Sunteți pe pagina 1din 302
“GH. IACOBESCU AL BACIU ST- POPESCU A. CIAMBA —— GONTROLUL CALITATII LWCRARILOR IN ENERGETICA MANUAL PENTRU LICEE DE SPECIALITATE, ANI lV VL SEOs Basa prof. dr. ing. GH. IACOBESCU ing. A. BACIU conf. dr. ing. ST. POPESCU ing. A. CIAMBA CONTROLUL CALITAT LUCRARILOR IN ENERGETICA MANUAL PENTRU LICEE DE SPECIALITATE ANII IlI-V (SPECIALIZARILE: ELECTRO- HIDRO- $1 MECANOENERGETICA) $1 $COLI DE MAISTRI i) EDITURA DIDACTICA $] FEDAGOGICA, BUCURESTI NOTIUNI INTRODUCTIVE A. CONSIDERATII GENERALE Energia electried este in prezent unul dintre factorii determinanti tn dezvoltarea societa{ii umane. Toate progresele remarcabile din ultimui se- col, incepind cu dezyoltarea industriel si transporturilor, a medicinii si tele- comunicafiilor gi pin& la cele mai noi cuceriri ale stiinfel tn domeniul caleu- latoarelor eleotronice, al zbornrilor intorplanetare sau al folosirii energioi atomice in scopuri pagnice, ar fi fost imposihil de realizat fird utilizarea ener- giei eloctrice. Se poate alirma deci ci realizarea unor central de producere a enorgiei electrice, a unor retele de transport si distribufie a acesteia, inter- conectate sub forma unor sisteme energetice nafionale sau chiar internatio- nale, a asigurat o crestere considerabild a progresului tebnic si a civilizatici omenirii. B. PARTICULARITATILE ENERGIE! ELECTRICE Spre deosebire de alte produse materiale, energia electric’ prozinti anumite particularitafi, care impun adoptarea unor exigenfe sporite in ce priveste calitatea acesteia. Aceste particularitati ale energiei clectrice pot fi sintetizate astfel: — energia electric’ este produsd, transformata, distribuit& si consumata practi simultan; ca urmare, sinb necesare legaturi electrice permanente gi sigure intre producatorul si consumatorul energiei electrice; orice intrerupere a acestor legaturi conduce inevitabil la intreruperea furnizarii acesteia, adick se intrerupe atil utilizarea cit si producerea energiei electrice aferente consu- mului respectiv; — energia electricii, desi este o forma de manifestare a materiei, nu poate fevaluata pe baza sistemelor conventionale de masurare materiale (mecanice) ; energia electrica isi face simfit& prezenta numai prin efectele produse (me~ canice, magnetice, calorice ete.), deci, ea reclama o serie de aparate si metode de méasnrare specilice acestui domeniu; — datorité unei interdependente strinse intre produciitorul si consuma- torul de energie electric’, calitatea cnergici clectrice este determata nu numai de condifiile de funcfionare ale producitorului (centralele electrice), ci si de cele ale consumatorului; efectele negative (de exemplu, sciderile de tensiune sau de freovenfi, dezechilibrarea sistemului trifazat de curenti ete.), 3