Sunteți pe pagina 1din 128
Anul 174 (XVIII) — Nr. 807 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
Anul 174 (XVIII) — Nr. 807 bis PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Anul 174 (XVIII) — Nr. 807 bis

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Mar˛i, 26 septembrie 2006

SUMAR

 

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.712/2006 privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006

3–127

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

ACTE

ALE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

CENTRALE

ADMINISTRAfiIEI

PUBLICE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN privind aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006*)

Œn conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere Avizul comun nr. 13 din 12 septembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare general„ ∫i al comitetelor tehnice de specialitate — CTS 4 — Risc seismic, ac˛iuni ∫i siguran˛a construc˛iilor ∫i CTS 5 — Structuri ∫i Avizul nr. 6.533 din 15 septembrie 2006 al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii,

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de proiectare pentru structuri din zid„rie“, indicativ CR 6-2006, elaborat„ de Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia Construc˛iilor — INCERC Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa**) care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — De la data public„rii prezentului ordin, Normativul privind alc„tuirea, calculul ∫i executarea structurilor din zid„rie“, indicativ P 2-1985, aprobat prin Ordinul I.C.C.P.D.C. nr. 51/1985, publicat Ón Buletinul Construc˛iilor nr. 11/1985, se aplic„ astfel:

a) la proiectarea cl„dirilor noi, Ón cazul contractelor Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a

Codului de proiectare pentru structuri din zid„rie, indicativ CR 6-2006;

b) la expertizarea tehnic„ ∫i proiectarea consolid„rii cl„dirilor existente, Ón cazul contractelor

Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic. Art. 3. — (1) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare pentru structuri din zid„rie, indicativ CR 6-2006, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. a). (2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Codului de proiectare seismic„ — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea ∫i pentru proiectarea consolid„rii construc˛iilor vulnerabile seismic, prevederile acestui cod se pot aplica la cererea investitorului formulat„ prin tema de proiectare, prin excep˛ie de la prevederile art. 2 lit. b). Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data public„rii, cu excep˛ia art. 1, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, Radu Mircea Berceanu

Bucure∫ti, 19 septembrie 2006. Nr. 1.712.

*) Ordinul nr. 1.712/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 807 din 26 septembrie 2006 ∫i este reprodus ∫i Ón acest num„r bis. **) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

3

ANEX√

COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI DIN ZID√RIE Indicativ CR6-2006

R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 3 ANEX√ COD DE PROIECTARE PENTRU STRUCTURI

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

4 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

9

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

10 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

11

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

12 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

13

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

14 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

15

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

16 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

17

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

18 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

19

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 19

20

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

20 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

21

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

22 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

23

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

24 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

25

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 25

26

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

26 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

27

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

28 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

29

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 29

30

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

30 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

31

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 31

32

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

32 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

33

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

34 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

35

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 35

36

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

36 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

37

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

38 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

39

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 39

40

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

40 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

41

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

42 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

43

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

44 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

45

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

46 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

47

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

48 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

49

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

50 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

51

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

52 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

53

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

54 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

55

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

56 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

57

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

58 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

59

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

60 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

61

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

62 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

63

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

64 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

65

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

66 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

67

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

68 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

69

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

70 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

71

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 71

72

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

72 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

73

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 73

74

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

74 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

75

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 75

76

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

76 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

77

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

78 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

79

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 79

80

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

80 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

81

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 81

82

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

82 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

83

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

84 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

85

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 85

86

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

86 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

87

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

88 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

89

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 89

90

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

90 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

91

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 91

92

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

92 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

93

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 93

94

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

94 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

95

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 95

96

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

96 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

97

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 97

98

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

98 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

99

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 99

100

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

100 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

101

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 101

102

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

102 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

103

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 103

104

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

104 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

105

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

106 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

107

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 107

108

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

108 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

109

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 109

110

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

110 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

111

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 111

112

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

112 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

113

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 113

114

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

114 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

115

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 115

116

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

116 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

117

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 117

118

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

118 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

119

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 119

120

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

120 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

121

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 121

122

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

122 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

123

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 123

124

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

124 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

125

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 125

126

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

126 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 807 bis/26.IX.2006

127

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, P A R T E A I , Nr. 807 bis/26.IX.2006 127
EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR

îMonitorul Oficial“ R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti ∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, fax 410.77.36 ∫i 410.47.23 Tiparul: îMonitorul Oficial“ R.A.

&JUYDGY|133037]

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 807 bis/26.IX.2006 con˛ine 128 de pagini.

Pre˛ul: 25,60 lei

ISSN 1453—4495

Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.