Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA ANALITICĂ

Anexa A.V.4 (ID)

Denumirea

MODELAREA SI SIMULAREA PROCESELOR ECONOMICE

disciplinei

Codul disciplinei

11402800121

Semestrul

4

Numărul de credite

4

Facultatea

STIINTE ECONOMICE

Domeniul de

ECONOMIC

licenŃă

Specializarea

 

(programul de studii de licenŃă)

MANAGEMENT

 

Numărul orelor pe semestru/activitati

 

Total

SI

TC

AT

AA

   

20

8

 

Categoria formativă a disciplinei:

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă

Categoria de opŃionalitate a disciplinei:

DI-impusă, DO-opŃională, DL-liber aleasă (facultativă)

Discipline

 

Obligatorii

 

anterioare

(condiŃionate)

 

Recomandate

 

Obiective

 

ConŃinut

1.

Introducere în teoria modelării: Clasificari ale modelelor; Modele economico – matematice; Caracteristici ale modelelor; Etapele procesului de modelare

(descriptori)

2. Programare liniară ;

 

3. Problema de transport

4. Problema repartizării

 

5. Drumuri în grafuri

6. Metoda drumului critic

7. Gestiunea stocurilor

8. Fenomene de aşteptare

9. Problema deciziei

10. Previziune

11. Procese Markov

Continut seminar

 

Teste şi teme de control

 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control)

 

Stabilirea

- răspunsurile la examen/colocviu/lucrari practice

70%

notei

- activitati aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc

-

F099.01/Ed.1

Fişier Formulare SMQ

finale

- teste pe parcursul semestrului

 

-

(procentaje)

- teme de control

 

30%

Bibliografia

 

1. Botez M., Celac M., Sistemele spatiului amenajat. Modelare, optimizare, previziune, Ed. Stiintifica, Bucuresti 1990

2. Cârstoi, D.I., Sisteme expert, ed. All, Bucureşti, 1994

 

3. Dumitrescu D., Principiile InteligenŃei artificiale, ed. Albastră, Cluj-Napoca, 1999

4. Dumitrescu D., ReŃele neuronale. Teorie şi aplicaŃii, ed. Teora, Bucureşti, 1996

5. Kiss P., Logica fuzzy şi aplicaŃii în tehnică, Timişoara, 1997

6. Moiseev N.N. si colectiv, Bazele teoriei optimizarii, Moscova, 1986

7. Oprescu Gh, Ghic G, Manole S, Cgirciu E, Matematici aplicate in economie, Ed.Independenta Economica, Bucuresti,

1999

8. RaŃiu-Suciu C., Modelarea şi simularea proceselor economice, E.D.P., Bucureşti 1995

9. Winston P.H., InteligenŃã artificialã, Ed. Tehnică, Bucureşti,

1981

Lista materialelor didactice necesare

 

Coordonator /Titular de disciplină

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semătura

Popescu Georgiana

Lect. Dr.

 

Legenda: SI-studiu individual, S-seminar, L-activitati de laborator, P-proiect sau lucrari practice

F099.01/Ed.1

Fişier Formulare SMQ