru semnarea contractului de donatie, in termen de doua-trei zile,
dupa ce biroul notarial obtine extrasul de carte funciara.

pag. 3 / 4
Achitarea impozitului catre stat
Notarul public are obligatia legala de a incasa nu doar taxele proprii, ci si impozitul datorat
statului pentru transferul proprietatii. Aceasta prevedere se aplica in cazul partilor care
incheie un contract de donatie si care nu sunt rude sau afini pana la gradul al III-lea, inclusiv
soti. Rudele si afinii pana la gradul al III-lea, inclusiv sotii, sunt persoane scutite de plata
impozitului.

Model de contract de donatie


Contractul de donatie ar trebui sa cuprinda urmatoarele elemente:

Contract de donatie

Incheiat astazi…

La…

Partile contractante

1.1 D..., domiciliat in..., str. ...., nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ...., apartament ....,
sector/judet ....., nascut la data de (ziua, luna, anul) ...... in (localitatea) ......, sector/judet ....,
fiul lui ..... si al ....., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ..... nr. ......, eliberat de ......,
cod numeric personal ....., in calitate de donator, pe de o parte, si

1.2 D...., domiciliat in..., str. ...., nr. ....., bloc ....., scara ....., etaj ...., apartament ....,
sector/judet ....., nascut la data de (ziua, luna, anul) ...... in (localitatea) ......, sector/judet ....,
fiul lui ..... si al ....., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ..... nr. ......, eliberat de ......,
cod numeric personal ....., in calitate de donatar.

2. Obiectul contractului

3. Clauze finale

DONATOR

DONATAR

Fiind o forma de manifestare a generozitatii umane, gestul de a dona este complet doar atunci
cand formalitatile legale sunt indeplinite intru totul.

pag. 4 / 4

S-ar putea să vă placă și