Sunteți pe pagina 1din 34

MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP

1
CE ESTE MANAGEMENTUL ?
• Management înseamnă să previzionezi şi să
planifici, să organizezi, să decizi, să coordonezi şi
să controlezi. (Fayol, 1916)

• Managementul este un proces social…constă


în….planificare, control, coordonare şi motivare.
(Brech, 1957)

• Managementul constă în... selectarea sistematică


a scopurilor şi obiectivelor; ..strategii..; gestiona-
rea resurselor; proiectare, organizare, îndrumare
şi control; motivarea şi recompensarea oamenilor
care prestează munca. (Levitt,1976)

2
CE ESTE UN MANAGER ?

INTREPRINZATOR ALOCARE RESURSE


planificare şi risc organizare şi coordonare
ROLURI

LIDER COMPORTAMENTE
GEST. CONFLICTE
motivare şi coordonare
motivare şi coordonare

PREZENTARE/NEGOCIERE MONITORIZARE
motivare şi comunicare
LIANT/DISEMINARE
coordonare şi comunicare
3
CE ESTE LEADERSHIP-UL ?

Un proces dinamic de  Deprinderi, cunoştinţe,


lucru / muncă în grup în personalitate lider
care un individ, într-o
anumită perioadă de timp
şi un anumit context  Sarcini - obiective
organizaţional
influenţează / determină  Deprinderi şi motivare
membrii grupului să se subordonaţi
dedice de bună-voie
realizării sarcinilor /
obiectivelor grupului.  Mediu - situaţie

4
MANAGEMENT VS. LEADERSHIP

FACE FAŢĂ COMPLEXITĂŢII FACE FAŢĂ SCHIMBĂRII

“HARD” “SOFT”

STRATEGIE STIL

MOTIVAŢIE
STRUCTURĂ
DEPRINDERI
SISTEME

5
MANAGEMENT VS.
LEADERSHIP

IMPERSONALĂ
ATITUDINE FAŢĂ PERSONALĂ ŞI ACTIVĂ
DE OBIECTIVE
COORD./ECHILIBRU ACCEPTARE
VALORI CONFLICTUALE CREARE ENTUZIASM
SOLUŢII

NEIMPLIC. EMOŢIONALĂ RELAŢII EMPATIE ŞI ATENŢIE

IDENTIFICARE CU SENTIMENTUL CAUTĂ OPORTUNITĂŢI


STATUS-QUO-UL
DE IDENTITATE DE SCHIMBARE
6
STILURI DE CONDUCERE
Relaţie

RELATIONIST INTEGRAT

SEPARAT DEDICAT
Obiectiv
7
STILURI DE LEADERSHIP

AUTOCRATIC DEMOCRATIC LAISSEZ-FAIRE


8
TIPURI DE LIDERI

CHARISMATIC (personalitate)

TRADIŢIONAL (prin naştere)

(timp şi loc potrivit) SITUAŢIONAL

(comportament) FUNCŢIONAL

9
LEADERSHIP
Puterea
Fiecare tip de putere poate influenţa celelalte tipuri de putere

Coercitivă : se bazează pe frică / teama de a nu fi pedepsit

Relaţie : relaţii cu persoane cu autoritate superioară persoanei în cauză

Recompensare : posibilitatea de a recompensa pentru a încuraja un anumit

comportament

Legitimă : determinată de poziţia în structura ierarhică

Personalitate : Relaţii bune cu salariaţii

Informaţiei : Deţine şi are acces la informaţii utile altora

Expert : Posedă expertiză şi experienţă prin care poate influenţa pe ceilalţi

10
LEADERSHIP
Nivelul de maturitate al subordonaţilor şi exercitarea puterii

Maturitatea subordonaţilor

Ridicat Moderat Scăzut

+ + - - Abilitate

+ - + - Dorinţa

Expert Personalitate Recompensă Coercitiv


Informaţie Legitim Relaţii
11
Cuvintele de aur ale LEADERULUI

Cele mai importante sase cuvinte: ” Admit că am facut o greşeală "

Cele mai importante cinci cuvinte : ” Ti-ai facut treaba foarte bine "

Cele mai importante patru cuvinte : ” Care este opinia ta "

Cele mai importante trei cuvinte : ” Te rog frumos "

Cele mai importante doua cuvinte : ” Îţi multumesc "

Cele mai important cuvint : ” Noi "

Cele mai PUTIN important cuvint : ” Eu "

12
FUNCŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE
LEADERSHIP-ULUI
EXECUTIV EXEMPLU

PLANIFICATOR ARBITRU / MEDIATOR


ROLURI
DET. POLITICI SIMBOL GRUP

EXPERT FUNCŢII IDEOLOG

REPREZ. GRUP “TĂTIC”

ŢAP ISPĂŞITOR

CONTROL REL. STAB. RECOMPENSE /


INTERNE SANCŢIUNI
13
GRILA DE LEADERSHIP
Ridicat

MANAGEMENT MANAGEMENT
TIP CLUB ECHIPĂ
PREOCUPARE PT. OAMENI

MANAGEMENT TIP
“MIJLOCUL
DRUMULUI”

MANAGEMENT AUTORITATE
MINIMA SUPUNERE
REZISTENŢĂ

Scăzut PREOCUPARE PT. PRODUCŢIE Ridicat

14
IMPORTANŢA LEADERSHIP-ULUI
IN U L
FL ID
UE V
N
ŢE D I
OR AZĂ IN
GA PE Z Ă
NI
ZA RFO ŢEA
ŢI RM EN
EI AN U
ŢA NFL
I

LEADERSHIP-UL ESTE DE O IMPORTANŢĂ VITALĂ


PENTRU ÎNTREAGA ORGANIZAŢIE. ESTE ABILITATEA
MORALĂ ŞI INTELECTUALĂ DE A CĂUTA ŞI A MUNCI
PENTRU CEEA CE ESTE MAI BUN PENTRU ORGANIZAŢIE
ŞI ANGAJAŢII SĂI.

15
MANAGEMENTUL
GRUPURILOR

16
GRUPUL ÎN ORGANIZAŢII

 Caracteristic tuturor situaţiilor sociale - fiecare este membru


într-unul sau mai multe grupuri

 Munca este o activitate în grup - eficacitatea presupune o


bună conlucrare între membrii grupului

 Munca în grup şi influenţa asupra membrilor - trăsătură


esenţială a comportamentului uman şi a performanţei organizaţiei

 Managerul trebuie să conducă grupurile pentru a realiza muncă


de calitate şi a îmbunătăţi eficacitatea organizaţiei

17
CE ESTE GRUPUL ?
 Orice număr de indivizi care se supun aceloraşi norme şi interacţionează
unii cu ceilalţi pentru realizarea unor scopuri comune.

 O colecţie de indivizi cu următoarele caracteristici :

 apartenenţă definită  interdependenţă

 conştiinţă de grup  interacţiune

 scopcomun  abilitatea de a acţiona unitar

18
Grup sau echipă ?
Dimensiune Grup Grup structurat Echipa
Interes comun nedefinit definit definit
Organizare anarhic structurat structurat
Adîncime nedefinit piramidal plat
Identitate nedefinit post rol
Performanţă nedefinit acţiunea CUM ? rezultat CE?
Acceptare aleatoare impunere asumare
Relaţia nedefinită subordonare colaborare
Decizia anarhică externă internă
Urmărire anarhică control monitorizare
19
Schimbare incert rigid flexibil
FORMAREA GRUPURILOR
NECESITĂŢI
ORGANIZAŢIONALE

 consecinţă a structurii organizaţionale şi a aranjamentelor de


diviziune a muncii deliberat planificate şi create de management
(ex :gruparea activităţilor pe secţii)
 rezultă din natura tehnologiei utilizate şi modul în care sunt
îndeplinite sarcinile (ex : linia de asamblare)

 se dezvoltă atunci cînd un număr de indivizi se percep ca un grup


(ex : şefii de departamente)

 sunt o consecinţă a proceselor sociale şi a organizării informale

NECESITĂŢI
INDIVIDUALE 20
TIPURI DE GRUPURI
GRUPURILE FORMALE sunt create conştient, urmăresc realizarea unor
obiective organizaţionale precise şi tind să devină permanente. Structura,
regulile, relaţiile şi normele de comportament sunt prestabilite.

 autonomie mare şi control (extern) limitat


Grup de tip ECHIPĂ :
 echipa desemnează rolurile şi alocarea lor

 posturi clar definite şi alocare riguroasă a indivizilor


Grup de SARCINĂ:  oarecare flexibilitate privind metode şi ritm de lucru
 autonomie limitată

 autonomie limitată şi ritm de lucru controlat


Grup TEHNOLOGIC  conţinut şi metode de lucru specificate
 oportunităţi limitate de interacţiune între indivizi

21
TIPURI DE GRUPURI
GRUPURILE INFORMALE sunt formate de către indivizi între care iau
naştere interdependenţe şi influenţe reciproce generate de nevoia de
satisfacere a unor nevoi psihologice şi sociale (afiliere, alte motivaţii).

 componenţa poate “sparge” barierele structurii formale

 se poate identifica parţial sau total cu grupul formal

 membrii pot alege un lider informal care exercită autoritatea;


reflectă atitudini şi valori, rezolvă conflicte, îndrumă grupul spre
realizarea obiectivelor, este verigă de legătură în afara grupului
 liderul informal (adeseori) nu este conducătorul numit formal

22
MOTIVELE FORMĂRII
GRUPURILOR
 Anumite sarcini pot fi îndeplinite numai prin eforturile unite ale
unui număr de indivizi ce lucrează împreună.

 Grupurile pot încuraja “ciocnirea” între membri pentru a


modifica aranjamentele formale.

 Grupurile sunt companie, sursă de înţelegere mutuală şi sprijin


pentru colegi.

 Afilierea la un grup crează individului un sentiment de


apartenenţă.

 Grupul stabileşte ghiduri de comportament general acceptabil.

 Grupul poate asigura protecţia membrilor săi.


23
COEZIUNEA GRUPULUI
COMPONENŢA
COMPONENŢA MEDIUL
MEDIULDE DEMUNCĂ
MUNCĂ
• •mărimea
mărimeagrupului • •natura
grupului naturasarcinilor
sarcinilor
• •compatibilitatea • •mediul
compatibilitatea mediulfizic
fizic
membrilor
membrilor • •comunicarea
comunicarea
• •stabilitatea
stabilitatea • •tehnologia
tehnologia
COEZIUNEA
COEZIUNEAŞI
ŞI
PERFORMANŢA
PERFORMANŢA
GRUPULUI
GRUPULUI
ORGANIZAŢIONAL
ORGANIZAŢIONAL DEZVOLTARE
DEZVOLTAREŞI ŞI
• •management
managementşişi MATURITATE
MATURITATE
leadership
leadership • •formare
formare
• •politici
politicişişiproceduri
proceduri • •“furtună”
“furtună”
• •succesul
succesul • •normare
normare
• •ameninţarea
ameninţareaexternă
externă • •performanţă
performanţă
Coeziunea bazată pe statut profesional, calificare, expertiză tehnică dezvoltă
o atitudine ostilă faţă de mediul exterior şi conduce la conflicte inter-grupuri
24 !
CARACTERISTICILE UNUI
 încredere înGRUP EFICACE
obiectivele şi scopurile stabilite în comun
 sentiment de dedicare faţă de grup
 acceptarea normelor şi valorilor grupului
 sentiment de încredere reciprocă şi dependenţă
 participare deplină a tuturor membrilor la luarea deciziilor
 circuit liber al informaţiilor şi comunicării
 exprimarea deschisă a sentimentelor şi dezacordului
 rezolvarea conflictelor de către membrii grupului

ÎNDEPLINIREA NIVELUL SATISFACŢIEI


SARCINILOR DE GRUP INDIVIDUALE
25
COMPONENŢA GRUPULUI
DE SUCCES
Grupurile cu un succes constant sunt constituite dintr-o
BELBIN
gamă de roluri îndeplinite de diferiţii membri.

ECHIPA este un grup în care contribuţiile membrilor săi sunt


complementare. 26
ROLURILE ÎN ECHIPĂ
ROLUL ÎN ECHIPĂ - model de comportament caracteristic felului în
care un membru al echipei interacţionează cu un altul şi a cărui
performanţă contribuie la progresul echipei în ansamblu.
 CREATOR
 COMUNICATOR
 COORDONATOR
 FORMATOR
 EVALUATOR
 COLABORATOR
 PRAGMATIC
 PERFECŢIONIST
Care rol vi se potriveşte cel mai bine ? 27
Într-o echipă performantă
• Obiectiv clar • Consens decizional
• Alocarea clară de • Leadership
activităţi şi roluri participativ
• Formalism redus • Relaţii deschise cu
• Comunicare deschisă exteriorul
• Ascultare activă • Diversitate de stiluri
• Dezbateri • Auto-evaluare
constructive • Feed-back
• Participare
28
În orice echipă...

Obiectiv
(sarcină)

Relaţii Metodologie
personale
Procedurare

29
Dorinţa vs. Obiectiv
DORINŢA OBIECTIV
Incertitudine S - structurat
M - măsurabil
Neclară A - accesibil
R - resurse
T - timp
Intangibilă

Generează Generează
FRUSTARE MOTIVARE

30
Rolul meu

CUM CUM
mă văd ALŢII mă văd EU
31
Relaţia mea
Cu Cine ?

Ce trebuie să facem
Ce îi ofer pentru a îmbunătăţi
relaţia ?

Ce îşi doreşte ?
32
Colaborare:
Facem ce spunem că vom face
Încurajăm contribuţiile celorlalţi
Nu încercăm să îi dominăm pe ceilalţi
Rezultatul aparţine tuturor
Nu ne propunem să cîntărim contribuţiile
Fiecare contribuie cu propria sa experienţă
Clădim pe contribuţia celorlalţi
Ascultăm activ
Suntem receptivi la tot ce se întîmplă în jurul nostru
Suntem spontani
Evităm “drobul de sare”
Incercăm să ne punem în poziţia celuilalt 33
Pentru a oferi satisfacţie
Clienţilor
Fiecare dintre noi:
Client • Desfasoara o munca de calitate
• Manifesta empatie si profesionalism
• Isi dezvolta si exercita abilitatile de vanzare

Fiecare departament:
• Isi asuma rolul si responsabilitatile
Departament Departament Departament Departament
• Comunica eficient atat cu celelalte
departamente cat si cu clientii externi

Intreaga organizatie:
• Este orientata spre satisfactia
Clientului
• Functioneaza ca o echipa eficienta

34
Management

S-ar putea să vă placă și