Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURE}TI

POLITICA SOCIAL~ }I DE OCUPARE A FOR|EI DE MUNC~

Masterand: Cosmescu Anda Alexandra

Bucure]ti 2012

Introducere
Calitatea vie ii este un concept greu de conturat, posibil de surprins printr-o serie de indicatori, ntre care cel ales de noi este ocuparea for ei de munc . n cadrul economiei de pia , n care cererea i oferta de munc se definesc n condi ii salariale, ocuparea integral nu se poate realiza.Neocuparea este un concept care are n sfera sa de cuprindere att omerii, ct i persoanele care nu doresc sau nu sunt apte a ndeplini o activitate salariat . Apreciem, pe de o parte, c m surile de ocupare a for ei de munc , finan ate actualmente din fonduri publice n Romnia, ar necesita, ca alternativ , o ini iativ privat mai ampl , iar, pe de alt parte, acest domeniu poate deveni cadru propice de implicare activ a speciali tilor, inclusiv din universit i, pentru sprijinirea comunit ilor locale, att a ofertan ilor, ct i a solicitan ilor pe pia a muncii, tocmai pentru mbun t irea indicatorilor ocup rii. n ansamblul factorilor de produc ie, unul dintre cele mai importante elemente l reprezint omul, baza desf ur rii multor procese socioeconomice. Calitatea vie ii sale, a i ocuparea, respectiv propor ia i structura popula iei mprejur rilor n care el tr ie te, prezint interes deosebit. Lista de indicatori ai calit ii vie ii, grupa i n 21 de categorii, include ocupate, propor ia omajului, securitatea locului de munc . De aceea, modul de concepere a organiz rii diverselor activit i trebuie s aib n vedere problema ocup rii, a folosirii minii de lucru, ea constituind o dimensiune specific a dezvolt rii. Importan a respectivei no iuni poate fi motivat tocmai prin raportarea la termenul contrar (acela de subocupare), dat fiind c neutilizarea for ei de munc nseamn , dup cum tim, nu att un element n plus pentru raport ri statistice, ct mai ales costuri sociale suplimentare. n opinia interna ional , subocuparea este un fenomen care apare atunci cnd ocuparea unei persoane devine insuficient , n raport cu normele determinate sau cu alt reper posibil, innd seama de calificarea profesional . Conform acestui punct de vedere, se disting dou forme ale subocup rii: una vizibil , cuprinznd indivizi care muncesc involuntar mai pu in dect durata normal a lucrului n activitatea corespunz toare i care sunt n c utarea unei slujbe suplimentare; alta invizibil , care sugereaz , din start, un concept mult mai vag i care desemneaz situa ia persoanelor exercitnd o activitate profesional n care calificarea lor nu e pe deplin utilizat . Pentru a caracteriza volumul ocup rii, Maurice Allais se folose te de num rul total de ore de munc , susceptibil a fi presate n absen a omajului n idea complementarit ii termenilor omaj i ocupare.

Se vorbe te mai mult despre necesitatea utiliz rii depline a for ei de munc , ceea ce s-ar traduce prin posibilitatea ca, n orice moment, individul dornic s lucreze s - i poat g si o ocupa ie i un post corespunz tor preg tirii lui, convenabil, bine pl tit, n ciuda oscila iilor i dereglement rilor economico-sociale. Nu trebuie omis faptul c ntotdeauna se vor g si persoane care nu doresc i, altele, care nu sunt apte pentru a depune o activitate salariat . Vorbim de folosirea n condi ii normale a for ei de munc , la o popula ie ocupat n propor ie de 9598%; diferen a de neocupare (25%) fiind cu neputin locurilor de munc , nu exist , practic, egaliate). Gradul de ocupare ntr-o economie i pornind de la el, nivelul subocup rii i cel al omajului ine seama de multiple mprejur ri, dintre care men ion m, n prezentul context, doar cteva mai importante: a. Economia este determinat de un sistem propriu de organizare dispunnd la un moment dat de un num r limitat de locuri de munc (este vorba de conceptual de cerere de munc , implicnd obligatoriu condi ia salarial ). Supradimensioarea ,,pragului respectiv nu e imposibil , dar se va realiza cu un cost din ce n ce mai mare, avnd nevoie de justific ri fundamentale. b. Societatea a fost i va r mne stratificat , de aici decurgnd o chestiune controversat : eterogenitatea veniturilor, care influen eaz negativ i definitoriu gradul de ocupare. c. Pia a muncii presupune anumite premise, care, dac nu sunt respectate, provoac multiple disfunc ionalit i: transparen a n privin a informa iei, ra ionalitatea economic , mobilitatea for ei de munc . d. Exist , desigur, i factori care determin n mod direct (de i nu ntotdeauna propor ional) m rimea omajului: cre terea popula iei, progresul tehnic i sistemul de nv mnt. Din toate aceste considerente, datorit neputin ei de a folosi ntregul fond disponibil de mn de lucru, oper m cu no iunea de inutilizare sau cu cea de neutilizarea for ei de munc . De aceea, i face sim it prezen a fenomenul ocup rii incomplete (subocupare), caracteristic situa iilor n care oferta declarat dep e te cererea pe pia a corespunz toare. Avem de-a face, n asemenea cazuri, cu termenul omaj. de anulat (c ci ntre num rul persoanelor apte de a desf ura o activitate n mod poten ial i num rul efectiv al

Evolu\ia politicii europene [n domeniul ocup`rii for\ei de munc`


Strategia European` pentru ocupare - Obiectivul Lisabona
Tratatul de la Amsterdam (1997) a introdus prevederi referitoare la politica de ocupare i de protec ie social . Astfel, statele membre trebuie s colaboreze pentru dezvoltarea unei bine strategii commune n domeniul ocup rii, n vederea promov rii unei for e de munc Politicile statelor membre n domeniul ocup rii trebuie s

preg tite profesional i adaptabile i a unei pie e a muncii receptive la schimb rile economice. contribuie la atingerea obiectivelor privind dezvoltarea durabil a economiei, un grad nalt de ocupare i de protec ie social , egalitate de anse ntre b rba i i femei, un grad nalt al competitivit ii economice, cre terea i calit ii vie ii precum i coeziunea economic i social . cu liniile De asemenea, politicile n domeniul ocup rii trebuie s fie n concordan ntre ocupare i economie. n urma introducerii, n cadrul Tratatului de la Amsterdam, a acestor prevederi privind ocuparea, statele membre au organizat n Luxemburg (1997 - Procesul Luxemburg) o ntlnire dedicat exclusiv ocup rii n cadrul c reia fost ini iat Strategia European pentru Ocupare care consacr principiul colabor rii ntre statele membre n acest domeniu. Strategia European pentru Ocupare constituie r spunsul Uniunii Europene la problemele identificate pe pia a muncii n Europa la jum tatea anilor 1990. Consecin ele nivelului persistent ridicat al omajului asupra societ ii i economiei, au determinat ample dezbateri n cadrul ntlnirii de la Luxembourg (1997). n urma discu iilor s-a stabilit de comun acord faptul c Membre. Dup prima ntlnire de la Luxemburg au fost organizate i alte reuniuni n care s-au stability orient rile de baz ale Strategiei Europene pentru Ocupare precum i rela ia dintre politicile de ocupare i alte politici comunitare. Dintre aceste ntlniri, cele mai importante pentru evolu ia Strategiei Europene pentru Ocupare sunt cele de la Cardiff (1998 - Procesul Cardiff reforma economic (2002). ntlnirea de la Lisabona a avut o importan deosebit deoarece a stabilit obiectivul strategic pentru urm torul deceniu, astfel: Uniunea European s devin cel mai dinamic i i pia a intern ), Koln (1999), Lisabona i Stockholm (2000), Barcelona omajul reprezint o problem la nivel european, o problem ce ar putea fi abordat prin elaborarea unei strategii i prin interven ii comune din partea tuturor Statelor

directoare ale politicilor economice f cndu-se astfel, n textul acestui tratat, o leg tur direct

competitiv spa iu economic bazat pe cunoa tere din lume, capabil s

realizeze o cre tere

economic durabil cu locuri de munc mai multe i mai bune i o coeziune social sporit . La aceast ntlnire s-au stabilit ca obiective la nivel european atingerea unei rate medii generale de ocupare de 70% i a ratei de ocupare n rndul femeilor, de 60%, pn n 2010. Ulterior, la reuniunea de la Stockholm din martie 2001, s-au stabilit dou obiective intermediare, atingerea pn n anul 2005 a unei rate medii generale de ocupare de 67% i a unei rate de ocupare n rndul femeilor, de 57% i, respectiv, un obiectiv suplimentar: atingerea unei rate de ocupare de 50% n rndul for ei de munc cu vrsta cuprins ntre 55 i 64 de ani. Orient rile strategice stabilite la Lisabona au impulsionat reforma politicii de ocupare, fiind create aproximativ 5 milioane de noi locuri de munc ncepnd cu anul 2000, din care 500.000 n anul 2002 n condi iile n care economia a avut un traseu descendent. De asemenea, reuniunea de la Lisabona aduce o noutate n modul de abordare a Strategiei Europene pentru Ocupare, n sensul c problematica ocup rii for ei de munc ncepe s fie privit din punct de vedere regional, considerndu-se c la acest nivel se pot elabora strategii i se pot g si solu ii care s in seama de particularit ile locale. Cu toate acestea, pn n prezent, contribu ia factorilor locali la elaborarea Planurilor Na ionale de Ac iune pentru Ocupare este nc destul de mic , n majoritatea statelor membre politicile de ocupare fiind rezultatul unei abord ri de "sus n jos". Un element foarte important pentru implementarea Strategiei Europene pentru Ocupare l constituie Fondul Social European care reprezint principalul instrument financiar pentru ac iuni structurale al Uniunii Europene. Fondul Social European finan eaz acele ac iuni ale statelor member care au ca scop prevenirea i combaterea omajului, dezvoltarea resurselor umane i integrarea pe pia a muncii, egalitatea de anse pentru b rba i i femei, dezvoltarea durabil i coeziunea economic . Asisten a este acordat fiec rui stat pe baza priorit ilor na ionale stabilite prin Planurile Na ionale de Ac iune pentru Ocupare.

Politica Sociala European`

Componentele politicii sociale europene: - pia a for ei de munc (politica veniturilor, politici active n domeniul resurselor umane, rela ii industriale, termenii excluderii sociale) 5 i condi iile de angajare, combaterea discimin rii economice i

- statul social (servicii sociale- nv politica familiei) Actorii implica i: statele membre rol principal

mnt, s n tate, locuin e sociale; transferuri sociale,

institu iile comunitare rol de coordonare. Obiectivul politicii sociale i de ocupare a for ei de munc l reprezint promovarea unui decent pentru to i, ntr-o societate activ i s n toas .

standard de via

Bazele politicii sociale au fost puse n Tratatul de la Roma, prin includerea articolelor referitoare la libera circula ie a lucr torilor i la libertatea de stabilire a acestora n contextul pie ei comune. Tot prin Tratatul de la Roma a fost creat i principalul instrument financiar care asigur punerea n aplicare a politicii sociale, Fondul Social European. Tratatul de la Amsterdam a marcat un punct de cotitur n politica social la nivel european. Protec ia social n UE ntmpin numeroase dificult i n ultima perioad , ca urmare a tendin elor demografice (mb trnirea popula iei creeaz o presiune enorm asupra sistemului de protec ie social ), a recesiunii economice i a nivelului ridicat al omajului. viabile din punct de vedere financiar si, n acela i timp s r mn eficiente. Domeniile principale vizate de protec ia social sunt : - includerea social combaterea discrimin rii i a excluderii sociale - pensii sigure i sistem de pensii sustenabil - asigurarea calit ii i sustenabilit ii sistemelor de ocrotire a s n t ii - stimularea ocup rii i asigurarea de venituri sigure. rile membre sunt puse n situa ia de a reforma sistemele de protec ie social , astfel nct acestea s fie i de ocupare european . Politica de ocupare a for ei de munc a fost desemnat domeniu comun de ac iune

Activit`\ile Uniunii Europene privind ocuparea for\ei de munc` ]i afaceri sociale


 innd pasul cu schimbarea
Pentru a face fa trebuie s concuren ei reprezentate de noile economii emergente, Europa de care are nevoie o societate dinamic , bazat pe creeze locurile de munc

cunoa tere. Pentru aceasta este necesar s se investeasc n educa ie i tiin , precum i n

politicile privind ocuparea for ei de munc , astfel nct UE se in pasul cu schimb rile i s dep easc perioada de criz economic . Responsabilitatea pentru politicile din domeniul ocup rii for ei de munc , afacerilor sociale i incluziunii revine att Uniunii, ct i statelor membre. UE:
y y

coordoneaz

i monitorizeaz politicile na ionale

promoveaz schimbul de bune practici n domenii precum ocuparea for ei de munc , pensii, combaterea s r ciei i a excluziunii sociale elaboreaz acte legislative i monitorizeaz punerea n aplicare a acestora n domenii precum drepturile la locul de munc i coordonarea sistemelor de securitate social . se

 Locuri de munc mai multe i mai bune Dac locurile lor de munc sunt amenin ate de globalizare, UE le poate ajuta s reprofileze. Strategia european pentru ocuparea for ei de munc ncurajeaz m surile care vizeaz :
y y y y

o mai bun func ionare a pie ei muncii dezvoltarea competen elor ameliorarea calit ii locurilor de munc crearea de noi locuri de munc . integrarea pe pia a muncii a 75% din persoanele cu vrste cuprinse ntre 20 i 64 de ani reducerea sub 10% a abandonului colar i cre terea pn la cel pu in 40% a ponderii absolven ilor de studii superioare n rndul popula iei n vrst de 30-34 de ani reducerea cu cel pu in 20 de milioane a num rului persoanelor care sufer de pe urma s r ciei i a excluziunii sociale. i a condi iilor de lucru

UE i-a propus ca, pn n 2020, s ating urm toarele obiective:


y y

Strategia Europa 2020 include mai multe ini iative care pot contribui la atingerea acestor obiective:
y y

Tineretul n mi care (pentru tinerii care doresc s studieze sau s lucreze n str in tate) O agend pentru noi competen e i noi locuri de munc (pentru a r spunde provoc rilor cu care se confrunt pia a european a muncii) Platforma european de combatere a s r ciei i excluziunii sociale (pentru a ajuta europene s lupte mpotriva s r ciei i a excluziunii sociale). rile

 Drepturile la locul de munc

UE a f cut progrese importante n domeniul drepturilor lucr torilor. Normele europene fixeaz , de exemplu, limite pentru programul de lucru, prev d condi ii de munc mai sigure i garanteaz ob inerea de compensa ii n cazul accidentelor de munc . UE colaboreaz cu un num r important de parteneri, inclusiv angajatori i sindicate, pentru a se asigura c normele stabilite la nivel european acoper aspectele cele mai importante.

 Protec ia i incluziunea social UE militeaz n favoarea protec iei i incluziunii sociale prin m suri de coordonare, promovare i finan are a eforturilor pe care le depun statele membre pentru a combate excluziunea social s r cia i pentru a- i reforma sistemele de protec ie social . Un exemplu n acest sens l constituie ini iativa 2012 - Anul european al mb trnirii active i al solidarit ii ntre genera ii, care i propune s oportunit i, pentru a le ajuta s r mn contribuie activ la dezvoltarea societ ii.  Via a i munca n str in tate Potrivit unui recent sondaj Eurobarometru, un european din zece i propune s se mute ntr-o alt ar din UE n viitor. Pentru a veni n sprijinul cet enilor care tr iesc i muncesc n str in tate, UE i statele membre colaboreaz pentru a coordona sistemele de securitate social i pentru a le permite lucr torilor s - i ob in pensiile i presta iile de securitate social chiar i atunci cnd i schimb locul de munc sau i desf oar activitatea n mai multe  Programe de finan are european Principalele programe care sprijin ocuparea for ei de munc
y y y y

le ofere persoanelor n vrst i men in

mai multe

n cmpul muncii, s

s n tatea i s

ri membre.

i politica social sunt:

Fondul social european (FSE) Programul PROGRESS Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) Instrumentul european de microfinan are Progress 8

R spunderea n domeniul politicii sociale i al ocup rii for ei de munc le revine statelor membre. Finan area european completarea acestora. i propune s sprijine eforturile na ionale i s vin n

Ocuparea for\ei de munc` [n Rom@nia


Rata de ocupare a for ei de munc n Romnia a nregistrat o sc dere de aproape 6% ntre 1998 i 2009, n timp ce, la nivel european, rata medie a crescut, n acela i interval de timp, cu peste 3%, relev datele unui studiu publicat de Euractiv. n ultimii zece ani, rata de angajare n Romnia s-a aflat pe o pant descendent , de la 64,2 la sut n 1998, la 58,6 la sut la sfr itul lui 2009, n timp ce n Europa a crescut, n aceea i perioad , de la 61,2 la sut la 64,6 la sut . Studiul Euractiv ia ca referin pentru anul 2020, la 75 la sut . Criza economic mondial a afectat serios pia a muncii n Uniunea European , l snd n urm peste 23 milioane de omeri care au pu ine speran e s g seasc un loc de munc n urm toarele luni. Numai n ultimul an i jum tate, scrie Euractiv, s-au pierdut 4,3 milioane de locuri de munc , ceea ce reprezint 1,9 la sut din totalul for ei de munc la nivelul ntregii UE. n acest context, se a teapt ca rata omajului s ating n blocul comunitar o medie de 10 la sut r mn la acest nivel cel pu in pn n 2011. Referitor la Romnia, pia a muncii de aici, precizeaz Euractiv, a pierdut n ultimii c iva ani n jur de dou milioane de persoane, pentru faptul c ace tia au ales s lucreze n str in tate, formnd comunit i importante n Spania i n Italia. n acela i timp, din ce n ce mai mul i tineri sunt atra i s lucreze n institu iile europene din Bruxelles. n prim var , ministrul muncii de atunci, Mihai eitan, spunea, referitor la inta european a ocup rii for ei de munc de 75 la sut , c Romnia s-ar fi aflat undeva n apropierea a 50 de procente. Femeile, tinerii i persoanele cu vrsta peste 45 de ani din Romnia au n continuare probleme n g sirea unui loc de munc , men ioneaz Euractiv. Totu i, mai scrie sursa citat , exist o zon din pia a muncii din Romnia care nu este luat n calcul atunci cnd se socote te rata de ocupare a for ei de munc , aceea a micilor gospod rii agricole. Cristian Ghinea, de la Centrul Romn pentru Politici Europene, afirm c , n aceast categorie, s-ar ncadra n jur de 30 la sut din for a de munc , incluzndu-i aici i pe is procentajul int de absorb ie a for ei de munc din rndul ntregii popula ii active, stabilit de oficialii UE

acei romni care se concentreaz familiile.

pe ob inerea unei produc ii suficiente pentru a- i hr ni

n ceea ce prive te Bulgaria, ar ce se confrunt cu o rat mare a omajului i cu un grad ridicat de pesimism n rndul cet enilor ei, guvernul de la Sofia este hot rt s inteasc sus. Oficialii bulgari vor chiar s dep easc rata int a UE de absorb ie a for ei de munc pn n 2020 75 la sut i au ridicat tacheta cu un procent, la 76 la sut , o misiune ambi ioas , dar nu imposibil , potrivit ministrului adjunct al Muncii, Krasimir Popov. Pentru a atinge acest scop, rata de angajare ar trebui s creasc cu 0,75 la sut n fiecare an, pn n 2020, scrie Euractiv. Guvernul de la Sofia este ncrez tor c acest lucru se poate ntmpla din momentul ie irii din criz cunoa tere al for ei de munc . n cele patru ri ale a a-numitului Grup Vi egrad Republica Ceh , Slovacia, Ungaria i i pentru a mbun t i rata de absorb ie a for ei Polonia guvernele preg tesc m suri privind politicile de ocupare a for ei de munc la nivel na ional, pentru a demara cre terea economic omere de foarte mult timp. i pia a muncii din Republica Ceh a fost afectat puternic de criz , dar guvernul dore te s aplice reforme cheie pentru a atinge cele 75 de procente stabilite la nivel european. n 2009, rata angaj rilor n rndul celor cu vrsta cuprins ntre 20 i 64 de ani a fost de 70,9 la sut , mai mic dect cea din anul 2008 72,4 la sut . n Slovacia, unde rata ocup rii for ei de munc era, n 2009, de 66,4 la sut , noul guvern inten ioneaz s se axeze pe dou direc ii principale: scoaterea omerilor n afara capcanei sociale, adic de acolo de unde motiva ia economic are un nivel sc zut, i combaterea omajului pe termen lung. Pe de alt parte, scrie Euractiv, sistemul de protec ie social destul de generos de care dispun slovacii i face pe ace tia s nu mai vad o diferen prea mare ntre a munci i a sta acas , peste jum tate dintre omeri prefernd s r mn f r slujb mai mult de un de zile. Guvernul de la Budapesta a promis s creeze un milion de locuri de munc n urm torii zece ani, ceea ce ar permite apropierea de rata int a UE, pn n 2020. Acum ns , rata de angajare din rndul popula iei active din Ungaria cu vrsta ntre 20 i 64 de ani este de 60,4 la sut . n fine, Polonia este ara cu cea mai redus rat a angaj rilor din ultimii ani din UE, sub 60 la sut , cele mai sc zute cifre nregistrndu-se n rndul femeilor i al persoanelor cu vrsta 10 de munc n rndul cet enilor lor, n special n rndul tinerilor, al vrstnicilor i al persoanelor i i planific m suri pentru a combate omajul pe termen lung, prin o mai mare flexibilizare a pie ei muncii i prin cre terea gradului de preg tire i

peste 50 de ani, n principal din cauza pension rilor nainte de termen i a beneficiilor acordate nainte de pensionare. n 2008, premierul Donald Tusk a reformat sistemul de pensii, o m sur controversat care, pe de o parte, a privat de posibilitatea de a ie i anticipat la pensie aproape 750.000 de cet eni polonezi i, pe de alt parte, a crescut ansele de angajare pentru persoanele de peste 50 de ani. Combaterea efectelor omajului, incluziunea social a grupurilor vulnerabile pe pia a for ei de munc , asigurarea egalit ii de anse pe pia a muncii, ct i facilitarea tranzi iei de la omaj c tre ocupare au fost printre principalele obiective ale Programului de ocupare a for ei de munc pentru anul 2011. Cel pu in 900 de mii persoane au fost cuprinse n programe de m suri active n anul 2011, anun\a Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc . Propunerea ANOFM a fost f cut pe baza evolu iei omerilor nregistra i n eviden ele agen iilor, fluxurilor intr rilor i ie irilor din omaj n ultimii ani, ct i estim rilor Comisiei Na ionale de Prognoz privind omajul pentru anul 2011. Totodat , 700 de mii de omeri au fost cuprin i n servicii de medierea muncii, iar 375 de mii au beneficiat de servicii de informare i consiliere profesional . Din totalul persoanelor cuprinse n servicii de ocupare, peste 35% au fost ocupate pe pia a muncii. Intermedierea cererii i ofertei for ei de munc au r mas i n 2011 activit ile de baz ale agen iei, pentru c ANOFM prevedea ca 252 de mii persoane s fie ncadrate ca urmare a medierii muncii, 38 de mii prin informare i consiliere profesional , iar 68 de mii prin alte tipuri de m suri active.  Sprijin pentru elevi Din num rul persoanelor ce urmau sa fie ocupate prin finan ri direct din bugetul asigur rilor pentru omaj, peste 10 mii de persoane au fost ncadrate prin stimularea m nt, iar peste 14 mii prin stimularea angajatorilor pentru angajarea absolven ilor de nv

angajatorilor pentru ncadrarea persoanelor n vrst de peste 45 de ani sau omeri care sunt p rin i unici sus in tori ai familiilor monoparentale. Mai mult, raportul de ocupare a for ei de munc pentru anul 2011 propunea un program special pentru elevi i studen i, care s sprijine ncadrarea lor pe durat determinat , de maximum 60 zile calendaristice, pe perioada i ob inerea de venituri pe perioada vacan elor, n conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2007. Acesta are n vedere deprinderea elevilor i studen ilor cu practica la locul de munc vacan elor, n special a celor care provin din familii cu venituri reduse.

11

Prin program s-a propus ocuparea pe perioada vacan elor a 2.280 de persoane, din care 1.440 elevi i 840 studen i.

 Persoane ncadrate din bugetul asigur rilor de omaj 25.505 persoane prin stimularea angajatorilor pentru ncadrarea n munc a anumitor categorii de persoane (p rin i unici sus in tori ai familiilor monoparentale, absolven i de nv mnt, persoane cu handicap etc.); 13.150 persoane prin absolvirea cursurilor de formare profesional ; 20.100 persoane prin aloca ii pentru omerii care se ncadreaz nainte de expirarea perioadei pentru care primesc indemniza ie de omaj; 3.125 persoane prin stimularea mobilit ii for ei de munc ; 4.490 absolven i beneficiari de prim de ncadrare; 710 persoane prin servicii de consultan independente sau ini ierea unei afaceri; 1.285 persoane prin ncheierea de contracte de solidaritate cu angajatori de inser ie pentru tinerii ce ndeplinesc condi iile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea i combaterea marginaliz rii sociale. i asisten pentru nceperea unei activit i

Bibliografie: o o o o o Raport Evolu\ia politicii europene [n domeniul ocup`rii for\ei de munc`; Articol Ocuparea for\ei de munc` [n Rom@nia ; www. europa.eu; www.anofm.ro; www.mmuncii.ro.

12

13