Sunteți pe pagina 1din 41

Procente

Raport procentual

• Un raport de forma se nume te raport procentual.


• Notatie: p% (numărul p se numeste procent)
• Aflarea unui număr m când se cunoaste p% din el:
Dacă p% din m este egal cu a, atunciȘ
Exemplu
Dobândă Simplă
• Dacă:
S - este suma inițială depusă (sau împrumutată) la o bancă
Sn – este suma finală restituită după n ani
Atunci diferenta Sn – S se numește dobândă și se notează cu Ds
• Formula de calcul pentru dobânda simplă obținută după n ani este:

unde r% - este rata dobânzii (procentul de dobândă)


Exemplu
Dobândă Compusă

• Dacă:
S - este suma inițială depusă (sau împrumutată) la o bancă
Sn – este suma finală restituită după n ani
Atunci capitalul S produce in primul an o dobandă egala cu
Exemplu
TVA
Exemplu
Amortizări de investiții
• In procesul de producție, prin capital fix întelegem construcții,
utilaje, mașini, instalații, echipamente etc. Prin amortizarea capitalului
fix se înțelege procesul de recuperare treptata a valorii capitalului fix.
Timpul necesar recuperării integrale a valorii capitalului fix
se numește termen de amortizare.
•         Amortizarea anuala reprezintă partea din valoarea capitalului fix
recuperată într-un an.
•       In acest paragraf ne vom referi la amortizarea in cote egale
(aceasta înseamnă ca amortizarea anuala este aceeași in fiecare an pe
toata durata termenului de amortizare).
• A=amortizarea anuală
• V=valoarea capitalului fix
• T=termenul de amortizare
• Procentul din valoarea capitalului fix reprezentat de amortizarea anuală
se numeste rata anuală de amortizare.
• Notand rata anuala de amortizare cu r, avem:
             
Exemplu
Valoarea unui utilaj este de 5600 u.m., iar amortizarea anuală este de 700 u.m. Să
se detrmine termenul de amotizare si rata anuală a amortizării.
Costul de producție
• Costul reprezinta totalitatea cheltuielilor efectuate de o firma pentru
realizarea de produse sau servicii.
• Dupa dependenta lor de marimea productiei, osturile se clasifica in:
•     -costuri fixe (care nu depind de volumul productiei)
•     -costuri variabile (care depind de volumul productiei)
• Notatii:  CT = costuri totale
               CF = costuri fixe
               CV = costuri variabile
               CP = costuri de productie
CD = costuri de distribuție
• Au loc relatiile: CP=CF+CV
                           CT=CP+CD
Raportul dintre costul total si productie se numeste cost total mediu sau
cost unitar si se noteaza CTm. Notand cu Q marimea productiei, avem:

Raportul dintre costul variabil si productie se numeste cost variabil mediu si


se noteaza CVm.

Raportul dintre costul fix si productie se numeste cost fix mediu si


se noteaza CFm.
Exemplu
O societate de prestări servicii realizează într-o lună consumuri fixe de
6000 u.m., consumuri variabile reprezentând din consumurile fixe,
iar costurile de distributie valorează 420 u.m. Să se determine costul de
producție, costul total si costurile medii CFm, CVm, CTm știind Q=1500
Profitul. Rata Profitului
•  Profitul sau beneficiul reprezintă câștigul realizat din executarea unei activități
• Profitul este caracterizat de următorii indicatori: masa profitului și rata profitului
• Notăm: P = profitul
Vt = venituri totale P = Vt - Ct
Ct = costuri totale
• Rata profitului (rp) se calculează gie ca raportul procentual dintre masa
profitului (P) si cheltuielile totale (Ct), fie ca raportul procentual dintre masa
profitului si veniturile totale (Vt).
Exemplu
Un atelier de croitorie a încasat 41000 u.m. pentru obiectele lucrate.
Știind că s-au investit 25000 u.m. pentru materii prime, 3000 u.m.
pentru salarii, 700 u.m. pentru întreținerea utilajelor și 400 u.m. pentru
amortizări, să se determine profitul, rata profitului si profitul net, dacă
impozitul pe profit este de 16%.

rp
Profitul net = Profitul brut – impozitul = 11900 – 11900 = 9996 u.m.
Elemente de statistică
Culegerea, înregistrarea si clasificarea datelor
statistice
Elemente de limbaj in statistică. Date statistice.
• Prin populație statistică înțelegem o mulțime de obiecte de aceeași natură
• Elementele unei populații se numesc indivizi sau unități statistice
• Prin efectivul total al unei populații statistice înțelegem numărul tuturor indivizilor acesteia
• Trăsătura comună tuturor indivizilor unei populații poartă denumirea de caracteristică a
populației sau variabilă statistică
• Frecvența absolută a unei valori x caracteristicii reprezintă numărul de unități statistice
corespunzătoare acestei valori
• Frecventa relativă a unei valori Xi a caracteristicii este raportul dintre frecventa
• absolută a valorii și efectivul total al populației (N):
• Frecvența cumulată crescătoare a unei valori Xi este suma tuturor frecventelor valorilor
care apar pană la Xi inclusiv
• Frecvența cumulată descrescătoare a unei valori Xi este suma tuturor frecvențelor valorilor
care apar de la Xi inclusiv
Exemplu
Reprezentarea grafică a datelor statistice
• Folosind diagrama circular
• Folosind dreptunghiul de structură
• Folosind batoane
• Folosind coloane sau benzi
• Poligonul frecvențelor
• Histograma
Mii lei Frecvența Frecvența
absoluta absoluta
cumulta cumulta
crescatoare descrescatoare

5,0 - 6,0 4 50
6,0 - 7,0 13 46
7,0 – 8,0 24 37
8,0 – 9,0 33 26
9,0 – 10,0 41 17
10,0 – 46 9
11,0
11,0 – 50 4
12,0
Interpretarea datelor statistice prin parametrii de poziție
• Valoarea medie a unei serii statistice
Exemplu
• Mediana seriei statistice
• Modulul (dominanta)
Modulul sau dominanta unei serii este valoarea căreia îi corespunde cea mai
mare frecvență absolută (Notația este Mo).
Pentru a determina o valoare mai exactă a modulului unei serii statistice
• Disperia

• Abaterea medie pătratică(notată cu )