Sunteți pe pagina 1din 8

9i

lnainte te executatea r o d a j u r u i s e e f e c t u e a z iu r m i t . a r e r e r , 1 r c ; - a ! i i : - r e r i f i c a r e au r e i u r u i i i c o m p r e t a . . rr ; ; ; , ; r ; r n s e r e a 9 i a i ' a s e r i n es c o n f o r ms c h c m c r r , re u n g e r e d r l i . . c i r f i t e t e h-9i nice,'p.in , - i ; r o o . . ', r r , , , r t . , . u mecanizate ; r'crificareaintintrerii ran_turilor lr""tarii .otiror'in a..lerl plan; verificareamontirii s,hansambr".iir,,. " r-erificarea rirrrii 'p.i,,"i'JnJl .,, s t i f t u r i , b u c s ee r a s t i c s ea u s u . u b u r i ,a r o l i r o i s i c u p r a i e l op r;';;;', criricarea o r g a n e l oirn l t r i s c a r e , d i n i n t e r i o r u lm a g i n i;i r l e r i f i c a qr e \r , r'a v i'|z l iitri r .t ir./a i i n i i / 'o ' 'n rt ra (d ri!r a stabilititiici.

r'' I
t

cAPlTotut xlv

D0ZARE$r AMBATARE MAStNlPENTRU

t i * p u r r o d a j u i u i g o r .a . rpa ir-:r';;;;r,., in si se v e r i"fli:c i c r t e r r p c i a t u r al.a g i r e l o r . s an u d e p i c e a s c5 e0 - 0 { , ' c . r . ' , - . r i i i i a t ' i n ] t i n d e r e al a n t L r ' i l o rf,i x a r e a - a n s a r n b l u r ip lo dri u n d a l i e , ctan;citatca carcaserr;r, p r e c u m s i d a c i .r e g l a j e l e s e n t e n f i n i n l i m i t e l es t a b i l i t e . -r.pa rodrJ.lrrmrazl punerea,in f u n c f i u ' e ,p e b a z au n u ip : o c e s _ r . e r b a l ,e prednle-prrir:..;i.e d s i r e p a r r l i e .a I r r c r i . t . j l o r .

. .Ro.lajul se cfectueaziin gor ;i in sarcina; rl :,re rolul <Je a f i n i s , rs r lil.,ia' e l e l e p i r s e l o r i n f . e c a r e ,p . r i n " a i u i t a r e a . . c i f . o . i si treptati rr'r.l_ f e f e s i c a l l l r n i : t . cc . r e s t er - e z i s l e n f a c e s t o r a ,,s . .i ,,,. l r u z u r i , I a o b o s e a" li lr a cr,roziune. Odati cu efectulrea rodajuiui, se .oniirte's] s e i n l a t u r i c r . e n t u a l c l eC e f e c r l e n r o n t r i . fiuni Iir'rl:rjtrlesie obrigatoriu pentru urirajere noi, rirpir ropara!iire crr:.enre -^ s a.u r ' ; : p r t l r l e . I l r g i l n u l . e r o d a j r . s t ec l a t i n c a r . t e a t e h n i c aa f ' i; erc ' ;l p rc .. ir i. , 'ir. , " a n rt :, : isrijn

PEN T R U A$IN ILOR EA 1. DFS T T N AIIA 5l c LASl F l c ARM DOZARE $l AMBATARE


'r.1. SlAMBATARE A 5 I N I L OD RED O Z A R E D E S T I N A TM IA
se supun operi!iilor de l hn'-'logic P r o d u s c l c f i n i t e o l . ' f i n u t ed i n 1 - ' r o c e s ttte pentru a r l o z a r cs i a n r b a l r r e , f i e i n s c o p u l l l i s t r i r i i p e o p e i i o a d i d e t i n t p , f i e c a n t i t S ! i ' a n u t n i t e i n f i- 'D ' rezentate s e p o t r e a l i z a i n f l u x c r - ' n t i n u uf,i e c a s e f a c e d o z a r e a Dora..a;i amlralarea din sticlS)' i n i n a m b : r l a jc o n f e c f i o n a t p r e a l a b i l ( p e n t r u r e c i p i e n ! i i m e t a l i c i ^ s a u alrlf i e c i r l o z n | e ap r c c e d e ,l a u r l i n t e r | a l d e t i i n p f r . r a i t es c u r t , c r i n [ e c ! i o n l i e e din f o l i i s a u i n c u t i i i n a m b a l a t e p r o d ' r s e l e p e n t r u ( r l e e x e m l , l L I , ttata.1,,t,ri m l t e i i a l c . p l l s l .i c e ) ' prinre ;i euxili:rre Il} diferitcle opcrnJiicu ceractertchnclogic. rnateriile i D c a n i i t l l i c e l c u l a t e s i d o z a t e , c o n f r , r r nr e ! e l e l o r C e f l b r i c a ! i e ' se intr.odLrc v o l u m u l s a u m a s a p r o d u s e l o rs e n u m e g t e Operafiaprin crre se stabileSte Co:are. dorit, u r n p l c r c a t r . e b u i es I a s i g u r e ,p e n t r u l i e c a r e a n b ; ' l l j , c o D l i n u t u l a m b a ! n i e s _ t' i o z t a z A ! n p c n t r u s e j n t r o d u c c a r e p r o d u s e l e a c e a i t a , p r o d r i s . tle f i r c g l a b i l e s a l n e r e g l a b i l e ) .c a r e unor rna;ini speciale,(care-pot .r'r:"i"r"r dc anrbalat. sau prin intermediul rtnor p;.;iJ; in linia tehnoiogici, ura-sinile clc:'mbalat, i l i s p o z i t i r - ec l e c l o z a r e , . i , . r t . s i n t p i e s l z u t e r r t a ; i n i l ea u t r - r m l t t e e t i c h e t a t . inchis ;i r - r r l u m e t t ' i c e ;r u r l 1 e i i c e . )Ia;inile pentrLr dozare pot fi: gravinletrice; pulrerrrlentl,-se rrtiliP e n t r u p r o r l u s c l es o l i t i e , i n s t a r e g r a n u l a r d s a u ce dr-'zate, dispozitilele sau )la;inile grar-irnetricir. zeazi,-,le reguln, dozarea plaiane de c o m p o n e n l a . l o ; i n a u p r i n c i p i u , a i e s t d u p d ."..-i,,*fi.i"eazi c' preciiie cantitatea de produs destinati arnbalitriilafon1.e, ca,.e miso''i ' r - o l u r n e t r i c eA ' cesteacuP e n t r u p r o d r r s e l el i c h i d e s e f o l o s e s cd o z a t o a r e printl. in pr.rl.bil, utr r-olum de produs egal cu cel al recipientriluiin citre tlrDeoarece fl aprbalnt ;i pe care il- elibereazi in tnomcntul umplerii'. i"."r, ',jeriari in lirnite largi cu ternperatura, modificind densi" .:;l;;;;;i li.ttia.to. intre anurnite limite' t.i.a .."rtot a. cantitatit'. ltrodttsul anibrlat \ariazi ucru a c a . t e m p e r a t u r a . d - le i t u p u n e s e p r e c i s a , i ' a i f i e c i t s i t l o z a t ' e a P;;i;J;. d e conp r e s c r i s d v a l o a r e a l a m c ' n t i n t r t i f i i n d iririiui si fie constanti, ;;;i;; s tr u c to r .

253

'

ii

P l o d u s e l e i n f o r m i r d e b u c i t i n : c i . c r r o c r r n f i f i r : a l i er l e o n r e l r i c ir e g u l a t i , tunr sint bornboanele s,e d o z c ; z i c : a j u t o r u l m r c i n j l . , r - c u ' n u r n i r : r t f .c , ro n t o r ) , c a r e l u c r e a z i r n e c n n i e( p r i n t r a n s r i i - ; i i c u p i r g h i i r , e l e c t r o m a q n c t i cs a u f , r t o e l e c t r i c . D i s p o z i t i v u l d c d o z a r c e s i e a s t f e l - d i n r e n s i c , n aitn ,cit poate cullrinrle un anumit numrr de bucifi : el t'<lt'alimentat prin impulsurilc 1 i ec a r e l c d i c o n t o l u l l a l r e c c r e a f i e c i r e i b u c i t i . i r ; - i nd r e p t u l l u i . I n i n d u s t r i a c o n s e n ' e l o r .s e f , , l . , , s e s rc na.5in si p e c i a l e de dozrrc:rrrtolnatr, I)cntru solide si lichicle. , \ d a p t a t l a m a ; i n i l e d e d r , z i t . i l r n b a l a t , a r - - i h a i a j urlc p r . e z i n t a un flctor . i t n l l o t t n t t t i n p r r ' c e s t rd l e p r e z t i r t l r e s i d e t r a n s t _ - i. . a l r r r o f l r r s c l . , r . In fulre!ie,de si il lrnb::lini.se llege P r o r l u s ua l liincr::: pe careil d,,z"l.r . si matelialul de anibalai. I n d u s t r i a a l i m e n t a r i r e a l i z e r z : rr r ! t n l i f r l a r t e r . : i r i a t i d e : i r n | : l : r i e d i n r n c t a l , s t i c l i r , u r a t e r i a lp l a s t i c s : r ui e r l i l . c r r t o n . l t r : r n . a n t b a l a j e i cp o t f i g l u l r a t , : i n : J i n i n d s c a n r ad e n t o d u i d e u t r l : z i r . e . I . 1 , 1 .A M S A L A JP EE N I R U D E S F A C EC RA ET R E CONSUMATORI S e p r e z i n t i i n f o r m e ; i m i r i n ; r ' a r i a t e .P c a c e s t e: r r n b a r a j c se r;,:rrcirclzi d e n u n r i r e a ; i c a n t i t a t e a p r o d r : s u l : i c , - . n l i n u t ,p i r . r u r j i ;i indichlii rrlcritolre la folosile ;i pistrare. ,\ccste :i nrbalaje pot recul;clabile parJial. cind h i r t i e , c a r t o n .r a r e l a r i n d u l intrebuintiri. AMBALAJE 1,1.2. PENTRU TRANSPOR,T S i n t c e l c c a r e f o l o s e s cl a p : o t e j ; : e a a m b a l a j r l i , : i n t i r n p u l t r : r n . ; r o r l u l u i - - \ c e s t c ap o t f i , d e a s c m e n e a .r e c u - - e : a b i l c c , a butiaie diu lcrrrn.d jn nrctll r e c i p i e u f i u r a r i , d i n r n a s ep l a s t i c er e z ; . s t e n t e s,a c i d j n f e s i t u r i t e r t i l e s a u f i b r e s i : r l c t i c ee t c . ; i n t r e c u p e r a b i l ec. i : d s i n t s a c i s a u a ; l b r l a j e m r r i . d i n h i i t i e . ctrtii <lc cartou, caretotu;iserecu!r-:.aza pentru rt.ilt:cbuinfare, cl r:ratcr.ie p li rr.r I. I r i a i e r i a i e l e u t r i r z a t c p e n t : - u c , - r f e c t i o n a r e aa n : b a l a j e l o r t r e b u i e s i p r e z i n t e p r - o p r i e t r t i f i z i c o - c h i n r i c c s ' , : . - e r i o a r ec , a r e s i c - o n l e r e a m b a l e j r i i u i: r e z i s t c n f i . l a l o c u r i l e d i n t i m p u l t : a ; : ; ; o r t u l u i , s i; . 1n : , n i p u l i r i i . r e z i s t e n t iI a t c n l l l e t ' a t u r i i ,e t a n f e i t a t ef a f i d e n e j i ' : i e x t e i i o r . s r ri i r . s t a b i l c f a t i i d e p r o t i u s u l c o n l i n u t , s i i p o a t a f . i u r o d e l a i eu s : : i n t i r n P u l c , : i e c l i o n r r i i ' a m b a l a l u l u i . Pentnr confccticrnareaarnhrlri':l:li sc foloses.; : - fletattle, utilizrte mici siu niaii, sult f6irni tle rccil)('ntru r,r:lb,rlaje p i e n f i p e n t r n c o n s e r r . e .i n d i f e r i t e g i a m a j e . b i t i r : , a n r .b u t o a i e . n a \ . e t e e t c . F o l i i l c d i n a l t r m i n i t r s e f o l o s e s i i r c o n f c c f i o i r : , : r ac a p a c e l o r I a l u t e l i i l e de iarrrl sau Iapte, buteliile de ulcr siru biuturi. Tot din folie de altrm.iniu se ccl:eciiouelza arnb:,i:,jele a r n b u t i s a t et e i i l o sudatc pelltru tlulcefuri sau gemuri .ie fnrcte in o l r u i i : i i n i c i l e x p r . e s s . -p rr .l i i l e r l e a l u m . i n i uc u s t r a t u r i d e r n . r t e r i a l e ceiulozice siu p,rasiicc se fri.lc,ses c []c'rru c o n f e c f i o n a r c aa r n b a l a j u l u ip l i c t e r r c . r : u t l a t ,1 - . e n 1 ;s cleshitlratate. ; :i1,c Foliile dirl cositor aplicate pt'hi:iie se folose-.c i,i arlbalrrca ci,.rcolatei, a biscuifilor ctc. Se mai utilize:rza o ! e l u r i i e a c o l l r ' : i t t ' c us t l a t u r i i , : , . . i c c t o a r e t l e c o s i t o rs a u croln clrc ltlezinil rczisttntir l:rair l: coroziutre.
lJ+

utiilor <te-crr'rel\e' s c r : t i l i ; e r i : i p e n t r t t c o D f e c J i o n a r cca Tabla ct,sitorita c a l lacclor;i fur.iurilor l a c o n f e c f i o n a r e a s . ' u t i l i z e a z i l l l : i r e c t n l . t a l - i l ac r c r n a t i acide' c u t i ! l o r d e c o t i s c r l e, f o l r s i r e l a a m b a l a r e a p r o d u s e l o r - . S / i c l d ,s u b f o r n r i d e i c c i p i e n ! i m i c i s a u n i a r i . c a I r t r t e l i i 'd a r ni 5 e n e , i n c o n d i !i i i . l i e . n i t e ' borclrner , t c i p i e n f i t l i n s t : c l a .o f r r i ' r o d u s ' l u i c t r n s e * a r e a i n c o n d i(ii bune p:cdrrsul i z o l e a z i m i r o s , s a u g r s t nu traosmitJ produsului f a '! r , d e r n td i l t l e s l r ' r i r ' r n p r o t e s u l t c h n o l r ' g : c 'r c c s I ) e o a r e c ca m b i i l a j c l c d i n s t i c l i s e r e f c r l o s e s ic de curatire;i spilarc' t c a n e c e s i t i .i n p r e r l i l . i ) . r r p c r n t i it t i i n n ! i o a s e (a cirrci nlasil esle aJ)rr'r'-inlltiv L , n r n a t e r i a ln ( , u e s i e . t i . l " . . , , . " . . I " s('I(:rrloscsc 7 0 1 " c i n t e a a s t i c l e i o l ; i ; n u i t e ) . R e c i p i e n J i it l i n a c e s t l ) l a t e r i a l n t l l a t r a n s p o r t u l a n r b i l a j e l c , rd i n s t i c l l s a u m e t a l , s a t t l a c r n f e c ! i . care scn-esc c':c' n a r e a a m b a l a j e l o r c l c t l e p o z i t : i r c5 i t r a n s p o r t p e - n t r u b r i n z i ' . r i n r t r i p r e z i n t i f r r a r t en i t t l t e d e o n r e c e a r n b a l a r e , l a l e m n u l s e f o l i s i Esteindicat a f a ! i r d c m e t a l . r e z i s t i b i n e l a 5 o c u r i ,a : e c o c f i a r . a n t a j e :a r e d c n s i t a t er r ' ( l n s a mici ie l(-t0"c' c i e n t d c d i l a t a r e r e d u s , r r z i s t e n ! i b u n i i p e n t r u t e r D p e r a t u r im a i u s c t ' . r t l u c r e a z i s - -e p ' - (.t;rlr,nul ,i iirli,., se utilizeazi foarte mult ca ambalajc dilecte;i indinrrltc caliti!i: lru conferi gust 9i nliros prc'rJltselor' ati fr-,arle recte,drrrarecc a c e s t e a : e u p r e ! d e c o s t r e d r r s ,p c r n l i t a r n b a l a r e a c u c h i m i c nrr rr.aclir,neazir de spafiu conconrite'ic t u I o r r n e r e aa n r b a l r j u l u i . f a p t c e c o n d u c e l a e c o n o m i e l r m b a l r , j L r l u i p i s t l a l e a pentru .qol' g,im2) c.ar.tonus l c I)ottr r.op..i intr-un s-tIat foarte subliIe- (15-2'i la in-lbulrilc o n d t t c e c a r e s i n t e l i c i , p o l i n r e r i c L r a t n i , s t e c l l r o c e d e u p a r : r f i n l i n cu lul fizico-nrecanica ele ncestuia' t I ! 'i r e : r p r c , l r l i e t ai f (cle pe;:-r-\irt1e). l l i r : t i r , ' s cp o a t e r c t i e r i c u f o l i i f i n e d . e _ a l u n i i n i u 9 * . 1 2 tlc l;r i r n p c r n r c l b i l e s i n t n l a t e r i a l a c e " t liu co1iec1i,-,nate Arr:balajele "":-]r-'ri a' o ' -i]. e r i s i t r l i .{ a z e s i r r z e l e l t t l t t i n o l s e ' sncil',r 'i s1u'ii -\cestta se folcs.sc la confecJionarca -fi.il,riillc tc.rtilc. t : t ti l o t " n-e n' l-r-i t t r , a s e r e as i l e q l : 1 . ' i s t -" I c , l o s e s cd . i n c e i n c e I l r a i m r . r l t ,d a t o r i t i m r r l t i - l f , r f . r i n t . t r f 1 , i s 1 : c-i q e t e t ' m o l ' e z j s t c n tn er.l s i n t a t n c n t es i : . t a t l l c l i : s i n t r r r l , : c e r c i l \ . i n r t a j e Ic I)lelr,t a u d e n s i t e t em i c i , c i c u ;L s p a fi u p l i e r c , l a r t ' z i s t e n t e alirirentares . ilt protlusele , e p c ' ic o n f e c i'ic (cind sint s,5 fcrnri tle f.lii sau pringi gata confec!icnate)s i c f t i n e ' s i n t p r o d u s r r l L r i , e t : t b i t l a r e l t i o n a c e i n t u l n i t e n tc u

t" t'1ti',X1rli1lllli,li'r,,r irdirecrc, anrbalajetr,r ta conreclionarea in speciat

.I.2. DOZARE PENTRU MASINILOR CTASIFICAREA A M B A I A J E L o R A tl


_t ' i n r l r ' z r r e n 0 p e r : i ! i u n e r d e r l c z r i r ea n l r . t c i i l , l e l o r s o l i c e - < cr c a l i z e a z a ip alrrt'ntari' i n r l u s t r i a i n i n t i l n i t e p r o r h i s c l e i e n t r r t grat'imetricl, intnrcit l a p r o < l u s .i n p r i n c i p a ! ,r : a r a t c l e d e n s i t a t e l\ l l n n r c t r i c r i c i t e r a , t c l a p r o c l t ' s p e n t r u d o z a t s e p o t c l : , s i f i c aa s t f t ' l : D:SCONTINUA DOZAREA FENTRU APARATE SI UTIL.8.JE 1.2.J. I n f u n c J i er i e c a r t i i a t e a c t ' t r t ' b u i e d o z a t i i , s e u t i l i z e a z i c i n t ; r e s e m i i n c i t r c a r c ,t l e s c i t r c a r e ; i t l e i n r . ' ; i s t r l r e < -le e a u t o m a t e s : r u c l r s i s t e m el ( u t L - , n l i r t a citnlitilii tloz:nte.

255

fi I
I : i

1.2.4.I. CiIJTARUL SEMIAUIOMAI E s t e f o l o s i tp e n t r uc i n t l r i r e ap r o _ duselor s o l i d ea t i r n a t ep e l i n i i a c r i e n c (in industria preparatclo drc c a r n e ) sau pe bandi transportoarc (in indrr.tria zahiruiu i). ti ln dreptul cintarului, lini.r 1 ( f i g .\ l \ - - l ; e s t ei n t r e r u p t i ( s r r u Ll,lrla t r e c e l i b e r p e s t ep l a t f o r m a cintarului;, p e p o r ! i u n e a r c s p c c t i v i ra s e z i n d r r _ s e l i m i t a t o r u ld c d e p l : , s a r c l. clirc 1,;"i. r n c t t es i m i s o a r a p r o d u slu . P a l t f o r n r a c i n t a r u l u i c . s t cf i r l t i d e p l a f o ns a ud e u n c a d r um e t a l i c , prin bralelei, iar de sistemul de inr"egistrar e p r i u p i r g h i i l e4 , i ; i 6 . D e p i r q h i a7 cstciirati contragreutate Sa , i n p o z i f i ac e i n d i c i o a n u m i t i r n l a s ia p r : o t l u s u l u i
Clnlililt.

;:

I)e asemenea, cintarul este previztlt cu un sistem de inregistrare automat, ce inregistreazi cantitatea de produs din cupi (pentru fiecare rasturnare). pe o scale gradati. I)aci in cupi a pitruns mai mult produs fafi de cit a fost stabilit inilial pe o alti J l r i n c o n t r a g r e u t a t c ,a t u n c i a c e s t s u r p l u s e s t e a u t o r n 3 t i n r e g i s t r a t scali gradatS,plasati sub scala principalS. La citirea cantitdlii inregistrate l a u n m o m e n t d a t , s e v a a \ - e ag r i j i s i s e o b s e r v e a m b e l e s c a l e , i n s u m i n d u - s o v a l o r i l c i n r c g i s tr a t e . CONTINUA DOZAREA MAgrNtPENTRU 1.2.2. g r a n t r l a r es e u s r t b f o r t n l d e p u l b e r e ; i p a s t i s i n t d o z a t e i n Produsele c e i t r n l e a z i ta r e a l i z l , i n c o n t i n u a r c , P r e l u c r a r e a . Scopulalimentirii trtilajt,lrr: D e f o a r t c r n u l t e o r i c l l ' : a r e r s e f a c e i n t i r n p u l t r : , n s p r . . ' r t u l u il.n a c e s t s c o p , t r a n s l l o r t o a r e l cp o t f i : r s t f t l l c . g l l t c i : r c i t s d s e a l i m e n t e z e i n u n i t a t e a c l e i i n r p , c u c a n t i t a t e a d c ; r o d u s s t a b i l i t a p r i n r e ! e t 5 . . \ l t e o r i , d o z a r e as e realizcizi in nra;ina clle c'nfcc!iotteazi lr:::bllajtrl. cu S e i n t i l n c s c : c l o z l t o i r r ' c t i t t l : t r e .c r t c ; i i n t l l i ' c u p l u n g e r , e l i c o i d a l e , r a c l e t c ,c u t a l c r ' ; i c o t t t t ' : ' D UE L LTJLAR 1.2,2.1 .C Z A T O R .C .l \ ' - : 1 . ) . i n i n l c r i . , : u l e i r r e i a s e r o t e ; t e ' s( ii i 1 1\ E s t e f o r i n a t d i n t t . - oc s r r - r r . / u n r o t o r ? . c o n r l t a r t i n r r n i r t i n l i - f i c c l u l c . i ) e l l i t u l i t c e s t t l ir l o z a t o re s t e s t a a l e n i t t r , : L t l u i ( d i a n r e i r r : .i n l l f i m e ) ' p r i n bilit prin cltnrcntclc t1t.on:.iriee r o t r f i i . [ . l i r t i t a t c : rr l , r z a t i ,rl c o c e l u l ad e p i n d e d c l u t p ; i u l d c c e l u l cs i t t u r n u r i r l d e . t ' o l u l n u l ; i d c d e n s i t a t t : t j n l r i t c , a t i t r i t c r i r l u i t r iC . ; z : r t . . \ c c s t d . o z , a t o r t l e b i r i c s a s c r c a l i z c z :- i e i r n l e i t a t e a c e l o r s e u t i l i z r ' i z i 'irn s p c c i a ll c o l . , ' t t n t i e q i cel tle c\':lcLl:li'c)' Couir sprlii (ccl tle alitltcal.:-r 1.2.2.2 D.| z i ^ T O R U C L U ClLlNlir E s t c c r , m p u s d i n c n r . c : s : rf . i n c r r e s e a i l i t d o i c i l i n l r i s t r i a l i c e s e r o tcsc in sensuricontrarr:.t-:,ul tlin cilindli rsie lrc!ion:rtde url electromotor, p r i n t r - u n q r u p d c t r a t t s r t t ; s ici u c u r e l e ,c e i , l t ' a l t ! o i l e l c i l i n d i u , c u t u r a l i e 1 t i c I , e s t t a c ! i o n a t p l i n r o t i d i n f a t e , i 1 1 l' 3 ; , i i m u l c i i i r r r i r u 'T u r a l i a d i f e r i t d a u n e !l f i n i r l i a : n l t e r i a l u l t t i c e u r m e a z i celor doi cilindri dcterminl realizarea I c e s t d o z a t o r e s l e i i t i l i z a i l a d , , . r r r c l P l ' o d u s e l c ii,n m a s i n i l e d e 3 sc doz:1. uft'un!it. doznt se stlbile;te in Dcbitul de plodtrs ce t:ebLrie f u n c t i e d e d i s t a n l r t t l i t r t r er l l f u r i . d e i n i r l l i : u t ' rv i t l l t r r i l r ' i 5i de litcza perifelicir rnedieC D LU P L U N C : R 1.2,2.3 .C Z A T O R U E s t , - ' .d e f a p t , o p o n t l : i c l r p i s t o n p l t r n g e r ' , c a r c d c plaseazii tril volllln de nir.it'rial in cttrpul ponrpci e!rl ca uririme. cu ltrodttstrl dintre secliunea circularS ;i + )L', /*A .1

C.ipit,l pirghiei 9 este an{re'at. prin tijele //. 12, f .i, cu le . -. ; _ , i r . g h ita r i t l i c a r e 7 J . p e c a r e s e f i r e a z i t i j a a c u l u i i n d i c a t o r ,c a r c s e r r . r t e s t i e n fata unui c a t l l an . I)iltca dc inregistrare, c e r e p o a t e f i p r e v a z u t i , s ic u s i ; t e n r d c i : r r r . q i s _ . trale pe banda. este inchisdintr-o carcasrmttalica /j, cu r-izcr cin sticli gi s1;r'ijiniti pe suportul 16. 1 . 2 . : . 2C . i N T A R UA LU I O M A T CU CUFA Este folosit pentru stabilirea masei de rnateiii prinie granuiarece intri iu 1,r'oceset eirnologice. le - \ c e s t c i n t a r s e i n t i l n e g t ei n s p e c i a li n i n d u s t i i a n r o r i r i t u l u i , b e r i i , u l e i u l u i
tlt
-t al

ii,rirlr:t-:uitt rjitit. ZiiLt-irtrlUi cle.

Cintarul este elcituit din c'pa i (fig. \l\'-2), montati prin tija ? de pilghie oscilanti ,j. P0 e\tremitatea piryhiei se a,saz:crr , ; r t i r g r e u t n t e a { , prin intcrmerliul tijei i. Punctul de sprijin 6 al cupei este astfJI ales. incit c . i n d c i i p a c s t e f a r i i p r o _ t i u sc.e n t n r l d e g - r r u t a l es " : i f l i i n d r e a p t a p u n c t u l u i de spr!jin. cupa afliudu-se in pr.ziJia de i ncirfca re. In niourentul cind cupa s-a incr'rrcat la c a p a c i t a t e a s t t b i l i t i ( p r i n m f t . i r n e ac o n t r a greutliii), ccntrul de greutatc se niuti in s t i n g a p u n c t u l L r id e s p r i j i n 6 , c e e a c e d e t c r minl rasturnareacupei ;i ilescirrcarca matet'iaIuILri. Cintalul este prelizut cu dispozitir-e ac[ionate arrtoniat. care o])resc iutrarea ) \/ y'V'r'., p r o d r r s u l u ic i n d c u p a a a j u l r i l a c n r r c i t r l e r d e i n c a r c a r es i d e c l a u s e a za i l i u r e n t a : t a ,c i n d Ff.1,'. X/I-.? - Cirtar 3 U i : ) n 1 a : c u c u p a a r e v e n i t l a p o z i t i ai n i t i a l i d e c i n t i r r i r o . r l]:5

Fig. -lI\-.3 - Doz:rto: celular


oR7

256

c u r s a p i s t o n t t l u i . - \ c c s t d c , z a t o rc s t e u t i i i z l r t s i i " i ; L n s p r , r t i r l i r : , r r : i i r : l c l , l a o p e r a 9 i at l e u m p l e r e i t u i r u r i l o r c u ; ; : r : i l i i c r c i . , ; , l , l s t i r t l c i , r : : t t . i : : i r . z , e turi topite ctc.). 1.2.24.DOZATORUL EUCOIDAL E s t e u t i l i z a t l a < . l o z : r r cr-e aa l i z L l l i c o n c o m i i e l t c l r t r a n s r r r ,i tl . l : ; , . t i u s e l c r . D e b i t u l d e p : - r , C uc sl r , z l t d t . p i n c l c d e e i c - r r , . r . i i ltu r.r,nr(,iiicc:.;c.ri.elri.jui, d e p a s g i d e t u r : r l i e . P . c q ) : : r c ld e i ' j l r l u i s e i i - l i r : ! i , , - i i p r i n l i r i c : c ' : . l ' : ; ' : - , i i e i axului melcului. 1.22.5. DOTATORUL CU iiCLEIt Este utilizat, Ce a:en:encti.c{.}tc0nrilcni. l a t : . i : , : ' c l r. i i [ : : , t . : ; , . ; l t - l l . i c d u s u l u i . D e b i t u l d e i r i i i t : s t l r . z l l r l e p i n d er l e t l c n . t l , t c l c ! c o l t t e i : . ( e : j e r a c l e t e i ( l I ! i m e , i n i l f i r : : t . 1s i r t c ' . ' i i t z a d e l r : , i : : r r ; . r l r c c s t e i r : .i : , : : r . g i ; , r e a d e b i t u l u i s e r e a l i z e a z i p r i n t r . r ' i r i t , l il t r r r r l : c ir , - t - i C c l : n l t c n a r e a i . , r : ' ' . : l i l i , pe care sc fi\eaza r:,rletele. 1.22.6, DOTAIORUL CU IALER E , s t e u t i l i z a t p e n t r u d r ^ , z a r em a aterialelor in L:cI!i mici. Pr:r r.ntarea talerului in carcasi la o rrnunitd distanli Ce i-,aza cilindrului, -<e iree:.2! un v o l u m p e c a r e i l o c u ; i p r o d u s u lc e u r m e a z i a f i C c z a t . L a o i r , i r i : e . ; ; . l e t a descarcl un volum cle produs egal cu volumui cilindrului rle tliei.it.u d 5i I u i l l i m e a / r . P e n t r u r e g l a r e ad e b i t u l u i d e p r o d u s d o z a t , s e p o a i e ' . - a : i ai n L l fimea ft de montare a talenrlui, precum ;i tu:etir acestuia. DOZATORUL 1.2.27. CU CCt'{;:R . \ c e s t d o z a t c i f ' o r , l e r i : r l i z l r l r . ' z r : ' e;a : , ,:selor f i n i t e m i c i , d e f o r n l l g c , r - . e t r i c ar e l u i : i a , i i - L ; e l e , pastile etc.). L a t r e c e r e au r : t i I ' i : rr , i i . c o n t o n r l e r : i i e i n r : u l s u r i . L a u n a n u t u i l n t : l l r - r r i e i r n p u l s i i r i .p : ' t i u s i t l e contor, un dispo;:itiv i r:l: nrat sciiirnira:nbaiajul, l u t i i : c i n d ,i n d l t p t u l c i , ; .i i u i , . e C o z n r r :u , n iii :::bllaj.

; i r n b i i a j u l . I ' r r r c i u i u lt l o z a t c a d r ' i n b u n c a r u l / , a p r . , i i n c o n d u c l a c o l e c t l a : . ' j , p e c a i c s e a d u c e f o l i a J d c r n a t e r i a l p l a s t i c , d e r u l i n d u - s e d ep e r o l a de firare. . 1 ,f o l i a e s t e a d u s i i n z o n a Inaintc de a sc dcsclrca autom:rt colsg16r,,1 C i : i n c i l z i r c - s u d a r c ,u n C c n i e s e l e 5 r e a l i z c a z i i n c i l z i r c a ; i p r e s a r e a m a r g i r:il'.,rlonqitudinrle ale foliri. ilr- picsele 0 rcalitcazi- incAlzirea ii presarea foliei i n p l i r n t t r i z r ' i t i ' t I ,o b f i n i n d u - s e o s u d u r i . D i n c o l c c t o r u l j p r o d u s u l a j u n g e i n ; , r r r b r l a j u l d t . j a p r c q l t i t . l n c o n t i n u a r e ,f o l i a e s t e l r a s i i n j o s , t i m p i n cr:c din rrou J.ricsrle 6 rerlizeazi formarea unei noi suduri orizontale duble. ln z,:nadintri.cc.lr tloui su.luri orizontale, ambalajele se pot tletasafoarte u s r , : , o b f i n i ' n d u - s cs c p : r r ' ; t c i t e u n a r n b a l a j c u p r o d u s . MAsrlll$l UilLAJE 1.2.1. DOZAREA LTCHTOELOR PENIRU L i c h i d e l es i n t a l i r n e n t r , t c crntinrru in utilaje sau aparate, prin cr.,nducte, ele circ,r diamc.tlc si titr;:c ritttlllinii Ce!ritul clc dozare. l n c r z u l p r o d u - . c l o rl i i h i r l c c u r c u r r n c r ; h a f i e x p e d i a t e i n r e c i p i e n t e , d c z : ' i e a c s t c o c , p c : i r t i cr.c a l i ; : : r t : i : r s c o l ; u l t : l n p l e r i i r e c i p i c n ! i l o r u t i l i z a l i i n :l n'.ir:.laj. Dozalca lichidrlor, in r'.riuui. in rccipicn!i sc realizeazi la masinile de d c , z i . : cs i i n c h i d e : ' c .r e r r l i z i : l r i l ; t r - o s u c c c s i rrrr c r l c d r r u i o p e r a f i i , a t i t d o z a r e a c i i . q i i n c h i d e r ta . l l a s i n i l e r l r d , ' . z h i f r : l c i i . n e r z i r y - i cc l ; r i l , ; . r ' i n r i l r i i: - I a n i v c l f , , : . : t l n t . c i ; t i l s . . r r r t u l i : t c . i t rb t z i n u l r l e u r n p l e r e( r e z e r v o r t u l i r p , r nl r l t r - ,rli n i i r u r r n i \ c l c , : , u s 1 l l t d t c l j r l : ; t l: - l l t o l u t r t ( , r n s t . r n t .c i l : ' J . c l i n b a z i t r u l c u i i c h i i l , s c u n r p l u n t i c i r e c i t l e v r ; l t i t t lc l n : t l l r r t . c g a l t a t l l r i l r t c c L tt c l l l t t t u l r c c i l t i c n t u l u i c e u r r n e a z i ;,rienie a 1:in:i lit'hiriird l ,,zal. P e 1 ; ' r i n c i I i t lC i z l l i i l a r ' , ' i r l : l c c n s l r r n t s c r c a l i z c a z i o p e r a ! i i l ed e d o z r . i t - a r n h l l a r ep c n l ! u n l r r l i ! .l , : . ' ' i r : s e : g c r u l i I i , r l u l c c t u r i , i n g h e f a t i , c r n s e r v e de l:1unieetc. ;.:..:.:.I,iASIN] DE DCZ{REFARASU?RAPRES!UI'IE -\ctsiel ttl'liztl,zi:. i:; ittia;i tinrt,. tlcz:l'rit. untl)lriea;i inchiderea lc::;;itnfiior. .lfr;,cina d t t l r r : c r c l t : : : r r ! c a ; : s l r u t(l f i l . \ l \ ' - . - - r , n ) c s t e f o r m a t d d i n d o u i gt u;.u:i scltarait'.n'i,tntatr. PL' accrllsi llllriti't't:ti, la distanfa mici intre ele, l i : , - i n a d e d o z r . r ei , : o p l i u - z i - i i r u s t e f , r l ' n r a 1 ir l i n : l r r a . s a r o t n t i r ' 5 . 1 ,p r i n c a r e s,.'rir-plrrseazir;r leiticala un numiir nrurc tic pistr-xrrrl cl , f o l o s i t e c a s u p o r t j. l c i t r r .e r e l a b a z : i t t n t t t t n t : 1 r dc conducte {, termii , c - : : t : ts t ticle: rczerr-r-'nr n a t e c u p i e s e l c 5 c e f u u c l i r , r n e a zc i . r .u n r o b i n c t . , \ l i r n e n t a r e ar e z e r v o r u l u i c u liciriri se face plin conrlucia 6. prt tirzutir cir plLrtitorul ?. Pe capacul 8 al r e z e : ' i - o n r l us i e mtrnleazi lizorrrl .9. Ilczcrvolul are mi;care de rota!ie, rea! i z : . t . , c c , n c o m i i c u tc u r o t a t i n u i e s e i . c u p i s t o a n e . S t i c l e l e p u s e p e p i s t o a n e fac t,:gitut'a cu clpul tle tloz:ilt'plin pir.sele j. - \ l t r c n a r c a n i e s c i s i r r - z c r t r ' r ' ' . r l ui in u r i l c a l c a d e r o t a f i c e s t e realizati C e i . r - L t-l l J , l r r - i nr e d u c t c i ld c l a u n i n o t o t ' c l t ' c t l i c i t r o n t a t s u b m a s a c u pistoane. F . i , : i i : i r e a p i s L . o r n e l c ls e r e a l i z t ' : i z i c u t i i s l , . r z i t i v e c u c a m e s a u hidraulic lfir. \i\'-J. l,). D:'zrrrea lichiilului se ler.ii:trzJt pt'in tncnfincreasticlei pe capul de um; r l e r e t ' 1 ; e i i r r a r l iC c t i i l 1 . i l r c u r e p i s t o a n c l c : r . r i d i c i u d : . l i c l e l e 1 , a c t , i o n e a z E ,

2 5

lNsTALF,iit DE DOZAR;St Al.49AL6.RE 1.2.3. l n r n i r l tc - q ' . r b t r n r . : ' i l c i n c l u s t r i e i l t i l l e n t a r e s-att jr:'rlcdus insialoiii tle dozare c,rntii.i.i. realijului. fc,icsind zind coilconitcnt lor:;r:t:ra arnbala l o l i i d i n m r t c r i a l c J r l r s t i c ec c p o t f i t c . : : , ' . r i l a t e . -\-siiel se anlbaleazlprrstele iiinoasc, zahi;..:l ;i procluscle zaharonse la , p t c l ep : . . i r t c . , i n p u : . E iC e c a p a citlfi diferiic. esie p:czeniata o i:siLia!ie In ligLrra \l\--1 cu opri;!ia de dozlre. ri:lizeazi care, conccnritent

Fig. Xi\'.4 - JIesi:r.i de dozat in pu:rgi

258

259

Fig. XIV.6 -

Fazele dozArii l:.,l:Cului

I ! I i

asupra piesei 5, pentru a se face legatura prin stulul 4, cu spa{iul j ocupat de lichid. La inceput, priu ridicarea sticlei 1fig. \I\--6, c) sub piesa i, se face legitura intre spaliul de aer din sticli ;i cel Cin rezcrvorul 7. t ticla, astftl cI se fate lr'l::',.r. nrto l n c o n t i n u a r e . p i s t o a n e l er i d i c r - s gulerul dintre conducta 4;i tija 6. intre sticli -.i lichidul din iL.zeivor ( f i g . \ I \ ' - 6 . D ) . l n a c e s tt i m p , p e m i r s u r i c e a c ' r u lt r e c e d i n s t i c l i i n s p a ! i u l 7 , lichidul din rezervor trecc in sticli. . e c o n t i n u d t r e c e : e aa e r u l u i l n c o n t i n u a r e . c i n d s t i c l a e s t ep l i n i c u l i c h i r - is d i n n r e d i u l i n c o l j u r i t o r s t i c l t ' i i n s p a f i u l d c a e r 7 a i r e z e r v o r u l u i t ' f i g .\ I \ - - 6 . c ) . Dupi stabilirea presiunii rie aer in rezer\-ci. oistoanelecobr-,ar5 sticlele (fig. XI\:-6, d). ce sint trccutc pe masa masinii ie capsulat, unrie se aduc si prinde:^ea m e t a l i c el a c a p u l d e i n c h i d e r e .A i c i , p r i n a s e z a r e a capsulele capsulei pe gitui siiciei de ciire ceie pair'u bacuri ;rir:(r ut,uiui tie inchideie se realiz,eaz-i inchiderea rfig. \I\'-6, r/). LA VOLU}'I 1.2.1.2" MASiNADE DOZARE CONSTANT ) I a ; i n a s t a b i l e - . t eu n v o l u m d e p l o dus ce se incarci in cupe ctt tcilunrbine determinat, din care apoi se facc transvazarea in recipien!ii in carc se rcalizcazi ambalarea. lichidela volunr )Ia;i na de in.ibuteliat i itrfi c o n s t a n t e s t e e o n s t r u i t i t l i n a c e l e a sp la c o m p o n en t e c a s i m a g i n a c l e C t . r z a r e n i v e l c o n s t a n t ; d e o s e b i r i l ee s e n f i a l es i n t cele de c onslruclie ale rezen'orului de lichid. R ezerlorul I (fig. XI\:-7) este de formi cil indrici, avind in interior o coroani cir culari 2, in care se depl^'eazl

\::
'^u : I a': ii \a

t;

-:ttF #U

1,=

.\/1.;

vclurn

--rl:r.inJ j: ccrnsian:

c'.:zli

Ia

261

Dentru ca apoi si-l er-acueze, cunelc j, ctrrt'se lnll)lu cu lichid tlin rczerr-,r:. , sticlc. I a c o m a u d a t l l t r i p r i n r i d i c l r c a p i s t r . r a t t e l , ,irn . \ l i r ' c ' l u r c ; r r t z t ' n ' o a r r l l r c u l i c h i d s c r e a l i z t ' a z i p r i n t r - o c r . , n d u c t ic a : " e d i s t l i h l i e I i c l r i t l r r il n s p l l i i l t ' l s i ? ' i n c a r e c t r ; r l e i c u v o l u m f i x s e u r n y r l u c u . l i c h i r l . C i n t l p i s t , ' a n c l t ' r i d i c r is t i c l c l t ' .a c r , i t t t r r i d i c a u s o r c u p a s i a p a s i y r e t i j a 5 a s u J ) i l p c i{ i . l ) r ' i r rr i t l i e i t r t ' l s u p a p e i ,s r d e s r h i d ec o n d t t c t ad e l e g a t u r u 7 , aatlcl cr lichitlul tlccc din crtllii, in sticl:r. lrt pczi:ir initiall-r s u p a p . { .i n c h i z i n d I - a c o b o l i r t ' e s t i i l t ' l o r ' ,a r c t r l . t a d L r c e cu con(iuctfl (lr. ct':itltttrr'. Iu lrcelali tilltJr. tr::'i .i,b(rari tcittrlr:-ci;t,ltt-se lichid. D Ta : CrZ (CO:) DE DCiAI CU SUPMPRESIUI M 1.2.4.3 . ASINI l ' i ' t l r r s t r . i l r h i t r t u r . i l r r r l i l c o l i t o a r r e .a l r : : i l s i r u a l i n u r i i o r s p u m a n t e , presiuni(;r 3:rzcarc si rsigu:e iaturarea l illizllcl trll('i.ilnulilite e s l e 1 c c g s i . l l 'ric cu bioxid rle cnrirou a lichidultti conlinut ir rc'iipicnt. )Ia;inile sint asemaue i autonratizare. n i r t . a r c 0 c l o r ( l a s c i i s t ' i t n t r - ' i i o r . c u d c r , s e l - l : : c : : . 1 r - a t i u ld Dispozitivr.lt ilc aliruentarea gazlllui p'-t ii : cu alitncnte:e simultani . r ' r r l i t s t l r ae v a c t i l r i i i ' . : l : i u i c o n f i n u t i n a r n b a l a j .s a u a g a z u l u i ; i l i c h i . l r r l u ip 'j"z:ire' c u i n j c c t r l r c : 1 5 1 i l r p : ' t ' s i u n t 't g a z u l u i ' r i u l i ( 1i1r:tr-'': ;i Iichitlului (fi1. \I\'-S. o1 DisTro--ililu/rjt'rtlintcrrlrrrc.sirtttr//o:lci e s l e f o r l l l i l t r l i l r ' : r 1 u ld r ' t l t r z l r e . / . p t t ' r ' r i z t t tc , l c i : u l r l u l , ? d c I e g i t l r i l a c r r n i tle dozale iu rt:r';ient si cu canalui 5 dc lcgid u c t a d e l i c h i r l i . c o t t < i t t c i rJ turir Iir contlrtctr tlt' tlozr:tt' :i -.liztriui in ri''-iricni'

D i t J , t , : i l i r i t lr i t i t r , ; r t ! , t r t (fig. NJ\'-8, i) c.te prcr.izul cu sist{:r,r :,rrl;,rrtrrt d e c o r n a n r l i . r r s t l r l c i r , l n c i : c u i t u l d c u l e i d i n c t , r . l r u lp r , r n p c i , c o r n i r j i l.itli_ c a r c a s a i l c { r l J . r r i ; r1 . l; i s l o n u i u ij,n f r r r i c t i ed c s i r ; , r l r p r e s i u n e ta le g;,z,ii:; lcci_ pient. plAS;N: r.2.4.4. Da DCAI ill F.SctplENit MARI (BUloA,tE) ln inrlrrstli:r I i . ; ' . i .. r l r l c i i r l u i .l r . i n u l u i . s e u t i l i z e a z a t r r a si n i 4 2 r l r l y , x i g a f l u i r l c l r , r i n r - r c i i , i c n l i n l r i i . l n i i i t l L t s t i i aL e r i i , t J o z a r t , a sc face c i.: tiuirrapresiunede gaz. l l a s i n a d e d o z i , r e i n i ; l t o a i c f u n c t i ' r n e i r z i p r i n d o z a r c a g r r z u i : r i( c o , ) a s t f e l i n c ! t s : ' rs e a s i g u r c p t . e s i r r n e a necesari. Jlasina (fig. \i\--tt. tt) e_;te llcituitri diri rezertorul l rlc lichirj. l:ioirtnt deasupranir-e-lrrlir bi u t l r i c l o r ' , a s t f t ' l i n c j [ ] j c h i d u l c u r q c l i b e r p r i i . c ( , n ( l . c _ t e l e : 1 . i n I ; r r i . , a i t . l e. i . Dupa atingc;t'a rrir-clul*i de lichicl, se alimenteaz6 bioxirl ie carbon d i n b u t e l i : r r l e q r z J . c , . , l c o l n i t c ni n r e z e n ' c r u l l c i t ; i i n b u t c a i t j , nrin c o n d u c t e l cd e l e g l t u r a 4 . D o z a r e ag a z u l L r is c r e a l i z e a z ra u t o m a t p i i n s u p a p a - b i r r I ( f i r . ltl\--g, D), cal'e, sub t'fcctiil p:csiunii apase pc arcul g. permi!ind intr.area.::.zr:lui in c o n t l u c t a . i s i r i e a l c i . i n r e . c i n i c n t( i r u t o i ) . L a a t i n g e r c a p r c s i u n i i m z r \ . : , e ( s t a _ b i l i t h a n t e r i , - , r ' )c .i l c u i t i l t l e g a z e s t e i n t r e r r : p t a u t o m a t .

J'-!:-

ss
,\ (-'r'
(I
l',.r \"i'I -

x\
h

l{-.rsi:.i:i

d-rzit au

i_:r-:r-.'c::r-o

alr o:z

.I ' ii a y.

1_t!-^ -rr r.J

\r !!l

262

:63

DE DOZARE 3. CATCUIULUTILAJETOR
DOZATORUTUT 3.1.CATCUTUI
c u I n e l cs e c a l c u l e a z i c u f o r m u l a : Dcbitul unui aiimentator ? : li D:sA'nI k g f ; h ]

(xrv-r)

u n d e: in tn; D e s t e d i a m e t r u lm e l c u l u i , p a s u lm e l c u l u ii ,n r l ; d e o b i c e is .: (0,8-l) D; s, g a lc u 0 , 8 - 1 , 0 ; dte u m p l e r ce coeficien A.t u r a t i r m : l c u l u i . i n r o t , , ' r n i;n p e n t r u p r o d u s e l em o b i l e n n: 4 t l - E 0 r ' o t n r i r , p e n t r u p r o d u s e l ec u m o b i l i t a t e s c l z u t e , n :2i)-40 rot'ruin. a c u n u l a r i id e p r o d u s i n d o z a t o r u lc u m e l c , t r e b u i e s i Pentru e v i t a r r ' a r c l a ti a : se respecte

p eficientulde debit; cstt u n v o l u mi n f i n i tm i c d e l i c h i d dra carese scurgedin 'i'as in dec u r s u lt i m p u l u i d ; variafiainfinit mici a nivedII l u l u i i n i n t e r l a l u ld c t i m P ; Ct interval de tirnP infinit mic. Volumul dur de lichid care se scurge d i n v a s u ld e m i s u r i i n i n t e r v a l u il n f i n i t n i i c pc baza legilor de timp dt se calculeazi hidraulicii:

aw: ,tfJzgtt u

( \ l \ ' -r )

Este evident ci drr,: FdII. E g a l i n d p i r [ i l e d i n d r e a p t aa l e a c c . s t o r raloarea lui d: : i, determinim doui egalitif


, Aa:Fd,]I

D:
u n d e:

tl-5) D. lmml,

(XV-2)

'!l | 2sH,

(xr\--.1)
Fi4. xtv.10 - Schena pcntru determinarea duratei de scur8cre

D 1 e s t e d i m e n s i u n e am i r i m i a b u c i ! i l o r d e p r o d u s . Pentru dozatorul cu nlt'ic, puterea necesari a motorului este:

Si integrim partea din dreapta a ultimei egalitili ln limitele dintre zero si Il :

(xrv-3)
unoe : i 1 e s t e r a n d a u r e n t u l t r : r n s m i s i t '; proieclia orizontrli a drumului de deplasare,in m ; L2 H iniifimea de ridicare a produsului, in m ; w coeficientulde rezisten!1 la depiasarea produselor in corpul d o z r t o r u l u i ; p e n i r u f i i n l u r : 1 , 2 , i a r p e n t r u s a r ed e b u c i t i r i e trr : 2,J ; k c o e f i c i e n tc a r e f i l e s r ' a m a d e p i e r d e r i l ep r i n f r e c a r e i l l : i . q i r e s i c a i e s e i a e 3 . i l c t l 1 , 1. . . t , 2 .

II:i
tFl2g -1

.-J:ig:_l:
lFl2g )lH

I n dII

2Fl'7r 2ll'2g

2FH s..f'l2s'rI

(\IV-6)

i idrostatice s u ba c l i u n e ap r e s i u n i h D a c i v o l u m u l I I ' d el i c h i ds - a r s c u r g e c u i n i l l i n e a H , p e b a z al e g i i c u n o s c u t e d i n h i d r a u l i c i .d u r a t a a uneicoloane acestei scurgeri va fi egali cu:


II'

A TICHIDULUI D U R A T ED I E SCURGERE 3.2. CALCULUT C u c i t s e s c u r J em a i r e p e d el i c h i d u l , c u a t i t e s t e m a i m a r e p r o d u c t i t i t a t e a m a s i n i i ,i r c o n d i f i i i C e n t i c e . duratei P e f i g u r a \ I \ - - 1 0 e s t e a r i t a t d s c h e m 3p e n t r u d e t e r m i n a r e a lichiilului. scurgerii : sint urluitoarele \otafiile ad'.rpiate t a s u l u i de ntasura e s t e s u l ) : a f a f as e c f i u n i i F ; g i u r i i d in fundul vasului; supisfalasec!iunii f
i n a l f i m e a l a s l r l u !: n i v e l u l I i c h i c i u l r i id i n v r s l a u n r n o n t e n t d a t ; accelerajiafoltei de gravitalie ; d u : a i r s c u r g e r i iI i c h i d u l u i ;

:_

2FII
"Ft,'nlI

['J l/2sII

(xr\'-7)

lmpirfim: = _ 2 F I I. y ' f l f f i _ ,
11 I:H *'lI2g)I

Astfel, durata scurgeriiunor \olunle egale de l i c h i d d i n a c e l a cli- a s ic u este de doul ori mai n:are d e c i t i n c a z u l u n u i n i v e l nivelul descrescltor, constauL d e t i p u l a j u t a j u l u i ; i d e t i s c o z i t a t e ap r o d u s u l u;i Y a l o a r e al u i d e p i n C e l n c a l c u l es e i a p - 0 , 5 - 0 , 7 .

265

261

n
il

4. INTRETTNEREA UT|TAJEI( DE UMPLERE, 5t REPARAREA DOZARE, iNCHIDERE


4.r. INTRETTNEREA MAS|NttOR DEUMPTUT L|CHtDE 9t REPARAREA
l n a i r r t c d e p u n e r e a i n f u n c f i u u c a m a s i n i i r l e u m p l u t s e e r i e c u t :r lirnritoarclc olreir!tiuni de intreline:e : f ) r r 1 l ao r u : i i f i l c t c m e i n i c S ,i l c r n a l l l l i n e l L i e s t c i n t r , r r i r r s ; ' c r s"u b J r r e s i u n c , i l r r a r r ' ' i s r r e f e c t u c a z i r l t . g a t u l a i n t r i , r i c l r r , z i t r i ll a r n p o u . p i i n d c - ; c l r i d e r c a t ' o L r i n t ' t u l :d r ic i n t r a l c . r r s t f * l c : r l i c h i d u l s i i u t r c i : l c c i . l l l ; i n i l e c ! e u n r p l u t . s e s p x l i r d t t i t i rf i t ' c u r es c h i t n b .c L rr r p a s i d e t c t e r . n t i . s p l l a r c . l c o n s t i i n c r r r a l i i ' e av c n t i l r , l , r r ,r ' i l i n L i r i l : r ; d ' ': at':, lr:r( rirr ;i a placii dc bazir. S c v o r p : o t e j r , i n t i m p u l s p i r l i i r i i ,p i r r ! i l c e l e c t r i c c( l r u l o r r r i e de cornandi). I - a r l c u : is - p t i n r i n i s e d e : . : h i d e t l o t n u l i n e l i t rs i s t , c u r l l i r r r : r n i s i d e t e r g e n l i . L a f c l . . e s p a l i l e n t i l e l e C e r r n r p l e r c| i c o n d u c t c l e .L a n r r . i n t a r e a ventilelor se controleazi atent sistemul de ungeie al bnrclor dr dirij:rrc a clapetelor de centrare.5i ll garnituril,rr tachefilor. I ) o m u l i n e l a r t l e b u i e s i f i e z i l n i c u r n p l u t c u a p i r e c e5 i a p o i c r r a p i c a l d i , l a t c u r p e l a t u r a d e 7 0 " C . P r i n i n t e r n r c d i u l v c n i ' i l e l , r rd e a b u r i c a r e s e d e s c h i d se executi gi o sterilizarea domului ,si :r ventilelor carc sint hine definite in cartca tehnici. l n l i m p u t f u n c l i o n i r i i p o t s i a p a r i d e r a n j a m e n t e ,e a r e p o t f i i n l l t u r a t o cunoscind construcfia si functionaren malinii. Iledarn nai jos principalele d e l e c l ! L r ns i i t n o C u ld c r c r n e d i e r e a acestora p e n t r u o m a ; i l : r d e r r n r p l u t - s t i c l ec u b e r e :
I)L r.t))j.rllii rlc fu:rcli:.

fxr dt lr Bcrr:a sPr,trrrazi diPa stof,ttraa sticl':lor -

ir rcc t arc -

l',1;,trrr.rrc

lIrt linistitri. S l i l t s ' .i c l c c u r x t c .

(l jifi I'lr:rta lPllrrei\tii s! icltlr r s(rtir[(r"l

' ' I .

I';lrl:,:t in('(ata 3 lrtr^i. {,r-r,::tl:;ilr: tlc t tlitt,,.1,, !r lltru \ (lltil( lf iit , . r ' i l : - ; J , l tr c s i : l i t,rrlirtc , l , , 1r i ; , ! e r i i 1 ' r i r t r L t : r- i i r l r l c i c s i r r r s l l r'r:r'1'lriri Crrcrt:irc;l garnitoril('r

\'t li i il:l ntl lalt ilre a' I r:n;

, i I I -

llr:I il-[tn li r,rr I)r'p(,7-ittrr{:a r!lrD:i fillrart' l c i l , r r r r i : l i t i r r ; r I r r ( j c ( { ! rt . l r ! i { l ( rp.lhrr .i lilrPizirc .((:l' li(el:rr'atrlt,lrotr.lrrr'!e lr.:rr. .i I lr \ il.rr r:t it \ire ., ri rrlrtll ttlirr ;irii ", f i1l:li. 111 c(3iri((. l:l \(n'.ilill 'lr' ilnipl.rr. I:rt :rtttr,l.s': clilr:ir'sc : r ' : l t l : t ltr f u s t l l l l i J ) l! , !r l l : t q rlrl (!c iiltrsri' - i].i)arta te nlai stts a r't:rl;ti rlc acrisirt l;)l r'rnlr(liarri' ll)r1t ttx\:r rit i''ire lr a' r.llrri sii sc lJ{,lfrsrriil(,trl Jn taz tlt tlrtcrio;art, sc ltrI r,crti csc. tr;ircesc::ittrului I:r'rntull' <1, xt:trr,sttlui t't lltru illtrairtl rttlui rii;t nr,tt r('srifdrtl,lfl:(a) i)irijrrci garFrtti\ curilirtar. Pulltrca i:il rrrii l:r,i. rr ll:trta inultirrrii l n l o c u i r t a g i l a x i lu r l l o r

Slrir:gr' ;iridejt:l' sir:t t':ulttt Sir;r:ti:ri ttl (Pres{::;1iPrt{tiuPa tura) in condu.ta de alinlcniarc Ficuii -.\crll Ce intrarc trcce la ar:r:l Pcntru cill:'drii tlc ael satl invcrs - Cilindrii de aPisare ntt Dreseazi sulicicnt cu ioete ci rnanoi:latrlil amti 2.E- I atr' - Iluza de stroPi:e cu ulei nu funclioitt:zi Sint arrniturilc tline !lt c'r-

Garniturile lrl Prcsctripx cntralil trcbuic si tie ccrcctate Sint clrnitrui la Piul,le (oarbc)in <'rdinc

l n l r , r u i r . : r5 : r n i l u r i l c ' r Ir:locuirra n)an!0an(l('r (llu -<tringcli terc. dcoattcc or'


:a!l(le dc

riciicare rrtr3

greu)

I it l.l1r: l.,ra

Steaua dc inlioCuccrc facc sri i:rtrc sliclclc c\ccntricc pr :lriuri:lc st iclclor

Est c pus:r stclila potfiYiti ciupir Cia;ilrtrul sticlcior

ilrirotirtccrcl necorcspunzetoarc a s'.i,:lelor


hd fr.r'rr;;l^ n' rdrilnr

le

stal

Puncrca sttl...i dc tmosport corcspunzitoare . c g l l r c es t e R lci (slibirca surubuului de fi\are, reglafca din nou a c a p u f u ip l t r a t s i i e r i s i s t r l n g'Jreasuiubu-lui). Slibirca surul-.llui rle stringerc la Cispoziti\d Ce cntrcnxre. Iic3llrrr iniitir:::i coitspunzitoric pri;t illirtiJe, la fufuiie, Strin3cree ;uruburilor de fisare. ln cazul uzu-r.ii mari a curbei de irsire a rol'.lor si Lolluriior pcntru role, tnlocuirea !or,
Raalrrao aF.!ri:l^r

Sc afli ulci tn rxs' I-ruza cste astupatrl. lrPst;te acr co:r:Prin:at l:ristr'r lubrifiant

Robinetlrl Frinc:P3l n)dse Sr!'u

L ntplcita cu ulci. I)tniolrtarca tlt:zri <i cur.itirca ti. Trccsilc Ptntlu atnil colllprinta'. - P u t ) , r r esrl x fie ccrcetatt rlir nau cu 3r:isilnisl l i c o n t . Siciuirre sc fcce din llolt In ca,zul'rzurii suPaPclor

DE DOZAT MA9INILOR 4.2.INTRFTINEREA


a produselof br'zati pc lolum' Pcutru Aparateie e\ecut' o nlits"lr:lre d o z e r e p e t a t g 5 s f r ' l r l s e ) t ec i n t a r u l e r u i o m a t ' cintarirea boabelor in anumite reprezinia dccunlentatia cle bazd in inS c h e u r aC e f u n c ! i c n a r e a c i n t n i u l u i trelincrea 'si reParatia lui' orgar)e rutoiizate' rcspectiv de Ia meC i n t a r e l e s e .\ ' e r i f i c a n u n l a i d e trologie' Intre!inereaIilepsraresdUzatoarel0re]icoirille.curacleti,cutalere' cuplungercuciliniii,constiinprincipalinuiniitca'reie:r'erificarp er ie ' :s i lgn airc -i \ ' c r i f i c a r e at e l n l ' i a t r i : : i ' ' r l a L g i r e ; i a vibraliiloi ti zg,rl::oielol';

Strltlc dc lix::-lo:: nu sittt tr:ontrtc l::r in IocL'1 1"0 .a, i: C:sen

E-\isti intindcr.. s',ri;) cicnti (c-l3sticltatea n r c u l u i .C u p l a j u l - g e l t e r c s t e S r l p a t P r . i nr r 3 ; n i

Cuplajul rir s:l:iirli


n.hlF,' ...i!^----.r h.,,1-

Dcmoniarce n r : r g o ru l u i g a l t.ir si inliturrea rugioei. llonteree, dupi un3clcr anterioard. - Idcrn -

cului dc d:s'.:r:',3J.. cstc gripRt

2C)7 266