Sunteți pe pagina 1din 35

Statistica socio-economica

Prelegeri
Dr.conf.univ.int.
Oleg FRUNZE
STATISTICA POPULAŢIEI
• Obiectul cercetării, în statistica populaţiei, îl
constituie diferite totalităţi: populaţia în
ansamblu (stabilă sau prezentă), diverse grupe
de populaţie (în vârstă aptă de muncă, şomeri,
pensionari; urbană şi rurală; bărbaţi şi femei),
familii tinere, născuţi-vii, decedaţi ş.a.m.d.
Sursa principală de informaţie
• în statistica populaţiei, o constituie evidenţa curentă
a populaţiei, privind născuţii-vii, decedaţii, migrarea
şi observările neperiodice, care se efectuează ca
recensăminte ale populaţiei, de regulă, o dată la
zece ani.
• Datele privind populaţia sunt utile pentru
planificarea (prognozarea) construcţiei de locuinţe,
pentru organele ocrotirii sănătăţii, pentru
întreprinderi, comerţul cu amănuntul şi pentru alte
activităţi.
Unităţile de cercetare
• unitățile de înregistrare în statistica populaţiei
sunt: persoana, familia, gospodăria casnică şi
localitatea. În funcţie de scopurile analizei
economice sau ale problemelor, pe care le
rezolvă utilizatorii informaţiei, se aplică diferiţi
indicatori privind numărul populaţiei stabile şi
prezente;
Unităţile de cercetare
Populaţia stabilă reprezintă numărul persoanelor cu domiciliul
stabil pe teritoriul dat, inclusiv al persoanelor absente temporar.
Populaţia prezentă constituie numărul persoanelor aflate pe
teritoriul dat în momentul recensământului, inclusiv persoanele
domiciliate temporar.
Familia este totalitatea persoanelor care locuiesc împreună, au
relaţii de rudenie sau de alianţă şi un buget de familie comun.
Gospodăria casnică reprezintă o persoană sau un grup de persoane
înrudite sau nu, care locuiesc împreună şi au un buget comun.
Durata medie a vieţii se consideră numărul de ani, pe care-i vor trăi,
în medie, cei născuţi-vii în perioada respectivă.
Indicatorii numărului, structurii şi mişcării
naturale a populaţiei
• Recensământul populaţiei reprezintă datele
despre populaţie într-un moment anumit. În
intervalele dintre recensăminte, numărul
populaţiei se determină pe baza rezultatelor
ultimului recensământ şi a datelor referitoare
la mişcarea naturală şi migratorie în anul de
referinţă. Totodată, se ia în considerare şi
schimbarea numărului populaţiei în urma
reorganizării teritorial-administrative.
Dinamica populației RM, mii locuitori
5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Populatia, mii locuitori


Schema de calcul
• Schema de calcul al numărului populaţiei între
recensăminte, în ansamblu, pe ţară, inclusiv pe unităţile
teritorial-administrative, este următoarea:
Np(la 1.01)+Nnv+Ns-Nd-Npe=Np(la 31.12)
• unde:
• Np - indică numărul populaţiei, respectiv la 1.01 şi 31.12;
• Nnv – numărul născuţilor-vii în decursul anului;
• Ns – numărul celor sosiţi în decursul anului;
• Nd – numărul decedaţilor în decursul anului;
• Npe - numărul celor plecaţi în decursul anului.
Numărul mediu anual al populaţiei

• Numărul populaţiei, în orice


localitate, în decursul anului, se
schimbă esenţial și pentru un şir de
indicatori, se determină indicatorul
“Numărul mediu anual al
populaţiei”
N p (01.01)  N p (31.12)
Np 
2
Densitatea populaţiei
Populaţia ţării, din punct de vedere al repartizării în teritoriu, se
prezintă ca “urbană” şi “rurală”. Pentru municipiile şi raioanele
Republicii Moldova, se determină indicatorul “Densitatea
populaţiei” – UM, numărul de locuitori pe 1 km2 de suprafaţă

N p (01.01)
DP  2
S ( km )
- unde S indică suprafaţa teritorială a ţării, municipiului sau
raionului.
Legătura dintre creşterea economică şi
creşterea populaţiei
• Corelaţia dintre creşterea economică şi creşterea
populaţiei, exprimată prin “Corelaţia demo-
economică fundamentală”, se calculează ca
raportul dintre ritmul mediu anual de creştere al
PIB-lui real şi ritmul mediu anual de creştere al
populaţiei.
Rcres (  ) PIB( r )
CDecon  (ori )
Rcres (  ) N p (01.01)
Indicatorii structurii populaţiei
Indicatorii structurii populaţiei exprimă proporţia dintre
diferite grupe ale populaţiei, în totalul populaţiei.
Caracteristici de grupare:
1) demografică (sex, vârstă, stare civilă);
2) educaţională (nivel de instruire);
3) economică (statutul ocupării în economia naţională);
4) socială (statutul rezidenţial, statutul social);
5) naţională;
6) după tipul localităţii (urbană, rurală).
Principalii indicatori ai structurii populaţiei
sunt:
• Indicatorii structurii după sex, care exprimă proporţia
populaţiei de sex masculin şi feminin în totalul
populaţiei;
• indicatorii structurii populaţiei pe vârste, care exprimă
proporţia populaţiei de o anumită vârstă sau grupă de
vârstă în totalul populaţiei;
• indicatorii structurii populaţiei din mediul urban şi rural,
care exprimă proporţia populaţiei din mediul urban sau
rural în totalul populaţiei;
• indicatorii structurii populaţiei după nivelul de instruire.
Corelatia barbati - femei, %
112

111

110

109

108

107

106

105
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20
Indicatorii mişcării migratorii a populaţiei

Mişcarea migratorie a populaţiei reprezintă o


formă a mobilităţii în spaţiu, dintr-o unitate
geografică în alta, care presupune, în general,
schimbarea domiciliului de la locul de origine la
locul de destinaţie şi se compune din
migraţiunea internă şi migraţiunea externă.
Migraţiunea internă se determină de schimbările
de domiciliu în interiorul graniţelor unei ţări.
Sursa datelor pentru evidenţa migratorie
internă a populaţiei
• Sursa datelor pentru evidenţa migratorie
internă a populaţiei în Republica Moldova o
constituie buletinele statistice de schimbare a
domiciliului, care se completează odată cu
foile de sosire şi plecare de către organele
teritoriale ale Departamentului Tehnologiilor
Informaţionale.
Migrare externă
• Migrator internaţional este considerată
persoana care şi-a schimbat ţara de origine şi
este reprezentată de imigranţi şi emigranţi.
• Imigranţi se consideră persoanele care au
primit viza de reşedinţă în ţară.
• Emigranţi se consideră persoanele care au
primit permis de plecare din ţară pentru a se
stabili cu domiciliul permanent peste hotarele
ei.
Emigranti pe gen, persoane
4500

4000

3500

3000

2500
Barbati
2000 Femei

1500

1000

500

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Soldul migratoriu
Principalii indicatori ai migraţiei populaţiei pentru
fiecare localitate şi a ţării, în ansamblu, sunt:
numărul celor “sosiţi” şi “plecaţi”. Diferenţa dintre
aceşti indicatori reprezintă Soldul migratoriu – SM,
care reflectă sporul migratoriu (scăderea) al
populaţiei (persoane):

SM  S  P( )
• unde S-indică numărul celor sosiţi, P- plecaţi.
INDICATORII FORŢEI DE MUNCĂ
• 1. Resursele de muncă, existente la un moment
dat în societate, exprimă numărul persoanelor
apte de muncă, respectiv acea parte a
populaţiei care dispune de ansamblul
capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit
să desfăşoare o activitate utilă.
• în comparaţiile internaţionale se recomandă
includerea, în resursele de muncă, a numărului
populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15-65 ani.
(RM)= a-b+c
• Volumul resurselor de muncă (RM) se
determină pe baza următorilor indicatori:
• a - populaţia cuprinsă în limitele vârstei de
muncă;
• b -populaţia cuprinsă în limitele vârstei de
muncă, dar inaptă de muncă;
• c - populaţia în afara limitelor vârstei de
muncă, dar care lucrează.
Resursele de munca, mii persoane
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Activi Ocupati Someri BIM
PEA=PO+Ş
• 2. Populaţia economic activă
• cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste,
care, în perioada de referinţă, au constituit
forţa de muncă disponibilă (utilizată sau
neutilizată) pentru producerea de bunuri şi
servicii în economia naţională. Populaţia
economic activă cuprinde populaţia ocupată
(PO) şi şomerii (Ş).
Activitatea economică a populaţiei

3.Gradul activităţii economice a populaţiei sau


rata generală de activitate (RGA), calculată
conform relaţiei:

PEA
G AEP sauRGA  100(%)
N p 31.12
4. Populaţia ocupată (PO)
• cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste,
care au desfăşurat, în săptămâna de referinţă,
o activitate economică sau socială
producătoare de bunuri sau servicii de cel
puţin o oră, în scopul obţinerii unor venituri
sub formă de salarii, plată în natură sau alte
beneficii.
• rata generală de ocupare a populaţiei (RGO)
sau “gradul de ocupare” (GO) al populaţiei:
PO
RGOp (GO )  100(%)
N p (01.01)
Șomajul
• 5. Şomeri - conform clasificării BIM-ului (Biroul
Interna-ţional al Muncii) – sunt considerate
persoanele de 15 ani şi peste, care, în cursul
săptămânii de referinţă, îndeplineau simultan
următoarele trei condiţii:
• Nu lucrau, neavând un loc de muncă.
• Erau în căutarea unui loc de muncă, utilizând, în
ultimele 4 săptămâni, diferite metode
• Erau disponibili să înceapă lucrul în următoarele 15
zile, dacă vor găsi un loc de muncă.
Rata şomajului
• Şomeri înregistraţi - persoane apte de muncă, în vârsta
aptă de muncă, care nu au un loc de muncă, un alt venit
legal, sunt înregistraţi la oficiile teritoriale ale forţei de
muncă ca persoane în căutare de lucru şi care dau dovadă
că doresc să se încadreze în muncă.
• Rata şomajului se calculează raportând numărul şomerilor
la numărul populaţiei economic active (în %):

S
Rs   100(%)
PEA
Rata somajului, %
Rata somajului, %
9 8.5
7.9 8.1
8 7.4 7.4
7.3 7.3
7 6.8 6.7
6.4
6 5.6
5.1 5.1
5
4 3.9
4
3
2
1
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PEI  N p 31.12  PEA
• 6. Populaţia economic inactivă (PEI) - din punct de
vedere economic include toate persoanele de 15 ani
şi peste, care au declarat că n-au desfăşurat o
activitate economică sau socială, nefiind ocupate şi nu
pot fi considerate şomeri. Fac parte din persoanele
inactive: copiii, elevii, studenţii, pensionarii de toate
categoriile, casnice (care desfăşoară numai activităţi
casnice în gospodărie), persoane întreţinute de alte
persoane sau de stat, sau care se întreţin din alte
venituri diferite de muncă.
Clasificarea populaţiei după statutul
ocupaţiei
Statutul profesional exprimă situaţia unei persoane
ocupate, în funcţie de modul de obţinere a veniturilor
prin exercitarea unei activităţi şi anume:
1. Salariaţi
2. Patroni
3. Lucrători pe cont propriu
4. Lucrători familiali neremuneraţi
5. Membrii unei societăţi agricole sau ai unei
cooperative
Venitul populației, MDL pe persoană
2500

2000 1968
1768
1682
1509
1500 1445
1274
1189 1165
1019
1000
838

500

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Venituri populatie, lei/luna/persoana


Surse de informaţii statistice privind ocupaţia
şi şomajul
1. Raportul statistic nr.1-m “Munca”
2. Ancheta trimestrială asupra forţei de muncă
în gospodării
3. Sursele administrative
4. Rapoartele Casei Naţionale de Asigurări.
Bibliografie
• Angela Popescu, ş.a. Statistica, Ed. Fundaţia România
de mâine, 2006
• Puscasu V.- Statistica socială, Universitatea Dunărea de
Jos Galaţi, 2008.
• Isaic-Maniu Al., Grădinaru A., Voineagu V., Mitruţ C., –
Statistica teoretică şi economică, Editura “Tehnică”,
Chişinău, 1994.
• Pârţachi I. Studiu comparativ privind STATISTICA,
Proiectul Implementarea Acordului de Parteneriat şi
Cooperare RM-UE, Chişinău, 2002.
Intrebari ???