Sunteți pe pagina 1din 1
pag. 2
pag. 2

Ce înseamn a fi membru al parohiei ortodoxe române Sfânta Maria

preot Doru Costache

Potrivit Statutului bisericii noastre, sunt considera i membri cu drept de vot ai parohiei credincio ii – înscri i în registrul de membri – care î i îndeplinesc datoriile morale i materiale. Sigur c în acest sens, ca datorie material , cotiza ia anual , mai ales datorit cuantumului s u redus, r mâne un simbolic indiciu al apartenen ei la comunitate. Îns pentru o biseric vie, bine alc tuit , progresul spiritual al fiec ruia dintre noi r mâne adev rata form i dovad a apartenen ei. Nu este un secret faptul c , dintre mul i-pu inii membri cu drept de vot înscri i în documentele parohiale, o anumit parte nu frecventeaz biserica decât ocazional. O situa ie asem n toare se constat în cazul celor care, nefiind înc membri, s-au lipit întrucâtva de noi, din curiozitate, dup vreun botez ori parastas. Probabil c fiecare dintre noi are ceva de f cut, la munc ori acas ; nimeni nu refuz s plece uneori la plimbare, fie i duminica. Îns cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu nu î i vor îng dui un concediu prelungit fa de manifestarea prin excelen a Bisericii: sfânta liturghie. A nu fi parte a sfintei adun ri a liturghiei – fie i f cându- i omul rug ciunea, pe

acolo pe unde petrece –, înseamn refuz fa de fra ii i surorile în Domnul. Înseamn a nega ceea ce pretinzi c e ti, prin calitatea de membru/membr pe care ai solicitat- o i pe care ai ob inut-o de la aceast comunitate. Îi încurajez p rinte te pe membrii parohiei noastre (dar i pe ceilal i, care înc nu au aplicat pentru calitatea de membru), care nu particip la sfânta liturghie, s mediteze adânc asupra op iunii lor de via . Nu inten ionez s sperii pe cineva, dar nici nu v pot ascunde c cei în cauz se afl , spiritual vorbind, în pericol. i nu este vorba de pedepse; Domnul e milostiv. Este vorba în schimb de stagnarea lor, de neîmplinirea lor ca persoane înnoite în Hristos, de încremenirea în proiect, cum zice un filosof de acas . Noi, cei ce ne adun m s pt mânal în sfânta liturghie i la vecernie – b trâni, tineri i copii –, ne rug m i pentru cei care lipsesc, dar nu putem face nimic în locul lor. Ca termen canonic, potrivit rânduielilor apostolice ale Bisericii Ortodoxe, trebuie s fie tiut c absen a de la sfânta liturghie f r motiv întemeiat, mai mult de trei s pt mâni, echivaleaz cu auto- excomunicarea (vezi canonul 80 de la sinodul 5-6 ecumenic i canonul 11 al sinodului de la Sardica). Nimeni nu poate pretinde c face parte din Biseric , din poporul lui Dumnezeu, din moment ce nu particip la liturghia Bisericii. Cuvântul meu se îndreapt îns i c tre credincio ii care particip regulat la sfânta liturghie. Fapt l udabil, iar efortul binecuvântat.

Dar nu trebuie s confunde cineva “mersul la biseric ” cu tot ceea ce avem de f cut, cre tine te vorbind. De fapt, însu i Mântuitorul ne înva c nu este cineva dintre noi care s fi reu it s îndeplineasc nici chiar ce ni s-a cerut s facem, necum s pretind c a f cut mai mult decât trebuia. Nu m refer la faptul c suntem plini de p cate. Bine în eles c suntem; nu exist om f r de p cat. M refer îns la complacerea noastr în p cat i mai ales în ura fa de aproapele. Poate c unii îmi vor spune c se lupt . i poate c au dreptate, într-o m sur . Dar tim noi oare, tineri sau b trâni, cum s ducem lupta în Hristos? Cum s fie o lupt dus corect, dup regulile jocului, când pu ini vin la sfânta spovedanie i la discu ia duhovniceasc ? Nu face parte spovedania din regulile jocului? Sau cum poate cineva s -mi spun c este cre tin?, dac ur te i se r zbun pe aproapele, pentru care Hristos i-a întins mâinile pe cruce… Cum poate cineva s cânte “ i ne iart gre elile, precum i noi iert m celor ce gre esc fa de noi”, f r s în eleag faptul c este un angajament c tre Dumnezeu: anume, c î i va ierta semenii, a a cum el/ea este iertat/ de Dumnezeu… Vom fi judeca i de Dumnezeu a a cum îi judec m pe semenii no tri. La început de drum i de post, se cuvine s cuget m împreun la ceea ce suntem împreun . Poporul lui Dumnezeu. Elita umanit ii. Nu ne putem complace în mizeriile acestei lumi. Dac gândim cum gânde te lumea, nu suntem ai lui Hristos. Fie i dac pl tim cotiza ia…

DIN STATUTUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE Sfânta Maria Sfânta Maria

ia… DIN STATUTUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE Sfânta Maria Art. 4 Conducerea i administrarea parohiei Conduc

Art. 4 Conducerea i administrarea parohiei Conduc torul parohiei este preotul paroh. Administrarea parohiei este încredin at unui Comitet parohial constituit dintr-un Birou de patru membri i un num r de al i ase membri, incluzând epitropii. Comitetul este ales de Adunarea general a parohiei, pentru o perioad de doi ani. Epitropii sunt purt torii de grij ai propriet ii i în general ai bunurilor apar inând parohiei, în conformitate cu îndrum rile Comitetului parohial, cu condi ia ca astfel de îndrum ri s nu fie în contradic ie cu normele i actele de proprietate de inute.

Membrii Comitetului nu primesc nici un fel de remunera ie b neasc în leg tur cu func iile lor. Art. 5 Biroul Comitetului Biroul Comitetului este alc tuit din pre edinte, vicepre edinte secretar i casier. Din ace tia, vicepre edintele, secretarul i casierul alc tuiesc de asemenea comisia financiar . În eventualitatea oric rei vacant ri în Biroul Comitetului, pozi ia va fi completat de c tre Comitet, iar persoana desemnat va îndeplini func ia respectiv pe termenul mandatului persoanei înlocuite. Casierul p streaz un sigiliu al casieriei.

(continuare la pag. 3)

Via a parohial | martie - aprilie 2005 |