Sunteți pe pagina 1din 84

O revistã pentru toþi profesioniºtii în CAD/CAM/CAE ºi Multimedia

An 1, numãrul 3, decembrie 1999

Autodesk la MAXimum ISSN - 1454 - 3559
Autodesk la MAXimum
ISSN - 1454 - 3559
Ultimul NUMÃR GRATUIT!
Ultimul
NUMÃR
GRATUIT!

Interviu cu

Erwin Haberleitner,

Sales Director Europe la GTCO CalComp Ges.m.b.H.

AutoCADAutoCAD LandLand
AutoCADAutoCAD LandLand

Autodesk Inventor

Rubiconul proiectãrii mecanice

DevelopmentDevelopment DesktopDesktop 1.01.0

PLATEIA 5.0

proiectarea infrastructurilor pe suport AutoCAD

Architectural Desktop 2.0

CAD Market

preþuri speciale

MAREAMAREA

TTOMBOLÃOMBOLÃ

Your success is the measure of ours !

Editatã de A&C INTERNATIONAL S.A.

Redac ia revistei MaxCAD vª ureazª La Muli Ani! REDUCEREA MILENIULUI ˛n luniile ianuarie, februarie
Redac ia revistei MaxCAD
vª ureazª
La Muli Ani!
REDUCEREA MILENIULUI
˛n luniile ianuarie, februarie ”i martie 2000, A&C INTERNA-
TIONAL
Firma
Reducere
-Autodesk
8 %
-
CYCO
20%
-
OPEN MIND
-Plateia
15%
8%
-
RASTEREX
15%
oferªoreduceredepreuriextraordinarªpentruprodusele
firmelor:

MaxCADMaxCAD nrnr 44,,55,,

Cu siguranþã cã majoritatea profesioniºtilor în CAD din România au citit cel puþin o datã o revistã de prestigiu din domeniu, precum Cadalyst, Cadence, CAD User etc. ºi ºi-au dorit o publicaþie asemãnãtoare româneascã, mult mai accesibilã ca informaþie, dar ºi ca preþ. Acesta este unul din motivele pentru care aveþi acum în mânã revista MaxCAD. Nu am îndrãznit sã ne gândim, mãcar, cã ne-am putea compara cu revistele menþionate mai sus. Acesta este doar un obiectiv de atins în viitor. Ne-am dorit doar sã vã lãrgim accesul la un tip de informaþie care sã acopere toate domeniile proiectãrii asistate, de la CAD/CAM/CAE la GIS, infrastructurã sau construcþii, subiecte atinse tangenþial în alte publicaþii IT. De asemenea, nu ascundem faptul cã menirea MaxCAD este de a vã prezenta produsele ºi soluþiile Autodesk, de a vã familiariza cu ele ºi de a vã incita sã le testaþi. Alegerea noastrã nu este nicidecum întâmplãtoare, ci are o motivare solidã: A&C INTERNATIONAL, editorul MaxCAD, este distribuitorul Autodesk în România, iar Autodesk este lider mondial în producþia de software de proiectare ºi multimedia pentru PC. Deci revista MaxCAD are o bazã foarte solidã. De ce simt nevoia sã fac aceste precizãri acum, dupã trei numere ? Toc- mai pentru cã am ajuns la numãrul trei, obiectiv ce ni se pãrea greu de atins atunci când am pornit la drum cu primul numãr al acestei reviste. MaxCAD numãrul trei a devenit, însã, realitate ºi este CADoul nostru de Crãciun pentru Dumneavoastrã, cititorii noºtri. Din telefoanele, e-mail-urile ºi scrisorile Dvs. am înþeles cã revista vã place, o aºteptaþi cu interes ºi, mai ales, vã este utilã. Aceasta ne-a rãsplãtit eforturile ºi ne oferã încã o motivaþie, cea mai importantã, de a continua. În ultimii ani, evoluþia companiei Autodesk, principalul nostru susþinãtor în acest proiect, este spectaculoasã ºi ne încurajeazã sã credem cã nu vom rãmâne fãrã subiecte. Numai în acest an, Autodesk a lansat o nouã familie de produse - Design 2000, a cumpãrat compania VISION* Solutions, cel mai important furnizor de soluþii AM / FM / GIS la nivel enterprise ºi "a trecut Rubi- conul" proiectãrii mecanice cu un software, Autodesk Inventor, construit pe o tehnologie ce revoluþioneazã principiile de proiectare în domeniul mecanic. Aºadar, subiecte existã ºi, dupã cum aþi observat, ne-am fãcut un obicei din a vã prezenta cele mai recente produse ale Autodesk ºi ale firmelor partenere. Nu vom abandona aceastã linie. Pe de altã parte, aºteptãm ºi de la Dvs. idei, studii de caz sau sugestii referitoare la ceea ce aþi dori sã citiþi în MaxCAD. Ne dorim ca, împreunã, sã devenim "echipa extinsã" care, aºa cum spunea un partener, sã transforme MaxCAD în revista CAD "premium" din România, cãci succesul MaxCAD este ºi mãsura succesului vostru. Numãrul pe care îl citiþi acum, care este ºi ultimul distribuit gratuit, reprezintã pentru noi o piatrã de hotar, graniþa dintre un experiment încheiat cu succes ºi revista profesionistã MaxCAD nr. 4, 5, 6………

1

Roxana Gagiu

CASETA REDACÞIEI

EDITOR

A&C INTERNATIONAL S.A. Str. Constantin Tãnase, nr. 15, sector 2, Bucureºti, cod 73299 Tel: 01 250 7773, 01 250 5315 Fax: 250 7774 E-mail: ofice@acintl.ro Web site: www.acintl.ro

DIRECTOR - Florin Florea ART DIRECTOR - Pãuna Dumitrescu PUBLICITATE - Cristian Dumitrescu REDACTOR ªEF - Roxana Gagiu

COLECTIVUL REDACÞIONAL Oana Bornaz Luminiþa Popescu Carmen Sebe Ana Maria Bãzãvan Florin Balcu Branko Boor Florin Florea Claudiu Stãnciulescu

COLABORATORI Cristian Matei - ABB Energo Cãlin Borbeli - Standard B&G

ISSN 1454 - 3559 Tipar: ROMPRINT

IMPORTANT !!!

Revista MaxCAD este o publicaþie editatã de A&C International S.A., distribuitorul Autodesk în Româ- nia.

Reproducerea în orice formã, în orice limbã, totalã sau parþialã, a conþinutului revistei, fãrã permisi- unea editorului, este interzisã.

MaxCAD se distribuie numai prin abonament. Pentru abonamente contactaþi serviciul marketing: tel:

01 250 5315, fax: 01 250 7774, e- mail: maxcad.magazine@acintl.ro.

Pentru abonamente contactaþi serviciul marketing: tel: 01 250 5315, fax: 01 250 7774, e- mail: maxcad.magazine@acintl.ro.
Pentru abonamente contactaþi serviciul marketing: tel: 01 250 5315, fax: 01 250 7774, e- mail: maxcad.magazine@acintl.ro.
Max decembrie CAD 11 99 99 88
Max
decembrie
CAD
11
99 99
88
Soluþii de proiectare Design2000 AUT AUT ODESK ODESK Unelte ideale pentru a devansa competiþia tel:
Soluþii de proiectare Design2000 AUT AUT ODESK ODESK Unelte ideale pentru a devansa competiþia tel:
Soluþii de proiectare Design2000 AUT AUT ODESK ODESK Unelte ideale pentru a devansa competiþia tel:

Soluþii de proiectare

Design2000

AUTAUTODESKODESK

Unelte ideale pentru a devansa competiþia

AUT ODESK ODESK Unelte ideale pentru a devansa competiþia tel: tel: 01-250 01-250 5315, 5315, fax:
AUT ODESK ODESK Unelte ideale pentru a devansa competiþia tel: tel: 01-250 01-250 5315, 5315, fax:

tel:tel: 01-25001-250 5315,5315, fax:fax: 01-25001-250 7774,7774, e-mail:ofe-mail:office@acintl.ro,fice@acintl.ro, wwwwww.acintl.ro.acintl.ro

fax: fax: 01-250 01-250 7774, 7774, e-mail:of e-mail:of fice@acintl.ro, fice@acintl.ro, www www .acintl.ro .acintl.ro
fax: fax: 01-250 01-250 7774, 7774, e-mail:of e-mail:of fice@acintl.ro, fice@acintl.ro, www www .acintl.ro .acintl.ro

Câºtigãtorul MARII TOMBOLE organizatã de A&C INTERNATIONAL este:

FORÞU ION, inginer, compania Distrigaz-Sud S.A.

MaxCAD universul CAD la numai un abonament distanþã Aboneazã-te !
MaxCAD
universul CAD la numai un abonament distanþã
Aboneazã-te !
 

TTalonalon dede abonamentabonament

 

135.000 lei, începând cu numãrul6 Numere

6 Numere

 

250.000 lei, începând cu numãrul12 Numere

12 Numere

Nume

 

Prenume

Funcþia

Firma

 

Cod Fiscal

Adresã

 

Tel

 

Fax

E-mail lei, cu mandatul poºtal / OP

Am expediat cãtre A&C International suma de

din data de

 

în contul 010217891-1, deschis la ING Bank, Bucureºti, beneficiar A&C International

 

Sunt interesat de urmãtoarele domenii (bifaþi):

 

Mecanicã GIS Arhitecturã / Construcþii Personal Solutions Group Document Management Multimedia

Hardware Dealeri ATC BSA CAD Market Altele

Decupaþi talonul ºi trimiteþi-l împreunã cu copia OP pe adresa C-tin Tãnase nr.15, sector 2, Bucureºti, cod 73299

 

Max

decembrie

 

3

 

CAD

11

99

99 99

 

MaxCADMaxCAD decembriedecembrie 199199

COVER STORY

pg. 5

News Desk

pg.

9

Interviuri

pg. 12

Erwin Haberleitner - Sales Director Europe, GTCOCalComp

MecanicãMecanicã

Autodesk Inventor

pg. 14

MDT 4 & MDT Power Pack

pg. 16

Lecþia de MDT

pg. 18

& MDT Power Pack pg. 16 Lecþia de MDT pg. 18 Autodesk MAI Partners - MOLDFLOW

Autodesk MAI Partners - MOLDFLOW

pg. 22

GISGIS

Cartea Funciarã

pg. 25

Despre GIS, cu speranþã (II)

pg. 26

Interviu cu Rolland Zelles, GIS Sales Development Director Autodesk

pg. 29

O nouã generaþie de GPS prin INTERGIS

pg 31

pg. 29 O nouã generaþie de GPS prin INTERGIS pg 31 4 Arhitecturã Arhitecturã Construcþii Construcþii

4

ArhitecturãArhitecturã ConstrucþiiConstrucþii // InfrastructurãInfrastructurã

AutoCAD Architectural Desktop 2.0

pg. 33

Infrastructurã AutoCAD Architectural Desktop 2.0 pg. 33 Autodesk Symbols 2000 AC Plant Designer PLATEIA 5.0 pg.

Autodesk

Symbols 2000

AC Plant Designer

PLATEIA 5.0

pg. 36

pg. 39

pg. 40

PersonalPersonal SolutionsSolutions GroupGroup

AutoCAD LT 2000

Actrix Business

pg. 44

pg. 46

ManagementulManagementul DocuDocu-- mentelormentelor

Autodesk CAD

Overlay 2000

AutoManager

WorkFlow 6.1

pg. 47

pg. 51

MultimediMultimedi aa

Efecte speciale

cu Discreet

Împreunã este mai bine

pg. 55

pg. 58

HardwareHardware

FALCON CAD - plotter-e pentru aplicaþii CAD

Cutter-e Summa Sign Pro

pg. 59

pg. 61

pentru aplicaþii CAD Cutter-e Summa Sign Pro pg. 59 pg. 61 COLÞUL MANAGERULUI Dizertaþie obligatorie relativ

COLÞUL MANAGERULUI

Dizertaþie obligatorie relativ la organizaþia viitorului

pg. 64

LUMEA DEALER-ILOR

TechnoCAD

Baia Mare

pg. 69

LUMEA ATC-URILOR

ATC Iaºi la 7 ani

pg. 72

pg. 69 LUMEA ATC-URILOR ATC Iaºi la 7 ani pg. 72 BSA pg. 75 CAD MARKET

BSA

pg. 75

CAD MARKET

pg. 78

  MaxCAD nr. 4 Din cuprins: Autodesk Inventor Mechanical Desktop R4 Autodesk Civil Design
  MaxCAD nr. 4 Din cuprins: Autodesk Inventor Mechanical Desktop R4 Autodesk Civil Design
 

MaxCAD nr. 4

Din cuprins:

Autodesk Inventor

Mechanical Desktop R4

Autodesk Civil Design

Autodesk Civil Design

Autodesk Civil Design

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

Cover sstory

AutoCAD

Land Development

Desktop 1.0

- software pentru cadastru, inginerie civilã, cartografie, topografie ºi urbanism -

I ndiferent dacã lucraþi în dome- niul GIS (Sisteme Informatice Geografice), cartografie, topo- grafie, geodezie, cadastru, urbanism, administrarea ºi amenajarea teritoriu- lui, aveþi nevoie de un software de proiectare profesional care sã fie capabil sã gestioneze cu acurateþe numãrul mare de date ale proiectului dvs. Mai mult decât atât, toate datele proiectului trebuie centralizate, astfel încât toþi proiectanþii ºi tehnicienii sã aibã acces oricând la acestea. Soluþia este oferitã de Autodesk prin programul AUTOCAD LAND DEVELOPMENT DESKTOP 1.0. (ALDD) care include AutoCAD R14 ºi AutoCAD Map R3. De asemenea, pe ALDD pot rula modulele Autodesk Civil Design 1.0 ºi Autodesk Survey 1.0. Pentru orice inginer geodez, problematica limitelor de proprietãþi, analiza, interogarea ºi editarea datelor topografice ale terenului, precum ºi ale parcelãrilor impuse pentru tipul de construcþie ce urmeazã a fi construit (indiferent dacã este vorba de o lucrare de cãi de comunicaþii, reþea de alimentare ºi distribuþie de apã, sistem

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

de canalizare, sisteme GIS etc.), se constituie într-un sistem tehnologic complex ºi sofisticat. Cu ALDD, disponibil acum ºi pe piaþa româ- neascã, tot procesul de proiectare a sistemului geografic informaþional este cuprins într-un singur produs. Utilizatorii pot integra date din orice sistem în proiectul curent din ALDD fãrã a pierde caracteristicile ºi

legãturile dintre acestea. Existã ºi posibilitatea editãrii desenului, adãu- gãrii de noi informaþii la cererea clienþilor ºi salvãrii acestora în for- matele de fiºier cerute. Produsul Autodesk Survey rulea- zã pe platforma ALDD ºi, împreunã cu acesta, asigurã încãrcarea, proce- sarea ºi editarea datelor topografice provenite de la peste 60 de instru-

cu acesta, asigurã încãrcarea, proce- sarea ºi editarea datelor topografice provenite de la peste 60 de

5

Cover sstory

mente electronice de mãsurare, cum

ar fi: colectori de date, staþii totale de

lucru, nivelmetre cu laser ºi GPS-uri. Autodesk Survey include toate ti- purile standard de analizã topogra- ficã, precum metoda tranziþiei, meto- da aproximãrii prin cele mai mici pãtrate ºi metodele Compas ºi Cran- dall.

Colectarea datelor Introducerea datelor se poate realiza din hãrþi ºi desene existente în diferite formate (.DWG,.MIF, .SHP, .DGN) sau imagini obþinute prin fotogramme- trie. ALDD asigurã suport pentru editarea ºi manevrarea imaginilor multiple, inclusiv pentru crearea imaginilor hibride, cu posibilitatea de

a citi formate de tip Geo-TIFF sau

Geo-Spot prelucrate cu ajutorul pro- gramului Autodesk CAD Overlay 14.0 / 14.01. Alte modalitãþi de a introduce datele sunt scanarea ºi vectorizarea hãrþilor existente pentru crearea modelului digital al terenului sau introducerea manualã prin metode planimetrice. Fotogrammetria constituie un punct esenþial în introducerea ºi pre- lucrarea datelor, dimensiunea fiºie- relor prelucrate fiind de zeci de Mb. Cu ajutorul noului produs Autodesk Survey 1.0 se pot manipula ºi prelu- cra în câteva secunde imagini geo- referite de dimensiuni considerabile.

Caracteristici de bazã Prin obiectele inteligente ale ALDD, analiza preliminarã ºi crearea modelului sunt simplificate simþitor. Caracteristicã este uºurinþa în uti- lizare pentru procesarea analizei de cartografiere a terenului. Spre exem-

6

plu, se poate crea modelul digital al terenului, se pot defini suprafeþele de separaþie pentru bazinele de scurgere în cazul unei analize hidrologice, res- pectiv alegerea punctelor de legãturã ºi desenarea direcþiilor de curgere. Contururile, definite în modelul digital al terenului, sunt obiecte bazate pe tehnologia ARX, care oferã posi- bilitatea vizualizãrii suprafeþelor prin feþele acestora, prin contururi sau limite de demarcaþie. Toate aceste funcþionalitãþi, la care se adaugã posibilitatea de a vizualiza 3D mode- lul digital, funcþie de elevaþiile sau pantele punctelor topografice, consti- tuie un punct esenþial în eficientizarea ºi acurateþea modelului utilizatorului. O altã carateristicã de bazã, impli- cit definitã în ALDD, este extragerea automatã a secþiunilor ºi a profilelor terenului, cu posibilitãþi multiple de vizualizare, editare ºi modificare.

simboluri topografice etc.), cu posibili- tatea de editare ºi modificare dupã dorinþa utilizatorului. De asemenea, se pot stabili zone de demarcaþie pentru proprietãþi, prin adãugare de elemente cartografice cu legãturi în propria bazã de date. Acestea pot fi importate din alte fiºiere, interogarea ºi editarea datelor realizându-se pe baza numelui, layer- lui sau tipului obiectului. Tehnologia orientatã pe obiect a produsului ALDD 1.0 reduce conside- rabil timpul de creaþie a hãrþii propriu- zise, dimensiunea fiºierului ºi memo- ria utilizatã. Spre exemplu, liniile con- tur, simbolizate în AutoCAD ca polilinii, în ALDD 1.0 necesitã mai puþin spaþiu de stocare pe disc decât în AutoCAD. O suprafaþã de 50.000 de acri, reprezentatã în AutoCAD prin linii de contur, ocupã pe hard-disk un spaþiu de 45 Mb, pe când în ALDD, aceeaºi suprafaþã reprezentatã prin obiecte de contur ocupã doar 3,5 Mb.

Cu alte cuvinte, reprezentarea suprafeþei nu se realizeazã în mod simplu prin linii ºi polilinii
Cu alte cuvinte, reprezentarea
suprafeþei nu se realizeazã în mod
simplu prin linii ºi polilinii de contur, ca
în AutoCAD, ci prin asociarea acesto-
ra unui singur obiect de sine stãtãtor,
care înglobeazã toate caracteristicile
suprafeþei.
În modelul digital, prin desenarea
unui obiect de tip linie, simbolizând
un profil, profilul caracteristic este
automat creat ºi vizualizat. Dacã
orice linie este mutatã sau modificatã,
atunci profilul asociat acesteia este ºi
el automat mutat ºi modificat.

Crearea hãrþilor Prin integrarea cu AutoCAD Map R3, ALDD 1.0 constituie un suport de bazã pentru crearea ºi editarea hãrþilor. ALDD 1.0 oferã o gamã vari- atã de opþiuni flexibile de finalizare a unei hãrþi. Acestea includ funcþionali- tatea geometricã ºi planimetricã, crearea liniilor ºi a arcelor pe baza metodelor standard inginereºti ºi de cartografie / cadastru, precum ºi definirea elementelor speciale de tip linii de demarcaþie, ziduri, ruperi de pantã, toate cu referinþe asupra coor- donatelor punctelor topografice. Introducerea simbolurilor de adnotare pentru linii, arce ºi suprafeþe se realizeazã prin intermediul unei biblioteci vaste de simboluri (sãgeþi, etichete pentru distanþe ºi unghiuri,

Interoperabilitate ºi comunicare

O cerinþã extrem de importantã

este schimbul permanent de date între diferitele departamente tehnice

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

Cover sstory

care lucreazã la acelaºi proiect. ALDD 1.0 exceleazã în trans- miterea datelor sub formã de infor- maþie electronicã în suportul GIS sau AM / FM. Întrucât utilizatorul lucreazã implicit în AutoCAD R14, toate docu- mentele sale sunt în format .DWG, ceea ce conduce la eficientizarea comunicãrii între diferite departamente. Pe platforma ALDD 1.0 poate rula Autodesk Survey 1.0 pentru introdu- cerea, modificarea ºi crearea de date topografice, Autodesk Civil Design 1.0 pentru analiza ºi crearea site-ului construcþiei ºi Autodesk CAD Overlay R14.01 pentru editarea ºi vectoriza- rea imaginilor tip raster.

modelului 3D digital al terenului ºi a curbelor de nivel. În ciuda complexi- tãþii sale, programul este extrem de simplu de utilizat.

CaracteristiciCaracteristici principale:principale:

date externã ataºatã (de tip ODBC);

4.Geometrii de bazã

- linii de construcþie ºi legãturã defi- nite prin unghiuri ºi distanþe;

- curbe generate pe baza formulelor

matematice predefinite;

1.Configurarea proiectului - elemente de tip clotoide, sinusoide, - un proiect poate conþine mai multe
1.Configurarea proiectului
- elemente de tip clotoide, sinusoide,
- un proiect poate conþine mai multe
desene (reprezentând faze ale
proiectului);
cosinusoide;
- linii speciale de reprezentare cum ar
- se pot utiliza coordonatele reale ale
punctelor topografice;
fi linii de demarcaþie a parcelelor, ve-
getaþiei, ºanþurilor sau rigolelor,
- desenele pot fi copiate de la un
zidurilor de sprijin etc.
5.Adnotarea proiectului
proiect la altul;
- toate elementele geometrice
- acelaºi desen poate aparþine unor
(puncte, linii, curbe, spirale, polilinii)
sunt etichetate automat;
- diferite stiluri de reprezentare a
etichetelor;
Performanþe notabile ALDD 1.0:
proiecte diferite;
2.Utilizaþi toatã funcþionalitatea lui
AutoCAD Map R3
- etichete dinamice – legãturã directã
- suport standard pentru fiºiere .dwg
- crearea ºi editarea de hãrþi;
a acestora cu obiectele definite (la
- suport integrat automat pentru crea-
rea hãrþilor
- spaþiu mic de stocare pe hard-disk
- acces complet la date din fiºiere de
tip AutoCAD DWG, MicroStation
DGN, ESRI ARC/INFO
modificarea unui obiect eticheta este
automat modificatã);
- creºterea productivitãþii ºi eficienþei
prin funcþionalitãþi avansate
- obiecte de tip inteligent care recunosc
tipul de legãturã asociatã acestora
- reducerea timpului de lucru prin
automatizarea procesului de creare a
etc;
3.Crearea ºi ges-
tionarea punctelor
topografice
- numerele punctelor
pot fi introduse în for-
profilelor ºi secþiunilor tip ale terenului
mat alfanumeric;
- control permanent asupra coordo-
- control complet asu-
pra reprezentãrii ºi
vizibilitãþii punctelor
din desen;
- acces simultan al
mai multor utilizatori
la baza de date a
punctelor topografice;
Fig. 1 - Etichetarea aliniamentelor ºi
a parcelelor
- numãr nelimitat de înregistrãri ale
6.Definirea aliniamentelor

natelor geografice ale punctelor terenului. ALDD rezolvã probleme precum culegerea datelor de pe teren, pre- lucrarea, editarea, transformarea lor, interogarea coordonatelor geo- grafice ºi introducerea lor automatã (din orice format de fiºier ASCII) în proiect, trasarea elementelor geo- metrice ºi a legãturilor dintre aces- tea, stabilirea punctelor de reper, trasarea aliniamentelor, parcelelor, elementelor de racordare, crearea

punctelor în baza de date ataºatã; - posibilitatea de grupare a punctelor pe diverse criterii;

- fiecare punct este înregistrat atât

în desenul curent, cât ºi în baza de

- aliniamente în plan ce definesc cãi

de comunicaþii, sisteme de canalizare;

- pot fi editate grafic sau direct din tabelul de componente;

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

7

Cover sstory

Fig. 2 - Evidenþierea punctelor topo ºi a aliniamentelor orizontale
Fig. 2 - Evidenþierea punctelor topo
ºi a aliniamentelor orizontale

- într-un proiect se poate folosi un numãr nelimitat de aliniamente.

7.Definirea parcelelor

- dimensionarea parcelelor conform

metodologiilor standard;

- pot fi definite pe baza liniilor sau

curbelor, punctelor sau poliliniilor;

- utilizatorii au acces simultan la datele asociate parcelelor;

- se pot genera rapoarte cu ariile,

perimetrele ºi poziþionarea parcelelor;

- parcelele sunt etichetate automat;

8.Modelul Digital al Terenului - Terrain Model Explorer – crearea ºi gestionarea suprafeþelor;

- suprafeþele pot fi construite conform

oricãrui tip de combinaþie între datele proiectului: puncte, grupuri de puncte, contururi, obiecte AutoCAD, linii de frânturã ºi fiºiere ASCII de puncte; - suprafeþele pot conþine un numãr nelimitat de puncte; - diferite metode de editare ºi reprezentare a suprafeþelor;

- toate comenzile de procesare pot fi

salvate într-un fiºier care poate fi ulte- rior accesat pentru reconstruirea suprafeþei;

Fig. 3 - Vizualizarea în perspectivã a suprafeþei terenului
Fig. 3 - Vizualizarea în perspectivã
a suprafeþei terenului

9.Lucrãri volumetrice

- volumele de umpluturã ºi sãpãturã

sunt calculate automat;

transversale ale terenului;

10.Curbe de nivel

- generare automatã prin definirea

intervalului de spaþiere, a stratului ºi

stilului aferente.

- editare ºi modificare interactivã a curbelor de nivel.

Fig. 4 - Reprezentarea curbelor de nivel
Fig. 4 - Reprezentarea curbelor de nivel

Cerinþe de sistem recomandate:

Pentium II 400 MHz; 64 Mb RAM; 500 Mb spaþiu liber pe disk Display 800 x 600; CD-ROM 20x

IMPORANT:

La începutul anului viitor va fi disponibil ALDD 2.0, cu AutoCAD 2000 ºi AutoCAD Map 2000 incluse.

-

generare automatã a rapoartelor cu

Florin Balcu,

volumele de calcul ºi a secþiunilor

AEC Manager

Prezentaþi-vã proiectele cu 3D Studio VIZ R3! Premiat de CADENCE Magazine pentru al doilea an

Prezentaþi-vã proiectele cu 3D Studio VIZ R3!

Premiat de CADENCE Magazine pentru al doilea an cosecutiv, 3D Studio VIZ face legãtura între etapa de concepþie a unui proiect ºi cea de prezentare. 3D Studio VIZ permite modelarea intuitivã, randarea fotorealistã ºi animaþia ºi este integrat cu AutoCAD 2000 prin DWG Linking. 3D Studio VIZ exprimã cu acurateþe ideile proiectantului.

Ruleazã pe platforma Win NT / Win 98

Preþ 1970 USD, fãrã TVA

Software disponibil la A&C INTERNATIONAL S.A., tel: 01-250 5315, fax: 01-250 7774, e-mail: office@acintl.ro

8

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie a ales soluþii Autodesk

Compania A&C INTERNATIONAL S.A., distribuitor autorizat Autodesk, a câºtigat în luna septembrie licitaþia organi- zatã de Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie pentru achiziþia de tehnicã de calcul în vederea implementãrii Proiectului Cadastrului General ºi Public- itãþii Imobiliare.

Cadastrului General ºi Public- itãþii Imobiliare. A&C INTERNATIONAL S.A. a fost desemnatã câºtigãtoare

A&C INTERNATIONAL S.A. a fost desemnatã câºtigãtoare pentru urmã- toarele produse: scanner (ACER Prima -

ACER), tabletã digitizoare (Drawing Board

III - GTCO CalComp) ºi software (Land

Development Desktop R2, CAD Overlay 2000 - Autodesk ºi GTX R2V 6.0 - GTX). Proiectul Cadastrului General ºi Publicitãþii Imobiliare este finanþat dintr-un împrumut acordat de Banca Internaþionalã de Reconstrucþie ºi Dezvoltare ºi este derulat de Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie prin oficiile judeþene.

Cyco Software a lansat programul de vizualizare AutoManager View 3.1

Compania Cyco Software a lansat pe 5 noiembrie programul de vizualizare AutoManager 3.1.

Faþã de versiunea precedentã, AM- View 3.1 poate vizualiza formate .DWG din AutoCAD 2000 sau referinþe externe ale unor asemenea documente. Utilizatorii pot accesa ºi vizualiza orice documente create în AutoCAD, începând

cu versiunea 10 ºi pânã la 2000, fiºiere

raster sau hibride, fiºiere Mechanical Desk-

top, Visio ºi MS Office 2000.

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

Franþa

îºi

modernizeazã

reþeaua

de

drumuri

cu

ER

Mapper

Guvernul francez a ales programul ER Mapper, produs de firma Earth Resource Mapping, pentru cele 200 de oficii de cadastru de pe teritoriul

francez. Programul va fi folosit pentru gestionarea întregii reþele de drumuri

a Franþei, a proiectelor de urbanizare ºi a studiilor privind mediul înconjurã-

tor. Decizia de a alege ER Mapper a fost luatã dupã o perioadã de testãri de aproximativ un an, destinatã îmbunãtãþirii procesului de gestiune a cadastru-

lui urban ºi a reþelei de drumuri. Facilitãþile cheie care au contribuit la alegerea ER Mapper au fost uºurinþa în utilizare ºi posibilitãþile de prezentare

a datelor 2D ºi 3D în timp real ºi de crearea de hãrþi. În plus, ER Mapper per-

mite transferul facil de date între oficiile de cadastru din subordinea minis-

terului francez de resort.

nenewsws

deskdesk

3D Studio MAX R3 a fost lansat în întreaga lume

Programul de animaþie 3D Studio MAX R3 este disponibil în întreaga lume, a anunþat, recent, compania Autodesk. 3D Studio MAX R3 este cea mai recentã versiune a softului pentru animaþie ºi modelare tridimensionalã, dez- voltat pentru arhitectura Intel ºi Microsoft Windows NT. Programul, creat de divizia multimedia a Autodesk, Discreet, suportã o mare varietate de plug-in-uri ºi este livrat împreunã cu un up-date gratuit la Character Studio R2.2. Principala noutate din 3D Studio MAX R3 este un ren- der mult mai puternic, care simplificã procesul de creare a imaginilor, scenelor sau efectelor speciale, în timp ce o serie de paºi de renderizare au fost trans- formaþi în plug-in-uri. Atât interfaþa programului, cât ºi meniurile afiºate prin clic-dreapta pe mouse poate fi complet personalizate, în funcþie de nevoile utilizatorilor. "3D Studio MAX spulberã competiþia ca preþ ºi performanþã. Programul are facilitãþi extraordinare de modelare ºi este mult mai uºor de folosit decât

oricare alt program de animaþie", a afirmat Matt Merkovich, senior digital artist

la Digital Muse din Los Angeles. Merkovich

este creatorul filmelor Avobe and Beyond, Star Trek Voyager ºi Deep Space 9. Aproximativ 100 de plug-in-uri pentru 3D Studio MAX sunt deja disponibile. O serie dintre acestea sunt vândute în pachete de câte ºase, reprezentând soluþii complete pentru nevoile dezvoltatorilor de jocuri sau creatorilor de filme.

de câte ºase, reprezentând soluþii complete pentru nevoile dezvoltatorilor de jocuri sau creatorilor de filme. 9

9

Autodesk Map Guide pentru VISION

Compania Autodesk pune la dispoziþia specialiºtilor în GIS un nou software pentru web destinat gestionãrii informaþiei spaþiale la nivel enterprise, Autodesk Map Guide for VISION. VISION este un produs AM/FM/GIS bazat pe Oracle folosit de companiile mari din telecomunicaþii, utilitãþi, agenþii guvernamentale etc. pentru stocarea, menþinerea ºi folosirea datelor privind patrimoniul ºi infrastructura. Mii de utilizatori pot accesa simultan, via VISION, informaþii privind fiecare aspect al derulãrii activitãþii într-o companie, datoritã integrãrii complete a informaþiilor AM/FM/GIS cu date de business. Cu ajutorul unui simplu browser pentru web, utilizatorii pot accesa, interoga ºi folosi date prezentate într-o manierã intuitivã cu Autodesk Map Guide, cel mai avansat software GIS în mediu web propus de Autodesk. Autodesk Map Guide for VISION este un produs complementar care poate fi folosit la toate softurile VISION. Compania Autodesk a cumpãrat VISION Solutions în aprilie 1999, pentru a putea oferi o soluþie completã AM/FM/GIS ºi la nivel enterprise.

cumpãrat VISION Solutions în aprilie 1999, pentru a putea oferi o soluþie completã AM/FM/GIS ºi la

Earth Resource Mapping a plasat pe web cea mai mare imagine disponibilã vreodatã pe reþeaua mondialã

Compania Earth Resource Mapping a plasat, recent, pe web, ceea ce se presupune a fi cea mai mare imagine accesibilã vreodatã pe Internet. Perfor- manþa a fost posibilã datoritã programului ERMapper 6.0, care înglobeazã o tehnologie revoluþionarã de compresie a imaginilor. Imaginea a fost creatã prin "mozaicarea" a 2980 de patrulatere (USGS Digital Ortho Quarter Quads - DOQQ), cu ajutorul tehnologiei de com- presie Enhanced Compressed Wavelet 2.0 (ECW), dezvoltatã tot de Earth Resource Map- ping. Astfel, o imagine de 150 GB a fost redusã la doar 5GB. Iniþial s-au creat douã imagini mozaicate, cu douã tipuri de date. O imagine era compusã din patrulatere la o rezoluþie de 1 metru, în tonuri de gri, iar cealaltã era o folografie color a oraºului San Diego luatã din avion, la o rezoluþie de 3 inch. S-a obþinut astfel, 100 de imagini la o rezoluþie de apro- ximativ 1,5 GB fiecare. Compresia a avut loc în douã etape. Mai întâi, au fost compresate datele de pe benzi ºi salvate pe harddisk. Datele DOQQ au fost compresate la un raport de 3:1, iar imaginile color la un raport de 5:1. Cu wizard-ul de mozaicare, toate imaginile au fost afiºate pe baza unui algoritm unic, iar cele 2 900 de patrulatere au fost asamblate în 20 de minute. Tot acum a fost ajustatã ºi culoarea celor 150 GB de imagine, prin facilitatea de ajustare automatã a culorii din ER Mapper 6.0. Compre- sarea întregului mozaic a fost a doua fazã a experimentului. S-a ales o ratã de compresie de 15:1, astfel încât imaginea sã poatã fi plasatã pe Internet.

astfel încât imaginea sã poatã fi plasatã pe Internet. (Imaginea poate fi vizualizatã la adresa www.EarthEtc.com)
(Imaginea poate fi vizualizatã la adresa www.EarthEtc.com)

(Imaginea poate fi vizualizatã la adresa www.EarthEtc.com)

10

Nikon Corporation înfiinþeazã o firmã dedicatã Instrumentelor de mãsurare

Nikon Corporation, lider mondial în producþia de echipamente optice,

a înfiinþat, la 1 octombrie 1999, firma

Nikon Geotecs Co., dedicatã cercetãrii, dezvoltãrii, producþiei ºi asigurãrii calitãþii echipamentelor de mãsurare Nikon. Noua companie este deþinutã integral de Nikon Cor- poration ºi va avea sediul la Tokyo, în Japonia. Prin Nikon Geotecs, compania Nikon va putea identifica mai uºor tendinþele la nivel mondial în dome- niul echipamentelor de mãsurare ºi va putea dezvolta mult mai repede tehnologii care sã corespundã aces- tor tendinþe. Nikon Geotecs va concentra ºi va urmãri cercetarea, dezvoltarea, producþia ºi asigurarea calitãþii echipamentelor Nikon, în scopul dezvoltãrii unui numãr cât mai mare de noi produse de mãsurare. "Crearea Nikon Geotecs reprezintã un pas pozitiv ºi curajos spre asigu- rarea unei creºteri constante, de pe urma cãruia aºteptãm cu interes rezultate semnificative", a declarat Norio Miyauchi, preºedinte al Nikon Europe B.V., distribuitorul Nikon în Europa. Nikon Corporation produce o gamã completã de echipamente

pentru mãsurãtori geotopografice, nivele automate ºi cu laser, theodo- lite clasice ºi electronice, staþii totale, colectoare date teren, accesorii ºi software de prelucrare de date geo- dezice. Încã de la înfiinþarea sa, în 1917, Nikon Corporation ºi-a construit o reputaþie solidã în fabricarea celor mai bune echipamente din lume. Nikon este prezentã pe cele mai pre- tenþioase pieþe profesionale din domenii industriale ºi de cercetare cu o gamã impresionantã de pro- duse, de la camere video, binocluri ºi microscoape, pânã la instrumente de mãsurã ºi echipamente de producþie

a semiconductorilor.

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

Programele Autodesk Inventor ºi 3D Studio VIZ R3 au fost premiate de revista CADENCE Douã

Programele Autodesk Inventor ºi 3D Studio VIZ R3 au fost premiate de revista CADENCE

Douã dintre cele mai recente produse Autodesk, Autodesk Inventor ºi 3D Studio VIZ, au primit premiul “Editor’s Choice” pe 1999, acordat de prestigioasa revistã de CAD, CADENCE Magazine. Conform redactorului ºef al revistei, Arnie Williams, cele douã pro- grame “semnificã o tehnologie de avangardã potrivitã conceptelor de proiectare ale mileniu- lui viitor”. 3D Studio VIZ a luat acest premiu pentru al doilea an consecutiv, mai ales datoritã facilitãþii Asset Browser. Juriul a apreciat cã “Asset Browser este un instrument inovator care numai el singur meritã acest premiu”. Asset Browser permite drag-and-drop al elementelor de design direct de pe paginile de web ale producãtorilor. La rândul sãu, Autodesk Inventor a fost considerat “un nou mod de abor- dare a proiectãrii ansamblurilor mecanice de mari dimensiuni”.

a proiectãrii ansamblurilor mecanice de mari dimensiuni”. Actrix Technical 2000 Compania Autodesk va lansa în

Actrix Technical

2000

mecanice de mari dimensiuni”. Actrix Technical 2000 Compania Autodesk va lansa în ianuarie 2000 programul
mecanice de mari dimensiuni”. Actrix Technical 2000 Compania Autodesk va lansa în ianuarie 2000 programul

Compania Autodesk va lansa în ianuarie 2000 programul Actrix Technical 2000 - reprezentând a doua versiune a software-ului de proiectare 2D Actrix Technical. Noua versiune este compatibilã cu AutoCAD 2000 ºi Windows 2000 ºi reprezintã un mediu de proiectare mult îmbunãtãþit pentru crearea de diagrame, scheme, planuri etc, atât pentru profesioniºti, cât ºi pentru începãtori. Actrix Technical 2000 conþine peste 4000 de obiecte ActiveShapes pentru reþea, web, crearea de diagrame, UML (Unified Modeling Language) etc., poate deschide ºi salva fiºiere AutoCAD 2000 ºi vizualizeazã cu acurateþe fiºiere .dwg. Despre multe alte facilitãþi ale programului Actrix Technical 2000 vã invitãm sã citiþi în numãrul 4 al revistei MaxCAD. Informaþii suplimentare la

www.autodesk.com/actrix2000.

-- ROCSROCS ‘99‘99 --

altfel decât pânã acum

A cincea ediþie a ROROmanian CComputer SShow s-a desfãºurat în perioada 24-26 noiembrie 1999, la Hotelul Hilton din Bucureºti. În acest an, ROCS ‘99 nu a mai fost un simplu târg de IT&C, ci a gãz- duit o serie de conferinþe ºi seminarii menite sã ofere rãspunsuri la imple- mentarea tehnologiei informaþiei în România.

Subiectele abordate de organiza- tori ºi participanþi pot fi sintetizate în câteva tendinþe:

r

Ce înseamnã “Global vs. Local” ?

r

Cum se pot planifica ºi folosi op-

tim resursele corporaþiei / companiei dumneavoastrã?

r A comunica - o necesitate esen-

þialã pentru eficienþa business-ului ?

r Cum se vor ajusta mijloacele de

comunicare în Era Internet ? Speranþa organizatorilor, I.D.G România, a fost ca, dupã cele trei zile de dezbateri, fiecare companie sã gãseascã soluþii pentru o problemã cu care se confruntã. Pentru cã aces- ta a fost rolul major al unui eveniment precum ROCS: o punte de business între comunitatea firmelor IT&C ºi comunitatea mare, precum ºi exi- genþa celor care utilizeazã aceastã tehnologie.

OFERTˆ SPECIALˆ P´Nˆ LA 31 IANUARIE 2000 !

Manualele oficiale de instru - ire AutoCAD R14

numai 30 EURO !

Nivelele 1 ºi 2 pot fi cumpãrate de la:

• A&C International - 01 250 5315 • dealerii autorizaþi Autodesk

EURO ! Nivelele 1 ºi 2 pot fi cumpãrate de la: • A&C International - 01

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

11

interviuri

"Utilizatorul român este foarte bine informat ºi pregãtit din punct de vedere tehnic. Cu toate cã situaþia economicã din România îngreuneazã afacerile, românii apreciazã calitatea, iar aceasta este ºansa noastrã"

GTCO Corporation a cumpãrat în acest an Divizia Input a CalComp Technologies Inc., un foarte cunos- cut producãtor de periferice CAD. Ce ne puteþi spune despre aceastã achiziþie ? GTCO Corporation, lider în proiectarea ºi producþia perifericelor input de format mare, a cumpãrat Divizia Input a CalComp în februarie 1999. Fuziunea celor douã companii s-a desfãºurat în bune condiþii, de aceea ne aºteptãm la extinderea gamei de produse ºi la îmbunãtãþirea tehnologiilor. Cel mai important este faptul cã avem o viziune comunã: sã furnizãm periferice input de calitate superioarã, care sã mãreascã semni- ficativ productivitatea individualã ºi de grup, susþinutã de un suport tehnic asigurat în întreaga lume. Compania a fost redenumitã GTCO CalComp, cu sediul central în Columbia, Maryland (SUA). Biroul european rãmâne la Viena, în Austria.

În urma acestei achiziþii, care sunt pieþele þintã ale GTCO CalComp ºi ce produse intenþionaþi sã dezvoltaþi în viitor ? Produsele GTCO, CalComp ºi Summagraphics, oferite de GTCO CalComp Inc., sunt toate produse de marcã ºi au o lungã istorie de succes pe pieþele de CAD/CAM/CAE, GIS,

12

Graphic Art ºi OEM, unde tehnologiile input aduc beneficii substanþiale. Aceste pieþe sunt acoperite de pro- dusele de înaltã performanþã ale GTCO CalComp, precum Drawing Board III, ScanPlus III, SummaSketch III, Summagrid V, Super L II, AccuTab sau Roll-Up. Fiind singura companie din lume care deþine cea mai avansatã tehnologie pentru produ- cerea de reþele pentru digitizoarele de format mare pe circuite impri- mate, avem un control total asupra calitãþii ºi acurateþei sistemelor de digitizare pe care le livrãm. Acest avantaj, ca ºi pregãtirea deosebitã a specialiºtilor noºtri ne permit sã dez- voltãm cele mai bune tehnologii ºi sã venim în întîmpinarea nevoilor pieþei prin calitate ºi noutate.

Cum influenþeazã aceastã fuzi- une distribuþia produselor com- paniei, ce se întîmplã cu produsele CalComp existente deja pe piaþã, ca ºi cu suportul tehnic pe care îl asigura CalComp ? De la fuziunea din februarie, clienþii din întreaga lume ne-au pus aceeaºi întrebare, ceea ce demon- streazã loialitatea de care se bucurã produsele GTCO CalComp. Digitizoarele GTCO, CalComp ºi Summagraphics sunt cunoscute în întreaga lume pentru calitatea ºi per-

Interviu cu Erwin Haberleitner, Sales Director Europe la GTCO CalComp Ges.m.b.H.

formanþa pe care o oferã pentru o mare varietate de aplicaþii. Canalele de distribuþie sunt solide, mai ales în Europa. Majoritatea partenerilor noºtri vând produse CalComp ºi Summa- graphics de mulþi ani, de aceea nu am adus nici o schimbare canalului de dis- tribuþie. Clienþii se pot aºtepta la îmbunãtãþirea termenelor de livrare ºi a suportului tehnic pentru digitizoarele, tabletele grafice ºi scanner-ele CalComp, Summagraphics ºi GTCO.

Care este procentul de piaþã al GTCO CalComp ? Este o întrebare dificilã, la care nu pot rãspunde în termeni de procente la nivelul întregii pieþe. Analizele indicã fap- tul cã suntem lideri pe piaþa digitizoarelor de format mare, unde acoperim peste 90% din piaþã, în timp ce pentru digiti- zoarele CAD de format mic avem cam 70% din piaþã. Scanner-ele de format mare acoperã alte 15 procente.

Scanner-ele de format mare acoperã alte 15 procente. Puteþi spune câteva cuvinte despre competiþie GTCO
Scanner-ele de format mare acoperã alte 15 procente. Puteþi spune câteva cuvinte despre competiþie GTCO

Puteþi spune câteva cuvinte despre competiþie GTCO CalComp ? Pe piaþa digitizoarelor de format mic, competiþia GTCO CalComp este Wacom ºi Numonics ºi Altek pentru digitizoarele mari.

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

interviuri

Care sunt diviziile GTCO CalComp ? Dupã cum am mai spus, sediul central al GTCO CalComp este în Columbia, SUA, acolo unde se aflã ºi linia de fabricaþie a produselor. Pro- dusele CalComp ºi Summagraphics se fabricã în Scottsdale, Arizona. Sediul european al GTCO este la Viena.

De când este CalComp prezentã pe piaþa româneascã ºi cu ce tipuri de produse ? CalComp îºi vinde produsele în Europa de Est din 1993, prin biroul din Viena. Am gãsit în A&C International un partener puternic, cu un personal foarte sofisticat ºi instruit. Mai ales datoritã acestor oameni ºi experienþei lor în CAD am participat cu succes la câteva licitaþii ºi am putut pãtrunde mai bine pe piaþã.

De mulþi ani, A&C International este cunoscutã pe piaþã ca Autodesk ºi CalComp. Cum va influenþa fuziunea GTCO - CalComp relaþia cu A&C International ?

CalComp a reprezentat un simbol al perifericelor input ºi output. Acum, GTCO CalComp produce numai peri- ferice input. Prin linia de produse a GTCO putem oferi, însã, o gamã vari- atã de produse ºi tehnologii. În prezent punem mare accent pe partea de dezvoltare a noii generaþii de digiti- zoare. Prin cooperarea cu Autodesk, putem deveni un partener important pentru fiecare utilizator de CAD. GTCO CalComp este foarte interesatã sã îºi menþinã relaþiile bune cu A&C International ºi în viitor.

GTCO CalComp are un acord strategic cu Autodesk sau cu o altã companie similarã ? Sistemul de operare Windows a fost de un real folos pentru utilizatorii de PC-uri. Este mult mai stabil ºi are o interfaþã graficã logicã, ceea ce a îmbunãtãþit folosirea unor programe precum AutoCAD-ul. Pe de altã parte, acest sistem de operare creeazã "zgo- mot" - adicã meniurile ºi icon-urile necesare accesãrii unor funcþii sau gestionãrii documentelor pot stânjeni sau chiar reduce performanþele utiliza-

torului. Ca furnizor de periferice input de calitate, GTCO CalComp dezvoltã tehnologii noi þinând cont de nevoile proiectanþilor. Astfel, programul TabletWorks le permite utilizatorilor sã-ºi personalizeze tabletele ºi dispo- zitivele de selectare în funcþie de nevoile proprii. Dezvoltarea progra- mului TabletWorks pentru mediul AutoCAD presupune o bunã colabo- rare cu Autodesk. De asemenea, GTCO CalComp este angajatã în negocieri ºi cu alþi dezvoltatori de soft- ware pentru CAD, pentru a oferi per- formanþã într-o varietate de domenii.

Aveþi un mesaj pentru MaxCAD ºi cititorii sãi ? MaxCAD este revista CAD "Premium" din România. Revista pre- zintã într-o manierã profesionistã pro- duse noi, studii de caz sau trucuri tehnice. MaxCAD acoperã aspectele tehnice privind integrarea CAD într-un mediu multi-disciplinar. În concluzie, MaxCAD ar trebui sã fie alegerea fireascã a oricãrui utiliza- tor de CAD din România.

CalComp

DrawingBoard™ III

tor de CAD din România. CalComp DrawingBoard™ III EFFICIENCY IN CAD WITH GTCO CALCOMP'S DIGITIZER SERIES

EFFICIENCY IN CAD WITH GTCO CALCOMP'S DIGITIZER SERIES

Produsele GTCOCalcomp sunt distribuite în România de A&C International S.A., tel: 01 250 5315, fax: 01 250 7774, e-mail: office@acintl.ro

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

13

MecanicãMecanicã

AVANPREMIERÃ

Autodesk INVENTOR

Anul 49 Î.C. a însemnat un moment de rãscruce în istoria omenirii. Iulius Caesar a traversat Rubiconul pentru a invada Galia, dând naºtere, astfel, Imperiului Roman. De atunci, Rubicon semnificã un punct de rãscruce, adicã un punct de la care nu mai existã întoarcere…

C unoscut iniþial sub numele de cod RUBICON, com- pania Autodesk a dez-

voltat un nou software inteligent de proiectare mecanicã - Autodesk INVENTOR. Autodesk INVENTOR - considerat deja platforma de proiectare mecanicã a mileniului viitor - reprezintã prima versiune a unui nou program 3D de modelare a solidelor. Programul este

asupra proiectanþilor mecanici acelaºi impact pe care l-a avut AutoCAD-ul asupra lumii proiectãrii. Acest fapt se datoreazã motorului bazei de date (Adaptive Data Engine) dezvoltate pe o structurã, evident, adaptabilã. Baza de date este constru- itã pentru a servi scopurilor modelãrii 3D. Adaptive Data Engine oferã capa- citãþi fãrã precedent de încãrcare, vizualizare, editare sau salvare a

3D de modelare solidã existente astãzi. Vorbeam mai sus de proiectarea adaptabilã pe care o propune Autodesk Inventor. Aceasta se bazea- zã pe trei tehnologii de bazã, pe care le vom explica, pe scurt, în continuare:

- Layout-uri adaptabile (Adaptive Layout): - acum, proiectanþii pot folosi schiþe pentru a rezolva probleme com- plexe de proiectare sau pentru a crea concepte iniþiale, înainte de a începe modelarea 3D. Proiectanþii încearcã sã rezolve funcþii (lungime, poziþie, serie de miºcãri etc.) înaintea formei (detaliile solidului). Prin Adaptive Layout pro- iectanþii pot lucra cu schiþe simple 2D, care vor deveni bazele ansamblului 3D. - Ansambluri adaptabile (Adaptive Assemblies): - aceasta este facili- tatea prin care utilizatorii pot pune în relaþie repere ºi ansambluri prin speci-

pot pune în relaþie repere ºi ansambluri prin speci- ficarea formei ºi a poziþiei, fãrã a

ficarea formei ºi a poziþiei, fãrã a mai recurge la ecuaþii ºi parametrii compli-

fãrã a mai recurge la ecuaþii ºi parametrii compli- construit pe o arhitecturã adaptabilã, care susþine

construit pe o arhitecturã adaptabilã, care susþine un sistem de proiectare adaptabil la nevoile utilizatorului. De altfel, proiectarea adaptabilã este un nou concept introdus de Autodesk ºi se referã la capacitatea conferitã pro- gramului de a anticipa intenþiile de proiectare ale utilizatorului. De la bun început trebuie spus cã Autodesk Inventor este destinat ansamblurilor foarte mari, aceasta fiind principala diferenþã faþã de softuri precum Mechanical Desktop, ºi NU ruleazã pe platforma AutoCAD. ªeful diviziei de mecanicã de la Autodesk, Robert Kross, afirma cã Inventor are capacitatea de a exercita

reperelor sau ansamblurilor. Fiecare operaþie a fost optimizatã ca timp de reacþie ºi de rãspuns pentru ca proiectanþii sã poatã lucra în contextul întregului desen, nu numai al unei pãrþi a acestuia. Autodesk Inventor este proiectat pentru a manipula ansam- bluri mai mari de 10.000 de compo- nente, cu un timp de reacþie de la 2 pânã la 10 ori mai mare decât orice alt software de proiectare mecanicã. Tehnologia adaptabilã, perfor- manþele net superioare în modelarea ansamburilor foarte mari ºi productivi- tatea sporitã fac ca Autodesk Inventor sã se adreseze unei game mult mai extinse de utilizatori decât programele

14

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

caþi. Aceasta înseamnã cã un întreg ansamblu 3D poate fi proiectat fãrã specificarea unor relaþii parametrice. Modelele 3D sunt mult mai flexibile ºi mai uºor de asamblat, ceea ce con- duce la o uºurinþã deosebitã în uti- lizare ºi la creºterea productivitãþii.

în uti- lizare ºi la creºterea productivitãþii. - Elemente de proiectare (Design Elements) : - la

-

Elemente de proiectare (Design Elements): - la softurile de modelare 3D de pânã acum, capitalul de inteligenþã al proiectantului nu putea fi refolosit. Design Elements este facili-

tatea prin care proiectanþii îºi transpun ideile ºi munca în modele 3D. Printr-o interfaþã simplã, proiec- tantul poate specifica dimensiunile ce pot fi modificate la un reper, care va- lori sunt valide sau ce valori pot fi

la un reper, care va- lori sunt valide sau ce valori pot fi folosite. Astfel, ideile

folosite. Astfel, ideile proiectantului nu se pierd, ci pot fi reutilizate în proiecte ulterioare. Aceastã facilitate are impli- caþii enorme în procesul de folosire ulterioarã a softului, pentru cã oferã

MecanicãMecanicã

soluþii de rezolvare rapidã a unor probleme, contribuind astfel, la redu- cerea timpului de proiectare.

* Autodesk Inventor va fi disponibil pentru Europa de la versiunea 2. Prima versiune a programului este disponibilã doar în Statele Unite.

Vã invitãm sã citiþi în numãrul viitor un articol extins despre toate noutãþile aduse în proiectarea mecanicã de Autodesk Inventor.

Branko Boor,

MCAD Manager

SoluþieSoluþie IntegratãIntegratã dede proiectareproiectare mecanicãmecanicã

de de proiectare proiectare mecanicã mecanicã Tel: 01 250 5315, Fax: 01 250 7774 e-mail: office@acintl.ro,
de de proiectare proiectare mecanicã mecanicã Tel: 01 250 5315, Fax: 01 250 7774 e-mail: office@acintl.ro,

Tel: 01 250 5315, Fax: 01 250 7774 e-mail: office@acintl.ro, web-site: www.acintl.ro

Dop

AutoCAD / Autodesk Mechanical Desktop R4 Power Pack

- modelare parametrizatã a pieselor ºi ansamblurilor

- modelare de suprafeþe complexe

- generare automatã a desenelor de execuþie pentru piese ºi

ansambluri

- asociativitate bidirecþionalã între modelele 3D ºi desenele 2D

- proiectare 2D/3D folosind biblioteci de piese standardizate

- editare orientatã pe obiect

- calcule inginereºti

OPEN MIND / hyperMILL

- generarea programelor pentru maºini de prelucrare cu comandã numericã

- simularea realã a prelucrãrilor

- inginerie reversibilã

DesignSpace

- studiul modelelor CAD în diferite condiþii de încãrcare

- stabilirea condiþiilor de încãrcare

- analiza influenþei temperaturii, analiza modalã pentru ansambluri

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

15

MecanicãMecanicã

Mechanical Desktop 4 ºi Mechanical Desktop 4 Power Pack

- soluþia completã de proiectare mecanicã -

4 Power Pack - soluþia completã de proiectare mecanicã - M echanical Desktop 4 (MTD 4)

M echanical Desktop 4

(MTD 4) este noul mem-

lator. MDT 4 conþine AutoCAD 2000 ºi este dezvoltat pe baza noului nucleu pentru modelare ACIS 5.1 de la Spa- tial Technologies. Faþã de versiunea anterioarã, MDT 4 oferã 104 noi facil-

itãþi, este mult mai uºor de folosit ºi are capacitatea de a capta intenþia de proiectare a utilizatorului. Aºa cum ne-am obiºnuit, Autodesk ne "alintã" pe noi, utilizatorii MDT, cu noi facilitãþi cum ar fi noi unelte de creare, modifi-

care ºi gestionare mai efi- cientã în lucrul cu ansam- bluri prin:

a In-place reference edit- ing - posibilitatea de a modi- fica ansamblul proiectat prin modificarea reperelor com- ponente referite extern ºi salvarea ulterioarã a tuturor modificãrilor efectuate di- rect în fiºierele externe, toate acestea în contextul

de lucru al ansamblului. a Interfaþã reproiectatã a ferestrei ca- talog pentru ansambluri, ce

aduce îmbunãtãþiri la încãr- carea, reîncãrcarea, com- binarea reperelor locale, a corpurilor externe într-un singur component ºi ges- tionarea ansamblului. a Fiºierele cu referinþã externã sunt disponibile prelucrãrii în condiþiile ingi- neriei concurente, astfel încât colegii dintr-o echipã de proiectare pot prelua

bru marcant al suitei de

soluþii de proiectare „Design 2000", propusã de Autodesk pentru mileniul III în diferite domenii: construcþii civile ºi arhitecturã, cartografie, GIS ºi mecanicã. Mechanical Desktop este un pro- dus foarte performant pentru modelare parametrizatã de piese solide,

performant pentru modelare parametrizatã de piese solide, Fig. 1 - Mediul de proiectare multidocument (MDE) suprafeþe

Fig. 1 - Mediul de proiectare multidocument (MDE)

suprafeþe ºi ansambluri, pentru proiectare în domeniul mecanic ºi desenare. Programul promoveazã conceptul „Uniting 2D and 3D", ce se referã la asociativitatea bidirecþionalã model-desen, îmbinã lucrul 2D cu cel 3D ºi asigurã, astfel, premisele par- curgerii etapelor de proiectare de la idee la produs. Cu peste 150.000 de licenþe vân- dute în aproape doi ani, MDT se dove- deºte a fi cel mai bine vândut produs de mecanicã destinat pieþei „mid- price" de proiectare asistatã de calcu-

prin simpla procedurã „drag & drop" componente din fiºiere externe.

a MDT 4 include mediul de proiectare

Multiple Design Environment (MDE), care permite utilizatorilor accesul ºi modificarea mai multor proiecte într-o singurã sesiune de editare ºi copierea sau prelucrarea reperelor modelate între desene diferite. Kernelul ACIS 5.1 duce la creºterea performanþelor de modelare, producerea de vederi ale proiectului ºi posibilitãþi noi de gene- rare de modele mai complexe.

a Interfaþa utilizator nouã, mai fluidã, cu meniuri senzitive la context, care

nouã, mai fluidã, cu meniuri senzitive la context, care Fig. 2 - Layout-uri multiple 16 Max

Fig. 2 - Layout-uri multiple

16

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

MecanicãMecanicã

afiºeazã comenzile apropiate logic operaþiei desfãºurate de utilizator sau

obiectului selectat, alãturi de plasarea intuitivã a celor mai folosite comenzi în mod uzual, mãresc viteza de proiectare ºi uºureazã considerabil munca utilizatorului.

a La generarea desenelor de execuþie ale pieselor sau ansam- blurilor, MDT 4 include dimensio- narea parametricã în toate vede-

rile, cotarea diametrelor arcurilor

ºi cercurilor în vederi frontale ºi

secþiuni rotite, precum ºi ges- tionarea inteligentã a cotelor în vederi.

a Se pot folosi layout-urile multi- ple pentru producerea automatã

a vederilor pentru desene 2D în

detaliu. Lucrul cu sketch-uri a fost îmbunãtãþit cu suport la vizualizare dinamicã, iar constrângeri noi precum mirror sau fix permit modificarea mai

uºoarã a proiectului.

a În alcãtuirea schiþelor 2D ºi trans-

formarea acestora în profile ce reprezintã secþiunile transversale ale solidelor construite pe baza lor au

fost introduse ºi curbele spline 2D, oferind astfel posibilitãþi nelimitate de descriere a secþiunilor în solide.

a La generarea solidelor pornind de

la profile se adaugã facilitatea de "mãturare" ("sweep-ul") a unui profil de-a lungul unui traseu 3D ("3D path") de tip curbã spline, ceea ce

oferã proiectantului posibilitãþi nelimi- tate de creare a solidelor.

a Suprafeþele pot fi „cusute" (stitch-

ing), iar dacã formeazã o cavitate închisã cu volum se poate genera un solid. Generarea de solide pornind de la suprafeþe se poate face acum cu un mecanism de permisivitate contro- latã a toleranþei necesare ca douã suprafeþe sã fie considerate "alãtu-

rate" de-a lungul muchiilor comune ("alãturarea" muchiilor se va înscrie fie în plaja de toleranþã doritã de proiectant, fie în cea sugeratã de cãtre sistem). Operaþia de lipire a muchiilor se numeºte operaþia de coasere a suprafeþelor ("stitching").

alãturate. El se asigurã astfel cã toate vertexurile unei muchii sunt forþate sã se aºeze pe acea muchie sau fiecare muchie sã aparþinã la douã suprafeþe alãturate. Operaþia se numeºte ope- raþia de rafinare ("healing") a suprafeþelor solidului.

Inspectarea vizualã a nepo- trivirilor la graniþa dintre suprafeþe sau a curbelor aflate în exces peste muchii se poate face folosind noua facilitate de vizu- alizare existentã în MDT 4.

noua facilitate de vizu- alizare existentã în MDT 4. Fig. 3 - Generator de arbori în

Fig. 3 - Generator de arbori în MDT 4 Power Pack

Selectarea suprafeþelor ce vor forma solidul se poate face suprafaþã cu suprafaþã sau folosind cunoscuta fereastrã de selecþie a aplicaþiilor AutoCAD. Acelaºi mecanism de tole- ranþã permisivã este folosit ºi în unirea a douã sau a mai multor suprafeþe deschise într-o singurã suprafaþã ce poate fi folositã ca suprafaþã de tãiere a unui solid. Odatã generat solidul din suprafeþele ce-l alcãtuiesc, proiec- tantul poate îmbunãtãþi calitatea acestuia, cerând sistemului sã recal- culeze precizia muchiilor de inter- secþie dintre fiecare douã suprafeþe

MDT

4

Power

Pack

include, pe lângã MDT 4, întregul set de unelte de proiectare automatã obþinut în urma inte- grãrii modulelor Genius ºi Genius Desktop, cu o bibliotecã de peste 1,2 milioane de repere 2D ºi 3D din 18 standarde internaþionale (ANSI, BSI, DIN, ISO, JIS, CSN, GB, etc.), gene- ratoare de organe de maºini ºi cal- cule inginereºti. Prin produsele sale de avan- gardã, firma Autodesk îºi confirmã valoarea de lider mondial în producþia de software pentru proiectare ºi multi- media. Poziþia sa de lider este confir- matã ºi de cei peste patru milioane de utilizatori în peste 150 de þãri.

Branko Boor,

MCAD Manager

de utilizatori în peste 150 de þãri. Branko Boor, MCAD Manager Max decembrie CAD 1 1

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

17

MecanicãMecanicã

Lecþia de Mechanical Desktop

Ne propunem ca, începând din acest numãr al revistei sã deschidem o nouã sesiune de
Ne propunem ca, începând
din acest numãr al revistei sã
deschidem o nouã sesiune
de lecþii despre proiectare mecanicã
parametrizatã, folosind în acest sens
produsul Mechanical Desktop (MDT),
unul dintre cele mai utilizate produse
CAD de modelare.
Facilitãþile produsului Autodesk
Mechanical Desktop au fost descrise
pe larg în paginile numerelor ante-
rioare ale revistei. ªtim cu toþii cã
MDT este produsul de referinþã al
companiei Autodesk pentru proiec-
tare mecanicã ºi despre el s-a scris ºi
s-a vorbit foarte mult.
MDT este un produs utilizat în
România ºi, spunem noi, cei de la
A&C INTERNATIONAL, care ne
ocupãm de promovarea ºi imple-
mentarea lui, cã este un produs
foarte iubit de utilizatorii de AutoCAD
de la noi. Cu ocazia manifestãrilor
organizate de compania noastrã au
fost distribuite gratis mii de CD-uri
demonstrative cu MDT. Practic, orice
utilizator de AutoCAD care doreºte sã
ºtie ce posibilitãþi oferã MDT pentru
proiectare mecanicã, poate primi gra-
tuit un astfel de CD.
Despre MDT vorbesc ºi compani-
ile ce promoveazã produse similare,
însã, de fiecare datã, facilitãþile acelor

PROIECTARE MECANICÃ PARAMETRIZATÃ

produse sunt întotdeauna comparate cu AutoCAD-ul care, spun D-lor, nu poate face multe lucruri. Prin definiþie, AutoCAD este un SISTEM DE OPERARE CAD folosit de TOATÃ LUMEA, pentru toate domeniile proiectãrii asistate:

Mã adresez cu aceastã lecþie tuturor utilizatorior de AutoCAD, pen- tru a explica de fapt sloganul cu care este promovat MDT, ºi anume:

UNITING 2D & 3D

Folosirea proiectelor 2D existente pentru MODELARE 3D Nimic nu se pierde, totul se transformã Începem lecþia noastrã prin prezentarea desenului alãturat, care reprezintã, sã spunem, o parte dintr- un proiect realizat în trecut cu AutoCAD. Lucrând acum cu MDT dorim sã modelãm 3D acest piston.

mecanicã, AEC, GIS, multimedia, data management etc. El oferã, la un preþ competitiv, acele facilitãþi nece- sare, comune tuturor acestor domenii. Pentru a beneficia de facilitãþi sporite într-un anumit domeniu de proiectare, trebuie sã utilizãm aplicaþii specia- lizate. O astfel de aplicaþie AutoCAD,

specializatã pentru mecanicã, este MDT. Pentru produsele similare cu AutoCAD-ul este considerat un atu faptul cã pot "încãrca" formate .DWG, .DXF etc. care sunt formate standard ale AutoCAD. Acest program nu încarcã nici un format de la nimeni. De acest adevãr trebuie

nici un format de la nimeni. De acest adevãr trebuie MDT cuprinde patru aplicaþii: AutoCAD, AutoCAD

MDT cuprinde patru aplicaþii:

AutoCAD, AutoCAD Designer,

AutoSURF ºi AutoCAD IGES

Translator. Ele lucreazã împreunã în

mediul de editare al AutoCAD-ului,

utilizatorul având la dispoziþie faci-

litãþile tuturor celor patru aplicaþii.

sã þinem cont atunci când începem implementarea unui sistem CAD. Revenind la MDT, prima lecþie va fi una simplã care pune în luminã o singurã facilitate, compatibilitatea totalã a datelor existente în AutoCAD cu stilul de lucru al MDT.

18

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

Primele ºase secþiuni de menu sunt foarte cunoscute de cãtre toatã lumea. Ele aparþin AutoCAD-ului. Meniul Parts este al MDT-ului ºi conþine comenzi pentru proiectarea parametrizatã a corpurilor solide. Surfaces este folosit pentru apelarea comenzilor de modelare a supra- feþelor, Assemblies ne ajutã la proiectarea ansamblurilor de piese, iar Drawings la desenarea automatã (2D) a proiectului realizat tridimen- sional. ªtim cu toþii cã puterea MDT- ului vine din faptul cã totul, 2D ºi 3D, este parametrizat, iar între datele 2D ºi cele 3D existã o asociativitate bidi- recþionalã. Putem folosi pentru lucrul cu MDT ºi meniurile Icon asociate, acce- sarea acestora fiind foarte simplã (putem observa o parte dintre aces- tea mutate în partea de jos, lângã linia de comandã a AutoCAD-ului). Pentru început vom folosi meni- urile pull-down pentru o mai bunã înþelegere a lucrurilor. Pentru a par- curge rapid modelarea pistonului voi prezenta succesiunea de comenzi necesarã, explicând la fiecare pas ceea ce se petrece. Toate comenzile MDT folosite în ceea ce urmeazã, se gãsesc în meniul Parts. Generãm un contur închis 2D, care este de fapt un profil al pistonu- lui nostru 3D. Acest profil poate fi generat parametrizat prin includerea în mulþimea de selecþie a cotelor ce se referã la acest contur sau poate fi parametrizat ulterior prin stabilirea parametrilor. (Lecþia din numãrul viitor va explica mai pe larg despre posibili- tãþile de parametrizare.)

Command: _amprofile Select objects for sketch: Selectãm profilul exterior al pistonului, linia de

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

culoare roºie care este axa de sime- trie ºi închide profilul ºi

roºie care este axa de sime- trie ºi închide profilul ºi ATENÞIE !!!, selectãm ºi cotele

ATENÞIE !!!,

selectãm ºi cotele existente (cele ce se referã la geometria acestui profil).

ACESTE COTE DEVIN PARAMETRII MODELULUI SOLID. NU TREBUIE SÃ REDESENÃM SAU SÃ REDEFINIM NIMIC.

INTREBARE: Pot oare ºi celelalte programe de modelare tridimensio- nalã ce importã date din AutoCAD (via DXF spre exemplu) sã facã ace- laºi lucru ? Dupã definirea profilului parame- trizat las la latitudinea Dvs. modi- ficarea cotelor. Orice modificare asupra valorii unui parametru aduce

MecanicãMecanicã

imediat schimbarea geometriei pro- filului plan. Parametrii pot fi sterºi, adãugaþi ºi modificaþi. Nu-i aºa cã începem sã simþim puterea de lucru a acestui program ?

Schimbãm "punctul de vedere". Command:_vpoint Rotate/<View point>

<0.0000,0.0000,1.0000>:-1,-1,1

Regenerating drawing. Generãm un solid prin rotirea pro- filului parametrizat definit în jurul axei pistonului. Command: _amrevolve Select profile: profilul Select revolution axis: axa roºie Computing

Observãm cã pentru generarea solidului lucrãm cu o fereastrã de dia- log în care setãm totul. Ce reprezintã fiecare lucru este foarte simplu de înþeles pentru un utilizator de AutoCAD.

foarte simplu de înþeles pentru un utilizator de AutoCAD. Imaginea urmãtoare reprezintã rezul- tatul generãrii

Imaginea urmãtoare reprezintã rezul- tatul generãrii solidului prin rotirea profilului parametrizat. Generãm un alt profil:

Command: _amprofile Select objects for sketch:

19

MecanicãMecanicã

Select objects:

Selectãm cercul ce defineºte gaura. Nu uitaþi cota R0.5000 ce trebuie ºi ea selectatã pentru a genera o gaurã parametrizatã.

ºi ea selectatã pentru a genera o gaurã parametrizatã. Computing OBSERVAÞIE : Gãurile pot fi gene-
ºi ea selectatã pentru a genera o gaurã parametrizatã. Computing OBSERVAÞIE : Gãurile pot fi gene-

Computing OBSERVAÞIE: Gãurile pot fi gene- rate ºi printr-o singurã comandã fãrã generarea profilelor folosind coman- da amhole. Priviþi ce poate produce !

folosind coman- da amhole . Priviþi ce poate produce ! Extrudãm profilul pentru a obþine gaura.

Extrudãm profilul pentru a obþine gaura. Observaþi parametrii de extru- dare prin tãiere (CUT, solidul generat prin extrudarea profilului va tãia solidul de bazã) iar opþiunea Mid Plane face ca extrudarea sã se pro- ducã în sus ºi în jos faþã de planul profilului. (cu 50, vezi Distance)

20

Command: _amextrude Computing

Rotim cealaltã vedere 2D a pistonului desenat pentru a o aduce pe poziþie, pentru a putea tãia cealaltã degajare. Command: rotate3d Initializing Select objects: cealaltã vedere2D

Command: fillet

(TRIM mode) Current fillet radius =

0.0000

Polyline/Radius/Trim/<Select first object>:

Select second object:

Command: FILLET

(TRIM mode) Current fillet radius =

0.0000

Axis by Object / Last / View / Xaxis /

Polyline/Radius/Trim/<Select

first

Yaxis / Zaxis / <2points>: o

object>:

Pick a line, circle, arc or 2D-polyline

Select second object:

segment:

Command:

Selectãm axa de culoare roºie <Rotation angle> / Reference: 90 Aliniem UCS-ul cu noul plan al entitãþilor rotite Command: ucs Origin / ZAxis / 3point / OBject / View

Command:

Setãm un plan de Schetch, pentru generarea profilului, în planul UCS-ului Command: _amskpln

/

X / Y / Z / Prev / Restore / Save / Del

worldXy / worldYz / worldZx / Ucs /

/

? / <World>: ob

<Select work plane or planar face>: u

Select object to align UCS:

Computing Rotate / Z-flip / <Accept>:

align UCS: Computing Rotate / Z-flip / <Accept>: Generãm profilul Command: _amprofile Select objects for
align UCS: Computing Rotate / Z-flip / <Accept>: Generãm profilul Command: _amprofile Select objects for

Generãm profilul Command: _amprofile

Select objects for sketch:

Select objects: Profil închis + cota

Selectãm axa de culoare roºie Desenãm o linie pentru închiderea profiului (ce conþine R0.4998) Command: line From point:

To point:

Închidem profilul

R0.4998

Computing Extrudãm profilul prin tãiere (pãtruns) Command: _amextrude Direction Flip / <Accept>:

Computing

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

Asta a fost totul. Am modelat un piston parametrizat, prin câteva comenzi. Avem de fapt
Asta a fost totul. Am modelat un piston parametrizat, prin câteva comenzi. Avem de fapt

Asta a fost totul. Am modelat un piston parametrizat, prin câteva comenzi. Avem de fapt în acest moment o infinitate de pistoane, de aceastã formã, proiectate. Despre parametrizarea existentã la acest pis- ton o sã vorbim ºi o sã o folosim în lecþia urmãtoare. Posibilitãþile MDT de vizualizare a modelelor tridimensionale sunt extraordinare. Putem realiza ZOOM, PAN ºi ROTATE, totul dinamic ºi în timp real (Pentium/100MHz/32MB RAM) cu o placã graficã normalã. Aici totul este soft !

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

Încercaþi comenzile urmãtoare pentru vizualizarea modelelor tridi- mensionale realizate.

Command: _avhide Command: _avwireframe Command: _avrender Command: _avrotate

MecanicãMecanicã

CERINÞE DE SISTEM pentru MDT 4

Pentium II, 300 MHz sau mai mare OS: Windows 95/98/NT Instruire: 96 MB RAM Modelare: 128 MB RAM Ansambluri: 256 MB RAM Minim 680 MB spaþiu pe HDD Monitor: 800x600x64K CD-ROM drive Pointing device

pe HDD Monitor: 800x600x64K CD-ROM drive Pointing device Care ar fi avantajele modelãrii tridimensionale a acestui

Care ar fi avantajele modelãrii tridimensionale a acestui piston? La ce ne-ar putea ajuta existenþa acestuia ca proiect 3D ?

Rãspunsurile le vom descoperi în lecþiile viitoare ºi se referã la:

aflarea tuturor proprietãþilor de masã ºi folosirea lor pentru diverse analize asupra corpului; folosirea modelului pentru analize cinematice ºi dinamice, analize cu elemente finite; realizarea ansamblului în care va lucra aceastã piesã; verificarea coliziunilor cu alte repere în timpul funcþionãrii sau a asam- blãrii; realizarea de matriþe; extragerea desenelor de execuþie, care - sã nu uitãm - sunt parametrizate ºi au asociativitate bidirecþionalã cu modelul 3D.

Florin Niþu, MCAD Division Manager

21

MecanicãMecanicã

Autodesk MAI Partners

MOLDFLOW

Pentru a le asigura clienþilor sãi programe care sã rezolve toate aspectele procesului de proiectare mecanicã, de la schiþa proiectului pânã la producerea piesei, compania Autodesk colaboreazã strâns cu o serie de dezvoltatori de aplicaþii mecanice. Aceastã colaborare are loc într-o formã organizatã, ce poartã numele de Mechanical Applications Initiative (MAI) ºi are drept rezultat furnizarea celor mai bune plug-in-uri pentru softurile de proiectare mecanicã ale Autodesk. Astfel, soluþiile oferite de MAI sunt integrate cu interfaþa utilizator ºi baza de date a Mechanical Desktop, asigurând un proces de proiectare-producþie unitar. Inaugurãm cu acest prilej o serie de articole destinate partenerilor MAI ºi aplicaþiilor pe care aceºtia le pro- duc. Prima companie din aceastã serie se numeºte Moldflow Corporation ºi este specializatã în proiectare de matriþe pentru mase plastice.

în proiectare de matriþe pentru mase plastice. MOLDFLOW CORPORATION Înfiinþatã în urmã cu 22 de ani,

MOLDFLOW CORPORATION

Înfiinþatã în urmã cu 22 de ani, Moldflow este o companie preocupatã de dezvoltarea unor softuri care sã rezolve problemele specifice ale industriei de repere de plastic matriþate prin injecþie. Produsele Mold- flow sunt integrate cu pachetele CAD ºi sunt compatibile cu sistemele hard-

22

ware ale celor mai cunoscuþi producã- tori.

Part Adviser - proiectarea repe- relor de plastic matriþate prin injecþie. Part Adviser este un software pen- tru proiectarea pieselor din material plastic, al cãrui principal avantaj este acela cã îi permite proiectantului sã rezolve probleme specifice încã din

primele faze ale proiectãrii. Softul îi aratã utilizatorului modul în care grosimea pereþilor unei piese, geome- tria sau materialul acesteia afecteazã procesul de producþie efectivã a repe- rului respectiv. Part Adviser oferã infor- maþii precise privind localizarea liniilor de separaþie, a gãurilor de aerisire sau timpii de umplere, distribuþia presiunii sau a temperaturii.

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

Timpul ideal de optimizare a unei mase plastice pentru matriþare prin injecþie este în faza de proiectare. Având în vedere cã Part Adviser este un software 3D, bazat pe un sis- tem CAD, proiectantul poate analiza fiecare fazã a proiectului, ceea ce duce la optimizarea rapidã a fiecãrei piese. Cu ajutorul unui generator de rapoarte bazat pe web, proiectantul poate împãrþi informaþiile cu restul echipei participante la proiect.

Dynamic Series - proiectarea de mase plastice de calitate ºi la preþuri accesibile. Dynamic Series reprezintã un pachet de instrumente de analizã pentru CAE, destinat îmbunãtãþirii întregului proces de producþie a reperelor de plastic matriþate prin injecþie. Cu acest program utilizatorul poate analiza factorii care influ- enþeazã comportamentul maselor plastice, astfel ca eventualele erori sã poatã fi corectate încã din primele faze de proiectare. Reperele, matriþele sau ansam- blurile pot fi optimizate încã din faza de proiectare computerizatã, înainte

de producþia lor efectivã, când corectarea erorilor este mult mai costisitoare ºi consumatoare de timp. Dynamic Series furnizeazã informaþii despre curgerea masei plastice, rãcirea matriþelor, distorsiunile repe- relor ºi orientarea fibrelor de torsiune, dilatarea ºi comprimarea pieselor etc.

Plastics Xpert - controlul proce- sului de matriþare prin injecþie.

MecanicãMecanicã

maºinilor de matriþare prin injecþie, pentru optimizarea procesului de matriþare ºi pentru controlul calitãþii. MPX interacþioneazã direct cu controller-ul maºinii de matriþare, asigurând un control sporit asupra procesului de matriþare. Programul asigurã un feed-back în timp real ºi furnizeazã soluþiile pentru corectarea manualã sau automatã a erorilor.

DOMENIU DE ACTIVITATE

PARTENERI MAI

Design Automation

CADIS A.S., Cimlogic Inc.

Reverse Engineering / CMM

Metris N.V.

Analizã cu element finit

Ansys Inc., MSC Working Knowledge

Analizã dinamicã/cinematicã

Mechanical Dynamics Inc. MSC Working Knowledge

Analiza curgerii maselor plastice

Moldflow Corporation

Analiza toleranþelor

Dimensional Control Systems

Producþia de ºtanþe ºi matriþe

R&B Ltd.

Programare asistatã de calculator pentru maºini unelte cu comandã numericã

NC Microproducts OPEN MIND Software Technologies Pathtrace Engineering Systems

Proiectarea de repere de tip table

SPI GmbH

Moldflow

Plastic

Xpert

(MPX)

Branko Boor,

este

un

software

pentru

setarea

MCAD Manager

Mechanical Desktop 4 & Mechanical 4 Power Pack

Mechanical Desktop 4 - Libertatea de a Inova Un produs complet nou, bazat pe funcþionalitatea AutoCAD 2000, Mechanical Desktop 4 este instrumentul de care aveþi nevoie pentru a deveni mai productiv, mai eficient.

Mechanical Desktop 4 Power Pack - Puterea de a Modela Produse Complete Soluþia completã 2D / 3D conþine AutoCAD Mechanical 2000, Mechanical Desktop 4 ºi o bibliotecã de peste 1.200.000 de repere componente 2D / 3D din standardele internaþionale.

MDT 4 beneficiazã de o suitã de aplicaþii profesionale integrate pentru domeniul proiectãrii ºi fabricaþiei mecanice în cadrul Mechanical Applications Initiative.

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

fabricaþiei mecanice în cadrul Mechanical Applications Initiative. Max decembrie CAD 1 1 9 9 9 9

23

MecanicãMecanicã

Mechanical Desktop

-trucuricarevªfacviaamaiu”oarª

Crearea BOM

Principala diferenþã în Mechanical Desktop 3 constã în posibilitãþile de asociere din lista cu necesarul de materiale - Bill Of Material (BOM). Aceastã facilitate permite asignarea de valori diferite aceleiaºi piese a ansamblului. De exemplu, considerãm cã ansamblul "ANSAMBLU-1" este compus din trei piese: PIESA 1, PIESA 2 ºi PIESA 3. 1.Creaþi douã sesiuni de lucru. Apoi creaþi un BOM pentru a doua sesiune. Numai BOM pentru sesiunea 2 va fi vizibil. Editaþi tabelul BOM (folosind comanda din MDT 2 AMBOMEDIT) ºi apoi asignaþi nr.1 piesei 3, nr.2 piesei 1 ºi nr.3 piesei 2. 2.Apoi, creaþi un desen pentru cele douã sesiuni. Creaþi simboluri de pozi- þionare. Selectarea piesei 1 în sesi- unea 1 va crea un simbol de poziþi- onare cu nr.1, în timp ce selectarea piesei 1 în sesiunea 2 va crea un sim- bol de poziþionare cu nr. 2. În MDT 3, tabelele BOM depind numai de structura ansamblului. Din acest motiv icon-ul este prezent numai pe pagina Ansamblu din browser ºi nu în sesiunea de lucru, unde utilizatorii încearcã sã o gãseascã. Tabelele BOM nu folosesc sesiu- nile de lucru pentru a colecta ºi menþine atributele BOM, numerele pieselor ºi cantitãþile. În acest exem- plu, ambele simboluri de poziþionare vor afiºa numãrul 2. Tabelele BOM

24

pãstreazã numerele pieselor. Dacã aceste tabele se ºterg, numerele pieselor se vor pierde, dar vor rãmâne alte atribute, precum cantitatea, întrucât acestea provin de la piese (atribute) sau structura ansamblului (cantitatea fiecãrei piese).

þionare vor afiºa valoarea atributului. De asemenea, dacã valoarea este editatã în caseta de dialog BOM, valoarea atributului se va modifica.

Lista de Componente

Lista de componente reprezintã, de fapt, afiºarea în desen a necesarului de materiale al obiectului. Fiecare listã de componente este asociatã unui ansamblu ºi se afiºeazã folosind datele din BOM. Pot fi inserate mai multe tipuri de liste de componente pe

Tabelele BOM

Pentru a folosi în desen Lista de componente ºi Simbolurile de poziþi- onare, trebuie create tabelele BOM. Cel mai simplu mod de a face acest

lucru este cu ajutorul browser-ului de pe desk- top. Dupã crearea tabelu- lui BOM, în browser va apãrea bitmap-ul. Dacã acesta nu este activat,

înseamnã cã tabelul BOM provine din referinþele externe ºi nu poate fi editat. Conþinutul tabelului BOM poate fi vizualizat în caseta de dialog BOM. Din aceastã casetã se poate lista conþinutul BOM, sau se poate importa sau exporta în diferite formate. Dupã cum menþionam mai sus, numãrul piesei este creat în tabelul BOM. Fiecare numãr iniþial al piesei se bazeazã pe ordinea pieselor. Dacã o piesã este creatã ulterior, aceasta va avea un numãr mai mare decât ulti- mul numãr din tabelul BOM. Restul datelor provin de la piesã. Dacã se asigneazã atribute piesei, iar numele atributului existã în tabelul BOM, lista de componente ºi simbolurile de pozi-

Item

 

Description

 

Material

Parts List

Vendor

Cn.

Mass

1

Plate

 

Cl

Autodesk

1

2

AXLE

CRS

 

Autodesk

1

3

WHEEL

Cl

Autodesk

1

4

AXLE _SUP

CI

Autodesk

2

5

CBUSHING

CI

Autodesk

2

baza liniei de comandã alese de uti- lizator. Cea mai folositã listã de com- ponente este cea afiºatã integral. Aceasta afiºeazã tabelul BOM exact aºa cum este, cu toate piesele com- ponente. Dacã se adaugã o nouã piesã sau un subansamblu, acestea vor fi inserate în tabelul BOM ºi o nouã linie de atribute va fi afiºatã de cãtre lista de componente.

(Continuare în numãrul viitor) Adaptare dupã Mechanical Solutions

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

GISGIS
GISGIS

CARTEA FUNCIARÃ

un pas spre modernizarea cadastrului în România

CãrþileCãrþile FunciareFunciare reprezin-

tã documentele în care se înscriu actele ºi faptele juridice referitoare la imobilele din aceeaºi localitate pe baza sistemului de evidenþã al cadas- trului general. Cãrþile Funciare întocmite ºi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecãrei localitãþi alcãtuiesc împreunã registrul cadastral de publicitate imobi- liarã al acestui teritoriu, ce se þine de cãtre biroul de carte funciarã al judecã- toriei în a cãrei razã teritorialã de acti- vitate este situat bunul respectiv. Publicitatea imobiliarã prin Cartea Funciarã asigurã certitudinea în trans- miterea drepturilor reale imobiliare, oferind posibilitatea terþilor de a cunoaºte situaþia juridicã a imobilelor transmise. Publicitatea imobiliarã cuprinde, deci, un ansamblu de tehnici juridice menite sã þinã evidenþa bunurilor, sã dea siguranþã actelor juridice prin care se constituie, se transmit, se modificã sau se sting drepturile reale imobiliare, pentru a le face opozabile. Cartea Funciarã este un înscris oficial care reprezintã unitatea de bazã în sistemul de publicitate imobi- liarã în cadrul cãruia evidenþa se þine pe imobile ºi nu pe proprietar. Cartea Funciarã conþine date des- criptive despre imobile ºi reprezintã un document public. Orice parte intere- satã îi va putea cerceta conþinutul. Acest lucru va oferi certitudine în cir- culaþia juridicã a terenurilor ºi clã- dirilor, va încuraja dezvoltarea creditu- lui ºi investiþiile pe termen lung. Cartea

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

Funciarã are ºi o funcþiune socialã, pentru cã titularul dreptului înscris ºtie cã nu poate fi înlãturat de la exer- citarea lui ºi nu este obligat sã ºi-l apere ºi sã-l afirme în orice moment, iar terþii ºtiu cã cel înscris este ade- vãratul proprietar. Forþa probantã a Cãrþii Funciare se întemeiazã tocmai pe publicitatea conþinutului ei, garantatã de stat. Ast- fel, prin acest sistem se previn desele conflicte de drept ºi, în cazul în care ele totuºi apar, se uºureazã rezolvarea lor, deoarece pe baza Cãrþilor Funciare sunt mãsurãtorile precise ale cadastrului. Prin siguranþa ºi liniºtea socialã, Cartea Funciarã are ºi o importantã funcþie economicã. Garanþia creditului prin constituirea unor ipoteci pe bunurile imobile fiind atât de sigurã, conduce la scãderea dobânzilor. Strânsa legãturã dintre cadastrul general ºi Cartea Funciarã a determi- nat cuprinderea acestora într-un sin- gur act normativ. Cadastrul general, conform articolului 1 din Legea cadas- trului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996, este sistemul unitar ºi obliga- toriu de evidenþã tehnicã, economicã ºi juridicã prin care se realizeazã iden- tificarea, înregistrarea, reprezentarea pe hãrþi ºi planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum ºi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul þãrii, indiferent de destinaþia lor ºi de proprietar. Ambele instituþii oficiale redau împreunã informaþii complete privind situaþia terenurilor.

PublicitateaPublicitatea ImobiliarãImobiliarã

Publicitatea imobiliarã, prin Cartea Funciarã, asigurã certitudinea în transmiterea drepturilor reale imobili- are, oferind posibilitatea terþilor de a cunoaºte situaþia juridicã a imobilelor transmise. Astfel, este înlãturatã posi- bilitatea înstrãinãrii succesive, de cãtre acelaºi proprietar, a imobilului sãu cãtre mai multe persoane. Prin publicitatea imobiliarã sunt ocrotite persoanele interesate de a cumpãra imobile care sunt afectate de unele dezmembrãminte ale dreptului

de proprietate. Publicitatea imobiliarã cuprinde un ansamblu de tehnici juridice menite sã þinã evidenþa bunurilor imobile, sã dea siguranþã actelor juridice prin care se constituie, se transmit, se modificã sau se sting drepturile reale imobiliare, pentru a se face opozabile. Organizarea publicitãþii imobiliare trebuie sã rãspundã urmãtoarelor obiective mai importante:

- sã apere drepturile imobiliare ale

celor înscriºi în registrele publice (securitate staticã);

-

sã confere transmisiunilor imobiliare

o

cât mai mare certitudine, aducând la

cunoºtinþa tuturor situaþia juridicã a bunurilor imobile aflate în circuitul civil

(securitate dinamicã);

- sã dea siguranþã circulaþiei creditului prin greutatea lui prin înscrierea ipotecii în registrele publice.

Tudor Dana Director General ONCGC

25

GISGIS
GISGIS

DespreDespre GIS,GIS, cucu speranþãsperanþã(II)(II)

Un alt aspect important: cât de facilã este introducerea datelor? Pot sã import date în format digital create cu ajutorul celor mai uzuale aplicaþii CAD/GIS? N-ar fi rãu ca sistemul sã fie suficient de flexibil încât sã permitã construirea unei interfeþe proprii sau optimizarea celei existente. Interesaþi-vã cât de competente sunt serviciile de suport tehnic oferite ºi care sunt timpii de rãspuns în cadrul unei sesizãri ºi reþineþi: este dificil ºi costisitor sã beneficiezi de serviciile departamentului de suport tehnic, când acesta este situat în altã þarã… Este preferabil, de asemenea, sã intraþi în dialog cu alte organizaþii simi- lare care folosesc acelaºi software… Schimbul de experienþã ºi de idei poate fi foarte folositor mai ales cã problemele cu care vã confruntaþi nu sunt unice… GIS-ul achiziþionat trebuie sã suporte instalarea în reþea ºi sã poatã produce fiºiere în formate standard care sã fie accesate cu editorul sau pachetul spreadsheet pe care deja le deþineþi. Interfaþa prietenoasã este un plus, la fel ºi prezenþa help-ului senzi- tiv la context. Asiguraþi-vã cã docu- mentaþia furnizatã odatã cu achizi- þionarea pachetului este bine con- ceputã, bine structuratã, uºor de folosit, dacã este posibilã instruirea la costuri rezonabile.

Este necesar un studiu pilot?

Rostul studiului pilot este de a pune în practicã aspectele tehnice ºi

pilot este de a pune în practicã aspectele tehnice ºi V orbeam în numãrul trecut al

V orbeam în numãrul trecut

al revistei despre etapele

organizatorice - presupuse doar în primele faze ale proiectului. Studiul pilot trebuie sã-ºi propunã obiective realiste ºi termene corespunzãtoare. Studiul pilot este, în acelaºi timp, un proces de învãþare ºi, de aceea, accentul trebuie sã cadã pe acumula- rea de experienþã, nu pe probarea tehnologiilor sau justificarea investiþiei. Strategia cea mai fericitã nu este de a trece direct la aplicaþii complicate, ci de a începe cu lucruri simple, care sã arate rezultate palpabile. Multe GIS-uri nu-ºi pot dezvãlui întregul potenþial dacã beneficiile pe care le pot aduce nu sunt înþelese de toate compartimentele organizaþiei. Cãutaþi împreunã cu cei interesaþi cum le poate fi utilã informaþia pe care o manipulaþi în cadrul GIS.

Achiziþia ºi conversia datelor

Achiziþia ºi conversia datelor - iatã pietrele de încercare ale oricãrui proiect GIS ! Experienþa aratã cã se alocã între 40% - 80% din costurile totale pentru capturarea datelor ºi întreþinerea lor. Utilizatorii de GIS subestimeazã acest aspect când întocmesc studiul de fezabilitate. De obicei, existã deja date stocate sub formã de hãrþi, planuri, imagini preluate de sateliþi, aerofotograme, dar existã ºi date care trebuie create în scopul integrãrii în proiectul GIS. Îngri- jiþi-vã ca datele sã aibã cât mai multe calitãþi: sã fie disponibile ºi uºor acce- sibile; sã ºtim cum sã ajungem la ele; sã ºtim în ce format sunt disponibile;

care trebuie parcurse în

procesul de implementare al unui Sis- tem Informaþional Geografic în cadrul unei organizaþii ºi ajunsesem la achiz- iþionarea propriu-zisã a acestuia. Cu toþii ne-am aflat poate în situa- þia de a compara mai multe oferte, de a "devora" pagini întregi de documen- taþie. Ocupaþi cu comparaþii, cu cân- tãrirea avantajelor ºi dezavantajelor ºi mai ales "strânºi cu uºa" de criteriul care pare sã conteze cel mai mult în condiþiile economice actuale - preþul - sã ne luãm o clipã de rãgaz ºi sã veri- ficãm împreunã dacã suntem pe calea cea bunã…

"Care GIS o fi mai bun?"

Vã propun sã nu scãpaþi din vedere ce echipamente hardware sunt necesare ºi cât de realiste sunt aces- te cereri din punct de vedere al politicii organizaþiei. Evaluaþi configuraþiile de sistem recomandate, nu pe cele mini- me, ºi nu uitaþi cã timpul va adãuga din ce în ce mai multe date pe care va trebui sã le administraþi cu uºurinþã ! Verificaþi împreunã cu vânzãtorii ce modele de date foloseºte sistemul ºi dacã veþi avea exact acele funcþii de analizã care vã trebuie. Poate deþineþi deja o bazã de date în format digital:

asiguraþi-vã cã le puteþi converti ºi folosi ºi, de asemenea, cã GIS-ul pe care-l doriþi este compatibil cu sis- temul de gestiune a bazelor de date folosit deja în cadrul organizaþiei.

26

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

sã acopere zona care ne intereseazã din punct de vedere geografic; sã corespundã din punct de vedere al reprezentativitãþii în timp ºi spaþiu; sã se cunoascã sistemul de mãsurã ºi de clasificare folosit; sã se cunoascã exact ce entitãþi trebuie reprezentate; sã se cunoascã sistemul de georefe- renþiere; sã se cunoascã precizia ºi gradul de acurateþe. Una dintre cele mai folosite teh- nici de capturã a datelor în GIS rãmâne scanarea, utilã pentru infor- maþia derivatã din hãrþi, imagini pre- luate de sateliþi, aerofotograme, filme, planuri, materiale tipãrite în general. Calitatea datelor capturate cu ajutorul scanner-ului depinde în principal de trei factori: calitatea lentilei scanneru- lui (300 dpi - 3000 dpi), calitatea soft- ware-ului folosit pentru procesarea datelor ºi complexitatea documentului sursã. Conversia raster-vector se poate face fie cu ajutorul unor produse soft specializate pentru vectorizare auto- matã sau semi-automatã, fie prin digitizare manualã - atunci când harta are o calitate improprie scanãrii sau când entitãþile de interes pot fi prea puþine pentru a justifica scanarea. În cazul transferului digital al datelor putem întâmpina greutãþi

legate de sisteme de operare diferite ºi incompatibile, modele diferite de baze de date (relaþionale sau orien- tate pe obiect), diferenþe în structura fiºierelor, diferenþe ale modelelor de date folosite (raster sau vector), sis- teme diferite de georeferenþiere (punctele pot fi identificate prin cod poºtal sau coordonate geografice etc.) sau variaþii ale scãrii, rezoluþiei spaþiale sau nivelului de generalizare al datelor spaþiale. Producãtorii de GIS vor trebui sã punã la punct formate interoperabile pentru a se putea constitui "punþi" între sistemele foarte variate care existã la ora actualã. Articolul care se încheie aici s-a vrut o pledoarie pentru o activitate care începe ºi la noi, în aceºti ani, sã capete importanþa (binemeritatã) pe care o are deja în alte þãri. Sperãm ca GIS-ul sã-ºi câºtige din ce în ce mai mulþi susþinãtori în toate mediile, ºi sã fie cãutat ºi iubit mai ales de tineri. ªi cum spunea un împãtimit al GIS-ului:

"Cu toþii avem nevoie de informaþie geo-referitã, numai cã nu ºtim încã…"

Luminiþa Popescu, GIS Manager

GISGIS
GISGIS

Open GIS Consortium (OGC) este o organizaþie internaþionalã cu peste 100 de membri din domenii ca IT, industrie, domeniul public ºi universitar, cu scopul declarat de a dezvolta stan- darde ºi specificaþii care sã permitã eliminarea formatului proprietar ºi, deci, interoperabilitatea deplinã a datelor spaþiale provenind din surse diferite. În calitate de Membru Principal al OGC, Autodesk Inc. sprijinã activitãþile organizaþiei Open GIS Consortium în eforturile acesteia de a elimina formatul proprietar ºi de a promova, astfel, interoperabilitatea completã a pro- duselor de pe piaþa GIS. Cu un venit mai mare de 610 mili- oane USD anual ºi investiþii în cerce- tare de peste 150 milioane USD, Autodesk investeºte în cercetare mai mult decât veniturile totale ale con- curenþei. De asemenea, Autodesk furnizeazã filtre de corespondenþã a datelor în cele mai multe formate GIS. Autodesk este iniþiatorul conceptu- lui "Corporaþie Virtualã", susþinut de strategia sa deschisã interoperabilitãþii, parteneriatelor cu mii de distribuitori, dezvoltatori de software, centre de instruire autorizate ºi parteneri consul- tanþi. Scopul esenþial al acestei corpo- raþii este acela de a construi în folosul clienþilor o punte între CAD, cartografie, AM / FM (Automated Mapping / Facili- ties Management) ºi GIS ºi de a creºte, astfel, productivitatea ºi eficienþa în aceste domenii.

ER Mapper

ER Mapper Producþie de hãrþi, prezentãri 3D, medii pentru ortorectificare, medii pentru trasare curbe de nivel,

Producþie de hãrþi, prezentãri 3D, medii pentru ortorectificare, medii pentru trasare curbe de nivel, mozaic de imagini, compri- mare de date, geocodare, analize spaþiale, conversie raster-vector, clasificãri de terenuri, procesãri radar.

Pentru informatii suplimentare contactaþi A&C International

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

27

Your success is the measure of ours !

SoluþieSoluþie

integratãintegratã

GISGIS

of ours ! Soluþie Soluþie integratã integratã GIS GIS AutoCAD AutoCAD Map Map 2000 2000 Creare

AutoCADAutoCAD MapMap 20002000

CreareCreare hãrþihãrþi

AutoCAD Map Map 2000 2000 Creare Creare hãrþi hãrþi Autodesk World Integrare ºi analizã date Autodesk

Autodesk World

Integrare ºi analizã date

hãrþi hãrþi Autodesk World Integrare ºi analizã date Autodesk MapGuide Comunicare Internet / intranet Nikon

Autodesk MapGuide

Comunicare Internet / intranet

date Autodesk MapGuide Comunicare Internet / intranet Nikon staþii totale ºi theodolite HP, Selex, Summa, Mutoh
Nikon staþii totale ºi theodolite
Nikon
staþii totale ºi theodolite

HP, Selex, Summa, Mutoh

Plotter

totale ºi theodolite HP, Selex, Summa, Mutoh Plotter GTCO, Summagraphics, CalComp, Mutoh, Wacom Ta blete

GTCO, Summagraphics,

CalComp, Mutoh, Wacom Ta blete digitizoare

theodolite HP, Selex, Summa, Mutoh Plotter GTCO, Summagraphics, CalComp, Mutoh, Wacom Ta blete digitizoare Contex Scanner

Contex

Scanner

theodolite HP, Selex, Summa, Mutoh Plotter GTCO, Summagraphics, CalComp, Mutoh, Wacom Ta blete digitizoare Contex Scanner

VIZITVIZITAÞIAÞI PPAGINAAGINA NOASTRÃNOASTRÃ DEDE WEBWEB http://wwwhttp://www.acintl.ro.acintl.ro INFORMAÞIIINFORMAÞII LALA DEPDEPARTARTAMENTULAMENTUL VÂNZARIVÂNZARI TTel:el: +1+1 2505315;2505315; Fax:Fax: +1+1 2507774,2507774, e-mail:e-mail: office@acintl.rooffice@acintl.ro

el: el: +1 +1 2505315; 2505315; Fax: Fax: +1 +1 2507774, 2507774, e-mail: e-mail: office@acintl.ro office@acintl.ro
el: el: +1 +1 2505315; 2505315; Fax: Fax: +1 +1 2507774, 2507774, e-mail: e-mail: office@acintl.ro office@acintl.ro
GISGIS
GISGIS

"Folosim GIS-urile fãrã sã ne dãm seama de acest lucru"

Interviu cu Roland Zelles, GIS Sales Development Director for EMEA, Autodesk

R ecent, Roland Zelles a preluat ºtafeta de la Gilles Abelardes ºi a devenit director de vânzãri pentru GIS în spaþiul EMEA - Europa, Orientul Mijlociu ºi Africa. Zelles, 35 de ani, ºi-a început cariera în domeniul GIS în 1989 la Intergraph. În 1996 s-a mutat la Autodesk pentru a dezvolta piaþa de GIS în Europa Centralã ºi de

Est. În ultimii trei ani, piaþa de GIS din aceastã regiune a înregistrat o creºtere totalã de 500%. Autodesk este un adevãrat lider pe acest segment. Compania a vândut peste 80.000 de licenþe de AutoCAD MAP în mai puþin de 30 de luni, din care 35.000 s-au vândut în EMEA. Scopul Autodesk este simplu ºi clar: de a deveni numãrul 1 în aceastã industrie. O adevãratã provocare, pe care Zelles este gata sã o accepte.

Care este, în opinia Dvs., secretul succesului de pânã acum al Autodesk pe piaþa de Geo-IT? Pro- dusele, reþeaua de reseller-i, preþul, managementul sau o combinaþie a acestora ?

Roland Zelles: Sunt convins cã este vorba de o combinaþie a acestora. Aº vrea sã comentez puþin fiecare punct. În ceea ce priveºte managementul, Autodesk este hotãrâtã sã susþinã ºi sã investeascã în GIS. Produsele sunt de înaltã calitate ºi sunt dez- voltate pentru a satisface nevoile uti- lizatorilor, iar raportul preþ / perfor- manþã este foarte bun. Evident, calitatea reþelei de reseller-i ºi a partenerilor locali îºi spune ºi ea cuvântul.

Din punct de vedere strategic, care credeþi cã sunt principalele oportu- nitãþi ale Autodesk pe piaþa de Geo-IT ? Care credeþi cã este piaþa verticalã cu cel mai mare potenþial ?

RZ: Cred cã Internetul devine o coor- donatã tehnologicã strategicã, cãreia îi rãspundem cu Autodesk MapGuide. Acesta este un soft pentru reþea,

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

adicã este dezvoltat pentru mediul specific al Internetului ºi oferã, din acest motiv, o mare varietate de avantaje pentru utilizatori. Un aseme- nea avantaj ar fi vizualizarea datelor vector cu ajutorul unui browser stan- dard (Netscape Navigator sau Microsoft Internet Explorer), sau manevrabilitatea deosebitã a bazelor mari de date. Clienþii importanþi ai Autodesk sunt din domeniul guverna- mental, telecomunicaþii, administraþie publicã.

Un proverb spune cã este mai bine sã fii primul, decât sã fii mai bun. Cum se aplicã acest proverb "filosofiei Autodesk" ?

RZ: Eu l-aº parafraza, spunând: "Este mai bine sã fii mai rapid, decât sã fii primul".

Ce diferenþiazã Autodesk-ul faþã de competitorii sãi ?

RZ: Autodesk este o societate pe acþi- uni, care investeºte în cercetare ºi dezvoltare aproximativ 150 de mili- oane de dolari pe an. Aceastã sumã reprezintã mult mai mult decât veni-

turile majoritãþii competitorilor noºtri. Acest fapt ne asigurã o dezvoltare continuã în toate domeniile de pro- ducþie, dezvoltare susþinutã ºi de relaþiile cu Oracle, Microsoft sau SAP. Autodesk a fost foarte profitabilã în ultimii 15 ani ºi are peste patru mili- oane de clienþi în toatã lumea.

Anunþul privind cooperarea cu firma Trimble sugereazã faptul cã Autodesk doreºte sã facã legãtura între procesul de capturã a datelor ºi GIS. Ne putem aºtepta ºi la alte cooperãri ale Autodesk cu "indus- tria de achiziþie a datelor" ?

RZ: Autodesk a vândut peste 80.000 de licenþe de AutoCAD Map în toatã lumea, în mai puþin de doi ani ºi jumã- tate. Acest fapt dovedeºte cã utiliza- torii aºteptau un instrument de achiziþie a datelor bazat pe AutoCAD. Acum ne extindem oferta cu AutoCAD Land Development Desktop (ALDD), bazat pe AutoCAD Map. ALDD oferã funcþionalitãþi extinse pentru utiliza- torii de GIS, care au nevoie de aces- te facilitãþi pentru modelarea digitalã a terenului, mãsurare, proiectare de infrastructurã ºi altele.

29

GISGIS
GISGIS

Cum caracterizaþi relaþia dintre Autodesk ºi marii producãtori de baze de date relaþionale ºi dis- tribuite, precum Oracle, IBM, Informix, SyBase, Microsoft ? Cre- deþi cã ºi aceºtia vor deveni furni- zori de GIS ?

RZ: Autodesk are un model clar de parteneriat în toate domeniile de afa- ceri, precum vânzãri ºi dezvoltare. De aceea, Autodesk se bazeazã întot- deauna pe partenerii strategici ºi pe cei tehnologici. Vreau sã detaliez relaþiile cu doi dintre ei, Microsoft ºi Oracle. Desk- top-urile din ziua de azi sunt dominate de produsele Microsoft Windows. De aceea, credem cã este important sã cooperãm cu Microsoft. Pentru a asigura învãþarea rapidã a produselor noastre de cãtre clienþi, softurile Autodesk respectã compatibilitatea cu certificãrile Windows ºi cu mediul Office. Produsele noastre au o vari-

etate de logo-uri Microsoft. Din punct de vedere tehnologic, softurile Autodesk suportã COM ºi ActiveX pentru personalizarea programelor GIS. În AutoCAD Map ºi Autodesk World am integrat Visual Basic for Applications (VBA) - adicã aceeaºi tehnologie ca la produsele Office. Pe de altã parte, suntem hotãrâþi sã sprijinim ºi Oracle. De fapt, dupã Oracle, pe piaþa de GIS deþinem cei mai mulþi clienþi cu baze de date Ora- cle, datoritã tehnologiei VISION Serv- er. De asemenea, Autodesk MapGuide 4.0 suportã noua versiune Oracle 8i Spatial.

Cum vedeþi viitorul industriei GIS în urmãtorii cinci ani ?

RZ: Aceasta este cea mai grea între- bare, la care voi rãspunde succint:

- Internetul va domina GIS-ul ºi va înlocui majoritatea GIS-urilor pe desk- top actuale;

- toate datele vor fi stocate în baze de

date comerciale, la care vor avea acces toþi membrii unei organizaþii;

- oamenii vor folosi tehnologia GIS fãrã a-ºi da seama cã folosesc un GIS.

Familia de produse GIS de la Autodesk include, în prezent:

AutoCAD Map - standardul Autodesk pentru crearea, analiza ºi întreþinerea hãrþilor realizate într-un sistem CAD. Cea mai recentã versiune este AutoCAD Map 2000. Autodesk World - destinat aplicaþiilor personalizate pentru integrarea ºi gestiunea datelor spaþiale în mediu Microsoft. Autodesk MapGuide - web-based GIS pentru distribuþia interactivã a hãrþilor raster ºi vector ºi a informaþiilor de tip atribut în Internet ºi Intranet.

Adaptare dupã Geo Informatics

în Internet ºi Intranet. Adaptare dupã Geo Informatics Autodesk MapGuide Autodesk World Sistem flexibil ºi deschis

Autodesk MapGuide

Autodesk World

Sistem flexibil ºi deschis destinat accesului, integrãrii ºi gestiunii datelor georeferite provenind din surse multiple. Acceseazã, editeazã, integreazã, analizeazã ºi prezintã seturi de date geografice în mediul familiar Microsoft Office.

AutoCAD Map

Soluþie profesionalã de producþie a hãrþilor, oferã o combinaþie unicã între mediul de desenare AutoCAD ºi funcþiile esenþiale de analizã GIS

Set de aplicaþii destinat publicãrii ºi distribuþiei hãrþilor prin Internet ºi Intranet.

30

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

GISGIS
GISGIS

O nouã generaþie de GPS prin

INTERGIS

ECHIPECHIPAMENTELEAMENTELE

JPS:JPS:

Cunoscutul Javad Ashjaee, fonda- tor alãturi de SAGEM al societãþii ASHTECH uimeºte din nou producã- torii de tehnologie GPS prin lansarea

pe piaþã, la sfârºitul anului 1998, a unui nou produs, de data aceasta prin noua sa companie JAVAD. Cu un concept tehnologic total nou, cu peste 20 de inovaþii integrate, un design futurist ºi o strategie de piaþã revoluþionarã, produsele JPS (Javad Positioning Systems LLC) cuceresc în forþã piaþa pe întreg mapamondul. Javad îºi propusese sã producã un echipament GPS mai performant dar cu un cost mult mai mic. ªi a reuºit. Secretul succesului produselor JAVAD constã în tehnologia deosebit de flexibilã la upgradare ºi…

a un preþ de cost extraordinar de mic în comparaþie chiar cu produsele considerate ieftine.

a caracteristici tehnice superioare oricãrui alt GPS tradiþional: iniþializare rapidã, 40 canale, tracking GLONASS, eliminare automatã a interferenþelor ºi a efectului de jamming etc.

a upgradare pe bazã de parolã de la

cel mai simplu produs la cel mai com- plex - pentru prima datã în lume se prezintã conceptul CINDERELLA (JPS-ul ieftin cu L1, fãrã opþiuni de creºtere a performanþei, se transformã în fiecare joi în cel mai scump GPS L1/L2 cu GLONASS ºi cu toate opþiu- nile active).

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

La cerere, Cin- derella poate fi activatã o perioada de timp fixã contra unui cost sensibil mai mic decât opþiu- nile disponibile. Javad revoluþioneazã ºi conceptul de "controller" GPS prin introducerea celor douã tipuri:

aCDU-1, controller integrat ºi deta- ºabil din modelul ODYSSEY, model fãrã nici un cablu (receptorul, antena, bateriile ºi controller-ul fiind îmbinate în acelaºi produs) aCDU-2, controller bazat pe PSION serie 5 ce permite utilizarea multiplã a acestuia chiar în afara sistemului GPS. Acesta permite desenarea schiþelor direct pe display, editarea de documente tip Word sau Excel, conectarea la telefonul mobil ºi trans- miterea de date, e-mail-uri, înregistrãri audio, dezvoltarea de programe etc. toate acestea transferabile pe orice PC printr-un simplu cablu. Cu toate aceste facilitãþi, recep- torul Javad funcþioneazã la fel de bine ºi cu tradiþionalul controler de tip HUSKI.

la fel de bine ºi cu tradiþionalul controler de tip HUSKI. PERFORMANÞE PERFORMANÞE TEHNICE: TEHNICE: a

PERFORMANÞEPERFORMANÞE TEHNICE:TEHNICE:

a precizie 1mm+1ppm în combinaþia

L1+L2;

a precizie 2mm+2ppm în simplã frecvenþã; aconsum de numai 3 Watt;

a memorie 8 Mb extensibilã la 80Mb;

a RTK pe raza de 15 km cu amplifi- cator de 1 Watt;

a RTK pe raza de 1 km fãrã amplifi- cator;

a reducere automatã a efectului de

multipath;

a

algoritmi avansaþi de co-op tracking

în

condiþii de zgomot ºi semnal slab.

tracking în condiþii de zgomot ºi semnal slab. PINNACLE PINNACLE Este primul soft de postprocesare a
tracking în condiþii de zgomot ºi semnal slab. PINNACLE PINNACLE Este primul soft de postprocesare a

PINNACLEPINNACLE

Este primul soft de postprocesare

a datelor GPS bazat pe conceptul

planificã-ºi-executã fiind dezvoltat de colectivul JAVAD pe principiile moder-

ne ale programãrii pe obiecte. A rezul-

tat un produs deosebit de intuitiv, procesarea datelor executându-se printr-un simplu drag-and-drop din fe- reastra de import date în fereastra de soluþii. Softul propus de Javad ºi-a dovedit rapid puterea prin multiplele facilitãþi de analizã ºi selecþie a datelor, prin acceptarea la import a formatului RINEX în mai multe vari- ante, dar ºi prin puternicul modul de planificare a mãsurãtorilor GPS.

import a formatului RINEX în mai multe vari- ante, dar ºi prin puternicul modul de planificare
import a formatului RINEX în mai multe vari- ante, dar ºi prin puternicul modul de planificare

31

GISGIS
GISGIS

NoutãþiNoutãþi tehnologicetehnologice înîn cartografiecartografie

SISTEMULSISTEMUL FLI-MAP:FLI-MAP:

Pentru societãþile care gestionezã obiective cu dispunere pe coridoare în teren (cãi ferate ºi rutiere, ape curgãtoare cu zone inundabile, reþele electrice, etc.), cartografierea acesto- ra în scopuri cadastrale sau de gestiune este un proces dificil, costisi- tor ºi de duratã. Compania FUGRO a dezvoltat un sistem care permite obþinerea aceluiaºi rezultat ca în metodologia clasicã dar la costuri mult reduse ºi într-un timp care sfideazã orice altã metodã. Integrând ultimele inovaþii tehnologice din domeniu (scanarea laser, sisteme de navigaþie inerþialã, tehnologia GPS, imaginile video digi- tale de înaltã rezoluþie, softuri dedicate pe aplicaþii CAD ºi GIS) FUGRO a realizat un sistem deosebit de puternic ºi rapid de cartografiere automatã ºi generare a modelului numeric 3D pe zone liniare. Sistemul FLI-MAP determinã 12000 puncte cu coordonatele lor X,Y,Z într-o secundã ºi poate car- tografia coridoare de pânã la 200km lungime într-o singurã zi.

coridoare de pânã la 200km lungime într-o singurã zi. 32 Acesta este capabil sã descrie geometria

32

Acesta este capabil sã descrie geometria 3D a terenului cu o precizie orizontalã ºi verticalã de 5 cm ºi se estimeazã chiar precizii ºi mai bune.

PRINCIPIULPRINCIPIUL DEDE FUNCÞIONARE:FUNCÞIONARE:

La bordul unui elicopter este mon- tat un sistem performant de scanare laser obþinându-se date transversale din coridorul mãsurat situate în inte- riorul unui unghi de 60 o .

mãsurat situate în inte- riorul unui unghi de 60 o . Cu ajutorul unui sistem de

Cu ajutorul unui sistem de recep- toare GPS OMNISTAR sunt colectate date privind corecþiile diferenþiale în standard RTCM-104, care asigurã o poziþionare în timp real, submetricã, a elicopterului în scopuri de navigaþie. Prin post procesare ºi corelare cu înregistrãrile GPS de la o staþie fixã la sol, precizia de poziþionare este

îmbunãtãþitã la sub 10 cm. Impreunã cu sistemul de scanare este montatã o camerã video S-VHS de înaltã rezoluþie care înregistreazã aceeaºi imagine preluatã ºi de sistemul de scanare. O a doua camerã digitalã este fixa- tã sã preia imagini în faþa elicopterului având suplimentar ºi facilitãþi de zoom. Toate comentariile operatorului

sunt înregistrate pentru a fi utilizate la interpretarea imaginilor. Pentru prelucrarea datelor pro- duse de sistem (FLI-MAP înregis- treazã ca atribut ºi intensitatea sem- nalului reflectat de punctul mãsurat) se utilizeazã un pachet dedicat de programe cu facilitãþi CAD având posi- bilitãþi de filtrare a datelor ºi de extragere a informaþiilor corespunzã- toare unei aplicaþii dorite. Sistemul poate exporta datele în formatele celor mai populare softuri de CAD ºi GIS. PRODUSE FINALE:

- seturi de date x,y,z

- profile longitudinale ºi transversale

- MNT (Modelul Numeric al Terenului)

- clasificãri de intensitate

- hãrþi cu curbe de nivel

Sistemul FLI-MAP este disponibil prin INTERGIS SRL, tel. 01-252.6527,

094 335 981,

fax 01-2523078. Echipamentele JPS sunt distribuite de

INTERGIS - distribuitor autorizat ºi Landenberg SRL - dealer autorizat - tel: 048 634 170 , 094 519 020.

2

3,

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

ArhitecturãArhitecturã ConstrucþiiConstrucþii // InfrastructurãInfrastructurã

AutoCAD Architectural Desktop 2.0 AutoCAD Architectural Desktop 2.0 este AutoCAD-ul 2000 optimizat pentru
AutoCAD
Architectural
Desktop 2.0
AutoCAD Architectural
Desktop 2.0 este AutoCAD-ul
2000 optimizat pentru
proiectarea construcþiilor.
Programul combinã
funcþionalitatea de desenare ºi
proiectare a versiunii AutoCAD
Pasul 1 - Schematizarea proiectului
Aplicabilitate
Soluþia AutoCAD Architectural Desktop 2.0
2000 cu funcþii specializate
Schiþa 3D a proiectului
Primitive geometrice inteligente, obiecte 3D AutoCAD
pentru modelarea oricãrei forme arhitecturale
pentru modelarea arhitecturalã.
Rezultatul final: o mai mare
eficientizare a procesului de
proiectare.
În numãrul trecut al revistei
am prezentat pe scurt caracte-
risticile de bazã ale produsului
AutoCAD Architectural Desktop
1.0, iar acum vã prezentãm
îmbunãtãþirile ºi noile funcþio-
nalitãþi ale versiunii 2.0, faþã de
versiunea precedentã.
Schiþa 2D a proiectului
Transformarea poliliniilor 2D AutoCAD
în spaþii sau ziduri
Model Explorer - vizualizarea dinamicã în perspectivã
Vizualizarea modelului
a modelului arhitectural
Proiect spre avizare
Utilitare pentru prezentarea fotorealistã a proiectului.
Legãturã dinamicã cu 3D Studio Viz
Calculul ariilor încãperilor
Obiecte de tip “spaþii” permit calculul automat
al ariilor încãperilor. Acestea se pot exporta
în baze de date externe

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

33

ArhitecturãArhitecturã ConstrucþiiConstrucþii // InfrastructurãInfrastructurã

Pasul 2 - Dezvoltarea proiectului

Aplicabilitate

Soluþia AutoCAD Architectural Desktop 2.0

Desene 2D de execuþie

Elemente de construcþie de tip ziduri, uºi, ferestre, scãri, acoperiºuri, stâlpi - desene de construcþie 2D sau 3D

Secþiuni ºi elevaþii

Modul pentru generarea automatã a secþiunilor ºi elevaþiilor. Legãturã dinamicã cu modelul 3D - modificãrile aduse mode- lului se reflectã automat în secþiuni ºi elevaþii ºi viceversa

Modelarea 3D

Toate obiectele sunt atât 2D cât ºi 3D, permiþând crearea 3D a planului cu pãstrarea caracteristicilor 2D

Reproducerea detaliilor construcþiei

Blocurile pot fi salvate în AutoCAD DesignCenter ºi pot fi reutilizate în alte proiecte

Prezentarea proiectului final

Opþiuni pentru configurarea afiºãrii obiectelor permit prezentarea în cel mai mic detaliu a proiectului final

Gestionarea proiectului. Controlul datelor

Noi funcþionalitãþi pentru editarea referinþelor externe ºi deschiderea parþialã a documentelor permit o mai bunã gestionare a desenelor de dimensiuni mari.

Pasul 3 - Documentaþia proiectului

Aplicabilitate

Soluþia AutoCAD Architectural Desktop 2.0

Liste de componente pentru uºi, ferestre etc.

Generarea automatã a listelor de componente a obiectelor AutoCAD Architectural Desktop ºi a altor entitãþi AutoCAD

Controlul structurii informaþiilor pentru contractant

Layer Manager permite reprezentarea obiectelor arhitecturale conform cerinþelor de standardizare

Documentaþia tehnicã a proiectului Desene de execuþie

Rutine pentru adnotarea proiectului în faza de detaliu

Planuri de execuþie

Opþiunea Layout - tipãrirea desenului în orice tip de format

Model Explorer Introdus pentru prima datã în ulti- ma versiune AutoCAD, Mediul Multi- plu de Proiectare permite deschiderea mai multor fiºiere în aceeaºi sesiune de lucru, iar suportul Design Center permite operaþii Drag&Drop ale modelelor masice de- finite în diferite desene ºi inserate în desenul curent. p Prin noi opþiuni de configurare a reprezentãrii obiectelor, AutoCAD

34

Architectural Desktop 2.0 aduce un suport semnificativ productivitãþii ºi acurateþei procesului de proiectare. p Deoarece toate obiectele pot fi reprezentate atât 2D cât ºi 3D, nu sunteþi nevoit sã vã creaþi un model 3D separat, orice informaþie din pla- nul 2D al clãdirii fiind evidenþiatã simultan ºi în spaþiul 3D. Planificarea spaþiilor p Toate informaþiile legate de încãperile clãdirii (arie, înãlþime) pot fi

legate de încãperile clãdirii (arie, înãlþime) pot fi Fig. 1 - Reprezentarea 2D/3D a elementelor de

Fig. 1 - Reprezentarea 2D/3D a elementelor de construcþie

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

salvate într-o bazã de date Access.

p Spaþiile pot fi reunite sau divizate,

editate ºi vizualizate ºi pot fi conver- tite automat în elemente de tip zid. Funcþionalitãþi în procesul de proiectare

p

Suport metric ºi imperial.

p

Biblioteci de simboluri arhitectura-

le (mobilier, elemente de finisaj, echipamente pentru instalaþii elec- trice, sanitare, pluviale, simboluri de

adnotare etc.)

Ziduri, Uºi, Ferestre

p Posibilitatea de definire a zidurilor

complexe cu mai multe componente

(orizontale sau verticale) conforme cu stilul definit.

p Control asupra “curãþãrii” auto-

mate a intersecþiilor zidurilor prin sta-

bilirea prioritãþilor elementelor com- ponente. Spre exemplu, la intersecþia

a douã ziduri definite prin douã com-

ponente (cãrãmidã ºi tencuialã), pri- oritatea atribuitã fiecãrei componente

permite intersecþia corectã a acestora

- cãrãmidã cu cãrãmidã ºi tencuialã cu tencuialã.

p Zidurile pot avea orice formã geo-

metricã, prin convertirea automatã a poliliniilor AutoCAD.

p Zidurile pot fi extinse direct pânã

la acoperiº.

p Uºile ºi ferestrele pot fi reprezen-

tate ca ºi ansambluri prin adãugarea

blocurilor AutoCAD cu diferite forme geometrice.

p Plasarea automatã la distanþe

predefinite faþã de mijlocul sau colþul zidului.

p Reprezentarea în plan a glafului de fereastrã ºi a pragului de uºã. Elemente geometrice adiþionale

p Generarea automatã a acope-

riºurilor din ziduri sau polilinii AutoCAD.

p Scãri ºi balustrade conform cerin-

þelor de proiectare

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

ArhitecturãArhitecturã ConstrucþiiConstrucþii // InfrastructurãInfrastructurã

Construcþii / / Infrastructurã Infrastructurã Fig. 2 - Elemente de construcþie de tip acoperiº, scarã,

Fig. 2 - Elemente de construcþie de tip acoperiº, scarã, mobilier

AutoCAD DesignCenter

p Tipuri de ziduri, uºi, ferestre, scãri

definite în alte desene (deschise sau nu) pot fi accesate din fereastra de dialog “AutoCAD Design Center” ºi inserate în desenul curent.

p Bibliotecã de simboluri predefinite

cu posibilitatea de definire a propriilor simboluri prin convertirea blocurilor AutoCAD.

p Bibliotecã de simboluri în sistem

metric sau imperial.

p Diferite stiluri de reprezentare a

layer-elor (layer-ul este asociat obiec-

tului desenat).

a layer-elor (layer-ul este asociat obiec- tului desenat). Fig. 3 - AutoCAD Design Center - Biblioteca

Fig. 3 - AutoCAD Design Center - Biblioteca de simboluri

Liste de Materiale ºi Componente

p Orice obiect din AutoCAD Archi-

tectural Desktop 2.0 poate avea

ataºatã o listã de materiale sau com-

ponente.

p Diferite stiluri de definire a

tabelelor de componente.

p Generarea automatã a extraselor

de materiale pentru elementele de

construcþie.

p Tabelele se pot exporta în Excel,

Access sau fiºiere de tip ASCII.

p La modificarea proprietãþilor unui

obiect, câmpul asociat din tabela de

componente este automat modificat.

asociat din tabela de componente este automat modificat. Fig. 4 - Tabele cu componentele uºilor ºi

Fig. 4 - Tabele cu componentele uºilor

ºi ferestrelor

Secþiuni ºi elevaþii

p Secþiuni ºi elevaþii dinamice - la

fiecare modificare a modelului arhi- tectural, secþiunile ºi elevaþiile sunt automat modificate.

secþiunile ºi elevaþiile sunt automat modificate. Fig. 5 - Reprezentarea în secþiune a modelului Cerinþe

Fig. 5 - Reprezentarea în secþiune

a modelului

Cerinþe recomandate de sistem:

- Pentium II 300 MHZ

- 1,6 Gb HDD, 128 Mb RAM

- 1024 x 768 SVGA, 8Mb Video RAM

- CD-ROM 16x

- opþional sound blaster

Florin Balcu,

AEC Manager

35

ArhitecturãArhitecturã ConstrucþiiConstrucþii // InfrastructurãInfrastructurã

Autodesk Symbols 2000

pentru AutoCAD ºi AutoCAD LT

Autodesk Symbols 2000 pentru AutoCAD ºi AutoCAD LT Dupã zece ani de experienþã în domeniul dezvoltãrii

Dupã zece ani de experienþã în domeniul dezvoltãrii de sim- boluri pentru AutoCAD, com- pania germanã Mensch und Mas- chine, dezvoltator Autodesk, a lansat pe piaþã o bibliotecã de simboluri tehnice care se adreseazã proiectanþilor din toate domeniile. Autodesk Symbols 2000 reprezin- tã un set de peste 15.000 de simboluri, grupate în douã produse: Architectural Design Series - pentru arhitecturã / construcþii ºi Engineering Design Series - pentru mecanicã ºi electronicã. Produsele ruleazã pe AutoCAD 2000, AutoCAD LT 2000, AutoCAD R14 ºi AutoCAD LT 97 ºi 98. Autodesk Symbols 2000 este menit sã simplifice munca proiectan-

suportã drag-and-drop direct în dese- nul curent, cu actualizarea automatã a dimensiunilor acestora, în funcþie de sistemul de mãsuri folosit de proiectant ºi de locul unde sunt plasate în proiect Considerat un mediu de desenare inteligent, DesignCenter poate gestio- na toate componentele desenului, inclusiv Symbols 2000, printr-o inter- faþã gen Microsoft Explorer. Cu facili- tatea Multiple Design Environment, simbolurile pot fi plasate tot prin drag- and-drop în mai multe desene deschise simultan. Toate acestea conduc la o creº- tere semnificativã a productivitãþii uti- lizatorului, în condiþiile în care studiile dovedesc faptul cã refolosirea datelor digitale, în acest caz a simbolurilor,

sch und Maschine a creat biblio-teci de simboluri cu un singur scop: acela de a economisi timp de lucru pentru utilizatorii de AutoCAD ºi AutoCAD LT. Prin aceastã soluþie ei devin mai efi- cienþi, în timp ce începãtorii pot deveni productivi într-un timp mai scurt. Mai mult, produsul a fost reactualizat pen- tru a fi compatibil cu noile facilitãþi din AutoCAD 2000 ºi AutoCAD LT 2000", afirmã Adi Drotleff, preºedinte al Men- sch und Maschine.

Simboluri pentru arhitecturã / construcþii Biblioteca de simboluri pentru arhi- tecturã / construcþii conþine toate sim- bolurile necesare pentru desenarea ºi proiectarea clãdirilor de locuinþe sau

desenarea ºi proiectarea clãdirilor de locuinþe sau þilor, cãrora le oferã o varietate de sim- boluri,

þilor, cãrora le oferã o varietate de sim- boluri, în cele mai uzitate standarde. De asemenea, Symbols 2000 este integrat cu noua facilitate din AutoCAD 2000 - DesignCenter - iar interfaþa gra- ficã ghideazã utilizatorul printr-o vastã selecþie de dimensiuni ºi forme. Ceea ce este foarte important, simbolurile

36

este unul din factorii esenþiali în mãrirea productivitãþii ºi reducerea timpului de lucru. "De la bun început, Mensch und Maschine le-a oferit utilizatorilor sim- boluri profesionale, de înaltã calitate ºi la preþuri foarte avantajoase, în confor- mitate cu standardele europene. Men-

birouri, a sistemelor de instalaþii ºi HVAC, a reþelelor etc. •185 de simboluri pentru construcþii de case ºi de amenajare a interioarelor:

paturi, canapele, mese, scaune, birouri, lãmpi, electrocasnice ºi echi- pamente electronice; •120 de simboluri pentru instalaþii elec-

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

trice: comutatoare, lumini, tablouri de siguranþã;

• 160 de simboluri pentru amenajãri

exterioare: copaci 2D ºi 3D, alei,

piscine, stropitori ºi alte elemente de design exterior;

• 160 de simboluri HVAC: valve, cilin- dri, compresori, condensatori, ter-

mostate, þevi, conducte, turbine etc.;

• 105 simboluri pentru instalaþii co-

merciale ºi rezidenþiale;

• 1085 simboluri pentru design interi- or: detalii de construcþie 2D ºi 3D

pentru acoperiºuri, scãri interioare, uºi, ferestre, ziduri, fundaþii, compo- nente electrice etc.;

• 555 simboluri pentru bucãtãrii ºi bãi:

chiuvete, cãzi, aparate electrocas- nice, baterii etc.;

• 120 simboluri pentru birouri: biblio-

teci, birouri modulare, rafturi, mese, baruri;

• 40 simboluri pentru delimitarea spa-

þiilor interioare pe diferite dimensiuni;

• 155 simboluri pentru oameni ºi tra- fic rutier: oameni ºi automobile în

vederi din diferite unghiuri, strãzi, autostrãzi, intersecþii;

• 135 simboluri pentru reþele de cal-

culatoare LAN: monitoare, tastaturi, imprimante, modemuri etc.

Simboluri pentru mecanicã Biblioteca de simboluri pentru

mecanicã conþine mii de simboluri standard pentru sudurã, hidraulicã, îmbinãri, specificaþii GD&T, diagrame etc. Simbolurile respectã cele mai folosite standarde industriale.

• 100 simboluri pentru sudurã: simbo-

lurile sunt compatibile cu standardele ANSI/AWS A2.4-79;

• 275 simboluri pentru instalaþii tehno-

logice: cilindri, valve, compresoare etc.;

• 165 simboluri pentru îmbinãri de conducte;

Max

decembrie

CAD

11

99

99 99

ArhitecturãArhitecturã ConstrucþiiConstrucþii // InfrastructurãInfrastructurã

• 120 simboluri ANSI ºi ISO de pozi-

þionare geometricã ºi toleranþe, în conformitate cu standardele ANSI Y14.5M, ISO 1101 ºi ISO 3040;

• 500 simboluri de îmbinare: inele de

siguranþã, ºaibe, piuliþe etc., compati- bile cu standardele ANSI B18.2.1., ANSI B18.2.2 ºi ASME M;

• 1 620 simboluri de îmbinare în sis- tem metric american, compatibile cu standardele ANSI B18.2.1., ANSI B18.2.2 ºi ASME M;

• 385 de simboluri pentru diagrame;

• 1120 simboluri de toleranþã;

• 140 simboluri de ºtifturi.

Simboluri electronice Biblioteca de simboluri electro- nice include simboluri pentru ele- mente electrice ºi electromecanice, panouri de comandã ºi circuite inte- grate, de echipamente pentru cen- trale electrice etc. Simbolurile sunt compatibile cu cele mai folosite stan- darde industriale.

• 280 de simboluri electrice ºi elec-

tronice: simboluri IEEE, comutatoare, transformatoare, contacte, relee,

semiconductori, instrumente electro- mecanice etc. Simbolurile sunt com-

patibile cu standardele IEEE 315.75, NFPA70, ANSI Y342.2, ASGS W32.2 ºi Y32.16.

• 555 de simboluri pentru circuite de

panouri de comandã. Piesele sunt desenate la scara realã. • 1690 de simboluri pentru circuite integrate: TTL, ECL, CMOS, CPU ºi circuite analogice. Autodesk Symbols 2000 ruleazã pe AutoCAD 2000 ºi LT 2000. În afara cerinþelor de sistem pentru aceste softuri, Symbols 2000 mai necesitã 80 MB spaþiu pe harddisk, împãrþit astfel: simboluri pentru arhitecturã / construcþii - 17 MB, simboluri pentru

mecanicã - 41 MB, simboluri pentru electronicã - 21 MB. Este de remarcat faptul cã Sym- bols 2000 este primul soft de acest gen din spaþiul EMEA - Europa, Ori-

entul Mijlociu ºi Africa. Un soft similar existã de câþiva ani doar în America

de Nord. "De mai mulþi ani, Autodesk

a livrat un asemenea program în

America de Nord, fãrã a avea un pro- dus echivalent pentru Europa. Ne-am întrebat cum sã satis- facem nevoile utilizatorilor europeni, având în vedere diversitatea stan- dardelor ºi a limbilor. Parteneriatul cu Mensch und Maschine are ca rezultat un program de simboluri susþinut de întreaga infrastructurã Autodesk", afirmã Jeff Drust, CAD Group Sales Development Director pentru EMEA.

Mensch und Maschine Soft- ware AG, cu sediul în Wessling, Germania, a fost fondatã în 1984 ca dezvoltator, distribuitor, dealer ºi centru de instruire pentru pro- dusele Autodesk. Timp de zece ani, compania a dezvoltat sim- boluri pentru AutoCAD, AutoCAD LT, Actrix Technical ºi AutoScketch. Simbolurile create de Mensch und Maschine sunt cele mai folosite, cu peste 150.000 de bi- blioteci vândute în întreaga lume.

Florin Balcu,

AEC Manager

37

ArhitecturãArhitecturã ConstrucþiiConstrucþii // InfrastructurãInfrastructurã

IDEAIDEA

Innovative Distributors of Engineering Applica- tions

II DEADEA nu reprezintã numai

acronimul de la Innovative

Distributors of Engineering

Applications, ci poate fi considerat ºi idea de a aduna laolaltã partenerii Autodesk din diferite þãri pentru a furniza aplicaþii competitive bazate pe AutoCAD. Pe de altã parte, IDEA încearcã cã încurajeze partenerii Autodesk sã-ºi foloseascã resursele pentru a dezvolta aplicaþii noi, luând în considerare nevoile specifice ale utilizatorilor de CAD din þãrile europene. Pentru a avea succes în aceastã întreprindere, IDEA, o companie cu sediul în Cipru, a desemnat-o pe Hildegarde Peterschinegg, o persona- litate cunoscutã în Corporaþia Virtualã Autodesk, sã conducã aceastã ope- raþie. Principalele sale obiective sunt sã furnizeze cele mai bune soluþii CAD posibile þãrilor din Europa Centralã ºi de Est, sã localizeze ºi sã adapteze produsele la standardele locale ºi sã le asigure partenerilor sprijinul necesar pentru a promova produsele în þãrile respective. Datoritã alegerii corecte a partenerilor ºi produselor, dupã numai un an de funcþionare IDEA le poate oferi deja clienþilor produse de o cali- tate remarcabilã ºi cu un mare potenþial comercial.

38

tate remarcabilã ºi cu un mare potenþial comercial. 38 Astfel, IDEA a preluat distribuþia unicã a

Astfel, IDEA a preluat distribuþia unicã a "Mensch und Maschine" pen- tru Europa Centralã ºi de Est, asi- gurându-le partenerilor sãi cele mai bune produse apãrute pe pieþele occi- dentale, ca ACAD-BAU, ECS-CAD,

RO-CAD, precum ºi bine cunoscutele biblioteci de simboluri M&M. Produsele CGS, Plateia ºi Canalis, pentru care IDEA are contract exlusiv de distribuþie, au devenit lidere pe piaþa europeanã de aplicaþii AutoCAD. Aceste programe se vând cu succes în Cehia, Austria, Germania, România, Polonia sau Croaþia - unde sunt adap- tate standardelor locale.

Plateia ºi Canalis pot fi obþinute în România de la A&C International S.A., tel: 01-250 5315, fax: 01 250 7774. Aceste produse pot fi achiziþionate ºi în rate.

l
l

Max

decembrie

CAD

11

99 99

99

ArhitecturãArhitecturã ConstrucþiiConstrucþii // InfrastructurãInfrastructurã

AC PLANT DESIGNER 98

Aplicaþie AutoCAD pentru proiectarea 2D/3D a sistemelor de tubulaturi pentru instalaþii termice, de petrol ºi gaze, staþii de epurare ºi tratare a apei

A C PLANT DESIGNER 98 este o aplicaþie ce ruleazã peste AutoCAD, destinatã

proiectãrii unei game variate de insta-

laþii ºi echipamente din domeniul sis- temelor de transport (fluid, gaz, com- bustibil, energie termicã etc.). Prin integrarea tehnologiei de ultimã orã din programarea orientatã pe obiect, modelul proiectat stocheazã toate informaþiile despre þevi, echipamente,

fittinguri precum ºi legãturile dintre acestea. Datele sunt salvate în ace- laºi timp ºi într-o bazã de date de tip ODBC. AC PLANT DESIGNER 98 conþine modulele:

· AC PIPE 3D

· AC FLOW 2D

· AC ISOGEN