Sunteți pe pagina 1din 33

Practica absolvire

Grosu Vadim
CUPRINS:

 Introducere
 Caracteristica generală a
întreprinderii
 Diagnosticul economico-financiar
al întreprinderii
 Analiza activității de achiziții
 Concluziii și recomandări
INTRODUCERE
 Achiziţiile publice sunt importante din mai multe
motive.În primul rînd,oferă posibilitatea folosirii
fondurilor publice într-o manieră
eficientă,încurajînd un mare număr de ofertanţi
calificaţi să depună oferte,care să răspundă
nevoilor utilizatorului achizitorului,şi să obţină,în
acest mod,cea mai bună valoare pentru
investiţia publică.În al doilea rînd,achiziţiile
publice reprezintă procesul de legătură dintre
planificarea şi satisfacerea finală a unor nevoi
importante ale comunităţii.
Caracteristica generală a instituţiei publice

 Primaria Orasului Cupcini este in componenta Raionul Edineţ


 Adresa juridică a întreprinderei este: Republica Moldova. Raionul Edineț. Orașul
Cupcini. Strada Livezilor 6 .
Descrierea bugetului şi a altor
surse de venit a instituţiei
Indicatori Suma anului Suma
economici precizat în precizat pe
buget perioada de
gestiune
Veniturile 26125100.00 26125100.00
totale, (lei)

Cheltueli totale 27962598.26 27962598.26


(lei)
cheltuielile bugetului local

50
40
30
20
10
0
2018 2019
primaria Cupcini
gradinite
biblioteci
caminul cultural
Scoala de Arte
culte
amenajarea teritoriul
transport rutier
protectia mediului
protectia sociala in cazuri exceptionale
18000 20000
16000
14000 15000
12000
10000 2017
10000
8000 2018
6000
4000 5000
2000
0 0
venit total
 Bugetul pentru anul 2018 este aprobat
in volum de 18086.1 mii lei pentru
venituri. In comaparatie cu anul 2017
volumul bugetului pentru anul 2018 s-a
majorat cu 2508 mii lei ceea ce
reprezinta o majorare cu 16.0 % din
volul fata de anul precedent
Transferurilie de la bugetul de stat catre Primarie Cupcini pentru anul 2017

nr Denumirea Suma mii lei


1 Transferuri curente primite cu destinatie speciala
intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1 7536.1
pentru invatamintul prescolar,primar.secundar
general,special si complementar
2 Transferuri curente primite cu destinatie speciala
intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1 1025.5
pentru infrastructura drumurilor
3 Transferuri curente primite cu destinatie speciala
intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1 801.9
Total 9363.5
Principiile de bază și actele normative din domeniul
Achizitilor publice

 În proiectarea cadrului legal al achiziţiilor


publice din Republica Moldova s-au avut
în vedere principiile generale acceptate în
Europa în acest domeniu. Astfel, la
adoptarea oricărei decizii în procesul de
achiziţii publice, trebuie avute în vedere
următoarele principii:
Principiile de bază

Principiul utilizării
Principiul liberei eficiente Principiul Principiul Principiul Principiului
concurenţe a fondurilor transparenţei ratamentului egal confidenţialităţii proporţionalităţii
publice
 În orice situaţie, orice decizie a autorităţii
contractante trebuie să reflecte principiile
enunţate mai sus. Relațiile privind
achizițiile publice sînt reglementate de
Legea Nr. 131 din 03.07.2015 privind
achizițiile publice și de hotărîrile de
Guvern adoptate în conformitate cu
această lege
La nivelul Republicii Moldova, legislaţia care guvernează
domeniul achiziţiilor este prezentată în tabelul de mai jos :
Procesul de achiziție publică
și etapele lui
I iniţiere şi lansare procedură
Planificare achiziţii

Administrare contract. Derulare procedură

Finalizare procedură
 Cu cât etapele şi activităţile din cadrul unui
proces sunt mai bine identificate şi
planificate, cu atât eficienţa şi eficacitatea
procesului, cât şi maniera de desfăşurare
şi monitorizare a acestuia sunt
semnificativ îmbunătăţite.
Analiza metodelor de
achiziție folosite de
întreprindere
,participarea la licitații și
tipurile acestora,
tender,contract direct
Realizarea achizițiilor publice prin procedura de
licitație publică de bunuri,lucrări si servicii

In conformitate cu legea nr. 131 privind


achzitiile publice
 licitaţie deschisă este o procedură publică
reglementată de prezenta lege, în cadrul
căreia orice operator economic interesat
poate prezenta o ofertă;
Pragurile valorice pentru
Licitația Publică
Procedura de Pragul de Termenul Documentația Nr. minim de
achiziție aplicare (fără de anunț de atribuire oferte
TVA)

Licitație Bunuri și 20 zile *Anunț de Bun,servicii-1


Publică servicii > participare Servicii
400.000 (format proiectare-2
Lucrări electronic și pe Lucrări-3
>1.5mln. hîrtie) (Calificate
*Documentația
standard (2 ex.
Sau ștampilat
fiecare pagină
REALIZAREA ACHIZITIILOR DE VALOARE
MICĂ,CERERE OFERTĂ DE PRET

 achiziția directă (achiziţiile de mică valoare), care, în


sensul legii, nu constituie procedură de achiziţii publice,
ci o modalitate specifică de achiziţionare de bunuri,
servicii şi lucrări de valoare estimată scăzută, sub
următoarele praguri:
 - 80.000 de lei, fără TVA, pentru contractele de bunuri
şi servicii;
 - 100.000 de lei, fără TVA, pentru contractele de lucrări.
 Pentru achiziţiile de mică valoare, legea permite
autorităţii să nu organizeze o procedură de
atribuire, ci să recurgă la achiziţia directă de la un
anumit furnizor, prestator sau executant.
 Valoarea estimată sub care nu este necesară
organizarea unei proceduri de atribuire este de:
 80.000 de lei, fără TVA, pentru contractele de
bunuri, şi servicii;
 100.000 de lei, fără TVA, pentru contractele de
lucrări.
Cererea ofertelor de prețuri
 reprezintă procedura simplificată prin care
autoritatea contractantă solicită oferte de
la mai mulţi operatori economici, în
vederea achiziționării de bunuri, lucrări
sau servicii, care se prezintă conform unor
specificaţii concrete.
Cererea ofertelor de prețuri:
Procedura de achiziție Pragul de aplicare (fără TVA)

Cererea ofertelor de prețuri - 400.000 lei - pentru contractele de bunuri


și servicii
- 1.500.000 lei - pentru contractul de
lucrări
 Autoritatea poate stabili, în afară de preţ, şi alte cerinţe, ce vor fi
luate în considerare la evaluarea ofertelor de preţuri. În acest caz, în
cererea ofertelor de preţuri se indică fiecare cerinţă, aceasta fiind
descrisă în mod concret.
 Câştigătoare este declarată oferta care satisface toate cerinţele, la
cel mai mic preţ.
 Atenţie! Fiecare operator economic poate să depună o singură
ofertă de preţ, fără dreptul de a o schimba. Asupra unei astfel de
oferte, între autoritatea contractantă şi ofertant nu au loc niciun fel
de negocieri.
In cadrul licitatiei au participat 3 ofertanti

 nr Denumirea ofertanți Numele /Prenumele

Railean
1 SRL MAGISTRALA -
NORD
CIUMAC
2 SA DRUMURI -EDINET

Sîrbu
3 Sc NOUCONST SRL
Preturile ofertelor au fost
urmatoarele.
nr Ofertanți Suma mii/lei

1 SRL MAGISTRALA - 839667.16


NORD
2 SA DRUMURI -EDINET 920869.25

3 Sc NOUCONST SRL 952560.59


1000000

100000 SRL MAGISTRALA NORD


SA DRUMURI EDINET
Sc NOUCONST SRL

10000
 Grului de lucru evaluind si comaparat
ofertele agentilor economici calificati,
in rezultatul evaluarii in baza hotaririi
grupului de lucru expus in procesul
verbal a fost desemnat cistigator
urmatoarea oferta SRL Magistrala-
Nord.
 Pentru anul 2018, s-a publicat antul de participare la procedura de
achizitie a lucrarilor prin cerere oferta de preturi cu publicare sau
fara publice ,lucrari de reparatie a strazii Renasterii or.Cupcini, r-nul
Edinet.Tipul contractulul de antrpriza.durata contractului 2
luni,criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi
cel mai mic pret.Acest anul de participare a fost intocmit in scopul
achizitionarii Lucrarilor de raparatie conform necesitatilor Primarie
or.Cupcini,R-ul Edinet, sursa alocatiilor bugetare banii publici –
Bugetul de stat.Valoarea estimata a achizitiei fara TVA LEI-850000.
Documentele /cerintele de calificare/selectie pentru operatorii
economici
Concluzie
În timpul executării practicii de absolvire la Primăria Cupcini am
cunoscut mai detaliat cum are loc desfășurarea unei licitații
publice. Am fost surprins de modul în care specialiștii Primăriei
 . Cupcini artivează în domeniul „Achiziții Publice’’ avînd o
experiență mare în această activitate. Consider că acest stagiu
de practică a fost o experienţă plăcută pentru noi ca şi elevi, fiind
o oportunitate de a coexista în interiorul unei primarii, de a urmări
îndeaproape activităţile de bază desfăşurate. Am avut la
dispoziţie personal calificat care să ne explice cum se desfaşoară
activitatea in primarii, iar relaţia cu tutorele de practică, a fost
excelentă, ne-am putut baza în totalitate pe sprijinul acestuia pe
toată perioada desfăşurării stagiului de practică.
Afost o experienţă pozitivă din toate punctele de vedere. Am avut
ocazia să interacţionăm direct cu clienţii, să ne confruntăm cu
nevoile, cerinţele şi exigenţele lor. De asemenea, atât
îndrumătorul cât şi tutorele ne-au stat la dispoziţie permanent şi
ne-au pus la dispoziţie toate materialele de care am avut nevoie
 Multumesc pentru atentia acordata !!!