Sunteți pe pagina 1din 24

A.

Defini]ii opera]ionale/terminologie
Traficul de fiin]e umane - recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea sau primirea unei
persoane, prin amenin]are, violen]\ sau prin alte forme de constrngere, prin r\pire, fraud\ ori
`n[el\ciune, abuz de autoritate sau profitnd de imposibilitatea acelei persoane de a se ap\ra sau
de a-[i exprima voin]a ori prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase,
pentru ob]inerea consim]\mntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, `n scopul
exploat\rii acestei persoane (cf. legii 678/2001 privind prevenirea [i combaterea traficului de fiin]e
umane, Art.12-1)
Traficul de fiin]e umane poate avea ca scop exploatarea sexual\ a unei persoane, exploatarea
prin munc\ a acesteia sau implicarea `n ac]iuni ilegale.
Traficant - persoana care comite infrac]iunea de trafic de persoane; aceasta poate fi
condamnat\ `n func]ie de `mprejur\rile [i consecin]ele faptei cu `nchisoare de la 5 la 25 ani [i
interzicerea unor drepturi.(cf. Codului penal al Rom=niei.)
Victim\ a traficului de fiin]e umane - persoana supus\ traficului de persoane indiferent de
vrst\ [i sex; la cerere, aceasta poate beneficia de consiliere psihologic\ [i/sau consiliere [i
calificare profesional\ `n vederea ob]inerii unui loc de munc\.
Conform Legii 678/2001, Art. 20, persoana supus\ traficului de persoane, care a s\vr[it
infrac]iunea de prostitu]ie prev\zut\ de art. 328 din Codul penal, nu este pedepsit\ pentru aceast\
infrac]iune, dac\ mai `nainte de a se fi `nceput urm\rirea penal\ pentru infrac]iunea de trafic de
persoane anun]\ autorit\]ile competente despre aceasta sau dac\, dup\ ce a `nceput urm\rirea
penal\ ori dup\ ce f\ptuitorii au fost descoperi]i, faciliteaz\ arestarea acestora.
Prostitu]ia - fapta persoanei care `[i procur\ mijloacele de existen]\ sau principalele mijloace de
existen]\, practicnd `n acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane; aceast\ fapt\ se
pedepse[te cu `nchisoare de la 3 luni la 3 ani (cf. Codului penal al Romniei).
Proxenetismul - `ndemnul sau constrngerea la prostitu]ie ori `nlesnirea practic\rii prostitu]iei
sau tragerea de foloase de pe urma practic\rii prostitu]iei de c\tre o persoan\, precum [i recrutarea
unei persoane pentru prostitu]ie, ori traficul de persoane `n acest scop, se pedepsesc cu `nchisoare
de la 2 la 7 ani [i interzicerea unor drepturi (cf. Codului penal al Romniei).
Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane - spa]iul destinat
persoanelor, victime ale infrac]iunii de trafic de persoane, cu scopul oferirii de protec]ie fizic\ [i
asisten]\ psiho-social\ `n vederea reintegr\rii socio-profesionale `n comunitate.
Aceste Centre de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane se `nfiin]eaz\ conform
Legii 678 / 2001 (art.32-1) `n subordinea Consiliilor Jude]ene Arad, Boto[ani, Gala]i, Giurgiu, Ia[i,
Ilfov, Mehedin]i, Satu Mare [i Timi[.
~n cadrul acestor Centre persoana asistat\ beneficiaz\ de protec]ie fizic\, servicii medicale,
juridice, psihologice, sociale [i educa]ionale.
Persoan\ asistat\ (p.a.) - persoana care beneficiaz\ de serviciile oferite `n cadrul Centrului de
asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane

B. Cine poate fi beneficiar al serviciilor oferite `n cadrul Centrelor de asisten]\ [i


protec]ie a victimelor traficului de persoane?
Victimele traficului de persoane pot fi cazate [i beneficia de serviciile oferite `n Centru
doar pe baz\ de cerere [i pe o perioad\ limitat\ de timp.
1

Observa]ie!
Durata caz\rii `n Centru a unei persoane este stabilit\ prin decizia delega]iei permanente
jude]ene [i nu poate dep\[i 10 zile; la solicitarea organelor judiciare, aceast\ durat\ poate fi
prelungit\ cu cel mult pn\ la 3 luni sau, dup\ caz, pe perioada procesului penal (cf. legii
678/2001 privind prevenirea [i combaterea traficului de fiin]e umane, Art. 32-2 [i 3)

C. Care sunt etapele pe care le parcurge persoana asistat\ de la intrarea `n


Centru pn\ la integrarea sa socio-profesional\?
Etapa I - Intrarea `n Centru
Intrarea `n Centru a unei victime a traficului de persoane se realizeaz\ `n baza unei referiri
scrise (vezi Anexa 1) care poate fi f\cut\ de c\tre Poli]ia de Frontier\, Poli]ia Jude]ean\ sau
Municipal\, Centrul Zonal de Combatere a Crimei Organizate [i Antidrog, Serviciul de Combatere
a Crimei Organizate [i Antidrog, Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ie a Drepturilor
Copilului, Serviciul de Protec]ie a Victimelor [i Reintegrarea Social\ a Infractorului.
Observa]ii!
1. Dac\ victima a solicitat s\ fie cazat\ `ntr-un Centru de asisten]\ [i protec]ie a victimelor
traficului de persoane, aceasta va fi cazat\, de regul\, `n centrul solicitat sau `n cel mai apropiat
de localitatea sa de domiciliu, `n func]ie de capacitatea de cazare a centrelor [i de gradul de
ocupare la momentul respectiv. (cf. Regulamentului de aplicare a dispozi]iilor legii nr. 678/2001,
art. 48)
2. Deoarece la intrarea `n Centru de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane
victima trebuie s\ fie primit\ de c\tre coordonatorul Centrului sau de c\tre un alt specialist
desemnat de acesta, referirea / aducerea unei victime de c\tre orice reprezentant al unei institu]ii
partenere trebuie s\ fie f\cut\ `n timpul zilei, `ntr-un interval orar stabilit prin Regulamentul de
ordine interioar\.
Etapa II - Familiarizarea persoanei asistate cu Centrul
La primirea victimei `n Centru, coordonatorul Centrului `i va aduce la cuno[tin]\ drepturile [i
obliga]iile pe care aceasta le are `n perioada [ederii `n Centru [i se va semna un Contract de
asistare (vezi Anexa 2).
Dup\ semnarea contractului de asistare, victima va fi familiarizat\ cu structura [i personalul
Centrului, cu spa]iul, dot\rile [i utilit\]ile acestuia [i va face cuno[tin]\ cu celelalte persoane
asistate.
Observa]ii!
1. Se recomand\ ca prima `ntlnire `n vederea evalu\rii situa]iei persoanei asistate s\ aib\ loc
la cel pu]in trei ore dup\ sosirea acesteia `n Centru deoarece persoana asistat\ are nevoie s\ se
acomodeze cu atmosfera din Centru!
2. Este indicat ca primele `ntlniri ale persoanei asistate cu speciali[tii Centrului s\ aib\ loc `n
zile diferite sau la interval de cel pu]in 6 ore una fa]\ de cealalt\ deoarece exist\ riscul
supra`nc\rc\rii psihice a victimei.
Etapa III - Evaluarea ini]ial\ [i conceperea planului individual de reintegrare socioprofesional\
Coordonatorul Centrului va desemna un manager de caz (asistent social) pentru fiecare
persoan\ asistat\. Managerul de caz monitorizeaz\ implementarea planului individual de
reintegrare socio-profesional\.
~n vederea realiz\rii evalu\rii ini]iale [i a conceperii planului individual de reintegrare socioprofesional\, persoana asistat\ se va `ntlni pe rnd cu speciali[tii din Centru.
Prima `ntlnire a persoanei asistate va fi cu managerul de caz care va realiza o Anchet\
preliminar\ (vezi Anexa 3) [i o ierarhizare a nevoilor victimei. ~n urm\toarele zile persoana
asistat\ va avea `ntrevederi cu psihologul, medicul, juristul, fiecare dintre ace[tia trebuind s\
evalueze situa]ia persoanei asistate astfel `nct, la sf=r[itul primei s\pt\mni de [edere `n Centru,

s\ se poat\ concepe planul individual de reintegrare socio-profesional\ al persoanei asistate.


Observa]ie!
Este recomandat ca, dup\ efectuarea evalu\rii ini]iale a situa]iei persoanei asistate de c\tre
to]i speciali[tii, ace[tia s\ se `ntlneasc\ `ntr-o [edin]\ de lucru pe caz cu scopul tras\rii unor
direc]ii posibile de ac]iune `n vederea realiz\rii unui plan viabil de reintegrare socio-profesional\.
Etapa IV - Proceduri de lucru `n vederea reintegr\rii socio-profesionale a persoanei
asistate
Proceduri de p\strare a eviden]ei cazurilor
Registrul de eviden]\ a cazurilor - acest registru ar trebui s\ cuprind\ urm\toarele rubrici:
num\r `nregistrare caz, nume victim\, institu]ia referent\ [i nume persoan\ contact, persoana
care prime[te cazul, nume manager de caz [i observa]ii/recomand\ri. La rubrica
observa]ii/recomand\ri pot fi men]ionate informa]ii privind statutul de victim\ [i aspecte legate de
securitatea acesteia.
Baza de date cu persoanele asistate `n Centru - baza de date ar trebui s\ cuprind\
urm\toarele categorii de cmpuri:
1. Date despre evolu]ia persoanei asistate `n Centru: nume [i prenume victim\, sex, data
na[terii, data intr\rii `n Centru, institu]ia referent\, actele de]inute de victim\ la intrarea `n Centru,
data ie[irii din Centru, nume manager de caz, num\r dosar (num\r `nregistrare caz din Registrul
de eviden]\ a cazurilor), situa]ia reintegr\rii `n familie, [coal\, `n cmpul muncii, `n societate.
2. Date despre persoana asistat\ `nainte/`n timpul perioadei de trafic: ]ara/localitatea de
domiciliu, mediul de provenien]\ (rural/urban), nivel de educa]ie/calificare profesional\, statut
marital [i date despre copii, statut economic, caracteristici ale rela]iilor familiale, situa]ia
profesional\ a victimei `n momentul recrut\rii, rela]ia victimei cu recrutorul/traficantul,
]ara/localitatea de traficare, forme de exploatare la care a fost supus\ victima (exploatare prin
munc\, sexual\ sau pentru prestarea de activit\]i ilegale), abuzuri suferite (abuz emo]ional, fizic,
sexual), durata perioadei de trafic, antecedente legate de trafic.
Proceduri de lucru pentru managerul de caz
Planul individual de reintegrare socio-profesional\ - acest plan este realizat `n schi]\ de
c\tre managerul de caz `n urma centraliz\rii informa]iilor primite de la ceilal]i speciali[ti din echip\.
Aceast\ schi]\ este propus\ persoanei asistate [i `n urma discu]iei cu aceasta, managerul de caz
`ntocme[te planul individual de reintegrare socio-profesional\ a victimei (vezi Anexa 4)
Observa]ie!
~n cazul `n care persoana asistat\ este minor\, se recomand\ ob]inerea acordului persoanei
care r\spunde legal de aceasta pentru aplicarea planului individual de reintegrare socioprofesional\ (vezi Anexa 5).
Monitorizarea [i raportarea narativ\ intermediar\ - monitorizarea se realizeaz\ prin `ntlniri
s\pt\mnale de lucru pe caz cu to]i speciali[tii care contribuie la implementarea planului
individual de reintegrare socio-profesional\ a persoanei asistate (asistent social, psiholog, jurist,
medic). ~n urma acestei monitoriz\ri se adapteaz\ planul individual (dac\ este cazul) [i se
`ntocmesc rapoartele narative intermediare [i finale (vezi Anexele 6, 7).
Observa]ie!
~n func]ie de perioada de [edere `n Centru a persoanei asistate, rapoartele se `ntocmesc astfel:
un singur raport (final) pentru victimele care stau o perioad\ de maxim 14 zile;
2 rapoarte (unul intermediar [i unul final) pentru victimele care stau o perioad\ de maxim
o lun\;
rapoarte intermediare lunare [i unul final pentru victimele care stau mai mult de o lun\.
Proceduri de lucru pentru asistentul social
Ancheta social\ - aceast\ anchet\ se realizeaz\ de c\tre asistentul social, imediat dup\ prima
`ntrevedere cu persoana asistat\ `n scopul ob]inerii de date [i informa]ii utile `n `ntocmirea

cmpului de for]e al persoanei asistate (puncte tari, puncte slabe, persoane resurs\, riscuri etc.)
(vezi Anexa 8).
Contractul de asisten]\ social\ - acest contract este `ncheiat `ntre asistentul social [i
persoana asistat\ `n scopul cre[terii gradului de implicare [i a responsabiliz\rii celei din urm\.
Acest contract se `ncheie la `nceputul procesului de asisten]\, dup\ conceperea planului
individual de reintegrare socio-profesional\ [i nu are valoare juridic\ (vezi Anexa 9).
Demersuri de `ntreprins `n vederea reintegr\rii socio-profesionale a persoanei asistate:
ob]inerea actelor (Certificat de na[tere, Carte de identitate, Carnet de s\n\tate, acte `n
vederea angaj\rii etc.);
reintegrarea [colar\;
calificare profesional\;
reintegrare profesional\;
medierea rela]iei cu familia/autorit\]ile (poli]ie, [coal\, agen]ii profesionale, angajator).
Proceduri de lucru pentru psiholog
Contractul terapeutic - acest contract este `ncheiat `ntre psiholog [i persoana asistat\ `n
scopul cre[terii gradului de implicare [i a responsabiliz\rii celei din urm\. Acest contract se
`ncheie la `nceputul procesului de consiliere [i terapie, dup\ conceperea planului individual de
reintegrare socio-profesional\ [i nu are valoare juridic\ (vezi Anexa 10).
Probe psihologice recomandate a fi folosite pentru evaluarea psihologic\:
inventare/chestionare de personalitate, de identificare a tipului de ata[ament, de m\surare a
nivelului de ostilitate, anxietate, depresie, introversiune-extraversiune, probe proiective etc.
Metode [i tehnici de consiliere/terapie recomandate: consiliere/terapie individual\ centrat\ pe
client, consiliere/terapie de grup, modelul de interven]ie DESA: Descrierea situa]iei traumatizante,
Exprimarea sentimentelor, Stabilirea limitelor, Acceptarea (cf. Ghidului de bune practici `n
prevenirea abuzului asupra copilului, Salva]i Copiii Rom=nia, Bucure[ti, 2003).
Observa]ie!
Victimele traficului de persoane pot manifesta Reac]ie acut\ la stres, Reac]ie de adaptare,
Tulburare de stres post-traumatic [i/sau Sindrom Stockholm (vezi Anexa 11).

Proceduri de lucru pentru personalul medical


Evaluarea st\rii de s\n\tate a victimei - se recomand\ ca la intrarea victimei `n Centru,
personalul medical s\ efectueze un control medical general al acesteia [i consilierea `n vederea
efectu\rii controalelor [i analizelor medicale de specialitate necesare.
Controale [i analize medicale recomandate - control ginecologic general, control dermatologic,
analizele ITS (Infec]ii cu Transmitere Sexual\) [i VDRL (Veneral Disease Research Laboratory),
analize HIV-SIDA.
Observa]ie!
Personalul medical poate `nso]i persoanele asistate la controalele medicale pe care le au de
efectuat `n scopul reducerii temerilor pe care acestea le pot avea.
Asisten]\ medical\ pe perioada tratamentului - se recomand\ ca personalul medical s\
ofere supervizare [i sprijin persoanei asistate pentru respectarea tratamentului medical pe care
aceasta `l prime[te.
Activit\]i de informare [i consiliere - personalul medical are ca sarcin\ informarea [i
consilierea persoanelor asistate din Centru pe probleme de igien\ personal\, prevenire a
infect\rii/reinfect\rii cu ITS, informare cu privire la riscurile consumului de alcool, tutun [i stupefiante.

Supervizarea condi]iilor de igien\ alimentar\ [i a spa]iului din centru - personalul medical


va superviza respectarea acestor condi]ii [i vor realiza activit\]i de responsabilizare a persoanelor
asistate.
Proceduri de lucru pentru jurist
Clarificarea situa]iei juridice a persoanei asistate - `nc\ de la prima `ntlnire a juristului cu
persoana asistat\ este necesar\ clarificarea rela]iei acesteia cu autorit\]ile (poli]ia, parchetul,
instan]a de judecat\) [i a etapelor pe care trebuie s\ le parcurg\ persoana asistat\ `ntr-un proces.
Consilierea juridic\ a persoanei asistate - juristul va informa persoana asistat\ asupra
drepturilor [i obliga]iilor ei `n calitate de victim\ (vezi Anexa 12). Preg\tirea persoanei asistate
pentru toate etapele necesare desf\[ur\rii unui proces (audiere, confruntarea martorilor etc.) este
un alt aspect foarte important al consilierii juridice; pentru preg\tirea din punct de vedere
psihologic, juristul va colabora cu psihologul.
~nso]irea persoanei asistate - juristul poate `nso]i persoana asistat\ la toate institu]iile din
re]ea (poli]ie, parchet, tribunal). Acesta poate media rela]ia cu aceste institu]ii [i se va asigura c\
toate drepturile victimei sunt respectate.
Observa]ii!
1. ~n cazul `n care victima este minor\, asistentul social are obliga]ia de a o `nso]i la toate
institu]iile mai sus men]ionate pentru a se asigura de respectarea drepturilor acesteia.
2. ~n cazul `n care persoana asistat\ nu a parcurs etapa psihologic\ de prelucrare [i dep\[ire
a traumei, se recomand\ prezen]a psihologului la `ntlnirile acesteia cu reprezentan]ii institu]iilor
amintite.
Proceduri de lucru pentru realizarea altor tipuri de activit\]i cu persoanele asistate
Tipuri de activit\]i care pot fi realizate `n Centru cu persoanele asistate `n afara serviciilor
psiho-sociale, medicale [i juridice oferite:
Activit\]i de autocunoa[tere [i intercunoa[tere;
Activit\]i ludice [i de relaxare;
Activit\]i culturale [i de cunoa[tere;
Activit\]i de socializare;
Activit\]i practice pentru munc\ [i via]\;
Activit\]i de formare a autonomiei personale;
Activit\]i de informare `n vederea prevenirii retrafic\rii.
Observa]ie!
Rolul acestor activit\]i este de a contribui la diminuarea caracteristicilor de vulnerabilitate ale
persoanelor asistate, la dezvoltarea unor abilit\]i [i deprinderi necesare cre[terii autonomiei
personale [i a [anselor de reintegrare social\ [i profesional\ precum [i la ocuparea creativ\ a
timpului liber.
Stabilirea responsabilului pentru derularea acestor activit\]i - responsabilul pentru
organizarea [i planificarea acestor activit\]i poate fi psihologul, asistentul social sau un consilier
educa]ional. Aceste activit\]i pot fi realizate de c\tre psiholog, asistent social sau consilier
educa]ional `mpreun\ cu persoanele asistate; personalul poate modera activit\]i realizate pe
principiile peer education.
Observa]ie!
Consilierul educa]ional este o persoan\ care poate avea studii medii sau superioare [i care are
ca sarcin\ principal\ derularea de activit\]i informative [i educative `mpreun\ cu grupul de
persoane asistate.

Planificarea s\pt\mnal\ - se recomand\ s\ se realizeze o planificare s\pt\mnal\ a


activit\]ilor pentru fiecare persoan\ asistat\ sau pentru un grup. Pentru persoanele asistate o
perioad\ mai lung\, planificarea se poate realiza pe o perioad\ de 2 s\pt\mni sau chiar 1 lun\.
Structura unei asemenea planific\ri poate cuprinde: scop, 1-3 obiective, titlul [i descrierea
succint\ a activit\]ilor, resurse, standarde de performan]\ [i modalit\]i de evaluare.
Planificarea unei activit\]i - este util s\ se realizeze un proiect de activitate `n care trebuie
descris pe scurt con]inutul activit\]ii conform scopului [i obiectivelor stabilite, precum [i resursele
necesare (vezi Anexa 13).
Portofoliul - se `ntocme[te pentru fiecare persoan\ asistat\ `mpreun\ cu aceasta [i cuprinde
produsele activit\]ilor educative la care a participat (ex. desene, colaje, cus\turi, crea]ii literare etc.).
Etapa V - Ie[irea din Centru
~nainte de a pleca, persoana asistat\ va semna o declara]ie prin care se angajeaz\ s\ p\streze
confiden]ialitatea cu privire la loca]ia Centrului, identitatea personalului [i a celorlalte persoane
asistate (vezi Anexa 14).

D. Care sunt limitele activit\]ii Centrului de asisten]\ [i protec]ie a


victimelor traficului de persoane?
Limite juridice
Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane este `nfiin]at prin Legea
678/2004 [i nu are personalitate juridic\ proprie, ci se afl\ `n subordinea Consiliilor Jude]ene din
jude]ele Arad, Boto[ani, Gala]i, Giurgiu, Ia[i, Ilfov, Mehedin]i, Satu-Mare [i Timi[.
Limite privind resursele
Echipele de speciali[ti care lucreaz\ `n Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului
de persoane trebuie s\-[i planifice activit\]ile derulate pentru reintegrarea persoanelor asistate
astfel `nct s\ se `ncadreze `n bugetele aprobate.
Echipele de speciali[ti care lucreaz\ `n Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului
de persoane trebuie s\ identifice cele mai eficiente modalit\]i de interven]ie pentru fiecare
persoan\ asistat\ deoarece timpul de cazare `n Centru a victimelor este limitat. (10 zile - 6 luni,
cf. Regulamentului de aplicare a dispozi]iilor legii nr. 678/2001, art. 50, 51).
Limite privind beneficiarii
Centrele de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane sunt destinate persoanelor
victime ale infrac]iunii de trafic, indiferent de vrst\, sex, educa]ie, etnie, ras\, scopul pentru care
au fost traficate (exploatare prin munc\, sexual\ sau pentru prestarea de activit\]i ilegale) etc.
~n Centrele de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane nu se ofer\ asisten]\
pentru persoane defavorizate social, care pentru a-[i c[tiga existen]a au prestat/presteaz\
activit\]i care sunt sub inciden]a codului penal (prostitu]ie, cer[etorie, furt etc.).
Limite privind investigarea cazurilor
Echipele de speciali[ti care lucreaz\ `n Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului
de persoane abordeaz\ persoanele asistate din perspectiv\ psiho-social\ `n primul rnd, nefiind
abilitate s\ ancheteze cazul pentru aflarea adev\rului cu privire la situa]ia de trafic. Speciali[tii
Centrului pot `ntocmi Rapoarte de evaluare psiho-social\, la solicitarea Instan]ei, pentru a se
proba statutul de victim\ al persoanelor asistate.
Limite privind metodologia de lucru pe caz
Personalul care lucreaz\ `n Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane
asigur\ respectarea vie]ii private [i a intimit\]ii persoanelor asistate precum [i p\strarea
confiden]ialit\]ii `n ceea ce prive[te identitatea victimelor [i loca]ia Centrului.
Speciali[tii care lucreaz\ `n Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane
`ntocmesc dosare individuale pentru fiecare persoan\ asistat\ [i p\streaz\ confiden]ialitatea
informa]iilor con]inute `n aceste dosare. Conform metodologiei propuse exist\ materiale care au
caracter strict confiden]ial [i care sunt folosite "doar pentru uz intern" [i materiale care pot fi
prezentate pentru raportare c\tre superior.
Evalu\rile psiho-sociale ale persoanelor asistate [i programul de preg\tire psihologic\ a
victimelor `n vederea audierii pe care speciali[tii Centrului de asisten]\ [i protec]ie a victimelor
traficului de persoane le realizeaz\ presupun cel pu]in trei `ntlniri cu victima. ~n acest sens se
recomand\ ca procedur\ de lucru ca solicit\rile `n acest sens din partea partenerilor direct
implica]i (poli]ie, procuratur\ etc.) s\ fie trimise cu minim o s\pt\mn\ `nainte de data audierii /
procesului.

Anexa 1

FORMULAR DE REFERIRE
Nr. ....... din data ...............

Institu]ia referent\ (denumire, adres\ [i date contact):


..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

C|TRE

Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane din ..................................................................


1.
Date despre victim\:
Numele [i prenumele: ..............................................................................................................................................
Data na[terii: ..............................................................
Gen: feminin
masculin
Adresa: Str. ........................................................................................ nr. ....., Bl. ......, Sc. ......, et. ....., ap. ..........,
loc. ......................................... jud. .............................................................., cod po[tal .........................................
Num\r telefon: ............................................................
Antecedente penale [i / sau infrac]iuni pentru care victima este cercetat\ penal: .................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
2.
Nr. de `nregistrare a cererii victimei pentru acordarea de asisten]\ [i protec]ie `ntr-un Centru:
..................................................................................................................................................................................
3.
Numele [i func]ia persoanei care refer\ cazul:
..................................................................................................................................................................................
4.
Descrierea succint\ a cazului persoanei referite:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5.

Perioada recomandat\ pentru cazarea `n Centru:...........................................................................................

6.
Cine poate da informa]ii despre gradul de protec]ie care este necesar a fi asigurat victimei (nume [i date contact)?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Semn\tur\ [i [tampil\:
_________________________________

Anexa 2

CONTRACT DE ASISTARE
Nr. ........ din data ..................................

Semnnd acest contract, cunoscnd [i fiind de acord cu principiile noastre de lucru, vei beneficia de serviciile pe
care Centrul nostru le ofer\. ~nainte de a semna acest act trebuie s\ iei la cuno[tin]\ drepturile [i obliga]iile pe care
le ai `n acest Centru, precum [i regulile pe care trebuie s\ le respec]i. Te rug\m s\ le cite[ti cu aten]ie [i s\ te decizi
dup\ aceea dac\ le po]i respecta.

~ncheiat `ntre
Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane din ....................................................................,
~n calitate de ofertant de servicii sociale
[i
Persoana asistat\..................., domiciliat(\) `n ......
..................................................................................................
posesor(-oare) a actului de identitate .................................................
Personalul din Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane se oblig\:
S\ asigure confiden]ialitatea `n leg\tur\ cu datele personale [i celelalte informa]ii pe care le prime[te de la persoana
asistat\.
Nu se va p\stra confiden]ialitatea informa]iilor primite de la persoana asistat\ `n urm\toarele situa]ii:
1. Informa]iile care pun `n pericol via]a [i / sau integritatea, s\n\tatea fizic\, mental\ a persoanei asistate sau a altor
persoane.
2. Situa]iile `n care personalul centrului este solicitat ca martor `n procesele `n care persoana asistat\ este sau va
fi implicat\.
~n asemenea cazuri se va analiza `n prealabil, `mpreun\ cu persoana asistat\, situa]ia [i implica]iile asupra
acesteia.
S\ asigure prin toate mijloacele protec]ia [i siguran]a persoanei asistate [i s\ `i protejeze interesele `n raport cu alte
p\r]i implicate.
S\ asigure un climat `n care sunt respectate drepturile fundamentale ale omului pentru fiecare persoan\ asistat\.
S\ respecte autonomia [i independen]a persoanei asistate [i s\ sprijine demersurile ini]iate de aceasta pentru
reintegrarea socio-profesional\.
S\ realizeze o evaluare a situa]iei persoanei asistate `mpreun\ cu aceasta [i s\ `i propun\ un pachet de servicii
adecvate nevoilor identificate `n vederea facilit\rii reinteg\rii sale socio-profesionale.
..................................................................................................
..................................................................................................
Persoana asistat\ `n Centru se oblig\:
S\ trateze cu respect personalul Centrului [i celelalte persoane asistate aflate `n Centru.
S\ respecte Regulamentul de ordine interioara a Centrului.
S\ p\streze confiden]ialitatea informa]iilor cu privire la loca]ia Centrului precum [i la identitatea personalului [i a
celorlalte persoane asistate din Centru.
S\ se implice activ `n toate activit\]ile ini]iate de personalul Centrului.
S\ respecte planul de reintegrare stabilit de comun acord cu personalul Centrului [i s\ aduc\ la cuno[tin]a
managerului
de caz orice informa]ie care ar putea produce modific\ri `n acest plan.
S\ nu deterioreze mobilierul [i celelalte dot\ri ale Centrului [i nici obiecte apar]innd celorlalte persoane asistate
sau personalului.
..................................................................................................
..................................................................................................
Acest contract de asistare se `ntocme[te `n dou\ exemplare, cte unul pentru fiecare parte [i intr\ `n vigoare
la data semn\rii. Este valabil pe toat\ durata [ederii persoanei asistate `n Centru.

Semn\tur\ coordonator de Centru


______________________________

Semn\tur\ persoan\ asistat\


________________________

Anexa 3

Dosar nr. _________________


ANCHET| PRELIMINAR|
1.
Nume [i prenume: ...............................................................................................................................................
2.
Data [i locul na[terii: ............................................................CNP.........................................................................
3.
Adresa [i num\rul de telefon: ..............................................................................................................................
4.
Starea civil\: ........................................................................................................................................................
5.
Copii (num\rul [i vrsta lor): ................................................................................................................................
6.
Date despre familie :
a) Familia de origine:
numele mamei: ....................................................................................................................................................
numele tat\lui: .....................................................................................................................................................
fra]i / surori: .........................................................................................................................................................
alte rude care mai locuiesc `n cas\: ...................................................................................................................
b) Familia constituit\:
date despre so] (vrst\, ocupa]ie): .....................................................................................................................
c) Mediul familial:
Cum apreciaz\ rela]ia cu familia, pn\ la perioada de trafic:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
A[tept\ri/temeri fa]\ de reac]ia familiei la `ntoarcere:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Resursele familiei (venituri [i resurse materiale):
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
7.
Studii:
....................................................................................................................................................................................
8.
Calificare [i / sau experien]\ profesional\:
....................................................................................................................................................................................
9.
Starea de s\n\tate:
Starea de s\n\tate general\ `n prezent:
....................................................................................................................................................................................
Afec]iuni cronice:
....................................................................................................................................................................................
10. Forme de abuz `n perioada de trafic:
....................................................................................................................................................................................
11. Asisten]\ primit\ pe perioada de tranzit:
....................................................................................................................................................................................
12. Tipuri de asisten]\ necesare reintegr\rii socio-profesionale:
Asisten]\ psihologic\: ...............................................................................................................................................
Asisten]\ medical\: ...................................................................................................................................................
Reinser]ie [colar\: .....................................................................................................................................................
Loc de munc\: ...........................................................................................................................................................
Asisten]\ juridic\: .....................................................................................................................................................
13. Nevoile identifcate [i ierarhizarea lor `n func]ie de priorit\]ile stabilite de comun acord cu p.a.:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Observa]ii [i recomand\ri:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Data complet\rii:________________

Semn\tur\ Manager de caz: _________________

Anexa 4
Dosar nr. _________________
PLAN INDIVIDUAL DE REINTEGRARE SOCIO-PROFESIONAL|
Numele [i prenumele persoanei asistate: ......................................................................................................
Data [i locul na[terii : ....../....../...... localitatea ......................................jude]ul ..............................................
CNP ....................................................................
Nume manager de caz: ....................................................................
Data realiz\rii planului de reintegrare: .............................................
I. Situa]ia actual\ (inventarul de probleme) descris\ de:
a.
Asistent social
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
b.
Psiholog
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
c.
Medic
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
d.
Jurist
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
e.
Al]i speciali[ti care lucreaz\ cu victima
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
II. Situa]ia dorit\ (a[tept\ri ale persoanei asistate, dorin]e):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

III. Ierarhizarea problemelor:


..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
IV. Cuprinsul planului de reintegrare socio-profesional\:
1. Scop:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. Obiective:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. Resurse:
a.
persoane resurs\
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
b.
resurse materiale
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
c.
puncte tari, puncte slabe [i factori de risc
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. Plan activit\]i/interven]ie:
Obiectivul 1

Obiectivul 2
.......
V. Evaluare [i modific\ri ulterioare ale planului:

VI. Alte observa]ii:

Semn\tur\ Manager de caz


________________________

Semn\tur\ Persoan\ asistat\


_________________________

Anexa 5

Dosar nr. ...........................

DECLARA}IE DE CONSIM}|MNT
Nr. ............... din data .......................

Subsemnata, ..............................................................................................................., `n calitate de reprezentant


legal al minorului(-ei) .....................................................................,care este `n vrst\ de ..............ani, sunt de acord ca
`n perioada .........................................................., copilul meu s\ beneficieze de asisten]\ oferit\ `n cadrul Centrului de
asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane din ............................................................., conform planului
individual de reintegrare socio-profesional\ stabilit de managerul de caz, `n persoana domnului(-ei)
...................................................................

Data:
________________

Semn\tur\:
__________________

Anexa 6

Dosar nr. ...............................

RAPORT NARATIV INTERMEDIAR


Nr. ........... din data .........................

Numele [i prenumele persoanei asistate: ..........................................................................................................


Nume manager de caz: .....................................................................................................................................
Data `nceperii activit\]ilor de reintegrare socio-profesional\: ............................................................................
I. Evolu]ia implement\rii planului de reintegrare socio-profesional\

*Obiectivele [i activit\]ile evaluate sunt cele cuprinse n planul individual de reintegrare socio-profesional\!

II. Adapt\ri ale Planului de Reintegrare (dac\ sunt necesare):

Semn\tur\ Manager de caz


_______________________

Anexa 7
Dosar nr. ...............................

RAPORT NARATIV FINAL


Nr. ....... din data ......................
Numele [i prenumele persoanei asistate: .........................................................................................................
Nume manager de caz: ......................................................................................................................................
Perioada de implementare a planului individual de reintegrare socio-profesional\:
de la ........................................... la ...........................................
I. Rezultatul interven]iei speciali[tilor:
a.
Asistentul social:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
b.
Psihologul:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
c.
Medicul:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
d.
Juristul
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
e.
Al]i speciali[ti care au lucrat cu victima
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

II. Situa]ia prezent\ a victimei (descriere succint\ a fiec\rui aspect)


1. Reintegrarea [colar\:
(unitatea de `nv\]\mnt `n care a fost reintegrat\, clasa, situa]ia [colar\, frecven]a [colar\ etc. )
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. Reintegrarea profesional\
(curs de calificare la care este `nscris\ p.a., calificare ob]inut\, loc de munc\ etc.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. Reintegrarea `n familie
(rela]iile prezente ale p.a. cu familia de origine sau cu familia l\rgit\, sprijinul pe care `l prime[te de la familie
`n vederea reintegr\rii etc.)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. Reintegrarea `n societate
(date despre grupul de prieteni [i/sau rela]ii cu comunitatea `n care s-a integrat)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
III. Recomand\ri:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
IV. Centralizarea resurselor financiare alocate pentru reintegrarea socio-profesional\ a p.a.

Semn\tur\ Manager de caz


________________________

Anexa 8
Dosar nr. _________________
ANCHET| SOCIAL|
1. Date personale:
Numele [i prenumele: ...............................................................................................................................................
Data [i locul na[terii: .................................................................................................................................................
Starea civil\: ..............................................................................................................................................................
Copii (nume [i vrst\): ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Domiciliul: ..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Nivelul de [colarizare: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.
Date despre familie:
Situa]ia social\ a mamei: ..........................................................................................................................................
Numele [i prenumele: ...............................................................................................................................................
Data [i locul na[terii: ................................................................................................................................................
Starea civil\: ..............................................................................................................................................................
Copii (nume [i vrst\): ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Domiciliul: ..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Ocupa]ia actual\: .......................................................................................................................................................
Evolu]ia [colar\ [i profesional\: ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Evaluarea resurselor: .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Starea de s\n\tate: .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rela]ia cu familia l\rgit\: ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rela]ia cu vecinii: .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rela]ia cu persoana asistat\: ......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Sugestii din partea mamei: ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Observa]ii: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Concluzii:
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Situa]ia social\ a tat\lui: ..........................................................................................................................................


Numele [i prenumele: ...............................................................................................................................................
Data [i locul na[terii: ................................................................................................................................................
Starea civil\: ..............................................................................................................................................................
Copii (nume [i vrst\): ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Domiciliul: ................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Ocupa]ia actual\:
....................................................................................................................................................................................
Evolu]ia [colar\ [i profesional\: ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Evaluarea resurselor: ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Starea de s\n\tate: .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rela]ia cu familia l\rgit\: ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rela]ia cu vecinii: .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rela]ia cu persoana asistat\: ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Sugestii din partea tat\lui: .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Observa]ii: ................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Concluzii:
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Situa]ia social\ a so]ului(ei)/concubinului(ei)/prietenului(ei): .................................................................................
Numele [i prenumele: ...............................................................................................................................................
Data [i locul na[terii: ................................................................................................................................................
Starea civil\: ..............................................................................................................................................................
Copii (nume [i vrst\): ..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Domiciliul: ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Ocupa]ia actual\: .......................................................................................................................................................
Evolu]ia [colar\ [i profesional\: ...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Evaluarea resurselor: .................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Starea de s\n\tate: .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rela]ia cu familia l\rgit\: ..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rela]ia cu vecinii: .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Rela]ia cu persoana asistat\:......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Sugestii din partea so]ului(ei)/concubinului(ei)/prietenului(ei):................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Observa]ii: ................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Concluzii:
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.
Informa]ii ob]inute din alte surse
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

SURSE FOLOSITE:
1. ..................
2. ..................

Semn\tur\ asistent social:


______________________________

3. .....................
4. .................

Anexa 9
Dosar nr. ...........................................
CONTRACT DE ASISTEN}| SOCIAL|

~ncheiat `ntre:
Centrul de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane reprezentat prin asistentul social,
......................................................................, `n calitate de ofertant al serviciului de asisten]\ social\
[i
Persoana asistat\, ........................................................`n calitate de beneficiar al serviciului de asisten]\ social\:
I. Obiectivele asisten]ei sociale:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

II. Obliga]iile p\r]ilor:


Asistentul social se oblig\:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Beneficiarul se oblig\:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

III. Durata contractului este de:


Eu, .......................................................................am luat la cuno[tin]\ c\ acest contract se `ncheie pe o perioad\
determinat\ de timp [i c\ nerespectarea cu bun\ [tiin]\ a responsabilit\]ilor asumate determin\ `ncetarea
interven]iei din partea asistentului social.

Data `ntocmirii: ...................................................

Semn\tur\ beneficiar
___________________

Semn\tur\ asistent social


______________________

Anexa 10
Dosar nr. ...........................................
CONTRACT TERAPEUTIC

~ncheiat `ntre:
Psiholog, ...........................................................din cadrul Centrului de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului
de persoane, `n calitate de ofertant al serviciului de consiliere [i terapie
[i
Persoana asistat\, .....................................................`n calitate de beneficiar al serviciului de consiliere [i terapie:
I. Obiectivele consilierii / terapiei:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
II. Frecven]a [edin]elor de consiliere / terapie [i durata fiec\rei [edin]e:
a. consiliere / terapie individual\
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
b. consiliere / terapie de grup
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
III. Obliga]iile p\r]ilor:
Psihologul se oblig\:
S\ respecte confiden]ialitatea informa]iilor furnizate de client cu excep]ia cazurilor `n care din acestea reiese c\
este pus\ `n pericol via]a persoanei asistate sau a altor persoane;
S\ conduc\ [edin]ele de consiliere / terapie astfel `nct s\ primeze interesul persoanei asistate;
S\ aduc\ la cuno[tin]a persoanei asistate orice modificare a programului [i demersului de consiliere / terapie;
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Beneficiarul se oblig\:
S\ respecte orarul [edin]elor de consiliere / terapie individual\ [i de grup, stabilit de comun acord [i s\ anun]e
orice modificare intervenit\;
S\ colaboreze [i s\ participe activ `n cadrul [edin]elor de consiliere / terapie `n vederea atingerii obiectivelor
stabilite de comun acord;
S\ realizeze toate temele [i sarcinile primite de la psiholog;
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
IV. Durata contractului este de: .....................

Eu, ....................................................................... am luat la cuno[tin]\ c\ acest contract se `ncheie pe o perioad\


determinat\ de timp [i c\ nerespectarea cu bun\ [tiin]\ a responsabilit\]ilor pe care mi le-am luat determin\
`ncetarea interven]iei din partea psihologului.

Data `ntocmirii: ...................................................

Semn\tur\ beneficiar
___________________

Semn\tur\ psiholog
_________________

Anexa 11
POSIBILE MANIFEST|RI PSIHOTRAUMATOLOGICE LA VICTIMELE TRAFICULUI DE PERSOANE
I.
Reac]ie acut\ la stres - desemneaz\ tulbur\ri tranzitorii de orice severitate sau natur\ care pot ap\rea la
persoanele s\n\toase mintal ca r\spuns la situa]ii excep]ional de stresante; termenul se folose[te pentru tulbur\ri
care remit `n interval de cteva ore sau cteva zile.

Tabloul clinic este o combina]ie de:


agita]ie;
semne vegetative de anxietate;
r\spuns limitat la stimulii din mediu;
dezorientare vizibil\;
stupor;
fug\.
II.
Reac]ia de adaptare - desemneaz\ tulbur\ri u[oare [i tranzitorii care dureaz\ mai mult dect reac]ia acut\
la stres [i apar la subiec]i s\n\to[i mintal; tulbur\rile sunt `n general reversibile. (de obicei dureaz\ doar cteva luni)
[i sunt strns legate `n timp [i con]inut de stresor.

Tabloul clinic este o combina]ie de:


`ngrijorare;
anxietate;
depresie;
concentrare deficitar\;
iritabilitate ;
comportament agresiv.
III. Tulburarea de stres post-traumatic - indic\ o reac]ie intens\ [i de obicei prelungit\ la stresori inten[i cum ar fi
agresiunile asupra persoanei (tlh\rie, viol etc.). Reac]ia apare la scurt timp dup\ evenimentul stresant, dar
instalarea sa poate fi la cteva zile sau uneori mai trziu. Majoritatea cazurilor se remit `n decurs de 6 luni dar la
o minoritate important\ sindromul persist\ mai mul]i ani.

Tablou clinic:
vise chinuitoare recurente sau amintiri intruzive repetate ale evenimentelor stresante ini]iale, `nso]ite de evitarea
a tot ce aminte[te de acele evenimente [i de simptome ce indic\ o stare de excita]ie crescut\ (iritabilitate,
insomnie [i concentrare deficitar\);
incapacitate de a-[i aminti evenimentele `n mod voluntar (`n ciuda amintirilor intruzive vii `n alte momente)
sentimente de deta[are;
indiferen]\;
un interes diminuat pentru activit\]ile zilnice.
IV.

Sindromul Stockholm - descrie comportamentul victimei care `n timp dezvolt\ ata[ament fa]\ de abuzator.

Tablou clinic:
leg\tur\ emo]ional\ cu abuzatorul;
valorizeaz\ excesiv aprecierile [i anumite fapte bune ale abuzatorului ca fiind "favoruri";
ia ap\rarea abuzatorului `n fa]a poli]iei [i a altor autorit\]i;
empatizeaz\ cu abuzatorul, se identific\ cu acesta [i poate abuza la rndul ei;
refuz\ s\ caute posibilt\]i de a se elibera chiar [i atunci cnd are aceast\ oportunitate.

* cf. Tratatului de psihiatrie, Oxford, edi]ia a II-a, 1994

Anexa 12

DREPTURI ALE VICTIMELOR

Dreptul la protec]ie fizic\


Potrivit Legii 678/2001 victimele traficului de fiin]e umane pot beneficia, la cerere, de protec]ie din partea
Ministerului de Interne dac\ sunt p\r]i `n procesul penal intentat `mpotriva trafican]ilor (cf. art. 24, al. 1 din HG nr. 299
din 13 martie 2003). De asemenea, acela[i tip de protec]ie este asigurat prin Legea 678/2001 [i `n cadrul Centrelor de
asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane (cf. art. 53, al. 1).
Dreptul la protec]ie fizic\ prin includerea `ntr-un program de protec]ie a martorilor este garantat prin Legea 682/2002
privind protec]ia martorilor `n urm\toarele condi]ii: persoana are calitatea de martor, potrivit Codului de procedur\
penal\, [i prin declara]iile sale furnizeaz\ informa]ii [i date cu caracter determinant `n aflarea adev\rului cu privire la
prevenirea [i/sau producerea infrac]iunii de trafic de persoane; victima se afl\ `n stare de pericol; exist\ o propunere
motivat\ din partea organelor abilitate.
Dreptul la asisten]\ psihologic\ [i social\ gratuite
Victimele traficului de persoane pot beneficia de asisten]\ psiho-social\, la cerere, att din partea personalului
specializat al Centrelor de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane infiin]ate prin Legea 678/2001 (cf.
art.32, al.4), ct [i din partea Serviciului de protec]ie a victimelor [i reintegrare social\ a infractorilor (conform Legii
211/2004, art. 7) cu condi]ia sesiz\rii `n prealabil a organelor de urm\rire penal\ sau a instan]ei de judecat\ cu privire
la s\vir[irea infrac]iunii.
Dreptul la asisten]\ juridic\ gratuit\
Potrivit Legii 211/2004, art. 14 - 18, acest tip de asisten]\ se acord\ la cerere (dac\ victima a `mplinit v=rsta de 18
ani), cu condi]ia prob\rii calit\]ii de victim\ a infrac]iunilor prev\zute de art. 14 (al. 1, lit.a) sau, potrivit art. 15, dac\
venitul lunar al victimei pe membru de familie este cel mult egal cu salariul de baz\ minim brut pe ]ar\; Legea 678/2001
men]ioneaz\ dreptul victimei de a primi asisten]\ juridic\ obligatorie (art. 44).
Dreptul la asisten]\ medical\
Acest drept este garantat `n cadrul Centrelor de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane `nfiin]ate
conform Legii 678/2001 (art. 32, al. 4).
Dreptul la reintegrare [colar\
Victimele traficului de fiin]e umane care nu au absolvit num\rul de clase incluse `n `nv\]\mntul obligatoriu au
dreptul de a continua cursurile [colare (conform HG nr. 299/13.03.2003, art. 16, lit. h).
Dreptul la reintegrare profesional\
Procedurile de aplicare ale Legii 678/2001 (HG NR. 299/2003) prev\d dreptul victimei traficului de fiin]e umane de
a beneficia "cu prioritate" de serviciile Agen]iilor de Ocupare [i Formare Profesional\ din jude]ele `n care func]ioneaz\
Centre de asisten]\ [i protec]ie a victimelor traficului de persoane.

Anexa 13
PLAN (PROIECT) DE ACTIVITATE

Data ..
Titlul activit\]ii: ......................................................................................
Tipul activit\]ii: (se bifeaz\ c\su]a)
Activitate de auto- [i intercunoa[tere
Activitate ludice [i de relaxare
Activitate culturale [i de cunoa[tere
Activitate practice pentru munc\ [i via]\
Activitate de socializare
Activitate de formare a autonomiei personale
Activitate de informare `n vederea prevenirii retrafic\rii
Scop: ..............................................
...................................
Obiective:
O1: ....................................
O2: ....................................
O3: ....................................
O4: ...........................................
O5: ....................................
Metode [i mijloace: (ex. conversa]ia, dezbaterea, jocul, lucrul individual sau pe echipe, exerci]iul etc.)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Resurse necesare:
umane .............................................
materiale ..........................................
financiare ............................................
de spa]iu [i timp ..........................................
Modalit\]i de evaluare: ............................................
Descrierea pe scurt a etapelor activit\]ii:
1. Introducere ............................................
......................................................................
..............................................................................................................................................................
................................
2. Cuprins .........................................
.............................................................
.............................................................................................................................................................
................................
......................................................................
..............................................................................................................................................................
................................
..............................................................................................................................................................
................................
................................
3. ~ncheiere ..............................................
......................................................................
..............................................................................................................................................................
................................
......................................................................
..........................................................................................................................................................................
Numele persoanei care propune activitatea .................................

Anexa 14

Dosar Nr. ............................................

DECLARA}IE DE CONFIDEN}IALITATE

Subsemnatul(a), ....................................................................................................................., `n calitate de


beneficiar(\) al/a serviciilor oferite `n cadrul Centrului de asisten]\ [i protec]ie a victimelor trafciului de persoane din
............................................................, declar pe proprie r\spundere c\ nu voi oferi nici un fel de informa]ii referitoare
la loca]ia Centrului, identitatea personalului [i a celorlalte persoane asistate.

Data:
______________________

Semn\tur\:
______________________