Sunteți pe pagina 1din 7

I

Tessa

E imposibil.
-
Md ridic in picioare, dar md agez repede la loc pe banci, pentru
ci simt cum imi fuge pimAntul de sub picioare. Parcul se umple deja
cu oameni. Familii cu copii mici, baloane gi cadouri in bra{e, in ciuda
vremii friguroase.
E adevirat, Hardin e fiul lui Christian, zice Kimberly, cu o scli-
-
pire in ochii albagtri.
Dar Ken... Hardin ii seamdnd perfect.
-
imiaduc aminte cdnd l-am vizut prima oari pe Ken Scott, la un
magazin de iaurt. Mi-am dat seama imediat cd e tatil lui Hardin; pdrul
lui inchis la culoare gi statura m-au ficut si trag aceastd concluzie.
Ctezl? Mie nu mi se pare deloc, in afarl de culoarea pirului.
-
Hardin are aceiaqi ochi cu Christian, aceeagi formi a fefei.
A;a fie? Md strS.duiesc s6-mi imagin ez cele trei chipuri. Christian
sd

are gropi{e in obraji ca Hardin 9i aceiagi ochi... dar pur gi simplu nu are
sens: Ken Scott e tatil lui Hardin trebuie si fie. Christian pare atAt
-
de tdnir in comparalie cu Ken. $tiu ci sunt de aceeaqi vdrsti, dar alco-
olismul lui Ken gi-a pus amprenta pe infdliqarea sa. A rimas un birbat
ardtos, dar se vede cd biutura l-a imbdtrAnit.
Asta e... zic eu, ciutindu-mi vorbele, cu respirafia tiiat6.
-
Kimberly aproape ci-si cere scuze.

- $tiu. Voiam atAt de mult si-1i spun. Nu mi-a pllcut ci 1i-am


ascuns lucrul ista, dar nu era treaba mea.
Mi prinde de mdnl si mi strdnge ugor.

rz Dupi ce am gisitfericirea
AnnaTodd 'r3

-- Christian m-a asigurat ci, atunci cind Trish ii va da voie, ii va


ryune lui Hardin.
Eu doar...
-
Itespir adinc.

- Asta face Christian? Ii spune lui Hardin acum?


M[ ridic din nou in picioare gi Kimberly igi ia mina de pe mine.
- Trebuie si ajung la el. O si igi iasi...
Nici mlcar nu vreau si-mi imaginez cum o si reaclioneze Hardin
lp uuz.ul acestei vegti, mai ales dupi ce a dat peste Trish qi Christian
Ittrpreuni aseari. Va fi prea mult pentru el.
Asta face.
-
Kim ofteazi.

- Trish n-a fost in totalitate de acord, dar Christian a zis ci e


nproape gata si accepte gi ci oricum lucrurile au inceput s-o ia razna.
lmi scot telefonul. Nu-mi vine s[ cred cum i-a ascuns Trish acest
Irrcru lui Hardin. Mi gindisem la ea mai degrab[ ca la o mam[, qi acum
rrri se pare ci n-am cunoscut-o niciodatl ca femeie.

Jin telefonul la ureche, agteptdnd ca Hardin si-mi rlspundl.


Kimberly spune:
I-am spus lui Christian ci n-ar trebui si vd desparti cind ii
-
npune lui Hardin, dar Trish a fost de pirere ci trebuie s[ fie singur cu
cl cind afl6 povestea...
Kimberly strAnge din buze gi se uitl in jurul ei, prin parc, apoi
lEi ridici privirea spre cer. Mie imi intri automat cisufa vocald a lui
llirrdin. Formez din nou numirul, in vreme ce Kimberly sti ticuti,
tlrrr telefonul e tot inchis. imi indes telefonul la loc in buzunar gi incep
srl-mi frdng mAinile.
Poli s5' mi duci la el, Kimberly? Te rog!
-
Da. Desigur.
-
Sare in picioare giJ strigi pe Smith.
Cind il vid pe copilag cum vine cltre noi in pas siltat, imi dau
scama ci Smith e fiul lui Christian... qi fratele lui Hardin. Hardin are
un frilior. Apoi gindul imi zboari la Landon... ce inseamni asta pentru
Landon qi Hardin? Oare Hardin va mai dori si aib6.de-a face cu el, acum
ci intre ei nu existi nicio legituri de familie? $i Karen, ce se va intAmpla
cu Karen gi cu prijiturile ei minunate? $i Ken ce va fi cu omul 6sta care
-
face eforturi sd se revangeze pentru copildria ingrozitoare a unui copil
care nu e fiul siu? Ken oare gtie? Capul mi se invArte qi trebuie sil vid
pe Hardin. Trebuie s[ afle ci sunt aici ca si-l sprijin gi c-o vom scoate
noi la capit impreuni. Nici nu-mi pot imagina cum se simte acum; cred
ci e de-a dreptul coplegit.
Smith qtie? intreb.
-
Dupi cdteva clipe de ticere, Kimberly zice:

- Ne-am gAndit ci qtie din cauza felului in care se poarti cu


Hardin, dar n-are de unde.
imi pare riu pentru Kimberly. Deja a trebuit s[ treaci peste
infidelitilile logodnicului ei, iar acum, asta. CAnd Smith ajunge la noi,
se opregte gi ne arunci o privire misterioasi, de parci ar gti despre ce
am discutat. N-are cum, dar felul in care o ia inainte qi se duce la magini
fird si spuni vorbi mi face si mi indoiesc.
o
Ne indreptim citre Hampstead ca s[-i gisim pe Hardin gi pe tatil
lui, iar eu mi simt cuprinsd de valuri de panici.

r4 Dupiceamgisitfericirea
2

Hardin

Zgomotul de lemn sflrAmat risuni in tot barul.


Hardin, inceteazi!
-
Glasul lui Vance se aude ca un ecou, de undeva.
O alti bufnituri, urmatd de zgomotul ficut de niqte pahare sparte.
Sunetul mi incAntl gi-mi sporeqte pofta de violen16. Trebuie si sparg
ccva, si distrug ceva.
$i chiar asta fac.
Brusc se aud flpete, iar eu ies din transi. lmi privesc mAinile gi des-
topilr o bucatS' despicati din piciorul unui scaun scump. Mi uit la felele
tlisperate ale oamenilor speriali, ciutind un singur chip: pe cel al Tessei.
liu nu e aici gi in mijlocul acestei crize d.e furie nu-mi dau seama dacl
rlsta e sau nu un lucru bun. S-ar speria; gi-ar face griji pentru mine, s-ar
prtnica gi m-ar striga ca si m[ linigteasciL.
Dau repede drumul lemnului, de parci m-ar fi ars. $i simt nigte
rn0ini care mi cuprind de umeri.

- Scoate{i-l de aici inainte si vini polilia! spune Mike, cu o voce


rnui puternici decAt oricind.
Ia-fi dracului miinile de pe mine!
-
Mi smulg de lingi Vance gi mi uit la el cu uri. Vid rogu in fala ochilor.

- Vrei si mergi la pugcirie?! !ip[ el, la numai cAliva centimetri


rlistan{i de fala mea.
Vreau si-l trdntesc la pimdnt, si-l string de g6t...
Dar niqte femei incl mai lipi iarigi
gi asta md impiedici s-o iau
ruzna. Mi uit la barul ista scump gi observ paharele imprigtiate pe
jos, scaunul rupt, mutrele ingrozite ale clienlilor care speri sl scape de
micel. in scurt timp o s[-gi revini din goc 9i o si se infurie ci le-am
stricat momentul lor de fericire excesiv de costisitoare.
Christian md ajunge din urmi in timp ce ies ca din pugci pe lAngi
receplionerd.

- Urcd la mine in magini gi-o si-!i explic totul, guierd el.


ingrijorat ci s-ar putea ca in curAnd sd apari poliligtii, fac ce-mi
spune, dar habar n-am ce trebuie si simt sau ce spun. in ciuda mdrturisi-
rii, tot nu-mi vine si cred aga ceva. E imposibil gi ridicol in acelagi timp.
Md agez pe scaunul din dreapta, iar el se arunci lAngi mine.

- N-ai cum si fii tatil meu, nu e posibil. N-are niciun strop de


logici.
Md uit la magina asta scumpi inchiriati gi mi intreb dacd asta nu
inseamni cumva ci Tessa e sinistratl in nenorocitul ila de parc in care

am lisat-o.
Kimberly are maqini, nu-i aqa?
-
Vance mi priveqte derutat.
Da, sigur c6 are.
-
Torsul silen{ios al motorului devine din ce in ce mai zgomotos pe
mlsuri ce inaintdm prin trafic.
imi pare rlu ci ai aflat aqa. Totul s-a legat pentru o vreme, dar
-
pe urmi lucrurile au inceput s-o ia la vale, ofteazd el.
Nu zic nimic, cici gtiu cd daci deschid gura imi pierd cumpitul.
imi infig unghiile in coapse; durerea ugoarl mi ajuti si mi stipAnesc.
- O si-!i explic, dar trebuie si fii deschis Ia minte, bine?
Se uiti la mine gi ii zlresc compitimirea din privire. N-am nevoie
de mila lui.
Nu-mi mai vorbi ca qi cum a9 fi un copil, md ristesc eu.
-
Vance se uiti la mine, apoidin nou la drum.

- $tii ci am crescut cu tatil tiu, cu Ken - am fost tovardgi de


cAnd ne gtim.
Sincer s6fiu, nu ;tiam asta.
-
Md uit urdt la el, apoi imi intorc privirea citre geam.

r( l}rni eo rm aicif forieiror


AnnoTodd 17

Se pare c[ eu nu gtiam nimic'


-
Iati, e adevirat. Am crescut aproaPe ca nigte frafi.
-
Apoi i-ai futut nevasta? zic eu, intrerupAnd povestea asta de ador-
-
rrrit copiii.
Uite, mirdie el.
- volanul'
Nodurile degetelor i se albesc de cAt de tare strAnge
incerc si-!i explic toatl povestea asta' aqa ci las6-mi si vorbesc'
-
Inspirl addnc ca si se calmeze.
si-!i rispund la intrebare, n-a fost aga. Mama ta 9i Ken erau
Ca
-
irnpreuni din liceu cind ea s-a mutat in Hampstead' Era cea mai fru-
rrroasd fati pe care o vizusem vreodati.
Stomacul mi se intoarce pe dos cAnd imi amintesc ci Vance o seruta
l)('mama.
Dar s-a indrigostit de Ken imediat. iqi petreceau tot timpul
-
inrpreuni, aga cum ficeau qi Max 9i Denise. Noi, cei cinci' formam o
rrricr.r{d gagci, ag putea sPune.
Ofteaz|pierdut in amintire, apoi vocea ii devine rece'
Era spirituali, degteapti ;i indrlgostiti pdnl Peste cap de tatll
-
tilu Ia naiba. Nu pot se-l numesc altcumva'..
-
Scoate un geamit qi bate cu degetele in volan. Apoi continuS':
Ken era deqtept de-a dreptul genial qi cAnd a mers la facultate
- - -
t.tr mai devreme cu un an, a devenit un om ocupat. Prea
lrurs[ intreagi qi

ocupat pentru ea. iEi petrecea aproape tot timpul la gcoali. in scurt timp
irrrr rdmas doar patru qi lucrurile dintre mama ta 9i mine'.. mi rog, sen-
lirrrcntele mele au luat amploare, in timp ce ale ei au inceput si se nasci.
Vance face o pauzd scurti ca si schimbe benzile 9i si porneasci
vcntilatorul ca si intre mai mult aer. Atmosfera e tot inibugitoare, iar
rr r i u tea mi se invdrte cAnd el incepe din nou si povesteascd'

- Am iubit-o intotdeauna qi ea qtia asta, dar il iubea pe el, iar el


era

t cl rnai bun prieten al meu.


Vance inghite in gol.
Zilelegi noplile treceau gi am devenit.'. intimi. Nu sexual in acel
-
rrrornent, dar amAndoi aveam sentimente gi nu ni le mai ascundeam'

S-ar putea să vă placă și