Sunteți pe pagina 1din 11
Pn UR om. 03-10 Parlamentul 24 februarie 2023 Republicii Moldova it Deputat in Parlamentul Republicii Moldova Biroului permanent al Parlamentului Republicii Moldova in temeiul articolului 73 din Constitutia Republicii Moldova si articolului 47 din Regulamentul Parlamentului, se inainteaz& cu titlu de initiativa legislativa proiectul de lege pentru implementarea considerentelor unor hotérdri ale Curfii Constitutionale. ‘SEORETARIATUL PaRLAMENTOLDT ‘ REPUBLICH MOLDOVA Anexd: i poe Nee ~proiectul de lege; LES 2 -nota informativa. = Drvis hake Vi be pee bora i find fies dey Republica Moldova, MD-2004, Chigin& Bd, Stefan cel Mare si Sfant 105 Digitally signed by Nicolaes Date: 2023.02.24 11:48:02 Reason: MoléSign Sigrarure Location: Moldova Digitally signed by Cano Artemie Date: 2023.02.24 12:16:40 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova Protect LEGE pentru implementarea considerentelor unor hotarari ale Curtii Constitutionale Avand in vedere c& interpretarea dat dispozitiilor constitutionale comport& caracter oficial si obligatoriu pentru toti subiectii raporturilor juridice, iar actele Curtii Constitutionale prin care se interpreteaz un text constitutional au putere de lege si sunt obligatorii, prin considerentele pe care se sprijina, pentru toate organele constitutionale ale Republicii Moldova, precum gi fiind data obligatia de a implementa considerentele exprimate in Hotararea Curtii Constitutionale nr. 36/2013 privind interpretarea articolului 1g alineatul (1) din Constitutie tn corelatie cu Preambulul Constitutiei ‘i Declaratia de Independent a Republicii Moldova, paragrafele 119-124, in Hotérarea Curfii Constitutionale nr.4/2021 .pentra_controlul constitutionalitatii Legii nr. 234/2020 cu privire la functionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, paragrafele 37 si 38, in Avizul Curfii Constitutionale nr. 3/2017 la proiectul de lege pentru modificarea articolului 13 din Constitutia Republicii Moldova, Parlamentul adopta prezenta lege. Art.I. - in textul legilor Republicii Moldova: 1. Cuvintele , limba moldoveneascd”, la orice forma gramaticala, se substituie cu cuvintele ,limba rom4nd” la forma gramaticala corespunzatoare. 2. Cuvintele ,limba de stat”, ,limba oficiala” si limba maternd”, la orice form gramatical, in cazul in care se are in vedere limba de stat a Republicii Moldova, se substituie cu cuvintele limba roménd” la forma gramaticala corespunzitoare. Art.Il, ~ Se constata desuetudinea textului , , functionind pe baza grafiei latine” din articolul 13 alineatul (1) din Constitutia Republicii Moldova. Art.III, — in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, autorititile publice cu competent de adoptare, aprobare sau emitere a actelor normative inferioare legii vor opera modificdrile ce se impun in sensul prezentei legi. Art.IV. — fn scopul execut&rii prezentei legi, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Resurse Informationale Juridice va asigura in Sistemul informational ,Registrul de stat al actelor juridice” operarea modificarilor ce se impun in sensul prezentei legi, in toata legislatia Republicii Moldova, inclusiv in Constitutia Republicii Moldova. Art.V. — La punctul 1 litera a) si punctul 2 din Hot&rarea Parlamentului nr.433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sirbitoare si la zilele de odihni in Republica Moldova, cu modificirile ulterioare, sila articolul 111 alineatul G) litera (i) din Codul muncii al Republicti Moldova nr.154/2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificirile ulterioare, textul "Limba noastra” se substituie cu textul ,Limba romana”. Art.VI. - Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. PRESEDINTELE PARLAMENTULUI NOTA INFORMATIVA la proiectul de lege pentru implementarea considerentelor unor hotirri ale Curtii Constitutionale Proiectul de lege este fe hiboret ‘de citre ry oma de deputat! in Parlamentul Republicii Moldova, in conditiile articolului 73 din Constitutie si articolului 47 din Regulamentul Parlamentului, »adoptat prin Legea n nr.747/1996. Lota a 3, Moldova a dispus urmitoarele: 19. “Limba romané ca limba de stat” si “reintroducerea alfabetului latin” sunt primele incluse in enumerarea din Declaratia de Independent& a “elementelor de identificare” ale statului, rezulténd, in mod evident, c& aceste elemente au fost considerate esentiale in definirea identiti{ii constitutionale a noului stat si a populatiei acestuia, find puse alaturi, de exemplu, de drapelul, stema si denumirea oficiald a statului, avand un rol cheie in sistemul valoric creat prin proclamarea independentei Republicii Moldova. 120. Din interpretarea istorico-teleologica a Preambulului Constitutiei, Curtea refine c& Declaratia de Independenfi a stat la baza adoptérii Constitutiei in 1994. De altfel, toate schimbirile politice au fost rezultatul luptei pentru eliberare national, pentru libertate, independent si unitate nationalé. Elementul-cheie al procesului de emancipare national J-a constituit lupta pentru limba rom4né si pentru alfabetul latin, Redobindirea dreptului la denumirea limbii si la alfabetul latin si-a gisit consacrarea in Declaratia de Independent, care este un act imuabil, anume pentru a pune la ad&post aceste valori nationale identitare, de care depinde salvarea natiunii dela asimilare si disparitie. 121, Din perspectiva principiului democratiei, violarea identit&tii constitutionale, codificate in Declaratia de Independent, reprezint, in acelagi timp, o atentare la puterea de constituire a poporului. fn acest sens, puterea constitutiva nu a acordat reprezentantilor si organelor poporului dreptul de a decide soarta identitatii constitutiei (a se vedea, mutatis mutandis, Hot&rirea Curtii Constitutionale Federale a Germaniei, BvE 2/08 din 30 iunie 2009). Nici unui organ constitutional nu i s-a atribuit competenta de a modifica principiile constitutionale esentiale continute in Preambulul Constitutiei si in Declaratia de Independent’. Acestea nu pot fi supuse votului politic sau popular. 122, Prin urmare, in aplicarea principiilor enuntate in Hotirirea nr.q din 22 aprilie 2013 (§856, 58, 59), orice interpretare a Constitutiei urmeaz& sa fie operat’ pornind de la obiectivele originare ale Constitutiei, care sunt previzute in Preambul si, implicit, in Declaratia de Independent’, si din care deriv textul Constitutiei in sine. Astfel, atunei cind existé mai multe interpretari, optiunea conforma Preambulului si, implicit, Declaratiei de Independent, prevaleaza. 123. Prin urmare, nici un act juridic, indiferent de forta acestuia, inclusiv Legea Fundamentala, nu poate veni in contradicfie cu textul 4 Declarafiei de Independenta. Atat timp, cit Republica Moldova se afl in aceeasi ordine politic’ creat prin Declaratia de Independent& de la 27 august 1991, Jegiuitorul constituant nu poate adopta reglementari ce contravin acesteia. Totusi, in. cazul in care legiuitorul constituant a admis in Legea Fundamental anumite contradictii fati de textul Declaratiei de Independent, textul autentic rimine a fi cel din Declarafia de Independent. 124, in lumina celor expuse, examinind efectul cumulat al celor doua dispozitii privind denumirea limbii de stat, Curtea constat& ci interpretarea coroborati a Preambulului gi a articolului 13 din Constitutie este in sensul unicititii limbii de stat, a c&rei denumire este dati de norma primara imperativa din Declaratia de Independentii. Prin urmare, Curtea consider ci prevederea continuti in Declaratia de Independent’ referitoare la limba romAni ca limbi de stat a Republicii Moldova prevaleaz4 asupra prevederii referitoare la limba moldoveneasc’ continute in art.13 al Constitutiei.” In Hotérdrea Curfii Constitutionale nr.4/2021 pentru controlul constitutionalititii ‘Legii nr. 234/2020 cu privire la functionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, Inalta Curte a statuat c&: »87. Potrivit articolului 13 alin.(1) din Constitufie, in interpretarea Hotérarii Curfii Constitufionale nr.36/2013, limba de stat a Republicii Moldova este limba romana. ST ata ae eae confer acesteia caracterul de limbi oficial’ a statului, [...] 38. Din prevederile articolului 13 din Constitutie se poate deduce c& acesta recunoaste si protejeaz4 dou valori: (i) earacterul oficial al limbii romane ca limba de stat si (ii) dreptul la pastrarea, dezvoltarea gi functionarea altor limbi vorbite pe teritoriul fri.” la proiectul de lege pentru modificarea ia Rep Moldova, inalta Curte a stabilit c&: 36 Curtea subliniaz’ eX prin Hot&rarea nr.36/2013 privind interpretarea articolului 13 alin.(1) din Constitutie in corelatie cu Preambulul Constitutiei si Declaratia de Independenti a Republicii Moldova Curtea Constitutional a statuat ci Declaratia de Independenta opereazai cu termenul de “limba romana” ca limba de stat. 17. Curtea a mentionat ca referinta la “limba romana” ca limba de stat este o situatie de fapt constatata in insusi textul Declaratiei de Independent’, care este actul fondator al statului Republica Moldova. Indiferent de glotonimele utilizate in legislatia de pana la proclamarea independentei, Declaratia de Independenté a operat o distinctie clara optand expres pentru termenul de “limba romana” (HCC 36/2033, § 108). 18. Prin urmare, Curtea a subliniat c& prevederea confinut& in Declaratia de Independent referitoare la limba romani ca limba de stat a Republicii Moldova prevaleazi asupra prevederii referitoare la limba moldoveneasc& continute in articolul 13 al Constitutiei (HCC 36/2013, § 124). 19. Curtea refine cA initiativa de modificare a articolului 13 din Constitutie nu constituie o inifiativa ordinard de modificare a Legii Supreme, ci una tehnici, care rezulti din obligativitatea_executérii_hotararii_Curtii 5 , si anume a Hot&rarii nr.36/2013, care dispune de puterea lucrului judecat, astfel fiind executorie pentru toate autorit&tile publice si pentru toate persoanele juridice i fizice. [...] 21, in acelasi timp, Curtea retine c4, indiferent de rezultatul examinarii acestor amendamente de ordin tehnic, Hot&rarea Curtii Constitutionale nr.36/2013, prin care s-a statuat c& prevederea continuta in Declaratia de Independent& referitoare la limba romAna ca limba de stat a Republicii Moldova prevaleaz’ asupra prevederii referitoare la limba moldoveneasc& continute in articolul 13 al Constitutiei, nu inceteaza si-si produc efectele juridice, aceasta aplicandu-se direct, fara nici o alt& conditie de forma.” Subsecvent, ou referire la obligavitatea executirii / implementirii actelor Curti Constitutionale, in Avizul fi3/20i7, inaita Gutte 6. Curtea subliniazé ci, potrivit articolului 140 din Constitutie, hot&rérile [actele] Curfii Constitutionale sunt definitive si nu pot fi atacate. [...] 8. Curtea refine ca, potrivit Hotararii nr.33/2013 privind interpretarea articolului 140 din Constitutie, respectarea hotirarilor Curtii Constitutionale este 0 conditie necesara si esentiala pentru buna functionare a autoritatilor publice ale statului si pentru afirmarea statului de drept. (...] 10. Curtea refine c& legislativul are obligatia de a pune in executare actele instantei_de_contencios constitutional. Aceast& obligatie decurge din principiile statului de drept si principiul separafiei puterilor in stat. 11, Curtea reitereaz cA respectarea principiului separarii puterilor implicé nu doar faptul cX nici una din ramurile puterii nu intervine in competentele unei alte ramuri, dar si faptul c& nici una dintre aceste ramuri nu igi va neglija atributiile pe care este obligatd s& le exercite in domeniul specific de activitate - indeosebi atunci cand o astfel de obligatie este statuata in Legea Suprema saua fost impusa printr-o hotirare a Curfii Constitutionale, instanti care, in virtutea art.134 din Constitutie, asigura in cele din urmé realizarea principiului separarii puterii de stat (HCC nr.33/2013). 12, Curtea reitereazé ch factorii juri gi nu politici, trebuie sé determine reactiile fati de hotirarile Curtii, in special daca ele provoacd obligatii concrete pentru subiectii corespunzitori. 13. Curtea refine c lipsa unei interventii legislative a Parlamentului in vederea executiirii actelor Curfii Constitutionale echivaleazti cu neexercitarea competentei de bazéi, si anume cea de legiferare, atribuitd de Constitutie. 14, Curtea reaminteste c& hot&rdrile interpretative ale Curtii Constitutionale sunt texte cu valoare constitutional, fiind parte integranta a Constitutiei, ele fac corp comun cu dispozitiile pe care le interpreteaz& si sunt obligatorii pentru executare pentru toate institutiile statului. Acestea se aplic& direct, fara nici o alti conditie de form& (HCC nr.33/2013, HCC nr.28/2017). Nu in ultimul rand este de subliniat ck prin Hot&rarea nr.33/2013 privind interpretarea articolului 140 din Constitutie, Curtea Constitutionald a stabilit ‘urmitoarele considerente cu valoare constitutionala: "39. Lipsa_unei interventii legislative a Parlamentului in vederea execut&rii actelor instantei de jurisdictie constitutionalA echivaleazd’ cu neexercitarea competentei de baz& a acestuia, si anume cea de legiferare atribuité de Constitutie. [...] 41. Mai mult, in orice situatie, respectarea efectului general obligatoriu al hottirarilor Curtii Constitutionale nu inseamna doar a da eficient& dispozitivului acestora, ci gi, in egal masura, considerentelor, respectiv interpretarii date de Curtea Constitutionala textelor Constitutiei, or, hotararea este un intreg, o unitate a considerentelor si dispozitivului. 42. Hotiirérea Curtii Constitutionale reprezint& tn sine 0 constatare juridicit general obligatorie, bazata pe elucidarea esentei problemei constitutionale in urma interpretirii oficiale a normelor corespunzitoare din Constitutie si explic&rii rationamentului continutului acestora raportat la normele contestate. 43. Acest efect al hotérarilor Curtii Constitutionale, precum gi actiunea sa consecventi de a da efectivitate justitiei constitutionale indreptitese faptul ca, prin relevarea continutului normelor constitutionale si dezvoltarea de reguli deduse din interpretarea acestora, actele Curfii Constitutionale ghideazi evolutia intregului sistem legal, precum si procesul de interpretare si aplicare a legii. Numai o astfel de pozitie asigura in mod real realizarea principiului suprematiei Constitutiei 44. Difuzarea normelor constitutionale tn ansamblul sistemului juridic se caracterizeazi prin impregnarea ramurilor de drept cu normele constitufionale. Surisdictia constitutional este o consecinf a caracterului direct aplicabil al Constitutiei concreti 47. Interpretarea dat& dispozitiilor constitutionale comporta caracter oficial gi obligatoriu pentru toti subiectii raporturilor juridice. Hotérarea prin care se interpreteaz4 un text constitutional are putere de lege si este obligatorie, prin considerentele pe care se sprijind, pentru toate organele constitutionale ale Republicii Moldova. Aceasta se aplica direct, fara nici oalt& conditie de forma. 48. Scopul oric&rei interpretari a normelor constitutionale este de a asigura unitatea gi intelegerea corect a continutului si sensului lor autentic, de a solutiona divergentele juridice si politice ap&rute in legituri cu perceperea si aprecierea normelor Legii Supreme. Interpretarea oficiald a normelor constitutionale este imperativa. 49. Astfel, indiferent de natura hotdrarilor Curtii, fie c& sunt de interpretare a Legii Supreme sau de control al constitutionalititii cadrului normativ subsecvent, ele igi produc efectele pe care Constitutia si legea le confer’, in raport cu atributia exercitata de Curte, forta lor juridicd neputand fi contestata sau confirmata de nimeni. 50. in ceea ce priveste autoritatile publice implicate in procedurile analizate, dincolo de obligatia acestora de a respecta normele legale aplicabile acestor proceduri si jurisprudenta Curtii Constitutionale in materie, le revine si obligatia de a actiona cu respectarea principiului loialitéfii constitufionale, principiu care pune fin discutie, intre altele, relatia intre forma si fond in aplicarea Constitutiei. 51. Curtea reitereazA cA respectarea principiului separarii puterilor implicit nu doar faptul c& nici una din ramurile puterii nu intervine in competentele unei alte 7 Tamuni, dar si faptul o& nici una dintre aceste ramuri nu igi va neglija atribupille pe care este obligati si le exercite in domeniul specific de activitate - indeosebi atunci cand o astfel de obligatie este statuata in Legea Supremé saua fostimpusa printr-o hotarare a Curtii Constitutionale, instant care, in virtutea art.134 din Constitutie, asigura in cele din urma realizarea principiului separérii puterii de stat. 52. In acest context, Curtea reaminteste c& respectarea_hotirarilor Curtii Constitutionale este o conditie necesari si esentiali pentru buna functionare a autorit&tilor publice ale statului si pentru afirmarea statului de drept.” Prin urmare, condifiile ce au impus elaborarea prezentului proiectul de lege rezult, in mod indubitabil, din necesitatea si obligativitatea implementarii unor considerente cu valoare constitutional, continute tn actele fnaltei Curti de Jurisdictie ConstitutionalA si care statueazi un postulat incontestabil, si anume cA limba de stat a Republicii Moldova este LIMBA ROMANA. in aceste circumstante de drept, finalitatile urmarite de conceptul proiectului de lege sunt urm&toarele: ~ prezenta initiativa legislativa are drept scop ajustarea cadrului normativ existent la interpretarile si considerentele Curtii Constitutionale referitoare Ja limba de stat a Republicii Moldova; ~ prezenta initiativ legislativi nu constituie o inifiativa ordinaré de modificare a Constitutiei, ci una tehnic4, care rezulta din obligativitatea executarii si/sau implementarii actelor Curtii Constitutionale; ~ prezenta initiativ legislativa are drept obiectiv obligatia Parlamentului (i) de a actiona cu respectarea principiului loialitdtii constitutionale si (ii) de exercita competenta de bazti a acestuia, $i anume cea de legiferare atribuité de Constitutie, in special cnd o astfel de obligatie reiese sau a fost impusi prin interpretarile si considerentele continute in actele Curtii Constitutionale, J Prineipalele prevederi din proicct gi evidentienea clementelor nol Principalele solutii legislative propuse de proiectul de lege sunt urmitoarele: @ in textul tuturor legilor Republicii Moldova, cuvintele limba moldoveneascd”, limba de stat”, ,limba oficial” si ,limba matern¥”, la orice forma gramatical, in cazul tn care se are in vedere limba de stat a Republicii Moldova, se substituie cu cuvintele ,limba roménd” la forma gramaticala corespunziitoare; Gi) Constatarea desuetudinii textului ,, , functionind pe baza grafiei latine” din articolul 13 alineatul (2) din Constitutie; Gi) Agentia Resurse Informationale Juridice va asigura in Sistemul informational ,Registrul de stat al actelor juridice” operarea modificirilor referitoare la limba de stat - limba romani, in toatl legislatia Republicii Moldova, inclusiv in Constitutia Republicii Moldova; Gv) In Codul muncii si in Hot&rarea Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sirbitoare si la zilele de odihn’ in Republica Moldova, textul "Limba noastr" urmeazi a fi substituit cu textul ,Limba romani”. Totodat, proiectul de lege propune ca intrarea fn vigoare sf fie la data publicérii tn Monitorul Oficial, deoarece potrivit art.g6 alin.(3) din Legea nr.100/2017, intrarea in vigoare a actelor normative poate fi stabilit pentru o alt datX doar in cazul in care se urméreste protectia drepturilor si libertitilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internationale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotdrérilor Curtii Constitutionale, eliminarea unor lacune din legislatie sau contradictii intre aetele normative ori dac& exist’ alte circumstante obiective. Deserierea gradului de compatibilitate pentru proiectele eare au ca scop armonizarea legislafiei nationale cu legislatia UE Proiectul de lege nu contravine si nu contine norme privind armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene gi, respectiv, nu este necesar efectuarea expertizei de compatibilitate. Fundamentarea economico-financiara Implementarea proiectului de lege nu necesiti cheltuieli financiare si alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare Prezentul proiect de lege se incadreazX in eadral normativ in vigoare, jar in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare, autoritatile publice cu competent de adoptare, aprobare sau emitere a actelor normative inferioare legii vor opera modific&rile ce se impun in sensu! prezentei legi, Avizarea si consultarea publica a proiectului Din momentul inregistrarii, proiectul este plasat pe pagina oficialé a Parlamentului pentru a putea fi consultat de c&tre partile interesate. Totodata, in scopul respectirii prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenta fn procesul decizional, proiectul de lege urmeaz’ a fi avizat / expertizat de c&tre autoritatile publice si alte parti interesate. Constatirile expertizei anticoruptie si expertizel juridice Proiectul de lege urmeazi a fi expertizat de cite Centrul National Anticoruptie si Directia generala juridica a Secretariatului Parlamentului. Constat&rile altor expertize Tipul raporturilor sociale gi juridice, propuse a fi reglementate de prezentul project de lege, nu necesitA efectuarea altelor expertize in conformitate cu art. 34 din Legga nr.100/2017 cu privire la actele normative. 7 i ube feaaet-Sioe

S-ar putea să vă placă și