Sunteți pe pagina 1din 7

de 42 de zile, nimic altceva dec6t suc de ln timpul acestui tratament nu este permis slm6ncati, timp legume ii,*i*il' recorirandate,

doar in cantit{ile $abilite. patii;500 nl de *" p" ,i pentu a satisfaco foamea (cu cit mai pufin, cu atat mai Se pot "oorrrriu bine). r r^ r_ al lui Breuss, dtn legume ultivate eiologic Aveti posibilitatea s[ vi preparati singur sucul de legume folosind urm[toarea refet[:
300 g

TRATAI$ENTUL TOTAL ALi CANCCRU TUI'

, r, .:,L-r printr-o va iar sucul --- {i filtrat --,-g ^ siti finl de ceai sau printro iingurnde sedimente'Acoste sedimente nu trebuie s[ fie un tifon, deoarece la fiecare 250 ml de suc existe pot fi hranl pentru celulele canceroase' d9 as.e1en3? soRsumate, deoa"eoe s""t amoif d9 inghdi! doar sucul meu de legume 9i ceaiuri de plante 42 eio#oou" din hranla riiiix, a"oi, dacl

.........fe1in[ loog 70g """"'cartofi ....-....:..:::.:...."""' riacne (chinezeascd) 30 g


Toate legumele sunt trecute

100g

................i..'."';"'morcovl

pni"ttrilJt"etoi

cancerul t $tr trii{i' zile, excresce$a canceroas[ moare gi-dumneavoas$i de ri rrg tn te"t"t" in aceasti perioads, v[ vefi sim{i bine. Eu insumi am cniar dace ln acea utmat tratamentul 9i am tuorat r'hai mult ca niciodatl --^ zile .-^:-+^ ,ro o ?a oit* zso mr de suc pe zi, cu alimentalie normaltr' cateva -:r^ inainte de aincepe Este util ,e sucul' dieta ou suc, pentru ca astfel s[ v[ acomodati cu

piilJffi fti; ";;;;f

perioadi'

ML DE SUC PE 4 tiw"ra iit tugnifg itt*diat. Mefya(i-7 pentru a-r amestecacusarivd" sorbili de suc de puteti bea pfrnfr"s*;iit6idar na iste ,io*.nlni, din cfrndtn cand se poate tw a tnghiliturd Ia s00 ml, vanh muratfr (moare), dacdvdPloe'

pu\nRu

pArrA A SUpRAVIETIJI E NEVOIE DOAR DE 125 ML

r'l

eso

Ceaiuri importante pentru Trahmentul total al cancerului

Ceaidesatvie (Sabiaofrcinslis) pentru gargar6, s-alvia trebuie i*r**rfr.u ap[ fierbinte 10 minute (ap[ purificatE sau filtrat[), dar, de salvie uscatii la o jumltate de litru de apl pentru b6w, ea t udt" riurtJ"*rt 3_mr3ute. runeli o linguritr ai o pune{i intr-o cantr' Fi"tteiifarifi* te nutUa'fa foc mis 3 mirute. lnoi o.lt1u1i de pe focfoarte importante pentru-gargar6, dar aceste isen$ele-carcsunt hrgl de uleiuri salvia,ootii" o prin ceaiul de b6ut. Astfel, ele sunt eliminate in exact 3 minute uleiuri nu trebuie activ[ care est foarte importanti eliberati o enziml evaBorare, rn ti*puiFr"iu"rii, in acel momentfiind mlduva spintrrii 9i ;;;il4oJ" ghndete, pentru -i +^o+B 'iaro r vefi proceda astfel, zi, toatd viafa. Daci Din aceste moii* ttuuuiu *e udtic"ui de salvie in fiecare foarte rar vd veti mai imbolnlvi' de pe foc ai-l lisafi un pic, apoi addugafi Dupe fieruere" rJ"i"i timp de 3 minute, luati reoipientul 10 minute, apoi streourali lichidul pontru biut' pufinn,sunitoare si;;i;iIE pentrueroml. Llsafi ia inhrzat

ilre j.}; fi;i;Tn

discuri'-

CeriPentmrinichi

Combinafia de ceaiuri Breuss:

ienf qelty t!11".T11 1e 15ri, l:': saptrmeni' " fiartl -3 prizl (ctt putef ouprinie intre digetul marc gi dou[ degete) lntr-o can[ cu api . plstrafi-l separat' (purificaie r'* nfttutil, f6"tt.l9 minute, apoi strecurati-l 9i sau frltrata) impieun cu plantele rimase ln sitii si Apoi mai 1*d;"6.6ri * 14 ri"itiitu lp"rificatn
e?"'r"
. pune{i o

g l0g 8g 6e
15

..."""'coada calului

"""""uzica
....-......1........""""'troscot ....'.""sun[toare

*iiiiii'*t'un'

amesteca{i cele doui ceaiuri (lichidele obfinute in puneli-o la fiert r"T.i" -i" tirp au io -.i"*ei.ipoi frltrati 9i cele dou[ etaPe). . . -, ln acest mod. Existi cinci substan{e in ceaiul Mu$i vor inteba de ce se prgqarn ceaiul:pentru rinichi pentru rinictii care nu trebuie fierte' alffel vor fi distruse'
t

DupaRudolfBreuss

,,

Exist6 totuqi a $asa substanF, acidul salicilic, pe care o oblinem doar cdnd fierbem ceaiul (partea solidtr rflmasd) timp de 10 ceai-ul pentru rinichi trcbuie sr lieluffdoartrei srpttrmAni. O jumatate de can[ cu ceai reco trebuie luati pentru io.*put dimineaf4 pe stomacul gol, apoi inainte de pr6nz gi din nou lnainte de culcare. Duptr 3 siptlmf,ni.intrerupefi c-ura.cy ceai pentru rinjchirDupi o pauzi de2-3 s[ptlmani putefi

minute.

din nou ceai pentru riniohi, dupi necesitfii. In timpul acestei perioade n"
sau de vacd. 3. Ceat de ntrprasnic

loi**ufi

bea

supi de carne de porc

(Gtarfunnrobrtiwntn) L[sa;i o prizi de planti tntr-o apa. fiarti (purificati sau filtrattr) fierbinte, timp de l0 "ry tiecfo zi. minute. Stecurati $i bef o cantr cu ceai reoe in T Indicafii importante gi explicafii: cottsider ceaful de salvie ca fiind cel mai importantdin{ to1t9 ceaiurile; el ar trebui s[ fie biut intreaga Nu dggeaba inneFt roTan a ssris: ,,De ce s{ meri ceid salvia rr;;t" il greoinu yiatf. T ta?,, prin aceasra et lnfelege4 desigur, de ce si mori tiln6r. Ceaiul pentru rinichi (combinalia c9aiul Breuss) ar trebui str fie folosit pentru orice afecliune {e. timp de 3 siptrnini,ln special cind suferili de inflamafii sau lnainte d; G;{tt. profilactic, tratamentnl cu ceai pentu ri{9hi poate fi f6cut de 3-4 ori pe 8n, dar intotdeauna-cu pauze de cel pugin 3 sdpt6m6ni. Ceaiul de ndprasnic este absolut necesar pentru toate tipuril" oL X sau tratament cu radiafii. "*.rt, i,o rireciur c6nd agi f6cut deja raze

cum sd urmali corect rratamentut totat al cancerului


Dactr vefi face tratamentul corect, vefi pierde doar pulin

Jbdzahb!

tn gurr, amestecand-o bine cu salivi, dup[ care o inghitifi luali o alt[ inghifitur.e de suc, in funefie de cit ae ro"me vi este. in timpul dimine{ii putefi avea nevoie de circa 10-15 iaghitituri de suc. Be{i suc doar dactr simfili nevoia. intre lnghititurile de suc b4i ceai rece de salvie, 6t
dori[r,

ll2 o16 - o or[ dup6 aceear *l'Y49-Tghititurr mici de suc ai {inefi.o ugor' Dupd 15-30 minute

ll2 ofi- o or{mai.tflrziu: Beti l-2 strni de-ceai cilduf

Pdmul lucru dirnineaF: Be{i lncet clinsfililu1i mici,

in greutate.

jumitate de canr de ceai rece pentu rinichi (combinafia Breuss).

de salvie, cu sundtoare gi

roinili pentru aromtr.

do

totdeawta

3:l:1t Deara:
culcare.

Lapr&rz: ml (aproape

ll2

calrt) de'ceai pentru rinichi (combina{ia de ceaiuri Breuss).


oan6)de ceai pentru rinichi (combinagia de ceaiuri Breuss), lnainte de a merge la

Befi 65 ml (aproape

ll2

{, : ,r.

!e1i ceai pentra rinichi doar in primele 3 sdptdmdni de tratament! Putefi s[ mai boli pulin suc (cu inghilituS gai) dupi amiazd, cu ceai de plante dup[ prescripfie. si - -- r q0nn h 500 ml de suc pe zi, dar ou oUtigatoriut' ,lotutjlf
IMPORTAITTT:

"

In timpul Tratamentul total al cancerului gi al tratammtului peiumdtate de periaadd (21 de zile), sucul de legume, preparat confoyn meie, trebuit t"iiiiirrt mici si trebute sdfie iryltucr-iunilor foarte bine smestecat ctt salivd. Nu trebuie sd IuQi niciodatd doar sucul, ci int"otieaana tn combinalie eu ceahrile de plante recomotdde. Este de asemenea recomandat sr betl o can[ de ceai rece de nlprasnic. Acest ceai este absolut necesar pentru toatotipurile de canoer, ln srpecial fdcu-t deja mzeXou trut"*rot cuia6;agi. "49 -"S ' inghttind cantitn{i mioi de suc ai ceai bine amesteiat cu saliv6, r" r"ti r;ii"ia suplimentar

iaiiiiiiii

digestiv.

sistemul

De obicei nu este necesar sil rtrm6neJi i: in- timpul tratamentului meu. De fapt este mai bine str v6 eat menfinefi ocupaf peatu a v6 distrage atenfia de-la mincare gi boalr.

Ceaiuri pentru diferite forme de cancer


Tumoare la creier

cazurispecifice (cancere ale diferitelor ptrrfi ale corpului), trebuie str be;i suplimentar gi alte ceaiuri.
de roinifn (Melissa

In oompletarea Tratamentului total al cancerului, befi l-2 cnni de ceai rece

Wi{r##cu

lnghi{ituri mici. Punefi o pnai de plantd ln:ap[ (purificata sau filtrati) fiart4 fierbinte,

laochi

ittcdTptetlueaTratamentuluitotalalcaoceniluiibefiocan[deceirccedesilur @uplvasiaoficinalis)pe zi, cu tngbifituri mici. Puneli o pizd de plantE iri aptr (purificatE sau filnatii) fiart6, fierbinte, pentru i0 minute.
Cencr la s4q, ovar sau utr

In completarea Tratamenfului total al cancenrlui, befi o cani de ceai rece de crEigoarl gi flori de urzic6 albnt) pe zi, cu fnghi[qri mici. Pune{i o prizn de crefigoartr qi una'de flori de urzicl albl api (purifioat[ sau filtrati) fiart6, fierbinte, pentru 10 minute, la infuzat. Cancer la palat buze, limbi, glandele g8tului gi laringe In completarea Tratamentului total al cancerului beli ceai de pitrunjel de camp, conform recomand[rilor date ln capitolul "Difteria", Dup[ 42 do zile d9 tratament facefi gargarE cu o linguril de ceai gi scuipafi, apoi repeta]i. La a neia gargar4 lnghitrF incet coaiul. Repeta{i de ctteva ori pe zi. Fierbeli o lingurig Ce raaecine de pehunjel de c6mp int-o canl de ap6, timp de 3 minute. Cancer lapiele Urmali Tratamentul total al canoerului. Daci zona afectat6 este mai miai de I cml tamponafi-o de citeva ori pe zi cu o bucattr de rostopasci proaspdttiiatii. Este important[ seva ei galben6" amar[. DarcL zona afectatE este mai maf,e, lqforyf doar ln jurul marginilor 9i deasupra pielii strntrtoase din lmprejurimi. Iarna folosili o inftzie de ceai de rostopasctr, dar, din nou, doar in jurul marginilor. Pen-tru a face ceaiul, Puneli o plizi deplantd la infuzat t0 minute intr-o can6 cu apl (purificatn siu filtrata) fiart4 fierbinte. Folosifi-l cilduf. Dacd nu avefi rostopasctr proaspitii, se recomanaa aplic.area ae biter suedez. Cancer la oase, la pl5ndni sau tuberculozl In completarea Tratamentului totalal cancerului, befi o combinalie de ceai de pltlaginl ingust[, liohen de piatrS" rotunjoard 9i flori de luminlric[ in pi4i egale (combinafia Breuss). Pune{i amestecul in apn fiart6 (purificatl sau filtratii), la infuzattimpde 10 minute. Nu e nevoie si folosifi toate plantele menfionate. Beli ceai cdt de mult dorili, cu cdt mai mult cu at6t mai bine. . in caz de tuberculozE, ln complefare, luafi o lingurif5 de seminp de p[tlaginl latii cu ap[ sau ceai, o dattr
albtr moarti Qamiam moart5.lnt o can[ de

peil.
zi.

Qancolaficat in completarea Tra$nrentului total al cancerului, sorbili dou[ clni de ceai rece de coji de cartofi, o datil pe

Fierbefi o mtn[ de coji crude de sartofi in dou[ clni de ap[624 minute. Dacii organismul are nevoig veli reupi sb be!. Nu trebuie sI be{i dac[ nu vi place. Vtr recomand $ ve faceli comprese cu frunze devarzlo in plus, freca1i ugor pielea cu ulei de misline sau ulei de sundtoare diluat in ulei de mtrsline. Aceste comprese pot fi aplicate in toate cazurile de cancer. Instrucfiuni: luafi {ei frunze de varz6,gi trecefi-le prin aie caldi pentru a le spiila de praf. Frunzele exterioare sunt mai bune. Folosifi un ac cu glm[lie pentru a inmuia tervgrile. lmp[turafi o ptrturd de l&rn latii de cm gi puneti-o in pat. Puneli o bucattr de panzit de 30 cm peste _50 p6turn;,punelr un prosop peste pinzE gi intindefi frunzele de varz6 peste prosop. Pasientul se va a$eza astfel inc0t partea afectattr a corpului s[ stea deasupra frunzelor. Inconjur.a{i-i corpul cu pinza bine strins6'-api inconjurafi-l cu pitura. Acestea trebuie strilnse bine de jur imprejur, astfel iqc6t s[ nu se desfaod. Trebuie s[ se rimind aga toatl noaptea. Dac[ compresa nu este suficient deiine str6ns[ gi nu este bine tnvetit, paeientului poate s6 i se faca frig, fapt caie e d[un[tor. Daci acest lucru sE pebece, verificati compresa $ fnf$urati- I,bine. Primul lucru diminea{a, luafi compresa gi spilafi pacientul cu apd cdldu{6. Uscafi bine,-apoi lntinde{i ugor doui li"g*i de ulei cdldulin zona afectatii gi acoperili cu o pllnzi groas6, care poate fiiuatit dupi edteva minute. lnainte de a aplieacompresa, asigurali-vi cd regiunea esse caldi. . Probabil ci mai tnt6i ar tebui str fie incllzit patul.
Cancer la stomac

ln completareaTratameotului total oancerulni befi cu fnghilituri mici o canii de ceai rece de pelin. 1l plant[ intr-o cani de apii fiarttr, fierbinte (filtrati sau purificatii), doar 3 secunde. Dac[ avefi gi un stomac iritabil, beli o cand de ceai de valeriani gi ceai de pelin. rnstructiuni: Fierbefi 3 minute 1 lingurtr de rddlcintr de valerianl intr-o cani de aptr (filtratii sau p}nfigat[)' Pune$ o priz[ mic[ de pelin intr-o sfiecurltoare deasrrpra unei clni gi turnali ceaiuide valeriani timp de dow 3 seamde.
LAsaF o priz6 de

Cancer la

splini

sau pancreas

in completarea Tratamentului totdll-cancenrlui be{i cel pufin un litru de ceai de salvie cald sau rece, pe zi' De asernenea recoTTd conlpresn caHi cy flon ai g", calului ,uu pui, 9 onar. Ln$af florile de fan la infirzat' dar coada calului paiete d" "oui" 9i - - -r- -- L zu mic timp de t0 minute. ' (Aplicafi corapreso doar dac[ avefi,experienti ln aceasu Constipalie Pentnr a alina durerile posibile, poate fi folosit ceaiul de mugefel sau befi ceai slab din plante pentru constipalie sau introducegi o buotrficE de unt in rect. Tratameatul cu suc stimuleaz[ circulafia venoasi portalr atdt de mult inc4t cea mai mare parte a coufinutului intestinelor va fi absorbit de organirf. u.r.u iut"ti inresrinelor rariiimp de ry cateva

r;"fi;;{ti" aireclie.;

i,

ffifff;iifrli

inconfortabil. T-otuei trebuie re

t*;;;;;a "* i*ti grije sa;;r""r*ti

intestinere regulat.

combinaQia de ceafuri tecomandald wntnt csncer Ia aase gi pldmdni este eficientd pentru toate tipurile de cancer' Recomand acest ceai tuhnor toinnitoi p*r*prevenirea inei deJicienpe de calciu in -- r' - 'v"" ev q't timpnl cwei cu strctri.

ii ii"u,

A'lte infarmalii referitoare Ia Tratamentul total

este libertr sd decidi facltatamentul sub supravegherea meJicului seu. Nu facefi Tratamentul total al cancerului imediat aupe og"ru6" in funcfie de cum vi simlifi, trebuie g s[ agteptafi lntre dour 9i cinci luni. in tiqp]J acestei perioade o" p"i"ii bea de ml din susul de legsqeBreussgi'sl,m&rcaliatimente,cum arfi-piureuri "u"p*", d" Iegume, la 65 ml pdni la 125 di;;;fi legumesaualte

obignuiam si sprm ctr sebuie si facefi Tratamentul tota.l al cancerului sub supraveghere medicall, acensta deoarece dorearn ca medicii s[ aib6 posibilitatea de a obsena r";Ui" tn saz de tensiune scdzut[, s[ existe posibilitateaprescrierii unor medicamente i"rtt" i"i*r. Totugi, am descoperit c[ mulfi rnedici nu voiau s[ invofe despre plante gi remedii naturale. nari4i ,t iui o"rrurajau pacienlii in utilizarea curei cu suc ai prescriau medicamente caf,e nu kebuiau luate in tr*p"i""*1. Tratamentele eu injecfii gi radialii trebuis evitate in iimput tr.pi"i"" r""uri. Dar, desigur, nu este recomandat s[ facefi ceva fdr.I gtirea medicului dumneavoastri,'dar n""*" p"rr"*e

al cancerului

l;jfiil;;,il;].j;ff

dac[

ry1slu nl

sd

m6nctrnrri ugoar.

Befi sucul cu inghi{ituri mioi, intotdeauna inainte de masi, combinat cu ceaiuri confonn instrucfiunilor, lmpreunr cu ceai de salvie gi ceai pentru fnichi(combrlatia Brzuss), conform rratJentului total al cancerului. incepeyi rratamentttt toni al cqtcerului'dos sufictent ii-iiirnic.$t va rog sd vd verifica{i tn mod regulot tensiunea.

iii ,a'Jw

prnducr anrietate sau iritare pacientuIui. totat at cancerufui, rog pottul cu suc' incerca{i str ascultafi cevi;pune" corpul dumneavoastrr "l sS intrerupe{i - existii semne clare! Este p$ibil si te rccunoagtefi gi si le interprrfa$

Ilacl suferifi {gt_3r-rybuiestr in timpul,Tratamentului de sllbiciune acutii

Terapia pri".

s[ mincati arimente uro""a Folosifi foarte pufinr sare Ei mlncafi strnitos (organit g tioaior.i.jl6ncare nealteratii gi netratat[ cu chimicale, etc. o jumltate de csntr cu suc de legume pe zi, pentru in*L4srptimini, cu ingbifiruri mrtr;tnfilllftT:f*

Duptr 42 de zile de tratament prinpostcu sucuri, incepe{i rncet

\ '

Tratamentul totat al canceruluiesfe recomandat gi pentru alte boli, diferite de cancer


Aceste boli sunt: - Artritit;
- Artroze goaltr a

rfiiculatiilor);

,)

ffHffi:"lvie

Coxgrhozd (inflama{ie a articulafiei goldului); - Osteoporozd (pierderea de calciu din oase); p- Spondilarbozd (boal6 a vertebrei spinale). Pentru toate aceste boli trebuie s[urmafi rratamentul total al cancerului pentru gi ceaiul pentru rinichi (combinagia dr dieuss). Dact

X-

;i;

2l de zile,folosind it vefi urma timp ae iz aezile, nu ve

!e fapt puteli chiar s[ curfiali organismul de posibilele celule canceroase! h g* de afecfuni ale articulatiiloE recomands[ facefi ln timpul tratamentului b[i de coada calului,
4

'flori

de fdn sau paie de ov6z.

Doresc s[ mentionez

3ffiLffi n:ffi iT ll*ffi ru.,-oi" a"lilii.,i spus tuturor *"t1?I o distanfn


usu

cancersi'lorialgia"-r'*4****t'J*i,i=##HrHf#{*-$'H.it"'" i" u,rn ""*ilili"t:fLff :iffiH il|";;,.. "a,


a" mare pentru u

tnansmiarecl,L*gl";;;#;il;ilffi ,'*l?',ff :T:io:I-ilJil#; u uTlut '"i'' ur o"pl"""*"rGil6#ffi sia aat sama *1-.*
l.ur1."ir

si fr :$.diIffif[*LH'n#il#.ua"*o,il"",it;;;GIff menh'|pentrucancer, ::Tff r*a recrdei G ilil*"' reriic'ndu-se t;'d;; ff;# tr"1".#*fflmf*:;;imic artceva" majoriratea sau cunostinte cars_surer6Gffi,::ru;;Tff"?ff]11"ffflfrf"I*.j:l.l re-am ,n",,-,!'ij

"n

"o:-T"i

ugor pentuu persoanere tn

viirsti

averi rude

.;***n*lipi*'**l**n#
fost tratafi cu s

J 6"5'^;

F;

";i;;il?l;

cdritori pe

"u aparenti"*'iul"J""d"":ii;i;ffi;Trff*ffffi p"*i'teil"ni"" ri."'e f "i-J'titi""izat, este *uirleu;rd chemafi alt loc, dac6 este necesar. ezist pentru u'u"i-di ""."*"r#-1i^l'Tljffi;i;ii,t"t"1jfnHilffJi::"??j: acest lucru

nu*rffiriffi,i:#;r2'":i*Gi"'ii#"f,k*o"*,ur,,.

cat' ou'",

int"'1inllt". roli

;T:j'

'
r

9i mutafi_vii patul in

Expricarea Tratamentutui totat ar cancerurui


ra*i rrsounsur meu:

3:r ffi;ffrXtHtl""[x:t# .",,"#:r* Mulfil pacienfi doresc, de-is".r"rn


Amult dorifi,

":i,;;r#::,;;6:f;;tr:::{,::doar ,ro,*rt*,ifffi l,;j,lfi4;0d06;"iii;;i;7;:;i::r{f"",^;i;;r"ffi?{:Ll!:T"f :i{#{#X:f


Medicaneutef"

Este mult wai tnt nimie qltceva tn timpur.Tratamennhi va intdrzia un fim sau puteli chlar esua aaca ""rp totat.ar cancerurui. nu tndtcae. -succesur atte m:mcdnri diat cet" Obsemaliile mele de-a.lwgul n respectat cu dacd pacientut nu a

,=*:.::':':mfiX;qru:i.l:rr**ilffi!r: ai itra"i,*6fliWu alte sueuri' Putefi


'"

ili't f'u.*;;j i;dililn:*#:ff "ffi:fj1 il+;i,no "


o"
bea ceai

rn $tie dacd

i:#ror':

p6in

li s" ps"gl

suc.de 'nc

toite-""Lgre,

e,

m i e re, o u

sa

re

zmeure sa*oovt"acz

gum

e in

iiiif,ii""ai

re*alls".,;dlmere p,o",pet,tors a"


r"rrilLisunetoare
gi

roinifioricdt

esre de

iriit'i^*intunitr-ii.'*ir"rt,

strictele-,,r*u,rur:i::;,tr

ilTiilli;'"'ll1*m":;f;ijll**#f$#;':ilLirlrf
Ele nupot saprm,ielui

""JiJpa cu celulele cancerigene nu I

ceiute

!T"!ry1 pllilr" departe. Caoa ."

1f!t

numegte cancer' Drept Aceasta este deja ce este, de leoria fapt

,*'*#T,ffi fiH::,'f,;:'#ilr:Htff,xi*lq::ll::"*ztrpropriirecerure.Aceastd
u:*g" la 10000 d" ""lultt"touse f^"eroase, ," u* "on"iior7Jo, "rro 40000 a,
a.i"li,";il;il; i""e iffii:'*"
incet Ia inceput-ei roarte produc psttlr.patru

nuiii iisua de tesune.

*#i;H:tri*t#rg".",u,"
"ii;;;;

Tt*, ""i;il" si infometim rt lpgi sunt perturbate. Acesta este ceea ce se r"ii"tJrilst comfirmare de mii 6,t1" :Tttto*e prin tatamentul .; ;;: -""t s ori.
Dacr

pentru a supraviefui gi.a re de care se -uiiifil"l.'* n"uJ" excrescenfa canceroastr cu acest scurt coT":"dil;er ci am rdspuns ra i,nbebrr'eat,tormedici cmeva poate ffii 42 zile -ebirile a#itor medici r upro"p"'.oi"i o care ne-au scris ctr

"rf *.-m;i':*mlTnlilfiifff#J#ff;flq$ffi;=r".,"*-,1^:'J,"'* "

""iutu "*J" ffi;,0_dil.;";;;r*e

'"p;i"l;;;ffi",:f;;#::,Ti:i:ft, produc
*"

opt ei asa mai

in mod gtiinfific succesur "*Ht*"' gi a altor boli incurabile cancerului .__^... pentru a ajutape tofi tnpotriva."upr*oti;ft;:trffiii9' oamenii suferinzi. vtr rog str nu acfionafi

meu in

{doresc"u tr-i;;g;;;

proteine.

r"ai"iiiioamenii

nu cred

c[

de gtiinftr str testeze

Yi to8 sE tuali ln considerare toate marile invenlii ale oamenilor,obignuili. ln final conteaztr doar succesul gi valoarea invenliei pentnr rasa tinanl..'oarnenii de gii{n ar rebui ,i r""*o*c[ aceste succese, indiferent de sursa de la care provin. Adesea' o anumittr metodologie st testatii 9i cereetatii o lungi perioad6 de timp, f6ri a se obf ine rezultate lnoununate de succes. ln aceste cond4ii, daci o persoani neautorizata dar talentata J"r"op"re trebuie f?lout pentru a oferi trataurentul coret pentuu cancer, cum pot cercetltorii gi unii medici ortodlcai s[ ignore pur 9i simplu tratamentul, *irtr ca m6car s[ testeze metoda? Acest t merit[ ficut! De aceea doresc s[ apelez din nou la specialigtii in medisinipartnr a confrma aceste "tur"ot ru.or", chiar daci ei incl nu au capacitate-a s[ le explice. A$ fi foarte ferieit dac[ Tratamentul total al cancerutui va fi tmbunitiilit ln combinafie cu alte metode de succes pentru tratarea cancerului.

.,

slaturi pentra saccesut


f*qti

dep-tin

in

cura

cu sucuri de legume

multe exercilii gi inspirali aerproaspflt! Ag wea str meafionez ctr tratamentul cu suc de legume a avut succes nu doar la bolnavii de cancer, ci gi ln cazurile urmtrtoare: f. in profilaxia cancerului. 2. Pentu regenerara inregului orgaoism -?el;-125-250 ml de suc de legume, impreun6 cu ceai de salvie gi ceaiul nel qg rinicli (oombinatia de ceaiuri Breuss) in fiecare zi, inainte de masd. 3- Penku a sldbi fdri sd v[ fie foame gi sete gi fdre nici un alt efect befi suc de legume timp de 42 de zile, eventual impraun[ cu supE de ceapl. 4. Penhu regnerare,s organismului primEvara. 5. Pentru a imbunntifi calitatea singelui.

r"*o*.,

6 Adjuvant in boli IMPORTA}IT:


meu de legumei

ca arbita sau artoza.


succes cu sucul

Balnavii de cancer trebuie sd rentmle lafumat. Fumdtorii nu vor obline niciodatd

respectivtr.

Trebuie si avefi voinftr pentru a vtr face bine. Trebuie sI infelegefi boala. UUnAfi cu congtiinciozitate tratamentul, apestecafi c6t mai bine sucurile cu saliva Nu v[ forfati sd bdfi sucuri sau ceaiuri d*a o.t v[ sinfi{i bine int-o zi. g mai bine s6 n-o fac4i in ziua lncrederea in sine $i gandirea pozitivd,vtr vor

Cdtela aspecte importranb prtvin d tratanentul eu suc de legame:

int[rl Dacn dordi, puteti bea ocazional gi sucuri de fructe ca: portocale, grape-fruit, coac[ze negre gi afine. Befi intotdeiun" i,o cantitifi mici, in timpul zilei. Nu asrestecaliniciddd oeairnile cu suculile do logume. DacE preferafi sI befi suc de legume dimineafa dec6t la prinz sau seara, atunci b4i mai mult din el dimineafa gi mai pu{in la pt&nzsau seara. Rudele apropiate(so$, copii) 9i prietenii pot fi un suport moral pentru pacienfi. li rog pe acegtia si nu se lamenteze tn legtrtur[ cusitualia gi sE crufe bolnavul de orice gtire gi exp"rienle negativ[. .<':: r:r$ste util[ consolidarea unei relafii bazate pe incredere, eventuaLcu p"iro*" care au urmat tratamentul. Verifrcafi patutrui dumneavoastr6 penfu a ovita cursuriie subterane Oe apa zonele cu lqplasarea tensiuni telurjree. Nu lineli r:imic in.cat(.cme sd conltnd nqfralind!Nuacceptafi nici o persoioe ii fu*eazl in
gpropiere.

"uo

poate

Este bine ca. apropiafii s[ incurajeze pacientul pe parcursul fratagentului fi transmisi prin vorle gi fapte.

cu o atitudine

pozitivi,

care

'
d9

Iyfgrma{ii -suplimentare inportante pentru incurqjarea persoanelor bolnave de cancer


Cancerul este o

cam&tctesolidd.

denaltse eelulud independentd ctre poe$e

sd prolifereze gi sd trdiascd --v--

dow dacd ne fufutim

Unn6nd tratamentul cu suc de legume, forma{iunea canceroastr este privatii de hrani solidi. Amestecul rycuri de legume confine toate mineralele, oligoelementele gi vitaminel" n"r"r*u pentru a s'praviefui cele 42 de zire eat dureazi tratcmentu.r, De asemenea, putefi bea una sau dou6 clni cu suql'de geape-dt vd rog s d r elfult : be! doar lichrdul in ct e a fo st fi ertlffi c arc WI{W

rau pnea slabifi pentru a supra'ieFli prena dar nu ei seara. sopu

'1

se fl ruafi neapirat. i_"aovJiru'aniiJJtiffi:,:*ft _a;;;,;;;-;;;:; putefi bea o cani plini, ra oanni!;ffi"trffir#kx,;{;rex*#n*iffi supd de ceapd tuturor

farenn aarantre.tuie

:iffiffif,"' "" dt
tn

::,*yyrtotatarcaneerurui.
ue

ruannnnr

cu

cu iwutina.

de eorcer

bine sa

'#i:x::::J'*{;:7:ri*fr';i;;;;;;;7;;;; "*
Prepararea suDei de ceano,

laficat sau lavezice biliwa nu beli nic-iodat!

de supd ,o de ceai de pein pe zt

cand

plind

dintr-o datd. E mai

pentru

t:r"ffiffi[t"-ii5,t'H-:iffi"#ffi::J*H;T1it#,*r - --'
'

nartr(purincatdsau nrtrati)

:,:ga

doar zeama, nu gi ceapa. Veti fi incAntali de aceasti,,supdbqn6r,.

^.**ilffi*Tf

mffii**C[*i*t****t*t*t"ttt**:ff l,#f i"*i*lt;;,


vnrstar"r;;";;;;,;,,r,,

TT*gj,..d"intuime mijtoeie,

cu

tot cu

Alt6 surprizd a supei de ceapa

ceapr.rlti:"ffi

illltil-

Noi mdncim acum sup[ de ceap5 foarte des, la fel gi supn prstni de fasole. Experien{a demonstrat ca din p'sttrile {e ne-a ilI"r; m'ncare completi gi s[ntrtoasr. Prin fierberea ptrstiilor uscate Joi*ot", tnteles "r":ilrliii er ceai pentru ietteG ut"ti" a"-rlote lot fi ry*p"j" qi pot fi pregtrtite chiar si ca "a diabetici. De obicei ere sunt ; Acum' cu aceasti informafie' nimsni nu va mai muri de foame! (Forosili fasorea

rucrezeiinil;bila;;ffit
"t*J"

i#:;:**ta**ngT3,H"H:Tm"ntultotararcancerurui,cusupide

ry;fi6or.iin'"

iol"ff; i3f

afoasr numar.penfu ceai).