Sunteți pe pagina 1din 133
Pentru. ca r sa cada Ae SERGINE SNANOQUDJ Pentru ca lanturile sa cada Traducitor: CONSTANTIN MOISA PREFATA LA CEA DE A DOUA EDITIE (Gin limba francez4) (Cum prima editie s-a epuizat in numai doi ani $i jumitate, a fost mecesard o a doua. (Cand am inceput si scriu aceasté carte, am considerat ci ea era anecesard pentru informarea si documentarea celor iatorgi la Dumaezeu de curind. $i atuaci mi-am dedicat eforturile acestui gest nobil. Insé a trebuit si constat cu vimire - si imi place st spun cd Dumnezeu ne dé multe asemenea ocazii - c& aceasta carte a fntrecut cu mult agteptarile imele; ea a riéspuns unor mari nevoi ale poporalui lui Dumnezeu in mij- Jocul céruia numerosi crestini cu,,vechime" pe Calea Domautui isi as- teptau de multi vreme izbavirea, eliberarea. Domaut Isus promite ca: ,, Adevarul ne va face slobozi."* Si tocmai pe aceasta linie se situeaza cartea Pentru ca lanturile si cad’. Nume- roase marturii au confirmat cele relatate in Scripturi, insa, trebuie sé recunoastem, cu durere, cit adevirurile divine nu sunt suficient de cu- moscute, cum zice profetul Osea: ,,Poporul Meu piere din lipsé de cunostinfit!" (Osea 4: 6). Cartea aceasta a pitruns in toate cercurile evanghelice insetate de © viata total inchinaté Domnutui. Dar ca a fost respinsé de toti aceia care se temeau de adevat $i cirora le-a fost fricd si in frunte aspra reali- tate a viefii lor. Ea a pregatit inimile multor oameni care aveau sé se intélneascad cu Cristos, Mamtuitoret! lor personal. fa plus, cartea aceasta a promovat slujba izbavini. Nu stiam, in timp ce redactam manuscrisul primei editii, c# Dumaezeu ma va conduce sd mi rog pentru sutele de copti ai Sti care aveau nevoie de cliberare, de izbavire.