Sunteți pe pagina 1din 14

CONTRACTUL DE LEASING

Ȋndrumǎtor:
Prof.univ.dr. Vasile Maciuc

Student:Costin Alexandra-Ioana
CUPRINS:

1.1. Definiție şi reglementare


1.2.Caracterele juridice ale contractului de leasing
1.3. Tipuri de contracte de leasing
1.4. Părțile contractului de leasing
1.5. Conţinutul contractului
1.6. Încetarea contractului de leasing
CAPITOLUL I. CONTRACTUL DE LEASING

1.1. Definiție şi reglementare

Contractul de leasing şi operaţiunile de leasing sunt reglementate, în principal, de O.G. nr. 51/1997 privind
operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.
Prin operaţiunile de leasing, se ȋnţelege că o parte denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă
determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul
perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a
cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile
contractuale.
1.2.Caracterele juridice ale contractului de leasing

Contractul de leasing este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, consensual, cu executare succesivă,
translativ al dreptului de folosinţă, executoriu şi intuitu personal.

a. Contractul de leasing este consensual, pentru că este suficientă simpla manifestare de voinţă a părţilor contractante
pentru încheierea valabilă a convenţiei. Forma scrisă este cerută ad probationem (întocmirea unui înscris cu scopul de a
dovedi actul juridic civil), şi nu ad validitatem (acea condiţie de validitate, esenţială şi specială, care constă în necesitatea
îndeplinirii formalităţilor prestabilite de lege, în lipsa cărora actul juridic civil nu s-ar putea naşte în mod valabil).

b. Contractul de leasing este un contract sinalagmatic, întrucât dă naştere la obligaţii reciproce între cele două părţi
contractante; finanţatorul se obligă să asigure utilizatorului folosinţa pentru o perioadă de timp a bunului dat în leasing, iar
utilizatorul se obligă să plătească finanţatorului rata de leasing.

c. Caracterul oneros al contractului de leasing constă în faptul că ambele părţi


contractante urmăresc un interes patrimonial.

d. Pentru că părţile cunosc încă din momentul încheierii contractului întinderea


prestaţiilor la care s-au obligat, contractul de leasing este un contract
comutativ.
e. Contractul de leasing este un contract cu executare succesivă, deoarece prestaţiile părţilor se execută pe o anumită perioadă
de timp. Ex:transmiterea folosinţei şi plata ratelor de leasing la scadenţele convenite.

f. Leasingul este un contract intuitu personal, pentru că finanţatorul solicită utilizatorului o serie de date şi informaţii privind
bonitatea acestuia, informaţii care se referă, mai degrabă, la situaţia patrimonială decât la cea personală a utilizatorului. Din
aceste considerente si cu atât mai mult cu cât anumite efecte ale contractelor intuitu personae (revocarea, încetarea existenţei
finanţatorului, moartea utilizatorului etc) nu îşi găsesc aplicare în contractul de leasing, caracterul intuitu personae al
contractului de leasing este discutabil.

g. Contractul de leasing constituie titlu executoriu. Art. 8 din ordonanţă dispune: „contractele de leasing, precum şi garanţiile
reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii”.
Şi în reglementarea anterioară adoptării Legii nr. 287/2006 pentru modificarea O.G. nr. 51/1997, contractul de leasing avea
caracterul de titlu executoriu, dar numai când utilizatorul refuza predarea bunului, nu formula opţiunea cumpărării bunului
sau prelungirii contractului, precum şi în cazul rezilierii contractului din vina exclusivă a utilizatorului.
1.3. Tipuri de contracte de leasing

Conform OG 51/1997, contractele de leasing se împart în două


categorii:
•contractde leasing financiar
•contract de leasing operațional
Contractul de leasing financiar– este acela care prevede expres în
conținutul său transferul dreptului de proprietate de la finanțator la
utilizator.
Contractul de leasing operațional– este acela în care nu se prevede
expres că se va transfera propietatea la finalul contractului de la
finanțator la utilizator, la expirarea duratei contractuale existând cele
trei posibilități ale utilizatorului: să cumpere bunul, să ceară
continuarea contractului fără a schimba natura leasingului sau să ceară
încetarea contractului de leasing.
Leasing mobiliar şi leasing imobiliar

După obiect, leasingul se clasifică în leasing mobiliar şi


leasing imobiliar. Cu excepţia brevetelor şi a drepturilor de autor,
toate bunurile mobile pot constitui obiect al contractului de
leasing: corporale, incorporale, prezente sau viitoare etc.
Ȋn ceea ce priveşte bunurile imobile, o particularitate a
leasingului imobiliar este aceea că acesta poate avea ca obiect atât
realizarea unei construcţii ori dobândirea dreptului de edificare a
acesteia, cât şi construcţiile existente, adică edificate.
Leasingul poate opera şi asupra construcţiilor existente,
proprietate a finanţatorului, construite pe terenul acestuia, ori care
urmează să fie achiziţionate, sau pe un teren asupra căruia
finanţatorul are doar un drept superficial. Ȋn acest caz, finanţatorul
va transfera, în sistem de leasing, construcţiile şi, dacă este cazul,
va finanţa costul terenului ce urmează a fi achiziţionat şi va avea
un drept de proprietate asupra construcţiilor, în timp ce
utilizatorul va avea un drept de folosinţă atât asupra construcţiilor,
cât şi asupra terenului.
Forme speciale de leasing

Contractul de lease-back

Această formă de leasing se întâlneşte în cazul în care o persoană juridică vinde un bun unei societăti de leasing,
pentru a-l utiliza, în sistem de leasing, cu obligaţia de răscumpărare. O particularitate a lease-back-ului o reprezintă obligaţia
utilizatorului de cumpărare a bunului la expirarea contractului de leasing.

Leasingul comun

O altă formă a leasingului este leasingul comun, care reprezintă situaţia în care bunurile ce fac obiectul contractului
de leasing sunt exploatate în regim de leasing concomitent de mai multe societăţi comerciale. Leasingul comun este
reglementat în mod expres de art. 23, care dispune că bunurile ce fac obiectul unui contract de leasing pot fi utilizate în sistem
de leasing de mai multe societăţi comerciale, dacă între acestea şi finanţator s-a încheiat un contract în acest sens. Acest tip de
contract este rezervat societăţilor comerciale.

Subleasingul (sublocaţiunea în regim de leasing)

Subleasingul, care se întâlneşte în situaţia în care utilizatorul unui bun


care face obiectul unui contract de leasing încheie cu un alt utilizator, denumit
utilizator final, un contract de leasing având ca obiect acelaşi bun. Contractul de
leasing încheiat cu utilizatorul final se va încheia după obţinerea acordului prealabil
scris al finanţatorului iniţial şi îndeplinirea de către utilizator a condiţiilor cerute
societăţilor de leasing [art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 51/1997).
1.4. Părțile contractului de leasing

Finanțatorul– este partea care transmite folosința bunului către utilizator. Aceasta poate sau nu să fie proprietar al bunului
ce face obiectul contractului de leasing. Ȋn cazul în care nu este proprietarul bunului, va încheia un contract de vânzare cu
privire la acest bun cu un furnizor, raport contractual existând numai între finanțator și furnizor, nu și între furnizor și
utilizator. Finanțatorul trebuie să fie o societate de leasing.
Utilizatorul– este persoana care dorește să obțină folosința unui bun printr-un astfel de contract, la finalul acestuia putând
chiar să opteze pentru a cumpăra bunul, plătind o valoare reziduală.

Obligațiile finanțatorului

Obligațiile finanțatorului, reglementate prin art. 9, sunt:


• Să respecte dreptul utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri;
• Să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de utilizator in condițiile expres formulate de către utilizator;
• Să încheie contractul de leasing cu utilizatorul și să transmită acestuia drepturile ce derivă din contractul de vânzare cu
excepția dreptului de dispoziție asupra bunului;
• Să garanteze utilizatorului linistita folosință a bunului;
• Să respecte dreptul de opțiune al utilizatorului constând în cumpărarea
bunului, prelungirea contractului de leasing făra schimbarea naturii acestuia sau
încetarea raporturilor contractuale;
• Să asigure bunul care face obiectul operațiunii de leasing.
Obligațiile utilizatorului

Obligațiile utilizatorului sunt:


• Să efectueze recepția și să primească bunul.
• Să exploateze bunul conform instrucțiunilor elaborate de către furnizor.
• Să nu schimbe locul ce a fost declarat pentru bunul ce face obiectul operațiunii de leasing decât cu acordul finanțatorului.
• Să nu aducă modificări bunului ce face obiectul operatiunii de leasing decât cu acordul finanțatorului.
• Să achite sumele datorate conform contractului de leasing.
• Să suporte toate obligatiile ce decurg din folosirea bunului, inclusiv riscul pierderii sau avarierii bunului din cauze fortuite.
În situatia în care intervine pierderea sau avarierea unui bun din cauze fortuite, utilizatorul va continua achitarea ratelor de
leasing până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing.
• Să restituie bunul în conformitate cu prevederile contractului de leasing.
• Să îl informeze pe finanțator în timp util despre orice tulburare a dreptului de proprietate venită din partea unui terț.
1.5. Conţinutul contractului
Elementele obligatorii ale contractului de leasing

a. Clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operaţional


Părţile sunt cele cărora le revine obligaţia de a stabili natura financiară sau operaţională a leasingului. Ȋn cazul leasingului
financiar rata de leasing reprezintă cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi dobânda de leasing, iar în cazul leasingului
operaţional, rata reprezintă doar chiria negociată de părţile contractului.

b. Denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de identificare ale acestuia
Această clauză revine utilizatorului, pentru că el este cel care ia iniţiativa încheierii contractului de leasing şi cunoaşte cel mai
bine caracteristicile tehnice ale bunului pe care urmează să îl exploateze în regim de leasing. Denumirea bunului obiect al
leasingului şi descrierea amănunţită a acestuia este necesară pentru îndeplinirea exactă a obligaţiei finanţatorului de procurare
a proprietăţii bunului.
c. Valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora
Valoarea ratelor de leasing reprezintă suma de bani pe care o finanţează
finanţatorul, denumită şi valoare finanţată. La aceasta se mai adaugă şi
convenţia părţilor privind plata unui avans şi întinderea acestuia, a valorii
reziduale, precum şi a finanţării acestora.
d. Perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului
Reglementările legale nu prevăd durata minimă a leasingului,
ci obligă părţile să o stabilească şi să o insereze în contract.

e. Clauza privind obligaţia asigurării bunului


Art. 5 din O.G. nr. 51/1997 dispune că, prin contractul de
leasing financiar sau operaţional, obligaţia de a asigura bunul
revine finanţatorului, care are libertatea în privinţa alegerii
asigurătorului, dacă părţile nu au convenit altfel. Această
clauză are o dublă semnificaţie; pe de o parte, obligă părţile
contractante să asigure bunul şi, pe de altă parte, protejează
utilizatorul în caz de pierdere totală sau parţială a bunului.

f. Valoarea totală a contractului de leasing


Reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se
adaugă valoarea reziduală (art. 2). Prin urmare, în concepţia
O.G. nr. 51/1997, avansul, când acesta se plăteşte, nu intră în
conţinutul valorii totale a contractului de leasing.
1.6. Încetarea contractului de leasing

Reglementările din materia leasingului cuprind mai multe cazuri de încetare a contractului de leasing.

1)Expirarea duratei contractului

Un caz de încetare a contractului de leasing îl reprezintă expirarea duratei de leasing,


când utilizatorul poate să-şi manifeste cele trei opţiuni prevăzute de lege.

2) Rezilierea contractului

 Refuzul utilizatorului de a primi bunul;


 Insolvenţă sau dizolvarea şi lichidarea unei părţi;
 Pierderea sau dispariţia bunului;
 Desfiinţarea titlului asupra bunului;
 Neplata integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive;
BIBLIOGRAFIE:

1.Căpăţână, O., Contractul comercial de transport, Bucureşti, 1995


2.Căpăţână, O., ş.a., Titlurile comerciale de valoare, în Tratat de drept al
comerţului internaţional, Vol. II, Bucureşti, 1987
***https://legeaz.net
***http://blog.avocatoo.ro
***https://ro.wikipedia.org
***http://www.model-contracte.com
***https://dreptmd.wordpress.com