Sunteți pe pagina 1din 8

ANALIZA A elaborat : Olaru Drăgălina

FINANCIARĂ Profesor: Țurcanu-Munteanu Natalia


A CREDITULUI
DEFINIREA SUBIECTULUI:
Analiza financiara este activitatea de Analiza financiara reprezinta un ansamblu
diagnosticare a starii de performanta de concepte, tehnici si instrumente care
financiara a intreprinderii la asigura tratarea informatiilor interne si
incheierea exercitiului. Ea isi propune externe, in vederea formularii unor
sa stabileasca punctele tari si le slabe aprecieri relevante referitoare la situatia
ale gestiunii financiare, in vederea unui agent economic, la nivelul si calitatea
fundamentarii unei noi strategii de performantelor sale, la gradul de risc intr-
mentinere si dezvoltare intr-un mediu un mediu concurential extrem de dinamic
concurential .

Analiza creditului reprezintă procesul de Creditul este o operatiune de imprumut


evaluare a riscului de creditare. Riscul de reglementata printr-un contract, prin care o banca iti
creditare trebuie apreciat în funcţie de ceea pune la dispozitie o suma de bani in schimbul:
➤⠀unui pret numit „dobanda”;
ce banca se aşteaptă să realizeze de pe urma
➤⠀si a altor costuri mentionate in contract.
creditării.
A N A L I Z A F I N A N C I A R A A   C R E D I T U L U I

Procesul de creditare este


potenţial purtător de
câştiguri; acestea se pot grupa
Castigurile în două categorii: Castigurile directe
indirecte
Câştigurile indirecte sunt mult mai greu
de cuantifice şi mai incerte. Acordarea Câştigurile directe sunt imediate şi
unui credit poate să atragă după sine cuantificabile adeseori. Cele mai
iniţierea sau menţinerea unei relaţii, o importante sunt dobânda şi comisionul
creştere a depozitelor, precum şi o creştere încasat de bancă. La acestea se poate
a cererii pentru alte servicii bancare. adăuga soldul creditor minim al
Ansamblul acestor câştiguri trebuie avut contului clientului, sold care reprezintă
în vedere atunci când expunerea la risc garanţia creditului.
este analizată şi, eventual, acceptată
M E T O D O L O G I A D E C R E D I TA R E  
Procesul de analiză a creditului are
două dimensiuni:

o dimensiune cantitativă  o dimensiune calitativă

Dimensiunea cantitativă a analizei creditului are la bază o serie Analiza calitativă presupune adunarea şi actualizarea tuturor
de activităţi specifice de colectare, prelucrare şi interpretare a informaţiilor referitoare la responsabilitatea financiară a
tuturor informaţiilor referitoare la client, la care banca are acces. debitorului, determinarea scopului real al contractării
Acestea sunt: analiza datelor financiare, prognoza evoluţiei împrumutului, identificarea riscurilor cu care se poate confrunta
viitoare a activităţilor clientului, evaluarea capacităţii de debitorul şi estimarea seriozităţii şi implicării debitorului în
rambursare prin analiza şi prognoza fluxurilor viitoare anticipate respectarea angajamentelor asumate faţă de bancă. Elementele
de venituri şi cheltuieli, evaluarea capacităţii debitorului de a determinante ale gestiunii riscului individual de creditare sunt:
rezista la şocuri. Rezultatele acestor activităţi sunt relativ uşor capacitatea de plată, caracterul debitorului – dorinţa sa de a face
cuantificabile şi pot contribui la fundamentarea unei decizii plata, capitalul – averea debitorului, garanţia (reală sau
obiective privind expunerea băncii la risc, care rezultă din personală), condiţiile de mediu. Dintre aceşti cinci factori
angajarea creditului analizat. primul este cel mai important
Creditorii, în special băncile, sunt expuşi următoarelor tipuri de riscuri: 

Riscul modificării
Neîndeplinirea contractului de credit
Riscul modificării dobânzii puterii de cumpărare
se datorează lipsei de lichiditate şi
de piaţă. Creditele pot fi este determinat de
solvabilitate a debitorului. Unele
contractate cu dobânzi fixe intensitatea procesului
creanţe pot fi recuperate parţial, în
(valabile pe toată durata inflaţionist (poate fi
timp ce altele devin nerecuperabile.
contractului) sau cu dobânzi măsurat prin
Băncile se protejează de risc prin: -
variabile, care se modifică calcularea dobânzii
diversificarea portofoliului pentru
în funcţie de fluctuaţiile reale). 
dispersarea riscurilor; - includerea
unei prime de risc în cadrul ratelor de ratei dobânzii pe o anumită
dobânzi practicate; - includerea de piaţă. Băncile, acordă
clauze protectoare, de garantare, în împrumut cu o rată a
contractul de credit, pentru a reduce dobânzii variabilă.
efectele neexecutării de către
debitor. 
 În funcţie de gama de operatiuni bancare ce pot genera riscuri, acestea din urmă pot fi:

1) riscuri financiare, care afectează în mod direct gestiunea bilanţului şi care


includ: 
 riscul de creditare 
 riscul de lichiditate 
 riscul de piaţă
 riscul de faliment
2) riscuri de prestare asociate operaţiunilor din sfera serviciilor financiar-bancare
şi care includ:
  riscul operaţional
  riscul tehnologic 
 riscul produsului nou 
  riscul strategic 
3) riscuri ambientale care sunt generate de faptul că banca operează într-un mediu
concurenţial strict reglementat de autoritatea bancară (B.N.R.) şi într-un mediu
Principalii indicatori care exprimă riscul
global de creditare sunt următorii: 
1. ponderea creditelor în activul total al băncii
(credite totale / activ total); 
2. ponderea creditelor de calitate medie în
totalul creditelor [credite de calitate medie (în
observaţie + substandard + îndatorare) / credite
totale]; 
3. ponderea pierderilor datorate portofoliului de
credite (pierderi aferente portofoliului de
credite / valoarea totală a portofoliului de
credite); 
4. ritmul de creştere a creditelor faţă de
creşterea activului (∆ credite totale / ∆ activ
total); 
5. gradul de acoperire a pierderilor din credite
din profitul net (profit net / pierderi aferente
portofoliului de credite); 
6. gradul de acoperire a pierderilor din credite
de către fondul de rezervă (fond de rezervă /
pierderi aferente portofoliului de credite). 

S-ar putea să vă placă și