Sunteți pe pagina 1din 3

Chestionarul COFE

Scala de coping

Mai jos aveli enumerate o serie de fraze care exprim[ modul in care oamenii

simt sau aclioneaz6 cSnd se simt stresali sau se confruntd. cu o probleml


Gindili-vd cum simlili qi aclionaf, dvs. tnqivE, in general, in astfel de situalii,
de obicei nu fac aeest htcru. rareorifac acest lacrw : fac aneori acest laern 3 4 :fac deseori acest lucru.
1 Nr.
crt.
1.

gravE.

gi alegeli

vananta care se potrivegte cel mai bine ?n cazul dvs. Notafi pe foaia de rispuns cifra:

: 2:

Iternii scalei de coping

Scorul
ales

Mi

angajez in activitdli suplimentare care pot contribui la rezolvarea

oroblernei.
2.
3"
4"
5

fncerc s6-mi formulez o strategie despre ce am de fEcut.


Las de-o parte alte activit[li pentru a m[ concentra asupra problemei.

Imi irnpun s[

agtept momentul

potrivit pentru a acliona"


experienle similare ce au frcut in

acea situaf,e.
6 7. 8.

Spun cuiva ce simt"

Caut ceva bun tn ceea ce mi se intfimpl[.

lnvd{

sA ffd.iesc

cu problerna mea.

9.
10
11

Caut ajutorul lui Bumnezeu.


Sunt prost dispus $i ?rni exteri ortzez emofiile.

Refuz s5 cred ce s-a ?ntfimplat"


R.enunt la incercarea de a obtine ce vreau.

12.
13

M[ implic in muncd
problemi.

sau

in aite activitl! penfru a-mi

abate gf,ndul de

la

l4
15.
16,

tmi concentrez eforh:rile spre arezolvaintr-un anumitfel problema. tmi fac un plan despre
Mb concentrez asupra situaliei care imi dd de furcd gi dac[
celelalte lucruri mai in voia lor.
e

nevoie las

Me dn Ceopafie, nu fac nimic, pfin* cdnd sitr:aiia


Incerc sb caut sugestii despre ce ar fi bine sd fac.

o permite.

Incerc sE obfin suporful moral de la prieteni sau de Ia rude.


trncerc s[ privesc lucrurile pnntr-o

lumin[ diferitS, rnai pozitivl.

Accept c[ faptul s-a petrecut gi nu mai poate fi schimbat.

Imi pun speranlele in Durnnezeu.

Imi las sentimentele

la iveal[.

Xrni spun cd. nu s-a intfimplat cu adevfrat.

Renun! sd rnai lupt pentru a-mi atinge scopurile

Merg la filme, md uit la TV. Pentiu


Prefer s[ visez la alte lucruri.

a md gdndi mai

putin la probleml.

kf6 feresc de a fi distras de atrte qinduri

sau

N{e asigr.lr c[ nu ?nrdutElesc lucrurile ac{ionfind prea curind.


h,{e gflndesc bine la paqii pe care-i arn de fEcut"
F"ac ceea ce

trebuie de fbcut, pas cu pas.


a

Vorbesc cu cineva pentru

afla mai multe despre situalia respectiv[.

Imi imp6rt5ryesc sentimentele cuiva.


se

intf;,mpl[.
s-a petrecut,

VfA obi$nulese cu ideea

c[ faptul

Incerc sh gf,sesc liniqtea in reiigle.


iv{A simt foarte stresat gi-mi exprim sentimentele.
hd5.

oomport ca qi cuxrr nu s-ar fi intfinnplat nimic.


a mE gAndi

Consum alcool sau iau rnedicamente pentru


problemd.

mai pulin la

Aclionez direct pentnr a soluliona problema.


Reduc efornrl pe care obignuiam sE.J depun in rezolvarea problemelor.
42 hd6 str[duiesc sh previn ca alte lucruri

s[

se suprapund

in eforturile mele

de a trata problema. V{6 feresc de actiona repede.

Vorbesc cu cineva care poate face ceva concret legat de problema mea.

7
rc cel mai bine cu Probiema'
Caut inlelegere de la cineva'

a"**p t sarealitate faptul care

s-a petrecut'

rrnare a acestei experienle.

Me rog la Dumnezeu rnai mult ca de obiceirn[ descurc


ab andon ez inc erc6ril e.

Gu

Prablema qi

S""t O*primat ;i imi dau seama de asta:----.-__: Poate fi adev[rat" 1 spun *tffi
Ilorm rnai nrult
ca de obicei'