Sunteți pe pagina 1din 3

2.

ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE Controlul financiar de gestiune este activitatea de stabilire a unor adevaruri in legatura cu modul de gestionare, de catre o unitate economica, a mijloacelor materiale si banesti prin verificarea respectarii normelor legale cu privire la existenta, integritatea si pastrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale si banesti, efectuarea incasarilor si a platilor de orice natura, ca si efectuarea receptiilor si a inventariilor. Societatile comerciale si alte personae juridice care desfasoara activitati economico-sociale, isi organizeaza controlul financiar de gestiune pe baza prevederilor legale in vigoare precum si a celor din statutele proprii de functionare. Controlul financiar de gestiune se organizeaza intr-un compartiment independent, distinct de celelalte compartimente economice, in care isi desfasoara activitatea personal de specialitate ale acestuia inspectori sau revizori de gestiune condusi de un sef de compartiment. Compartimentul de control financiar de gestiune, organizat structural ca birou sau serviciu, este condus de un responsabil si de afla in subordinea directa a ordonatorului principal de credite sau a condutorului unitatii sau a inlocuitorului legal al acestuia. Controlul financiar de gestiune se realizeaza de catre personalul specializat, cu studii superioare sau medii, avand functia de inspectori financiari si avand sarcini exclusive de control. Controlul financiar de gestiune se organizeaza prin decizie a ordonatorului principal de credite sau a conducatorului unitatii economice prin care se stabileste cadrul legal de desfasurare si se nominalizeaza principalele activitati sau obiective ale acestuia.

Decizia Nr Din/. In baza prevederilor ..(ordin sau decizia de numire a conducatorului unitatii ministru, sef de compartiment, primar sau director general dupa caz), ale Legii nr. 15/1990, ale Legii nr. 30/1991 si ale..(ordinului sau hotararii de infiintare a unitatiii, conducatorul unitatii se trece calitatea acestuia) Decide: Art. 1. Se instituie controlul financiar de gestiune ale carui sarcini principale sunt: verificarea modului de gospodarire a mijloacelor materiale si banesti prin stabilirea repectarii normelor legale cu privire la existenta, integritatea si pastrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale si banesti, efectuarea incasarilor si platilor de orice natura, efectuarea receptiilor si a inventarierilor, angajarea, constituirea de garantii, obligatiile si raspunderile gestionarilor, organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv, conducerea evidentei contabile si realitatea datelor inscrise in bilanturile si conturile de executie. Art. 2. Principalele obiective ale controlului financiar de gestiune au fost structurate pe urmatoarele subobiective, astfel: I. Respectarea nomelor legale cu privire la existenta si utilizara mijloacelor materiale si banesti: 1. Integritatea mijlocelor materiale si banesti detinute cu orice titlu; 2. Respectarea dispozitiilor legale referitoare la provizionarea, expeditia transportului si receptia mijloacelor materiale precum si la conservarea, mnipularea si eliberarea acestora; 3. Respectarea prevederilor legale privind angajarea si salarizarea personalului tehnicadministrativ si de specialitate (muncitori si personal auxiliar), precum si a drepturilor cuvenite si platite acestuia. 4. Legalitatea, realitatea si necesitatea platilor si a cheltuielilor efectuate in numerar si prin virament in lei sau in valuta din fondurile proprii ale bugetului, inclusive din fondurile cu destinatie speciala. II. Respectarea normelor legale cu privire la apararea patrimoniului, precum si a celor refritoare la evidenta si control. 1. Efectuarea inventarierilor periodice, regularizarea si valorificarea diferentelor constatate, la termenele si in conditiile prevederilor legale in vigoare. 2. Respectarea normelor legale de intocmire si circulatie a documentelor primare de conducere a evidentei tehnico-operative si contabile, precum si realitatea datelor inscrise in acestea. 3. Respectarea regulilor de evidenta, pastrare, circulatie si utilizare a formularelor cu regim special.

4. Organizarea si exercitarea controlului financiar preventive. 5. Aplicarea masurilor pentru prevenirea, depistarea si recuperarea pagubelor, legalitatea si eficacitatea acelor masuri precum si stabilirea raspunderilor pentru diminuarea patrimuniului ca urmare a efectuarii de cheltuieli neproductive (amenzi, penalitati, locatiii, dobanzi penalizatoare si altele). 6. Respectarea dispozitiilor legale cu privire la angajarea, drepturile, obligatiile si respunderile gestionarilor. 7. Modul de realizare a masurilor stabilite ca urmare a verificarii efectuate de organele de control financiar, eficienta masurilor si realitatea comunicarilor facute in legatura cu acestea. III. Respectarea normelor legale cu privire la incasarile si varsamintele si realitatea varsamintelor financiare. 1. Respectarea disciplinei financiare in realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor banesti in lei si valuta. 2. Realitatea datelor inscrise in bilanturile contabile si in conturile de executie. Art. 3. Controlul de gestiune se exercita cel putin o data pa an la toate gestiunile si, in functie de necesitati, de cate ori este nevoie prin actiuni inopinate. Art. 4. Valorificarea constatarilor rezultate din controlul de gestiune se face de catre conducerea unitatii sau, daca este cazul, de catre consiliul de administratie care dupa analiza actelor de control si a propunerilor facute in legatura cu acestea de controlorii care au efectuat verificarea, dispun masurile necesare stabilirii raspunderilor disciplinare, contraventionale, materiale sau penale, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare. Art. 5. Seful compartimentului financiar contabil din unitate asigura indrumarea si verificarea activitatii de control financiar de gestine. Art. 6. Prevederile prezentei decizii intra in vigoare la data semnarii si vor fi aduse la indeplinire de catre structurile si persoanele nominalizate in text sau subintelese din acesta. CONDUCATORUL UNITATII