Sunteți pe pagina 1din 7
Dosar nr. 11-3066/14 INCHEIERE In numele L Judecdtoria Buiucani mun, Chisinau 23 decembrie 2014 ia Chine Judecdtor de instrucyie Victor Ragol Greth Cristina Stratan Cu panticiparea Procurorului in procuratura Anticorupyie Mihail Ivanov Avocatului “Dovastra Capital” LP ‘Mazi Sidorence a examinat cererea inaintata “Dovastra Cupital” LP privind ridicarea sechestrului de pe ¢ banesti give mijloae a constatat® : “Dovastra Capital” LP, prin intermediul reprezentatului stu V. Ungureanu, s-a adresat in instanja cu cerere prin care solici ridicarea (revocarea) masurii procesuale de constringere in forma de sechestru, aplicats asupra mijloacelor binesti in sum’ de $ 500 0U0 euro disponibile in contul nr, 2224703087482. EAS LTD Ia BC ..Banca Sociala” S.A: deschis pe numele companiei nerezidente RODOS OV ridicarea (revocarca) altor eventuale masuri procesuale Ue constringere. nt de genul acestora, aplicate asupra mijloacelor banesti in sum’ de 5 500 000 euro disponibile in contul nr 4703087482, deschis pe numele companiei nerezidente RODOS OVERSEAS LTD la BC ..Banea Sociala” S.A. in motivarea cererii, s-2 mentionat faptul ci, a fost aplicat sechestrul asupra bunilor n contul RODOS OVERSEAS LTD la BC ..Banea Sociala" S.A. prin incheierea ic din 09.10.2014, La 17.12.2014 compania ,DOVASTRA CAPITAL" LP a aflat despre incheierea contestata Je la exccutorul judecdtorese Nicolae Nicoldescu care a primit in procedura de executare Ordonanja Judecdtoriei Buiucani nr. 2 po -755/14 din 14 noiembrie 2014 cu privire Ia incasarea din contul debitorului_ .RODOS AS" LTD in favoarea ereditorului ,DOVASTRA CAPITAL" LP a sumei datoriei in marime de 5500000 euro. Considera cd, mijloacele financiare in cauzA au fost sechestrate in mod gresit, deoarece u fost predestinate pentru restituirea companici .DOVASTRA CAPITAL" LP care inigial int transferat, in calitate Je plata in avans, in temeiul Contractului de vanzare-cumparare -majionald « materialelor de construciie din 24.09.2014, incheim inte .DOVASTRA CAPITAL” LP si ,RODOS O VERSE AS LTD". Ulterior, din cauza schimbarii neprevazute a conjuncturii eomerciale si pierderii interesului mutual al partilor contractunte, ele aw convenit 3supra revolutiunii contractului nominalizat prin incheieres unui acord bilateral de rezolujiune a contractului. Rezolujiunea are drept efect repunerea panilor in poziia inijiald, uvunsul transferat Stite RODUS OVERSEAS LTD", urmand a fi restituit cumpardtorului ,DOVASTRA CAPITAL* LP insg, operajiunea de returnure a banilor nu pulul fi realizata din cauzd aplicdrii sechestrului chjionat, prin aceasta Hind afectate drepturile i interesele legitime ule companiilor nominalizate Codul de procedura penal stabileste cd nu pot {i supuse sechestrarii bunurilor texfilor righ atibuti a lrelntenice eaurel vi nu apurtin pai civilmente responsabile, pail ds proprictate Hind yarantat de an. 46 al Constituicd Republieit Moldova, art. 1 al can *otoct la Conventia pet Aptazea Dreprior Omului sia Liberajilor Fundamentale ‘ne . precum si un gir de tratate internationale la cure Republica Moldova tace parte ‘4 Europeand a Drepturilor Omului, prin intermediut pract Parte: ii sale, sea expus in favourea necliei dreptului de proprictate. chiar } Proprictate, chiar in cazul, edind acesta nu sea realizat din cauz za crearii condijiilor pentru nesatisficerea unei creany Suplimentar, art. 13 al C rusian Mar, url, ‘odului de proce; Epirul procesului penal. far art, 204 al Calas Procluma protectia dreptului de proprictate in Rplicarca seh strului tn provesul de eae nan instituie condijiile stricte gi concrete pentru Considerd ineheierea privi ah Privind aplicare: ‘| i i iti existen(ci urmAtourelor circumstanye de fap ie eel eigara eg aston Instanta de fond a emi cal adevar ar fi de natura sé formeze care limiteaza’ la maximum e ores ee eeaicet concludent care inte- erc de doveri pertine Sea ae 2 nualitatea aplicarii nejustificate atieauiar 0 eee constringere, Judecdtoria Buiucani nu a pus la indoiala hae onlichrit ace TS lipsa macar a inceredrii de a se decane {a indoial oportunitatca aplicarii acestor masuri. n in cauza. privitor la baza legala a circulajiei mijloacelor banesti eae Prevedsdils art. | alin, (3), 197 alin,(1) al Codului de procedura penald, Prin drepturile si interesele le pmice in contul companici RODOS OVERSEAS LTD s-au afectat Cais ce itime ale unui gir de parteneri de afaceri ai-acestuia. Considera circulatia mijloacelor banesti legals, S-a mai invocat practica Curtii Europene Drepturilor Omului in jurisprudenia privind aplicarea misurilor procesuale de constran; cadrul procedurii penale care nu este bazatd pe un probatoriul serios si concludent. t Veridicitatea celor expuse anterior se probeaza prin doud ordonanje judecdtoresti defini : Ordonanja Judecatoriei Buiucani nr. 2 po - 755/14 din 14 noiembrie 2014 cu privire rea din contul debitorului_ .RODOS OVERSEAS" LTD in favoarea c! ditorului . RA CAPITAL" LP a sumei datoriei in marime de 5500000 curo gi Ordonanta Judeedtoriei Buiucani nr. 2 po-741/14 din 11 noiembrie 2014 cu p vire la incasarea din contul “debitorului .DOVASTRA CAPITAL” LP in beneticiul creditorului SRL ..Biro Media” a datorici ‘in cuantumul de 5500000 euro, Actele judecdtoresti in cauza, fiind emise dupa verificarca circumstanjelor raporturilor juridice aparute intre companiile nominalizate dovedesc, ca -DOVASTRA CAPITAL" LP dispune de ereanja respectiva faya de .RODOS OVERSE! Ss" LTD. “jar nesatisfacerea aces’ pune in pericol executarca diligent. a obligafici financiare a DOVASTRA CAPITAL" LP fait de SRL Biro Media”. Aplicarea masurit de constringere abuzive in forma de sechestru face ca neexecutarca obligajiilor pecuniare .RODOS OVERSEAS" faja de SRL Biro Media", sd mareascd LTD faji de DOVASTRA CAPITAL" LP si ultimii a c cuantumul prejudiciului cauzat prin neexccutarea obligajiilor contractuale (copiile ordonanjelor se anexeazd). | | i revederilor art, 203 alin. (2) al Codului de procedurd penala, ..Punerea sub In temeiul pi sacle) , : sechestru a bunurilor se aplicd ararea_prejudicitlui cauzat de infractiune, wild sau _eveniuala confi ve rit bunurilor utilizate le savirs 7 Raportand norma juridicd de procedu 243 alin. (3) Jit, b) al Codului de procedurd penal (..Spak ‘ ’ : 3 up! sechestruluj nu este justificata prin nimic, intrucat pe dosarul nu este © persound vatamata gi ¢ sae ar putea pretinde Ia reparurca Pp cauzal printr-o presupusd intracjiune, tr fecesitatea aplicarii masurii de sigurant; de confiscare nu este justificatd printr-un Probatoriu concludent. : Se mai invoca in susjinerea cererii art. 201 alin.(1), 209 alin,(2) CPP. niru_a asisura Fr Tt irea infractiunit ore ri penal in cauzd ta situayia de faa si prevederile an. area banilor"), considera cd uplicarea rejudiciului, 4 in forma M. Sidorenco a solicitut admiterea cererii innintate din Presedintele sedinte Judi » judecatorul Gheorghe lov Borislav Babenco, Tudor Micu Cu particip: Procurorului ae Nt peatului : Mihail Ivanov Staten Maxim Sidorenco _ Examindnd, in sedingi inchisa, recursul procurorului_ in Procuraturs Anticorupyi¢, Mihail Ivanov, declarat impotriva incheierii judceatorici Buiucani, mun. Chisiniu din 23.12.2014, prin care a fost admisi partial cererea inaintata de cdtre 5\¢fiind de acord cu incheiercu | tay 2, recurs a declarat procurorul in Procuraiut T solicita casarea incheierii pe motivul netemeinich e, in gedintt Curtii de Apel Ch fyanov at SUSLINULTecursul dee in recurs. Avocatul Maxim Sidoreneo a solicitg procuror ca Netondat si depus peste termi a ean t Pus erin aaa gi analizind materi declarat, audiind participanqii ta x Parlcipantii la proces, Colegiul Penal consider’ cd recursul declarat de cdtre procuror urmeazii a fi respi : ‘ ins ca de SiermGn din Gis Conform art, 302 Crp. depus peste termen, din urmitoarele considerente igindu g inky lsh Agee in Procuratura Anticoruptic Mihail $14 pledat pentru admiterea lui, din motivel indicate 1H respingerea recursului declarat de alele cauzei, in aport cu argumentele recursului (1) Cu autorizarea jude: rului de j 7 z eee si are torului de instructie pot fi aplicate masuri procesuale de amanarea iii ii e] ; ,) ie a ee a despre rejinerea persoanei rind la 12 ore: 3) punerea bunurilor sub sechestru; precum si “) a masuri Pevaaue de prezentul cod. : : (2) Hotararea judecatorului de instructie referitoare la autorizarca masurilor procesuale de constrangere poate fi atacata cu recurs de cdtre parti in instanja ierarhic superioara in termen de 3 zile, Recursul se examineaza in conditiile art.311 $i 312 CPP. in speya, din materialele cauzei rezultd cd la data de 23.1 cererii inaintate de ,,Dovastra Capital” LP privind ridicarea sechestrului de pe mnijloacele banesti, in sedin\3 de judecatd a participat atét avocatul Mihail Sidorenco, cat si reprezemtantul Procuraturii Anticorupjic. ‘Ambii participanti la proces au primit copia incheierii judecdtorului de instructic din judecdtoria Buiucani, mun. Chisinau din 23.12.2014, tot la data de 23.12.2014 fapt confirmat prin semnatura(f. d. 57 verso). Procurorul nefiind de acord cu i 2.2014, la examinarea ‘ncheierea judecatoriei Buiucani, mun. Chisinau din 23.12.2014, a contesta-o cu recurs la data de 30.12.2014, fapt confirmat prin inscriptia de pe antetul recursului, numdarul de iesire, stampila de intrare a judecatoriei Buiucani, mun, Chisindu, inregistrat cu nr.43588 din 30.12.2014. Colegiul penal, conchide ¢4 procurorul, primind hotarérea instanjei de judecata 1a23.12.2014 a avut posibilitatea de a ataca in termen incheierea din speja ins’, a depus fecurs dupa expirarea termenului de 3 zile de contestate prevazut de lege. in conformitate cu prevederile art.230 alin.(1) CPP, termene in procesul penal sint intervale de timp in cadrul cfrora sau dupa expirarca cArora pot fi efectuate acjiuni Procesuale conform prevederilor prezentului cod. . in cazul in care pentru exercitarea unui drept Alin.(2) acecasi norme prevede ca, Procesual este prevazut un anumit termen, nerespectarea acestula impunc pierderea Areprulyi procesual si nulitatea actului efectuat peste termen, in acest context, instanja de recurs atesta cA termenul de recurs este un termen Procesual legal, durata lui fiind stabilité prin lege. El este absolut gi are caracter rea din dreptul de a exercita calea de atac, eraliv, adic depasirea Jui atrage decade * dac& towusi recursul a fost declarat dupa expirarea termenului, el urmeaza a fi respins S8 tardiy, Conform anicolului 234 Cp, . procedural din Motive intemeiate , organulul de urmiari: omis poate fi rest ac Penala sau a in: abilit numai in privi slin privinia altor persoang. sinsp aa data Nu s-a solicitat restabilire La examinarea recursului din spef Popov e¢. tat poute fi 1 cererea ei. prin hot stantel de judecatd, in conditiile legii, Termenul Na persoanei mentionate in acest alineat, dar nu jdrarea aterminului procedural omis. instanja tine cont de practica CLDO, iv cauzel Moldovei (nr. 2)(6 decemby i 20s) Mel © Moldevei V4 noiembrie 2006), Ceachir c. Moldovei (15 ianuarie 2008), Oserta Plus & Maldovei (07 iulie 2008) unde s-a constatat e& prin ipsa motivarii admiterii actului de procedura depus peste termen, instantele de judecata nationale au incdlcat dreptul reclamanjilor la un proces echitabil constatnd in unanimitate, violarea art. 6 § 1 al Conventiei. In situaqia c’ind instanqa de recurs respinge recursul ca fiind tardiv, nu se expune asupra circumstantelor de drept ale cauzei si legalitajii hotrarii adoptate, din a 7 punct de vedere, nu evista temei de a se expune asupra Jegalitayii hotdra fond. in baza celor expuse, Colegiul Penal va respinge recursul procurorului ca find depus cu omiterea termenului de atac. Conducandu-se de prevederile art. art. 30: RM, Colegiul Penal al Curjii de Apel Chisinau,- 230, 449 alin.(1) pet.1) lit. b) CPP DECIDE: Respinge ca depus peste termen_ recursul procurorului in Procuratura Amicorupjie, Mihail Ivanov, declarat impotriva incheierii judecatorici Buiucani, mun. Chisinau din 23.12.2014, prin care a fost admisd parjial cererea inaintatd de catre sDovastra Capital LP" si ridicat sechestrul aplicat asupra mijloacelor banesti disponi in contul 2224703087482 deschis pe numele companiei nerezidente RODOS OVERSEAS LTD la BC ,,Banca Sociala” SA. Decizia este irevocabila. Presedintele sedinjei: Gheorghe Iovu Judecator: Borislav Babenco Judecat Tudor Micu

S-ar putea să vă placă și