Sunteți pe pagina 1din 1

Despre ungeri

Pr. Doru Costache

Cuvântul cre tin vine de la supra-numele lui Iisus, anume Hristos; prin urmare, a fi cre tin înseamn a fi al lui Hristos. Semnifica ia termenului merge îns mai departe, pentru c supra- numele Domnului, Hristos, înseamn în limba greac Cel uns. Prin extensie, cre tinii, în m sura în care î i tr iesc via a în Hristos (cf. Ioan 15,5), sunt i ei un i sau ale i: harul lui Dumnezeu, rev rsat prin Hristos Iisus, locuie te cu bog ie în ei. În Biseric , calitatea de a fi un i se manifest în diverse maniere:

Înainte de scufundarea în apa botezului, cei care urmeaz a se uni cu Hristos primesc ungerea cu uleiul bucuriei. Uleiul a fost în prealabil binecuvântat, iar aplicarea acestuia face parte dintr-un ritual simbolic de preg tire pentru primirea botezului. Aceast ungere nu se mai repet în via a cre tinului.

Aproape imediat, cel/cea botezat/- prime te ungerea cu

ÎNTÂLNIREA - ELEMENT RELA IONAL ESEN IAL

Carmen Manoliu, Bucure ti

Progresiva dezv luire a divinit ii în fa a omului, pedagogia pe care o aplic Dumnezeu persoanei umane i poporului S u, trebuie privit i ca o form de rela ionare. De fapt, reprezint forma perfect a rela ion rii. Istoria revela iei divine coincide cu dezv luirea modelului supremei iubiri. Cei doi termeni ai rela iei nici nu au lini te, nici nu- i sunt de ajuns, pân ce nu se vor fi întâlnit i vor fi devenit una (In

17,11).

Mântuirea se realizeaz în comuniune, în virtutea necesit ii

în biseric

sfântul mare mir, o tain de aceea i putere cu botezul. Sfântul mir confirm apartenen a la poporul lui Dumnezeu (în acest caz: adunarea celor un i) i comunic harul Duhului Sfânt. Aceast ungere nu se mai repet în via a cre tinului. Sfântul mare mir mai este utilizat la sfin irea bisericilor.

La taina sfântului maslu (“ungere”), participan ii sunt un i cu ulei sfin it, spre iertarea p catelor i vindecare de boli. Evident, aceast ungere se poate repeta.

În Biserica român i în cea rus , dup sfânta liturghie, are loc a a- numita miruire. Este vorba de o ungere simbolic (se poate utiliza orice ulei aromat, cu sau f r sfin ire), amintind de ungerea sfântului mare mir i de pecetea celor mântui i (Apocalipsa 7,3). Aceast ungere face apel a adar la identitatea noastr de un i ai lui Dumnezeu, f r a constitui neap rat un moment sfin itor.

unei cre teri spirituale; mântuirea este a-fi- împreun pentru a în elege cine-suntem-fiecare-în- parte. Martin Buber observ c “unde nu exist nici o participare, nu exist nici o realitate”. Dumnezeul-iubire revelându-se printr-o capacitate absolut de rela ionare, reprezint paradigma adecvat pentru vindecarea persoanei r nite de egoism. “Adev rata rela ie este s ie i din tine însu i i s - i recuno ti propriul epicentru în cel lalt” (Buber). “Suntem suma întâlnirilor pe care le-am avut”, ne dest inuia, celor ce-i erau studen i, precum i acelora care au avut ansa de a-l fi cunoscut în calitate de p rinte, duhovnicul plecat printre str ini.

pag. 13
pag. 13
p rinte, duhovnicul plecat printre str ini. pag. 13 Credin a ca via Ion Nedelcu Ave

Credin a ca via

Ion Nedelcu

Ave i credin în Dumnezeu. Adev rat v spun, c oricine va zice acestui munte: Ridic -te i te arunc în mare, i nu se va îndoi în inima lui, ci va crede c ceea ce spune se va face, fi- va lui orice va zice ( Marcu 11,23)

Acest text este unul al credin ei, mai bine spus unul care arat ce este credin a i care sunt rezultatele ei. Pentru noi, cei de ast zi, aceste cuvinte sun oarecum ciudat, c ci nu mai suntem sensibili la minuni. Iar ciud enia vine chiar din imposibilitatea aparent de a mi ca mun ii din loc. Oare a a este?

Cu siguran , credin a nu apar ine numai domeniului religios; psihologia gândirii pozitive o folose te ast zi cu succes (în managementul firmelor, în educarea copiilor, în vindecarea anumitor suferin e mentale sau fizice), dar adev rata ei origine este dumnezeiasc .

Din textul de mai sus reiese faptul c ecua ia credin ei este simpl : când vrei ceva, chiar po i avea sau po i fi, dar trebuie s te încrezi în Dumnezeu, f r a te gândi c nu se poate realiza (f r a te îndoi – opusul credin ei). Sunt multe povestiri celebre, cu oameni înc în via , c rora existen a li s-a schimbat uimitor doar pentru simplu fapt c au crezut cu putere în realizarea viselor lor, de orice natur ar fi fost acestea (materiale sau spirituale). Surprinz tor este faptul c ei nu au crezut doar în puterea lor de a realiza acele lucruri. De fapt, au crezut c puterea lor de a face acel lucru le-a fost d ruit de Dumnezeu i s-au purtat ca atare, adic cerând ajutor i mul umind lui Dumnezeu pentru tot.

Îns cea mai important idee pe care o putem extrage din aceste cuvinte este c prin credin trebuie s în elegem un mod de via (un mod de via sinergic, divino-uman), nu doar un concept filosofic sau de alt natur . Ea nu î i poate afla rezultatele decât dac este pur i simplu tr it , experimentat în fiecare moment al vie ii.

pur i simplu tr it , experimentat în fiecare moment al vie ii. Via a parohial

Via a parohial | mai - iunie 2005 |