Sunteți pe pagina 1din 11

Raport de activitate

PROlECTUL
SPTMNA LECTURll :
Grdini]a Nr.230 cu program prelungit Bucureti n
colaborare cu Scoala Generala nr. 279, Sfintii Arhangheli
Mihail si Gavril
,CrJile sunt cei mai tcuJi i
constanJi prieteni;
sunt cei mai accesibili i nJelepJi
consilieri
i cei mai rbdtori profesori".
( Charles W. Eliot)
ARGUMENT
Cartea este un mster dupa care se ascund m m de
cunotn[e ce e destanu pe z ce trece. Cartea ghdeaza tner
cttor sa gaseasca, sa n[eeaga sa apreceze frumuse[ea mb
romne a crea[or terare, dobndnd cunotn[e generae
pentru a n[eege descfra msteree ve[ facnd conexun
ntre aspecte ae ve[ crea[ scrse.
Cea ma mportanta parte mentaa pentru cop de 3-7 an
este abtatea de a- magna. Car[e mbunata[esc magna[a
copuu, magna[e care se va transforma n crea[e ma ncoo n
va[a. Cttu repreznta un pas mportant n deprnderea vorbtuu
ma trzu a mboga[r vocabuaruu.
La vrsta copare, dorn[a de cunoatere este evdenta,
ntrebare despre medu dn |uru or nu numa se regasesc pe
buzee or n acea scpre dn och care nu poate f trecuta uor
cu vederea. Car[e se vor prezenta astfe ca adevara[
ndrumator n ncercarea de a ofer raspunsur demeor
copare, a|utndu- astfe pe ce mc sa n[eeaga treptat ca
exsta o ordne a ucruror.
Cu toate ca ectura este consderata n chntesen[a e
sotara, n anumte mpre|urar poate f o actvtate de socazare.
De exempu, un parnte sau bunc poate ct cu voce tare o
2
poveste ar aceasta este o oportuntate pentru adut cop de a
mparta de, de a petrece un tmp reaxat mpreuna departe de
,vtoarea" de z cu z a ve[. n pus, cop ma mar pot f
ncura|a[ sa cteasca cu voce tare pentru ce ma tner ca m|oc
de consodare a rea[e or.
Car[e pot apropa cop pot f parte dntr-o experen[a
poztva n comun. Pentru un precoar acest ucru poate f
oportuntatea or prncpaa de a socaza pentru a nva[a cum
sa se comporte n |uru ator cop sau cum sa stea ntt pentru
o actvtate de grup.
Imagne, desenee dn car[ atrag aten[a copuu facndu-
sa reac[oneze nstnctv. Desenee nu repreznta doar magn, c
acte pne de semnfca[e. Un desen devne astfe un smbo care
evoca un obect, o magne, o dee, o no[une sau un sentment.
Smbou devne pare dntr-un sstem de semne care construesc
nforma[a.
Copu trebue sa perceapa cartea ca pe un domenu care
merta sa fe cucert, ca pe un preten mereu aatur de e, un
preten care vorbete, da sfatur bune care nu- tradeaza
ncodata.
SCOPURl:
stmuarea nteresuu pentru ectura n peroada
precoarta[ n vederea atenuar unora dn cauzee care
pot genera eecu coar;
3
cutvarea gustuu pentru ectura, pentru frumos, exersarea
mba|uu a posbta[or de comuncare, prn actvta[ n
partenerat.;
dezvotarea gndr crtce.
OBlECTlVE URMARlTE:
privind copiii precolari:
stmuarea gustuu pentru ectura;
aproperea copor prescoar de carte de cuvntu scrs ;
formarea une attudn de gr|a de respect fa[a de carte;
famarzarea copor cu dferte tpur de screre;
mbunata[rea comuncar orae stmuarea nteresuu
pentru ctt-scrs;
cunoaterea nsttu[or care se ocupa de apar[a,
dstrburea sau pastrarea car[o;r
stmuarea magna[e a creatvta[ verbae;
mpartarea experen[eor personae.
privind cadrele didactice:
famarzarea educatoareor cu metode no de stmuare a
nteresuu pentru ectura a vrstee mc;
abtarea cadruu ddactc cu capactatea de a constru un
medu educa[ona care sa motveze copu n procesu de
apropere fa[a de carte cuvntu scrs;
educarea une attudn poztve de abordare a metode
proecteor ca metoda de ucru foosta n spr|nu atnger
obectveor programuu.
privind prin]ii:
4
contentzarea parn[or cu prvre a rou or n dezvotarea
educa[a propror cop;
creterea mpcar parn[or n actvtatea gradn[e n
crearea unu medu cad sgur pentru cop/eev.
RESURSE UMANE:
cop dn grupa pregattoare B
cadru ddactc de a grupa pregattoare B
parn[;
RESURSE MATERlALE:
car[, revste, CD-ur, softur educa[onae, casete;
aparat foto, casetofon, taba fp-chart;
computer, mprmanta;
hrte A4, xerox, scotch, markere, caroca.
PERlODA DERULARll:
GRUP TlNTA: precoar de a grupa pregattoare dn cadru
Gradnte nr.230, Bucurest
PARTENER: Scoaa Generaa nr.279 Sfintii Arhangheli
Mihail si Gavril, Bucurest
lMPACTUL PROlECTULUl:
Cu sguran[a ca va f un vaoros schmb de de, ar
produsee fnae vor aduce satsfac[ copor .
Partcpan[ a proect vor descoper ce nseamna ucru cu
cartea, pacerea ectur, mportan[a textuu scrs n dezvotarea
nteectuaa, toeran[a, bucura de a daru, munca n echpa.
5
Comuntatea fama vor f stmuate n a se mpca efectv
n actvta[e desfaurate n cadru gradn[e /co.
SUSTENABlLlTATEA PROlECTULUl:
Daogu permanent care se nate n ac[une educatve
propuse, ntre cadree ddactce, precoar/eev membr a
comunta[ ocae nu este un smpu act de comuncare, c de
cunoatere cautare de sou[ a probemee rdcate. Pentru a
reaza acest daog vom coopera, n permanen[a, to[ ce
mpca[ n acest proect.
Prn modu cum organzam desfauram ntreaga paeta de
actvta[, vom reu sa dezvaum copor frumuse[ea
mportan[a mesa|uu transms cu a|utoru car[or, a opereor
terare destnate copare.
Vom reaza pe depn obectvee propuse foosnd m|oacee
educatve de nva[are moderne, care sa fe acceptate de catre
cop. Pacerea bucura de a rezova o stua[e, o probema, de a
stab rea[ de pretene coaborare, vor face ca efortu depus
pentru rezovarea or sa nu fe o povara.
Desgur, asam oc spontaneta[ actuu ber, vaorfcam
fecare moment, [nem cont de faptu ca "fecare nva[a de a
fecare" ca schmbu de de sau sentmente antreneaza
ntreaga personatate a protagontor.
Numa ac[onnd untar vom asgura caracteru de
contnutate a con[nutuu, formeor m|oaceor de nstrure
educare a copor, factnd n mod evdent cond[e de adaptare
6
ntegrare a or a noe cern[e mpuse de nou currcuum, a
reatatea contemporana.
Proectu este vab vrem sa fe prmu pas facut n sensu
desfaurar ator actvta[ comune, mpartand astfe fecare
dn experen[a sa, nva[nd un de a a[.
An scolar 2010-2011
Programul activitatilor din cadrul "Saptamanii lecturii"
Gradnta nr.230 n coaborare cu Scoaa nr.279 Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavril
Nr.crt
.
Denumre
a
actvtat
or:
Responsa
b:
Grupa/Ca
sa:
Nr.cop
:
Resurs
e
matera
e:
Data:
1. "Bbotec
a mea"-
amena|ar
ea une
mn-
bbotec
a nveu
grupe
pregatto
are
Vnta
Iua
Crstana
Irza
Forca
Hrsca
Adna
mare-
pregattoa
re
II A
25
22
magn
,
|etoane
,
cart,
atase,
abume
foto
2. "S
parnt...
stu
povest"-
|oc de ro
Vnta
Iua
Crstana
Irza
mare-
pregattoa
re
22 magn
,
|etoane
,
7
Forca
Hrsca
Adna
II A
22 cart,
atase,
abume
foto
3. "Persona|
u meu
preferat
dn
poveste"-
pctura
Vnta
Iua
Crstana
Irza
Forca
Hrsca
Adna
mare-
pregattoa
re
II A
23
22
magn
,
|etoane
,
cart,
atase,
abume
foto
4. "|ocu
petre n
ac"-
convorbr
e
Vnta
Iua
Crstana
Irza
Forca
Hrsca
Adna
mare-
pregattoa
re
II A
24
22
magn
,
|etoane
,
cart,
atase,
abume
foto
5. "Eu
povestes
c, tu
desenez
"-|oc
exerctu
Stuca
Andreea-
Ofea
Andre
Lana
mare-
pregattoa
re
II A
20
22
magn
,
|etoane
,
cart,
atase,
abume
foto
Continutul activitatilor:
8
I). LUNI: : "Biblioteca mea"
Sarcina de lucru: fecare prescoar de a grupa mare-
pregattoare va aduce cate o carte cu scopu de a reaza mn-
bboteca grupe. Eev case a II-a A vor a|uta sa aran|eze
carte pe categor.
II). MARTI: : "Si parintii...stiu povesti!"-|oc de ro
Sarcina de lucru: parnt prescoaror de a grupa
pregattoare, dar s ce de a casa aII-a A, vor avea onoarea de a
f nvtat n scopu de a e ct atat scoaror, cat s prescoaror
povest.
III). MIERCURI: : "Personajul meu preferat din
poveste"-pctura
Sarcina de lucru: In cadru actvtat artstco-pastce, atat
cop grupe pregattoare, cat s eev case a II-a A , vor avea ca
sarcna de ucru sa pcteze persona|u prncpa dntr-o poveste
preferata.
IV). |OI: : " ]ocul pietrei in lac"-convorbre
Sarcne de ucru:
sa spuna a aegere un cuvant;
sa descompuna cuvantu n tere;
sa creeze cu fecare tera un cuvant;
sa formueze propozt cu aceste cuvnte.
9
V). VINERI: "Eu povestesc, tu desenezi!"-|oc
exerctu
Sarcn de ucru:
scoar vor povest cursv s expresv o poveste haze;
prescoar pe baza a ceea ce au retnut dn aceasta poveste vor
trebu sa redea prn magn desenate contnutu povestor.
MONlTORlZARE $l EVALUARE:
prezentarea perodca a actvtator deruate;
ntocmrea unu portofou (fotograf dn tmpu actvtator;
ucrar ae copor; proecte de actvtate; nregstrar vdeo)
care vor f prezentate cadreor ddactce dn untate
partenere, parntor, precum s cadreor ddactce dn ate
untat n dferte ocaz;
programe artstce, vzte .
Bibliografie:
Curriculum pentru nva(amntul pre;colar, editura Didactica
Publishing House, 2009.
ln urma sptmnii lecturii am observat urmtoarele :
a crescut voumu nforma[or acumuate de cop datorta
rasfor car[or;
cop manfesta gr|a s respect fa[a de car[;
a crescut catatea exprmar orae;
cop au dobndt deprnderea de a ucra cu cartea, pentru a
cuege nforma[e dorte;
a crescut receptvtatea parn[or fa[a de cern[ee copor;
au fost facute cunoscute modata[ prn care se poate
stmua nteresu copor pentru ectura.
CADRE DlDACTlCE lMPLlCATE :
10
1. Educatoare: grupa mare-pregatitoare: Vintia lulia
Cristiana, lriza Florica
2. lnstitutor clasa all-a A Hrisca Adina
11