Sunteți pe pagina 1din 10
FEDERATIA ROMANA DE HOCHEI PE GHEATA rh (aug) ROMANIAN ICE HOCKEY FEDERATION lo MEMBER OF THE INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION FONDATA in 1924 PATINOARUL MAI FLAMAROPOL TelFax: + 40 371.610.882 Bd, Basarabia nr. 35-37, sector 2 Tel :+40371.072.277 Bucuresti, cod postal 022103, ROMANIA E-mail: office@rohockey.ro NR. 98/ 03.02.2023, Catre, PARCHETUL DE PE LANGA iNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTI Domnule Prim-Procuror, Subscrisa, FEDERATIA ROMANA DE HOCHE! PE GHEATA, cu sediul in Bucuresti, b-dul Basarabia, n. 35-37, sector 2, CIF nr. 4203806, inregistrata in Registrul Sportiv organizat la Ministerul Sportului la pozitia B/C/00026/2002, prin dl. Nistor Alexandru, in calitate de Secretar (denumita in continuare FRHG); In temeiul art. 289 Cod Proceduré Penalé formulam prezenta PLANGERE PENALA Pentru sévérsirea infractiunii de abuz in serviciu, fapta prevéizuta si pedepsita conform dispozitiilor art. 297 Cod Penal. Autorii care se fac vinovati de savargirea infractiunii anterior mentionate sunt persoanele care au redactat si semnat (a) documentul intitulat Convocare emisé de Ministerul Sportului avand nr. de inregistrare 1005/26.01.2023; respectiv (b) Hotdrarea de suspendare avand nr. 9363/07.11.2022 emisé de cétre Ministerul Sportului gi semnata de cditre numitul Cristian Marius Sandu; si inscrisurile care au stat la baza emiterii convocarii care vor fi individualizate ulterior. |, PRELIMINARII - ASPECTE RELEVANTE PRIVIND STAREA DE FAPT (1) Federatia Romana de Hochei pe Gheaya este o structura sportiva autorizata sa corganizeze si sa controleze activitatea hocheistica in Romania, reorganizata in conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr 69/2000, fiind singura structura sportiva de profil din Romania recunoscuta de Federayia Internayionali de Hochei pe Gheata. Totodat, FRHG este persoana juridica de drept privat, de interes notional, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ. (2) La data de 16.09.2022 a avut loc sedinga Adunarii Generale Ordinare, de alegeri a organelor de conducere ale FRHG, in cadrul careia au participat si reprezentangi ai Ministrului Sportului, in persoana Secretarului General Adjunct ~ Laura Iftimie si a Consilierului Directiei Generale pentru Sport - Otobicu Cristian. Totodata, in cadrul sedinei ce a avut loc Ia Hotelul Sport din Complexul Nasional Sportiv Lia Manoliu au mai participat si reprezentanti din partea Societajii Profesionale Notariale PIRSOAGA IUNIA~CARMEN, PIGULEA ANA-CLARA-BIANCA $I ASOCIATII, precum si reprezentangi ai echipelor afiliate provizoriu si al celor 11 structuri sportive fara drept de vot (3) Sedinja a fost prezidata de di. Alexandru Haliuca, presedintele FRHG, in conformitate cu Statutul FRHG (Anexanr.1), debutand prin prezentarea si supunerea la vot a hotararilor Biroului Federal de la data de 15.09.2022, (Anexa nr. 2). Hotirdrile Biroului Federal din data de 15.09.2022 au vizat respingerea tuturor contestatiilor depuse Ia FRHG privind invalidarea de citre FRHG a dosarelor pentru candidaturi; neacordarea dreptului de vot structurilor afiliate provizoriu ce nu se regasesc in Registrul Federatiilor (6 structuri sportive); neacordarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale a structurilor sportive afiliate la FRHG care nu au achitat datoriile Ia termenul inscris pe facturile emise de catre federatie. (4) Ulterior acestei prezentari s-a supus Ia vot, in acord cu prevederile art. 13.1 si 30.1 ~ “adunarea Generali este imputernicira si adopte hotrari in orice problema a FRHG" - din Statutul FRHG si eligibilitatea de a vota a structurilor care nu si-au achitat obligasiile financiare restante citre FRHG. Cele 13 structuri sportive cu drept de vot, prezente in cadrul Adunarii Generale, au hotarat in unanimitate neacordarea dreptului de vot celorlalte 1! structuri sportive ce aveau restanje financiare la acel moment, respectiv: CSS Miercurea Ciuc, SC Miercurea Ciuc, ACS Gyergyoi Hoki Klub ~ CS Gheorgheni HC, CSS Gheorgheni, ACS Felcsik Sk, CSM Varosi Sport Club Csikszereda Miercurea Ciuc, ACS Kiralypingvinek, CSM Corona Brasov, ACS Sapientia U23, CSM Odorheiul Seciuiesc ~ Varosi Sport Klub si CSHC Fenestela 68. (5) Ulterior acestei etape a sedinsei Adunarii Generale s-a trecut la aprobarea ordinii de zi si la alegerea noilor membrii din organele de conducere ale FRHG, astfel cum rezulta din Circulara nr. 969/16.09.2022 (Anexa nr. 3). (6) Ca urmare a prezenrei delegatului Ministerului Sportului in cadrul sedingei Adunarii Generale a FRHG acesta a avut prerogativa intocmirii unui Raport (Anexa nr. 4) care si cuprinda descrierea evenimentelor ce s-au desfasurat in cadrul respectivei adunari. Potrivit raportului initial intocmit, sedinga Adunarii Generale s-a desfasurat cu respectarea dispozisiilor statutare ale FRHG si ale tuturor normelor legale in materie. (7) Cu toate acestea, in baza unor adnotari redactate cu pixul pe acel raport, Ministrul Sportului ~ Eduard Carol Novak a formulat o serie de solicitari, avand in vedere, dupa considerentele domniei sale, nerespectarea prevederilor statutare ale FRHG si excluderea de Ia votul din AG a cluburilor ce aveau datorii la acel moment fata de federatie, far existenta unor prevederi legale in acest sens, tinand cont si de ideea conform careia cluburile respective nu au fost niciodati suspendate ca si nu poati avea drept de vot. Termenul limita pentru redactarea unui raspuns la adnotarile domnului Ministru a fost data de 1110,2022, ora 10. (8) Concret, potrivit art. 35, alin. (2) din Legea 69/2000 delegatul Ministerului Sportului are dreptul de a suspenda executarea unei astfel de hotirari precum cea a Adunarii Generale a FRHG, doar in cazul in care respectiva hotardre contravine actelor constitutive si statutelor, contractelor incheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice si sigurantei nationale. (9) Desi se dorea de citre Ministerul Sportului suspendarea respectivei hotarari a Adunarii Generale, delegatul Ministerului care a fost prezent a transmis prin Nota nr. 12290/11.10.2022 (Anexa nr.5), un raspuns neclaritatilor subliniate de domnul Ministru, prin care a reafirmat legalitatea deciziilor luate in cuprinsul Hotararii Adunarii Generale din data de 15.09.2022, cat si conformitatea acestora cu statutul federatiei. (10)Mai exact, reprezentantul Ministerului a statuat faptul ca in cadrul Capitolului 2.1 din Statutul FRHG, ce vizeaz’ dobandirea calitijii de membru al FRHG si pierderea acesteia, la art. 11.4 se specifica faptul ca un membru cu drepturi depline nu poate fi decat structura sportiva care are inscrisa cel putin o echipa intr-unul din campionatele FRHG. Totodats, in cadrul aceluiasi capitol, Ia art. 14.1. se prevede faptul ca este de obligasia membrilor FRHG, pentru a-si mengine acest statut, de a achita integral toate obligatiile fay de FRHG, la termenele si in conditiile stabilite de Federatie. (11)Aceasta obligatie a fost nesocotita de catre cele Il structuri sportive suspendate, motiv pentru care s-a facut aplicarea dispozitillor art. 131 si 13.2 ce vizeazi suspendarea drepturilor memibrilor FRHG care incalca in mod grav si repetat statutul sau alte hotarari ori regulamente ale FRHG. Aceasta suspendare opereaza prin decizia Biroului Federal, care este ulterior supusa votului Adunirii Generale, pentru mentinerea ori pentru inlaturarea ei. (12)in speta de fata, Biroul Federal a adoptat aceasta decizie in data de 15.09.2022, ora 11:00, avand in vedere nerespectarea obligatiilor impuse de Statutul FRHG, respectiv art. 14.1 subpunctul 6, motiv pentru care suspendarea a intrat in vigoare la acea data. (13)Tot la data de 16.09.2022, la ora 12:00 a avut loc sedinya Adunarii Generale unde, in conformitate cu normele statutare prevazute Ia art. 13, s-a dispus votarea mentinerii suspenditii celor Il structuri sportive si implicit privarea acestora de dreptul de vot in Adunarea Generals, in acord cu dispozitille art. 13.2 din Statutul FRHG. (14)in acest sens, modul de actionare al organelor de conducere din cadrul Adunarii Generale din data de 15.09.2022 a fost unul in conformitate cu normele legale si cu statutul si regulamentele FRHG in vigoare. (15)Acestea au fost si concluziile reprezentantului Ministerului Sportului care a mai adaugat faptul ca una dintre structurile sportive ce inijial au fost suspendate din a mai vota in cadrul Adunarii Generale, respectiv ACS Hochei Gheorghieni a facut dovada achitarii datorillor In conditille stabilite de federatie si ca urmare a invocarii art. 30.1 din Statutul FRHG a primit dreptul de vot. (16)De altfel, la data de 04.10.2022, prin Adresa nr. 1072 (Anexa nr. 6), Federatia Romana de Hochei pe Gheara raspunde unei Notificari transmise de catre Ministerul Sportului, prin care se solicita raspunsul Ia 0 serie de intrebari ce vizeaza evenimentele din cadrul Adunarii Generale din data de 15.09.2022. (17)Federasia a rispuns punctual, prin referire la normele statutare in vigoare, de ce a decis suspendarea celor 11 structuri sportive-ce nu si-au achitat restangele financiare catre FRHG. Totodata Federatia a mai subliniat faptul ca a acordat dreptul de vot structurilor sportive ACS Steaua Rangers, ACSH Predators si ACS Torpedo Bucuresti, datorita respectirii art. 11.4 din Statut, prin asocierea acestor echipe, prin protocoale de colaborare cu alte structuri sportive ce au inscrise cel putin o echipa intr-unul din campionatele FRHG, devenind astfel eligibile pentru exercitarea dreptului de vot. (18)Viziunea Ministerului nu este in acord cu cele prezentate de catre Federatie, mai cu seama datorits faptului ca Ministerul nu a avut cunostingi de protocoalele de colaborare ale acestor structuri sportive sau a considerat, far fundament spunem noi, ca ipoteza colaborarii structurilor nu este prevazuta de statut sau de normele legale in vigoare. (19)Cu toate acestea, consideram raspunsul oferit de Federatie cu privire Ia solicitarile Ministerului ca fiind fundamentate de catre normele statutare ale celei dintai, neexistand niciun viciu in modul de adoptare al Hotararii Adunarii Generale din data de 15.09.2022. (20)uIterior, la data de 17.10.2022, Directorul Cabinetului de Ministru a transmis catre Directia Generali pentru Sport si in atenia delegatului Ministerului la Adunarea Generala din data de 15.09.2022, Adresa nr.15/17.10.2022 prin care ii se solicita acestuia din urma reanalizarea motivelor invocate prin Nota nr. 12290/1110.2022, caci, in acceptiunea Ministerului prin subordonarii acestuia, Adunarea General din data de 15.09.2022 nu a respectat prevederile legale si statutare in adoptarea Hotararii (Anexa nr.7). (21)Mai exact, la baza adresei nr. 15 a stat Punctul de vedere nr. 1833/12.10.2022 emis de catre Directia Juri ‘4 din cadrul Ministerului, prin Director Vicentiu Dacian, care critica HotarGrea Adunarii Generale si nota transmis’ de delegatul Ministerului la aceasta adunare, prin prisma invocarii unor prevederi cu cadru general din OG. 26/2000, fara a lua in calcul faptul ca prin Statutul FRHG tosi membri acesteia au achiesat Ia o serie de reguli care pot deroga de la prevederile Ordonanjei, prin care membrii si~au asumat faptul c’, odata cu incalcarea obligatiilor mentionate in Statut, dreptul de vot al acestora in cadrul Adunarii Generale poate fi suspendat de catre Biroul Federal si ulterior mentinuta aceasta sanctiune prin votul Adunarii Generale. (22)Cu toate acestea, prin invocarea unor articole a caror aplicabilitate nu este cea Invederatain Punctul de vedere nr. 1833/12,10.2022, s-a cerut restructurarea mentiunilor delegatului Ministerului Sportului in cadrul Adunarii Generale din data de 15.09.2022, pentru ca acestea sa corespunda cu viziunea Ministerului asupra respectivei probleme. (23)Deoarece delegatul Ministerului Sportului din respectiva sedinta nu a dorit si accepte ordinele venite din partea domnului Ministru Novak, a fost pus pe linie moarta si s-a incercat detasarea sa din cadrul Ministerului Sportului in afara Bucurestiului, iar in prezent nu mai face parte din Ministerul Sportului. (24)Astfel Delegatul Ministerului Sportului din respectiva sedinta a fost inlocuit cu domnul Cristian ~ Marius Sandu, care in aceeasi zi in care a fost numit in functie, respectiv pe data de 07.11.2022 a dispus Suspendarea executirii hotararii adoptate de Adunarea General la data de 15.09.2022 (Anexa nr. 8). (25)incepand cu data de 07.11.2022, practic, intreaga funcyionare a Federatiei Romane de Hochei pe Gheati este suspendata, cata vreme hotardrea prin care au alese persoanele din fruntea organelor de conducere a FRHG a fost suspendate pin hotarGrea noului Delegat al Ministrului Sportului. (26)UIterior, la data de 26.01.2023, prin actul avand numarul de inregistrare 1005, Ministerul Sportului a emis 0 convocare (Anexa nr. 9) prin intermediul careia si-a propus sa organizeze Adunarea General Extraordinara si si numeasca organe de conducere, convocare emisa in temeiul art. 88! din Legea nr. 69/2000. Ml. CONDITIILE DE TIPICITATE ALE INFRACTIUNII DE ABUZ IN SERVICIU (27)Conform art. 297 Cod Penal “Fapta functionarului public care, in exercitarea atribusitlor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeazé 0 pagubi ori 0 vitémare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de Ia 2 Ia 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publicé.” (28)Din punct de vedere al obiectului juridic al infractiunii de abuz in serviciu, prezenta infractiune este cuprinsa in grupa infracjiunilor de serviciu, respectiv in capitolul destinat infractiunilor de corupsie, sancsionand acjiunile/inactiunile agengilor publici in mediul public sau privat, datorita pericolului creat de fenomenul coruptiei. (29)in privinga obiectului juridic al infractiunii de abuz in serviciy, legiuitorul a urmarit si ocroteasca relatiile sociale a caror existenga si normaki dezvoltare se impune ocrotirea relasiilor referitoare la buna desfasurare a atributiilor de serviciu ale persoanelor care activeaza in serviciul public, in cel mai larg inteles (30)Subiectut activ al infractiunii este calificat, prin calitatea de functionar public, in sensul dispozitiilor art. 175 Cod Penal, respectiv persoana asimilata functionarului public sau © persoana care exercita o insarcinare in cadrul unei persoane juridice, in sensul art. 308 Cod Penal (31)in prezenta speta, persoanele care au redactat si semnat fac parte din Ministerul Sportului si deyin functii publice de: ministru (Eduard Carol Novak), director direcyia juridica (Vicentiu Dacian stan) sau delegat al Ministerului Sportului la Federatia Romana de Hochei pe Gheata (Cristian-Marius Sandu). Se constata astfel, fara doar si poate calitatea acestor persoane de functionari publici in conformitate cu prevederile art. 175 Cod Penal. (32)in privinja laturii obiective, distingem ca elemente componente urmatoarele: (a) elementul material; (b) urmarea imediata si (¢) raportul de cauzalitate. (83)Din constructia normei cuprinse in articolul 297 Cod Penal, se poate constata faptul ca elementul material al infractiunii absoarbe, deopotriva, inactiuni ~ "nu indeplineste un act” si acsiuni ~ ,indeplineste un act in mod defectuos”. (34)sintagma “in mod defectuos” presupune indeplinirea actului altfel decat se cuvenea si fie efectuat din punct de vedere al continutului, formei, intinderii, indepliniri, momentului efectuarii sale ori conditillor de efectuare a actului. (35)Desi avem de a face cu anumite expresii utilizate in norma care sunt expresii sintetice, jn interpretarea mai larga a sintagmei se includ situasii precum: violare sau nerespectarea obligatiilor impuse prin dispozisii legale, depisirea atributillor de serviciu, folosirea abuziva a atributillor de serviciu. (36)Prin convocarea emisa de catre Ministrul Sportului pentru adunarea generala extraordinara, Ministrul Sportului incalca in mod flagrant dispozitille art. 8! din Legea nr. 69/2000 unde se arata ca ‘hn situazii deosebite de incdlcare a actelor constitutive, @ statutelor, a actelor normative, Agentia Nationalé pentru Sport poate dispune convocarea adunarii generale extraordinare pentru structurile de utilitate publica’, (37)Din modul de redactare al articolului invocat putem deduce cu usurints faptul ca, in convocarea unei adunari generale extraordinare a unei structuri sportive de utilitate publica, detine calitate procesuala exclusiv Autoritatea Nationals pentru Sport actualmente Ministerul Educatiei si nu Ministerul Sportului. Or, avand in vedere emitentul Convocarii ce face obiectul prezentei cereri de suspendare a executarii actului, respectiv Ministerul Sportului prin Ministrul Eduard Carol Novak, putem ajunge la concluzia lipsei calitatii active a acestei entitati in redactarea si emiterea unor astfel de acte. (38)in acest sens, Ministerul Sportului prin Ministru isi depageste prerogativele din moment ce a emis un act ce nu intra in apangjul atributiilor acestuia, prin care se contureaza o serie de consecinte juridice ireparabile asupra Federasiel Romane de Hochei pe Gheaxa, (39)Legalitatea alegerilor ordinare a fost confirmata de catre delegatul Ministerului Sportului la Adunarea General’ din data de 15.09.2022 prin raportul intocmit. (40)Practic delegatul Otobicu nu a dorit si suspende efectele Adunarii Generale deoarece aconsiderat ci aceasta s-a desfisurat in mod legal, fiind inlocuit prin ordin de ministru cu Cristian Marius Sandu care in aceeasi zi a suspendat hotarérea AGA. Drept rispuns la impotrivirea sa, numitul Otobicu a fost dat afara din Ministerul Sportului actualmente afléndu-se in Ministerul Tineretului. (41)Prin actele emise anterior emiterii convocarii, Ministrul Sportului si prin insus! actul denumit Convocare, Ministrulimpreuna cu restul functionarilor publici care au intocmit acte in acest sens au produs un prejudiciu incomensurabil Federatiei Romane de Hochei pe Gheaya din moment ce Ia adunarea generala extraordinara se vor discuta aspecte privind organele de conducere ale federatiei care au fost alese in mod legal si statutar in data de 15.09.2022. (42)Mai mult, prejudiciul produs in sarcina FRHG a inceput cu mult inainte de emiterea inscrisului denumit Convocare. Mai precis, in data de 07.11.2022, Ministerul Sportului a emis Hotararea de Suspendare (Anexa nr. 8) a executirii hotararii adoptate in Adunarea Generali de Alegeri desfasurata in data de 15.09.2022, hota semnata de citre Cristian Marius Sandu. rea ce a fost (43)De la acel moment, prejudiciul a inceput sa curga in sarcina FRHG si continua sa isi produca efectele si la acest moment, din moment ce FRHG nu are la acest moment organe de conducere care si isi poats exercita activitatea conform prevederilor statutare. Cu toate acestea, prejudiciul isi va mari efectele odata cu alegerea unor organe de conducere intr-o adunare general extraordinara convocata in mod nelegal si mentinerea suspendirii cu privire la organele alese in mod legal si statutar la data de 15.09.2022. (44)in acest sens se poate constata si urmarea imediata a faptelor sivarsite de catre functionarii publici care au redactat si semnat actele care au stat la baza suspendarii hotararii de alegere din data de 15.09.2022 si convocarea adunarii generale extraordinare emis’ in data de 26.01.2023 (45)Raportul de cauzalitate consta in legitura dintre actiunile faptuitorilor prezentate anterior si urmarea imediata care consta in prejudiciile care pot fi constatate la acest moment si cele care se vor materializa odata cu adunarea generala extraordinara ce a fost convocata de catre Ministrul Sportului in data de 26.01.2023. (46)Din punct de vedere al laturii subjective a infractiunii, faptele mentionate au fost comise cu intentie directa potrivit art. 16 alin. (3) lit. a) Cod Penal. intentia directa a faptuitorilor reiese din modul de operare care poate fi observat din care se poate trage concluzia conform careia tot planul a fost premeditat de catre acesti functionari public. (47)Astfel, desi Adunarea Generala Ordinara din data de 15.09.2022 s-a desfasurat in mod legal si statutar, aceste aspecte fiind confirmate si de catre delegatul Ministerului Sportului conform Raportului intocmit de catre dl. Cristian Otobicu (Anexa nr. 4). Cu toate acestea, Ministrul Sportului a fost nemulyumit de rezultatul raportului si a solicitat anumite nispunsur’ la intrebirile solicitate de la Ministrul Sportului. Delegatul a intocmit Nota nr. 12290/11.10.2022 (Anexa nr. 5) prin care reafirma legalitatea deciziilor luate, ct si conformitatea acestora cu statutul federatiei. (48)Uiterior, Directorul Cabinetului de Ministru a transmis catre Directia Generala pentru Sport si in atentia delegatului Ministerului de la Adunarea Generala din 15.09.2022, Adresa nr. 15/17.10.2022 (Anexa nr. 7) prin care se reinvedera decizia Ministrului Sportului conform careia hotararea Adunarii Generale nu a respectat prevederile legale si statutare. (49) Avand in vedere faptul ca delegatul respectiv nu a dorit sa accepte ordinele Ministrului Sportului, acesta a fost foryat si sicanat sa se transfere la Ministerul Tineretului, Toate acestea deoarece potrivit art. 35 alin. (2) din Legea 69/2000 doar delegatul Ministerului Sportului are dreptul de a suspenda executarea unei astfel de hotirari, in cazul in care respectiva hotardre contravine actelor constitutive si statutelor, contractelor incheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice si sigurantei nationale. (50)Odata cu plecarea delegatului care nu se supunea ordinelor Ministerului Sportului, a fost numi in functie numitul Cristian Marius-Sandu care in aceiasi zi in care a fost numit, respectiv data de 07.11.2022 a dispus Suspendarea executirii hotararii adoptate de Adunarea General din data de 15.09.2022 (Anexa nr. 8) (51)Ca o penultima etapa a acestui plan a fost emiterea Convocarii pentru Adunarea Generala Extraordinara, iar punctul final al acestui plan este reprezentat de alegerea organelor de conducere. (52)Faptele anterior mentionate indeplinesc conditile de tipicitate a infracyiunii de abuz in serviciu si in raport cu prevederile Deciziei nr. 405/2016 a Cursii Constitusionale care a constatat ca dispozisiile art. 297 alin. (1) Cod Penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma ‘indeplineste in mod defectuos” din cuprinsul acestora se inyelege ‘indeplineste prin incdlcarea legit’ (53) Astfel precum am mentionat anterior, dispozitille incalcate de catre functionarii publici implicayi sunt prevazute de legislatia primara si respectivele dispozitii se regasesc in Legea nr. 69/2000 si in mod subsecvent, in Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Sportului in drept, prevederile la care am facut referire anterior. in probatiune, depunem inscrisurile mensionate: Anexa nr. 1; Statutul FRHG; Anexa nr. 2: Hotardrile Biroului Federal al FRHG de la data de 15.09.2022; Anexa nr. 3: Circulara nr. 969/16.09.2022; Anexa nr. 4: Raportul delegatului Ministerului Sportului din cadrul Adunarii Generale a FRHG de la data de 15.09.2022; Anexa nr. 5: Nota nr. 12290/1110.2022; Anexa nr. 6: Adresa nr. 1072 ce cuprinde raspunsul FRHG; Anexa nr. 7: Adresa nr.15/17,10.2022 a Directorului Cabinetului de Ministru; Anexa nr. 8: Hotardrea de suspendare a executarii hotararii adoptate de Adunarea Generala la data de 18.09.2022; Anexa nr. 9: Convocator avand numarul de inregistrare 1005 emis de Ministerul Sportului; Cuconsideratie, FEDERATIA ROMANA DE HOCHE! PE GHEATA, prin reprezentant legal conform art. 45.11 din Statut ALEXANDRU NISTOR i

S-ar putea să vă placă și