Plan de conturi cf.OMEF nr.

1969/2007 -----------Notatii------------------------AFSP = activitatile fara scop patrimonial AE = activitatile economice ADS = activitatile cu destinatie speciala PJFS - persoana juridica fara scop patrimonial --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 CONTURI DE CAPITALURI 10 CAPITAL SI REZERVE 101 Capital 105 Rezerve din reevaluare 1050 Rezerve din reevaluarea terenurilor 1050.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pent ru AFSP 1050.02 Rezerve din reevaluarea terenurilor pent ru AE 1051 Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri 1051.01 Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri pentru AFSP 1051.02 Rezerve din reevaluarea amenajarilor de terenuri pentru AE 1052 Rezerve din reevaluarea constructiilor 1052.01 Rezerve din reevaluarea constructiilor p entru AFSP 1052.02 Rezerve din reevaluarea constructiilor p entru AE 1053 Rezerve din reevaluarea echipamentelor t ehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 1053.01 Rezerve din reevaluarea echipamentelor t ehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AFSP 1053.02 Rezerve din reevaluarea echipamentelor t ehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) pentru AE 1054 Rezerve din reevaluarea aparatelor si in stalatiilor de masurare, control si reglare 1054.01 Rezerve din reevaluarea aparatelor si in stalatiilor de masurare, control si reglare pentru AFSP 1054.02 Rezerve din reevaluarea aparatelor si in stalatiilor de masurare, control si reglare pentru AE 1055 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de t ransport 1055.01 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de t ransport pentru AFSP 1055.02 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de t ransport pentru AE 1056 Rezerve din reevaluarea animalelor si pl antatiilor 1056.01 Rezerve din reevaluarea animalelor si pl antatiilor pentru AFSP 1056.02 Rezerve din reevaluarea animalelor si pl antatiilor pentru AE 1057 Rezerve din reevaluarea mobilierului, ap araturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si

01 Excedent sau deficit privind AFSP 1211.A.01 Rezerve din reevaluarea mobilierului.) 114 Fondul pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.02 Rezerve din reevaluarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale pentru AE 106 Rezerve 1061 Rezerve legale 1063 Rezerve statutare sau contractuale 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1068 Alte rezerve 11 FONDURI PRIVIND AFSP SI REZULTATUL REPOR TAT 113 Fondul social al membrilor Caselor de Aj utor Reciproc (C.R.01 Rezultatul reportat reprezentand exceden tul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind AFSP 1171.altor active corporale 1057.01 Repartizarea excedentului privind AFSP 1292 Repartizarea profitului privind AE 13 SUBVENTII PENTRU INVESTITII 131 Subventii guvernamentale pentru investit ii 132 Imprumuturi nerambursabile cu caracter d e subventii pentru investitii 133 Donatii pentru investitii 134 Plusuri de inventar de natura imobilizar ilor 138 Alte sume primite cu caracter de subvent ii pentru investitii 15 PROVIZIOANE 151 Provizioane 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garantii acordate cli entilor 1514 Provizioane pentru restructurare 1515 Provizioane pentru pensii si obligatii s . ap araturii birotice.02 Rezultatul reportat reprezentand exceden tul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind ADS 1172 Rezultatul reportat reprezentand profitu l nerepartizat sau pierderea neacoperita privind AE 1174 Rezultatul reportat provenit din corecta rea erorilor contabile 12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 121 Excedent/profit sau deficit/pierdere 1211 Excedent sau deficit privind AFSP 1211. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale pentru AFSP 1057.A.02 Excedent sau deficit privind ADS 1212 Profit sau pierdere privind AE 129 Repartizarea excedentului/profitului 1291 Repartizarea excedentului privind AFSP 1291. ap araturii birotice.R.) 115 Fondul de rulment al membrilor asociatii lor de proprietari 116 Alte fonduri privind AFSP 117 Rezultatul reportat 1171 Rezultatul reportat reprezentand exceden tul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind AFSP 1171.

marci come rciale. brevete. licente.imilare 1516 1518 16 161 Provizioane pentru impozite Alte provizioane IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni Imprumuturi externe din emisiuni de obli 1614 gatiuni garantate de stat 1615 Imprumuturi externe din emisiuni de obli gatiuni garantate de banci 1617 Imprumuturi interne din emisiuni de obli gatiuni garantate de stat 1618 Alte imprumuturi din emisiuni de obligat iuni 162 Credite bancare pe termen lung 1621 Credite bancare pe termen lung 1622 Credite bancare pe termen lung neramburs ate la scadenta 1623 Credite externe guvernamentale 1624 Credite bancare externe garantate de st at 1625 Credite bancare externe garantate de ban ci 1626 Credite de la trezoreria statului 1627 Credite bancare interne garantate de st at 166 Datorii care privesc imobilizarile fina nciare 1661 Datorii fata de entitatile afiliate 1663 Datorii fata de entitatile de care compa nia este legata prin interese de participare 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 168 Dobanzi aferente imprumuturilor si dator iilor asimilate 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor din emis iuni de obligatiuni 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe t ermen lung 1685 Dobanzi aferente datoriilor fata de enti tatile afiliate 1686 Dobanzi aferente datoriilor fata de enti tatile de care compania este legata prin interese de participare 1687 Dobanzi aferente altor imprumuturi si da torii asimilate 169 Prime privind rambursarea obligatiunilor 2 20 201 2011 2012 203 2031 2032 CONTURI DE IMOBILIZARI IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire Cheltuieli de constituire privind AFSP Cheltuieli de constituire privind AE Cheltuieli de dezvoltare Cheltuieli de dezvoltare privind AFSP Cheltuieli de dezvoltare privind AE Concesiuni. drepturi si active similare privind AE . marci come rciale. licente. drepturi si active similare 2051 Concesiuni. marci come 205 rciale. brevete. drepturi si active similare privind AFSP 2052 Concesiuni. brevete. licente.

echipament e de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale pentru AF SP 2141.02 Mijloace de transport pentru AE 2134 Animale si plantatii 2134. utilaje si instalatii de lucru) pentru AFSP 2131.01 2121.02 Aparate si instalatii de masurare. echipament e de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 2141. animale si plantatii 2131 si instalatii de lucru) Fond comercial Alte imobilizari necorporale Alte imobilizari necorporale privind AFS Alte imobilizari necorporale privind AE IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri si amenajari de terenuri Terenuri Terenuri pentru AFSP Terenuri pentru AE Amenajari de terenuri Amenajari de terenuri pentru AFSP Amenajari de terenuri pentru AE Constructii Constructii Constructii pentru AFSP Constructii pentru AE Instalatii tehnice. aparatura birotica.01 Mobilier.02 Animale si plantatii pentru AE 214 Mobilier.01 Mijloace de transport pentru AFSP 2133.01 Echipamente tehnologice (masini.01 Animale si plantatii pentru AFSP 2134.02 212 2121 2121. contr ol si reglare pentru AE 2133 Mijloace de transport 2133.01 2111.207 208 2081 P 2082 21 211 2111 2111. contr ol si reglare pentru AFSP 2132. aparatura birotica. echipament e de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 2141 Mobilier. aparatura birotica.02 2112 2112.02 Mobilier.02 213 t. aparatura birotica.02 Echipamente tehnologice (masini. mijloace de transpor Echipamente tehnologice (masini.01 Aparate si instalatii de masurare. utilaje si instalatii de lucru) pentru AE 2132 Aparate si instalatii de masurare.01 2112. echipament e de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale pentru AE 23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU I MOBILIZARI 231 Imobilizari corporale in curs de executi e 2311 Imobilizari corporale in curs de executi e privind AFSP 2312 Imobilizari corporale in curs de executi e privind AE 232 Avansuri acordate pentru imobilizari cor porale 233 Imobilizari necorporale in curs de execu tie 2331 Imobilizari necorporale in curs de execu tie privind AFSP . utilaje 2131. contr ol si reglare 2132.

02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind AE 2803 privind AFSP 2803.01 Amortizarea altor imobilizari necorporal e privind AFSP 2808. l icentelor.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind AE 2805 Amortizarea concesiunilor.2332 tie privind AE 234 orporale 26 261 263 265 267 2671 2672 itatile afiliate 2673 are 2674 teresele de participare 2675 2676 pe termen lung 2678 2679 te 269 i financiare 2691 detinute la entitatile afiliate 2692 e de participare 2693 lizari financiare 28 280 rale 2801 privind AFSP Imobilizari necorporale in curs de execu Avansuri acordate pentru imobilizari nec IMOBILIZARI FINANCIARE Actiuni detinute la entitatile afiliate Interese de participare Alte titluri imobilizate Creante imobilizate Sume datorate de entitatile afiliate Dobanda aferenta sumelor datorate de ent Creante legate de interesele de particip Dobanda aferenta creantelor legate de in Imprumuturi acordate pe termen lung Dobanda aferenta imprumuturilor acordate Alte creante imobilizate Dobanzi aferente altor creante imobiliza Varsaminte de efectuat pentru imobilizar Varsaminte de efectuat privind actinile Varsaminte de efectuat privind interesel Varsaminte de efectuat pentru alte imobi AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE Amortizari privind imobilizarile necorpo Amortizarea cheltuielilor de constituire 2801.02 Amortizarea fondului comercial privind A E 2808 Amortizarea altor imobilizari necorporal e 2808. brevetelor. drepturilor si activelor similare 2805.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2801.01 Amortizarea concesiunilor. l icentelor. brevetelor.02 Amortizarea concesiunilor.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare . l icentelor. brevetelor. marcilor comerciale.02 Amortizarea altor imobilizari necorporal e privind AE 281 Amortizari privind imobilizarile corpora Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803. marcilor comerciale. drepturilor si activelor similare privind AFSP 2805. marcilor comerciale. drepturilor si activelor similare privind AE 2807 Amortizarea fondului comercial 2807.

utilaje si instalatii de lucru) privind AE 2814 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare.02 Amortizarea constructiilor privind AE 2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice ( masini. aparaturii bir otice.02 Amortizarea animalelor si plantatiilor p rivind AE 2817 Amortizarea mobilierului. aparaturii bir otice.01 Amortizarea mijloacelor de transport pri vind AFSP 2815.01 Amortizarea constructiilor privind AFSP 2812. control si reglare privind AE 2815 Amortizarea mijloacelor de transport 2815.le 2811 vind AFSP 2811. utilaje si instalatii de lucru) 2813. aparaturii bir otice.02 Amortizarea echipamentelor tehnologice ( masini. utilaje si instalatii de lucru) privind AFSP 2813.01 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice ( masini.02 Amortizarea amenajarilor de terenuri pri vind AE Amortizarea constructiilor 2812. control si reglare 2814.01 Amortizarea animalelor si plantatiilor p rivind AFSP 2816.01 Amortizarea amenajarilor de terenuri pri . control si reglare privind AFSP 2814.02 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor activ e corporale privind AFSP 2817.02 Amortizarea mijloacelor de transport pri vind AE 2816 Amortizarea animalelor si plantatiilor 2816. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor activ e corporale 2817.01 Amortizarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor activ e corporale privind AE 29 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDERE A DE VALOARE A IMOBILIZARILOR 290 Ajustari pentru deprecierea imobilizaril or necorporale 291 Ajustari pentru deprecierea imobilizaril or corporale 293 Ajustari pentru deprecierea imobilizaril or in curs de executie 296 Ajustari pentru pierderea de valoare a i mobilizarilor financiare 3 DE EXECUTIE 30 301 302 3021 3022 3023 3024 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE Materii prime Materiale consumabile Materiale auxiliare Combustibili Materiale pentru ambalat Piese de schimb 2812 Amortizarea amenajarilor de terenuri 2811.02 Amortizarea mobilierului.

3025 3026 3028 303 ar 308 teriale 33 331 332 34 341 345 346 348 35 351 354 356 357 358 36 361 368 37 371 378 38 381 388 39 I PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 391 rime 392 393 n curs de executie 394 395 flate la terti 396 397 398 4 40 401 403 404 405 408 409 4091 unuri de natura stocurilor 4092 rvicii si executari de lucrari 41 411 4111 4118 Seminte si materiale de plantat Furaje Alte materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de invent Diferente de pret la materii prime si ma PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE Produse in curs de executie Lucrari si servicii in curs de executie PRODUSE Semifabricate Produse finite Produse reziduale Diferente de pret la produse STOCURI AFLATE LA TERTI Materii si materiale aflate la terti Produse aflate la terti Animale aflate la terti Marfuri aflate la terti Ambalaje aflate la terti ANIMALE Animale si pasari Diferente de pret la animale si pasari MARFURI Marfuri Diferente de pret la marfuri AMBALAJE Ambalaje Diferente de pret la ambalaje AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR S Ajustari pentru deprecierea materiilor p Ajustari pentru deprecierea materialelor Ajustari pentru deprecierea productiei i Ajustari pentru deprecierea produselor Ajustari pentru deprecierea stocurilor a Ajustari pentru deprecierea animalelor Ajustari pentru deprecierea marfurilor Ajustari pentru deprecierea ambalajelor CONTURI DE TERTI FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE Furnizori Efecte de platit Furnizori de imobilizari Efecte de platit pentru imobilizari Furnizori .facturi nesosite Furnizori debitori Furnizori-debitori pentru cumparari de b Furnizori-debitori pentru prestari de se CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE Clienti Clienti Clienti incerti sau in litigiu .

taxe si varsaminte asimil ate 447 Fonduri speciale . FONDURI SPECIALE SI CO NTURI ASIMILATE 441 Impozitul pe profit 442 Taxa pe valoarea adaugata 4423 Taxa pe valoarea adaugata de plata 4424 Taxa pe valoarea adaugata de recuperat 4426 Taxa pe valoarea adaugata deductibila 4427 Taxa pe valoarea adaugata colectata 4428 Taxa pe valoarea adaugata neexigibila 444 Impozitul pe venituri de natura salariil or si din alte drepturi 445 Subventii 4451 Subventii guvernamentale 4452 Imprumuturi nerambursabile cu caracter d e subventii 4458 Alte sume primite cu caracter de subvent ii 446 Alte impozite.facturi de intocmit Clienti creditori PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE Personal .taxe si varsaminte a similate 448 Alte datorii si creante cu bugetul statu lui .salarii datorate Pensionari pensii datorate Personal .ajutoare materiale datorate Prime reprezentand participarea personal Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din salarii si din alte dreptur Alte datorii si creante in legatura cu p Alte datorii in legatura cu personalul Alte creante in legatura cu personalul ASIGURARI SOCIALE. PROTECTIA SOCIALA SI Asigurari sociale Contributia unitatii la asigurarile soci Contributia personalului la asigurarile Contributia angajatorului pentru asigura Contributia angajatilor pentru asigurari Ajutor de somaj Contributia unitatii la fondul de somaj Contributia personalului la fondul de so 4373 Contributia angajatorului la fondul de g arantare pentru plata creantelor salariale 438 Alte datorii si creante sociale 4381 Alte datorii sociale 4382 Alte creante sociale 44 BUGETUL STATULUI.413 418 419 42 421 422 423 424 ului la profit *) 425 426 427 i datorate tertilor 428 ersonalul 4281 4282 43 CONTURI ASIMILATE 431 4311 ale 4312 sociale 4313 rile sociale de sanatate 4314 le sociale de sanatate 437 4371 4372 maj Efecte de primit de la clienti Clienti .

4481 4482 45 451 4511 4518 tatile afiliate 453 are 4531 are 4538 teresele de participare 458 4581 asiv 4582 activ 46 461 462 47 471 472 473 icare 48 481 482 489 49 491 clienti Alte datorii fata de bugetul statului Alte creante privind bugetul statului GRUP SI ASOCIATI Decontari intre entitatile afiliate Decontari intre entitatile afiliate Dobanzi aferente decontarilor intre enti Decontari privind interesele de particip Decontari privind interesele de particip Dobanzi aferente decontarilor privind in Decontari din operatii in participatie Decontari din operatii in participatie Decontari din operatii in participatie DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI Debitori diversi Creditori diversi CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarif DECONTARI IN CADRUL UNITATII Decontari intre unitate si subunitati Decontari intre subunitati Decontari intre AFSP si AE AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Ajustari pentru deprecierea creantelor p 495 Ajustari pentru deprecierea creantelor decontari in cadrul grupului si cu asociatii 496 Ajustari pentru deprecierea creantelor debitori diversi 5 50 501 505 506 508 nte asimilate 5081 5088 sament 509 le pe termen scurt 5091 detinute la entitatile afiliate 5092 titii pe termen scurt 51 511 5112 5113 5114 Varsaminte de efectuat pentru investitii Varsaminte de efectuat pentru actiunile Varsaminte de efectuat pentru alte inves CONTURI LA BANCI Valori de incasat Cecuri de incasat Efecte de incasat Efecte remise spre scontare Alte titluri de plasament Dobanzi la obligatiuni si titluri de pla CONTURI DE TREZORERIE INVESTITII PE TERMEN SCURT Actiuni detinute la entitatile afiliate Obligatiuni emise si rascumparate Obligatiuni Alte investitii pe termen scurt si crea .

02 Disponibil ADS din aplicarea inematografic 5501.02 Disponibil in valuta privind AE Sume in curs de decontare Dobanzi Dobanzi de platit Dobanzi de incasat Credite bancare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt nerambur Credite Credite Credite Credite Credite Dobanzi externe guvernamentale externe garantate de stat externe garantate de banci de la trezoreria statului interne garantate de stat aferente creditelor bancare pe t 5314.06 Disponibil ADS din aplicarea rtelor plastice 5501.04 Disponibil ADS din aplicarea uzical 5501.07 Disponibil ADS din aplicarea rhitecturii 5501.03 Disponibil ADS din aplicarea eatral 5501. al arhitecturii si de divertisment 5501. plastice.02 532 5321 5322 5323 5328 54 541 5411 5412 5412.01 Disponibil in valuta privind AFSP 5124.01 Disponibil ADS din aplicarea iterar 5501. folcloric. cinematografic. CASA Casa Casa in lei Casa in valuta Casa in valuta privind AFSP Casa in valuta privind AE Alte valori Timbre fiscale si postale Bilete de tratament si odihna Tichete si bilete de calatorie Alte valori ACREDITIVE Acreditive Acreditive in lei Acreditive in valuta Acreditive in valuta privind AFSP Acreditive in valuta privind AE Avansuri de trezorerie **) DISPONIBIL ADS Disponibil ADS Disponibil ADS din aplicarea timbrului l al artelor timbrului l timbrului c timbrului t timbrului m timbrului f timbrului a timbrului a timbrului d teatral.05 Disponibil ADS din aplicarea olcloric 5501. muzical.01 5412.01 5314.02 542 55 550 5501 iterar.08 Disponibil ADS din aplicarea e divertisment .512 5121 5124 5125 518 5186 5187 519 5191 5192 sate la scadenta 5193 5194 5195 5196 5197 5198 ermen scurt 53 531 5311 5314 Conturi curente la banci Conturi la banci in lei Conturi la banci in valuta 5124.

5509 asate in lei Disponibil ADS din alte venituri ADS 5509. locatiile de Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu studiile si cercetarile CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE Cheltuieli cu colaboratorii Cheltuieli privind comisioanele si onora Cheltuieli de protocol. detasari si tra Cheltuieli postale si taxe de telecomuni .04 Disponibil ADS din alte venituri ADS inc asate in valuta 58 581 59 ONTURILOR DE TREZORERIE 591 Ajustari pentru pierderea de valoare a a ctiunilor detinute la entitatile afiliate 595 Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate 596 Ajustari pentru pierderea de valoare a o bligatiunilor 598 Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate 6 60 601 602 6021 6022 6023 balat 6024 6025 ele de plantat 6026 6028 abile 603 obiectelor de inventar 604 605 606 607 608 61 ECUTATE DE TERTI 611 le 612 gestiune si chiriile 613 614 62 TERTI 621 622 riile 623 citate 624 ersonal 625 nsferari 626 catii Cheltuieli privind materialele de natura Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli CHELTUIELI privind materialele nestocate privind energia si apa privind animalele si pasarile privind marfurile privind ambalajele CU LUCRARILE SI SERVICIILE EX Cheltuieli privind furajele Cheltuieli privind alte materiale consum Cheltuielile privind piesele de schimb Cheltuieli privind semintele si material CONTURI DE CHELTUIELI Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli CHELTUIELI *** ) PRIVIND STOCURILE cu materiile prime cu materialele consumabile cu materialele auxiliare privind combustibilul privind materialele pentru am VIRAMENTE INTERNE Viramente interne AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A C Cheltuieli cu intretinerea si reparatii Cheltuieli cu redeventele.01 Disponibil ADS din alte venituri ADS inc 5509. reclama si publi Cheltuieli cu transportul de bunuri si p Cheltuieli cu deplasari.

627 ilate 628 de terti 63 SAMINTE ASIMILATE 635 saminte asimilate 64 641 642 salariatilor 645 tia sociala 6451 ale 6452 somaj 6453 rile sociale de sanatate Cheltuieli cu serviciile bancare si asim Alte cheltuieli cu serviciile executate CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. TAXE SI VAR Cheltuieli cu alte impozite. taxe si var CHELTUIELI CU PERSONALUL Cheltuieli cu salariile personalului Cheltuieli cu tichetele de masa acordate Cheltuieli privind asigurarile si protec Contributia unitatii la asigurarile soci Contributia unitatii pentru ajutorul de Contributia angajatorului pentru asigura 6456 Contributia angajatorului la fondul de g arantare pentru plata creantelor salariale 6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si p rotectia sociala 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654 Pierderi din creante si debitori diversi 655 Cotizatii si contributii datorate de PJ FS 6551 Cotizatii si contributii la organisme d in tara 6552 Cotizatii si contributii la organisme i nternationale 656 Cheltuieli privind cote-parti datorate p otrivit statutului 657 Ajutoare si imprumuturi nerambursabile t ransferate altor PJFS 6571 Ajutoare si imprumuturi nerambursabile d in tara transferate altor PJFS 6572 Ajutoare si imprumuturi nerambursabile d in strainatate transferate altor PJFS 658 Alte cheltuieli de exploatare 6581 Despagubiri. amenzi si penalitati 6582 Donatii si subventii acordate 6583 Cheltuieli privind activele cedate si al te operatii de capital 6588 Alte cheltuieli de exploatare 66 CHELTUIELI FINANCIARE 663 Pierderi din creante imobilizate 664 Cheltuieli privind investitiile financia re cedate 6641 Cheltuieli privind imobilizarile financi are cedate 6642 Pierderi din investitiile pe termen scur t cedate 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar 666 Cheltuieli privind dobanzile 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 668 Alte cheltuieli financiare 67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte .

evenimente extraordinare 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE. PROVIZIOANEL E SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681 Cheltuieli de exploatare privind amortiz arile. locatii de gesti Venituri din lucrari executate si servic CONTURI DE VENITURI CIFRA DE AFACERI NETA Venituri din vanzarea produselor finite Venituri din vanzarea semifabricatelor Venituri din vanzarea produselor rezidua . provizioanele si ajustarile pentru depreciere 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortiz area imobilizarilor 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizi oanele 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustar ile pentru deprecierea imobilizarilor 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustar ile pentru deprecierea activelor circulante 686 Cheltuieli financiare privind amortizari le si ajustarile pentru pierdere de valoare 6863 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 6864 Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868 Cheltuieli financiare privind amortizare a primelor de rambursare a obligatiunilor 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 7 70 701 702 703 le 704 ii prestate 705 706 une si chirii 707 708 71 711 72 721 corporale 722 rporale 73 731 ntributiile banesti sau in natura ale membrilor si s impatizantilor 7311 scriere ale membrilor 7312 Venituri n natura ale membrilor si simpatizantilor 732 Venituri ilite potrivit legislatiei in vigoare 733 Venituri primite prin sponsorizare 7331 Venituri 7332 Venituri prin sponsorizare din contributiile banesti sau i din taxele de inregistrare stab din donatii si sume sau bunuri din donatii din sumele sau bunurile primite Venituri din cotizatiile si taxele de in VENITURI DIN AFSP Venituri din cotizatiile membrilor si co Venituri din productia de imobilizari co Venituri Venituri VARIATIA Variatia VENITURI Venituri din vanzarea marfurilor din activitati diverse STOCURILOR stocurilor DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI din productia de imobilizari ne Venituri din studii si cercetari Venituri din redevente.

taxe si pena litati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive 7398 Venituri obtinute din reclama si publici tate. potrivit legislatiei in vigoare 7399 Alte venituri din AFSP 74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE 741 Venituri din subventii de exploatare 7411 Venituri din subventii de exploatare afe rente cifrei de afaceri****) 7412 Venituri din subventii de exploatare pen tru materii prime si materiale consumabile 7413 Venituri din subventii de exploatare pen tru alte cheltuieli externe 7414 Venituri din subventii de exploatare pen tru plata personalului 7415 Venituri din subventii de exploatare pen tru asigurari si protectia sociala 7416 Venituri din subventii de exploatare pen tru alte cheltuieli de exploatare 7417 Venituri din subventii de exploatare afe rente altor venituri 7418 Venituri din subventii de exploatare pen tru dobanda datorata 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754 Venituri din creante reactivate si debit ori diversi 758 Alte venituri din exploatare 7581 Venituri din despagubiri.734 Venituri din dobanzile si dividendele ob tinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din AFSP 7341 Venituri din dobanzile obtinute din plas area disponibilitatilor rezultate din AFSP 7342 Venituri din dividendele obtinute din pl asarea disponibilitatilor rezultate din AFSP 735 Venituri pentru care se datoreaza impozi t pe spectacole 736 Resurse obtinute de la bugetul de stat s i/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri 737 Venituri din actiuni ocazionale. utiliza te in scop social sau profesional. al tele decat cele care sunt sau au fost folosite in AE 739 Alte venituri din AFSP 7391 Venituri din cote-parti primite potrivit statutului 7392 Ajutoare si imprumuturi nerambursabile d in tara si din strainatate si subventii pentru venituri 7393 Venituri din despagubiri de asigurare pa gube si din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare 7394 Venituri din diferente de curs valutar r ezultate din AFSP 7395 Venituri din provizioane si ajustari pen tru depreciere privind activitatea de exploatare 7396 Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare 7397 Venituri obtinute din vize. amenzi si pena litati 7582 Venituri din donatii si subventii primit e . potrivit statutului de organizare si function are 738 Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea persoanelor juridice fara scop patrimonial.

al arhitecturii si de divertisment 7911. al artelor plastice.7583 operatii de capital 7584 7588 76 761 7611 ile afiliate 7613 762 rmen scurt 763 764 e 7641 te 7642 cedate 765 766 767 768 77 Venituri din vanzarea activelor si alte Venituri din subventii pentru investitii Alte venituri din exploatare VENITURI FINANCIARE Venituri din imobilizari financiare Venituri din actiuni detinute la entitat Venituri din interese de participare Venituri din investitii financiare pe te Venituri din creante imobilizate Venituri din investitii financiare cedat Venituri din imobilizari financiare ceda Castiguri din investitii pe termen scurt Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobanzi Venituri din sconturi obtinute Alte venituri financiare VENITURI EXTRAORDINARE Venituri din subventii pentru evenimente 771 extraordinare si altele similare 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PEN TRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781 Venituri din provizioane si ajustari pen tru depreciere privind activitatea de exploatare 7812 Venituri din provizioane 7813 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 786 Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare 7863 Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 7864 Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante 79 VENITURI ADS 791 Venituri ADS 7911 Venituri ADS din aplicarea timbrului lit erar.04 Venituri ADS din aplicarea timbrului muz ical 7911.06 Venituri ADS din aplicarea timbrului art elor plastice 7911. teatral.03 Venituri ADS din aplicarea timbrului tea tral 7911. muzical.07 Venituri ADS din aplicarea timbrului arh itecturii . cinematografic.05 Venituri ADS din aplicarea timbrului fol cloric 7911.01 Venituri ADS din aplicarea timbrului lit erar 7911. folcloric.02 Venituri ADS din aplicarea timbrului cin ematografic 7911.

****) Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri. neajunse la scadenta 8051 Dobanzi de platit 8052 Dobanzi de incasat 89 BILANT 891 Bilant de deschidere 892 Bilant de inchidere 9 90 901 902 nuta 903 pret 92 921 922 923 924 925 93 931 933 *) **) rduri. In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de ca Cheltuielile AFSP. folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.08 Venituri ADS din aplicarea timbrului de divertisment 7919 8 80 801 8011 8018 802 8021 8028 803 8031 8032 sau reparare 8033 custodie 8034 ntinuare 8035 date in folosinta 8036 i alte datorii asimilate Efecte scontate neajunse la scadenta Alte valori in afara bilantului 805 Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate. cheltuielile ADS si cheltuielile AE se evidentiaza d de vedere contabil distinct (analitice distincte in cadrul conturilor din clasa 6). ***) in punct CONTURI DE CALCULATIE Cheltuielile activitatii de baza Cheltuielile activitatilor auxiliare Cheltuieli indirecte de productie Cheltuieli generale de administratie Cheltuieli de desfacere COSTUL PRODUCTIEI Costul productiei obtinute Costul productiei in curs de executie Decontari interne privind diferentele de CONTURI DE GESTIUNE *****) DECONTARI INTERNE Decontari interne privind cheltuielile Decontari interne privind productia obti 8037 8038 Redevente. chirii s Stocuri de natura obiectelor de inventar Debitori scosi din activ. *****) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune. . locatii de gestiune.7911. urmariti in co Valori materiale primite in pastrare sau Alte venituri ADS CONTURI SPECIALE CONTURI IN AFARA BILANTULUI Angajamente acordate Giruri si garantii acordate Alte angajamente acordate Angajamente primite Giruri si garantii primite Alte angajamente primite Alte conturi in afara bilantului Imobilizari corporale luate cu chirie Valori materiale primite spre prelucrare Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora.