Sunteți pe pagina 1din 4

Audit financiar-contabil

1. Prin audit, n general, se nelege:


a. Examinarea profesional a unei informatii, n vederea exprimarii unei opinii responsabile i independente, prin raportarea la un criteriu de calitate b. Exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a contabilitii c. Exprimarea unei opinii profesioniste asupra regularitii i sinceritii conabilitii 2. Exhaustivitatea- ca termen n normele de audit reprezint: a. Toate faptele importante au fost menionate b. Toate activele au fost nregistrate c. Toate activele, datoriile, tranzactiile sau evenimentele au fost nregistrate i toate faptele au fost menionate 3. Obiectivele auditului intern constau n: a. Gestionarea corect, potrivit legii, a patrimoniului ntreprinderii b. inerea corect i la timp a contabilitii, potrivit normelor emise de MFP; c. Validitatea i corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii 4. Evaluarea- ca termen n normele de audit reprezint: a. nregistrarea unui activ sau a unui pasiv la costul sau istoric b. Inregistrarea unui activ sau pasiv la valoarea sa de inventar c. Inregistrarea unui activ la costul de achizitie 5. Obiectivele auditului extern-misiune de baz-constau in: a. Reflectarea fidel, clar i completa in contabilitate a obligatiilor fata de stat b. Imaginea fidela, clara si completa a inregistrarilor in contabilitate i a rezultatelor obinute de intreprindere c. Imaginea fidela, clara i completa a situatie financiare precum si a rezultatelor obtinute de intreprindere 6. Pentru a putea sa se pronunte cu privire la imaginea fidela, auditorul trebuie sa se asigure ca urmatoarele criterii in tinerea contabilitatii sunt respectate: a. Toate informatiile prezentate prin situatiile financiare sa poata fi justificate si verificate b. Toate operatiile care privesc intreprinderea sunt inregistrate in contabilitatea analitica sau sintetica c. Sunt respectate toate normele contabile, fiscale i financiare emise de MFP in baza legii 7. Normele de audit financiar sunt emise de: a. MFP i se aproba prin ordin al ministerului b. MFP i se aproba prin hotarare de guvern c. Autoritatea profesionala prevazuta de lege 8. Riscurile avute in vedere la determinarea pragului de semnificatie pot fi: a. Riscuri generale legate de intreprindere b. Riscuri survenite pe parcursul desfasurarii misiunii de audit c. Riscul de faliment 9. Semnificativ, ca termen in normele de audit, inseamna: a. Termen utilizat pentru a exprima valoarea absolut a unei informatii sin situatiile financiare b. Termen utiliz. pentru a expr. imp. unei date contabile, unei informatii sau a unei iregularitati cuprinsa in sit. fin. c. Termen utilizat pentru a exprima rezultatul contabil 10. Principiul fundamental pe care se intemeiaza regulile de etica in activitatea de audit este: a. Corectitudinea b. Independenta c Pregatirea ireprosabila 11. Elementele probante sunt: a. Documente pe care se sprijina opinia de audit b. Informatii care dau contabilitatii un caracter probant c. Informatii obtinute de auditor prin controalele proprii

12. Procedeele si tehnicile de audit utilizate pentru obinerea elementelor probante privesc: a. Controlul asupra pieselor justificate si controlul de fond b Controlul de gestiune asupra principalelor operatii ale firmei c. Examenul conturilor anuale 13. Dosarul exercitiului contine informatii si documente privind: a. Contractul de prestari incheiat cu clientul b. Planificarea misiunii c. Analiza conturilor anuale 14. Elementele de baza ale raportului de audit : a. Raportul fara rezerve prezentat filialelor CECCAR si conducerii firmei b. Titlul c. Cuprinsul raportului 15. Termenul de frauda in audit semnifica: a. Un act voluntar emis de una sau mai multe pers. din conducere, salariati sau terti, care conduce la sit. fin. eronate b. Un act involuntar dar care are drept consecinta obtinerea de obligatii false c. O incalcare a normelor legale definita ca atare prin legea penala 16. Succesiunea lucrarilor intr-o misiune de audit de baza cuprinde: a. Depunerea juramantului b. Acceptarea mandatului (misiunii) c. Legatura cu Administratia Financiara 17. Termenul de eroare in audit semnifica: a. O deturnare a activelor b. O inexactitate involuntara , continuta in situatiile financiare c. O falsificare a documentelor 18. Ce tipuri de opinie cunoasteti: a. Opinie fara rezerve b. Opinie fara rezerve, insa cu mentiuni speciale in anexa c. Refuz limitat de certificare 19. Incertitudini grave si multiple pot conduce auditorul la: a. Formularea unor rezerve b. Formularea unei opinii defavorabile c. Imposibilitate exprimarii unei opinii 20. Dosarul permanent contine: a. Un CV al expertului b. Foi de lucru si chestionare privind descrierea intreprinderii si a activitatii sale c. Organigrama 21. Dosarele de lucru sunt: a. Proprietatea auditorului b. Proprietatea societatii auditate c. Nu sunt in proprietate mixta 22. Conturile semnificative sunt: a. Cele care contin riscuri de eroare semnificative b. Cele care contin riscuri de eroare mici c. Cele care nu contin riscuri de eroare 23. Prin situatii financiare in audit se intelege: a. Conturile anuale b. Contabilitatea financiara c. Contabilitatea de gestiune si contabilitate financiara

24. Observarea in audit reprezint: a. O operatie care consta in examinarea unui proces sau a unei proceduri executate de alte persoane b. Examinarea notelor contabile c. O operatiune de control 25. Controlul de calitate asupra lucrarilor de audit se organizeaza si se exercita : a. De MFP, potrivit legii b. De organele cu atributii de control financiar c. De regula de organismul profesional 26. Tehnicile de examinare a conturilor anuale se sprijina pe: a. Selectionarea esantionului b. Stabilirea ind. de analiza financiara si compararea lor cu cele ale exercitiilor precedente i ale sectorului de activ. c. Corecta evaluare a patrimoniului, potrivit legii 27. Paragraful de introducere al Raportului de audit trebuie sa contina: a. Identificarea firmei de audit b. Identificarea situatiilor financiare auditate c. Identificarea bilantului si a contului de profit si pierdere auditate 28. Opinia fara rezerve dar cu un paragraf de observatii se formuleaza: a. Cand apar elemente care afecteaza opinia auditorului b. Cand deficientele nu sunt semnificative c. Cnad auditorul face constatari pe care le tine neaparat sa le introduca in raport 29. Daca nu a participat la inventarierea anuala a stocurilor la societatea client si nici nu a putut aplica metode alternative de control, auditorul va exprima o opinie: a. Defavorabila b. Cu rezerve c. Auditorul se afla in imposibilitatea exprimarii unei opinii 30. Cate tipuri de opinie se pot prezenta intr-un raport de asudit asupra situatiilor fin. ale unei entitati? a. Patru b. Una c. Cinci 31. Raportul de audit asupra situatiilor financiare are rolul de: a. De confirmare a increderii in situatiile financiare prezentate b. De a proteja activele societatii auditate c. De a da garantie MFP ca situatiile financiare sunt corect intocmite 32. Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare sunt: a. Inteligibilitatea b. Continuitatea c. Prudena 33. Programul de lucru defineste: a. data inceperii misiunii de audit b. data incheierii misiunii de audit c. natura, calendarul si intinderea lucrarilor necesare pentru punerea in aplicare a planului de audit 34. Prin prag de semnificatie, la elaborarea situatiilor financiare, se intelege: a. nivelul cunoasterii profesionistului peste care acesta considera ca o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta imaginea fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului; b. nivelul, mrimea unei sume peste care profesionistul contabil considera ca o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta imaginea fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului; c. o limita a unei informatii financiare, stabilita pe baza normelor profesionale;

35. Normele de referinta ale auditului financiar sunt: a. norme fiscale b. norme de audit c. norme legale 36. Elementele de referinta in determinarea pragului de semnificatie pot fi: a. capitalurile proprii b. volumul afacerilor totale c. impozitul pe profit 37. Ce inseamna auditul financiar? a. o opinie responsabila si motivata asupra situatiilor financiare b. examinarea efectuata de un profesionist competent si independent, in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra unei informatii contabile c. o imbinare intre auditul contractual si cel legal 38. Sistemul contabil reprezint: a. ansamblul de proceduri si documente ale unei entitati economice sau sociale care permit tratarea tranzactiilor in scopul inregistrarii in conturi; b. ansamblul de proceduri si documente prevazute de legislatia financiar-contabila; c. graficul de circulatie a documentelor din contabilitatea unei intreprinderi. 39. Elementele probante sunt: a. informatiile obtinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care sa se bazeze opinia sa; b. orice fel de informatii c. numai informatii statistice 40. Programul de lucru este: a. un instrument de realizare a planului misiunii de audit b. o lucrare facultativa c. un instrument prin care se stabilesc onorariile 41. Confirmarea conturilor de debitori reprezint: a. confirmarea directa a sumelor de primit sau a sumelor care compun soldul conturilor semnificative; b. verificarea documentelor justificative c. controlul conturilor 42. n evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros , costul de achizitie este egal cu: a. pretul de cumparare + taxele nerecuperabile + cheltuieli de transport aprovizionare + alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrare a bunului b. pretul de cumparare + cheltuieli de transp. aproviz. + cheltuieli generale de administratie + cheltuieli financiare: c. pretul de cumparare + cheltuielile de incarcare descarcare + taxe nedeductibile + cheltuielile financiare 43. Obiectivul de audit- exhaustivitate- in cazul capitalului consta in: a. toate drepturile si obligatiile ce decurg din capital si rezerve sunt corect identificate b. toate modificarile autorizate in capitalul social au fost inregistrate corespunzator in contabilitate c. capitalul social corespunde cu actele constitutive ale societatii