Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

PREýEDINTELE RAIONULUI UNGHENI

DISPOZITIE

diп /tr, р1 202з

Сu privire la сопvосаrеа sеdiп{еi extraordiпare


а Coпsiliului raioпal Uпghепi

iп temeiul art.45, р. 3 al Legii privind administra{ia publicй lосаlй nr.436-XVI din 28. |2.2ОО6,

DISPUN:

Se сопvоасй, ре data de 26.0l .202З, оrа 10.00, 9edin{a ехtrаоrdiпаrй а Consiliului rаiопаl Ungheni
Nаliопаlй l l, sala de qedinle) cu urmйtоаrеа ordine de zi
(str. :

l. Cu privire la соrеlаrеа bugetului raional арrоЬаt ре anul 202З cu Legea bugetului de stat ре
anul 2023.

2. Сu privire la ассерtаrеа primirii bunurilor in proprietate publicй а raionului Ungheni.

з. Cu privire la modificarea Statutului i.M.,,Centrul Stomatologic Raional Ungheni", aprobat prin


Decizia пr.5 12З diп 29.07 .202l,

Ghenadi MITRIUC

Сопtrаsе

ýef Seclie juridicй ;i resurse umane pAscARu

"e4_/alentina

S-ar putea să vă placă și