Sunteți pe pagina 1din 27

Elaborarea Planurilor de mobilitate urbana durabila –

Cuprins

1. Contextul european, viziunea de dezvoltare a mobilitatii


Contents

2. Scopul proiectului, cadrul legislativ si institutional

3. Continutul planului de mobilitate si etapele elaborarii lui

4. Problemele identificate in elaborarea planurilor existente

5. Strategia de comunicare

6. Diverse

1
Planul de mobilitate urbana durabila -– O planificare
pentru oameni nu pentru masini

Un sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care sa


promoveze dezvoltarea economica si sociala
Realizarea unei viziuni clare asupra
dezvoltarii tuturor formelor de transport
motorizat si nemotorizat

– Transportul în comun:
– Transportul nemotorizat
– Intermodalitate
– Siguranța rutieră urbană
– Transportul rutier (în mișcare și staționar)
– Logistica urbana
– Gestionarea mobilității
– Sisteme de transport inteligente

Elaborarea viziunii de dezvoltarea si a


planurilor de infrastructura / moblitate durabila trebuie sa se bazeze pe un proces de
consultare cu specialisti, factori de decizie, administratie locala, mediul de afaceri,
societatea civila si orice alta structura are poate contribui la realizarea unui plan de
calitate
2
RO- SUMPs
Cele 8 planuri vor asigura:
Aplicarea conceptelor si politicilor europene de planificare
si management pentru o mobilitate durabila adaptata
conditiilor specifice oraselor din Romania
Identificarea nevoilor de investitii/masuri pe termen scurt,
mediu si lung pina in 2030, care sa duca la realizarea unui
sistem de transport urban durabil prin:
OBIECTIVE
Brasov, Constanta
WSP / United Kingdom, 1. ACCESIBILITATEA - Facilitarea accesului
WSP Romania SRL / Romania, Panteia / Netherlands,
Rupprecht Consult Forschung & Beratung GmbH / Germany,
tuturor la locurile de muncă și la servicii;
AV Transport Planning SRL / Romania
2. ÎMBUNĂTĂŢIREA SIGURANŢEI ŞI
SECURITĂȚII;
Craiova, Iasi, Ploiesti
PTV Transport Consult GmbH – Germany
Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH (TKK) –
3. PROTECTIA MEDIULUI - Reducerea poluării,
Germany a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a
PTV Planung Transport Verkehr AG – Germany
SEARCH CORPORATION SRL - Romania consumului de energie;
Cluj-Napoca, Timisoara 4. EFICIENTA ECONOMICA - Creşterea eficienţei
Ove Arup and Partners Ltd / United Kingdom,
Studi e Pianificazione del Territorio (SPT) S.r.l. / Italy
şi a eficacității costurilor pentru transportul de
Bucharest – Ilfov
persoane şi mărfuri;
ROM Transportation Engineering Ltd (Israel)
Avensa Consulting Ltd (Romania) 5. CALITATEA MEDIULUI URBAN
Subcontracting - GDZ Suez (Romania, Tractebel)

3
Cadrul legislativ si institutional

Pachetul de recomandari din partea structurilor UE (Carta Alba, Comunicarile Comisiei,


Ghidul de elaborare PMUD, etc.)
REGULAMENTUL (CE) Nr 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si
rutier

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată în iulie 2013,


Planul de mobilitate urbană (PMU) reprezintă instrumentul de planificare strategică
teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona
periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi
mărfurilor.

Programul Operational Regional 2014-2020 componenta dezvoltare urbana - PMUD –


conditionalitate

Planul de mobilitate urbana durabila se va corela cu planul national de transport, cu


planul de urbanism general (PUG), cu strategiile locale de dezvoltare urbana cit si cu
strategiile sectoriale de servicii sociale, sanatate, educatie, creerea de locuri de munca si
dezvoltare economica.

18 April, 2019 4
Politica europeana
Barometrul european - decembrie 2014

Carta Alba a Transporturilor CE 2011


(C(CE 2011)E-2011)
• Reducerea emisiile de carbon în
transporturi cu 60% până în 2050

• Dispariţia progresivă a utilizării


autovehiculelor care folosesc
combustibil convențional în orașe;

• Utilizarea în pondere de 40% a


combustibililor de tip durabil, cu emisii
reduse de carbon în domeniul aviației;
reducerea cu cel puțin 40% a emisiilor
de transport;

• Transportul feroviar și naval să preia


50% din călătoriile de distanță medie
realizate pe căi rutiere
5
Comunicarea Comisiei 913/2013
Impreuna pentru o mobilitate urbana competitiva care utilizeaza
eficient resursele
• Coordonarea interventiilor in sectorul public si privat
• Mai multe masuri privind logistica urbana
• Reglementari mai inteligente privind accesul in zonele urbane si
perceperea taxelor de drum
• Implementarea coordonata a sistemelor inteligente de transport
• Siguranta rutiera in zonele urbane
• Schimb de experienta
• Cercetare - inovare
• Directionarea sprijinului financiar
• Stabilirea de obiective specifice si indicatori de performanta
• Abordare participativa, monitorizare, raportare, etc.

6
Cadrul legislativ si institutional - REGULAMENTUL (CE) Nr
1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier

• A intrat in vigoare in decembrie 2009 si este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct
in toate Statele Membre; inlocuirea treptata a contractelor pe o perioada de tranzitie de 10 ani (pina
in decemberi 2019)
• Toate contractele incheiate dupa 2009 trebuie sa respecte Regulamentul 1370/2007; contractele
incheiate inainte de 2009 pot continua pina la expirare dar pe o durata nu mai mare decit cea
prevazuta in Regulament;
• Prevede obligatia de a incheia un contract de servicii publice daca se refera la obligatii de serviciu
public si implica compensari (subventii de orice fel) si/ ori acordarea de drepturi exclusive pentru
indeplinirea obligatiilor de serviciu public; Daca se realizeaza un contract de servicii publice,
compensatia nu este considerata ajutor de stat.
• Stabileste responsabilitati clare pentru Autoritatea de transport si pentru operatorului-
‒ Operator intern – detinut de autoritatea locala
‒ Operator privat – ales pe baza de competitie – OG 34
‒ Program de transport – autoritatea competenta
‒ Subventii numai pentru activitati legate de transport public

• Atribuire directa
‒ Contracte cu o valoare anuala mai mica de 1 000 000 Euro sau mai putin de 300 000 km/an
‒ In cazul IMM-urilor cu mai putin de 23 de vehicule, cifrele se dubleaza - cu o valoare anuala
mai mica de 2 000 000 Euro sau mai putin de 600 000 km/an
‒ Situatii de urgenta – contract pentru max 2 ani
‒ Operator intern (autoritatea competenta detine controlul asupra operatorului)

18 April, 2019 7
Principalele probleme ale sistemului de transport urban si
solutiile propuse (Regulamentul 1370/2007 )

• Autoritatea contractanta este in intregime responsabila pentru planificarea serviciului


public. In prezent planificarea, in cele mai multe cazuri este deficitara sau nu este facuta
efectiv de catre autoritatea locala, mai ales in cazurile de regii autonome. Intarirea capacitatii
administrative precum si sprijin in elaborarea documentelor programatice;

• O planificare corecta s-ar putea face si prin aplicarea Ordonantei 8/2011- pentru modificarea si
completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de
calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, care
mentioneaza la art VII. - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale vor întreprinde măsurile necesare pentru ca, până la data
de 31 decembrie 2014, veteranii de război şi văduvele de război, pensionarii din sistemul
public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre
în posesia legitimaţiei de transport tip card, personalizată cu numele şi codul numeric
personal ale fiecărui beneficiar.

• Transparenta obligatiilor de serviciu publice – conform art 7- fiecare autoritate competenta


publica anual un raport cumulativ privind obligatiile de serviciu public, operatorii, platile
compensatorii si drepturile exclusive acordate; cel putin cu un an inainte de lansarea invitatiei
de participare la procedura competitiva sau cu un an inainte de atribuirea directa, sint
publicate anumite informatii in Jurnalul Oficial. – aceste prevederi nu se aplica in prezent.

18 April, 2019 8
REGULAMENTUL (CE) Nr 1370/2007 privind serviciile
publice de transport feroviar si rutier; principalele cerinte

Obligatiii privind: Publicarea

• Fiecare autoritate competentă publică anual un raport cumulativ privind


obligaţiile de serviciu public de care este răspunzătoare, operatorii de serviciu
public selectaţi şi plăţile compensatorii şi drepturile exclusive acordate
operatorilor de serviciu public respectivi sub forma rambursării.

• Fiecare autoritate competentă ia măsurile necesare pentru a se asigura că, cu cel


puţin un an înainte de lansarea invitaţiei de participare la procedura competitivă
de atribuire sau cu un an înainte de atribuirea directă, sunt publicate în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene cel puţin următoarele informaţii: (a) numele şi adresa
autorităţii competente; (b) tipul de atribuire vizat; (c) serviciile şi zonele potenţial
vizate de atribuirea respectivă.

• Exceptie: contractele cu o prestaţie anuală de mai puţin de 50.000 de kilometri

• În termen de şase luni de la încheierea primei jumătăţi a perioadei de tranziţie,


(mai 2015) Statele Membre transmit Comisiei un raport privind progresele
înregistrate, care subliniază punerea în aplicare a oricărei atribuiri treptate de
Contracte de servicii publice în conformitate cu articolul 5. Pe baza rapoartelor
Statelor Membre, Comisia poate propune măsuri corespunzătoare adresate
Statelor Membre.

18 April, 2019 9
REGULAMENTUL UE nr. 1370/2007 privind serviciile
publice de transport feroviar şi rutier de calatori

Procedura Competitiva

‒ Cadrul general in Romania pentru atribuirea contractelor de


achizitie publica si concesiune este OUG nr. 34/2006, care
implementeaza si este armonizata cu Directivele nr. 17/2004
si 18/2004

Dificultati ‒ Directivele nr. 17/2004 si 18/2004 au fost abrogate de la data


pentru de 18 Aprilie 2014 de noile Directive europene in materia
autoritatile achizitiilor publice si concesiunilor nr. 23/2014, 24/2014 si
competente in 25/2014, care creeaza un nou cadru legislativ european in
alegerea materia achizitiilor publice, concesiunilor si contractelor
sectoriale
procedurii de
atribuire a CSP
catre operatorii ‒ Noile directive trebuie implementate in legislatia nationala
pana in aprilie 2016. Astfel, schimbarea OUG nr. 34/2006 este
privati iminenta

‒ In momentul de fata atribuirea CSP se face in baza Ordinului


ANRSC nr. 263/2007

‒ Ordinul ANRSC nr. 263/2007 nu este armonizat cu prevederile


legale actuale in materia achizitiilor publice si concesiunilor

18 April, 2019 10
Legea 350/2001 (extrase)

Art. 43. - (1) În vederea asigurării dezvoltării coerente şi durabile, corelării priorităţilor de dezvoltare şi
eficientizării investiţiilor publice, valorificării resurselor naturale şi culturale, autorităţile administraţiei publice
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul aglomerărilor urbane şi zonelor metropolitane definite
conform legii elaborează strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană ca documentaţie
de planificare teritorială integrată pentru fundamentarea planurilor urbanistice generale.
(2) Strategia prevăzută la alin. (1) se elaborează în cadrul unui parteneriat format din reprezentanţi ai
consiliului judeţean şi ai autorităţilor administraţiilor publice locale din oraşul-centru polarizator, împreună cu
toate comunele învecinate, şi, după caz, din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
(3) Strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se finanţează de către partenerii
asociaţi şi/sau de consiliul judeţean şi se aprobă de către consiliul judeţean, cu avizul parteneriatului
periurban.
(4) Pentru localităţile de rang 1 şi 2, strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană a
teritoriului şi planurile de mobilitate urbană zonal periurban/metropolitan se iniţiază de către consiliul
judeţean sau de către oraşul-centru polarizator.

Art. 46. - Planul urbanistic general cuprinde piese scrise şi desenate cu privire la:
a) diagnosticul prospectiv, realizat pe baza analizei evoluţiei istorice, precum şi a previziunilor economice şi
demografice, precizând nevoile identificate în materie de dezvoltare economică, socială şi culturală, de amenajare a
spaţiului, de mediu, locuire, transport, spaţii şi echipamente publice şi servicii;
b) strategia de dezvoltare spaţială a localităţii;
c) regulamentul local de urbanism aferent acestuia;
d) planul de acţiune pentru implementare şi programul de investiţii publice.
e) planul de mobilitate urbană.

▪ Plan de mobilitate urbană - instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea
teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor
şi mărfurilor.

11
Contract de Servicii Publice pentru
Operatorul Municipal
• Proiect BERD- Contract de servicii publice de transport, care să fie
incheiat intre un operator public si o autoritate competentă prin procedura
de atribuire directă, care să respecte normele UE (Regulamentul CE
1370/2007), să fie funcțional și cât mai bine adaptat situației din România,
aplicabil la nivel naţional.

• Modelul de Contract propus are continutul minimal obligatoriu astfel incat


sa respecte prevederile legislatiei europene si romanesti si se va adapta
de catre fiecare Autoritate Contractanta functie de situatia concreta. Fata
de Modelul de Contract propus, Autoritatile pot aduce orice completari
care sa clarifice, sa detalieze sau sa specifice situatiile concrete de
organizare/finantare la nivelul Orasului/Municipiului/ Autoritatii de
Dezvoltare Intercomunitara.

• Obiectul Contractului îl constituie delegarea prin concesiune a gestiunii


Serviciului de transport public local [cu autobuze/troleibuze/tramvaie], pe
raza administrativ-teritorială a […], de către Autoritatea Contractantă
Operatorului, cu condiția îndeplinirii de către Operator a Obligațiilor de
serviciu public.

12
Contract de Servicii Publice pentru
Operatorul Municipal
Operatorul va realiza Serviciul de transport public local în
conformitate cu Obligațiile de serviciu public și:

• Va avea dreptul la plata Compensației din partea Autorității


Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul
Contract;
• Va avea dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile
prevăzute în prezentul Contract;
• Va avea Dreptul exclusiv de a desfășura Serviciul de transport
public local pe traseele atribuite;
• Va avea dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie,
în condițiile prevăzute în prezentul Contract;
• Este titularul dreptului de exploatare a infrastructurii și/sau
mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului de
transport public local, descrise în contract , numai cu aprobarea
Autorităţii Locale.

13
Compensatie
V – reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea Serviciului
de transport public local de catre Operator, pentru luna pentru care se acordă
Compensația, respectiv:

• venituri din activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie la care operatorul


este indreptatit,
• venituri din alte activități legate de prestarea Serviciului de transport public
local
• diferențele de tarif la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului
Contract,
• orice alte venituri obținute de către Operator în legătură cu prestarea
Serviciului de transport public local;

Autoritatea Contractanta poate solicita operatorului reducerea/renegocierea


costului unitar pe km aprobat prin contract la finalizarea si receptionarea unor
lucrari de investitii sau achizitia de vehicule/echipamente care au ca efect o
influenta sensibila asupra costurilor Operatorului.

14
Planificarea
Imbunatatirea conditiilor de mers pe jos si cu bicicleta

Sistem de parcare

Transport public / intermodalitate

Sisteme integrate de management de trafic

E-ticketing

Extinderea retelei publice

Plan de investitii

Proces participativ

15
REZULTATELE PROIECTULUI

• Plan de actiune cu interventiile si investitiile necesare pe termen scurt,


mediu si lung pina in 2035, pentru toate tipurile de transport;

• Un plan integrat detaliat de servicii de transport public;

• Strategii pentru managementul traficului, SIT, parcare și siguranță rutieră;

• O abordare privind finanțarea investițiilor și cheltuielilor operaționale


aferente sistemului de transport;

• Implicații privind structura organizațională a entităților responsabile cu


infrastructura și serviciile de transport, inclusiv privind cadrul instituțional
și legal aferent;

• Construcția unui soft / model de cerere de transport (MCT) multimodal


precum și instruirea unor experți locali în utilizarea acestui model.

Elaborarea viziunii de dezvoltarea si a planului de moblitate durabila se va baza pe un


proces de consultare cu specialisti, factori de decizie, administratie locala, mediul de
afaceri, societatea civila si orice alta structura are poate contribui la realizarea unui plan de
calitate

18 April, 2019 16
Rapoarte / Componente/ Etape
Raport de Început – care în principal cuprinde metodologia utilizată, colectarea datelor,
chestionarele și sondajele propuse, primele concluzii preliminare.

Raport 1 Revizuirea studiilor și a planurilor existente, a cadrului instituțional, a infrastructurii


de transport, a serviciilor de transport, tranzit, etc. – conform componentei 1 a termenilor de
referință.

Raport 2 Modelul de transport și prioritizarea măsurilor – conform componentei 2 a


termenilor de referință.

Raport 3 – Prezentarea opțiunilor de mobilitate bazate pe concluziile preliminare ale primelor


două componente

Raport 4 – Prezentarea alternativei selectate de plan de mobilitate, pregătirea procedurii


SEA

Raport final draft – Dezvoltarea planului de mobilitate pe baza procesului de consultare

Raportul final și planul de acțiune Soluții de finanțare a planului de mobilitate, prezentarea


unui plan de acțiune pe termen scurt, mediu și lung, până în 2030, soluții pentru operarea
modelului de transport.

17
ETAPE
ETAPA 1 - INITIAL
- Stabilirea echipei tehnice
- Identificarea unui manager de proiect
- Definirea grupului de coordonare
- Stabilirea listei de institutii/ departamente implicate precum cu acele
structuri care ar trebui consultate in timpul pregatirii planului

ETAPA 2 – Pregatirea instrumentelor de analiza


- Definirea zonei proiectului
- Stabilirea liste cu date necesare
- Colectarea datelor / inclusiv a strategiile si programele existente
- Elaborarea si calibrarea modelului de transport pentru anul de baza si
pentru anul tinta

ETAPA 3 – Analizarea datelor – Probleme si Obiective

- Analiza cadrului legislativ si institutional


- Analizarea structurii stradale si a tuturor formelor de transport, in detaliu
din punct de vedere operational si financiar
- Stabilirea prognozelor economice si sociale pe termen scurt si lung

18
ETAPE
ETAPA 4 – Identificarea si testarea masurilor

Masuri privind deciziile la nivel local


Masuri organizatorice la nivel local
Masuri operationale
Masuri privind imbunatatirea infrastructurii
Identificarea listei de proiecte
Demararea procesului - avizului de mediu – SEA

ETAPA 5 – Pregatirea planului ( conform structurii prevazute in Normele


MDRAP)
Elaborarea analizei cost beneficiu si analizei multi-criteria ( criterii multipla)
pentru a intelege beneficiul net al scenariului
Dezvoltarea unui plan de etapizare progresiva
Elaborarea unei strategii de finantare

ETAPA 6 - Implementarea Planului

Gestionarea modelului de transport


Implementarea masurilor si proiectelor

19
Date necesare de la INS
Datele socio- economice distribuite pe circumscriptii de
recensamint pentru localitatea principala si pentru localitatile
din jur, conform Recensamintului Populatiei si Locuintelor
realizat de Institutul National de Statistica (INS) in 2011

• Populatia stabila totala si distributia pe sexe si categorii de virsta disponibile


• Populatia de 10 ani si peste, dupa nivelul institutiei de invatamint absolvite
• Populatia de 6 ani si peste care urmeaza o institutie de invatamint, pe grade de
invatamint si sexe
• Populatia activa pe sexe si grupe de ocupatii
• Populatia activa si inactiva dupa situatia economica, pe grupe de virsta si sexe
• Populatia activa dupa statutul profesional, pe sexe
• Populatia activa pe activitati ale economiei nationale, pe grupe de virsta si sexe
• Gospodarii ale populatiei dupa numarul si situatia economica a persoanelor
• Localizarea geografica a locului de munca
• Numarul de locuinte dupa gradul de ocupare si suprafata camerelor de locuit

20
Culegerea de date, aprobare
Planul de mobilitate urbană se avizează de către Comisia tehnică de amenajarea
teritoriului şi urbanism şi de catre Comisia de circulaţii/ comisia de siguranţa rutieră şi
fluidizare a traficului, organizate conform legii la nivelul primăriilor și consiliilor judeţene
şi se aprobă de către consiliile locale.

Având în vedere complementaritatea prevederilor din cadrul P.U.G. şi P.M.U., acestea pot
fi elaborate concomitent, bazându-se pe o viziune de dezvoltare integrată la nivelul
teritoriului studiat, în acest sens, autorităţile publice locale pot organiza grupuri de lucru
comune.

Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilității pentru persoane și marfă
se face prin preluarea datelor de la ultimul recensământ și din P.U.G., la nivel de unitate
administrativ teritorială și de la nivel de unitate teritorială de referință, și prin:

• Efectuarea interviurilor privind mobilitatea populatiei (eșantion minim 1.5% din total
populație);
• Realizarea recensămintelor de circulație în intersecțiile principale și la intrările în
localitate;
• Realizarea anchetelor privind originea/destinația deplasărilor în trafic la intrările în
localitate și în interiorul localităților, la nivel de unitate teritorială de referință.

21
22
23
Identificarea / extinderea retelei de transport pe
bicicleta, a investitiilor necesare si a modului de
implementare

24
BERD - Arad Transport Urban (Faza III)
Transport urban eficient si de incredere
• Benficiarul – Municipiul Arad

• Orasul – 185.000 locuitori

• Proiect:
 Achizitionarea de material rulant nou,
eficient energetic (6 tramvaie noi)
 Restructurarea creditului existent
 Modernizarea depoului principal

• Investitii totale – 20.8 milioane euro

25
BERD - Transport Urban Brasov

• Beneficiar – RAT Brasov


• Structura – imprumut BERD sustinut
de un PSC si un MSA cu Primaria
• Brasov – 227.000 locuitori
• Proiect:
 Proiectul presupune
achizitionarea de pana la 100 de
autobuze (70 de autobuze mari si
30 de microbuze) pentru
imbunatatirea operatiunilor
RATB, inlocuind o parte
semnificativa din flota de
tramvaie si troleibuze vechi
 Investitie totala de 15 milioane
euro

26
Contact
Aura Raducu

Principal Manager
Municipal and Environmental
Infrastructure
European Bank for Reconstruction and
Development
Metropolis Center 56-60, Iancu de
Hunedoara Bd., 3rd floor,
Sector 1, Bucharest, Romania
Tel: +40 21 202 7100
Fax: +40 21 202 7110

27