Sunteți pe pagina 1din 18
DIRECTIA SUPRAVEGHERE $I CONTROL SECTORUL ASIGURARI - REASIGURARI catre, CONSILIUL AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ee [NOTA privind analiza nsupea tbl Raancare » Sot de A Tosurance SA ta data de 3182017, lacasyevelmen Aprobat penira includerea in Proietul de | Preyedinte 1Ordinede 2” Leonardo Baden ee ‘Avizat pentra includeren in Proicetal de | Vicopreyedin Ordine de a” ‘Sematturd ‘Structura orpanizatorit iniitoare Diretia Supraveghere siContral Elaborat de citre: ‘Conducator ‘Semaituri, Tntocmit _Semaatur’s aa Florin GOLOVATIC = Carnaan Netuda a Berson, ‘ - nea Samar clon macs [Voceacheres Sr Servi deRewtacs Sartor sa | SES | firmelor de investitic " ~ “set StS ee a Spalarii Bunilor 4 2 st a a Directia Juridien ‘Anexe ale document () Analiza DSSF supra documentclor ‘eferitoare laimprumutul subordonat , @)Documentcle prezentate de cftre | Nr. deevident a, ease asiguritor prin adresn ar.2033/26.04.2017 ‘document i G).__ Documente prezentate ulterior datei | SA-DSCMTIS/N4072017 |! pas Taine ‘de 26.04.2017 re ane Informare 1 Sumar Urmare a actiunilor de control inopinat desfasurate de care Autortatea de Supraveghere Financiar8, prin Directia de Supraveghe si Control (SAR), Ia Societatea de Asigurare City Insurance S.A., s-a constatat cd asiguratorul dejine capital insuficient. De asemenea, + Constatat c4 decizille anterioare ale conducerii societdii conduc la inregistrarea unui nivel semnificativ de expunere pe pista imobilis precum si inregistrarea unui rise de eredit ridicat in relajie cu foste si actuale part legate (Unity Broker de Asigurare SRL gi City Invest ‘Management SRL).Avind in vedere aceste aspecte, Autoritatea de Supraveghere Financiard a dispus, prin Decizia A.S.F. nr.901/18.04.201 deschideren procedurii de redresare financiari pe bazi de plan de redresare financiari, Prin Decizia A.S.F. nr.901/2016 la art. 5, fost stabilite in sarcina asigurdtorului implementarea masuri prudent i (1) asigurarea nivelului fondurilor propriteligibile care acoperd cerinja minima de capital (MCR); (2) asigurarea nivelului fonducilor propriteligibile care acoperd cerinja minima de capitel (SCR); ) Interzicerea efectusri de investiii in valori mobiliare si imobiliare, cu excepfia plasamentelor in depozite bancare, titluri de s sicentficate de trezorerie; (4) Limitarea unitailor de expunere brute aferente activittli RCA gi a valorii expunerilor brute corespunzitoare celorlalte activit de asigurare practicate de socieiate pentru anul 2016 la nivelul maxim de 75% din valorile inregistate fn cursul anului 2015; (3) Recuperarea imprumuturilor acordate societilor afiliate gi interzicerea acordarii de noi imprumutur sia creanfelor nefncasi fondurilo proprit de baza, prin planul de redresare financiar, actionaral majortar al SAR City Insuran S.A. 5 angajat st acorde societi un imprumut subordonat in valoare de 30 milioane €. fn ceea ce priveste emisiunen unui imprum subordonat si subscrierea acestuia de cite acfionarul principal, respectiv Vivendi Intemational S.R.L., -a constatat ca neindeplini misura ca privire Ia capitalizaren asiguritorulu la data de 20.03.2017, intrucdt mecanismul de finanjare nu aduce capital efectv care garanteze redresarea financiar, intruct imprumutulsubordonat s-arealizat sub forma unui imprumut in natu. 3 7 4 3 % Le DIRECTIA SUPRAVEGHERE $I CONTROL "ee eames PSone SECTORUL ASIGURARI - REASIGURARI Citre, CONSILIUL AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ay NOTA privind analiza apr sabi Onanclar a Soci de Astgrare Reasgurare City 5 Tnsurance S.A. data de 3.082017, ines event ueriare rat pear incederea tm Prieta de | Preedinte ‘Srna Lard aden ce ‘Aven pentra tncluderen fn Proteat de | Vieepreyetoe, re "Ordine dei" Cornel Coca Constantinescu Struetura orpanizatorit iniiatoare Diretia Supraveghere si Control Elaborat de cstre: Conductor Semattued Imocmic [ Dire, ‘ Florin GOLOVATIC__< aa ‘Aviaat Director, Direotia Strategie si StabiitateFinanciard_| Valentin Yoneseu ‘Avizat Servilul de Rezoluiew Asiguritorilor gi « fiemelor de investiie tat Seto, Service ContrmiotePrvenier | Aleandra CODESCU Suc Dar ave Dior, Dire Suri Rade Peres ae ipra_ documentelor ‘eferitoare Ia imprumatul subordonat parent rena ae care | Ne decent a aa Qi nietpincrrarsasoceuat” | __“ecusta i ta de a G).__ Documente presentate ulterior datel | SA-DSCHTIS/1407.2017 | ™ materitalue an aa Sasa Bet fas mnilor de control inopinat desfagurate de cAtre Autoritatea de Supraveghere Financiard, prin Directia de Supraveghere si Control (SAR), la Societatea de Asigurare City Insurance S.A., sa constatat c8 asigurdtorul define capital insuficient. De asemenea, 5-2 ‘constatat c& decizile anterioare ale conducerii societthii conduc I sativ de expunere pe piata imobi precum gi rarea unui rise de credit ridicat in relate cu foste i actuate pati legate (Unity Broker de Asigurare SRL gi City Invest & Management SRL).Avand in vedere aceste aspecte, Autoritatea de Supraveghere Financiara a dispus, prin Decizia A.S.F. nr.901/18.04.2016, desehiderea procedurii de redresare financiari pe bazi de plan de redresare financiar®. Prin Decizia A.S.F. nr.901/2016 la art. 5, au fost in sarcina asigurdtorulut implementarea masuri prudentiale, din care semnifica (1) asigurarea nivelului fondurilor propri eligibile care acopera cerinta minima de capital (MCR); (2) asigurarea nivelului fondurilor propri eligibile care acoperd cerinja minima de capital (SCR); ) Interzicerea efectuArii de invest’ in valori mobiliae gi imobiliare, cu exceptia plasamentelor in depozite bancare, tit si cenifcate de trezorere: (4) Limitarea uitjlor de expunere brute aferente activitaii RCA sia valor expunerilor brute corespunaatoareceorlale activi de aigurarepractcate de societate pentru anal 2016 Ia nivelul maxim de 75% din varie fcegistrate fn curs anului 2015: {G) Recuperarea imprumuturitoracoratesocittiorafiliate gi intericerenacordiit de noi imprumutur ga creanflorneineasate dela debior in vederea restablirifondurilorproprii de bs28, prin planul de redesarefinanciar,actionarul majoritar al SAR City Insurance S.A. sa angojat si corde socetji un imprumut subordonat in valoare de 30 milioane € in ceea ce privesteemisiunes unui impramut subordonnt si subscrieren ncestuia de citre ctonarul principal, respectiv Vivendi Intemational S.R.L., $8 constatat ca neindeplinth risura cu privire ta capitalizaren asiguritorolt Ia data de 20.03.2017, intrest mecanismul de finanjare nu aduce capital efetv cae 8 sarantze redresarenfinancirt ntrucit imprumtl subordonat - ealizat sub forma unui nprumt in natur Reporta la dispozitile decizii A.S.F., se constati un rise decizional, intrucit conducerea Societal de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. nua respectat implementarea masuilor prevazute in decizia amintita mai sus. La dota de 31.12.2016, se consatd ea Societstea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. nu detinea fonduri propri de bazi eligible suficiente care st acopere cerinia ‘minima de capital (MCR), find inclate prevederile art.9S alin(1) lit.) peti) din Legea n.237/2015 gi cerinfa de capital de solvablitate (SCR), neindeplinind astfelcerimelelegale pentru continvarea detineriiautorizatci de functionare. De asemenea, Societatea de Asigurare ‘Reasigurare City Insurance S.A. inregistra un coeficient de lichidtate subunita, afl actvele lichide fiind inferioare obligafiilor asumate prin contractele de asigurare. in sedinja din data de 27.03.2017, in cazul Societait de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., Consial iti de Supraveghere Financiard a considerat cA sunt intunite conditle cumulative previzute la ar 8) sib) gia color previzute la art. 43 din Legea 246/2015 privind redresarea gi rezolutia asiguratorilor. Astfel, a fost emist Decizia nr, 463/04.08.2017 rivind aplicarea dispozitilor Legit nr. 24672015 Societatii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., asiguritor flat in procedurl de redresare financiara potrivit prevederilor Legit nr. 03/2004, republienth, cu modifictrile ulterioare. Decizia ‘menjionata a avut fa baz8 analiza raportdrilor Solvabilitateaferente trimestrului IV 2016 (date estimate), furnizate de cre Socitatea de Asigurate Reasigurare City Insurance S.A. conform dispozifillor art. 3 din Norma nr.21/2016. Prin Decizin A.S.R. nr.463/04,04.2017, Autoritaten de Supraveghere Financiara, in calitate de autortate competenta, in conformiate eu dispozigile ar. 26 alin{l) lit. a) din Legea nr.246/2015, a solicitat conducerti Societaii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. s8indeplineasct o serie de masuristabilite la art. 2 Wt. (a) ~(@) prin decizia amintih, ‘Art.26 alin(1) lit. a) din Legea r.246/2015 prevede: in eazul in care un asiguritor incalcd sau este susceptibil sd incaee, in viitorul propia, ca urmare a unei deterioriti rapide a situafiel financiare ce include o deteriorare a situate capitalului de solvabilitate sia fondurilor propril care acopera cerinja de capital de solvabiltate, cerinfele pentru menjinereaavtorizai prevlzute in Legea nr. 32/2000, cu modifctrile sicompletirile ultrioare, Autoritatea de Supraveghere Financiar, in calitste de autoritate competent, pe lng masurile de remediee su de sancfionare dispuse tn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificdrile gi completiile uterioare, poate lua, dupa caz, in principal, urmatoarele maui: ast solicite organului de conducere al asigurstorulul si implementeze una sau mai multe misuri stabiite planul de redresare sau, in conformitate cu prevederle art. 16, $4 actualizeze un astfel de plan de redresare in sitvatia in care circumstanfele care au condus Ia interventin timpurie diferi de ipotezele stabilite in planul initial de redresare gi si implementeze tuna sau mai multe dintre misurile stailte in planul actualizatintr-un anumit interval de timp, pentra a se asigura ef asigurdtorw! vvaindeplini i contiouare cerinfele pentru mentineren autorizari. vind in vedere dispoziile at2U it.) din Norma ar, 5/2016, s-a emis Decizin AS.P. nr.604/27.04.2017 cu prvi valuiri activelor,datoriilor si capitaluriorpropri ale Societii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. Evaluarea va fi realizath de cfie un auditor financiar gi se va finaliza prin intocmirea raportulu procesului de evaluare, in termen de 5 luni de In data primiriideciziei mentionate. 1. Expunere de motive 2. Artz lit. (a) din Decizis A.S.F. nr.463/04.04.2017 stabileste ca mfsurd in sarcina conduceri Societiii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A, "Identiffenren unor aetiuni de eapitalizare gi de restabilire a fonduritor propril eligible care sit aacopere cerinfele de capital minim (MCR) si de solvabilitate (SCR), precum sia coeficientulul de lichidKate, prin capitalizes de etre un potential investitor, potrivit Memorandumutui de intelegere (MOU) cu Dr. Max Walter Roestler din data de 16.12.2016". Referitor la masura mentonatd anterior, asigudtorul a intreprins wrmatoarle acfini: 2.1.1. Conform Convoeatorului Adundrii Generale Extraordinare a Societaii de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A, rezult 8 noua gedin{a a adunari va fila data de 21.07.2017. Conform prevederilorlegale si dspozitillor actuluiconsttutiv,ordinea de zi a sedine este umatoarea: (1) Majorarea capitaluli social al socetai, prin apoct in numerar, cu valoarea de 229 milioane lei (echivalentul a $0 milioane €, a tun curs de referng® de 4,58 le/euro), prin emiterea unui numa de 228 milioane actin nominative cu o valoare nominala de Hewemisiune, fra peima de emisiune; (2) Subscrierea si plata afiunilor se va realiza in dous etape: (a) prima etapa, pind la 22.08.2017, actionari interesayi putind ‘subscrie actiunile proportional cu numérul de actiuni detinute fa aceasté data; (b) a dowa etapa, intre 23.08.2017 si 23.09.2017, care se va desfigura fart espectarea dreptului de prefrin( al ational, orice persoandinteresata puténd subsere i plat act {G) Actunite nesubscrise sau suascris si neptite in termenele menyionate anterior vor fi anulate; (4) imputericirea domnului Ctistian Pascale si semneze in numele actionarlor toate documentele wt formalitailor necesare aduceri a indepliire a celor hotirdte in eadral edinjs 2.12. Prin adresa ne-2033/26.04.2017, ivegisrat In A.S.F. sub nr. 15231/26,04.2017, Socitatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. a setuallzat masura or "Majorarea fondurilor proprii prin emisiunen unui imprumut subordonat si subserierea acestuin de eitre actionarul principal Vivendi International S.R.L, cu suma de 30 mi in planul de redresarefinanciar! inital, proba prin Decizia A.S.F. nr. 1458/21.07.2016, in sensul majoririicuantumululimprumutului de la 30 mitionne € la 50 miioane €, in consecinit, circumstantele care au condus Ia declangaren procedurii de rezolutie in conformitate cu prevederile art.42 si ale art. 43 alin (2) din Legea nr.246/2015 au constat in neindepinirea masurin. 1 din planul de redresare financiar initial, aprobat in co Legit nr.503/2004. Astfel, Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. a inlocuit mecanismel de finanjare prin imprumut subordonat in nar, in valoare de 30 milionne €, cu un imprumut subordonat in valoare de SO milioane €, varsat integral in numerar 'AXION SWISS BANK Elvefia. Socieatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. a apelat mecanismul de finanjate prin setivaren imecanismutui de disponibilitate imediati pentru absorbtia pierderilor pentru suma de 30 milionne €, la efectuarea inal cu privire la rezultatele vvederea indepli Pagedof Totodatd, prin adresa menfonath anterior, Socictatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. soliitat ridicarea restrictilor impuse prin Deciziile A.S.K. nr.901/18.04.2016 gi nr.463/10.04.2017 gi, in consecintl, inchideren procedurii de redresare inancinrd dispuse pe ba7a de plan pentru motivul ei a indeplinit toate cerin(ele planutui de redresnre financiara. Observati: document: probarca novatei sa Ficut prin actuladitional gi novatie din data de 31.03.2017 la contactul de imprumut subordonat din 29/09/2016: La data de 31.03.2017, din motivarea documentului, rezulth urmtoarele aspect! 1. Potsvit Ht. D din document reese c& Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. a emis “noteile contracuale data de 07.02.2017 §i 10.03.2017 ("Notiicarile")"s in fapt, prin notiicarea nr.11/10.03.2017 etre Vivendi Intemational S.R.L., Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. ¢-a exprimat “optiunea de a opera anularea ("write -down'’) sumet principale atorate de 30 milicane € constitutd in baza contractului de imprumut subordonat din data de 29/09/2016, aga eum acesta a fost modifieat prin actul aijional din 10/03/2017 ‘impeeund, “contractu"), prin efectul prevederilor ar.2.8 alin{2) litera A din Contract: prin adresa 1.1755 din 31.03.2017, Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A a solciateliberarea obligatiei de rambursae a sumei de 30 ‘milionne € din imprurmutul subordonst in valoare de $0 milioane €, constituit prin "contractul de inprumut subordonat {J inhelat la data de 31.03.2017", Prin adrosa ne 3090/06.07.2017, inregstrata fa A.S.F. sub nr. 26186106.07.2017, Societatea de Asigurere Reasigurare City Insurance S.A. a prezentat confirmarea notificrii din data de 31.03.2017, print-un inscris incheiat la data de 05.07.2017, sub semmatura privata din partea Vivendi International S.R.L. din al care continutreies urmatoarele: "{...] Notifiearea are ea efecte se, n conformitate cu art.71 (5) din Regulamentul detegat al Comisic 2015/35, reducerea cu suma notificatt a: (a) creanjei defindtorului elementului respectiv (Vivendi Intemational S.R.L.) in cazul procedurilor de lichidare ale SAR City Insurance S.A; (b) sumei care trebuie plattd pentru rambursarea sau riscumpirarea elementuluirespectiv;(:) bazei de estou Ia ia dobainzile si distrbuirleefectuate aferente reduces [..]”. 2. Potrvit it. G din docuntent reise 8 motivarea realiziit novatiei se datoreazd faptului ch "AS. nu gia exprimat acordal expres eu privire la statutul imprumutului, aceasta situate generind o situate de incertitudine in perspectivele economice ale Societal. In plus, A.S.F., prin adresa P -366 din data de 10.02.2017 gi prin deciziile gi comunic&rile ulterioare a refuzat tratarea imprumutului in forma inigials in sensul dort de Par; asifl spus, parle au procedat la novarea obiectului coniractulul de imprumut subordonat din data de 2909.2016, nw din voinja scestora. ci pentru faptul c& operaiunea de imprumut subordonat in natura nu a respectat caracteristicile

S-ar putea să vă placă și