Sunteți pe pagina 1din 4

GESTIONAREA IMAGINII ORGANIZA IEI MILITARE

n principiu, orice om care are capacitatea s - i analizeze situa ia sesizeaz utilitatea de a evalua i reprezent rile pe care le genereaz despre sine. O astfel de evaluare este util deoarece oamenii intr n rela ii n modalit i care sunt particularizate de reprezent rile lor. Deoarece reprezent rile se constituie treptat, sub influen e eterogene, n condi ii n care oamenii nu sunt analitici, nu sunt preocupa i i nu au competen a suficient pentru a aprecia corect relevan a datelor receptate, rareori reprezent rile sunt corecte. De cele mai multe ori, reprezent rile constituie obstacole n rela iile dintre oameni, favorizeaz rela ii care provoac treptat suspiciuni, comportamente duplicitare, chiar manifest ri agresive. Prin controlul reprezent rilor se urm re te reducerea riscurilor ca ele s afecteze posibilit ile de conlucrare ntre oameni, sus inerea st rii de comunicare, ca alternativ la st rile duplicitare. n modalit i similare se poate interpreta i problematica implic rii imaginilor n rela iile dintre organiza ii. Dac se con tientizeaz implicarea reprezent rilor i imaginilor n rela iile dintre organiza ii, ca i n rela iile dintre oameni, se ajunge la concluzia: cei care neglijeaz problematica sunt mai vulnerabili ca cei care se str duiesc s-o controleze. Cine sesizeaz rolul imaginilor poate s ac ioneze deliberat i sistematic ntru favorizarea constituirii.reprezent rilor corecte. Nu sunt favoriza i cei care ncearc s genereze reprezent ri care i favorizeaz , chiar dac nu sunt corecte; ei se n al deoarece treptat supraaprecierea poate fi perceput , iar ea genereaz atitudini de nencredere, reprezent ri alternative la cele cultivate artificial. Necesitatea de gestionare, care se amplific ndeosebi n ultimele decenii, decurge din rolul reprezent rilor i imaginilor n raporturile dintre oameni i, ca urmare, ntre ei i organiza ii i ntre organiza ii. Necesit ile de gestionare a imaginilor se dezvolt i ca o consecin a complic rii raporturilor dintre organiza ii; cu ct conteaz mai multe aspecte n reglarea rela iilor dintre ele, cu att imaginile se manifest ca mediatori mai importan i. Raporturile nu sunt, nu pot fi asem n toare dac ntre organiza ii rela iile se bazeaz pe ncredere sau dac ntre ele intervin suspiciuni. Nu pot fi ignorate nici dificult ile ce decurg din posibilitatea ca organiza iile s agreseze alte organiza ii concepnd subversiuni, trucnd imaginile despre ele sau despre produsele lor. Posibilitatea ca o organiza ie s fac obiectul unor subversiuni provoac m suri de protec ie. Ele sunt deosebit de complicate deoarece n confrunt rile dintre organiza ii pot s intervin i re elele mediatice.

Publicitatea a c p ta amploare ca modalitate de promovare a imaginilor, dar poate fi i o modalitate de a afecta imaginile concuren ilor. n condi iile schi ate, sunt tot mai multe organiza iile care ac ioneaz sistematic pentru gestionarea imaginilor lor, dar diferen ele intre strategiile folosite contribuie la amplificarea decalajelor i la complicarea raporturilor dintre organiza ii, complicare care amplific tenta ia folosirii modalit ilor subversive de agresare. Organiza iile care nc nu abordeaz sistematic problematica gestion rii imaginilor despre ele sunt vulnerabile, iar deciden ii care ignor aceast dimensiune organic a organiza iilor nu pot fi considera i ap i s dirijeze situa ia organiza iilor n condi iile tot mai complicate ale concuren ei care a inclus subversiunea ca modalitate de ac iune. De i necesit ile de gestionare a imaginilor organiza iilor sunt tot mai mari, solu iile nc nu pot fi cele satisf c toare deoarece se ac ioneaz folosind teorii despre organiza ii, despre capacitatea social de procesare a informa iilor i despre oameni aflate n stadii preparadigmatice. Cnd ne referim la gestionarea imaginilor despre organiza ie, avem n vedere imaginile pe care organiza ia le genereaz n mediul ei social, inclusiv la organiza iile concurente, dar i imaginile care se contureaz n interiorul organiza iei, ntruct i ele influen eaz atitudinile fa de organiza ie. O analiz realist nu trebuie s evite ntrebarea: Putem gestiona procesele prin care al ii, oameni sau organiza ii, i formeaz reprezent ri despre noi? R spunsul corect este unul negativ. Atitudinea este sceptic deoarece nu putem s gestion m problematica form rii reprezent rilor despre noi n al i interpretori; putem doar s ncerc m s sus inem formarea reprezent rilor corecte n interpretorii altor oameni sau ai altor organiza ii. De prim importan sunt ac iuni de genul celor la care ne referim n continuare: putem s sus inem formarea reprezent rilor ndeosebi cu informa ii adecvate, furnizate n timp util; putem s control m propriile manifest ri i produsele lor, astfel nct ele s nu transmit mesaje confuze, incoerente sau incorecte. Promovarea incorect a propriilor organiza ii poate s genereze pe termen scurt atitudinile scontate, dar este plauzibil ca informa ia real s circule i, n timp, s produc reprezent ri corecte i, ceea ce poate s dezvolte consecin e deosebit de d un toare, s se sesizeze inten ia de a induce n eroare. Cnd o astfel de inten ie este presupus , consecin ele negative se amplific . Pierderea credibilit ii este r ul cel mai mare pentru o organiza ie, ca i pentru un om.

putem s fim preocupa i s ne form m reprezent ri corecte despre alte organiza ii, despre oamenii implica i n func ionarea lor i despre produsele acestor organiza ii nct, folosind reprezent ri corecte, s ob inem rela ii constructive i s favoriz m reac ii pozitive din partea acestor organiza ii. Pentru a ne implica n astfel de procese trebuie s de inem explica ii teoretice corecte ale proceselor care intervin n formarea reprezent rilor i n transformarea lor, n anumite condi ii, n imagini. Cnd evalu rile i interven iile se fac folosind scheme explicative gre ite sau care con in simplific ri deformatoare, rezultatele nu pot fi mul umitoare. Cu ct se folosesc scheme explicative mai corecte i mai nuan ate, posibilit ile de implicare n evaluarea reprezent rilor i n influen area lor devin mai mari. Sensibilitatea problematicii face utile preocup rile care sunt consacrate prin expresia gestionarea imaginii. Cum am semnalat deja, inten ia de gestionare, adic de controlare a problematicii, nu poate fi concretizat dect par ial. Pe lng aspectele men ionate, sunt utile i realizabile urm toarele genuri de activit i: evalu ri ale evolu iei imaginilor despre organiza ie n interiorul acesteia; evalu ri ale modific rilor ce intervin n imaginile partenerilor despre rela ia cu organiza ia noastr , despre principalele aspecte care particularizeaz aceste rela ii; evalu ri ale modific rii imaginilor despre organiza ie, produsele ei, oamenii implica i n func ionarea ei n pres ; modific ri n imaginile despre noi la concuren . Este util ca evalu rilor s le urmeze analize care s explice modific rile constatate; dac analizele sunt pertinente, ele ar trebui s furnizeze date care s fac posibile interven ii capabile s amelioreze reprezent rile i implicarea n procesele de sus inere. Remarci a. Evaluarea evolu iilor ce se produc n imaginile despre organiza ie este de importan strategic . Din datele deja men ionate se poate sus ine: se cer a fi evaluate modific rile ce intervin n reprezent rile despre organiza ie att n exteriorul acesteia, ct i n interiorul ei. Reperele de maxim relevan sunt: reprezent rile despre produsele organiza iei; reprezent rile despre calitatea deciziilor ce se adopt n organiza ie; reprezent rile despre situa ia oamenilor n organiza ie; reprezent rile despre capacitatea organiza iei de a- i gestiona reproducerea. Analiza evolu iilor care se produc n reprezent rile din exteriorul organiza iei este relevant dac include evalu ri ale subiec ilor cu care

organiza ia ntre ine rela ii, inclusiv rela ii de tip concuren , i ale subiec ilor care ar putea s fie interesa i de organiza ie. Evaluarea poate fi suficient dac include i subiec ii din interiorul organiza iei: avem n vedere att oamenii, considera i ca individualit i, ct i subiec ii colectivi, organiz rile sociale care sunt implicate n func ionarea organiza iei. Evalu rile sunt pertinente dac reu esc s se pronun e asupra corectitudinii reprezent rilor i, ca urmare, asupra aspectelor care genereaz reprezent ri eronate. Dar evalu rile trebuie s identifice i s explice i evalu rile corecte care sunt nefavorabile organiza iei; astfel de constat ri sunt utile dac reu esc s identifice sursele consecin elor negative. Cele dou genuri de finalit i ale evalu rilor sunt suficient de nuan ate dac ofer date relevante pentru a se concepe interven ii eficace. b. Nu ne referim n acest context la complicata problematic a subversiunilor care au ca int imagini ale organiza iilor. Orice organiza ie,fie ea politic , administrativ , militar , economic etc., poate face obiectul subversiunilor. Ca urmare, orice organiza ie este bine s adopte m suri de precau ie, de pild s - i monitorizeze imaginile nct s poat s sesizeze dac face obiectul unei ac iuni subversive. Competen ele n protec ia imaginilor sunt indispensabile, cu att mai necesare cu ct mizele sunt mai mari.