Sunteți pe pagina 1din 16

RESURSE FINANCIARE

PUBLICE
CURSUL 5
LECT. UNIV. DR. MERAL KAGITCI
DEPARTAMENTUL DE FINANȚE
Clasificarea impozitelor
 după obiect:
- impozite pe venit
- impozite pe avere
- impozite pe consum (pe cheltuieli)
 după scopul urmărit:
- impozite financiare
- impozite de ordine
 după periodicitate (frecvenţa realizării):
- impozite permanente
- impozite incidentale
 după trăsăturile de fond şi de formă:
- impozite directe:
- impozite indirecte

Impozitele directe sunt impozite stabilite nominal în sarcina unor persoane fizice sau juridice, în funcţie de veniturile sau
averea acestora, pe baza cotelor legale de impozit.. În general, contribuabilul este acelaşi cu suportatorul.
Impozitele indirecte sunt stabilite pe consum, se includ în preţul şi tariful bunurilor, fiind percepute la vânzarea
bunurilor sau prestarea serviciilor. În cazul acestor impozite, subiectul (plătitorul) diferă de suportatorul acestor impozite.
Aşezarea şi perceperea impozitelor directe şi a impozitelor indirecte

I. Aşezarea şi perceperea impozitelor directe


 
A. Impozitul pe profit
 
• Contribuabili
• Scutiri
• Anul fiscal
• Cota de impunere
• Baza de calcul – profitul impozabil
PROFITUL IMPOZABIL = Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile
sau
PROFITUL IMPOZABIL = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli totale – Cheltuieli nedeductibile)
sau
PROFITUL IMPOZABIL = Venituri impozabile - Cheltuieli deductibile
• Pierderi fiscale
• Plata impozitului și depunerea declarațiilor
B. Impozitul pe venit

• Contribuabili și sfera de cuprindere


• Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
• Cota de impunere
• Perioada impozabilă

Impozitul pe veniturile din salarii


Exemple de avantajele, în bani sau în natură, primite în legătură cu o activitate asimilată salariilor:
a) utilizarea oricărui bun, inclusiv
  a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii sau închiriat de la o terță
persoană, în scop personal, cu excepția deplasării pe distanță dus-întors de la domiciliu sau reședință la locul de
muncă/locul desfășurării activității;
b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori
la un preț mai mic decât prețul pieței;
c) împrumuturi nerambursabile;
d) anularea unei creanțe a angajatorului asupra angajatului;

Deducerea personală
Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere
personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se
află funcția de bază.
Determinarea impozitului pe venitul din salarii

• la locul unde se află funcţia de bază

Venit net = Venit brut – Contribuţii sociale obligatorii


Venit impozabil = Venit net – Deducere personală – Cotizaţie sindicală – Contribuţia la fondurile de
pensii facultative (maxim 400 euro/an)- Primele de asigurare voluntară de sănătate (maxim 400
euro/an)
Impozit pe veniturl din salarii = 10% * Venit impozabil

• pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri

Venit net = Venit brut – Contribuţii sociale obligatorii

Venit net=Venit impozabil

Impozit pe venitul din salarii = 10% * Venit impozabil


Determinarea impozitului pe veniturile din pensii

!!!Nu se plătesc contribuții.

!!!Impozit se plătește doar pentru pensiile ce depășesc plafonul de 2000 RON.

Impozit veniturile din pensie = cota impozit x (Venit brut din pensie- 2000)=10% x (Venit brut din pensie-2000)
Pensia netă încasată=Pensia brută – impozit veniturile din pensie
II. Aşezarea şi perceperea impozitelor indirecte
 
 Accizele
Accizele armonizate, denumite în continuare accize, sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra
consumului următoarelor produse:
a) alcool şi băuturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice şi electricitate.

Exemple de determinare a accizelor


a) pentru bere:
A = C x K x Q,
A = cuantumul accizei;
C = numărul de grade Plato;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 1 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin.
(2) - (4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea de bere sau cantitatea de bază de bere în cazul amestecului cu băuturi nealcoolice, exprimată în
hectolitri
b) pentru vinuri, băuturi fermentate și produse intermediare:
A = K x Q,
A = cuantumul accizei;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 2 - 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342
alin. (2) - (4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
c) pentru alcool etilic:
A = C x K x Q / 100,
A = cuantumul accizei;
C = concentrația alcoolică exprimată în procente de volum;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342
alin. (2) - (4) din Codul fiscal;
Q = cantitatea exprimată în hectolitri;
d) pentru țigarete:
A = A1 + A2,
A = acciza datorată;
A1 = acciza specifică;
A2 = acciza ad valorem;
A1 = K1 x Q1;
A2 = K2 x PA x Q2,
K1 = nivelul accizei specifice stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice, exprimat în lei/1.000 țigarete;
K2 = procentul legal al accizei ad valorem care se aplică asupra prețului de vânzare cu amănuntul declarat, prevăzut la
art. 343 alin. (4) din Codul fiscal;
PA = prețul de vânzare cu amănuntul declarat pe pachet;
Q1 = cantitatea de țigarete exprimată în mii țigarete;
Q2 = numărul de pachete de țigarete;
Q2 = Q1 / numărul de țigarete conținute în pachet;
e) pentru țigări și țigări de foi:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea exprimată în mii bucăți;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 7 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2)
- (4) din Codul fiscal;
f ) pentru tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete și pentru alte tutunuri de fumat:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea în kg;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 8, respectiv la nr. crt. 9 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit
art. 342 alin. (2) - (4) din Codul fiscal;
g) pentru produse energetice:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea exprimată în mii litri măsurată la temperatura de +15°C/cantitatea exprimată în tone/cantitatea
exprimată în gigajoule;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 10 - 17 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2)
- (4) din Codul fiscal;
h) pentru energie electrică:
A = Q x K,
A = cuantumul accizei;
Q = cantitatea de energie electrică exprimată în MWh;
K = nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 18 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal, actualizat potrivit art. 342 alin. (2) -
(4) din Codul fiscal.
 
 Taxa pe valoarea adăugată

• Taxă colectată (TVA colectată) reprezintă taxa aferentă livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii taxabile
la momentul exigibilității taxei, efectuate sau care urmează a fi efectuate de persoana impozabilă, precum și taxa
aferentă operațiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei.

• Taxă deductibilă (TVA deductibilă) reprezintă suma totală a taxei datorate sau achitate de către o persoană
impozabilă pentru achiziţiile efectuate sau care urmează a fi efectuate ;

• Taxă de dedus (TVA de dedus) reprezintă taxa aferentă achiziţiilor, care poate fi dedusă conform prevederilor
Codului Fiscal. Taxă dedusă (TVA dedusă) reprezintă taxa deductibilă, care a fost efectiv dedusă.

În situaţia în care TVA dedusă = TVA deductibilă, avem următoarele relaţii:


Dacă TVA colectată > TVA deductibilă => TVA de plată = TVA colectată – TVA deductibilă
Dacă TVA colectată < TVA deductiblă => TVA de recuperat= TVA deductibilă – TVA colectată
 Operaţiuni impozabile şi persoane impozabile

Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) operaţiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera
taxei, efectuate cu plată;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, acționând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice următoare:
activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive,
agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora; activităţile de exploatare a bunurilor
corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.
Operaţiunile impozabile pot fi:

a) operaţiuni taxabile, pentru care se aplică cotele prevăzute în Codul Fiscal;


b) operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă
deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii (de exemplu, exportul).
c) operaţiuni scutite de taxă fără drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă
deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii (de exemplu, spitalizarea, îngrijirile medicale;
livrările de organe, sânge şi lapte, de provenienţă umană; meditaţiile acordate în particular de cadre
didactice din domeniul învăţământului şcolar, preuniversitar şi universitar; activitatea de învăţământ)
d) importuri și achiziții intracomunitare, scutite de taxă
e) operațiuni pentru care se aplică regimul special pentru agricultori
Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi
indiferent de loc, activităţi economice de natura celor de mai sus, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei
activităţi.
 Baza de impozitare
Baza de impozitare reprezintă contravaloarea unei livrări de bunuri sau prestări de servicii impozabile, a unui
import impozabil sau a unei achiziţii intracomunitare impozabile.
Baza de impozitare nu cuprinde următoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ, acordate de furnizori direct clienţilor la data
exigibilităţii taxei;
b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă,
după caz, penalizările și orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor
contractuale, dacă sunt percepute peste prețurile și/sau tarifele negociate;
c) dobânzile, percepute după data livrării sau prestării, pentru plăţi cu întârziere;
d) sumele achitate de o persoană impozabilă în numele și în contul altei persoane și care apoi se decontează
acesteia, inclusiv atunci când locatorul asigură el însuși bunul care face obiectul unui contract de leasing financiar
sau operațional și refacturează locatarului costul exact al asigurării, precum și sumele încasate de o persoană
impozabilă în numele și în contul unei alte persoane
Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor, stabilită conform legislaţiei
vamale în vigoare, la care se adaugă orice taxe, impozite, comisioane şi alte taxe datorate în afara României, precum
şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care urmează a
fi percepută.
 Cotele de impunere
Cota standard începând cu data de 01 ianuarie 2017 este de 19% şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru
operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse.

Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru anumite prestări de servicii şi/sau livrări de
bunuri, precum: serviciile constând în livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor
dentare; livrarea de produse ortopedice; livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar; livrarea de bunuri de
tipul alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și
păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate
pentru a completa sau înlocui alimentele; livrarea apei pentru irigații în agricultură; etc.

Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru anumite prestări de servicii și/sau livrări de
bunuri, precum: livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în
principal publicității, serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente
istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și
parcuri recreative, etc.
 
 Faptul generator şi exigibilitatea TVA
Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condiţiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.
Exigibilitatea taxei reprezintă data la care autoritatea fiscală devine îndreptăţită, în baza legii, să solicite plata de către
persoanele obligate la plata taxei, chiar dacă plata acestei taxe poate fi amânată. Exigibilitatea plăţii taxei reprezintă data
la care o persoană are obligaţia de a plăti taxa la bugetul statului. Această dată determină şi momentul de la care se
datorează cheltuieli accesorii pentru neplata taxei.
Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, cu unele excepţii prevăzute de lege.
Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
 
 Obligaţii privind declararea şi plata TVA
În general, persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunile taxabile din România este persoana
impozabilă care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii. Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxării
este obligaţia importatorului.
Persoanele înregistrate trebuie să depună la organele fiscale competente, pentru fiecare perioadă fiscală, un decont de
taxă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă.

S-ar putea să vă placă și