Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

• Şcoala: Şcoala cu clasele I-VIII ,,M.Eminescu”


Buhuşi
• Propunător: prof.Găină Lăcrămioara
• Disciplina: limba şi literatura română
• Clasa: a V-a
• Subiectul lecţiei: BASMUL ,,Prâslea cel Voinic
şi merele de aur”
• Tipul lecţiei: de verificare a cunoştinţelor
Competenţe specifice:
• 2.1 înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral;
• 3.1 identificarea unei anumite idei dintr-un text
sau dintr-o secvenţă de text;
• 3.2 recunoaşterea şi argumentarea unei
trăsături caracteriale a personajului principal;
• 3.5 folosirea unor tehnici diverse de lucru cu
cartea;
• 4.1 redactarea unei lucrări scurte pe o temă
dată.
Obiective operaţionale
• 01 – să identifice evenimentele din text în ordinea
temporală;
• 02 – să identifice personajele principale şi cele
secundare din text;
• 03 – să stabilească trăsăturile caracteriale ale
personajului principal;
• 04 – să evidenţieze elementele narative care reliefează
anumite trăsături ale personajului;
• 05 – să se implice în exprimarea şi susţinerea propriilor
opinii pe marginea celor discutate;
• 06 – să fie capabili de o evaluare obiectivă
a propriei activităţi;
Metode şi procedee folosite:
• Metoda pălăriilor
gânditoare;
• Metoda scaunul autorului;
• Metoda briefing.
Forme de organizare a activităţii
• Elevii vor lucra în grupuri
compacte şi vor expune
rezultatele muncii lor.
Prâslea cel Voinic şi merele
de aur
Metoda pălăriilor gânditoare
Palăria albă

• este obiectivă; • Sarcini:


• oferă o perspectivă 1. Cine este Prâslea
neutră asupra şi ce ştiţi despre
problemei discutate el?
Pălăria roşie
• lasă liber imaginaţiei • Sarcini:
şi sentimentelor; • Ce anume te-a
• este impulsivă; impresionat la acest
• prezintă faptele dintr- personaj?
un unghi de vedere • Imaginează-ţi că eşti
personal; Prâslea.Alcătuieşte
un monolog în care
să prezinţi faptele
din punctul tău de
vedere.
Pălăria galbenă
• prezintă o perspectivă • Sarcini:
pozitivă şi • Care sunt calităţile
constructivă asupra personajului şi cum
situaţiei; le dovedeşte?
• sugerează
optimismul;
Pălăria verde

• exprimă ideile noi şi • Sarcini:


favorizează gândirea • Imaginează-ţi şi alte
creativă; modalităţi prin care
• oferă alte alternative Prâslea ar fi ajuns
pentru respectiva pe tărâmul
situaţie; oamenilor.
Palăria neagră
• Oferă o perspectiva • Sarcini:
tristă, întunecată • Ce ţi se pare
asupra situaţiei; exagerat în
• Reprezintă latura comportamentul
gândirii negative, personajului?
pesimiste; • Prin ce consideri că
a greşit?
Pălăria albastră

• Exprimă controlul • Sarcini:


procesului de gândire; • Redactează o
• Supraveghează şi scrisoare unui
dirijează bunul mers prieten în care să-i
al activităţii; faci o prezentare a
lui Prâslea, aşa cum
se desprinde din
basm.
Scaunul autorului

• După rezolvarea
sarcinilor de lucru,
fiecare reprezentant
va fi invitat pe un
scaun în faţa clasei,
pentru a-şi susţine
punctele de vedere şi
pentru a primi
întrebări din partea
colegilor.
Debriefing(analiza activităţii, a experinţelor
dobândite şi aplicabilitatea lor)
• Se va completa
următoarea fişă de
evaluare a lecţiei:
• Folosind aplicaţia Paint,
fiecare elev va desena
câte un copac.Daca i-a
plăcut lecţia, va desena
frunze pe ramurile
acestuia, dacă nu i-a
plăcut, va desena
frunzele la rădăcina
copacului.