Sunteți pe pagina 1din 178
Biblioteca de #11 Cărţi din
Biblioteca de
Biblioteca de
#11 Cărţi din
#11
Cărţi
din
2 0 1 2 1 . S e p p H o l z e
2 0 1 2
2 0 1 2

1 . S e p p H o l z e r . P e r m a c u l t u r a . G h i d p r a c t i c p e n t r u a g r i c u l t u r a l a s c a r ă m i c ă . [ P e r m a c u l t u r ă ]

6 . T o n y D u t z i k , E l i s a b e t h R i d l i n g t o n , J o h n R u m p l e r . A d e v ă r a t u l p r e ţ a l g a z e l o r d e ş i s t . [ P o s t c a p i t a l i s m ]

7 . J o ë l C a r b o n n e l . G e s t u l c o r e c t . M a n u a l u l g r ă d i n a r u l u i .

2 0 1 3

2 . E d w a r d F a u l k n e r . N e b u n i a a r a t u l u i . [ A g r i c u l t u r ă s u s t e n a b i l ă ]

3 . M a s a n o b u F u k u o k a . R e v o l u ţ i e î n t r ­ u n s p i c . [ A g r i c u l t u r ă

s

u s t e n a b i l ă ]

4 . I a n t o E v a n s , L e s l i e J a c k s o n . Î n c ă l z i t o a r e c u m a s ă t e r m i c ă .

[ T e h n i c i ş i m e ş t e ş u g u r i ]

5 . E . F . S c h u m a c h e r . M i c î n s e a m n ă f r u m o s . [ E c o n o m i e a l t e r n a t i v ă ]

[ A g r i c u l t u r ă s u s t e n a b i l ă ]

8 . I a n t o E v a n s , M i c h a e l G . S m i t h , L i n d a S m i l e y . C a s a l a î n d e ­ M â n ă . U n g h i d p r a c t i c ş i f i l o s o f i c p e n t r u c o n s t r u c ţ i a c a s e i d i n c o b . [ A r h i t e c t u r ă v e r d e ]

9 . D a v i d R . M o n t g o m e r y . Ță r â n ă . C u m s e f a c p r a f c i v i l i z a ț i i l e .

[P

e d o l o g i e ]

1 0 . J o s e p h A . C o c c a n o u e r . B u r u i e n i l e , p r o t e c t o a r e l e s o l u l u i . [ A g r i c u l t u r ă s u s t e n a b i l ă ]

. B u r u i e n i l e , p r o t
. B u r u i e n i l e , p r o t
. B u r u i e n i l e , p r o t
. B u r u i e n i l e , p r o t
. B u r u i e n i l e , p r o t
. B u r u i e n i l e , p r o t
. B u r u i e n i l e , p r o t
. B u r u i e n i l e , p r o t
P e n t r u o r i c e o m l u

P e n t r u o r i c e o m l u c i d , e s t e e v i d e n t c ă R o m â n i a d e a s t ă z i s e a f l ă î n p r a g u l

c o l a p s u l u i , î m p r e u n ă c u s i s t e m u l g l o b a l î n c a r e e s t e a n g r e n a t ă . D a c ă a r f i

d o a r s ă e n u m e r ă m p r o b l e m e l e p e c a r e l e a v e m , d i m e n s i u n i l e a c e s t u i

c u v â n t ­ î n a i n t e a r a t i n g e c o t e n e p e r m i s e . D e l a e c o n o m i e l a c u l t u r ă , d e l a a g r i c u l t u r ă l a d e m o g r a f i e , d e l a p o l i t i c ă l a e c o l o g i e , d e l a s ă n ă t a t e l a î n v ăț â m â n t , p r a c t i c n u e x i s t ă d o m e n i u î n c a r e s ă n u f i e e v i d e n t d e z a s t r u l î n c a r e n e a f l ă m – f i e c ă v o r b i m , î n p a r t i c u l a r , d e „ e x o d u l c r e i e r e l o r “ , d e j a f u l p o l i t i c g e n e r a l i z a t , d e r a p t u l b a n c a r , d e r e z u l t a t e l e c a t a s t r o f a l e l a e x a m e n e l e d e c a p a c i t a t e s a u b a c a l a u r e a t s a u d e c a l i t a t e a p r e c a r ă a a l i m e n t e l o r p e c a r e l e c o n s u m ă m ; d e f e b r a c o n s u m e r i s t ă î n t r e ț i n u t ă p e r m a n e n t d e m a r i l e c o r p o r a ț i i , d e p ă m â n t u l f e r t i l v â n d u t p e n i m i c , p e c a l e s ă f i e o t r ă v i t c u i n s e c t i c i d e ș i p e s t i c i d e , d e i z o l a r e a p r o f e s i o n i ș t i l o r î n f a v o a r e a i n c o m p e t e n ț i l o r s a u d e p r o f u n d a d e c ă d e r e m o r a l ă . P r o b l e m e l e p e c a r e l e a v e m s u n t a t â t d e c o m p l e x e ș i d e i n t e r d e p e n d e n t e î n c â t a c r e d e c ă e x i s t ă r e m e d i i g l o b a l e p e n t r u e l e î n s e a m n ă o n a i v i t a t e v e c i n ă c u o r b i r e a . N o i , c e i d i n T E I , c o n s i d e r ă m c ă n u e x i s t ă d e c â t s o l u ț i i „ l a f i r u l i e r b i i “ – s o l u ț i i d e m a r a t e ș i î n t r e ț i n u t e d e o a m e n i c a r e n u a ș t e a p t ă s u b v e n ț i i d e l a g u v e r n ș i s p o n s o r i z ă r i d e l a c o r p o r a ț i i p e n t r u a f a c e b i n e l e . O a m e n i l u c i z i ș i i n t e g r i , c a r e r i d i c ă s e m n e d e î n t r e b a r e a s u p r a d i r e c ț i e i î n c a r e s e î n d r e a p t ă l u m e a , c u n o i c u t o t . G r a b a î n c a r e s u n t e m s i l i ț i s ă t r ă i m n e ­ a c o n f i s c a t t i m p u l d e g â n d i r e – n u a v e m t i m p s ă d i s c e r n e m î n t r e b i n e ș i r ă u , î n t r e a d e v ă r ș i s i m u l a c r u , î n t r e i n f o r m a ț i e ș i m i n c i u n ă . I a r g r a b a n o a s t r ă ș i d e z i n f o r m a r e a s u n t e x t r e m d e p r o f i t a b i l e p e n t r u c e i c a r e n e r e p e t ă z i l n i c , f ă r ă î n c e t a r e , c ă s o l u ț i i l e u n i c e d e s u p r a v i e ț u i r e î n z i u a d e a s t ă z i s u n t : j o b ­ u r i l e e p u i z a n t e , c r e d i t e l e p e z e c i d e a n i p e n t r u a u t o t u r i s m e s a u l o c u i n ț e s c u m p e ș i i n e f i c i e n t e ș i c o n s u m u l d u s l a m a x i m . T E I s ­ a n ă s c u t p e n t r u a f a c e a c c e s i b i l e i n f o r m a ț i i l e c a r e d i n a m i t e a z ă a c e s t m o d d e g â n d i r e . C ă r ț i l e t r a d u s e d e n o i d e m o n s t r e a z ă f ă r ă g r e ș c ă s u n t e m , z i d e z i , c a p t i v i a i u n e i i m e n s e i l u z i i – a c e e a c ă n u p u t e m t r ă i d e c â t a ș a c u m t r ă i m a c u m :

s t r e s a ț i , o b o s i ț i , v l ă g u i ț i d e v i a ță , î n s t r ă i n a ț i d e v a l o r i l e f u n d a m e n t a l e c a r e n e î n d r e p t ăț e s c s ă n e n u m i m o a m e n i .

Î n c o n t r a u n u i S i s t e m a l c ă r u i m o d d e f u n c ț i o n a r e i m p l i c ă i n u n d a r e a c o n s t a n t ă c u f a l s e i n f o r m a ț i i , n e p r o p u n e m s ă o f e r i m p u b l i c u l u i a c e l e c u n o ș t i n ț e f o l o s i t o a r e , i g n o r a t e î n m o d s i s t e m a t i c d e „ m a i n s t r e a m “ d i n s i m p l u l m o t i v c ă d e p e u r m a l o r a u d e c â ș t i g a t n u m a i o a m e n i i , n u ș i c o r p o r a ț i i l e ș i g u v e r n e l e . Î n l o c d e r e z i d u u r i d e g â n d i r e a m b a l a t e ț i p ă t o r , o f e r i m a c c e s l a c u n o a ș t e r e a p r a c t i c ă . C o m p l e t g r a t u i t , d a r d i n d a r , f ă r ă p r e t e n ț i i , f ă r ă t r u f i e ș i f ă r ă c l a u z e a s c u n s e . O b i b l i o t e c ă a i n d e p e n d e n ț e i r e a l e f a ță d e S i s t e m u l a b s u r d î n c a r e a m f o s t a r u n c a ț i î n u l t i m i l e d e c a d e . O s e r i e d e c ă r ț i c a r e , n ă d ă j d u i m , v o r f i p a ș a p o r t u l d e i n d e p e n d e n ță î n g â n d i r e ș i î n f a p t e a l f i e c ă r u i a d i n t r e n o i . A ș a d a r , c u i s e a d r e s e a z ă î n p r i n c i p a l c ă r ț i l e t r a d u s e d e T E I ? O a m e n i l o r c a r e ș t i u c ă v e ș n i c i a n u s ­ a n ă s c u t l a s a t c a s ă m o a r ă l a o r a ș . C e l o r c a r e s ­ a u s ă t u r a t d e a s f a l t , d e b l o c u r i , d e r a t e ș i d e c r e d i t e ș i c a r e c a u t ă s ă i a s ă d i n a c e s t a n g r e n a j c â t m a i r e p e d e , d a r î n c ă n u a u c u r a j , p e n t r u c ă n u ș t i u c ă s e p o a t e ș i î n c ă n u ș t i u c u m s e f a c e . C e l o r c a r e v o r s ă a c u m u l e z e c u n o ș t i n ț e s o l i d e d e a g r i c u l t u r ă s u s t e n a b i l ă , p e r m a c u l t u r ă , a r h i t e c t u r ă e c o l o g i c ă , e n e r g i i a l t e r n a t i v e , t e h n i c i ș i t e h n o l o g i i d o m e s t i c e ș i m e ș t e ș u g u r i . C e l o r c a r e s i m t ș u b r e z e n i a s i s t e m u l u i ș i n a u f r a g i u l g l o b a l c ă t r e c a r e n e î n d r e p t ă m , o a m e n i l o r c a r e a u r e d u s s a u s e p r e g ă t e s c s ă r e d u c ă t u r a ț i a m o t o a r e l o r , p e n t r u c ă ș t i u c ă v i t e z a n u v a f a c e d e c â t s ă g r ă b e a s c ă ș i s ă a m p l i f i c e i m p a c t u l i n e v i t a b i l c u z i d u l . C e l o r c a r e ș t i u c ă r e v o l u ț i i l e î n c e p d i n p r a g u l p r o p r i e i c a s e ș i t o t a c o l o s e t e r m i n ă . Ță r a n i l o r n e s c â r b i ț i d e s a t ș i î n c ă n e d e s c u r a j a ț i , d a r ș i o r ăș e n i l o r c a r e î n c ă s t ă p â n e s c m a i b i n e t a s t a t u r a d e c â t g r e b l a . Î n f i n e , t u t u r o r c e l o r c a r e ș t i u c ă o r i c e b u c a t ă d e p ă m â n t v i n e l a p a c h e t c u f â ș i a n e m ă r g i n i t ă d e C e r d e d e a s u p r a e i .

T E I , s e p t e m b r i e 2 0 1 3

C a r t e a p e c a r e o c i
C a r t e a p e c a r e o c i

C a r t e a p e c a r e o c i t e ș t i a c u m p e e c r a n s a u o ț i i , d e j a t i p ă r i t ă , î n m â i n i , e s t e r e z u l t a t u l a s u t e d e o r e d e m u n c ă m i g ă l o a s ă – t r a d u c e r e , v e r i f i c a r e t e r m i n o l o g i c ă , a d a p t a r e , c o r e c t u r ă , e d i t a r e , p u n e r e î n p a g i n ă ș i d e s i g n . C a

a c e a s t ă c a r t e s ă s e p o a t ă n a ș t e , a f o s t n e v o i e d e n e n u m ă r a t e e ­ m a i l u r i ș i d e m i i d e c o r e c t u r i . N i c i u n m e m b r u a l g r u p u l u i T E I – f i e e l t r a d u c ă t o r p r o f e s i o n i s t s a u a m a t o r – n u e s t e p l ă t i t p e n t r u m u n c a s a ; t o t c e e a c e f a c e m , f a c e m g r a t u i t , f ă r ă s ă c e r e m b u r s e , s p o n s o r i z ă r i , f ă r ă s ă s o l i c i t ă m d o n a ț i i ș i f ă r ă s ă a ș t e p t ă m m e d a l i i , d i p l o m e ș i , e v e n t u a l , s t a t u i î n f a ț a m i n i s t e r u l u i a g r i c u l t u r i i . U n i i p o t n u m i a s t a s a c r i f i c i u , a l ț i i c i v i s m , a l ț i i t â m p e n i e c r a s ă ș i p i e r d e r e d e t i m p . T E I n u e s t e u m b r e l ă p e n t r u n i c i u n p a r t i d p o l i t i c s a u O N G ; n i c i u n u l d i n t r e n o i n u a r e d e g â n d s ă c a n d i d e z e l a p r e ș e d i n ț i e s a u m ă c a r p e n t r u u n p o s t l a c o n s i l i u l l o c a l l a u r m ă t o a r e l e a l e g e r i , n i c i u n u l d i n t r e n o i n u a r e f a b r i c ă d e p r o d u s i n s e c t i c i d e . D a r a s t a n u î n s e a m n ă c ă n u a v e m ș i n o i , l a r â n d u l n o s t r u , n e v o i e d e a j u t o r . Î n s c h i m b u l f a p t u l u i c ă , p r i n i n t e r m e d i u l n o s t r u , a i a c c e s g r a t u i t î n l i m b a r o m â n ă l a c ă r ț i d e i m p o r t a n ță f u n d a m e n t a l ă , p e c a r e n i c i o e d i t u r ă d i n R o m â n i a n u a a v u t p u t e r e a s a u c u r a j u l s ă l e t r a d u c ă , t e r u g ă m s ă n e d a i o m â n ă d e a j u t o r . D a c ă t e s i m ț i s t ă p â n p e o r i c e l i m b ă d e c i r c u l a ț i e i n t e r n a ț i o n a l ă ș i î ț i p o ț i s a c r i f i c a c â t e v a o r e l u n a r p e n t r u a t r a d u c e c â t e v a p a g i n i î m p r e u n ă c u n o i , d ă ­ n e d e ș t i r e l a a d r e s a d e m a i l : c a r t i . d i n . t e i @ g m a i l . c o m . C u c â t v o m f i m a i m u l ț i , c u a t â t v o m p u t e a t r a d u c e m a i m u l t e v o l u m e î n t r ­ u n t i m p d i n c e î n c e m a i s c u r t – p e r f o r m a n ță p e c a r e n i c i o e d i t u r ă , d i n R o m â n i a s a u c h i a r d i n s t r ă i n ă t a t e , p r o b a b i l c ă n ­ a a t i n s ­ o v r e o d a t ă . Ș i c h i a r d a c ă n u e ș t i a t â t d e d e p r i n s c u o l i m b ă s t r ă i n ă , t o t n e p o ț i f i d e m a r e f o l o s – d ă m a i d e p a r t e c a r t e a d e f a ță ș i c e l e l a l t e c ă r ț i d i n c o l e c ț i a T E I , a n u n ță ­ ț i p r i e t e n i i , r e c o m a n d ­ o , t i p ă r e ș t e ­ o , f ă ­ o c a d o u , u r m ă r e ș t e ­ n e p e b l o g u l „ C ă r ț i d i n t e i “ – c a r t i d i n t e i . w o r d p r e s s . c o m , F a c e b o o k – T E I T r a d u c e r i E c o l o g i c e I n d e p e n d e n t e ș i o r i u n d e v o m m a i a p ă r e a . P o ț i c h i a r s ă ­ ț i e n e r v e z i s o c r i i d â n d u ­ l e d i n c â n d î n c â n d c i t a t e d i n c ă r ț i l e t r a d u s e ș i p u b l i c a t e d e n o i , p r o m i t e m c ă n u n e s u p ă r ă m . S u n t e m s i g u r i c ă , p e m ă s u r ă c e c r e ș t e n u m ă r u l o a m e n i l o r c a r e ș t i u d e s p r e

T E I , c i t e s c ș i a p l i c ă c e l e s c r i s e î n c ă r ț i l e n o a s t r e , v o m f i o ț a r ă d i n c e î n c e m a i g r e u d e m i n ț i t , d e c o n t r o l a t ș i d e c u m p ă r a t . Î ț i m u l ț u m i m !

P e n t r u î n s c r i e r i , s u g e s t i i , r e c o m a n d ă r i , p r o p u n e r i e t c . :

c a r t i . d i n . t e i @ g m a i l . c o m

r i e t c . : c a r t i . d i n

P e n t r u a c t u a l i z ă r i ș i d e s c ă r c a r e a g r a t u i t ă a c ă r ț i l o r T E I :

c

a r t i d i n t e i . w o r d p r e s s . c o m

r T E I : c a r t i d i n t e i

T E I T r a d u c e r i E c o l o g i c e I n d e p e n d e n t e

T r a d u c e r i E c o l o g i

s

c r i b d . c o m / t e i _ i n d e p e n d e n t e

n t e s c r i b d . c o m / t e

i

s s u u

e

n . c a

. c o m

l a m e

/ t e i _ i n

o . c o m /

5 2
5
2

d e p e n d e n t e

a

c c o u n t s / 2 4 2 1 2

N O T Ă 1 3 P R E F A ȚĂ L A E

N O T Ă

1

3

P R E F A ȚĂ L A E D I Ț I A D I N 1 9 9 6

1

5

I N T R O

D

U C

E R E

1

7

A T E L I E R U L Ș I U N E L T E L E

1

9

Î N T R E B U I N Ț A R E A E C H E R U L U I P E N T R U D U L G H E R I E

2

6

Î N Ș I P E L Â N G Ă C A S Ă

3

5

H A M B A R E Ș I A N I M A L E

5

9

P Ă S Ă R I D E C U R T E Ș I A L B I N E

7 7

G R Ă D I N A Ș I L I V A D A

8 9

P Ă M Â N T Ș I L E M N

1 0 1

P O R Ț I Ș I U Ș I

1

1 2

A T U N C I C Â N D C O N S T R U I M

1

2

1

D A T E U T I L E

1 4

7

R e m a r c a b i l : a c e a

R e m a r c a b i l : a c e a s t ă c a r t e a r e m a i m u l t d e u n s e c o l v e c h i m e ș i t o t u ș i e s t e î n c ă a c t u a l ă . Î n t o a t e p e r i o a d e l e i s t o r i e i , c e i c a r e a u a l e s s ă t r ă i a s c ă „ a l t e r n a t i v “ a u f o l o s i t a c e e a ș i s o l u ț i e : a î n v ăț a s ă î n v e ț i p e n t r u a t r ă i c u m

a l e g i , i n d i f e r e n t d e l o c u l ș i t i m p u l l o r . M u l t e d i n t r e u n e l t e l e ș i p l a n u r i l e p r o p u s e p a r d e p ăș i t e , a c u m . I m a g i n a ț i ­ v ă î n s ă o f e r m ă î n c a r e l u c r a ț i f ă r ă c u r e n t e l e c t r i c . T e h n i c i l e i l u s t r a t e a i c i s u n t a ș a d a r u t i l e . F o l o s i n d u ­ l e , v o m p u t e a s ă l e g ă s i m p e c e l e p o t r i v i t e n o u ă , c a r e s e a p l i c ă f i e c ă r u i a i c i ­ a c u m . C ă c i u n a e s ă c r e ș t i c i r e z i î n c â m p i a A m e r i c i i , a l t a e s ă c u l t i v i p l a n t e î n C a r p a ț i . F i e c a r e l o c î ș i c e r e p r o p r i a s o c o a t ă p r i n a ș e z a r e , s e z o a n e , t e m p e r a t u r i , u m i d i t a t e , s p e c i i d e p l a n t e ș i a n i m a l e , t i p u l d e s o l , t i p u r i d e m a t e r i a l u z u a l e , o b i ș n u i n ț e l e l o c a l n i c i l o r . C e l m a i g r e u v a f i , p r o b a b i l , s ă r e n u n ță m l a a c e s t e a d i n u r m ă , l a o b i ș n u i n ț e . F ă r ă e l e ș i d o a r f ă r ă e l e , a c t u a l i t a t e a i n d i v i d u a l ă „ p r o p r i e ș i p e r s o n a l ă “ n e e s t e l a ­ n d e m â n ă . A ș a d a r , o a s e m e n e a c a r t e n e a r a t ă m a i d e g r a b ă c e e a c e n u e d e f ă c u t , d e c â t i n v e r s . V i a ț a e s t e a c e e a ș i , f ă r ă a f i u n i f o r m ă , î n f i e c a r e c o l ț ș i ­ n f i e c a r e c l i p i t ă a l u m i i . P u t e m s ă a l e g e m c u m s ă t r ă i m , i a r a t u n c i c â n d î n t â l n i m ș i a l ț i o a m e n i c a r e a u f ă c u t a s t a n e v a f i m a i u ș o r s ă l ă s ă m d e s c h i s ă c o n t i n u a r e a a c e s t u i m i r a c o l , d i n c a r e , d u p ă c u m a r a t ă r e z u l t a t e l e f i z i c i i c u a n t i c e , ș t i m m u l t m a i p u ț i n d e c â t n e p l a c e s ă c r e d e m . S i m p l e o b i ș n u i n ț e . D a c ă d i n p r u n c i e n i s ­ a r f i a r ă t a t c u m s ă t r ă i m c a î n g e r i o r i z e i , s u n t e m s i g u r i c ă a m f i f ă c u t ­ o . S ă l ă s ă m a s t ă p o s i b i l i t a t e m ă c a r c o p i i l o r c o p i i l o r R e m a r c a ț i o s u b l i n i e r e d i n i n t r o d u c e r e : a c e a s t ă c a r t e e s t e i m p o r t a n t ă p e n t r u c ă t e f a c e a t e n t l a d e t a l i i , f i i n d n e v o i t s ă l e a p l i c i î n c o t i d i a n u l p r o p r i e i v i e ț i , s ă î n ț e l e g i c ă e d e f o l o s s ă î ț i d a i c i n c i m i n u t e î n a i n t e d e a f a c e c e v a , p e n t r u a i n t r a „ î n l u c r u “ , m e d i t â n d a s u p r a a c e e a c e e d e f ă c u t . F i e c a r e l u c r u m a r e î n c e p e c u o p a u z ă b i n e m e r i t a t ă , s p u n e o v o r b ă . L u c r u l t e î n v a ță s ă l u c r e z i , s p u n e o a l t a – T E I .

Î n a n u l 1 9 7 2 , d u p ă

Î n a n u l 1 9 7 2 , d u p ă u n s c u r t ș i f ă r ă s u c c e s e x p e r i m e n t u r b a n , m ­ a m m u t a t î n t r ­ o g o s p o d ă r i e s ă r a c ă c i o a s ă , î n c e n t r u l s t a t u l u i M a i n e C o a s t – a s e m e n e a m u l t o r a d i n g e n e r a ț i a m e a c a r e a u m i g r a t s p r e l o c u r i p r e c u m O r e g o n ș i M o n t a n a ,

h o t ă r â ț i s ă t r ă i a s c ă d e p a r t e d e s o c i e t a t e a c a r e n e c o n s i d e r a c a f i i n d n i m i c m a i m u l t d e c â t p r o d u c ă t o r i ș i c o n s u m a t o r i d e b u n u r i . A m f ă c u t a s t a c a s ă n e c â ș t i g ă m t r a i u l d i n r o d u l m u n c i i p r o p r i i l o r m â i n i , s ă d e v e n i m u n T h o r e a u 1 a l z i l e l o r n o a s t r e , m u n c i n d p ă m â n t u l ș i a v â n d o s t r â n s ă l e g ă t u r ă c u n a t u r a , t r ă i n d p a r c ă î n r i t m u l m e l o d i i l o r f o r m a ț i e i T h e G r a t e f u l D e a d 2 . P u ț i n i d i n t r e a m f ă c u t î n s ă m a i m u l t d e c â t o p l i m b a r e p r i n s o a r e l e d i n B o s t o n C o m m o n o r i G o l d e n G a t e P a r k , c e e a c e n u n e d e r a n j a î n s ă . N o i e r a m b a b y b o o m e r s 3 . E r a m g e n i a l i , i n t e l i g e n ț i , a t o t ș t i u t o r i . M o t h e r E a r t h N e w s 4 n e g h i d a c a l e a , l a f e l c a ș i T h e W h o l e E a r t h C a t a l o g ș i L i v i n g o n t h e E a r t h 5 . T o t c e a v e a m n e v o i e e r a u c ă r ț i l e p o t r i v i t e ș i o s a l o p e t ă . C ă c i c â t d e g r e u p o a t e f i s ă t r ă i e ș t i l a ț a r ă ? D e s t u l d e g r e u , d u p ă c u m s ­ a a r ă t a t . E x p e r i e n ț a p r a c t i c ă p e c a r e o a v e a g e n e r a ț i a a u t o r i l o r c a r e a u a l e s z o n a r u r a l ă a r p u t e a f i d e s c r i s ă î n t r ­ u n m o d f o a r t e d e l i c a t c a f i i n d r e c e n t ă ș i s u p e r f i c i a l ă , l u c r u d e c a r e n e ­ a m d a t s e a m a d e î n d a t ă c e g o s p o d ă r i i l e n o a s t r e a u a v u t n e v o i e d e l u c r u r i e s e n ț i a l e , p e c a r e m e n t o r i i n o ș t r i l e c u n o ș t e a u d o a r l a u n n i v e l a b s t r a c t , n i c i p e d e p a r t e î n d e t a l i u : c o t e ț e p e n t r u p ă s ă r i , s p a ț i i d e d e p o z i t a r e a c e r e a l e l o r , f i l t r e p e n t r u c i s t e r n e . A ș a c ă p ă s ă r i l e n o a s t r e a u r ă m a s f ă r ă a d ă p o s t , c e r e a l e l e n u a u f o s t d e p o z i t a t e c o r e s p u n z ă t o r ș i c i s t e r n e l e c u a p ă d e p l o a i e a u f o s t f i l t r a t e d o a r p r i n n i ș t e b u c ăț i d e s t i c l ă c a r e a r ă t a u d e j a p r e c u m c e ș t i l e b u n i c i i , c u n u a n ț e t r a n d a f i r i i p e a l o c u r i . E u e r a m c e v a m a i e x p e r i m e n t a t f a ță d e m a j o r i t a t e a î n c e e a c e p r i v e ș t e v i a ț a l a ț a r ă , c r e s c u t f i i n d î n t r ­ o f e r m ă . D a r a m a f l a t d e s t u l d e r e p e d e c ă a m o ță i l a u n c u r s d e a g r i c u l t u r ă n u e t o t u n a c u a î n t r e ț i n e o g o s p o d ă r i e î n M a i n e . A p o i a m g ă s i t C A R T E A , p r ă f u i t ă , u i t a t ă î n t r ­ u n m a g a z i n d e v e c h i t u r i d i n t r ­ o i n t e r s e c ț i e , ș i d e î n d a t ă t o a t e c e l e l u c r a t e d e m i n e î n f e r m ă a u c ă p ă t a t u n a e r p r o f e s i o n a l : p ă s ă r i l e a u a v u t c o t e ț e , c e r e a l e l e a u f o s t d e p o z i t a t e . M a i i m p o r t a n t

1 v e z i r o m a n u l W a l d e n d e H . D . T h o r e a u – T E I

2 F o r m a ț i e d e m u z i c ă d i n S U A – T E I

3 g e n e r a ț i a c e l o r n ă s c u ț i î n t r e 1 9 4 6 ș i 1 9 6 4 ­ T E I

4 t i t l u l u n e i r e v i s t e e c o l o g i c e d i n S U A a c e l o r a n i – T E I

5 t i t l u r i l e a l t o r r e v i s t e d e p r o f i l – T E I

d e c â t a t â t , c e r e a l e l e s ­ a u u s c a t m a i r e p e d e ş i n u a u f o s t m â n c a t e d e r o z ă t o a r e ; p ă s ă r i l e a u f o s t m a i s ă n ă t o a s e ș i a u p r o d u s m a i m u l t e o u ă c u m a i p u ț i n ă m â n c a r e . V o l u m u l F e r m a o a m e n i l o r . F a c e r e a u n e l t e l o r d a t e a z ă d i n p e r i o a d a d e a u r a a g r i c u l t u r i i a m e r i c a n e , c â n d f e r m i e r i i s e p u t e a u î n t r e ț i n e s i n g u r i , p r o d u c â n d t o t c e a v e a u n e v o i e c u c e e a c e a v e a u l a î n d e m â n ă . E s t e o c a r t e s u f i c i e n t d e r e c e n t ă î n c â t s ă f i e r e l e v a n t ă d i n p u n c t d e v e d e r e t e h n o l o g i c ș i î n a c e l a ș i t i m p s u f i c i e n t d e v e c h e î n c â t s ă f i e l i p s i t ă d e i n f l u e n ț e l e n e g a t i v e a l e p u b l i c i t ăț i i c o n s u m a t o r i s t e ș i s t a n d a r d e l o r s a l e f a l s e . C a r t e a c o n ț i n e a t â t i n s t r u c ț i u n i f o l o s i t o a r e , c â t ș i o p a r t e d i n n o s t a l g i a c u l t u r i i a m e r i c a n e . Î n p a g i n i l e a c e s t u i v o l u m v e ț i g ă s i i n s t r u c ț i u n i d e t a l i a t e p e n t r u a c o n s t r u i l u c r u r i l e f ă r ă d e c a r e o f e r m ă m i c ă s a u o g o s p o d ă r i e p u r ș i s i m p l u n u p o a t e f u n c ț i o n a , î m p r e u n ă c u s f a t u r i v a l o r o a s e d e s p r e c u m s ă c o n s t r u i e ș t i l u c r u r i î n g e n e r a l , i n c l u z â n d c e a m a i b u n ă d e s c r i e r e a c e l e i m a i f o l o s i t o a r e ș i î n a c e l a ș i t i m p a c e l e i m a i p u ț i n a p r e c i a t e u n e l t e d i n t r u s a c u s c u l e : e c h e r u l d e t â m p l ă r i e . P r o i e c t e l e d e s c r i s e î n a c e a s t ă c a r t e s u n t v a r i a t e , î n c e p â n d d e l a c e l e f ă c u t e d i n c u r i o z i t a t e , c u m a r f i o m a ș i n ă d e s p ă l a t r u f e p u s ă î n m i ș c a r e d e o b i c i c l e t ă , p â n ă l a c e l e a b s o l u t e s e n ț i a l e – s a n i e d e t r a n s p o r t î m b u n ă t ăț i t ă , c o t e ț e p o r t a b i l e p e n t r u p ă s ă r i , s c a r ă u ș o a r ă p e n t r u l i v a d ă , p o d c o n s t r u i t p e s c h e l e t d e l e m n , s t â l p d e g a r d , p l u g p e n t r u s c o a t e r e a r ă d ă c i n i l o r , p o r ț i c a r e s e r i d i c ă d e a s u p r a n ă m e ț i l o r d e z ă p a d ă ș i c e a m a i f o l o s i t o a r e u n e a l t ă p e c a r e a m g ă s i t ­ o v r e o d a t ă , t ă i e t o r u l d e l e m n e , d e s c r i s î n a m ă n u n t , c u c a r e a m e c o n o m i s i t n e n u m ă r a t e o r e î n î n c e r c a r e a d e a e c h i l i b r a u n b o c d e l e m n î n c â t s ă î l p o t t ă i a c u t o p o r u l . A g r i c u l t u r a ș i g o s p o d ă r i a s u n t m u n c i g r e l e , i a r r e z u l t a t e l e p e t e r m e n l u n g s e o b ț i n p r i n r e d u c e r e a a t â t a c a n t i t ăț i i d e l u c r u , c â t ș i a c h e l t u i e l i l o r a f e r e n t e . F e r m a o a m e n i l o r . F a c e r e a u n e l t e l o r , c e a m a i f o l o s i t o a r e ș i p r e c i s ă c a r t e p e n t r u a f a c e c e l e a m i n t i t e m a i s u s ș i m u l t e a l t e l e .

J a m e s R . B a b b

S u c c e s u l r e v i n e a

S u c c e s u l r e v i n e a c e l u i o m c a r e m u n c e ș t e î n a ș a f e l î n c â t e f o r t u r i l e s a l e s ă

a d u c ă c e l e b u n e r e z u l t a t e , n u o m u l u i c a r e p u r ș i s i m p l u m u n c e ș t e d i n g r e u .

L u c r u r i l e c a r e c o n t e a z ă p e n t r u a s t a s u n t c u n o ș t i n ț e l e p r a c t i c e , u n e l t e l e ș i

e c o n o m i a . U t i l a j e c a r e u ș u r e a z ă m u n c a a u r e v o l u ț i o n a t a t â t m e ș t e ș u g u l , c â t ș i i n d u s t r i a . A u t r a n s f o r m a t a g r i c u l t u r a î n t r ­ o i n d u s t r i e ș i o ș t i i n ță a p o s i b i l i t ăț i l o r n e g â n d i t e ș i i m p o s i b i l d e d o b â n d i t a c u m c â t e v a s u t e d e a n i . Î n s ă n u e s u f i c i e n t c a f e r m a m o d e r n ă s ă f i e e c h i p a t ă c u c e l e m a i b u n e u n e l t e ș i u t i l a j e d i s p o n i b i l e p e p i a ță , c i e n e v o i e ș i s ă ș t i i c u m t r e b u i e f o l o s i t e ș i c u m p o t f i r e p a r a t e . S u n t m u l t e u n e l t e c a r e n u s u n t p r o d u s e d e n i c i o f a b r i c ă ș i n u s u n t v â n d u t e î n n i c i u n m a g a z i n , d a r c a r e p o t f i c o n s t r u i t e d e c ă t r e o r i c e o m i n t e l i g e n t c a s ă î l a j u t e s ă e c o n o m i s e a s c ă b a n i , m u n c ă ș i t i m p . O a m e n i i i n v e n t i v i c o n s t r u i e s c î n p e r m a n e n ță u n e l t e s i m p l e d a r v a l o r o a s e d i n p r o p r i a e x p e r i e n ță , c a r e s ă î i a j u t e î n m u n c a l o r . A c u m l e s e l e c t a m p e c e l e m a i b u n e d i n t r e e l e ș i l e p u b l i c ă m î n a c e a s t ă c a r t e . Î n c e r c ă m p r i n c u v i n t e ș i i m a g i n i s ă e x p l i c ă m î n m o d c l a r c u m s ă c o n s t r u i ț i f i e c a r e d i n t r e a c e s t e u n e l t e . T o a t e c e l e d e s c r i s e a u f o s t c o n s t r u i t e ș i t e s t a t e . U n e l e d i n t r e e l e s u n t v e c h i , m a j o r i t a t e a s u n t n o i , d a r t o a t e s u n t f o a r t e f o l o s i t o a r e î n s i t u a ț i i l e p e n t r u c a r e a u f o s t c o n s t r u i t e . E l e r e p r e z i n t ă s u c c e s u l d a t o r a t e x p e r i e n ț e i f e r m i e r i l o r ș i a a l t o r m u n c i t o r i d e s c h i ș i l a m i n t e d e p e t o t c u p r i n s u l S t a t e l o r U n i t e . A c e a s t ă c a r t e e s t e m u l t m a i c u p r i n z ă t o a r e d e c â t o a r a t ă t i t l u l . C o n ț i n e ș i u n c a p i t o l d e s p r e e c h e r ș i î n t r e b u i n ță r i l e l u i , s u b i e c t c a r e n u a f o s t t r a t a t d e n i c i o a l t ă c a r t e î n t r ­ u n m o d a t â t d e u ș o r d e î n ț e l e s ș i l i p s i t d e f o r m u l e m a t e m a t i c e c o n f u z e . C a p i t o l u l a c e l a e s t e d e d i c a t î n m o d s p e c i a l c i t i t o r i l o r n o ș t r i . D e a s e m e n e a v o m p r e z e n t a c â t e v a p l a n u r i p e n t r u c a s ă ș i h a m b a r c a r e v o r f i a p r e c i a t e d e c ă t r e c e i c a r e s e g â n d e s c s ă c o n s t r u i a s c ă . P e l â n g ă b e n e f i c i i l e d i r e c t e r e z u l t a t e d i n f o l o s i r e a u n e l t e l o r d e s c r i s e î n a c e s t e p a g i n i , s c o p u l c ă r ț i i d e a e d u c a c i t i t o r u l s ă î n ț e l e a g ă c ă î i e d e r e a l f o l o s s ă g â n d e a s c ă a s u p r a m u n c i i p e c a r e o f a c e , p e n t r u a o f a c e î n c e l m a i u ș o r f e l , i e f t i n ș i r a p i d . A v e m î n c r e d e r e î n c i t i t o r i i n o ș t r i c ă v o r f a c e p r o g r e s e c ă t r e m a i m u l t ă p r o s p e r i t a t e , f e r i c i r e ş i î m p l i n i r e .

Î n a i n t e d e a î n c e r c a s ă c o n s t r u i ț i c l ă d i r i d u p ă s c h e m e l e d i n a c e a s t ă c a r t e , c o n s u l t a ț i u n a r h i t e c t . N o t a ț i i l e c o n s t r u c t o r i l o r a m e r i c a n i d e l a s f â r ș i t u l a n i l o r 1 8 0 0 ș i î n c e p u t u l a n i l o r 1 9 0 0 s u n t f o a r t e d i f e r i t e d e c e l e d e a s t ă z i . F o l o s i ț i e x e m p l e l e i l u s t r a t e î n c a r t e m a i d e g r a b ă c a m o d e l e d e g â n d i r e a u n e i c l ă d i r i , n u c a s c h e m e i n g i n e r e ș t i d e c o n s t r u c ț i e . ­ T E I

F ă r ă n i c i o î n d o i a

F ă r ă n i c i o î n d o i a l ă , a i c i e s t e l o c u l t u t u r o r u n e l t e l o r f o l o s i t o a r e î n g o s p o d ă r i e . V o m î n c e p e c u u n e l t e l e t â m p l a r u l u i ș i l o c u l î n c a r e l e f o l o s i m ș i l e d e p o z i t ă m . C ă c i f i e c a r e f e r m i e r t r e b u i e s ă a i b ă u n a t e l i e r î n c a r e s ă p o a t ă l u c r a ș i c o n s t r u i l u c r u r i

a t u n c i c â n d v r e m e n u î i p e r m i t e s ă l u c r e z e a f a r ă s a u a t u n c i c â n d n u p r e a a r e c e f a c e p e a f a r ă . E c o n o m i a ș i c h i b z u i n ț a c e r c a f e r m i e r u l s ă a i b ă u n s e t d e a s e m e n e a u n e l t e ș i s ă l e p ă s t r e z e î n t r ­ o b u n ă s t a r e d e u t i l i z a r e . Î n p r i m u l r â n d a r e n e v o i e d e u n b a n c d e l u c r u , l u n g , r e z i s t e n t , d r e p t ș i n e t e d , i a r d e a s u p r a l u i p e r a f t u r i s a u a l ă t u r i , î n t r ­ o t r u s ă , s c u l e l e , a ș e z a t e î n o r d i n e , p e n t r u a f i u ș o r d e g ă s i t . M a i j o s e s t e d o a r o s e l e c ț i e d e u n e l t e c a r e v ă v o r f i f o l o s i t o a r e .

U n f e r ă s t r ă u d e s p i n t e c a t ; u n f e r ă s t r ă u d e r e t e z a t ; u n f e r ă s t r ă u c u c o a d ă d e ș o a r e c e ; o r i n d e a p e n t r u ș l e f u i t ș i f i n i s a t ș i u n a p e n t r u î m b i n ă r i ; o c u ț i t o a i e ; d o u ă ­ t r e i d ă l ț i p e n t r u l e m n d e d i f e r i t e m ă r i m i ș i o d a l t ă p e n t r u m e t a l ; d o u ă t r e i d ă l ț i c u r b a t e ; o s e c u r e b u n ă ; d o u ă t r e i c i o c a n e , p r i n t r e c a r e ș i u n c i o c a n u ș o r c u c a p m i c ș i u n c i o c a n c u c a p n e t e d ș i g h e a r ă ; u n s e t d e p e n e d e d i f e r i t e m ă r i m i ; u n u l s a u m a i m u l t e s f r e d e l e ; u n b a r o s ; u n s e t d e c u i e ; o b o r m a ș i n ă m a r e ș i u n a m i c ă ; u n ș u b l e r ; u n b o l o b o c ; o c u t i e p e n t r u g h i d a r e a t ă i e t u r i l o r ; u n e c h e r b u n ; c o m p a s d e m â n ă ș i d e g r o s i m e ; c l e ș t i d e t ă i a t ; o p e r e c h e d e c l e ș t i m a r i ș i u n a d e c l e ș t i m i c i ; o p i l ă d e u z g e n e r a l ; o p i l ă c u s u p r a f a ță p l a n ă ; c e l p u ț i n o p i l ă t r i u n g h i u l a r ă ș i u n a r o t u n d ă d e m ă r i m e m e d i e . C e l c a r e c u m p ă r ă u n e l t e i e f t i n e n u f a c e e c o n o m i e . D a r î n a c e e a ș i m ă s u r ă t r e b u i e e v i t a t ă ș i e x t r a v a g a n ț a , c u c o n d i ț i a d e a f i s i g u r c ă u n e l t e l e p e c a r e l e c u m p ă r a ț i s u n t d i n m a t e r i a l e d e c a l i t a t e . U n s f a t b u n a r f i s ă a v e ț i a l ă t u r i u n t â m p l a r b u n a t u n c i c â n d v r e ț i s a v ă a c h i z i ț i o n a ț i u n e l t e , c a s ă v ă p o a t ă î n d r u m a . S ă a v e ț i l a î n d e m â n ă î n a t e l i e r o s e l e c ț i e v a r i a t ă d e c u i e , c u i e f ă r ă c a p ș i p i o n e z e , ș u r u b u r i , n i t u r i , b o l ț u r i , ș a i b e ș i p i u l i ț e ș i c â t e v a a r t i c o l e d i n a r s e n a l u l c o n s t r u c t o r u l u i d e c a r e p r o b a b i l o s ă f i e n e v o i e c u d i f e r i t e o c a z i i , c u m a r f i b a l a m a l e , c l e m e , c a p s e ș i h â r t i e a b r a z i v ă . S ă a v e ț i u n b u n f i r c u p l u m b , c r e t ă ș i c r e i o n , u n b o r c a n c u l i p i c i l i c h i d ș i c i m e n t . F a c e ț i t o t p o s i b i l u l c a a t e l i e r u l s ă f i e a p r o v i z i o n a t c u l e m n u s c a t , a t â t d e e s e n ță t a r e , c â t ș i m o a l e . Pe bancul de lucru ar trebui să fie fixată o menghină. Nu una scumpă, dar să fie de mărime medie și puternică. Ar fi bine să aveți și o pereche de capre pentru suport, o bancă pentru lucrat lemnul verde, o nicovală mică și o piatră de polizor. Fiecare fermier are o piatră de polizor undeva prin gospodărie, dar e practic să ai una bună în atelier, l a î n d e m â n ă .

U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r
U n c o l ț a l a t e l i e r

U n c o l ț a l a t e l i e r u l u i a r t r e b u i s ă f i e r e z e r v a t p e n t r u t o t c e ț i n e d e v o p s e l e ș i a r t r e b u i s ă i n c l u d ă v o p s e a g a t a a m e s t e c a t ă d e d i f e r i t e c u l o r i ș i n u a n ț e , u l e i d e i n b r u t , u l e i d e i n f i e r t , t e r e b e n t i n ă , l a c , c h i t , c u i e p e n t r u m o n t a r e a g e a m u r i l o r , p e n s u l e d e d i f e r i t e m ă r i m i , u n b u n c u ț i t p e n t r u c h i t ș i c â t e v a p l ă c i d e s t i c l ă d e d i f e r i t e m ă r i m i c a r e p o t f i f o l o s i t e f ă r ă a l t e m o d i f i c ă r i . U n f e r m i e r t r e b u i e s ă p o a t ă s ă f a c ă l i p i t u r i m e t a l i c e d a c ă e n e v o i e . E l a r e n e v o i e d e u n c i o c a n d e l i p i t , n i ș t e a l i a j p e n t r u l i p i t u r i , r ăș i n ă , p a s t ă d e l i p i t ș i d e u n c u p t o r m i c p e n t r u a î n c ă l z i c i o c a n u l d e l i p i t . A r f i f o a r t e c o s t i s i t o r s ă c u m p ă r a ț i d i n t r ­ o d a t ă t o a t e l u c r u r i l e p e c a r e l e ­ a m m e n ț i o n a t , d a r n i c i n u e n e v o i e , p e n t r u c ă p u t e ț i s ă l e a c h i z i ț i o n a ț i t r e p t a t , p e m ă s u r ă c e a v e ț i n e v o i e d e e l e ș i v i l e v e ț i p e r m i t e , p â n ă r e u ș i ț i s ă l e a v e ț i p e t o a t e . O r i c â n d s e s t r i c ă c e v a , s e u z e a z ă s a u s e p i e r d e , t r e b u i e î n l o c u i t c a s ă f i e t o t t i m p u l p r e g ă t i t e d e l u c r u . O r i d e c â t e o r i c e v a d i n g o s p o d ă r i e s e d e f e c t e a z ă , t r e b u i e s ă f i e r e p a r a t . D e m u l t e o r i , d a c ă p e t r e c e ț i c â t e v a m i n u t e p e n t r u a r e p a r a c e v a d e î n d a t ă c e a f o s t o b s e r v a t ă d e f e c ț i u n e a , s e p o t m i c ș o r a p o s i b i l e l e c o s t u r i ; d a r d a c ă r e p a r a ț i a s e a m â n ă , e p o s i b i l s ă n u m a i p o a t ă f i r e p a r a t ă m a i t â r z i u , i a r c o s t u r i l e v o r f i m u l t m a i m a r i . U n f e r m i e r g o s p o d a r a r e g r i j ă c a t o a t e l u c r u r i l e s ă f i e î n b u n e c o n d i ț i i d e f u n c ț i o n a r e . N u c e e a c e c â ș t i g ă m n e f a c e b o g a ț i , c i c e e a c e e c o n o m i s i m . E s t e l a f e l d e i m p o r t a n t s ă i d e n t i f i c i p i e r d e r i l e p e c â t e s ă g ă s e ș t i p r o f i t u r i s u b s t a n ț i a l e .

s e ș t i p r o f i t u r i s u

D a c ă s u p r a f a ț a p i e t r e i e s t e t a r e ș i n e t e d ă , p u n e ț i n i ș t e n i s i p p e e a l a f i e c a r e c â t e v a m i n u t e p â n ă c â n d î ș i p i e r d e n e t e z i r e a p e n t r u c a p i a t r a s ă t a i e d i n n o u c a l a î n c e p u t . P i a t r a p o a t e a j u n g e î n a c e a s t ă c o n d i ț i e p e n t r u

c ă

m e t e o . C e l m a i b i n e e s t e c a

p i a t r a

u n d e v a î n ă u n t r u ș i a c o p e r i t ă , d a r d a c ă a c e s t l u c r u n u e s t e p o s i b i l p o a t e f i p u s ă s u b u n c o p a c ș i a c o p e r i t ă c u o c u t i e a t u n c i c â n d n u e s t e f o l o s i t ă . A ț i f i s u r p r i n ș i v ă z â n d c â t d e u ș o r e s ă p u i î n m i ș c a r e r o a t a c u p u ț i n u l e i a d ă u g a t l a r u l m e n ț i . C â t e v a

a

f o s t e x p u s ă c o n d i ț i i l o r

s ă

f i e

I N S T A L A Ț I E P E N T R
I N S T A L A Ț I E
P E N T R U A S C U Ț I T
P R A C T I C Ă
C U P I A T R A

d e p o z i t a t ă

p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f
p i c ă t u r i d e p a r a f

p i c ă t u r i d e p a r a f i n ă v o r f a c e c a m u c h i a p i e t r e i s ă t a i e d i n n o u , i a r d a c ă s e r o t e ș t e g r e u , p u ț i n u l e i s a u v a s e l i n ă o v o r f a c e s ă s e m i ș t e u ș o r . E s t e d i f i c i l s ă s t a ț i î n t r ­ u n p i c i o r ș i s ă f o l o s i ț i p e d a l a c u c e l ă l a l t p i c i o r . M u n c a p o a t e f i u ș u r a t ă p r i n f i x a r e a a d o u ă s c â n d u r i î n p r e l u n g i r e a c a d r u l u i ș i m o n t a r e a u n e i ș e i p e n t r u ș e z u t , c o n f o r m i l u s t r a ț i e i . O p i a t r ă d e n i v e l a t ă t r e b u i e m i c ș o r a t ă ș i ș l e f u i t ă . A s t a s e p o a t e f a c e p r i n f o l o s i r e a p i e t r e i p e u s c a t , f ă r ă l u b r i f i a n t , p e n t r u a a s c u ț i o b u c a t ă d e ț e a v ă .

N a t u r a b u n ă e s t e l a f e l d e c o n t a g i o a s ă c a ș i p o j a r u l . Z â m b i ț i f r u m o s d i m i n e a ț a c â n d v ă t r e z i ț i ș i p r i v i ț i c u m t o ț i v ă v o r î n t â m p i n a c u u n c h i p p r i m i t o r .

v o r î n t â m p i n a c u u n

N I C O V A L Ă

D I N

Ș I N Ă

D E

C A L E F E R A T Ă

I C O V A L Ă D I N Ș I N Ă D E

O n i c o v a l ă c o n s t r u i t ă î n c u r t e s e p o a t e f a b r i c a d i n t r ­ o b u c a t ă d e 1 2 0 c m d e ș i n ă d e c a l e f e r a t ă f i x a t ă p e d o u ă c a p r e d e s u p o r t , c a î n s c h i ț a a l ă t u r a t ă :

A c e s t m o n t a j v a p u t e a r e z i s t a l a m u l t e l o v i t u r i ș i s e v a d o v e d i f o l o s i t o r î n m u l t e c a z u r i . Ș i n a d e c a l e f e r a t ă a r e f o r m a n e c e s a r ă p e n t r u a p u t e a c o n s t r u i o n i c o v a l ă .

e n t r u a p u t e a c o n s t

C H E I E F R A N C E Z Ă C U M A N I V E L Ă

l ă . C H E I E F R A N C E Z Ă

O c h e i e f o a r t e f o l o s i t o a r e î n m u l t e s i t u a ț i i , p r e c u m c o n s t r u i r e a p o r ț i l o r ș i a d i f e r i t e o r a l t o r i n v e n ț i i p e n t r u c a r e s e f o l o s e s c b o l ț u r i m i c i , e s t e i l u s t r a t ă a i c i . D e m o n t a ț i m â n e r u l d i n l e m n d e l a o c h e i e f r a n c e z ă m i c ă ș i s u d a ț i p a r t e a m e t a l i c ă d e m a n i v e l a u n e i m a ș i n i d e g ă u r i t m a n u a l e a s e m ă n ă t o r i l u s t r a ț i e i . A c e a s t a p e r m i t e î n ș u r u b ă r i r a p i d e a b o l ț u r i l o r m i c i . A c o l o u n d e s u n t a t â t d e m u l t e l u c r u r i d e f ă c u t c a l a o f e r m ă , e s t e p r a c t i c s ă f a c i l u c r u r i l e î n m o d u l c e l m a i u ș o r ș i m a i r a p i d . A c e a s t ă u n e a l t ă v ă a j u t ă s ă e c o n o m i s i ț i t i m p .

Î n v ăț a ț i s ă t r ă i ț i ș i t r ă i ț i c a s ă ­ n v ăț a ț i , F o c u l c a r e a r d e i g n o r a n ț a a ț â ț a ț i D i n m i c i l e s a r c i n i m a r e r ă s p l a t ă c ă p ă t a ț i . B a y a r d T a y l o r

U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a
U n a d i n t r e c e l e m a

U

n a d i n t r e c e l e m a i p r a c t i c e u n e l t e p e n t r u o f e r m ă e s t e c a p r a p e n t r u l u c r a t l e m n u l . F a c e ț i

o

c a p r ă î n a l t ă d e 1 , 5 m d i n t r ­ o s c â n d u r ă b u n ă d e 5 c m g r o s i m e c , n i v e l a ț i m a r g i n i l e c a s ă

f i e c o n f o r t a b i l ă p e n t r u ș e z u t . D e a s u p r a e i , p o z i ț i o n a ț i î n c l i n a t o a l t ă p l a t f o r m ă b , p r i n c a r e f a c e ț i o g a u r ă î n c a r e c l e m a a v a f u n c ț i o n a .

C l e m a t r e b u i e s ă f i e f ă c u t ă d i n t r ­ u n l e m n d e e s e n ță t a r e c a r e s ă f i e r e z i s t e n t ș i s ă n u s e f i s u r e z e . C o a d a f t r e b u i e s ă f i e o e x t e n s i e a c l e m e i a .

r e b u i e s ă f i e o e x t e

C A P R Ă P E N T R U L U C R A T L E M N U L

C â t e v a g ă u r i î n s c â n d u r ă v o r p e r m i t e c l e m e i s ă f i e r i d i c a t ă p e n t r u a p u t e a p r i n d e

b u c ăț i d e l e m n d e d i m e n s i u n i m a i m a r i . P e d a l a g e s t e f i x a t ă d e c ă t r e o p a n ă î n p u n c t u l h .

P e n t r u a f o l o s i a c e a s t ă c a p r ă , l u c r ă t o r u l t r e b u i s ă î ș i p u n ă p i c i o r u l p e p e d a l ă , s ă i n t r o d u c ă

l e m n u l c e v a u r m a s ă f i e p r i n s î n c l e m ă s u b m a r g i n e a c l e m e i a ș i s ă a p e s e p e d a l a î n f a ță .

A c e a s t a v a p r i n d e l e m n u l î n c l e m ă ș i v a p e r m i t e f o l o s i r e a c u ț i t o a i e i î n t r ­ u n m o d m u l t m a i

p r a c t i c ș i m a i r a p i d c a l a o m e n g h i n ă .

t i c ș i m a i r a p i d c a l
t i c ș i m a i r a p i d c a l

L

a o f e r m ă e s t e î n t o t d e a u n a

n

e v o i e d e o a s t f e l d e c a p r ă d e

s u p o r t p r e c u m c e a d i n i m a g i n e . N u d o a r p e n t r u t â m p l ă r i e , d a r ș i î n m u l t e a l t e

s i t u a ț i i e s t e n e c e s a r u n a s t f e l d e t i p d e s u p o r t . A c e a s t ă c a p r ă

m i c ă e s t e î m b u n ă t ăț i t ă f a ță d e

o c a p r ă n o r m a l ă f i x ă p r i n f a p t u l c ă s e p o a t e î n c h i d e / p l i a a t u n c i c â n d n u e s t e f o l o s i t ă , p e n t r u a o c u p a c a t m a i p u ț i n s p a ț i u .

t r u a o c u p a c a t m a i p

C A P R Ă

D E S U P O R T

P R E G Ă T I T Ă

P E N T R U F O L O S I R E

E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d
E s t e c o n s t r u i t ă d

E s t e c o n s t r u i t ă d i n s c â n d u r i t ă i a t e î n f â ș i i , c e l e d o u ă s c â n d u r i o r i z o n t a l e d i n p a r t e a d e s u s f i i n d p r i n s e î m p r e u n ă c u b a l a m a l e , p r e c u m î n i m a g i n e . A t u n c i c â n d e s t e î n f o l o s i n ță , p i c i o a r e l e s u n t ț i n u t e d e p ă r t a t e d e c ă t r e c â r l i g e l u n g i , c a î n i m a g i n e .

C â n d a g r i c u l t u r a î n c e p e , a l t e a r t e o u r m e a z ă . D e a c e e a , f e r m i e r i i s u n t f o n d a t o r i i c i v i l i z a ț i e i . – D a n i e l W e b s t e r

i c i v i l i z a ț i e i . – D

Î M P L E T I R E A S Â R M E I

D a n i e l W e b s t e r Î M P

A c e a s t ă m i c ă u n e a l t ă p o a t e f a c e c e a m a i p u t e r n i c ă ș i m a i b u n ă î m b i n a r e . E s t e o f â ș i e d e f i e r , l a t ă d e 2 , 5 c m ș i g r o a s ă d e 0 , 3 c m . U n u l d i n t r e c a p e t e e s t e t ă i a t p e n t r u a f i m a i î n g u s t ș i e s t e î n d o i t s u b f o r m a u n u i c â r l i g s u f i c i e n t d e m a r e p e n t r u a s e p o t r i v i c e l u i m a i g r o s f i r c a r e t r e b u i e l i p i t / î m b i n a t . D e a m b e l e p ă r ț i a l e a c e s t u i a s u n t d o u ă a d â n c i t u r i o b ț i n u t e p r i n p i l i r e , a s e m ă n ă t o r i m a g i n i i . Î n p a r t e a d i n d r e a p t a , p r e s a e s t e i l u s t r a t ă c a f i i n d p o z i ț i o n a t ă p e f i r . P e n t r u a e f e c t u a o î m b i n a r e , p r e s a t r e b u i e r o t i t ă î n s p a t e , c a î n p a r t e a d r e a p t ă a i m a g i n i i .

Î n t i m p c e p r e s a e s t e r o t i t ă , c a p e t e l e f i r e l o r a r t r e b u i ț i n u t e f o l o s i n d o p e r e c h e d e c l e ș t i s a u o m e n g h i n ă p e n t r u a a p l i c a t e n s i u n e f i r e l o r . Î m b i n a r e a f i n a l i z a t ă e s t e i l u s t r a t ă î n i m a g i n e . L u n g i m e a m â n e r u l u i p o a t e v a r i a . D a c ă p r e s a u r m e a z ă a f i f o l o s i t ă l a î m b i n a r e a p l a s e l o r d e s â r m ă , a t u n c i l u n g i m e a m â n e r u l n u t r e b u i e s ă d e p ăș e a s c ă l ăț i m e a u n u i o c h i d i n p l a s ă . D a c ă d e e x e m p l u f i r u l e s t e d e 4 m m g r o s i m e , a t u n c i l u n g i m e a p o t r i v i t ă p e n t r u m â n e r a r f i 1 5 ­ 1 8 c m . D a c ă p r e s a v a f i f o l o s i t ă l a f i r e m a i s u b ț i r i , a t u n c i m â n e r u l p o a t e f i m a i s c u r t p e n t r u a f i m a i p r a c t i c .

f i m a i s c u r t p e n t r u
f i m a i s c u r t p e n t r u

N I V E L Ă

Î n i m a g i n e e s t e i l u s t r a t ă o n i v e l ă f ă c u t ă m a n u a l . L u a ț i d o u ă s c â n d u r i d e l e m n d e e s e n ță t a r e , u s c a t e b i n e , d e 2 , 5 c m g r o s i m e ș i 6 5 , r e s p e c t i v 1 0 0 c m , l u n g i m e ș i f i x a ț i ­ l e c u b o l ț u r i a s t f e l î n c â t s ă f o r m e z e u n u n g h i d r e p t . A c e a s t ă î m b i n a r e t r e b u i e s ă f i e f o a r t e p u t e r n i c ă p e n t r u a r e z i s t a l a p r e s i u n i î n t i m p u l u t i l i z ă r i i . Î n p a r t e a d e s u s a s c â n d u r i i p e r p e n d i c u l a r e , t ă i a ț i o m i c ă f a n t ă ș i i n t r o d u c e ț i p r i n e a o b u c a t ă d e f i r r e z i s t e n t . L a c e l ă l a l t c a p ă t a l f i r u l u i , l e g a ț i o

m i c ă g r e u t a t e d e f o r m ă r o t u n d ă . P o z i ț i o n a ț i i n s t r u m e n t u l p e d o u ă c a p r e d e a c e e a ș i î n ă l ț i m e . I m e d i a t d e a s u p r a l o c u l u i u n d e a t â r n ă g r e u t a t e a , m a r c a ț i u n s e m n . I n v e r s a ț i p o z i ț i a i n s t r u m e n t u l u i , i n v e r s â n d c a p e t e l e , ș i m a r c a ț i d i n n o u u n s e m n î n d r e p t u l f i r u l u i . A c u m m a r c a ț i u n s e m n l a j u m ă t a t e a d i s t a n ț e i d i n t r e c e l e l a l t e d o u ă s e m n e

p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d
p r e c e d e n t e . C â n d

p r e c e d e n t e . C â n d f i r u l v a f i î n d r e p t u l a c e s t u i u l t i m s e m n , a t u n c i î n s e a m n ă c ă p a r t e a d e j o s

a i n s t r u m e n t u l u i v a f i l a n i v e l . C u i e b ă t u t e d e o p a r t e ș i d e a l t a i m e d i a t d e a s u p r a g r e u t ăț i i v o r l i m i t a m i ș c a r e e i . G r e u t a t e a t r e b u i e s ă s e p o a t ă b a l a n s a î n m o d l i b e r . O n i v e l ă s i m p l ă p o a t e f i i m p r o v i z a t ă p r i n u m p l e r e a u n e i s t i c l e m i c i ș i c â t m a i p l a t e c u a p ă a s t f e l î n c â t s ă r ă m â n ă d o a r o m i c ă b u l ă d e a e r , p e c a r e o a t a ș a ț i l a m i j l o c , p e l u n g i m e a u n e i s c â n d u r i î n g u s t e s a u a u n u i b ăț d r e p t .

d u r i î n g u s t e s a u a u

F i x a r e a m â n e r u l u i u n u i c i o c a n s a u a l u n u i t o p o r e s t e d e m u l t e o r i

o p r o b l e m ă n e p l ă c u t ă . O p a n ă d e l e m n f ă c u t ă s p e c i a l p r e c u m a î n

s c h i ță , ț i n u t ă d e o c l e m ă p e n t r u g a r d u r i b , a f o s t i n v e n t a t ă p e n t r u a p u t e a a v e a o p a n ă d u r a b i l ă . V â r f u r i l e t r e b u i e s ă f i e p u ț i n c u r b a t e î n s p r e e x t e r i o r î n a i n t e d e a f i î n f i p t ă , a s t f e l î n c â t s ă s e d i s t a n ț e z e î n m â n e r . P e r i c o l u l d e a s e d e s p r i n d e m â n e r u l e s t e r e d u s f o l o s i n d a c e a s t ă m e t o d ă ; t o t u ș i e s t e u n p i c m a i d i f i c i l d e r e a l i z a t f a ță d e m e t o d a v e c h e , p e n t r u c ă i n t r o d u c e r e a p e n e i n e c e s i t ă m u l t ă a t e n ț i e .

p e n e i n e c e s i t ă m u l

P A N Ă

D E F I X A R E

m u l t ă a t e n ț i e . P A N

U n e l e d i n t r e c e l e m a i p r a c t i c e l u c r u r i p e c a r e l e p u t e ț i a v e a î n t r u s a c u u n e l t e s u n t n i ș t e

ș u r u b u r i l u n g i d e a p r o x i m a t i v 5 c m c u p i u l i ț e f l u t u r e . C â t e v a z e c i d e a s t f e l d e ș u r u b u r i s e v o r d o v e d i a f i m u l t m a i f o l o s i t o a r e ș i m a i v a l o r o a s e p e p a r c u r s u l u n u i a n d e c â t b a n i i c h e l t u i ț i . B u n e l a c o n s t r u i r e a m e s e l o r p e n t r u t â r g u r i , a c e l o r d i n c a s ă s a u î n o r i c e f e l d e a r a n j a m e n t d e m o n t a b i l s a u t e m p o r a r u n d e e s t e i m p o r t a n t ă r e z i s t e n ț a , n i c i u n a l t t i p d e ș u r u b n u e m a i p o t r i v i t c a a c e s t a . C u o c l e m ă ș i ș u r u b u l d e m ă r i m e a p o t r i v i t ă p u t e ț i s ă v ă d e s c u r c a ț i f ă r ă c u i e ş i f ă r ă a l t f e l d e ș u r u b u r i .

U n p r i e t e n d e a l n o s t r u , f e r m i e r , a f o s t o d a t ă s o l i c i t a t s ă c o n s t r u i a s c ă u n g a r d î n j u r u l p ă t u ț u l u i u n u i c o p i l , a s t f e l î n c â t s ă n u a i b ă c u i e l a m a r g i n i . O f a n t ă f ă c u t ă î n s t â l p u l d e s u s ț i n e r e a l g a r d u l u i , f i x a t c u o p i u l i ță f l u t u r e f i x d e a s u p r a m a r g i n i p a t u l u i , a a v u t c a r e z u l t a t o î m b i n a r e d e t i p g u r ă d e a l i g a t o r . L a o a l t ă o c a z i e , o s c e n ă d e m o n t a b i l ă a f o s t t r a n s p o r t a t ă î n b u c ăț i d i n d e p o z i t ș i m o n t a t ă d e c ă t r e d o i b ă r b a ț i î n 2 0 d e m i n u t e . U n c a l c u l a l r e z i s t e n ț e i e i a i n d i c a t c ă o l o c o m o t i v a a r p u t e a ­ o t r a v e r s a î n s i g u r a n ță . B ă r b a t u l m e n ț i o n a t a v e a î n t o t a l 3 0 d e m d e m e s e d e i n t e r i o r c a r e s e b a z a u î n

î n t r e g i m e p e ș u r u b u l d e 5 c m ș i p i u l i ț a t i p f l u t u r e p e n t r u t o a t e m o n t a j e l e ș i î m b i n ă r i l e .

A s t f e l a f o s t s c u t i t d e o r i c e f e l d e p r o b l e m e l e g a t e d e s c o a t e r e a c u i e l o r . M u l t e u t i l i z ă r i

p r a c t i c e p o t f i g ă s i t e p e n t r u o c l e m ă ș i u n ș u r u b , d a c ă l e a v e ț i l a î n d e m â n ă . D e a s e m e n e a a r t r e b u i s ă a v e ț i l a î n d e m â n ă u n s t o c d e ș a i b e d e f i e r , i a r î n t i m p v e ț i a c u m u l a ș i ș a i b e d e l e m n d e d i f e r i t e m ă r i m i .

A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r
A c e s t t i p d e s u d u r

A c e s t t i p d e s u d u r ă s e p o a t e p r a c t i c a d e c ă t r e o r i c i n e a r e o î m b r ă c ă m i n t e s i m p l ă . E s t e n e v o i e d e u n c i o c a n d e l i p i t d i n c u p r u , f l u d o r , u n r e c i p i e n t c u a c i d c l o r h i d r i c ș i r ăș i n ă . O l i p i t u r ă d e s t u l d e r e u ș i t ă a u n u i v a s d e t a b l ă p o a t e f i o b ț i n u t ă p r i n f r e c a r e a s u p r a f e ț e i d i n j u r u l g ă u r i i p â n ă a c e a s t a d e v i n e l u c i o a s ă , p r e s ă r a r e a p e s t e a u n e i p u d r e f i n e d e r ăș i n ă ș i a d ă u g a r e a u n e i m i c i c a n t i t ăț i d e f l u d o r , p e n t r u c a a p o i v a s u l s ă f i e ț i n u t d e a s u p r a u n e i f l ă c ă r i , c a r e p o a t e p r o v e n i d e l a o l a m p ă c u a l c o o l , p â n ă s e t o p e ș t e f l u d o r u l . D a c ă v a s u l e s t e r u g i n i t s a u f o a r t e u z a t , î n l o c u i ț i r ăș i n a c u a c i d c l o r h i d r i c . R ăș i n a f u n c ț i o n e a z ă c e l m a i b i n e a t u n c i c â n d t a b l a e s t e l u c i o a s ă , d a r f l u d o r u l s e l i p e ș t e c e l m a i b i n e a t u n c i c â n d s e f o l o s e ș t e a c i d .

C â n d l i p i ț i f i s u r i m a r i s a u o b i e c t e d e v a l o a r e , e s t e r e c o m a n d a t s ă f o l o s i ț i c i o c a n u l d e l i p i t . P e t r u a p u t e a f i f o l o s i t î n m o d c o r e c t , c a p u l c i o c a n u l t r e b u i e s ă f i e a c o p e r i t c u f l u d o r î n p e r m a n e n ță . A t u n c i c â n d c a p u l c i o c a n u l u i s e î n n e g r e ș t e , t r e b u i e p i l i t p â n ă r e d e v i n e l u c i o s ș i a p o i f r e c a t d e o s u p r a f a ță f i n ă î n t i m p c e e s t e î n c i n s ș i a c o p e r i t c u u n a m e s t e c d e f l u d o r ș i r ăș i n ă . C â n d c i o c a n u l e s t e l u a t d i n f o c p e n t r u a l u a f l u d o r , ș t e r g e ț i ­ l d e o c â r p ă u m e d ă î n a i n t e . U n c i o c a n d e l i p i t e s t e î n c ă l z i t c e l m a i b i n e î n c ă r b u n i î n c i n ș i s a u î n t r ­ u n f o c d e l e m n e . C a p u l d e c u p r u a l c i o c a n u l u i d e l i p i t n u t r e b u i e n i c i o d a t ă s ă f i e î n c i n s p â n ă d e v i n e r o ș u p e n t r u c ă s u p r a f a ț a v â r f u l u i s e a r d e . M e t a l u l c a r e u r m e a z ă s ă f i e l i p i t t r e b u i e î n t o t d e a u n a s ă f i e î n c ă l z i t î n a i n t e c a f l u d o r u l s ă î l p o a t ă l i p i . F l u d o r u l s e p o a t e a c h i z i ț i o n a s u b f o r m ă d e v e r g e a s a u d e b a g h e t ă d e l a o r i c e m a g a z i n d e f e r o n e r i e . D e a s e m e n e a p o a t e f i o b ț i n u t p r i n t o p i r e a a 2 p ă r ț i p l u m b ș i o p a r t e s t a n i u . A c e a s t a e s t e r a ț i a p r o p o r ț i i l o r p e n t r u u n a m e s t e c d e u z g e n e r a l . F l u d o r u l m o a l e , c a r e s e t o p e ș t e m a i r e p e d e ș i p o a t e f i f o l o s i t p e n t r u r e p a r a r e a o b i e c t e l o r d i n t a b l ă c o s i t o r i t ă , p o a t e f i o b ț i n u t d i n p l u m b ș i s t a n i u î n p r o p o r ț i i e g a l e d e 1 l a 1 . F l u d o r u l t a r e s e o b ț i n e p r i n t o p i r e a a 2 p ă r ț i c u p r u l a o p a r t e s t a n i u . F l u d o r p e n t r u l i p i t u r i î n s t r a t u r i s e o b ț i n e p r i n t o p i r e a u n e i p ă r ț i d e a l a m ă l a a 6 ­ a p a r t e z i n c ș i , d u p ă r ă c i r e , p o a t e f i g r a n u l a t p r i n l o v i t u r i r e p e t a t e c u c i o c a n u l . P e n t r u a l i p i o ț e l s a u f i e r p e a l a m ă , u r m ă t o r u l a m e s t e c d e m e t a l e e s t e t o p i t î n t r ­ u n a l i a j : 3 p ă r ț i s t a n i u , 3 9 ½ c u p r u ș i 7 ½ z i n c . Î n a i n t e d e a p l i c a r e , t o a t e m e t a l e l e c a r e u r m e a z ă s ă f i e t o p i t e î m p r e u n ă t r e b u i e s ă f i e î n c ă l z i t e l a a c e e a ș i t e m p e r a t u r ă . F l u d o r u l p e n t r u l i p i t a u r s e p o a t e o b ț i n e p r i n t o p i r e a a 2 4 p ă r ț i a u r , 2 p ă r ț i a r g i n t ș i o p a r t e c u p r u . U n f l u d o r t a r e p e n t r u l i p i t a r g i n t p o a t e f i o b ț i n u t d i n 4 p ă r ț i a r g i n t c u o p a r t e c u p r u , i a r u n f l u d o r m o a l e p e n t r u l i p i t a r g i n t u l s e o b ț i n e d i n 2 p ă r ț i a r g i n t l a o p a r t e a l a m ă .

E c h e r u l d i n o ț e l ,
E c h e r u l d i n o ț e l , c u n o s c u t s u b d e n u m i r e a g e n e r i c ă d e e c h e r p e n t r u
d u l g h e r i e , p o a t e f i g ă s i t î n t r u s a d e s c u l e a o r i c ă r u i m e s e r i a ș ş i , c u
p u ț i n ă p r i c e p e r e , a j u t ă u t i l i z a t o r u l î n r e z o l v a r e a f a c i l ă a m u l t o r
p r o b l e m e c e a l t f e l s ­ a r f i d o v e d i t d i f i c i l e . E c h e r e d e d i f e r i t e t i p u r i ș i d i n
d i f e r i t e m a t e r i a l e a u f o s t u t i l i z a t e d e m e s e r i a ș i d e ­ a l u n g u l t i m p u l u i .
P r i m e l e e r a u c o n f e c ț i o n a t e d i n l e m n ș i a u f o s t f o l o s i t e l a c o n s t r u i r e a c e l o r
m a i v e c h i c l ă d i r i , a ș a c u m e s t e a t e s t a t d o c u m e n t a r .
E c h e r e l e d e a s t ă z i s u n t f ă c u t e d i n o ț e l , s u n t ș l e f u i t e f i n
ș i g r a d a t e c u d i f e r i t e n u m e r e , t a b e l e s a u l i n i i î n f u n c ț i e
d
e p r e f e r i n ț e l e p r o d u c ă t o r u l u i ș i a l e m e ș t e ș u g a r u l u i
p
e n t r u c a r e s u n t p r o i e c t a t e .
N u v o m î n c e r c a s ă c u p r i n d e m d i f e r i t e l e t i p u r i d e
e c h e r e ș i î n t r e b u i n ță r i l e a c e s t o r a , c i v o m t r e c e î n r e v i s t ă p o s i b i l i t ăț i l e
d e u t i l i z a r e a e c h e r u l u i s t a n d a r d d e 6 0 c m . L a t u r a l u n g ă a r e 6 0 c m , c u
o l ăț i m e d e 5 c m , i a r d i m e n s i u n e a t ă l p i i ( s a u p i c i o r u l u n g h i u l a r ) , e d e
4 0 ­ 4 5 c m / 2 . 5 c m . Î n c e p â n d d e l a c ă l c â i ( s a u p u n c t u l u n g h i u l a r a l
e c h e r u l u i ) , s u n t g r a d a t e d i m e n s i u n i î n c e n t i m e t r i ș i m i l i m e t r i . A c e a s t ă
g r a d a ț i e e s t e n e c e s a r ă p e n t r u r e a l i z a r e a u n o r c o m b i n a ț i i d i f e r i t e ș i
u
t i l e p e n t r u s o l u ț i o n a r e a d i f e r i t e l o r p r o b l e m e c e p o t a p ă r e a . C â t e v a
d
i n a c e s t e p r o b l e m e s u n t e x p l i c a t e î n p a g i n i l e u r m ă t o a r e .
* A c e s t c a p i t o l p r e z i n t ă m e t o d e l e p r i n c a r e
e c h e r u l d e d u l g h e r i e e s t e f o l o s i t î n s i s t e m u l
a n g l o ­ s a x o n , c e e a c e p o a t e r e z u l t a î n
î n t r e b u i n ță r i ș i r e g u l i d i f e r i t e î n
c o m p a r a ț i e c u s i s t e m u l e u r o p e a n – T E I ]
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i
P e p a r t e a l a t u r i i