Sunteți pe pagina 1din 34

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

Domenii cheie de interventie ale POR

• Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor –


poli urbani de crestere
• 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbana;

• Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si


locale de transport
• 2.1 Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene,
strazi urbane – inclusiv constructia /reabilitarea soselelor de
centura.
Obiective cuantificabile - Indicatori
Indicatori U.M. Nivel de Anul de Sursa Obiectiv
bază bază final
(2015)
Output
Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate Nr. - - Rapoarte de Monitorizare 30
POR - SMIS
Proiecte care asigură sustenabilitatea şi îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane în cadrul % - - Rapoarte de Monitorizare 60
planurilor integrate, din bugetul total alocat POR - SMIS
Proiecte care promovează dezvoltarea mediului de afaceri şi antreprenoriatului în cadrul % - - Rapoarte de Monitorizare 15
planurilor integrate, din bugetul total alocat POR - SMIS
Proiecte care asigură servicii care promovează egalitatea de şanse şi incluziunea socială în % - - Rapoarte de Monitorizare 25
cadrul planurilor integrate, din bugetul total alocat POR - SMIS

Locuitori care beneficiază de implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană Nr. - - Rapoarte de Monitorizare 400.000
POR - SMIS

Rezultat
Companii stabilite în ”zonele de acţiune urbană” Nr. - - Rapoarte de Monitorizare 400
POR - SMIS
Locuri de muncă create/salvate în ”zonele de acţiune urbană” Nr. - - Rapoarte de Monitorizare 1.500
POR - SMIS
• Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale
• 3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii
serviciilor de sanatate;
• 3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale;
• 3.3 Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor
operationale de interventie in situatii de urgenta;
• 3.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale
• preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare
profesionala continua;
Obiective cuantificabile - Indicatori

Indicatori Unitate Nivelul An Sursă Obiectiv


de de Baza de (2015)
măsură bază
OUTPUT
Lungimea drumurilor judeţene Km - - Rapoarte
877
reabilitate/modernizate Monitorizare POR
- SMIS
Lungimea străzilor orăşeneşti Km - Rapoarte 411
-
reabilitate/modernizate Monitorizare POR
-SMIS
Lungimea şoselelor de centură Km - - Rapoarte 219
reabilitate/modernizate/construite Monitorizare POR
-SMIS
REZULTAT
Creşterea traficului de marfă şi % - - Sondaje / Anchete 10
pasageri pe drumurile reabilitate, de teren
modernizate, construite
• Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
• 4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor;
• 4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si pregatirea
pentru noi activitati;
• 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

• Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului


• 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural; crearea si
modernizarea
• infrastructurilor conexe;
• 5.2 Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru
valorificarea durabila a
• resurselor naturale cu potential turistic;
• 5.3 Valorificarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru
cresterea
• atractivitatii regiunilor Romaniei ca destinatii turistice.
Obiective cuantificabile - Indicatori
Indicatori Unitate de Obiectiv
Nivelul de Baza An de bază Sursă
măsură (2015)
OUTPUT
Sprijinirea structurilor de afaceri asistate Rapoarte de
Nr. - monitorizare POR –
- 15
SMIS
Reabilitate site-urilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea Rapoarte de
pentru noi activităţi Ha - - monitorizare POR – 500
SMIS
Microîntreprinderi sprijinite Rapoarte de
Nr. - - monitorizare POR – 1500
SMIS
REZULTAT
Rata de ocupare în structuri de afaceri (după doi ani de la finalizarea Sondaje
% - 50
proiectului)
Crearea de noi locuri de muncă în structuri de afaceri Nr. De pers - Sondaje 4000
Crearea de noi locuri de muncă în microîntreprinderi sprijinite Nr. De pers - Sondaje 3000
Obiective cuantificabile - Indicatori

Indicator U.M. Nivelul de Anul de Sursa Obiectiv


bază bază (2015)
OUTPUT
Număr proiecte implementate Nr. - - Rapoarte
în domeniul infrastructurii de Monitorizare POR 400
turism / cazare -SMIS
Firme sprijinite direct şi Nr. - - Rapoarte 350
indirect în domeniul Monitorizare POR
turismului -SMIS
Campanii de promovare a Sistem de
brandului turistic la nivel Nr. monitorizare POR - 10
- -
national si international SMIS
Sistem de
Centre Naţionale de Informare
Nr. monitorizare POR - 10
si Promovare Turistica - -
SMIS
REZULTAT
Creşterea numărului de turişti % - - Anchete/ Sondaje +15
de teren
Creşterea numărului de % - - Anchete/ Sondaje +5
înnoptări de teren
Număr de locuri de muncă No. - - Anchete/ Sondaje 1.000
nou create / menţinute la de teren
finalul implementării
proiectului
Turişti care vizitează Centrele
SMIS /
de Informare si Promovare Nr. 1 mil.
- - MIMMCTPL
Turistica
SMIS /
Vizitatori web site Nr. - - 1.5 mil.
MIMMCTPL
• Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica
• 6.1 Sprijinirea implementarii, managementului
si evaluarii Programului Operational Regional;
• 6.2 Sprijinirea activitatilor de publicitate si
informare privind Programul Operational
Regional;
Obiective cuantificabile - Indicatori

Anul Obiectiv
Nivelul
Indicator U.M. de Sursa final
de Bază
bază (2015)
OUTPUT
Rapoarte Monitorizare
Evaluări şi alte studii efectuate Nr. - - 40
POR/ Rapoarte evaluare
Participanţi la cursurile de
Rapoarte Monitorizare
training organizate (OI,AM, Nr. - - 2000
POR/ Rapoarte evaluare
beneficiari)
Activităţi publicitare şi de
Rapoarte Monitorizare
informare conform planului de % - - 100%
POR/ Rapoarte evaluare
comunicare
REZULTAT
Creşterea nivelului de
conştientizare a publicului şi a
potenţialilor beneficiari % - - Rapoarte evaluare 20%
privind oportunităţile de
finanţare prin POR
AXA 1
Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de
dezvoltare urbană”

• Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl


reprezintă – conform Programului Operaţional Regional
- creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă
în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi
îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor
sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de
sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului.
• În cadrul acestui domeniu major de intervenţie sunt prevăzute trei
sub-domenii, în funcţie de tipul beneficiarilor de finanţare
nerambursabilă, respectiv:

• poli de creştere, reprezentaţi de şapte mari centre urbane (Iaşi,


Constanţa, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov) şi
arealele de influenţă ale acestora,
• poli de dezvoltare urbană, reprezentaţi de municipiile Arad, Baia
Mare, Bacău, Brăila, Galaţi, Deva, Oradea, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea,
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş.
Polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană au fost
desemnaţi prin HG nr.998/2008 pentru desemnarea polilor
naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din
programele cu finanţare comunitară şi naţională, cu modificările şi
completările ulterioare.
• centre urbane, reprezentaţi de oraşe/municipii cu peste 10.000 de
locuitori, altele decât polii de creştere şi polii de dezvoltare urbană.
• Proiectele individuale, incluse în planurile integrate de dezvoltare ce
vor fi finanţate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major
de intervenţie 1.1 al POR trebuie să se încadreze în următoarele
categorii de operaţiuni şi activităţi eligibile:

a) reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor


urbane, inclusiv transportul urban:
• infrastructura publică urbană
• transport şi mobilitatea populaţiei
• patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul
urban
• crearea/modernizarea/ extinderea infrastructurii turistice de
agrement şi a utilităţilor conexe
b) dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
c) reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi
îmbunătăţirea serviciilor sociale.
INDICATORI DE PROGRAM

Indicator de realizare imediată Unitate de măsură Ţinta pentru 2015


Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate Număr 30
Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii nr 60
urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban
Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a nr 15
mediului de afaceri
Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii nr 25
sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea
serviciilor sociale

Indicatori de rezultat Unitate de măsură Ţinta pentru 2015


Locuitori care beneficiază de implementarea Număr 400.000
proiectelor din planurile integrate de dezvoltare
urbană
Companii stabilite în polii de creştere regionali şi Număr 400
locali
Locuri de muncă create / menţinute Număr 1.500
AXA 2
• Axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport
regionale şi locale” vizează reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri judeţene, a străzilor urbane, precum şi
construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de
drum judeţean şi/sau urban, având un rol important în
economia regiunilor, întrucât reprezintă o precondiţie a
dezvoltării regiunilor şi a unor zone mai izolate în cadrul
regiunilor.

• Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea


accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi
serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice
durabile.
Pentru Axa prioritară 2 sunt prevăzuţi următorii indicatori de monitorizare şi
evaluare

Indicator Unitate de Ţinta


măsura (2015)
Rezultate imediate (directe)
Lungimea drumurilor judeţene reabilitate/modernizate Km 877
Lungimea străzilor orăşeneşti reabilitate/modernizate Km 411
Lungimea şoselelor de centură reabilitate / modernizate / construite Km 219
Rezultate induse (indirecte)
Creşterea traficului de marfă şi pasageri pe drumurile reabilitate, % 10
modernizate, construite
Axa 3 – Imbunatatirea infrastructurii
sociale

• Axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”


vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea
populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin
îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie,
sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
În cadrul acestei axe prioritare, au fost identificate
următoarele domenii majore de intervenţie:

• Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii


serviciilor de sănătate;

• Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea


infrastructurii serviciilor sociale;

• Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale


pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

• Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea


infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare si a
infrastructurii pentru formare profesionala continua.
Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării
mediului de afaceri regional şi local”

• Domeniile de intervenţie în cadrul acestei axe


prioritare sunt:

4.1. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a


afacerilor, de importanţă regională şi locală
4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi
4.3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
• Operaţiuni orientative:
Crearea şi dezvoltarea diferitelor tipuri de structuri regionale de
sprijinire a afacerilor:
• Construirea/reabilitarea/extinderea de clădiri, exclusiv pentru activităţi de
producţie, servicii;
• Reabilitarea/extinderea sistemului de străzi din interiorul structurii de
afaceri şi a drumurilor de acces;
• Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea utilităţilor de bază (staţii
de tratare a apei, unităţile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de
canalizare)
• Cablare, reţele de internet broadband, etc.;
• Demolare clădiri;
• Activităţi de promovare;
• Extinderea structurilor de sprijinire a afacerilor (îndepărtarea deşeurilor,
curătare);
• Alte activităţi adiacente necesare creării/dezvoltării structurilor de afaceri.
• Operaţiuni orientative:
– Reabilitarea site-urilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea
pentru noi activităţi:

• Curăţarea suprafeţelor site-urilor industriale poluate şi neutilizate şi


îmbunătăţirea terenurilor;
• Demolarea clădirilor şi planarea terenului;
• Reabilitarea/extinderea clădirilor pentru activitaţi de producţie şi prestări
servicii
• Crearea/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii de utilităţi
publice (reţele de alimentare cu apă, gaze naturale, electricitate, reţele de
canalizare);
• Cablare, reţele internet broadband
• Alte activităţi adiacente necesare pentru reabilitarea siturilor industriale şi
pregătirea pentru noi activităţi economice.
• Operaţiuni orientative:
• Sprijinirea dezvoltării microintreprinderilor:

• Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii productive


moderne, servicii, construcţii;
• Achiziţionarea sistemelor IT (software şi echipamente);
• Utilizarea de noi tehnologii în activităţile curente ale
microîntreprinderii;
• Relocalizarea microîntreprinderilor în structurile de afaceri;
• Construcţia/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea spaţiilor
de producţie a microîntreprinderilor;
• Activităţi specifice de dezvoltare.
Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi
promovarea turismului”

5.1. Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,


precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe.

5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de


turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice.

5.3. Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii


necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca
destinaţie turistică.
Criteriile de eligibilitate a cheltuielilor
• O cheltuială poate fi considerată drept cheltuială eligibilă pentru
cofinanţare (rambursare în limita stabilită) în cadrul POR, dacă
îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

• este efectiv plătită după data intrării în vigoare a contractului de


finanţare
• este însoţită de documente justificative
• este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare
• este conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare, în
special în ceea ce priveşte: ajutorul de stat, regimul achiziţiilor publice
• este menţionată în Ordinul comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinţelor nr.1294/2008 şi al ministrului economiei şi
finanţelor nr.3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile pentru acest domeniu major de intervenţie.
• este în legătură directă cu activităţile propuse în proiect şi necesară
pentru desfăşurarea proiectului
• Orice cheltuială care nu se regăseşte în categoriile de cheltuieli eligibile,
conform ordinului, va fi considerată drept cheltuială neeligibilă pentru
cofinanţare prin POR.

• Orice cheltuială neeligibilă precum şi orice cheltuială suplimentară ce va


apărea în timpul implementării proiectului va fi suportată de către
solicitant/beneficiar.

În plus, următoarele categorii de cheltuieli nu sunt


eligibile:
• taxa pe valoarea adăugată;
• dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;
• cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;
• dezafectarea centralelor nucleare;
• achiziţia de echipament second-hand;
• amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
• operarea obiectivelor de investiţii

În cadrul POR, contribuţia în natură nu este eligibilă.


Solicitantul
• Autoritatile administratiei publice (primarii, consilii locale,
consilii judetene);
• Institutiile publice, cum ar fi cele de sanatate, institutiile
academice, serviciile de interventie in situatii de urgenta;
• Organizatiile neguvernamentale (ONG-uri);
• Companiile private, in special IMM-urile (intreprinderile mici si
mijlocii) si microintreprinderile.
Perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a activităţilor proiectului


(perioada cuprinsa între data semnării contractului de
finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în
cadrul proiectului), difera pentru fiecare domeniu de
interventie, insa aceasta nu depăşeşte data de 31.07.2015.

• Locul de implementare a proiectului


Proiectele (investiţiile) se realizează pe teritoriul
României.
• Alocarea financiară pe regiuni de dezvoltare în perioada 2007-2013
vizează sprijinirea regiunilor mai puțin dezvoltate, în vederea reducerii
decalajelor dintre acestea. Regiunea pentru care sunt alocate cele mai
mari fonduri este regiunea NE, urmată de SE, S și SV, regiuni cu populația
rurală cea mai ridicată, activitatea de bază fiind agricultura.

• Alocarea financiară pentru regiunile Vest, NV, Centru și București-Ilfov este


mai mica deoarece acestea prezintă un grad de dezvoltare mai ridicat,
concentrând cel mai mare numărul investițiilor străine.

• Pe axe de dezvoltare, se constată că cele mai mari fonduri sunt alocate


Axei 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de
crestere”, obiectivul acesteia fiind creșterea calității vieții și crearea de noi
locuri de muncă în orașe, prin reabilitarea infrastructurii urbane și
îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a celor sociale, precum și
dezvoltarea structurilor de dezvoltare a afacerilor și antreprenorialului.
Stadiul implementării Programului Operaţional Regional la data
de 30.09.2010

Proiecte depuse Proiecte respinse Proiecte contractate


Grad de
Grad de
Valoare accesare a
accesare a
alocată fondurilor
fondurilor
Regiune (FEDR + alocate
Valoare Valoare Valoare după
Buget de Număr Număr Număr dupa
solicitată solicitată solicitată proiectele
stat) proiectele
depuse
contractate

Rata de schimb 1 Euro =


4,265 lei
NORD EST 3,088.2 1102 5,054.6 291 459.7 150 1,785.4 158.0% 57.8%
SUD EST 2,507.3 814 3,121.6 214 563.2 103 968.6 108.3% 38.6%
SUD 2,692.8 749 4,354.7 159 996.5 72 1,163.3 132.4% 43.2%
SUD VEST 2,651.1 797 3,942.2 207 725.9 92 1,069.9 128.8% 40.4%
VEST 1,956.7 690 3,890.2 155 839.4 85 736.2 165.6% 37.6%
NORD VEST 2,287.8 1122 3,902.0 348 837.8 103 824.0 142.2% 36.0%
CENTRU 2,062.6 1056 4,271.6 426 1,372.7 110 865.1 149.2% 41.9%
BUCURESTI - ILFOV 1,676.6 531 2,779.1 175 1,020.1 44 317.2 111.4% 18.9%

TOTAL 18,923.0 6861 31,316.0 1975 6,815.3 759 7,729.7 129.5% 40.8%
• Deși Regiunea Nord Vest are cel mai ridicat număr de proiecte
depuse, totuși, gradul de accesare cel mai ridicat este în
Regiunea Nord Est, valoarea proiectelor solicitate fiind cu circa
23% mai mare, urmare a gradului de dezvoltare mult mai
redus al acestei regiuni.

• In Regiunea Centru se întâlnesc cele mai multe proiecte


respinse, circa 40% din totalul proiectelor depuse, având și
valoarea solicitată cea mai ridicată.

• Regiunea Bucuresti – Ilfov are cel mai scăzut grad de accesare


al fondurilor, datorat numărului redus al proiectelor depuse
cât și valoarea scăzută a acestora. Motivul pentru care există
un grad de accesare atât de redus, în comparație cu celelalte
regiuni, este numărul scăzut al potențialilor beneficiari ai
fondurilor, respectiv 48 de autorități publice locale.
• Existența unui un număr impresionant de proiecte
depuse a căror valoare depășește cu aproape 30%
valoarea totală a fondurilor alocate pentru întreaga
perioadă.

• Intensificarea procesului de accesare al fondurilor in


2009 și 2010, gradul de accesare ajungând la 40,8%
la jumătatea perioadei de derulare a programului.
• Efectele crizei economice
accentuate şi prelungite în ţara
noastră;
• Durata mare a desfăşurării
• Deși gradul de accesare al procesului de evaluare și selecție
fondurilor este bun în a proiectelor;
comparaţie cu alte programe • Lipsa personalului calificat la
operaţionale, implementarea nivelul autorităților publice
Programului Operațional locale;
Regional se confruntă cu o serie • Sistemul achizițiilor publice care
de probleme cauzate, atât de implică timp îndelungat ca
factori exogeni, cât și endogeni, urmare a procedurilor greoaie;
dintre care cei mai imporanti • Fluctuații ale cursului valutar
sunt: euro-lei;
• Costuri adiționale pentru
aplicațiile de proiect (avize,
certificate) etc.
Dintre măsurile menite să contribuie la creşterea gradului de
accesare a fondurilor europene nerambursabile pnetru dezvoltare
regională, considerăm că cele mai importante sunt:

• asigurarea fondurilor publice din bugetul naţional pentru implementarea


proiectelor;

• asigurarea de garanţii de stat pentru creditele contractate de autorităţile


publice pentru implementarea proiectelor;

• creşterea responsabilizării organizaţiilor specializate în consultanţa în


domeniu, care să se ocupe nu numai de fundamentarea proiectelor, ci şi
de implementarea, până la faza finală a proiectelor;

• urgentarea implementării proiectelor din axa de asistenţă tehnică, mai


ales pe zona pregătirii profesionale, care să contribuie la creşterea
capacităţii de expertiză a personalului implicat în astfel de proiecte;

• reducerea la minim a perioadei de evaluare a proiectelor, însoţită de o


monitorizare permanentă a stadiului implementării proiectelor etc.