Sunteți pe pagina 1din 20

DREPT

CONSTITUȚ
IONAL Ș I
INSTITUȚ II
POLITICE 1
9 Conf. univ. d
CURS 018 r. Flavia Ghen
cea
-2
2017
DREPTURILE, LIBERTĂ Ț ILE Ș I ÎNDATORIRILE
FUNDAMENTALE ALE CETĂ Ț ENILOR

0 Drepturi și îndatoriri;
0 Aparițe;
0 Definire;
0 Sfera drepturilor – generații de drepturi;
0 Natura juridică ;
0 Corelația dintre reglementă rile interne și cele
internaționale;
0 Clasificarea drepturilor și libertă ților fundamenatle
NOȚ IUNI INTRODUCTIVE
0 Drepturile sunt o limbă comună tuturor oamenilor;
0 Drepturile au fost revendicate sub forma unor libertati fata
de puterea politica (libertatea de exprimare, libertatea
constiintei, libertatea intrunirilor);
0 libertati desemneaza acele prerogative ale cetateanului care
presupun optiunea;
0 Origini: epoca antică & secolul luminilor;
0 Reglementă ri juridice după apariția primelor Constituții;
0 Conceptul de drepturi=
0 Posibilitatea de a recunoaște identitatea indivizilor;
0 Precizarea unor limite pentru puterea politică
0 Drepturile – instrument de protecție a individului în
raporturile cu colectivitatea
0 În documente juridice – sec XX – 10.12.1948 –
Declarația Universala a Drepturilor Omului;
0 16.12.1966 - 2 pacte internaționale referitoare la
drepturile politice și sociale și drepturi economice,
sociale și culturale;
0 Multiplicarea fenomenului la nivel de state sau conventii
– Convenția Europeană pt apă rarea drepturilor omului și
a libertă ților fundamentale;
0 Valoarea universală își pierde din stră lucire unde
dezvoltarea economică este precară (ex. Dreptul la
învă ță tură , să nă tate etc);
0 Apare problema eficacită ții conceptului de drepturi ale
omului
0 “Drepturi si liberati ale omului si cetateanului” =
distinctia pune in evidenta faptul ca se urmareste atat
protectia cetateanului cat si a omului in general, fie ca
e cetatean strain sau apatrid ;
0 “Drepturile Omului” = drepturile se atribuie omului
considerat ca fiinta sociala si ca persoana inzestrata
cu trup si constiinta.
0 “Drepturile fundamentale”
0 acele drepturi esentiale pentru viata, liberatatea si
personalitatea omului, precum si acele drepturi care
reprezinta conditiile sale indispensabile de existenta si
afirmare pe plan economic, social, cultural si politic;
0 Sunt drepturi subiective – facultă ți ale subiectului
raportului juridic de a acționa într-un anume fel sau de a
cere altora o anumită atitudine
0 “Indatoriri fundamentale” = sunt acele obligatii
carora societatea le acorda o valoare mai mare si ca
atare le ridica la rangul de datorii constitutionale.
0 Ele creeaza conditiile realizarii de catre stat a unor
drepturi cetatenesti; posibilitatea de a garanta
ordinea legala si de a apara tara.
0 Realizarea Indatoririlor fundamentale este asigurata
prin convingere sau prin forta coercitiva a statului.
0 Indatoririle nu se afla chiar intr-o corespondenta
simetrica cu drepturile. Unele drepturi fundamentale
pot fi considerate prin ele insele indatoriri.
GENERAȚ II DE DREPTURI
0 Drepturile din prima generație:
0 Drepturi civile și politice – libertatea individuală , libertatea
conștiinței, libertatea de exprimare – cele mai necesare pentru
afirmarea individului în raport cu statul;
0 Au apă rut ca mă suri de protecție contra arbitrariului
guvernanților;
0 Nu presupun intervenție din partea statului – drepturi negative;
0 Sunt recunoscute în virtutea calită ții de ființă umană
0 Drepturile din a doua generație – drepturi sociale,
economice și culturale – dreptul la muncă , la educație, la
protecție socială ;
0 Presupun intervenție din partea statului, acțiuni, mă suri, garanții;
0 Sunt recunoscute în virtutea calită ții de membru al unei
comunită ți;
0 Drepturile din a treia generație – drepturi de
solidaritate – dreptul la pace, le dezvoltare, dreptul la un
mediu să nă tos;
0 Exprimă noi aspirații sociale;
0 Ridică mai multe întrebă ri: cine este titularul lor? Individul
sau umanitatea???
0 Drepturi din a patra generație (?)– protecția datelor
personale, protecția vieții private
0 Noi drepturi:
0 Dreptul la dezvoltare;
0 Dreptul la fericire;
0 Dreptul la un nivel de trai decent – art. 47;
0 Dreptul de a te indigna;
0 Dreptul de a fi lasat în pace….....
CLASIFICAREA DREPTURILOR SI
LIBERTATILOR FUNDAMENTALE
0 1. private, publice, poltiice;
0 2. drepturile fundamentale = drepturi individuale și
drepturi colective;
0 3. drepturile fundamentale = egalitatea civilă și libertă ți
individuale – libertă ți de ordin moral ș libertă ți de ordin
material;
0 Libertă ți – libertăți primordiale și libertăți secundare;
0 Drepturi fundamentale = drepturi individuale – dreptul
de proprietate, libertatea persoanei
drepturi colective – dreptul de
asociere, egalitatea între sexe etc
CLASIFICAREA DREPTURILOR SI
LIBERTATILOR FUNDAMENTALE
0 1. Inviolabilitatile – sunt drepturi care ocrotesc viata persoane,
siguranta ei fizica si psihica, posibilitatea de miscare libera, siguranta
domiciliului (dreptul la viata, la integritate fizica si psihica, libertatea
individuala, dreptul la libera circulatie, dreptul la ocrotirea vietii
intime, dreptul la ocrotirea vietii familiale si private, inviolabilitatea
domiciliului, secretul corespondentei, etc.).
0 2. Drepturile si libertatile social-economice si culturale – asigura
conditii sociale si materiale de viata si presupun interventia
materiala a statului pentru a face posibila realizarea lor (dreptul la
invatatura, sanatate, dreptul la munca si protectie sociala a muncii,
dreptul la casatorie, la moștenire, dreptul copiilor la protecție etc.).
0 3. Drepturile exclusiv politice – sunt cele care fac
posibila participarea cetatenilor la viata politica –
dreptul de a alege și dreptul de a fi ales;
0 4. Drepturile si libertatile social-politice – sunt o
categorie care presupun optiunea cetatenilor pentru
exercitarea lor. Ele fac posibila exprimarea lor
(dreptul la libera exprimare, dreptul la informație,
libertatea întrunirilor, drepturi religioase, etc.)
0 5. Drepturile garantii – au rol de a proteja
persoana atunci cand drepturile sale sunt amenintate
de autoritati (dreptul de aparare, dreptul persoanei
vatamate de o autoritate publica, dreptul de
petitionare).
PRINCIPIILE DREPTURILOR, LIBERTATILOR SI INDATORIRILOR
FUNDAMENTALE IN CONSTITUTIA ROMANIEI

0 Există anumite reguli fundamentale aplicabile tuturor


drepturilor, libertă ţilor şi îndatoririlor fundamentale ale
cetă ţenilor, rezultate din textele constituționale – Capitolul I,
Titlul II, sau coroborat cu altele
0 1. Universalitatea – toti cetatenii se pot bucura de toate
drepturile si indatoririle fara deosebiri – art 15 alin. 1;
0 Se referă la sfera drepturilor – exprimă vocația cetă țeanului pt toate
drepturile;
0 Se referă la titularii drepturilor - toţi cetă ţenii unui stat se pot
bucura de aceste drepturi şi libertă ţi .
0 Universalitatea drepturilor implică universalitatea
îndatoririlor!!!
0 Universalitatea privește toate drepturile și libertă țile, indiferent
în ce tip de act sunt cuprinse;
0 2. Neretroactivitatea – art 15, (2) – este consfintita de
Constitutie – legea dispune numai pentru viitor, cu
exceptia legii penale mai favorabile;
0 Principiu de rang constituțional – aplicabil tuturor ramurilor de
drept.
0 3. Egalitatea in drepturi si indatoriri a cetatenilor –
cetatenii romani sunt egali in fata legii fara discriminari,
deosebire de rasă , naţionalitate, origine etnică , limbă , religie,
sex, opinie sau apartenenţă politică , avere sau origine socială
0 Nimeni nu este mai presus de lege, iar respectarea legii este
obligatorie. – art. 16 (1 si 2) si art 4 (2)
0 4. Exercitarea functiilor si demnitatilor publice de cetateni
romani care au domiciliul in tara – art 16 (3) + 54(2).
0 5. Protectia drepturilor cetatenilor romani in
strainatate si obligatiile lor – art 17;
0 cetă ţenia româ nă este legă tura politică şi juridică dintre
cetă ţean şi stat => cetă ţenii româ ni care se află în stră ină tate
au dreptul să apeleze la protecţia autorită ţilor româ ne
0 6. Protectia drepturilor cetatenilor straini si
apatrizilor in Romania – art 18;
0 Cetă țenii stră ini și apatrizi se bucură în Româ nia de protecție
juridică – protecția generală a persoanelor, averilor;
0 Dreptul de azil – gă zduirea stră inilor daca sunt persecutați în
statele lor pentru activită ți dedsfă șurate în slujba umanită ții;
0 Azilul se acordă celor urmă riți pentru activită ți politice și nu
pentru fapte de drept comun;
0 Azilanții nu pot fi extră dați, au toate drepturile mai puțin cele
exclusive pt cetă țenii româ ni
0 7. Dreptul cetatenilor romani de a nu fi extradati sau
expulzati din Romania – Extradarea si expulzarea sunt
incompatibile cu relatia de cetatenie in cadrul careia statul trebuie
sa-si protejeze cetatenii – art 19.
0 EXTRADAREA – este o institutie juridica care permite unui stat de
a solicita altui stat, pe teritoriul caruia s-a refugiat unui dintre
cetatenii sai, sa i-l predea. Extradarea permite ca autorii unei
infractiuni sa nu ramana nepedepsiti, ascunzandu-se in alte state.
Nu se admite extradarea pentru ratiuni politice sau atunci cand
persoana ar fi supusa la tratamente inumane. Extradarea se
admite in cazurile de piraterie marina, aeriana, a traficului de
femei si copii, de organe, arme, stupefiante, in caz de genocid,
terorism etc. 
0 EXPULZAREA – este institutia juridica ce permite autoritatilor
publice dintr-un stat sa oblige o persoana sa paraseasca tara,
punand capat in mod silit sederii acestei persoane pe teritoriul
sau.
0 8. Prioritatea reglementărilor internaționale – art 20 -
Interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor in
concordanta cu reglementarile internationale – dispozitiile
constitutiei vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu
declaratia universala a drepturilor omului si alte tratate la
care Romania este parte.
0 9. Accesul liber la justitie – art. 21, garantie a apararii
drepturilor si libertatilor
0 – justitia se realizeaza de că tre judecă tori independenți și
inamovibili prin ICCJ, precum si celelalte instante;
0 Oricine are acces la justiție – cetă țean româ n, stră in sau
apatrid;
0 Poate fi apă rat în justiție oirce drept sau liberatte și orice
interes legitim, fă ră deosebire dacă acesta rezultă din
Constiutție sau din alte legi.
0 10. Caracterul de exceptie al restrangerii unor drepturi
si libertati – art 53 – Constitutia permite restrangerea unor
drepturi si libertati numai pe baza legii si numai daca se
impune in cazuri precis determinate;
0 In general documentele juridice admit existența unor limită ri,
restrâ ngeri în legă tură cu exercițiul drepturilor și libetă ților
umane – legitimitatea constă chiar în conceptul de libertate:
0 Libertatea constă în a face tot ce nu dă unează altuia. - art. 4
Declarația omului și cetă țeanului, Franța, 1789;
0 exerciţiul drepturilor naturale ale fiecă rui om nu are limite
decâ t cele care asigură celorlalţi membri ai societă ţii să se
bucure de aceleaşi drepturi. Aceste limite nu pot fi
determinate decâ t de lege;
0 Dr roman: alterum non laedere - oricine, tră ind onest şi dâ nd
fiecă ruia ce i se cuvine, îşi putea exercita drepturile pâ nă la
limita la care ar fi dă unat altuia............
0 Art. 53 din Constituţie permite restrâ ngerea
exerciţiului unor drepturi şi libertă ţi cetă ţeneşti, dar
numai ca excepţie şi numai condiţionat ;
0 numai dacă se impune, după caz, pentru: apă rarea
siguranţei naţionale, a ordinii publice, a să nă tă ţii ori a
moralei publice, a drepturilor şi libertă ţilor
cetă ţenilor, desfă şurarea instrucţiei penale;
prevenirea unei calamită ţi naturale ori a unui sinistru
deosebit de grav;
0 Constituţia limitează chiar legea de restrâ ngere doar
la anumite situaţii clar definite şi de o incontestabilă
importanţă ;
TEMA
0 Analizati teoriile naturii juridice a drepturilor
fundamentale:
0 Teoria drepturilor naturale;
0 Teoria individualistă ;
0 Teoria drepturilor reflexe;
0 Analizati categoria de noi dreturi ale omului;
0 Analizati modul in care este aplicat principiul
liberului acces la justitie
Există doar u
n lucru
bun - știința
și doar un lu
ra te cru rău
Soc - neștiința