Sunteți pe pagina 1din 11

Biroul Romn de Metrologie Legala

Lista din 16/02/2004

Lista oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. - 2004

! "

#$

Art. 1. - Prezentul document stabile te, n conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 20/1992 privind
activitatea de metrologie, aprobat
i modificat prin Legea nr. 11/1994, cu modific rile i complet rile ulterioare,
categoriile i sortimentele de mijloace de m surare supuse controlului metrologic legal, modalit ile de control metrologic
aplicabile fiec rui sortiment, precum i intervalele maxime admise ntre dou verific ri metrologice succesive.
Art. 2. - n sensul prezentului document, urm torii termeni sunt defini i astfel:
a) categorie de mijloace de m surare - grup de mijloace de m surare c rora li se impun, prin una sau mai multe
reglement ri de metrologie legal , acelea i cerin e tehnice i metrologice;
b) sortiment de mijloace de m surare - grup de mijloace de m surare asociate pe baza similitudinii solu iilor
constructive, condi iilor de func ionare, scopurilor de utilizare sau calit ii de subansamblu al aceleia i categorii de
mijloace de m surare.
Art. 3. - Asupra mijloacelor de m surare supuse controlului metrologic legal se exercit , n condi iile stabilite prin
instruc iuni de metrologie legal , urm toarele modalit i de control:
a) aplicabile tuturor sortimentelor de mijloace de m surare:
- verificarea metrologic dup reparare sau modificare;
- inspec ia i testarea inopinat ;
- supravegherea metrologic a utiliz rii;
b) aplicabile unora dintre sortimente, conform coloanei 5 a tabelului din anexa la lista oficial :
- aprobarea de model (AM);
- aprobarea de model CEE (AM-CEE);
- verificarea metrologic ini ial (VI);
- verificarea ini ial CEE (VI-CEE);
- avizul metrologic (AV);
- verificarea metrologic periodic (VP).
Art. 4. - Mijloacele de m surare din categoriile i sortimentele specificate n anex se supun controlului metrologic
legal, dac sunt utilizate n domenii de interes public n care se realizeaz :
a) m sur ri privind s n tatea i siguran a popula iei:
- m sur ri efectuate de personalul din cadrul unit ilor medicale (spitale, policlinici, cabinete medicale, unit i de
recuperare) n activit i de urm rire a st rii de s n tate, diagnosticare sau tratament;
- m sur ri efectuate de personalul din farmacii n activitatea de preparare a medicamentelor, conform prescrip iilor
medicale;
- m sur ri efectuate de personalul din cadrul laboratoarelor de analize medicale i laboratoarelor farmaceutice, n
scopul elabor rii unor buletine de analiz ;
- m sur ri efectuate de personalul din cadrul institu iilor publice i organismelor abilitate, n activit i de supraveghere a
unor m rimi importante pentru s n tatea popula iei i protec ia muncii;
- m sur ri efectuate cu prilejul inspec iilor tehnice ale autovehiculelor, n scopul certific rii st rii tehnice a acestora;
- m sur ri efectuate n scopul asigur rii condi iilor de siguran n transporturile auto, pe calea ferat sau metrou;
b) m sur ri privind ordinea public :
- m sur ri efectuate n cadrul unor expertize solicitate de instan ele judec tore ti;
- m sur ri efectuate de agen ii de circula ie n scopul aplic rii reglement rilor privind circula ia pe drumurile publice;
- m sur ri efectuate de personalul din cadrul institu iilor publice i organismelor abilitate, n activit i de aplicare a
reglement rilor privind sarcinile maxime admise pe drumurile publice;
c) m sur ri privind protec ia mediului:
- m sur ri efectuate de personalul din cadrul institu iilor publice i organismelor abilitate, n activit i de supraveghere a
unor m rimi importante pentru protec ia mediului;
- m sur ri efectuate de personalul din cadrul institu iilor publice competente, n activit i de constatare a contraven iilor
i infrac iunilor la legisla ia privind protec ia mediului;
d) m sur ri privind perceperea taxelor i impozitelor:
- m sur ri efectuate de personalul din cadrul institu iilor publice i organismelor abilitate, pentru stabilirea bazei de
calcul a unor impozite, taxe, amenzi, penaliz ri sau altor tipuri similare de plat , n scopul aplic rii unor normative
vamale, fiscale, geodezice sau de cadastru;
- m sur ri efectuate de personalul din cadrul institu iilor publice i organismelor abilitate, n activit i de aplicare a
reglement rilor privind sarcinile maxime admise pe drumurile publice, n scopul perceperii unor taxe;
e) m sur ri privind protec ia consumatorilor sau corectitudinea tranzac iilor comerciale:

- m sur ri efectuate n tranzac iile comerciale;


- m sur ri efectuate n cadrul activit ilor de comercializare direct a produselor i m rfurilor c tre popula ie;
- m sur ri efectuate n scopul fabric rii preambalatelor;
- m sur ri efectuate n scopul stabilirii sumelor de plat pentru transportul de persoane i m rfuri;
- m sur ri efectuate n scopul stabilirii sumelor de plat pentru convorbirile telefonice i comunica iile telex;
- m sur ri efectuate n scopul determin rii concentra iilor de zah r i alcool n b uturi;
- m sur ri efectuate n scopul determin rii concentra iei de gr simi n lapte i unt;
- m sur ri efectuate n scopul determin rii umidit ii gr un elor de cereale, semin elor oleaginoase, e antioanelor de
lemn sau de tutun;
- m sur ri efectuate n scopul stabilirii sumelor de plat pentru trimiterile po tale.
Art. 5. - Pentru unele sortimente modalit ile de control metrologic aplicabile nainte de introducerea pe pia
i de
punerea n func iune sunt grupate n dou variante (de exemplu: AM, VI sau AM-CEE, VI-CEE), solicitantul putnd opta
pentru una dintre aceste variante prev zute n coloana 5 a tabelului din anexa la lista oficial . Nu se admit combina ii de
modalit i de control din ambele variante.
Exemplu: Pentru sortimentul men ionat n tabelul din anexa la lista oficial , la poz. L 32-1 - Contoare de ap rece,
aplicarea modalit ilor de control metrologic prev zute n coloana 5 se interpreteaz astfel: nainte de introducerea pe
pia
i de punerea n func iune a acestor mijloace de m surare, solicitantul poate opta pentru aplicarea modalit ilor de
control AM, VI sau AM-CEE, VI-CEE; mijloacele de m surare aflate n utilizare se supun controlului metrologic prin
verificare periodic (VP).
Art. 6. - Intervalele maxime admise ntre dou verific ri metrologice succesive sunt prev zute n coloana 6 a tabelului
din anexa la lista oficial .
Art. 7. - Anexa face parte integrant din prezenta list oficial .
ANEX
la lista oficial
%&

'

'

'
Categorii i sortimente de mijloace de m surare supuse
controlului metrologic legal

Categorii

Sortimente

Pozi ia

Denumirea

Pozi ia

Denumirea

L1

Aparate geodezice

Intervale
maxime
admise
Modalit i de ntre dou
control
verific ri
metrologice
succesive
(ani)
5

L1-1

Teodolite

AM; VI; VP

L1-2

Aparate geodezice cu func ii


multiple

VI; VP

L1-3

Telemetre

VI12); VP

L1-4

Aparate de nivelment geometric

AM; VI; VP

L6

Aparate pentru reglarea


i verificarea
geometriei sistemului
de direc ie auto

L6-1

Aparate pentru reglarea i


verificarea geometriei
sistemului de direc ie auto

AM; VI; VP

L7

M suri de lungime

L7-1

Rigle gradate pentru m surarea


lungimii es turilor

[VI] sau
[AM-CEE;
VI-CEE1)]; VP

L7-2

Rigle gradate pentru m surarea


nivelului n rezervoare

[VI] sau
[AM-CEE;
VI-CEE1)]; VP

L7-3

Rulete

[VI] sau
[AM-CEE;
VI-CEE1)]; VP

i panglici de m surare

L10

Aparate pentru
m surarea elementelor
c ii ferate sau de
metrou

L10-1

Aparate pentru m surarea


elementelor c ii ferate sau de
metrou

AM; VI; VP

L12

Extensometre

L12-1

Extensometre

AM; VI; VP

L14

Aparate pentru m sur ri


dimensionale

L14-1

Aparate pentru m surarea


lungimii firelor, es turilor,
cablurilor i altora asemenea

AM; VI; VP

L14-2

Aparate pentru m surarea ariei


n piel rie

AM; VI; VP

L14-3

Aparate pentru m surat


multidimensional

AM12); VI12);
VP

L15-1

Aparate pentru m surarea


nivelului lichidelor n
rezervoare de stocare fixe

AM; VI; AV;


VP

L15-2

Aparate pentru m surarea


nivelului lichidelor n canale
deschise

AM; VI; AV;


VP

VI; VP

L15

Aparate pentru
m surarea nivelului
lichidelor

L16

Planimetre

L16-1

Planimetre

L18

Butelii utilizate ca
recipiente m sur

L18-1

Butelii utilizate ca recipiente VI-CEE1)


m sur

L19

Butirometre

L19-1

Butirometre

L21

M suri de volum pentru


lichide

AM; VI;VP
1

L21-1

M suri de volum din sticl


AM; VI )
utilizate n vnz ri directe de
lichide

L21-2

M suri de volum din metal


AM; VI; VP
utilizate n vnz ri directe de
lichide

L22

M suri de volum pentru


cereale

L22-1

M suri de volum pentru cereale

AM; VI; VP

L23

M suri de volum pentru


lapte

L23-1

M suri de volum pentru lapte

AM; VI; VP

L24

Butoaie (altele dect


cele pentru bere) i
budane

L24-1

Butoaie (altele dect cele


pentru bere) i budane

VI; VP

L25

Cisterne

L25-1

Cisterne auto

AM; VI2);
VP2)

L25-2

Cisterne de cale ferat

AM; VI2);
VP2)

L27

Rezervoare ale navelor


fluviale i de coast

L27-1

Rezervoare ale navelor fluviale VI-CEE2);


i de coast
VP2)

12

L28

Rezervoare de stocare
pentru lichide

L28-1

Rezervoare de stocare pentru


lichide

VI2); AV;
VP2)

10

L29

Dozatoare pentru
lichide

L29-1

Dozatoare pentru lichide

AM; VI; VP

L30

Sisteme de m surare a
cantit ilor de
lichide, altele dect
apa9)

L30-1

Sisteme de m surare a
[AM; VI; AV]
cantit ilor de lichide, altele sau [AM-CEE;
dect apa
VI-CEE]; VP

L30-2

Contoare pentru lichide, altele [AM; VI] sau


dect apa, pn la DN 400 mm
[AM-CEE;

VI-CEE]; VP

L32

L33

L37

Contoare de ap 9)

Contoare de gaz9)
[Q(max) <= 2500 m3/h]

Sisteme de m surare a
cantit ilor de fluide
(de volum i de mas )9)

L30-3

Calculatoare (de debit) pentru AM4); VI4);


sisteme de m surare a
VP4)
cantit ilor de lichide, altele
dect apa

L30-4

Distribuitoare de carburan i
auto

[AM; VI; AV]


sau [AM-CEE;
VI-CEE]; VP

L30-5

Traductoare de presiune

AM4); VI4);
VP4)

L30-6

Traductoare de temperatur
(termorezisten e)/adaptoare de
temperatur

AM4); VI4);
VP4)

L30-7

Traductoare de debit

AM4); VI4);
VP4)

L30-8

Calculatoare electronice pentru AM3; VI3)


distribuitoare de carburan i
auto

L32-1

Contoare de ap
800 mm

rece pn

L32-2

Contoare de ap
DN 200 mm

cald

L33-1

pn

la DN [AM; VI] sau


[AM-CEE;
VI-CEE]; VP
la

[AM; VI] sau


[AM-CEE;
VI-CEE]; VP

Contoare de gaz cu pere i


deformabili

[AM; VI] sau


[AM-CEE;
VI-CEE]; VP

88)

L33-2

Contoare de gaz cu pistoane


rotative

[AM; VI] sau


[AM-CEE;
VI-CEE]; VP

88)

L33-3

Contoare de gaz cu turbin

[AM; VI] sau


[AM-CEE;
VI-CEE]; VP

88)

L33-4

Contoare de gaz cu ultrasunete

AM; VI; VP

88)

L33-5

Convertoare de volum de gaz

AM; VI; VP

L37-1

Sisteme de m surare a
AM; VI; AV;
cantit ilor de lichide (de
VP
volum i de mas ), altele dect
cele de la pozi ia L30

L37-2

Sisteme de m surare a
cantit ilor de gaz (de volum
i de mas )

AM; VI; AV;


VP

L37-3

Sisteme de m surare a
cantit ilor de ap n sisteme
de curgere cu nivel liber, cu
canale deversoare sau praguri
de m surare

AM; VI; AV;


VP

L37-4

Calculatoare (de debit) pentru AM4); VI4);


sisteme de m surare a
VP4)
cantit ilor de fluide (de
volum i de mas ), altele dect
cele de la pozi ia L30

L37-5

Diafragme pentru m surarea


debitelor

AM4); VI4);
VP4)

L37-6

Traductoare de presiune

AM4); VI4);
VP4)

L37-7

Traductoare de temperatur
(termorezisten e)/adaptoare de
temperatur

AM4); VI4);
VP4)

L37-8

Traductoare de debit

AM4); VI4);
VP4)

L37-9

Traductoare de nivel

AM4); VI4);
VP4)

Traductoare de densitate

AM4); VI4);
VP4)

L37-10
L40

Ceasornice
programatoare pentru
contoare de energie
electric

L40-1

Ceasornice programatoare pentru AM; VI; VP


contoare de energie electric

10

L41

Ceasornice generatoare
de impulsuri de tact

L41-1

Ceasornice generatoare de
impulsuri de tact

AM; VI; VP

L42

Sisteme/echipamente de
m surare i taxare a
duratei convorbirilor
telefonice i a
comunica iilor telex

L42-1

Sisteme/echipamente de m surare AM; VI; VP


i taxare a duratei
convorbirilor telefonice i a
comunica iilor telex din
centralele analogice

L42-2

Sisteme/echipamente de m surare AM; VI; VP


i taxare a duratei
convorbirilor telefonice i a
comunica iilor telex din
centralele digitale

L42-3

Sisteme/echipamente de m surare AM; VI; VP


i taxare a duratei
convorbirilor telefonice prin
re ea Internet Protocol (IP)

L43

Anemometre

L43-1

Anemometre

AM12); VI12);
VP

L44

Aparate pentru
m surarea vitezei de
circula ie a
autovehiculelor
(Cinemometre)

L44-1

Aparate pentru m surarea


vitezei de circula ie a
autovehiculelor (Cinemometre)

AM; VI; VP

L45

Instala ii de m surare
a vitezei la locomotive
i rame de metrou

L45-1

Instala ii de m surare a
vitezei la locomotive i rame
de metrou

AM; VI; VP

L47

Cronotahografe

L47-1

Cronotahografe

AM11); VI11);
VP

L48

Taximetre

L48-1

Taximetre

AM; VI; VP

L49

Greut

L49-1

Greut
M2, M3

L50

Celule de cnt rire5)

L50-1

Celule de cnt rire

AM; VI

L51

Aparate pentru
m surarea masei
hectolitrice a
cerealelor

L51-1

Balan e de cereale de 20 l

AM-CEE;
VI-CEE; VP

L51-2

Balan e de cereale de 1 l

AM; VI; VP

i de lucru

i clas

E2, F1, F2, M1,

[AM;VI] sau
[VI-CEE]; VP

2
1
1

L52

Aparate de cnt rit cu


func ionare neautomat

L52-1

Aparate de cnt rit cu


func ionare neautomat

VP

L53

Aparate de cnt rit cu


func ionare automat

L53-1

Aparate pentru sortare etichetare

[AM; VI; AV]


sau [AM-CEE;
VI-CEE]; VP

L53-2

Aparate totalizatoare continue

[AM; VI; AV]


sau [AM-CEE;
VI-CEE]; VP

L53-3

Aparate totalizatoare
discontinue

AM; VI; AV;


VP

L53-4

Dozatoare gravimetrice

AM; VI; AV;


VP

L53-5

Bascule - pod feroviare

AM; VI; AV;


VP

L55

Instala ii de cnt rire


n mers pentru vehicule
rutiere (bascule - pod
auto)

L55-1

Instala ii de cnt rire n mers AM; VI; AV;


pentru vehicule rutiere
VP
(bascule - pod auto)

L56

Indicatoare numerice de
mas 5)

L56-1

Indicatoare numerice de mas

AM; VI

L57

Instala ii pentru
determinarea sarcinii
pe osie la vehicule
rutiere

L57-1

Instala ii pentru determinarea


sarcinii pe osie la vehicule
rutiere

AM; VI; VP

L58

Ma ini/aparate pentru
ncercarea materialelor
la solicit ri mecanice
i m surarea cuplului
mecanic

L58-1

Ma ini/aparate pentru
ncercarea static a metalelor
la trac iune, compresiune,
forfecare sau ncovoiere

VI; AV; VP

L58-2

Ma ini/aparate pentru
VI; AV; VP
ncercarea static a betoanelor
i cimenturilor la compresiune
i ncovoiere

L58-3

Ma ini/aparate pentru
VI; AV; VP
ncercarea static la trac iune
a textilelor, pielii,
cauciucului, maselor plastice,
firelor

L58-4

Ma ini/aparate pentru
ncercarea la trac iune,
compresiune sau forfecare a
nisipurilor, p mnturilor

VI; AV; VP

L58-5

Ma ini/aparate pentru
VI; AV; VP
ncercarea static a arcurilor,
a inelelor de piston

L58-6

Ma ini/aparate pentru
ncercarea metalelor la fluaj
sau relaxare

VI; AV; VP

L58-7

Ma ini/aparate pentru
ncercarea la oboseal
solicit ri axiale

VI; AV; VP

VI; AV; VP

prin

L58-8

Ma ini/aparate pentru
ncercarea la ncovoiere
rotativ

L58-9

Ma ini/aparate pentru
ncercarea static a durit

ii

VI12); AV12);
VP

L58-10

L58-11

Aparate pentru ncercarea


dinamico-elastic a durit
metalelor

VI12); AV12);
VP

ii

Aparate pentru ncercarea


dinamico-plastic a durit
metalelor

VI12); AV12);
VP

ii

L58-12

Ma ini/aparate pentru
ncercarea la oc

VI12); AV12);
VP

L58-13

Chei i urubelni e
dinamometrice

VI12); VP

L59

Standuri cu role pentru


verificarea sistemului
de frnare a
vehiculelor rutiere

L59-1

Standuri cu role pentru


verificarea sistemului de
frnare a vehiculelor rutiere

AM; VI; AV;


VP

L60

Dinamometre

L60-1

Dinamometre

AM12); VI12);
VP

L61

Instala ii pentru
determinarea sarcinii
pe ro i la locomotive

L61-1

Instala ii pentru determinarea


sarcinii pe ro i la locomotive

AM; VI; VP

L62

Manometre cu element
elastic

L62-1

Manometre pentru m surarea


presiunii n butelii cu oxigen

AM; VI; VP

L62-2

Manometre pentru m surarea


presiunii gazelor sau
lichidelor

AM; VI; VP

L62-3

Manometre pentru m surarea


presiunii n pneurile
autovehiculelor

[AM; VI] sau


[AM-CEE;
VI-CEE]; VP

L65

Aparate pentru
m surarea presiunii
arteriale

L65-1

Aparate mecanice pentru


m surarea presiunii arteriale

VP

L69

Termometre medicale

L69-1

Termometre medicale electronice VP

L71

Termometre pentru
controlul temperaturii
produselor de uz
medical i alimentar
supuse steriliz rii i
conserv rii

L71-1

Termometre din sticl

L71-2

Termocupluri

AM4); VI4);
VP4)

Contoare de energie
termic 9)

L73-1

Contoare de energie termic


pn la DN 200 mm

AM; VI6); AV;


VP6)

L73-2

Calculatoare de energie termic

AM4); VI4);
VP4)

L73-3

Perechi de termorezisten e
pentru contoare de energie
termic

AM4); VI4);
VP4)

L73-4

Traductoare de debit

AM4); VI4);
VP4)

L76-1

Sisteme de m surare a energiei AM; VI; AV;


termice cu diafragm , pentru
VP
agent termic ap sau abur

L76-2

Sisteme de m surare a energiei


termice cu alte tipuri de
traductoare de debit, pentru

L73

L76

Sisteme de m surare a
energiei termice9)

cu lichid AM12); VI12);


VP

AM; VI; AV;


VP

agent termic ap

L77

Ansambluri de m surare
a puterii calorifice a
combustibililor

sau abur

L76-3

Calculatoare pentru sisteme de


m surare a energiei termice
pentru agent termic ap

AM4); VI4);
VP4)

L76-4

Calculatoare pentru sisteme de


m surare a energiei termice
pentru agent termic abur

AM4); VI4);
VP4)

L76-5

Traductoare de presiune

AM4); VI4);
VP4)

L76-6

Traductoare de temperatur
(termorezisten e)/adaptoare de
temperatur

AM4); VI4);
VP4)

L76-7

Diafragme pentru m surarea


debitelor

AM4); VI4);
VP4)

L77-1

Ansambluri de m surare a
puterii calorifice a gazelor
combustibile

AM; VI; VP

L77-2

Ansambluri de m surare a
puterii calorifice a
combustibililor solizi-lichizi

AM; VI; VP

L77-3

Sisteme calorimetrice pentru


m surarea puterii calorifice a
combustibililor solizi-lichizi

AM; VI; VP

L77-4

Instala ii radiometrice pentru


m sur ri n flux, pe band a
puterii calorifice a
combustibililor solizi-lichizi

AM; AV; VI;


VP

L77-5

Bombe calorimetrice

AM; VI; VP

L78

Analizoare de putere
electric

L78-1

Analizoare de putere electric

AM12); VI12);
VP

L79

Transformatoare pentru
m surare

L79-1

Transformatoare de curent
pentru m surare

AM; VI

L79-2

Transformatoare de tensiune
pentru m surare

AM; VI

L80-1

Aparate pentru m surarea


rezisten ei de dispersie a
prizei de p mnt

AM; VI; VP

L80-2

Megohmmetre

AM; VI; VP

L80

Aparate pentru
m surarea rezisten ei
electrice

L81

Contoare de energie
electric activ

L81-1

Contoare de energie electric


activ

[AM; VI] sau


[AM-CEE;
VI-CEE]; VP

L82

Contoare de energie
electric reactiv

L82-1

Contoare de energie electric


reactiv

AM; VI; VP

L83

Totalizatoare pentru
energie electric
i
putere medie maxim

L83-1

Totalizatoare pentru energie


electric
i putere medie
maxim

AM; VI; VP

10

L84

Luxmetre

L84-1

Luxmetre

AM; VI; VP

L85

Densitometre

L85-1

Densitometre

AM; VI; VP

L86

Spectro(foto)metre10)

L86-1

Spectrofotometre UV/VIZ/IR

AM; VI; VP

L86-2

Spectrometre cu transformat
Fourier

AM; VI; VP

L86-3

Fotocolorimetre

AM; VI; VP

L86-4

Flamfotometre

AM; VI; VP

L86-5

Spectrofotometre cu absorb ie
atomic

AM; VI; VP

L86-6

Spectrometre cu emisie n
plasm /optic

AM; VI; VP

L86-7

Spectrometre cu fluorescent
raze X

de AM; VI; VP

L88

Opacimetre

L88-1

Opacimetre

AM; VI; VP

L89

Dioptrimetre

L89-1

Dioptrimetre

VP

L90

Lentile de testare
oftalmologic

L90-1

Lentile de testare
oftalmologic

VP

L92

Mijloace de m surare a
nivelului de presiune
acustic 10)

L92-1

Microfoane

AM; VI; VP

L92-2
L92-3

L96

Audiometre

Sonometre
Analizoare de frecven
a
semnalului acustic de 1/1
1/3 octav

AM; VI; VP

AM; VI; VP

L92-4

Dozimetre de zgomot

AM; VI; VP

L92-5

Expozimetre sonore individuale

AM; VI; VP

L96-1

Audiometre tonale

VP

L96-2

Audiometre vocale

VP

L102

Viscozimetre

L102-1

Viscozimetre

AM12); VI12);
VP

L103

Mijloace de m surare a
densit ii

L103-1

Densimetre

AM; VI; VP

L103-2

Lactodensimetre

AM; VI; VP

L103-3

Zaharometre

AM; VI; VP

L103-4

Termodensimetre

AM; VI; VP

L103-5

Balan e Mohr - Westphall

AM; VI; VP

12

12

L105

Conductometre

L105-1

Conductometre

AM ); VI );
VP

L106

Refractometre i
polarimetre pentru
determinarea
concentra iei de zah r

L106-1

Refractometre pentru
determinarea concentra iei de
zah r

AM; VI; VP

L106-2

Polarimetre pentru determinarea AM; VI; VP


concentra iei de zah r

Alcoolmetre

[AM; VI] sau


[AM-CEE;
VI-CEE]; VP

L108-2

Termoalcoolmetre

AM; VI; VP

L108-3

Ebuliometre

AM; VI; VP

L108-4

Analizoare de bere/vin

AM; VI; VP

L108

Mijloace de m surare a L108-1


concentra iei alcoolice

L109

L111

L112

L113

Higrometre

Traductoare pentru
determinarea
con inutului de ap
produse petroliere

L109-1

Higrometre cu punct de rou

AM12); VI12);
VP

L109-2

Higrometre
electrice/electronice

AM12); VI12);
VP

L109-3

Psihrometre

AM12); VI12);
VP

L111-1

Traductoare pentru determinarea AM; VI; VP


con inutului de ap n produse
petroliere

L112-1

Umidimetre pentru gr un e de
cereale i semin e oleaginoase

AM; VI; VP

L112-2

Umidimetre pentru e antioane de AM; VI; VP


lemn

L112-3

Umidimetre pentru tutun

AM; VI; VP

L113-1

pX-metre

AM; VI; VP

Umidimetre

Analizoare
electrochimice pentru
lichide10)

L113-2

Oxigenometre

AM; VI; VP

L113-4

Redoxmetre

AM; VI; VP

L117-1

Analizoare de gaze de e apament AM; VI; VP

Analizoare de gaze portabile

AM; VI; VP

Analizoare de gaze sta ionare

AM; VI; VP

L118-3

Analizoare pentru gaze de


ardere

AM; VI; VP

L119-1

Gazcromatografe

AM; VI; VP

L119-2

Lichidcromatografe

AM; VI; VP

AM; VI; VP

VP

VI; VP

AM; VI; VP

AM; VI; VP

Analizoare de gaze de
e apament

L118

Analizoare de gaze,
L118-1
altele dect cele de la
pozi ia L117
L118-2

Gazcromatografe i
lichidcromatografe

AM; VI; VP

L113-3

L117

L119

pH-metre

L121

Etilometre

L121-1

Etilometre

L122

Instala ii de m surare
a activit ii

L122-1

Instala ii de m surare a
activit ii gama cu camer
ionizare

L124

Contaminometre

L124-1

L125

Dozimetre/debitmetre
pentru radia ii10)

L125-1
L125-2

de

Contaminometre
Dozimetre pentru doz
absorbit radia ii gama
Debitmetre pentru doz
absorbit radia ii gama

i X
i X

L125-3

Expozimetre pentru radia ii


gama i X

AM; VI; VP

L125-4

Dozimetre pentru echivalent de


doz radia ii gama i X

AM; VI; VP

L125-5

Debitmetre pentru echivalent de AM; VI; VP


doz radia ii gama i X

L125-6

Dozimetre pentru kerma radia ii AM; VI; VP


gama/X

L125-7

Debitmetre pentru kerma


radia ii gama/X

AM; VI; VP

L133

L138

L140

Avertizoare de
expunere10)

Electrocardiografe i
electrocardioscoape

Electroencefalografe

L125-8

Sisteme dozimetrice
termoluminiscente pentru
radia ii beta/gama/X

VI; VP

L125-9

Stilodozimetre

AM; VI; VP

AM; VI; VP

L133-1

Avertizoare de debit de
expunere sau debit de doz
absorbit pentru radia ii
X/gama/beta

L133-2

Avertizoare de expunere sau de


doz absorbit pentru radia ii
X/gama/beta

AM; VI; VP

L138-1

Electrocardiografe

VP

L138-2

Electrocardiografe asistate de
calculator

VP

L138-3

Electrocardioscoape

VP

L140-1

Electroencefalografe analogice

VP

L140-2

Electroencefalografe digitale

VP

L140-3

Electroencefalografe asistate
de calculator

VP

L141

Cardiotahometre

L141-1

Cardiotahometre

VP

L142

Pulsmetre

L142-1

Pulsmetre

VP

L143

Ergometre

L143-1

Ergometre cu pedal

VP

L143-2

Ergometre cu electrocardiograf

VP

L143-3

Ergometre cu electrocardiograf
asistate de calculator

VP