Sunteți pe pagina 1din 25

SENI0L0uIA APARAT0L0I RESPIRAT0R

1CCGkAIIA 1CkACCVI5CLkAL
lanul saalLal arblLrar care Lrece prln medlana sLernulul sl apoflzele splnoase imparLe Loracele in 2
hemlLorace sLna sl drepL
llecare hemlLorace esLe imprLlL apol de llnllle verLlcale axllare anLerloar sl posLerloar in 3 feLe
anLerloar
laLeral
posLerloar
Iata anter|oar a flecrul hemlLorace esLe dellmlLaL de
llnla medlosLernal (lms)
llnla axllar anLerloar(laa)
e aceasL faL se descrlu alLe 2 llnll verLlcale
llnla parasLernal (lps)
llnla medloclavlcular(lmc)
AcesLe repere imparL faLa anLerloar a hemlLoracelul in
1 fosa supraclavlcular
2 fosa subclavlcular
3 spaLllle lnLercosLale
4 spaLlul semllunar 1raube (la nlvelul hemlLoracelul sLna)
Iosa suprac|av|cu|ar esLe dellmlLaL de
clavlcul
maralnea anLerloar a muschlulul Lrapez
maralnea laLeral a muschlulul sLernocleldomasLoldlan (scm)
Alcl sunL locallzaLe
vena [uaular exLern
plexul brahlal
vrful plmnulul
domul pleural
Iosa subc|av|cu|ar esLe dellmlLaL de
clavlcul
sLern
muschlul delLold
muschlul marele pecLoral
e alcl Lrece
vena cefallc a braLulul
arLera sl vena subclavle
5pat|||e |ntercosta|e (|c) se numr lund ca reper unahlul lul Louls la nlvelul crula se arLlculeaz
coasLa a 2a Sub ea se afl spaLlul lc 2 de unde se face numrLoarea obllc de sus in [os sl in afar
La brbaL sl feLele prepubere mamelonul spaLlul lc 4!
loclsoto jooolot a manubrlulul sLernal verLebra 12 la 8 sl 13 la l
Dooblol lools
W ,aralnea lnferloar verLebra 14
W 8lfurcaLla Lraheel (la adulL)
W meraenLa sl sfrslLul crosel aorLlce
W ncruclsarea esofaaulul de cLre bronhla prlnclpal sLna
Sub maralnea lnferloar a flecrel coasLe se afl pacheLul vasculonervos lc (de sus in [os vAn)
5pat|u| sem||unar 1raube se dellmlLeaz la nlvelul hemlLoracelul sLna inLre
o llnle curb cu concavlLaLea in [os pornlnd de la coasLa a vla pe lmc pn la exLremlLaLea
anLerloar a coasLel a lxa
rebordul cosLal
La acesL nlvel se prolecLeaz
marea LuberozlLaLe a sLomaculul
fundul de sac cosLodlafraamaLlc sLna
e faLa anLerloar se uLlllzeaz ca repere sl llnllle orlzonLale
lavlcular
8lmamelonar
xlfoldlan
SubcosLal

ro|ect|a par|eta| a c||or resp|rator|| mar|
1raheea poaLe fl palpaL exacL pe llnla medlan la nlvelul lnclzurll [uaulare a manubrlulul sLernal
8lfurcaLla Lraheel se afl in spaLele sl puLln spre dreapLa unahlulul Louls
ro|ect|a par|eta| anter|oar a p|mn||or
Apexu| depsesLe cu 23 cm maralnea superloar a clavlculel
aza llnla medlan la nlvelul carLlla[ulul cosLal 6 spaLlul 6 lc pe lmc spaLlul 7 lc pe laa
Lobu| super|or (L5) deasupra coasLel 4
n dreapLa inLre coasLa 4 sl baza plmnulul se prolecLeaz lobul ml[loclu (L, lobul lnferlor drepL
aproape ca nu poaLe fl asculLaL pe faLa anLerloar) in sLnaa lobul lnferlor (Ll)
e faLa anLerloar a Loracelul prolecLla pleurel parleLale esLe ldenLlc celel pulmonare
ro|ect|a cordu|u| pe fata anter|oar a torace|u|
aza maralnea superloar a carLlla[ulul cosLal 3 de la 1 cm de maralnea dreapL a sLernulul la 2
cm de maralnea lul sLna
,arg|nea dreapt llmlLa superloar a carLlla[ulul cosLal 3 1 cm de maralnea sLernulul arLlculaLla
condrosLernal 7 n spaLlul 4 lc ea se afl la 23 cm de maralnea dreapL a sLernulul
L|m|ta |nfer|oar arLlculaLla condrosLernal 7 spaLlul 3 lc sLna lnLern sl lnferlor mamelonulul la
cca 830 cm de llnla medlan puLln medlal sau chlar pe lmc acolo unde se poaLe palpa socul apexlan
,arg|nea stng vrful cordulul maralnea superloar a carLlla[ulul cosLal 3 sLna la 23 cm de
maralnea sLna a sLernulul
Iocare|e de ascu|tat|e card|ac
W I aorte| spaLlul 2 lc drepL pe maralnea sLernulul
W I pu|monare| spaLlul 2 lc sLna pe maralnea sLernulul
W I Lrb spaLlul 3 lc sLna pe maralnea sLernulul
W I tr|cusp|d|an spaLlul 4 lc sLna pe maralnea sLernulul
W I apex|an (m|tra|) spaLlul 3 lc sLna lnLern de lmc (sedlul soculul apexlan
locarele de asculLaLle nu corespund prolecLlel anaLomlce a valvelor cardlace LransmlLerea zaomoLelor
esLe dlcLaL de dlrecLla de curaere a fluxulul sanavln !
Iata |atera| a torace|u| esLe dellmlLaL de laa sl lap sl esLe sLrbLuL convenLlonal de llnla axllar
ml[locle (lam)
e aceasL faL se prolecLeaz LSuL,u sl respecLlv LlS ale cror llmlLe lnferloare se afl la nlvelul
coasLel 10 pe lam
Sl pe faLa laLeral a Loracelul prolecLla pleurel parleLale corespunde cu cea a plmnulul
Iata poster|oar a torace|u| esLe cuprlns inLre lap sl llnla verLebral (lv) care Lrece prln apoflzele
splnoase ale verLebrelor dorsale La nlvelul flecrul hemlLorace se poaLe Lrasa o llnle verLlcala pe
maralnea lnLern a omoplaLulul llnla scapular (ls) nLre llnla verLebral sl cea scapular se dellmlLeaz
spaLlul lnLerscapuloverLebral (lsv)
Sl la nlvelul feLel posLerloare se descrlu ca repere llnll orlzonLale convenLlonale
ervlcoLoraclca (7 obetcolol cbossoloooc)
8lsplnoscapulara (13)
8lanauloscapulara (112)
SubcosLala (L1)
Llnllle verLlcale sl orlzonLale descrlse imparL aceasL faL in
W fosa suprasplnoas (suprascapular zona de alarm cboove)
W spaLlul lnLerscapuloverLebral (lsv)
W fosa subsplnoas exLern
W realunea subscapular
ro|ect|a p|mnu|u| pe fata poster|oar a torace|u|
Apexu| pu|monar zona de alarm hauveL 3 cm laLeral de apoflzele splnoase
,arg|nea |nfer|oar dln spaLlul 10 lc pe lap arLlculaLla cosLoverLebral 11
,area sc|zur splnoasa 12 coasLa 4 pe lap e ambele hemlLorace deasupra acesLela se
prolecLeaz LS lar dedesubL Ll
e ambele hemlLorace deasupra coasLel 4 se prolecLeaz LS lar dedesubL Ll
e pereLele posLerlor pleura parleLala se prolecLeaz cu 2 coasLe mal [os decL bazele plmnllor coafaLe
de pleura vlsceral (slnusurlle cosLodlafraamaLlce scd)
rln percuLla sl asculLaLla plmnulul in lnsplr profund sl explr profund se poaLe deLermlna ampllLudlnea
mlscrllor resplraLorll ale dlafraamulul (n 36 cm)


DkLkLA 1CkACIC (1)
1 1 acut care consLlLule adesea o uraenL medlcal
1 cron|c
1 acut Drgent med|ca|
dar raLlonamenLul cllnlc Lrebule s alb in vedere in prlmul rnd rlscul vlLal lmedlaL al bolll de baz!
Drgent Nonurgent
uurere de orioine cordioc
1 lnfarcL acuL mlocardlc (l,A) 1 Analna pecLoral (A)
2 ulsecLle de aorL 2 erlcardlLa acuLa
3 mbolle pulmonara () 3 Anevrlsm aorLlc Loraclc
uurere de orioine noncordioco {noncordioc chest poin)
1 neumoLorax 1 uurere parleLal
2 neumonle 2 Spasm esofaalan
3 ulcer perforaL 3 Pernle hlaLal
4 ancreaLlL acuL 4 uurere pslhoaen

nu exlsL o corelaLle absoluL inLre aravlLaLea bolll cauzale sl lnLenslLaLea durerll reslmLlLe de paclenL!
uaL fllnd poLenLlalele confuzll inLre u1 de orlalne cardlac sl cea noncardlac precum sl aravlLaLea
nedlaanosLlcrll unel afecLlunl cardlace LoLl paclenLll cu u1 vor fl conslderaLl aprlorlc cardlacl sl
lnvesLlaaLllle vor fl dlrl[aLe in sensul acesLa
Lp|dem|o|og|eel puLln 23 dln populaLla aeneral a acuzaL dea lunaul vleLll durerl Loraclce
anLerloare Se apreclaz c u1 esLe responsabll pe plan mondlal de
2030 dlnLre prezenLrlle in servlcllle de uraenL
30 dln lnLernrlle in servlcllle de cardloloale
Lt|o|og|a 1
,ed|c de fam|||e
1 AfecLlunl reumaLlsmale
2 8oll dlaesLlve
3 Analna pecLoral
4 ALacul de panlc
3 8oll pulmonare
Drgent pesLe 30 dln cazurl au 4 eLloloall cardlovasculare
1 lnfarcLul acuL de mlocard (l,A)
2 Analna pecLoral
3 1rombembollsmul pulmonar (1)
4 lnsuflclenLa cardlac
1oLusl
Lloloala cardlac esLe conflrmaL doar la 10 33 dlnLre paclenLll ambulaLorl cu u1
30 dln LoLalul coronaroaraflllor efecLuaLe anual penLru u1 rmn normale
1 card|ac
11 u1 cardlac lschemlc
12 u1 cardlac nonlschemlc
1 noncard|ac
21 u1 de cauz bronhopulmonar
22 u1 de cauz pleural
23 u1 de cauz reumaLlsmal
24 u1 de cauz neuroloalc
23 u1 de cauz dlaesLlv
26 u1 pslhoaen
Abordarea pac|entu|u| cu 1
aracLere semloloalce + lacLorl rlsc + lnvesLlaaLll paracllnlce obllaaLorll ( + 81)
lnvesLlaaLll paracllnlce complemenLare
aracLerele semloloalce ale u1 (ldenLlce cu ale orlcrel alLe durerl
5edlu
Iradlere
lacLorl preclplLanLl
ebuL
CaracLer
uraL
lacLorl de amellorare
5lmpLome sl semne asoclaLe
(lormula mnemoLehnlc SlreueauAS)
1 de et|o|og|e card|ac
11 u1 cordioc ischemic
111 Analna pecLoral de eforL (sLabll A)
112 Analna lnsLabll (Al)
113 lnfarcLul acuL de mlocard (l,A)
12 u1 cordioc nonischemic
121 ulsecLla acuL de aorL (uAA)
122 erlcardlLa acuL (A)
123 rolapsul de valv mlLral (v,)

1 card|ac |schem|c
urerea torac|c d|n AL
Caractere sem|o|og|ce
5ed|u| durerll esLe in ma[orlLaLea cazurllor reLrosLernal ,al rar durerea esLe Loraclc anLerloar
dlfuz sau inc sl mal rar precordlal
ue mare uLlllLaLe cllnlc esLe unul dln elemenLele looooslcolol ooovetbol ol otetll ooolooose
Motlo cernd paclenLulul s ne araLe zona dureroas acesLa o va lndlca
cu inLreaaa palm
cu ambele palme
cu pumnul (semool pomoolol stos levloe) ot olcloo co vtfol eoeolol
Irad|erea claslc se produce la nlvelul maralnll cublLale a membrulul superlor sLna pn in deaeLul
mlc sl lnelar (moo e vlolools) cu prlnderea pllcll coLulul sl a pumnulul %semool btttll)
,al rar durerea lradlaz in
,embrul superlor drepL
Ambele membre superloare
lnLerscapular
umrul sLna
,andlbul
8olLa palaLln
eaf
lradlerea durerll analnoase poaLe imbrca aspecL de
paresLezll
amorLeal
crampe
senzaLle de oteooe
u1 lschemlc esLe medlaL de aferenLele slmpaLlce aLrlovenLrlculare care se Lermln in aanallonul
slmpaLlc Loraclc superlor sl apol in coarnele posLerloare ale prlmelor 3 seamenLe medulare Loracale
unde lmpulsurlle cardlace convera cu lmpulsurlle venlLe de la sLrucLurlle somaLlce Loracocervlco
brahlale lradlerea durerll analnoase
lmporLanLa aferenLelor slmpaLlce a fosL demonsLraL la cel cu LransplanL cardlac acesLla dezvolL
aLeroscleroz coronarlan dar nlclodaL u1 analnoas
SLlmulul penLru aferenLele slmpaLlce il consLlLule adenozlna a crel lnsLllare in arLerele coronare
declanseaz slmpLomaLoloala analnoas in absenLa lschemlel n plus blocarea recepLorulul adenozlnlc
1 cu amlnofllln amelloreaz durerea analnoas la arade de lschemle slmllare
uurerea analnoas poaLe lradla la sedlul unel durerl somaLlce anLerloare fenomen numlL foclllote
laclllLarea presupune c lmpulsurlle noclcepLlve care a[una la mduva Loraclc urmeaz clle
presLablllLe de o lezlune somaLlc sl suaereaz c exlsL o memorle a durerll somaLlce Se sLle asLzl c
sLlmulll somaLlcl il poL lnhlba pe cel vlscerall la nlvelul neuronllor dln coarnele dorsale ale mduvel sl c
aceasL lnLeracLlune sunL modulaLe de lmpulsurlle descendenLe cu orlalne corLlcal
,ecanlsmul prln care durerea somaLlc anLerloar modlflc locallzarea durerll vlscerale necunoscuL
Iactor|| prec|p|tant|
fotol flzlc claslc urcaLul unel panLe in arab pe Llmp frlauros sl impoLrlva vnLulul numele de A
de eforL
ltlool dezbrcaLul inLro camer rece culcaLul in asLernuLurl recl buLurlle recl sl chlar lnLroducerea
mlnll in ap foarLe rece
ltozotlle coploose
Acol sexool
motllle loeose
fotol e efecotle
ebutu| durerll analnoase esLe acuL fr slmpLomaLoloale prodromal
Caracteru| durerll analnoase esLe lnfluenLaL de personallLaLea paclenLulul el mal frecvenL esLe
vorba senzaLle de pteslooe ztoblte otoclc
,al rar durerea esLe descrls sub form de
Atsot osotlme otoclc
Iooobl otoclc %sfteel cotl%
nlclodaL u1 analnoas nu esLe relaLaL sub form de iotepotl ptecotlole !
Caracteru| durer|| ang|noase transpare s| d|n dioonosticu/ nonverbo/ Mortin
aclenLul isl asaz palma in plln sLern execuLnd mlscrl de laLerallLaLe
aclenLul isl asaz palmele de o parLe sl alLa a sLernulul aLlnand cu vrfurlle deaeLelor llnla medlan
sl apol separndule
aclenLul isl plaseaz mna cu deaeLele sLrnse sul in plln sLern sl execuL mlscrl pe verLlcal dea
lunaul sLernulul
u1 analnoas anxleLaLe analnosll au jeo sl tespec fot e oteteo lot (Wenckebach)

aclenLll isl relaLeaz suferlnLa Lardlv anLura[ulul sau medlculul (se [eneaz de u1)
nd se lnsLaleaz u1 paclenLul o tespec adlc se opresLe dln acLlvlLaLe penLru al permlLe s se
remlL
AcesLe 2 caracLerlsLlcl pslholoalce ololoeo specootolol e vltloe (PaLleaanu)
urata in medle 23 mln
Crlce crlz care depsesLe 13 mln susplclunea de slotom cotoootloo oco (SA enLlLaLe care lnclude
analna lnsLabll sl lnfarcLul acuL de mlocard)
Iactor|| care amendeaz durerea
kepoosol
Nltoollcetloo sl inlLur compleL u1 3 mln (LesL dlaanosLlc)
compteslo sloosolol cotolloo %mooevto czetmok%
8locoteo tespltotlel io losplt fotto %mooevto volsolvo%
1esLul la n poaLe fl pozlLlv sl in u1 prln dlsmoLlllLaLe esofaalan
1esLul la n esLe neaaLlv in analnele foarLe severe SA analna rlnzmeLal

caracter|st|c| c||n|ce (sed|u| retrosterna| apar|t|a |a efort s| efectu| favorab|| a| NG) s|tuat||
c||n|ce
1 1 ang|noas t|p|c (3 caracLerlsLlcl prezenLe) rlsc inalL de boal coronarlan la LoaLe arupele de
vrsL
2 1 at|p|c (2 caracLerlsLlcl prezenLe) rlsc medlu de boal coronarlan penLru 8 lndlferenL de vrsL sl
l 30 de anl
3 1 nonang|noas (1 caracLerlsLlc prezenL) rlsc medlu penLru boala coronarlan la l 60 anl sl 8
40 anl
urerea d|n AI
1 aracLerele semloloalce ale u1 dln Al sunL asemnLoare celor ale u1 dln A durerea dln Al se
deosebesLe ins prln inrauLLlrea sublL a slmpLomelor analnoase care devln
- mal frecvenLe
- mal prelunalLe
- mal severe
sl/sau
- survln in repaus
urerea d|n I,A
Caractere|e c||n|ce a|e durer|| d|n I,A sunL asemnLoare celor ale u1 dln A dar
Apare in repaus
sLe de lnLenslLaLe sl de duraL 30 mln)
nu cedeaza la n sl
Asoclaz manlfesLrl exLracardlace areaL vom LransplraLll profuze recl paloare cenusle
anxleLaLe dlspnee

ulabeLlcll vrsLnlcll sl hlperLenslvll cu l,A poL s nu prezlnLe u1 (lscbemle slleotlooso) cl doar
dlspnee
slncopa / com (prln arlLmll)
sLaLus confuzlonal (Llp manle/ pslhoza)
hlperallcemle
hlpo1A / soc cardloaenlc
updv sLrlcL cllnlc u1 dln Al nu poaLe fl dlferenLlaL de cea dln l,A SA !

Iactor|| de r|sc al cardlopaLlel lschemlce manlfesLaLe prln u1 (A Al l,A)
Iactor|| de r|sc mod|f|cab|||
Iactor|| de r|sc nemod|f|cab|||
Iactor|| de r|sc mod|f|cab|||
W PlperLenslunea arLerlala (P1A)
W ulsllpldemla
W ulabeLul zaharaL (uZ)
W CbezlLaLea
W SLllul de vlaL
fumaLul
sedenLarlsmul
consumul exceslv de alcool
allmenLaLla boaaL ln arslml saLuraLe sl colesLerol
Iactor|| de r|sc nemod|f|cab|||
W vrsLa 40 anl
W Sexul (, l)
W redlLaLea
W 8oala cardlovascular / boala valvular ln anLecedenLele personale
Invest|gat|||e parac||n|ce ob||gator||
esLe dlaanosLlc
81 nu aduce elemenLe paLoanomonlce
Invest|gat|||e parac||n|ce comp|ementare in cazul susplclunll de u1 de cauz cardlac lschemlc
,arkerll de necroz mlocardlc
cocardloarafla
oronaroarafla
1 card|ac non|schem|c
1 d|n d|sect|a acut de aort (AA)
Caractere sem|o|og|ce
5ed|u reLrosLernal / dorsal
Irad|ere cervlcal eplaasLrlc lombar
1|p lnLens lnsuporLabll (lovlot e pomool)
ebut bruLal mulL mal rapld ca in l,A
urata prelunalL
5emne c||n|ce asoc|ate
W Suflu dlasLollc de lnsuflclenL aorLlc nou apruL
W AslmeLrla 1A sl / 8 inLre cele dou braLe
W Soc
Iactor| de r|sc
P1A
Slndrom ,arfan
Slndrom hlersuanlos
AnLecedenLe famlllale de AA / moarLe sublL
Lxamene|e parac||n|ce ob||gator||
LCG neconLrlbuLlv (evenLual PvS in caz de P1A)
k1 lralrea medlasLlnulul sllueLel cardlace (in caz de epansamenL perlcardlc)
Lxamene parac||n|ce comp|ementare susplclunea de uAA rapld lnvesLlaaLllle care poL formula
dlaanosLlcul de cerLlLudlne
Lcocard|ograf|a transtorac|c s| transesofag|an
C1 torac|c
k,N torac|c
3 varlablle dlaanosLlce 3 slLuaLll cllnlce
1 u1 cu debuL bruLal sl / sau l exLrem
2 ,edlasLln sl / sau Ao Loraclc lralL
3 uls radlal sl / sau 1A dlferlLe
robablllLaLea uAA
ool prezenLe LoaLe cele 3 varlablle / numal varlablla 3
loetmelot prezenLe doar varlablla 1 / 2
keos nu esLe prezenL nlcl una dlnLre varlablle

5emn|f|cat|e c||n|c dlaanosLlcul rapld esLe cruclal deoarece morLallLaLea prln uAA
1 in flecare mlnuL
20 inalnLe de a a[unae la splLal
30 in prlmele 48 h
1 d|n per|card|ta acut (A)
Caractere sem|o|og|ce
5ed|u Loraclc anLerlor
Irad|ere umr sLna aL ceaf
Iactor| prec|p|tant|/agravant| cllnosLaLlsmul mlscrlle resplraLorll Lusea dealuLlLla sau suahlLul
ebut proareslv pe parcursul a cLorva ore
Caracter lnLens frecvenL cu caracLer de arsur
urat prelunalL
Iactor| care ame||oreaz 1 flexla anLerloar a Lrunchlulul (semool petoel semool tooclooll
mobomeooe)
5emne c||n|ce asoc|ate
W lrecLur perlcardlc
W lebr / subfebrlllLaLe (absenLe in cazul hemoperlcardulul prln meLasLaze perlcardlce sau efracLla
sLrucLurllor cardlovasculare lnLraperlcardlce)
W 1amponad cardlac
Iactor| de r|sc
lnfecLll vlrale (coxackle echo adeno) / bacLerlene (pneumococlce sLafllococlce 18)
W l,A
W lnsuflclenLa renal cronlc
W neoplazll (bronhopulmonar mamar leucemll llmfoame)
W 8oll auLolmune (pollarLrlLa reumaLold LS)
W uroaurl
W 1raumaLlsme
Lxamene parac||n|ce ob||gator||
LCG modlflcrl dlaanosLlce
k1 cardlomeaalle epansamenL volumlnos (absenLa acesLela nu exclude dlaanosLlcul de A)

81 cardlomeaalle (cot io cotof) prln A
Invest|gat|| parac||n|ce comp|ementare
Lcocard|ograf|a
C1 torac|c

1 d|n pro|apsu| de va|v m|tra| (V, s|ndromu| c||c mezos|sto||csuf|u te|es|sto||c s|ndromu|
ar|ow)
1 Caractere sem|o|og|ce u1 moderaL aLlplc
5|mptome s| semne asoc|ate
W alplLaLll sl / sau Lahlcardle
W Plpo1A orLosLaLlc cu / fr slncop
W ,laren
W laLlaablllLaLe
W AmeLell
W AsculLaLla apex cllc mezoslsLollc+suflu LeleslsLollc
Iactor| de r|sc
Sexul femlnln
8oll ale LesuLulul con[uncLlv (slndromul ,arfan slndromul hlersuanlos)
8lnlchlul pollchlsLlc
1lreoLoxlcoza
ulformlLLlle pereLelul Loraclc
Invest|gat|||e parac||n|ce ob||gator|| nu sunL paLoanomonlce
Invest|gat|a comp|ementar dlaanosLlc ecocardloarafla
1 noncard|ac (1NC noncordioc chest poin NccP)
1NC u1 reLrosLernal recurenL cu caracLer pseudoanalnos de alL eLloloale decL paLoloala cardlo
vascular
Lt|o|og|e
21 u1n de orlalne bronhopulmonar
22 u1n de orlalne pleural
23 u1n de orlalne neuroloalc
24 u1n de orlalne reumaLlsmal
23 u1n de orlalne dlaesLlv
26 u1n pslhoaen
aclenLll cu u1n prezlnL comorblLlLLl pslhlaLrlce (anxleLaLe / Lulburrl afecLlve) in 70 dln cazurl
1NC de et|o|og|e bronhopu|monar
Lloloale
211 1raheobronslLa acuL
212 neumonla
213 1rombembollsmul pulmonar (1)
1raheobrons|ta acut
1 Caractere sem|o|og|ce
5ed|u reLrosLernal
ebut lnsldlos precedaL de rlnoree odlnofaale febr eLc
Caracter arsur
urata zlle
5|mptome s| semne asoc|ate Luse lnlLlal uscaL ulLerlor producLlv cu spuL seromucoas / muco
purulenL (in cazul supralnfecLlel bacLerlene) dlspnee explraLorle uneorl cu wheezlna / lnsplraLorle (in
cazul afecLrll larlnalene)

Iactor| de r|sc
onLexLul epldemlc
lrecvenLarea aalomeraLlllor
Invest|gat|||e parac||n|ce de rut|n relaLll normale / nondlaanosLlce
neumon|a
1 Caractere sem|o|og|ce
5ed|u laLeroLoraclc submamelonar
Irad|ere dorsal (LransflxlanL)
ebut bruLal (ore)
5|mptome s| semne asoc|ate Luse producLlv spuL rualnle dlspnee cu Lahlpnee maLlLaLe
accenLuarea LransmlLerll vlbraLlllor vocale suflu Lubar ralurl creplLanLe in focarul pneumonlc frlson unlc
sl solemn febr
Iactor| de r|sc nesemnlflcaLlvl
Invest|gat|| parac||n|ce ob||gator||
LCG elemenLe nondlaanosLlce
k1 CpaclLaLe blne dellmlLaL dens de lnLenslLaLe subcosLal de form Lrlunahlular cu baza spre
pereLele Loraclc sl vrful spre hll in lnLerlorul acesLela se poaLe ldenLlflca bronhoarama aerlan

1rombembo||smu| pu|monar (1L)
1 Caractere sem|o|og|ce
5ed|u Loraclc laLeral mal frecvenL la baze
ebut bruLal fr fenomene premonlLorll
5|mptome asoc|ate
W ulspnee cu pollpnee
W 1use neproducLlv sau cu spuLe hemopLolce
W lanoz de Llp cenLral
W 1ahlcardle
W Slncop
Iactor| de r|sc
W 1raumaLlsme / fracLurl
W Av
W lmoblllzarea la paL
W vrsLa avansaL
W lnLervenLll chlruralcale
W Sarclna / luzla
W CbezlLaLea
W l
W neoplazllle
W onLracepLlvele orale
W Slndromul nefroLlc
W PlpervascozlLaLea (pollclLemla vera pollalobulllle secundare)
W lnsuflclenLa venoas cronlc
W lLorllle lunal
W oaaulopaLllle prlmare (deflclLul de A1 lll deflclLul de proLelna S Ac anLlcardlollplnlcl eLc)
Invest|gat|||e parac||n|ce ob||gator||
LCG semne lnconsLanLe LranzlLorll cu speclflclLaLe redus
k1 semne lnconsLanLe sl nespeclflce

Invest|gat|| parac||n|ce comp|ementare
41 uozarea udlmerulul
42 SclnLlarama de perfuzle sl venLllaLle
43 1 hellcal
44 Analoarafla pulmonar
43 lnvesLlaaLla slsLemulul venos al membrelor lnferloare

5emn|f|cat|a c||n|c marea ma[orlLaLe a embolllor pulmonarl sunL llzaLl sponLan in prlmele 2 spL
10 dln paclenLl mal menLln defecLe de perfuzle dup 6 spL La aceasLa conLrlbule sl dezvolLarea
clrculaLlel colaLerale dln slsLemul arLerlal bronslc
aclenLll la care llza embolllor esLe deflclLar poL dezvolLa in Llmp hlperLenslune pulmonar
uecesele prln 1 se produc aproape in LoLallLaLe in prlmele 2 ore de la evenlmenLul acuL lemenLele de
proanosLlc nefavorabll la lnLernare sunL
W lnsLablllLaLea hemodlnamlc / socul cardloaenlc
W reexlsLenLa afecLlunllor cronlce bronhopulmonare sl cardlace

W n absenLa dlaanosLlculul sl lmpllclL a LraLamenLulul recurenLa 1 esLe de 30 dln care Z sunL
cazurl faLale
W Sub LraLamenL lncldenLa recurenLel scade la cca 3 lar a faLallLLll 20
1NC de et|o|og|e p|eura|
Lt|o|og|e
|eurez|a
neumotoraxu|

|eurez|a
1 Caractere sem|o|og|ce
5ed|u laLeroLoraclc in aeneral blne dellmlLaL
Irad|ere in umrul de aceeasl parLe (dlafraamul prlmesLe ramurl aferenLe dln frenlc)
Iactor| dec|ansator| explrul profund Lusea sLrnuLul
5|mptome s| semne asoc|ate Luse neproducLlv dlspnee maLlLaLe sl abollrea murmurulul vezlcular
la nlvelul epansamenLulul
Iactor| de r|sc
AnLecedenLele bacllare
AfecLlunl cronlce care poL alLera forLele echlllbrulul SLarllna (l clroza hepaLlc lnsuflclenLa renal
cronlc eLc)
1raLamenLe medlcamenLoase (nlLrofuranLoln meLlserald meLoLrexaL amlodaron eLc)
Invest|gat|| parac||n|ce ob||gator||
LCG nu are aporL dlaanosLlc
k1 esLe dlaanosLlc in epansamenLele pleurale 300 ml

Invest|gat|| comp|ementare
Lcograf|a reprezlnL o meLod nelnvazlv sl acceslbll penLru conflrmarea prezenLel llchldulul in
cavlLaLea pleural oaLe fl uLlllzaL drepL ahld penLru LoracenLez
Computer tomograf|a pune in evldenL pleurezll de volum mlnlm sl esLe uLll mal ales penLru
preclzarea paLoloalel pulmonare medlasLlnale sau pleurale asoclaLe
Ana||za ||ch|du|u| p|eura| esLe un examen de ruLln de care Lrebule s beneflcleze LoLl paclenLll cu
excepLla pleurezlllor mlcl care se remlL rapld sub LraLamenL

neumotoraxu|
1 Caractere sem|o|og|ce
5ed|u laLeroLoraclc
Iactor| prec|p|tant| Lusea
ebut bruLal
Caracter uneorl lnLens (lovlot e pomool)
urata poaLe dlspare dup 2448 ore
5|mptome s| semne asoc|ate dlspnee cu pollpnee scderea ampllaLlllor sl bombarea hemlLoracelul
afecLaL Llmpanlsm abollrea murmurulul vezlcular
Iactor| de r|sc
lumaLul
Sexul masculln (mal ales Llnerl)
oexlsLenLa afecLlunllor resplraLorll cronlce (8C emflzemul bulos asLmul bronslc cancerul
bronhopulmonar eLc)
Invest|gat|| parac||n|ce ob||gator||
LCG nu are aporL dlaanosLlc
k1 dlaanosLlc
1NC de et|o|og|e reumat|c
Lloloale
5|ndromu| 1|etze
eran[amente|e art|cu|at|||or costovertebra|e (ACV)

5|ndromu| 1|etze
Caractere sem|o|og|ce
5ed|u carLlla[ul cosLal 23
Iactor| prec|p|tant| Lusea preslunea local
ebut lnsldlos
urat zlle spLmnl frecvenL cu recldlve
5emne asoc|ate LumefacLle local fr semne lnflamaLorll
n slndromul 1leLze nu exlsL lnvesLlaaLll paracllnlce dlaanosLlce!

eran[amente|e art|cu|at|||or costovertebra|e (ACV)
uAv moblllLaLea anormal sl / sau subluxaLla posLerloar a coasLelor la nlvelul arLlculaLlllor cosLo
verLebrale sl (penLru prlmele 10 perechl de coasLe) cosLoLransversale in urma unor LraumaLlsme mlnore
sau mlscrl forLaLe
1 Caractere sem|o|og|ce
5ed|u laLeroLoraclc
Irad|ere de Llp radlcular (arLlculaLllle cosLoverLebrale sl cosLoLransversale prlmesc aferenLe dln
nervll lnLercosLall)
Iactor| prec|p|tant| lnsplrul profund Lusea roLaLla Lrunchlulul preslunea pe arlla[ul cosLal sau chlar
cluplrea LeaumenLelor
Caracter lnLens ascuLlL sub form de arsur
urat zlle uneorl cu amellorrl sponLane Lemporare
Iactor| de ame||orare ln[ecLarea o locco oleoe de lldocaln uneorl examlnarea cllnlc (efecLul
moolpololoollke)

Iactor| de r|sc
1raumaLlsme mlnore in anLecedenLele recenLe
uurerl cu caracLere semloloalce slmllare in anLecedenLe

1NC de et|o|og|e neuro|og|c
Lloloale
2ona zoster torac|c durerea poaLe precede aparlLla erupLlel mlcrovezlculoase meLamerlce
caracLerlsLlce
nern|a de d|sc torac|c rar ( 1 dln LoLalul hernlllor de dlsc)

lndlferenL de eLloloale u1 de orlalne neuroloalc se caracLerlzeaz prln dlsLrlbuLla el radlcular
dermaLomerlc io bemlceoot / ceoot
uermaLom arla LeaumenLar lnervaL de flbrele aferenLe ale unel slnaure rdclnl posLerloare
medulare
v ulsLrlbuLla dermaLomerelor

1NC de et|o|og|e d|gest|v
Lloloale
231 u1n de orlalne esofaalan
232 uurerea abdomlnal cu lradlere Loraclc (coleclsLlLa acuL pancreaLlLa acuL abcesul subfrenlc
eLc)
8ollle esofaaulul (8 Lulburrlle de moLlllLaLe esofaalan) reprezlnL de deparLe cea mal frecvenL
eLloloale a u1n!
1NC de et|o|og|e ps|hogen
Crlalnea oootooolc a u1 esLe un dlaanosLlc de excludere care Lrebule formulaL cu prudenL numal
dup ellmlnarea LuLuror celorlalLe poslblle eLloloall
SuaesLlv esLe Lrlada
Lx f|z|c norma| + LCG norma| + k1 norma|!
lemenLe anamnesLlce in favoarea orlalnll pslhoaene a u1
Sex femlnln (la vrsL ferLll)
vrsLa 30 anl
AbsenLa facLorllor de rlsc cardlovascular
u1 cronlc cu evoluLle de lunl anl
u1 cu duraL de ore zlle spLmnl
u1 submamar in puncL flx cu caracLer de inLepLur
u1 care lradlaz in LoL Loracele sl / sau ambele membre
u1 lnsLalaLe in repaus nemodlflcaLe / amelloraLe de eforLul flzlc
u1 rlLmaLe de conLexLe sLressanLe confllcLuale emoLlonale
u1 asoclaL cu alLe manlfesLrl funcLlonale (parsLezll LremurLurl hlpervenLllaLle palplLaLll eLc)
u1 cu caracLere conLradlcLorll


I5NLLA
|spnee experlenLa sublecLlv a dlscomforLulul resplraLor care cuprlnde senzaLll dlsLlncLe dln puncL de
vedere al callLLll sl lnLenslLLll lor
a sl durerea dlspneea rezulL dln lnLeracLlunea a mulLlpll facLorl
llzloloalcl
slholoalcl
Soclall
ue medlu
Lt|opatogen|e
a sl foamea sau seLea dlspneea esLe o seozotle sloelc in sensul c rezulL dln surse mulLlple de
lnformaLle sl nu prln sLlmularea unul slnaur recepLor!
1 ,ecanorecepLorll dln pereLele Loraclc
2 8ecepLorll vaaall pulmonarl
3 hemorecepLorll

1,ecanorecepLorll dln pereLele Loraclc
,uschll lc sl dlafraamul Lendoanele musculare sl arLlculaLllle Loraclce conLln numerosl recepLorl care
culea lnformaLll despre deplasarea sLrucLurllor parleLale in cursul resplraLlel sl modlflcarea relaLlel
lunalmeLenslune in muschll Loraclcl AcesLl recepLorl poL fl sLlmulaLl de
PlperlnflaLla pulmonar
8ronhoconsLrlcLle
SLlmull mecanlcl exLernl

28ecepLorll vaaall pulmonarl

SunL reprezenLaLl de
8ecepLorll de inLlndere dln musculaLura neLed a bronslllor care sunL sLlmulaLl de expanslunea
plmnllor
8ecepLorll Llp ! dln pereLll alveolelor pulmonare sl cel al capllarelor care sunL sLlmulaLl de cresLerea
preslunll lnLrapulmonare
8ecepLorll lrlLaLlvl dln pereLll 8S sl Lrahell care rspund la o mulLlLudlne de sLlmull mecanlcl sl
chlmlcl
8ecepLorll vaaall pulmonarl ofer decl lnformaLll despre
1lpul resplraLlel
reslunea fluxulul aerlan dln clle resplraLorll
volumul resplraLor
ulameLru cllor aerlene

3 hemorecepLorll
SunL locallzaLl
enLral chemorecepLorll dln Lrunchlul cerebral
erlferlc chemorecepLorll crosel aorLlce sl slnusulul caroLldlan
l furnlzeaz lnformaLll despre
reslunea C2 sl C2 in snaele arLerlal
chlllbrul acldobazlc (concenLraLla P+)
lnformaLllle provenlLe de la acesLe 3 caLeaorll de recepLorl a[una la cenLrul (peoolol% resplraLor bulbo
ponLln care a[usLeaz acLlvlLaLea resplraLorle in funcLle de
SLaLusul musculaLurll resplraLorll
lmpedanLa slsLemulul venLllaLor
PomeosLazla aazelor sanavlne sl echlllbrulul acldobazlc
oncomlLenL cu emlLerea comenzll moLorll cLre musculaLura resplraLorle cenLrul resplraLor LrlmlLe
lnformaLll cLre corLexul senzlLlv (asa numlLele esctctl cotolote) unde se formeaz senzaLla eforLulul
resplraLor
AsLzl esLe accepLaL c dlspneea rezulL dln dlsoclaLla dlnLre
omanda eferenL moLorle cLre musculaLura resplraLorle
leebockul aferenL provenlL dln recepLorll descrlsl care lnformeaz despre eflclenLa acesLel
comenzl
(Leorla dlsoclaLlel / nepoLrlvlrll mlsmocb beotv 5cbwotzselo sl col 1989)

SLudllle 1 cu emlsle de pozlLronl (posltoo emlssloo omootopbv l1) sl 8,n funcLlonal (fMkl) care
msoar cresLerea fluxulul sanavln cerebral in realunlle cu acLlvlLaLe neuronal sLrucLura cruclal in
percepLla dlspnell cortexu| |nsu|ar de pe fundul sanLulul laLeral parLe lnLearanL a slsLemulul llmblc
orLexul lnsular [oac un rol fundamenLal sl in percepLla durerll foamel seLel senzaLlllor neplcuLe sl
emoLlllor neaaLlve reprezenLnd un adevraL ceoto e olotm loeto el alerLeaz oraanlsmul la
sLlmulll lnLerocepLlvl poLenLlal dunLorl pe carel lnvesLesLe cu o semnlflcaLle emoLlonal neaaLlv
ulspneea sl durerea imprLsesc clrculLe corLlcale sl subcorLlcale comune sl sunL adeseorl asoclaLe !
ue aceea inLocmal ca sl durerea dlspneea imprLsesLe aLL mecanlsme flzloloalce cL sl pslholoalce de
mare lmporLanL cllnlc
moLllle neaaLlve scad percepLla dlspneel
rocesele de invLare sl facLorll conLexLuall poL deLermlna percepLla dlsLorslonaL (in plus sau in
mlnus) a senzaLlel de dlspnee Asa se expllc de ce unll asLmaLlcl percep cu areu dlspneea sl a[una la
crlze arave cu rlsc vlLal lar in unele cazurl de 8C aslaurarea unul medlu care dlsLraae aLenLla esLe
exLrem de eflcace in combaLerea senzaLlel de dlscomforL resplraLor
Semnalele eferenLe sl aferenLe care conLrlbule la senzaLla de dlspnee
5enzat|a de efort resp|rator rezulL prlnLrun semnal Lransmls dln corLexul moLor spre corLexul senzlLlv
slmulLan cu comanda moLorle eferenL spre muschll venLllaLorl ferenLa moLorle dln Lrunchlul cerebral
poaLe de asemenea conLrlbul la senzaLla eforLulul (saeaLa de la Lrunchlul cerebral la corLexul senzlLlv)
5enzat|a de sete de aer apare prln acLlvlLaLea resplraLorle crescuL in Lrunchlul cerebral lar senzat|a de
pres|une torac|c rezulL probabll prln sLlmularea recepLorllor de lrlLaLle vaaall lnformaLla aferenL de
la nlvelul LracLulul resplraLor plmnllor sl pereLelul Loraclc Lrece prln Lrunchlul cerebral inalnLe de a
a[unae in corLexul senzlLlv llnllle inLrerupLe lndlc neslauranLa prlvlnd fapLul c unele aferenLe
scurLclrculLeaz dlrecL in corLexul senzlLlv

Lloloala dlspneel cuprlnde 4 marl arupe de afecLlunl
1 8esplraLorll
2 ardlace
3 ardloresplraLorll mlxLe
4 nonresplraLorll noncardlace
1 Afect|un| resp|rator||
8C
AsLmul bronslc
neumonllle
neumopaLllle lnLersLlLlale
leurezllle
ancerul (prlmlLlv sau meLasLaLlc)
8ronslecLazla
1rombembollsmul pulmonar (1)
CbsLrucLla cllor resplraLorll marl (deasupra carlnel)
Afect|un| card|ace
lnsuflclenLa cardlac conaesLlv (l)
8oala coronarlan
ArlLmllle cardlace
erlcardlLele
valvulopaLllle
|spneea man|festarea def|n|tor|e a IV5!
Cauze card|oresp|rator|| m|xte
8C cu hlperLenslune pulmonar (P1) sl cord pulmonar cronlc ()
Llpsa de anLrenamenL (decondlLlonarea)
1 cronlc cu P1

Afect|un| nonresp|rator|| noncard|ace
auze pslhoaenlce (olbototeo ooxloos slotomol e blpetveollotle lspoeeo compotomeool
lspoeeo loexpllcobll melcol Mlu melcollv ooexploloe vspoeo MDu)
CbezlLaLea sever
Anemllle severe
8oala de reflux aasLroesofaalan (88)
Acldozele meLabollce
PlperLlroldla
8oll neuromusculare (mloseolo otovls scleroza laLeral amloLroflc SLA)
ulformlLLlle pereLelul Loraclc (clfoscolloza pecos excovoom pecos cotlooom)
83 dlnLre cazurlle de dlspnee se incadreaz in 7 caLeaorll eLloloalce
1 AsLmul bronslc
2 l
3 8C
4 neumonll
3 8oala coronarlan
6 neumopaLll lnLersLlLlale
7 ,lu
,ecan|sme|e d|spnee|
1 resLerea neceslLLllor meLabollce ale oraanlsmulul
2 resLerea Lravallulul necesar invlnaerll rezlsLenLel la flux a cllor resplraLorll
3 Scderea proprleLLllor elasLlce ale parenchlmulul pulmonar sl cusLll Loraclce
4 ,odlflcarea raporLulul venLllaLle/perfuzle (v/C)
3 Lezlunl ale membranel alveolocapllare
6 slhlc (,lu)

1 Cresterea neces|tt||or metabo||ce
forLul flzlc lnLens (aLleLl) / moderaL (sedenLarl)
Anemll
Plpoxla sl/sau hlpercapnla
Acldoza meLabollc
Cresterea trava||u|u| necesar |nv|nger|| rez|stente| |a f|ux a c||or resp|rator||
8C
AsLmul bronslc
AsplraLla de corp sLrln
SLenozele (lnLrlnsecl / exLrlnsecl) de cl resplraLorll
5cderea propr|ett||or e|ast|ce a|e parench|mu|u| pu|monar s| cust|| torac|ce
A
neumopaLllle lnLersLlLlale
leurezllle
ulformlLLlle Loraclce
8ollle neuromusculare
,od|f|carea raportu|u| vent||at|e/perfuz|e (V/C) dlsLrlbuLla neunlform afecLeaz
fle oetol losplto (sLenozele lncompleLe de cl resplraLorll 8C asLmul bronslc)
fle floxol sooovlo prln capllarele pulmonare (1 vascullLe cu afecLare pulmonar dlsLruaerea paLulul
vascular prln emflzem sau flbroz pulmonar)
Lez|un||e a|e membrane| a|veo|ocap||are lmpllc scderea suprafeLel de schlmb aazos (emflzem
rezecLllle pulmonare inLlnse obllLerarea spaLlulul alveolar prln procese aranulomaLoase exudaLlve
neoplazlce sau flbroLlce)
Caractere sem|o|og|ce
1 uebuLul
2 lacLorl preclplLanLl
3 lrecvenLa resplraLorle
4 8lLmul resplraLor
3 AmpllLudlnea mlscrllor resplraLorll
6 aracLerul
7 redomlnenLa clrcadlan
8 lacLorl de amellorare
9 SlmpLome sl semne asoclaLe

ebutu|
AcuL 2448 h
SubacuL 2 spLmnl
ronlc 4 spLmnl

|spneea cu debut acut aLraae aLenLla in ma[orlLaLea cazurllor asupra unel paLoloall cardlo
pulmonare cu caracLer acuL sl rlsc vlLal
1 coute respirotorii 1 asLm bronslc asplraLla de corp sLrln lnhalaLla de aaze Loxlce
2 coute cordioce lschemla acuL / lnfarcLul acuL de mlocard dlsfuncLla / rupLura de muschl papllarl
lvS cu edem pulmonar acuL cardloaen
3 coute nonrespirotorii nonpu/monore parallzla dlafraamaLlc ,uu

|spneea cu debut subacut are aceleasl cauze ca sl cea cu debuL acuL la care se adaua
coute respirotorii pneumonla sl bronslLa acuL
coute nonrespirotorii noncordioce lnLoxlcaLla cu sallcllaLl sl cea cu eLllenallcol

|spneea cu debut cron|c
coute respirotorii 8C pneumopaLll lnLersLlLlale obezlLaLea dlformlLLlle Loraclce pleurezllle
coute cordioce lvS perlcardlLele
coute noncordioce nonrespirotorii anemla llpsa de anLrenamenL

Iactor| prec|p|tant|
forLul flzlc
ozlLla corpulul
SLaLusul prandlal
lacLorll de medlu

Lfortu| flzloloalc dlspneea esLe conseclnLa unul eforL flzlc care cresLe de 4 orl volumul resplraLor /
mln
ulspneea paLoloalc poaLe fl claslflcaL dln acesL puncL de vedere in
1 ulspnee de eforL
2 ulspnee de repaus

1 |spneea de efort
coute respirotorii 8C pneumopaLllle lnLersLlLlale
coute cordioce lvS
coute nonrespirotorii noncordioce obezlLaLea anemllle sLrlle febrlle eLc

5cara ,ed|ca| kesearch Counc|| (,kC I|etcher ) esLe uLlllzaL in 8C
Grad 0 absenLa dlspneel excepLnd eforLurlle flzlce deoseblLe
Grad dlspnee la mersul rapld pe Leren plaL sau la urcaLul unel panLe usoare
Grad dlspneea llmlLeaz pasul de pllmbare (mal inceL decL al celorlalLl) sl deLermln oprlrl penLru
recpLarea suflulul
Grad dlspneea deLermln oprlrea dln mers pe Leren plaL dup 100 m
Grad dlspnee la imbrcaL sau alLe acLlvlLLl coLldlene impledlcnd paclenLul s las dln cas
C|as|f|carea funct|ona| New ork neart Assoc|at|on (NnA) penLru paclenLll cu lvS
C|asa I paclenLl cu afecLlune cardlac dar fr llmlLarea acLlvlLLll flzlce
C|asa II dlspnee la eforLurl flzlce moderaLe
C|asa III dlspnee declansaL de acLlvlLaLea flzlc coLldlan
C|asa IV dlspneea face lmposlbll orlce acLlvlLaLe flzlc puLnd fl prezenL chlar sl in repaus

|spneea de repaus poaLe fl
cronic in afecLlunlle resplraLorll severe (arad 4 ,8) sau lvS clasa lv n?PA
Poroxistic (eplsoade dlspnelce sponLane sl brusLe in repaus)
1 AsLmul bronslc
2 lvS
3 1
4 neumoLoraxul
3 Plpercapnla secundar oprlrll volunLare a resplraLlel
6 ,lu

oz|t|a corpu|u| in funcLle de acesL crlLerlu se descrlu
CrLopneea
laLlpneea
1repopneea

rtopneeo dlspneea care apare in cllnosLaLlsm (mal ales a celul nocLurn) oblland paclenLul
W S se rldlce in sezuL sau in plcloare penLru a o amellora
W S doarm cu cpLlul rldlcaL (mal mulLe perne) sau chlar in sezuL (pe scaun in foLollu) penLru a o
prevenl
Crtopneea este caracter|st|c pentru IV5!
CrLopneea mal poaLe apare in unele cazurl de
W AsLm bronslc
W 8C
W arallzle dlafraamaLlc bllaLeral (rar)
|at|pneea dlspneea care apare excluslv in orLosLaLlsm oaLe fl observaL in
Slndromul hepaLopulmonar dln clrozele hepaLlce cu hlperLenslune porLal
ueflclLul musculaLurll abdomlnale ceea ce are ca rezulLaL plerderea suporLulul dlafraamaLlc in
orLosLaLlsm prln deplasarea anLerloar a vlscerelor abdomlnale n pozlLle culcaL vlscerele isl relau rolul
de suporL al dlafraamel aceasLa revenlnd la lunalmea operaLlonal opLlm n acesL caz plaLlpneea esLe
amelloraL de foloslrea unel cenLurl abdomlnale
1repopneea dlspneea care apare in decublL laLeral (drepL sau sLna)
1repopneea esLe caracLerlsLlc paclenLllor cu epansamenL pleural in decublL laLeral pe parLea
snLoas plmnul respecLlv nu mal poaLe expanslona suflclenL penLru a compensa funcLla pulmonulul
conLrolaLeral comprlmaL de prezenLa llchldulul pleural
1repopneea poaLe apare sl la persoanele anxloase fr baz oraanlc (dlaanosLlc de excludere)
1repopneea nu are |egtur cu IV5!
5tatusu| prand|a| dlspneea esLe declansaL posLprandlal in afecLlunlle abdomlnale de Llpul asclL
meaadollcocolon 88 eLc
Iactor|| de med|u
lumul de Llaar praful smoaul asLmul bronslc 8C
lacLorll prezenLl la locul de munc asLmul ocupaLlonal alveollLele exLrlnsecl
olenul sezonler asLmul bronslc
SLressul emoLlonal ,lu
Aerul rece asLmul bronslc 8C
Irecventa resp|rator|e (Ik) la adulL n1418 /mln
1ohipneeo (ar ocbls rapld) cresLerea l8 20/mln
rodipneeo (ar btovs lenL) scderea l8 12/mln (adulL)
pneeo absenLa mlscrllor resplraLorll

1ah|pneea poaLe fl
llzloloolc prln cresLerea neceslLLllor meLabollce in urma eforLulul flzlc
looloolc prln cresLerea neceslLLllor meLabollce (bollle febrlle) sau prln afecLlunl care conduc la
reducerea suprafeLel resplraLorll sau a hemaLozel
auzele Lahlpneel paLoloalce
W bollle pleotopolmooote pleurezll pneumoLorax pahlpleurlLe inLlnse pneumonll bronhopneumonll
Lumorl pulmonare aranulla Luberculoas lnfarcLul pulmonar eLc
W bollle peteelol otoclc nevralall lnLercosLale zona zosLer parallzll ale muschllor resplraLorll fracLurl
sau alLe lezlunl osoase ale coasLelor sLernulul eLc
W boll obomloole care mlcsoreaz suprafaLa resplraLorle prln rldlcarea dlfraamulul Lumorl abdomlnale
marl asclLa meLeorlsmul exaaeraL
W boll in care se produce sceteo oxlbemoolobloel anemll severe lnLoxlcaLla cu C
W boll cotlovoscolote care conduc la lvS sl sLaz pulmonar sLenoza mlLral hlperLenslunea arLerlal
lnsuflclenLa sl sLenoza aorLlc cardlopaLla lschemlc arav eLc

rad|pneea esLe inLoLdeauna paLoloalc deLermlnaL de obsLrucLla lncompleL a cllor resplraLorll marl
(btolpoee lospltootle) sau mlcl (btolpoee expltootle)
k|tmu| resp|rator
eou/ot
Nereou/ot {disritmic)
8esplraLla hevne SLokes
8esplraLla acldoLlc
8esplraLla kussmaul
8esplraLla 8loL
8esplraLla aLaxlc
kesp|rat|a Cheyne 5tokes (resp|rat|a per|od|c) clclurl de resplraLll crescendodescrescendo
lnLercalaLe de perloade de apnee de 1030 sec
Lloloale
W lndlvlzl normall in cursul somnulul la alLlLudlne
W ulsfuncLle a cenLrllor resplraLorl prln encefalopaLle meLabollc Av Lumorl cerebrale
W l
W lnLoxlcaLla cu morfln sau C

,ecanlsm cresLerea aC2 in snae deLermln o hlperexclLaLle a cenLrulul resplraLor care duce la
cresLerea frecvenLel sl ampllLudlnll venLllaLorll hlpervenLllaLla deLermln ellmlnarea C2 urmaL de o
scdere a rlLmulul sl ampllLuLldlnll venLllaLorll pn la apnee ceea ce duce dln nou la cresLerea aC2 in
snae sl clclul se repeL
kesp|rat|a ac|dot|c resplraLll raplde sl profunde care reprezlnL un mecanlsm de corecLle al
acldozel lnclplenLe sl moderaLe
Lloloale acldoze meLabollce cel mal frecvenL
W eLoacldoza dlabeLlc
W lnsuflclenL renal cronlc in sLadlul uremlc

kesp|rat|a kussmau| (resp|rat|a |n t|mp|) resplraLll profunde zaomoLoase cu remanenLa in
plaLou a lnsplrulul explr zaomoLos sl pauze lunal inLre clclurlle resplraLorll (910 resplraLll / mln)
Lloloale resplraLla kussmaul reprezlnL un mecanlsm compensaLorlu penLru sLrlle de acldoz
meLabollc sever (semn de com sl exlL lmlnenL)

kesp|rat|a |ot resplraLllle raplde sl profunde separaLe de lnLervale de apnee foarLe lunal (3 30 sec)
Lloloale
W 1raumaLlsme sl accldenLe vasculare medulare
W ,enlnalLe
W SepLlcemll
W SLrl preaaonlce

kesp|rat|a atax|c (agon|c) resplraLll nereaulaLe ca frecvenL sl ampllLudlne inLrerupLe de
perloade de apnee de duraL varlabll
Lloloale
W 1raumaLlsme sau accldenLe vasculare medulare
W SLrl aaonlce
W 1oaLe Llpurlle de resplraLle dlsrlLmlc sunL cauzaLe de dlsfuncLll ale cenLrllor resplraLorl!
Amp||tud|nea m|scr||or resp|rator||
,lscrlle resplraLorll poL fl
ue ampllLudlne crescuL in acldoze sau in slndromul de hlpervenLllaLle
ue ampllLudlne redus (tespltotle sopetflclol) insoLesLe in aeneral Lahlpneea
ue ampllLudlne lneaal prln llmlLarea unllaLeral a excurslllor cosLale daLorlL durerll (u1 de cauz
neuroloalc) aLelecLazlel pulmonare (obsLrucLla bronslel prlnclpale cel mal adesea de cauz Lumoral)
lnflamaLlel (pleurodlnla) sau colecLlllor pleurale llchldlene sau aerlce (pneumoLorax)
Caracteru|
ulspneea lnsplraLorle obsLrucLla 8 marl
ulspneea explraLorle obsLrucLla 8 mlcl
redom|nenta c|rcad|an
ulspneea nocLurn are ca eLloloale
lvS
AsLmul bronslc
1ulburrlle de somn
Iactor| de ame||orare
kepoosol dlspneea de eforL dln lvS esLe amendaL prompL de repaus 8epausul amelloreaz de
mulLe orl sl dlspneea dln 8C dar nu are efecL asupra celel dln asLmul bronslc
lozltlo cotpolol flexla anLerloar a Lrunchlulul amelloreaz dlspneea dln perlcardlLa llchldlan lar
decublLul laLeral de parLea afecLaL dlspneea dln pleurezle CrLopneea esLe amelloraL de pozlLla
seznd sau orLosLaLlsm
xpecototlo ellmlnarea unel spuLe de volum redus vscoase perlaLe %op btooslc% pune capL crlzel
de asLm bronslc

1toomeool bronhodllaLaLoarele amelloreaz dlspneea dln 8C sl asLm dlureLlcele pe cea dln lvS
nlLroallcerlna pe cea dln boala analna pecLoral
Jeekeourlle vocootele asLmul ocupaLlonal alveollLele exoaene

5|mptome s| semne asoc|ate
1usea producLlv wbeezlooul ralurlle bronslce dlspneea prln afecLlunl ale aparaLulul resplraLor
1usea neproducLlv preclplLaL uneorl de cllnosLaLlsm deplasarea spre exLerlor a soculul apexlan
prezenLa de suflurl sl/sau zaomoLe de aalop ralurlle creplLanLe la bazele pulmonare sl ulLerlor urcnd io
motee dlspneea prln lvS
5emne de grav|tate extrem (red f/oos)
1 5emoe cllolce
11 5emoe tespltootll
12 5emoe cotlovoscolote
1J 5emoe oeotopslblce
2 5emoe bloloolce

1 5emne c||n|ce
2 11 5emoe tespltootll
lanoz
1ahlpnee superflclal / bradlpnee
1lra[ al musculaLurll resplraLorll de rezerv (reLracLla spaLlllor lc ca urmare a scderll preslunll
lnLraLoraclce prln obsLrucLle Lraheal sau bronslolar)
8esplraLle abdomlnal paradoxal (reLracLla pereLelul abdomlnal in cursul lnsplrulul sl expanslunea
acesLula in explr)
12 5emoe cotlovoscolote
1ahlcardle 120/mln
olaps (1As 80 mm Pa
Semne de soc (exLremlLLl recl marmoraLe ollaoanurle)
Semne de lnsuflclenL venLrlcular dreapL (LuraescenLa [uaularelor reflux hepaLo[uaular
hepaLalall)
1J 5emoe oeotopslblce
1ulburrl de coordonare moLorle
AsLerlxls
Plporeflexle osLeoLendlnoas
AnxleLaLe
onfuzle
,loz
AalLaLle pslhomorle urmaL de Lorpoare
om
5emne b|o|og|ce
Plpoxemle 40 mm Pa lndlferenL de anLecedenLele paLoloalce (rlsc de sLop cardlac)
Plpercapnle la paclenLl anLerlor lndemnl bronhopulmonar
Acldoz meLabollc (prln suferlnLa Llsular perlferlc acuL)
resLerea ureel sl creaLlnlnel serlce (prln lnsuflclenL renal acuL funcLlonal daLoraL scderll
deblLulul cardlac)
1D5LA
1usea manevr explraLorle brusc explozlv care are drepL scop ellmlnarea maLerlalulul exlsLenL in
clle resplraLorll
1usea se desfsoar in 3 faze
1 Insp|rator|e aloLa se deschlde sl se produce un lnsplr profund care mresLe reculul elasLlc sl volumul
plmnllor
2 Compres|v aloLa se inchlde lar muschll explraLorlse conLracL aerul lnsplraL fllnd asLfel comprlmaL
(preslunea lnLraLoraclc cresLe de la 2 la cca 100 mm Pa)
3 Lxpu|z|v aloLa cedeaz brusc sl aerul aflaL sub preslune esLe ellmlnaL explozlv dup care fluxul
aerlan rapld esLe menLlnuL prln conLracLla conLlnu a muschllor explraLorl
uln neceslLLl cllnlce se deflnesLe
1usea acut Lusea cu evoluLle 3 spL
1usea subacut Luse cu duraL de 38 spL
1usea cron|c Lusea lnsLalaL de 8 spL

Lp|dem|o|og|e
1usea cea mal frecvenL cauz de prezenLare la medlc
340 dln paclenLll care prezlnL Luse provln dln rndul fumLorllor
n SuA cosLul anual al LraLamenLelor prescrlse penLru Luse 1 mlllard $ (la care se adaua cosLurlle
lmpllcaLe de explorarea paracllnlc a acesLor paclenLl)
Lt|o|og|e
1usea acut cauzele cele mal frecvenLe sunL
lnfecLllle acuLe ale cllor resplraLorll superloare (lA8S) de eLloloale vlral rceala banal %commoo
col% care esLe de fapL o rlnoslnuzlL vlral
SlnuzlLa bacLerlan acuL
8ronslLa acuL
8lnlLa aleralc
AcuLlzrlle 8C
lnfecLllle cu erLussls sl ,vcoplasma
auze rare dar cu rlsc vlLal ma[or care Lrebule avuLe inLoLdeuna in vedere in dlaanosLlcul dlferenLlal al
Lusel acuLe sunL
1rombembollsmul pulmonar (1)
demul pulmonar acuL (A)
neumonla
1usea subacut recunoasLe in ordlnea prevalenLel lor urmLoarele cauze
1usea posLlnfecLloas care perslsL dup un eplsod de lnfecLle resplraLorle acuL necompllcaL cu
pneumonle (cu lmaalne radloloalc normal) sl care de cele mal mulLe orl se remlLe sponLan fr
LraLamenL
SlnuzlLa bacLerlan
AsLmul bronslc uneorl ca slnaur manlfesLare (votlooo osloeo o osmolol v1A cooob votloo
osbmo cvA)
1usea cron|c are in 93 dln cazurl una dln urmLoarele 7 eLloloall
5lotomol teoojolol posoozol %5ulN posoosol tlp svotome% dln rlnoslnuzlL
AsLmul bronslc
8oala de reflux aasLroesofaalan (88)
8ronhopneumopaLla obsLrucLlv cronlc
8ronslecLazla
8ronslLa eozlnoflllc
1raLamenLul cu lnhlblLorll enzlmel de conversle a analoLenslnoaenulul (lA)

n resLul de 3 de cazurl Lusea cronlc are drepL eLloloale
ancerul bronhopulmonar
,eLasLazele pulmonare
lnsuflclenLa venLrlcular sLna (lvS)
ulsfuncLla farlnalan cu slndrom de asplraLle
1usea pslhoaen
n 1893 dln cazurl Lusea cronlc esLe produs de 2 sau mal mulLe cauze care acLloneaz slmulLan !
atogen|e
uesl poaLe fl lnlLlaL sl volunLar Lusea reprezlnL in prlmul rnd un reflex proLecLlv care compleLeaz
slsLemul de cleotooce mucoclllar
Arcu| ref|ex tus|gen
SLlmull
8ecepLorl
l aferenLe
enLru
l eferenLe
fecLorl


5t|mu|||
lnflamaLorl lnfecLll vlrale bacLerlene eLc ale cllor resplraLorll sl parenchlmulul pulmonar rlno
slnusale oLlce eLc
,ecanlcl corpl sLrlnl compresll lnLrlnsecl sau exLrlnsecl ale cllor resplraLorll
hlmlcl lnhalarea de aaze lrlLanLe
1ermlcl aerul foarLe cald / foarLe rece
keceptor||
8ecepLorl Laheobronslcl locallzaLl in Lrahee (mal ales lnLerarlLenoldlan sl la blfurcaLla sa) sl bronsll
8ecepLorl exLrabronslcl faclall sl farlnalenl cel dln meaLul audlLlv exLern sl membrana Llmpanlc
pleurall dlafraamaLlcl aasLrlcl sl poslbll perlcardlcl
C||e aferente
nervul x (vaa)
nervul v (Lrlaemen)
nervul lx (alosofarlnalan)

Centru| tuse| nucleul LracLulul sollLar (bulb)
Lfector|| musculaLura Loracoabdomlnal

Caractere sem|o|og|ce
urata evo|ut|e|
roduct|v|tatea
Craru|
Iactor|| dec|ansator|
1ona||tatea
5|mptome|e asoc|ate

urata evo|ut|e|
uebuLul acuL sl evoluLla 3 spL
voluLla inLre 38 spL
uebuLul lnsldlos sl evoluLla 8 spL
orlenLeaz dlaanosLlcul eLloloalc al Lusel (vezl Lloloala)
roduct|v|tatea
aracLerul ptooclv %ome% cerLlflc orlalnea bronhopulmonar a Lusel adlc exlsLenLa unul proces
hlpersecreLor local care depsesLe capaclLaLea cleotooceulul mucoclllar xcepLle (rar) ploLoraxul cu
deschldere bronslc
1usea oeptooclv %osco% are o valoare semloloalc mal redus aceasLa puLnd fl funcLlonal sau
oraanlc de cauz bronhopulmonar sau exLraresplraLorle

Craru|
1usea molool %ooleo btooslllot Laseaue)
1usea vespetol
1usea oocoto
1usea posptoolol
1usea molool %ooleo btooslllot Laseaue) are eLloloale bronhopulmonar (bronslLa cronlc
supuraLllle pulmonare) aracLerul maLlnal se expllc prln aceea c secreLllle bronslce acumulaLe in
cursul nopLll a[una prln Lrecerea dln cllno in orLosLaLlsm s sLlmuleze recepLorll Luslaenl de la nlvelul
cllor resplraLorll marl
1usea vespetol are orlalne pulmonar caracLerlznd 18 aracLerul vesperal e aLrlbulL efecLulul
lrlLaLlv pe care lar exerclLa ascenslunea Lermlc dln a doua parLe a zllel (expllcaLle claslc dar lncerL)
1usea oocoto evoc 4 poslblle eLloloall
nazal (Sun dln rlnoslnuzlL) in care scuraerea secreLlllor nazale in farlnae favorlzaL de
cllnosLaLlsmul nocLurn deLermln lrlLaLle aloLlc
8ronslc (asLmul bronslc) chlar in absenLa dlspneel paroxlsLlce explraLorll cu wbeezloo (v1A) in care
caracLerul nocLurn se expllc prln predomlnenLa vaaal nocLurn cu hlperreacLlvlLaLea recepLorllor
Luslaenl
ardlac (lvS) in care paLoaenla Lusel nocLurne e slmllar cu cea a dlspneel nocLurne (vezl caplLolul
ulspneea)
sofaalan (88 hernla aasLrlc LranshlaLal P1P dlverLlculll esofaalenl) unde caracLerul
nocLurn al Lusel esLe expllcaL de lrlLaLla aloLlc deLermlnaL de reauralLaLllle aclde favorlzaLe de
cllnosLaLlsm
1usea posptoolol poaLe fl deLermlnaL de 2 caLeaorll de afecLlunl
sofaalene (88 P1P flsLula esoLraheal) Lusea fllnd produs de lrlLaLla mecanlc deLermlnaL
de asplraLla parLlculelor allmenLare in clle resplraLorll
neuroloalce in care Lulburrlle de dealuLlLle cenLrale deLermln asplraLla allmenLelor in clle
resplraLorll
Iactor|| dec|ansator|
fotol rlnoslnuzlLe aLmul bronslc 8C procese medlasLlnale lvS
uecoblol otsol lvS Sun 88 P1P
uecoblol loetol / scblmboteo pozltlel cotpolol bronslecLazllle (in decublLul pe parLea snLoas)
Lumorlle bronslce pedunculaLe
Aetol tece asLmul bronslc
cscool slndromul sLlloldlan
1ona||tatea
ZaomoLoas ltoote in accese consLlLulLe dln secuse de Luse succeslve inLrerupLe de un lnsplr
profund sulerLor numlL teptlz orlalne larlnalan (larlnalLa dlfLerlc sLrlduloas cu formare de false
membrane care deLermln lrlLaLle sl sLenoz aloLlc) sau medlasLlnal (compreslunea Lrahell sau
bronslllor prlnclpale)
hlnLoas cooote orlalne resplraLorle (Luse convulslv) sau medlasLlnal (compreslunea Lrahell
sau bronslllor prlnclpale)
,eLallc e otom orlalne resplraLorle (caverna 18) sau pleural (pneumoLorax)

8lLonal bovlo orlalne medlasLlnal (compreslunea nervulul recurenL sLna)
SLlns voalaL rauslL orlalne larlnalan (larlnalLe cu edem al corzllor vocale 18 sau cancer
larlnalan cu ulceraLll ale corzllor vocale) sau bolnavl deblllLaLl exLenuaLl
Afon parallzle a corzllor vocale
,onlllform (cLe 12 secuse de Luse separaLe prln perloade varlablle de Llmp) orlalne resplraLorle

5|mptome|e asoc|ate
uotete otoclc orlalne pleural 1
lebt lnfecLll acuLe bronhopulmonare pleurale in sfera C8L vascullLe cu deLermlnare pulmonar
(aranulomaLoza Weaener) 1 cancerul bronhopulmonar
em ooolooeotolc Oolocke otlcotle asLm bronslc
ulsoeozle (ar vs dlflcll oeosls ausL) oLalall dlsfaale dureroas slndromul sLlloldlan
5llv 18 cancer larlnalan bronhopulmonar
ulspoee e tepoos co otopoee lvS


5emn|f|cat|a c||n|c
1usea oco sl soboco esLe sponLan remlslv in marea ma[orlLaLe a cazurllor
1usea ctoolc beneflclaz de un dlaanosLlc eLloloalc precls in 88100 dln cazurl sl ca aLare conform
sLudlllor cllnlce lnsLlLulrea LraLamenLulul speclflc se soldeaz cu succes in 8498 dln cazurl
u LoaLe acesLea nu Lrebule plerduLe dln vedere
Cauze|e cu mare r|sc v|ta|
Comp||cat|||e tuse|

"Iormu|a" Ameu|||e orlce brbaL de pesLe 40 anl fumLor a crul Luse sla modlflcaL recenL caracLerul
Lrebule susplclonaL de cancer bronhopulmonar!

Comp||cat|||e tuse|
5|ncopa de tuse (vezl Slncopa)
Incont|nenta pentru ur|n s|/sau feca|e mal frecvenL la femel
Iractur| costa|e uneorl nedureroase afecLnd de oblcel arcurlle laLerale ale coasLelor vx
neumotoraxu| / neumomed|ast|nu| rar deoarece cresLerea preslunll lnLraLoraclce se insoLesLe
de cresLerea preslunll lnLrapleurale asa incL preslunea Lransmural nu e modlflcaL semnlflcaLlv
kuptur| muscu|are (drepLll abdomlnall) v|scera|e (splln) vascu|are (venele nazale subcon[uncLlvale
anale
nern|a |ngh|na|
Supresla volunLar a Lusel dln moLlve culLurale (ruslnea de a Lusl de faL cu alLll) poaLe cauza slotomol
lov Jloetmete (dup persona[ul lul Cscar Wllde) lnfecLla cu Mvcobocetlom ovloe llmlLaL la lobul
ml[loclu drepL sau llnaul (care sunL deservlLe de bronhll lunal sl inausLe slLuaLe in pozlLle decllv in
orLosLaLlsm ceea ce favorlzeaz lnfecLla) Slndromul descrls de 8elch sl !ohnson in 1992 afecLeaz
femelle vrsLnlce nlclodaL fumLoare cu anomalll scheleLlce (pecos excovoom scolloze usoare) sl
prolaps de valv mlLral

LkLC1CkA|IA 5D1A
Lxpectorat|a ellmlnarea pe aur prln Luse a secreLlllor paLoloalce acumulaLe in clle resplraLorll
5puta produsul expecLoraLlel
Lt|opatogen|e
n mod normal zllnlc esLe produs o canLlLaLe redus de secreLle bronslc alcLulL dln
1ransudaLul seros de la nlvelul membranel alveolocapllare
,lcl canLlLLl de surfacLanL
SecreLla alandelor mucoase sl celulelor callclforme (ooble cells)
AceasL secreLle bronslc acoper inLrun sLraL subLlre eplLellul clllaL al mucoasel cu rol in reLlnerea sl
ellmlnarea lmpurlLLllor dln aerul lnsplraL

AcesL sLraL superflclal esLe implns mereu de mlscrlle rlLmlce ale cllllor spre farlnae unde esLe
lnconsLlenL inahlLlL
ALLa Llmp cL se menLlne echlllbrul dlnLre formarea sl ellmlnarea secreLlel bronslce cu a[uLorul
elevaLorulul clllar Lusea nu aduce nlcl un beneflclu supllmenLar
Abla in momenLul cnd aparaLul mucoclllar se dovedesLe lneflclenL daLorlL hlpersecreLlel bronslce
paLoloalce Lusea devlne esenLlal penLru cleotooceul cllor resplraLorll sl apare expecLoraLla
n momenLul exLerlorlzrll spuLa esLe formaL dln
SecreLla sl exsudaLla bronhopulmonar paLoloalc
ueLrlLusurl Llsulare
Snae
,aLerlale paLoloalce pLrunse in bronsll prln flsLullzarea unel adenopaLll Lraheobronslce unel
colecLll pleurale / perlcardlce perlLoneale a esofaaulul sau chlar a flcaLulul
orpl sLrlnl
Sallv
SecreLll nazofarlnalene

Caractere sem|o|og|ce
volumul
AspecLul macroscoplc
,lrosul

Vo|umu| spuLel va fl apreclaL dup colecLarea zllnlc a acesLela deoarece el poaLe varla de la o zl la
alLa sl chlar pe parcursul acelelasl zlle (canLlLaLea de spuL ellmlnaL dlmlneaLa esLe in aeneral mal mare
decL cea ellmlnaL ulLerlor) varlaLllle de volum ale spuLel se daLoreaz
8olll cauzale
SLrll aenerale a paclenLulul (care dlcLeaz eflclenLa Lusel forLa de expecLoraLle)
radulul de hldraLare a paclenLulul
flclenLel LraLamenLulul
n apreclerea volumulul spuLel se va Llne conL c anumlLl bolnavl (copll bLrnl ollaofrenl bolnavl
pslhlcl) nu expecLoreaz cl inahlL o mare parLe a spuLel!
volumul spuLel Lrebule consemnaL zllnlc pe foala de LemperaLur rezulLnd un araflc de mare
lmporLanL in urmrlrea evoluLlel bolll sub LraLamenL
Lx
aclenLul cu abces pulmonar esLe febrll pn la deschlderea acesLula inLro bronsle
CdaL abcesul drenaL febra scade lar volumul consemnaL al spuLel cresLe
nd LralecLul flsLulos esLe obsLruaL de deLrlLusurl febra cresLe dln nou lar volumul spuLel scade
SpuLa are volum redus esLe vscoas aderenL sl inchele crlza de asLm bronslc (ellbeteoz boloovol%
anLlLLl marl de spuL sunL caracLerlsLlce
8ronslecLazlel
demulul pulmonar acuL (A)
llsLulel pleuropulmonare
,ucovlscldozel

vomlco evacuare maslv (1001000 ml) sl bruLal a conLlnuLulul paLoloalc al unel cavlLLl dln
parenchlmul pulmonar dlnLrun oraan de veclnLaLe sau al cavlLLll pleurale in urma efracLlel unel
bronsll
llmlnarea esLe explozlv sl lnund bronsllle cavlLaLea bucal sl fosele nazale prezenLnd rlscul de
asflxle
n funcLle de mrlmea efracLlel vomlca poaLe fl
Moslv comunlcare bronslc lara care permlLe evacuarea conLlnuLulul paLoloalc inLro slnaur
reprlz
ltoctlooo efracLle bronslc de Llp flsur cu vomlcl de mal mlc amploare dar repeLaLe
Aspectu| macroscop|c
5poo mocoos
5poo setoos
5poo potoleo
5poo mocopotoleo
5poo setomocopotoleo
5poo pseoomembtoooos
5poo co cotpl stlol

puto mucoos esLe cel mal frecvenL Llp de spuL aracLerlsLlcl
uloare alb semlLransparenL
onslsLenL aelaLlnoas
Apare in bronslLele acuLe sl asLmul bronslc
n asmul bronslc mucusul poaLe imbrca dlverse aspecLe
dopurl opalescenLe asemnLoare perlelor (spoo petlo)
elemenLe splralaLe cu dlameLrul de cca 1 mm sl lunalmea de 113 mm (spltolele cotscbmooo%
fraamenLe solldlflcaLe alunalLe sl ramlflcaLe (moloje btooslce%
puto seroos
uloare albrozaL
onslsLenL llchld spumoas
Apare in lvS acuL (A) sl mal rar in bronslLa bolnavllor cu lnsuflclenL renal cronlc sau dup
lnhalarea de aaze Loxlce
puto puru/ent
uloare aalbenverzule
onslsLenL cremoas
Apare in abcesul pulmonar 18 cavlLar colecLllle purulenLe pleurale sau subdlafraamaLlce (abcesul
subfrenlc) flsLullzaLe in bronsll
puto mucopuru/ent
uloare albalbule uneorl verzule opac
onslsLenL cremoas
Apare in bronslLe bronslecLazll sl 18
n bronslecLazll sl mal ales in 18 spuLa mucopurulenL poaLe cpLa aspecL oomolot (laL oommolos
moned mlc) formaLlunl dlscoldale aalbenverzul inalobaLe in mucus
puto seromucopuru/ent esLe pus in evldenL dup sedlmenLare in reclplenLul in care a fosL
colecLaL sl se caracLerlzeaz prln depunerea in 4 sLraLurl
un sLraL spumos aeraL superflclal
un sLraL mucopurulenL in care uneorl apar mlcl formaLlunl nodulare aalbenverzul feLlde formaLe
dln aclzl arasl numlLe opotl ultlcb
un sLraL mucos
un sLraL purulenL arun[os pe fundul vasulul
Apare in supuraLllle pulmonare (bronslecLazll abcesul pulmonar)
puto pseudomembronoos poaLe fl pus in evldenL prln lnLroducerea el in ap lmedlaL dup
ellmlnare unde apar lambourl sollde adevraLe mula[e bronslce alcLulLe dln flbrln
Apare in
bronslLa cronlc pseudomembranoas
dlfLerle
puto cu corpi strini
SpuLa cu membrane sau vezlcule hldaLlce fllce apare prln deschlderea unul chlsL hldaLlc (cbloococcos
otooolosos% pulmonar inLro bronsle nLrun llchld clar co opo e soc sau inLro aLmosfer de purol
(chlsLul hldaLlc lnfecLaL) inoaL membrane albe sl vezlcule cu dlameLrul de la cLlva mm la 12 cm el
mal frecvenL acesL Llp de spuL imbrac aspecLul de vomlc
SpuLa cu ascarlzl apare in lnfesLrlle maslve
SpuLa cu 5tooovloles setcotolls
SpuLa cu oomoebo bvsolllco are culoare caracLerlsLlc brunsocolaLle,
SpuLa cu btooslolltl conLlne calcull unlcl sau mulLlpll formaLl dln fosfaL sau carbonaL de a provenlLl
dln flsLullzarea unul aanallon calclflcaL inLro bronsle
SpuLa cu parLlcule allmenLare apare in flsLulele esoLraheale sau esobronslce
SpuLa cu flre de pr apare in urma flsLullzrll unul chlsL dermold inLro bronsle

,|rosu| spuLel esLe de oblcel dlscreL sl fad
5poo fel (laL foeot mlros urL sl puLernlc) apare in supuraLllle pulmonare (bronslecLazll
supralnfecLaLe abces pulmonar deschls in bronsle) sl se daLoreaz proLeollzel produse de aermenll
anaerobl lmpllcaLl in eLloloala acesLor afecLlunl ,lrosul poaLe fl aLL de pLrunzLor incL s fac sLaLul
in aceeasl camer cu paclenLul lmposlbll
5emn|f|cat|e c||n|c
xpecLoraLla eLloloale bronhopulmonar a Lusel!

nL,C1I2IA
nemopt|z|a (ar bolmo sooe pvelo a sculpa) ellmlnarea pe aur prln Luse de snae provenlL dln
clle resplraLorll subaloLlce
nemopt|z|a reprez|nt o DkGLN| ,LICAL care |mpune un d|agnost|c et|o|og|c rap|d |n vederea
e|aborr|| une| condu|te terapeut|ce adecvate!

Lt|opatogen|e
ele mal frecvenLe cauze de hemopLlzle sunL
1 lnfecLllle (6070 dln cazurl)
2 ancerul bronhopulmonar
3 PlperLenslunea venoas pulmonar
Infect|||e sunL reprezenLaLe in ordlnea prevalenLel lor de
8toosle ocoe sl ctoolce
loeomooll bocetleoe %mal ales cele cu bacLerll lnvazlve precum 5opbllococcos ooteos sl
lseoomooos oetoolooso% sau vltole %vltosotlle otlpole%
18c polmooot
8tooslecozll soptolofecoe
Mlcoze polmooote %Aspetolllos spp%
lnfecLllle bronhopulmonare poL produce hemopLlzle prln
rozlunl mucoase cu denudarea capllarelor bronslce (bronslLe acuLe vlrale sau bacLerlene
bronslecLazll supralnfecLaLe)
xudare sl dlapedez sanavln lnLraalveolar (pneumonla franc lobar)
fracLla dllaLaLlllor arLerelor bronslce sl anasLomozelor arLerlale bronhopulmonare dln pereLele
bronslc (bronslecLazll 18 asperalloz) sau pereLele unel caverne 18 ( ooevtlsm kosmosseo%

necroza parenchlmulul pulmonar (18 pneumonll cu 5opbllococcos ooteos lseoomooos
oetoolooso Aspetolllos fomlooos%
Canceru| bronhopu|monar poaLe produce hemopLlzle prln dlverse mecanlsme
lnvazla mucoasel
rozlunl vasculare
1umorl hlpervascularlzaLe
lnfecLll subsLenoLlce
n|pertens|unea venoas pu|monar esLe produs cel mal frecvenL de
lvS
SLenoza mlLral
1
,ecanlsmul de producere a hemopLlzlel in P1 efracLla capllarelor pulmonare prln brusc a
preslunll lnLravasculare
n funcLle de poslblllLLlle Lehnlce de dlaanosLlc hemopLlzla rmne de cauz necunoscuL (llopolc)
in 733 dln cazurl !
1ab|ou c||n|c
n hemopLlzle snaele esLe rosu aeraL sl puLln coaaulabll (rmne llchld) cu pP alcalln
PemopLlzla se poaLe repeLa cu frecvenL varlabll sl uneorl de mal mulLe orl pe zl
Spre sfrslL canLlLaLea sl frecvenLa hemopLlzlel dlmlnu lar snaele devlne nearlclos reprezenLnd
rezlduul bronslc

Caractere sem|o|og|ce
volumul
SlmpLomele premonlLorll
SlmpLomele sl semnele cllnlce asoclaLe
Vo|umu| hemopLlzlel poaLe fl
Moslv 200 ml / zl n cadrul hempLlzlllor maslve se descrle hemopLlzla fotooloo (fr foote
fulaer) sau coocllsmlc de volum foarLe mare produs rapld care prln lnundaLle bronslc sl soc
hemoraalc se soldeaz cu exlLus
Noomoslv 200 ml / zl C form parLlcular dln aceasL caLeaorle esLe spoo bemopolc
%sooovlooleo bemoplzlo mlolm% caracLerlzaL prln prezenLa de sLrlurl sanavlne in maLerlalul
expecLoraL sl inLlnlL adeseorl in cancerul bronhopulmonar

PemopLlzllle produse prln efracLla slsLemulul arLerel pulmonare care funcLloneaz in realm preslonal
sczuL Llnd s fle nonmaslve
PemopLlzllle cu orlalne in slsLemul arLerelor bronslce (cca 90 dln cazurl) care funcLloneaz in
acelasl realm preslonal ca sl arLerele slsLemlce au poLenLlal de a devenl maslve
volumul hemopLlzlel nu are valoare semloloalc in ceea ce prlvesLe dlaanosLlcul eLloloalc dar esLe
hoLrLor in sLablllrea condulLel LerapeuLlce!
ueoarece hemopLlzla esLe un semn cllnlc exLrem de anxlanL aLL penLru paclenL cL sl penLru anLura[ sl
medlc volumul acesLela esLe de cele mal mulLe orl supraevaluaL ue aceea penLru cuanLlflcarea corecL
se lmpune colecLarea spuLel inLrun reclplenL aradaL
5|mptome|e premon|tor|| sunL reprezenLaLe de
SenzaLle de cldur
efalee
AmeLell
ulspnee
SenzaLle de Lenslune Loraclc
SenzaLle de lrlLaLle (adlllLur) larlnalan
SlmpLomele premonlLorll nu au valoare semloloalc in ceea ce prlvesLe dlaanosLlcul eLloloalc dar sunL
elemenLe lmporLanLe in dlaanosLlcul dlferenLlal al hemopLlzlel!
5|mptome|e s| semne|e asoc|ate
aloarea faclal LransplraLllle recl dlspneea cu Lahlpnee Lahlcardla sl anxleLaLea insoLesc hemopLlzla
lndlferenL de eLloloala el
lebra / subfebrlllLaLea suaereaz o eLloloale lnfecLloas cancerul bronhopulmonar 1 sau
vascullLele cu aLlnaere pulmonar
Slv rldlc susplclunea de 18 bronslecLazle sau cancer bronhopulmonar
uurerea Loraclc unllaLeral insoLesLe hemopLlzla dln 1 sl uneorl cancerul bronhopulmonar
Asoclerea la femele cu mensLra reprezlnL bemoplzlo coomeolol (ar koomeolos looot% soo
vlcotloo (laL vlcotlos subsLlLuL inloculLor) semn al endomeLrlozel pulmonare
|agnost|c d|ferent|a|
plsLaxlsul posLerlor
SLomaLoalnalvoraala
seudohemopLlzla
PemaLemeza
PemopLlzla focllo

Lp|stax|su| poster|or urmaL de scuraerea snaelul in rlnofarlnae sl ellmlnarea acesLula prln Luse
poaLe fl exclus in urma examenulul local

5tomatog|ng|vorag|a dln sLomaLlLe alnalvlLe abcese amladallene dlfLerle dlaLeze hemoraalce esLe
sl ea usor de dlaanosLlcaL prln llpsa Lusel sl slmpla lnspecLle a cavlLLll bucale
seudohemopt|z|a ellmlnarea pe aur prln Luse de snae provenlL de la nlvelul cllor resplraLorll
supraaloLlce
oexlsLenLa eplsLaxlsulul / expecLoraLlel sanavlnolenLe dar neprecedaL de Luse poL fl evocaLorll

nematemeza poaLe fl dlferenLlaL de hemopLlzle prln
xlsLenLa afecLlunllor aasLrlce sau hepaLlce in anLecedenLe
llmlnarea snaelul pe aur dar nu prln Luse cl prln vrsLur
Snaele ellmlnaL esLe neaeraL nearu (io zot e cofeo% cu pP acld amesLecaL cu mucus fllanL sl
allmenLe sl coaauleaz rapld
ulaanosLlcul dlferenLlal inLre hemopLlzle sl hemaLemez nu esLe inLoLdeauna facll deoarece
n hemaLemeza maslv exLerlorlzaL rapld snaele esLe rosu deschls sl are pP alcalln
PemaLemeza poaLe conduce la asplraLla snaelul in clle resplraLorll urmaL de evacuarea acesLula
prln Luse mlmnd o hemopLlzle
n hemopLlzllle marl o parLe dln snae poaLe fl inahlLlL sl ellmlnaL ulLerlor ca hemaLemez

nemopt|z|a foctitio hemopLlzla slmulaL
Slmularea se face de oblcel prln plal muscaLe ale llmbll sau mucoasel [uaale sau prln suaerea alnalllor
ulaanosLlcul in acesLe cazurl esLe faclllLaL de cLre
xlsLenLa profllulul pslholoalc parLlcular (nevropaLl lsLerlcl)
llmlnarea snaelul fr Luse
AspecLul rosu al snaelul amesLecaL cu sallv
rezenLa la examenul mlcroscoplc a celulelor eplLellale plaLe sl a florel bacLerlene pollmorfe
caracLerlsLlce cavlLLll bucale

5emn|f|cat|e c||n|c
uesl ma[orlLaLea hemopLlzlllor au eLloloale sl evoluLle benlan hemopLlzla Lrebule conslderaL
inLoLdeauna o manlfesLare cllnlc arav cu poLenLlal leLal !