Sunteți pe pagina 1din 26

CONTABILITATEA PROFITULUI ȘI A

DECONTĂRILOR CU PROPRIETARII

(în baza materialelor ,,Doina Vin”


S.R.L)
Autor: Cristina Josan
Conducător științific : Alexandru Nederița
ACTUALITATEA TEMEI
Cunoasterea performantei economice care are un rol
important în lupta concurențială a entitatilor pe piață

Necesitatea armonizarii contabiliatii nationale cu SIRF si


Directivele Europene

Necesitatea perfecţionă rii contabilită ţii profitului și a


decontă rilor cu proprietarii

Necesitatea soluţionă rii problemelor practice apă rute în


acest domeniu
2
OBIECTIVELE DE BAZĂ ALE TEZEI
Cercetarea şi analiza comparativă a teoriei şi practicii contabilită ţii
profitului și repartiză rii acestuia;
Studierea modului de calculare și contabilizare a profitului și
repartizarea acestuia;
Dezvaluirea modului de reflectare a profitului și decontă rilor cu
proprietarii în situațiile financiare;
Evidențierea neajunsurilor la entitatea analizată și elaborarea unor
propuneri privind perfecţionarea acestui sector de evidenţă contabilă

3
ENTITATEA ANALIZATĂ
Denumirea: „Doina Vin” SRL”;
Tipul: Societate cu răspundere limitată;
Activitate: Producerea, stocarea și comercializarea en gross a
producției alcoolice fabricate;
Capital social: 5400 lei;
Sediul:or. Chisinau, Republica Moldova;

4
CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV

Legea contabilităţii și raportării


financiare Nr. 287 din 15.12.2017

Codul Fiscal al Republicii Moldova


• nr.1163-XIII din 24.04.1997

Planul general de conturi contabile nr.


119 din 08 august 2013

5
CADRUL LEGISLATIV ȘI NORMATIV

Legea privind societatile pe actiuni nr.


1134-XIII din 02.04.1997

Legea privind societatile cu raspundere


limitata nr. 135-XVI din 14.06

Standardele Naţionale de
Contabilitate

6
GENERALIZARI (INDICATORI)
1.RF din activitate
operațională
Rezultate
financiare: 2.RF din alte
Rezultate activită ți
financiare= -profit
3.Profit
Venituri-cheltuieli -pierdere net(pierdere neta)
-rezultat nul al perioadei de
gestiune

7
CALCULAREA REZULTATELOR
FINANCIARE
Profit brut = Venituri din vanzari-Costul vanzarilor
 Pierdere bruta= Costul vanzrilor – Venituri din vanzari
 Rezultatul din actv operationala: profit(pierdere)=Profit brut(pierdere bruta)
+Alte venituri din actv operationala - Cheltuieli admn. - Alte cheltuieli din
actvitatea operatională
Rezultatul din alte activități: profit(pierdere)= Rezultatul din activități cu active
imobilizate + Rezultatul activității financiare
Rezultatul din actv economico-financiara :profit(pierdere)=Rez. din activ.
Operațională+ Rez. din actv. cu active imobilizate + Rez. Activității financiare
Profitul net(pierdere neta) =Profitul(pierderea) perioadei de gestiune pana la
impozitare-Cheltuieli privind impoziitul pe venit
8
ETAPELE DE FORMARE A
PROFITULUI

9
CALCULUL PROFITULUI NET
1. Venitul impozabil (pierderea fiscală) = Profitul (pierderea) pînă la
impozitare + Ajustă rile (corectă rile) veniturilor conform legislației
fiscale - Ajustă rile (corectă rile) cheltuielilor conform legislației fiscale -
Pierderi fiscale din perioadele precedente - Facilită ți fiscale
2. Impozit pe venit din activitate de întreprinzător = Venit impozabil
x 12% (la aplicarea regimului standard de impozaitrea)
3. Impozit pe venit din activitate de întreprinzător= Venitul din
activitatea operațională x 4% (la aplicarea regimului simplificat IVAO)
4. Profit net = Profit pină la impozitare - Impozitul pe venit

10
GRUPAREA PROFITULUI ÎN FUNCȚIE DE PERIOADA
DE RECUNOAȘTERE

11
CONTURILE CONTABILE UTILIZATE

contul de pasiv 351 “Rezultat financiar total”


contul de pasiv 333 “Profit net (pierdere neta) al perioadei de
gestiune”
contul de activ 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune”
contul de pasiv 332 “Profit nerepartizat(pierdere
neacoperita) al perioadelor precedente”
contul de pasiv 331 ‘’Corectii ale rezultatelor anilor
precedenti’’

12
CONTABILITATEA FORMARII PROFITULUI
NET (PIERDERII NETE)
Închiderea conturilor de venituri
Debit contul 351 “Rezultat financiar total”
Credit conturile clasei 6 “Venituri”

Inchiderea conturilor de cheltuieli:

Debit conturile clasei 7 “Cheltuieli”

Credit contul 351 “Rezultat financiar total”

13
CONTABILITATEA FORMĂRII PROFITULUI
NET (PIERDERII NETE)
Toate conturile de venituri si cheltuieli au fost inchise, cu exceptia contului
731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit” care se închide după calcularea
impozitului pe venit și întocmirea Declarațieie pe venit

Debit contul 351 “Rezultat financiar total”


Credit contul 731 “Cheltuieli privind impozitul pe venit”

Reflectarea profitului net (în cazul perderii netă se face formula inversă )
Debit contul 351 “Rezultat financiar total”
Credit contul 333 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”

14
UTILIZAREA PROFITULUI

LA FORMAREA REZERVELOR


Debit contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi”, 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune”
Credit contul 321 „Capital de rezervă”, 322 „Rezerve statutare”, 323
„Alte rezerve”
LA ACOPERIREA PIERDERILOR ANILOR PRECEDENŢI:
Debit contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi”, 334 „Profit utilizat al perioadei de gestiune”
Credit contul 332 «Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi”

15
REPARTIZAREA PROFITULUI SUB FORMĂ DE
DIVIDENDE

Calcularea dividendelor anuale din profitul anului precedent


Debit contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi”
Credit contul 536 „Datorii faţă de proprietari”

Calcularea dividendelor în avans (intermediare) din profitul anului curent


Debit contul 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune”
Credit contul 536 „Datorii faţă de proprietari" -

16
IMPOZITAREA DIVIDENDELOR

Plătitor Beneficiarul Perioada


dividende dividendelor
Până la 2008 2008 – 2011 De la 2012

Persoană fizică – Nu se impozitează 15% 6%


rezident Art. 20 lit. z10
Persoană juridică – 6% 15% 6%
rezident
Persoană juridică –
rezident Persoană fizică – 6% 15% 6%
nerezident
Persoană juridică – 6% 15% 6%
nerezident

17
IMPOZITAREA ȘI PLATA DIVIDENDELOR
Reţinerea impozitului pe venit . Această reţinere este finală şi scuteşte persoana
fizică de includerea dividendelor în componenţa venitului brut, precum şi de
declararea acestora (art. 90' alin. (4) din Codul fiscal) și se contabilizează :
Debit contul 536 „Datorii faţă de proprietari”
Credit contul 534 „Datorii față de buget“
Achitarea dividendelor proprietarilor cu numerar în baza ordinelor de plată de
casă , ordinelor de plată , extraselor de cont, notei de contabilitate:
Debit contul 536 „Datorii faţă de proprietari”
Credit contul 241 „Casa", 242 „Conturi curente în monedă naţională” 243
„Conturi curente în valută străină”

18
DECLARAREA DIVIDENDELOR ȘI A IMPOZITULUI
PE VENIT

La achitarea dividendelor, în termen de pînă la data de 25 a lunii


urmă toar de la încheierea lunii se prezintă Darea de seamă privind
reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie
de asistență medicală  și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii calculate(forma IPC18) :
codul 42 „DIV a) „- dividende achitate în folosul rezidentului“ – cota 6% sau
15%
codul 54 „DIV b) „- dividende achitate în folosul nerezidentului“ – cota 6%
sau 15%

19
REFORMAREA BILANȚULUI
Decontarea profitului utilizat al perioadei de gestiune (reflectat în contul 334 „Profit utilizat
al perioadei de gestiune”) la profitul net (pierderea netă) al perioadei de gestiune curente;
Debit contul 333 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”
Credit contul 334 “Profit utilizat al perioadei de gestiune”

Decontarea profitului net al perioadei de gestiune (reflectate în contul 333 „Profit net
(pierdere netă) al perioadei de gestiune”) la profitul nerepartizat (pierderea neacoperită)
al anilor precedenți;
Debit contul 333 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”
Credit contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi”

20
REFORMAREA BILANȚULUI

Decontarea pierderii nete al perioadei de gestiune (reflectate în contul


333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune”) la profitul
nerepartizat (pierderea neacoperită) al anilor precedenți;

Debit contul 332 “Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al


anilor precedenţi”
Credit contul 333 “Profit net (pierdere netă) al perioadei de
gestiune”

21
REFORMAREA BILANȚULUI
Decontarea sumei profitului anilor precedenţi depistat în anul curent trecut la
rezultat financiar al anilor precedenți
Debit contul 331 „Corecții ale rezultatelor anilor precedenți”
Credit contul 332 «Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
precedenţi”

Decontarea sumei pierderii anilor precedenţi depistat în anul curent trecut la


rezultat financiar al anilor precedenți
Debit contul 331 „Corecții ale rezultatelor anilor precedenți”
Credit contul 332 «Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor
precedenţi”

22
CONCLUZII
In contabilitatea profitului (pierderii) la entitate se practica metoda
automatiza, însă , totuși contabilul-sef se confrunta cu unele dificultati.
La entitatea „Doina Vin” S.R.L se respectă toate actele legislative şi
normative care reglementează contabilitatea rezultatelor financiare
 Toate operaţiunile sînt confirmate documentar, nefiind înregistrate
abateri considerabile de la actele normative,urmate de penalizari.
Dinamica patrimoniului entită ții este optimă , înregistrîndu-se majoră ri
a a profitului brut și net

23
NEAJUNSURI
Lipsa intocmirii unor note contabile la recunoasterea erorilor anilor
precedenti si corectate in anul curent.
Au fost depistate erori ale rezultatelor perioadelor precedente , dar dupa
contabilizarea la contul 331 nu a fost întocmită o Declarație cu privire la
impozitul pe venit corecatată , deși era necesar de corectat și impozitul pe
venit, daca corecția a condiționat modificarea acestuia.
Inexistenta unui proces continuu de instruire economica și a unei
reacționă ri prompte la schimbă rile de mediu.

24
PROPUNERI

respectarea riguroasă a legislației în vigoare privind contabilizarea corectă a


rezultatelor;
revizuirea Politicilor contabile la capitolul profit;
verificarea minuțioasă și repetată a situațiilor financiare, înaintea prezentării
acestora;
efectuarea unui controlul intern a sectorului ce ține de rezultate în scopul evitării
sancțiunilor fiscale.
pentru a mari “cifra vanzarilor” se propune largirea pietei de desfacere prin
cercetări de marketing, prin intermediul reclamei și publicității profesionale

25
Vă Mulțumim
pentru atenție!

26