Ordinul ministrului finanțelor publice   nr. 1013 din 18 iulie 2013 
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor 
economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iulie 2013 
 
    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilității 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    viceprim‐ministrul, ministrul finanțelor publice, emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se  aprobă  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor 
economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    (1)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică  persoanelor  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile 
conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene,  parte  componentă  a 
Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene,  aprobate  prin  Ordinul 
ministrului  finanțelor  publice  nr.  3.055/2009,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi 
care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 
lei. 
    (2)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică,  de  asemenea,  societăților  cărora  le  sunt  incidente 
Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară, 
aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o  piață  reglementată,  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor 
publice,  nr.  1.286/2012,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  care  în  exercițiul 
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
    (3) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriul 
prevăzut  la  alin.  (1)  şi  (2)  se  efectuează  pe  baza  indicatorilor  determinați  din  situațiile 
financiare  anuale  ale  exercițiului  financiar  precedent,  respectiv  a  balanței  de  verificare 
încheiate  la  finele  exercițiului  financiar  precedent.  Aceleaşi  prevederi  se  aplică  şi  în  cazul 
entităților  care  au  optat  pentru  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic,  potrivit 
Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (4)  Persoanele  care  fac  obiectul  prezentului  ordin  sunt  denumite  în  înțelesul 
acestuia entități. 
    ART. 3 
    Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile  prezentului  ordin  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți 
rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar 
ales,  în  condițiile  legii.  Subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state 
aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe 
baza indicatorilor determinați conform raportării anuale la 31 decembrie 2012. 
    ART. 4 

 


 

    Operatorii economici prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 
privind  măsuri  economico‐financiare  la  nivelul  unor  operatori  economici,  aprobată  cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia. 
    ART. 5 
    Instituțiile  de  credit,  instituțiile  financiare  nebancare,  definite  potrivit 
reglementărilor  legale,  înscrise  în  Registrul  general,  instituțiile  de  plată  şi  instituțiile 
emitente  de  monedă  electronică,  definite  potrivit  legii,  care  acordă  credite  legate  de 
serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv 
emitere  de  monedă  electronică  şi  prestare  de  servicii  de  plată,  Fondul  de  garantare  a 
depozitelor  în  sistemul  bancar,  precum  şi  entitățile  autorizate,  reglementate  şi 
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale 
ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  în  formatul  şi  în 
termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare‐reasigurare şi 
reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieței de capital. 
    ART. 6 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: 
    ‐  art.  IV  din  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  2.869/2010  pentru 
modificarea  şi  completarea  unor  reglementări  contabile,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al 
României, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010; 
    ‐  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor  publice,  nr.  879/2012  pentru 
aprobarea  Sistemului  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2012  a  operatorilor  economici, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012. 
    ART. 7 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
Viceprim‐ministru, ministrul finanțelor publice, 
Daniel Chițoiu 
 
 
 
    Bucureşti, 18 iulie 2013. 
    Nr. 1.013. 

 


 

 
    ANEXA 1 
 
SISTEMUL 
de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici 
 
    CAPITOLUL I 
 
    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 
30 iunie 2013 
 
    1. Generalități 
    1.1. Entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația 
să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 la unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate. 
    1.2.  Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile pct. 1.1. se aplică şi subunităților deschise în România de societăți rezidente în 
state  aparținând  Spațiului  Economic  European,  indiferent  de  exercițiul  financiar  ales,  în 
condițiile legii. 
    1.3. (1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe 
portalul www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într‐un fişier PDF la care este ataşat un 
fişier xml. 
    (3)  Entitățile  pot  depune  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale 
ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, 
potrivit  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  627/1995  privind  îmbunătățirea  disciplinei 
depunerii bilanțurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar‐contabil şi fiscal, 
de către operatorii economici şi alți contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul 
www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (4)  Entitățile  depun  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale  ale 
Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  la  oficiile  poştale,  prin  scrisori  cu  valoare  declarată,  pe 
suport  magnetic,  împreună  cu  raportările  contabile  listate  cu  ajutorul  programului  de 
asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. 
 
    2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2013 
    2.1.  (1)  Entitățile  prevăzute  la  art.  2  alin.  (1)  din  ordin  întocmesc  şi  depun  la 
unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013 
care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A: 
    a) situația activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); 
    b) contul de profit şi pierdere (cod 20); 
    c) date informative (cod 30). 
    (2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unitățile 
teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  care 
cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B: 
 

 (1) Formularul "Situația activelor.      (2)  Formularul  "Situația  activelor. se consideră că raportarea contabilă la  30 iunie 2013 nu a fost depusă.  sunt  cumulate  de  la  începutul  anului  până  la  sfârşitul  perioadei de raportare. cu modificările ulterioare.  care  vor  completa  forma  de  proprietate  corespunzătoare  societăților cărora le aparțin.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii.4.3.2.      (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere". respectiv  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor". respectiv "Situația veniturilor şi  cheltuielilor".6.      (3)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează formularul "Situația activelor.      (3) Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  se  completează  numai  de  către    .  veniturile  realizate  şi  cheltuielile  efectuate.      b) situația veniturilor şi cheltuielilor (cod 20). în consecință. precum şi datele referitoare la  încadrarea  corectă  în  forma  de  proprietate  şi  codul  unic  de  înregistrare  fără  a  folosi  prescurtări  sau  inițiale. 82/1991. după caz.  încheiată  după  înregistrarea  tuturor  documentelor  în  care  au  fost  consemnate  operațiunile  financiar‐contabile  aferente  perioadei de raportare. 42 din  Legea contabilității nr.2.5.  (1)  conduce  la  imposibilitatea identificării entității şi.  elementele  de  natura  activelor.      2.      c) date informative (cod 30).  2. puse în acord  cu  soldurile  din  balanța  conturilor  analitice. potrivit actului constitutiv. republicată.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  se  întocmeşte  pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013.  precum  şi  rezultatele  financiare  obținute  (profit  sau  pierdere). Entitățile completează codul privind activitatea.  Necompletarea  corectă  pe  prima  pagină  a  formularului  "Situația  activelor. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității.      (3)  Prevederile  alin.  telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerțului).  (1)  şi  (2)  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.  respectiv 29. cu modificările şi completările ulterioare.      (3) Entitățile care.      2. datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă. reprezintă filiale ale unor societăți cu  capital  integral  sau  majoritar  de  stat  completează  la  forma  de  proprietate  codul  15. în condițiile legii. datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informațiile  corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013.  În  căsuțe  se  vor  trece  codurile  care  delimitează  încadrarea  entităților.      (2)  Prevederile  referitoare  la  completarea  formei  de  proprietate  vor  fi  avute  în  vedere  şi  de  subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state  aparținând  Spațiului  Economic  European.  alin. entitatea fiind sancționată conform prevederilor art. cod format din 4 cifre (clase  de  activități)  din  Clasificarea  activităților  din  economia  națională  ‐  CAEN.      2.4        a) situația activelor.  preluate  din  conturile  de  venituri şi cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2013. datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10). (1) Formularul "Contul de profit şi pierdere". adresa. în  formă  sintetică.  grupate  după natură şi lichiditate.  cuprinde  cifra  de  afaceri  netă. respectiv după natură şi exigibilitate.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  cu  datele  prevăzute  la  pct. indiferent de exercițiul  financiar ales. 656/1997.  aprobată  prin  Hotărârea Guvernului nr.      2.      2.

  82/1991.      Rândul  corespunzător  calității  persoanei  care  a  întocmit  raportările  contabile  se  completează astfel:      ‐  directorul  economic.  La  acelaşi  rând  va  fi  cuprinsă  şi  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților în baza prevederilor Legii nr.  la  rândurile  01.    .5    microîntreprinderi.  Persoanele  juridice  prevăzute  la  art.  de  asemenea. cu modificările şi completările ulterioare.      2.10.  potrivit  legii.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.      2.  02  şi  03  coloana  1.  respectiv  la  rândul  24  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".  verifică  şi  centralizează  informațiile  aferente  acestora.  care  au  în  subordine  sucursale  sau  alte  subunități  fără  personalitate  juridică.9.      Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice  persoană  angajată.7.  entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1.11. potrivit legii.      2.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.  (1)  În  formularul  "Date  informative".  la  rândul  56  din  formularul  "Date  informative"  (cod 30).  republicată.      (3)  Informațiile  reprezentând  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților  sunt  prezentate.  autorizate  potrivit  legii.  cu  modificările şi completările ulterioare. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013. cuprinzând şi numele în clar al acestora.  care  îndeplineşte  condițiile  prevăzute  de  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal.      (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai  de entitățile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit.      (2)  Entitățile  înscriu  la  rândul  19  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere".  încadrate  ca  atare  potrivit  Legii  nr.  respectiv  1  ianuarie  2013  ‐  30  iunie  2013. întocmind raportările contabile la 30 iunie 2013. cu respectarea prevederilor din  prezentul ordin.      2.      (2) Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul  sau persoana care are obligația gestionării entității.      2.  (1)  din  Legea  nr. cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare. cu  modificările şi completările ulterioare.  (1)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează  formularul  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  cu  informațiile  corespunzătoare  perioadelor  1  ianuarie  2012  ‐  30  iunie  2012.  1  alin.  (1)  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.  Prevederile  acestui  punct  se  aplică  şi  la  completarea  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor". republicată. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. se  obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.8.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.      (3) La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" se înscriu  sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute  în contracte sau acte normative. nici pierdere  (rezultat financiar zero). indiferent de numărul acestora.  82/1991. conținând  formularistica necesară şi programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă.  toate  cheltuielile  reprezentând  drepturi  salariale.

  Formularele  care  compun  raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  completează în lei.1. Nomenclator ‐ forme de proprietate  ______________________________________________________________________________ | Codul | Denumirea | |_______|______________________________________________________________________| | 10 | PROPRIETATE DE STAT | | 11 | Regii autonome | | 12 | Societăţi comerciale cu capital integral de stat | | 13 | Institute naţionale de cercetare-dezvoltare | | 14 | Companii şi societăţi naţionale | | 15 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital integral de stat | | 16 | Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale| | | sau regii autonome | | 20 | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat) |   .13.  nr.  precum  şi  persoanele  juridice  care  se  află  în  curs  de  lichidare.1.  1.  V  din  reglementările  respective.  Entitățile  care  aplică  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară.ro.  republicată.  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene.        5.443/2011  privind  reglementarea  procedurii  de  raportare  a  indicatorilor  economico‐ financiari  de  către  operatorii  economici  reclasificați  în  sectorul  administrației  publice  şi  de  raportare  a  unor  indicatori  economico‐financiari  prevăzuți  în  bugetele  de  venituri  şi  cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat.  ministrul  finanțelor  publice.6        (2)  Programul  de  asistență  este  pus  la  dispoziția  entităților  gratuit  de  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  poate  fi  descărcat  de  pe  portalul  Ministerului Finanțelor Publice. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      4.  42  din  Legea  nr. potrivit legii.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.      4.  folosesc  Planul  de  conturi  prevăzut  la  cap.  2. nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2013.286/2012.mfinante.        4. vor asigura şi respecta prevederile acestui ordin.2. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      3.  cele  înființate  în  cursul  anului  2013.  cu  modificările şi completările ulterioare.12.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 în condițiile prevăzute de  ordin  se  sancționează  conform  prevederilor  art.  cele  care  în  tot  semestrul  I  al  anului  2013  s‐au  aflat  în  inactivitate  temporară. Entitățile care nu au desfăşurat activitate de la data înființării până la 30 iunie  2013.      2.  cu modificările şi completările ulterioare.        B. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a a  Comunităților  Economice  Europene. de la adresa www.        3.055/2009.  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  Operatorii  economici  prevăzuți  de  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.      2. IV din reglementările respective.  folosesc  Planul  de  conturi  general  prevăzut la cap.  82/1991.  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului.      3.  3.  aplicabile  societăților  comerciale  ale  căror  valori  mobiliare  sunt  admise  la  tranzacționare  pe  o  piață  reglementată.2.  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  depun  la  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013.

.50% şi peste 50%) | | 25 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 26 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 27 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 28 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | 29 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital majoritar de stat | | 30 | PROPRIETATE INDIVIDUALĂ ....... sc.. este următoarea:        Judeţul ...... str....... privatizate în cursul anului| | | curent | | 40 | PROPRIETATE COOPERATISTĂ | | 41 | Cooperative de consum | | 42 | Cooperative meşteşugăreşti | | 43 | Cooperative şi asociaţii agricole netransformate | | 44 | Cooperative de credit | | 50 | PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor| | | şi instituţiilor politice şi obşteşti) | |_______|______________________________________________________________________|   CAPITOLUL II  Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă   la data de 30 iunie 2013        A.. ..  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10)..2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A... Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) .. bl.. |_|_| Entitatea . a). datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | ....... Număr din registrul comerţului ..... alin...PRIVATĂ (cu capital: privat autohton.01....7    | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat .........| Sold la: | | |rd... .... 2...  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene......  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.......... Cod clasă CAEN .2013|30..|_____________________| | | | 1... |_|_| Forma de proprietate ..... .  Structura  formularului  "Situația  activelor.... | | | privat autohton şi străin.......  şi  care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.055/2009.......  3... (1) lit......... privat străin. Telefon ........sub 50%) | | 21 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 22 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 23 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 24 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat .  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.. sectorul ..........1.000 lei        6................. ...........| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |   .. societăţi agricole) | | 31 | Societăţi comerciale în nume colectiv | | 32 | Societăţi comerciale în comandită simplă | | 33 | Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni | | 34 | Societăţi comerciale pe acţiuni | | 35 | Societăţi comerciale cu răspundere limitată | | 36 | Societăţi agricole | | 37 | Societăţi comerciale cu capital de stat..... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare .........lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr.... Adresa: localitatea . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor... nr. . prevăzut la pct.  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene......1... ap..06... fax .....

598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 11| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 475) | 17| | |   .308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 332 + 341 + 345 + 346 +/.TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B.281 | | | | | | 291 .595 | | | | | | 596 .591 .TOTAL (rd. STOCURI (ct.395 | | | | | | 396 . din| 16| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 471) | 10| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D. 501 + | 07| | | | | 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 .496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.| VENITURI ÎN AVANS (rd.368 + 371 +/.397 .4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.290 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 5112 + 512 +| 08| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE . 201 + 203 + | 01| | | | | 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 .495 .394 . IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.392 .| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.393 . Subvenţii pentru investiţii (ct.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 14| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.169 + 269 + 401 + 403 + | | | | | | 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + | | | | | | 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + | | | | | | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + | | | | | | 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + | | | | | | 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + | | | | | | 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E.388 .378 + | | | | | | 381 +/. 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 . 261 + 263 + | 03| | | | | 265 + 267* .348 + 351 + 354 + | | | | | | 356 + 357 + 358 + 361 +/.2931) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. 05 + 06 + 07 + | 09| | | | | 08) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.491 .398 + 4091 .280 .19) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F.| PROVIZIOANE (ct. 301 + 302 + 321 + 322 + | 05| | | | | 303 +/. 17 + 18 + 21 + 22).296*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE . 267* .391 . CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 06| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element) (ct. 161 + 162 + | | | | | | 166+ 167 + 168 . IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13| | | | | (rd.296* + 4092 + 411 + 413 +| | | | | | 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + | | | | | | 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + | | | | | | 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + | | | | | | 461 + 473** . 04 + 12) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G.169 + 269 + 401 + 403 + 404 +| | | | | | 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + | | | | | | 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +| | | | | | 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + | | | | | | 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 +| | | | | | 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H. 09 + 10 . 161 + 162 + | | | | | | 166 + 167 + 168 .11 .| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 12| | | | | (rd. 151) | 15| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I.8    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.

.. 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2.33 + 34 | | | | | | | 35 + 36 .... 121) | SOLD D | 37| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct.37 .38) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct... Semnătura .. scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 105) | 29| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 19| | | | | an (ct. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. 472) . 117) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 35| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI..| 18| | | | | total (rd....Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate. REZERVE (ct...31 + 32 ... Capital subscris vărsat (ct.. 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 33| | | | | proprii (ct.. Semnătura   ..| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I..... 39 + 40) | | 41| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.. din care: | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 36| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct.TOTAL (rd.......... 1016) | | 40| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI . 106) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct. Venituri în avans aferente activelor | 21| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct.. CAPITAL (rd. 23 + | | 39| | | | | 28 + 29 + 30 . 2075) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J........ precum şi alte creanţe imobilizate. Calitatea . 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 20| | | | | an (ct............ 1015) | 26| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4.. PRIME DE CAPITAL (ct... 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V.. 1018) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II. 129) | | 38| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII ..   Rd.... Venituri înregistrate în avans (ct. Administrator Numele şi prenumele . 06. 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. 478) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Fond comercial negativ (ct.. Patrimoniul institutelor naţionale de | 27| | | | | cercetare-dezvoltare (ct.... Capital subscris nevărsat (ct. 104) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.TOTAL (rd.. *** Solduri creditoare ale conturilor respective. . Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ...9    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2.... REZERVE DIN REEVALUARE (ct... PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 34| | | | | REPORTAT(Ă) (ct. 19 + 20). 109) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 32| | | | | capitaluri proprii (ct. ** Solduri debitoare ale conturilor respective.. Patrimoniul regiei (ct..... 24 + 25 + 26 + 27)...

| Cifra de afaceri netă (rd. venituri din fondul comercial | 11| | | | | negativ | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE .. 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4. de înregistrare în organismul profesional . 02 + 03 .       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept..2013-| | | |30.lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr.2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1. 01 + 07 ...2012-|1...  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct..... este următoarea:                Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 20 | .      6. prevăzut la pct... 709) | 04| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din dobânzi înregistrate de | 05| | | | | entităţile radiate din Registrul general şi | | | | | | care mai au în derulare contracte de leasing | | | | | | (ct. b)..04 + 05 +| 01| | | | | + 06) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct.din care..... (1) lit. potrivit legii.06...| Venituri aferente costului producţiei Sold C | 07| | | | | în curs de execuţie (ct...10    .2..  2..06.      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.| Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 +| 10| | | | | 7815) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . Structura formularului "Contul de profit şi pierdere" (cod 20)..01..|_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1.. 711 + 712) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sold D | 08| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 3.TOTAL (rd.2012|30. 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2. 766*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 06| | | | | cifrei de afaceri nete (ct. Nr.1.01.  cuprinzând şi numele în clar al acestora.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.08 +| 12| | | | 09 + 10) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________|   .  autorizate  potrivit  legii...| Producţia realizată de entitate pentru | 09| | | | | scopurile sale proprii şi capitalizată | | | | | | (ct.      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.| Realizări aferente | | |rd.. 707) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct. alin..

taxe şi | 29| | | | | vărsăminte asimilate (ct.2.7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 20| | | | | socială (ct. 19 + 20).2) Venituri (ct. 666*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd. 754 + 7814) | 26| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8.11    | 5. 22 . 635) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8. 645 . Cheltuieli privind prestaţiile externe | 28| | | | | (ct. 609) | 17| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6.26) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b. 652 + 658) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare | 31| | | | | înregistrate de entităţile radiate din | | | | | | Registrul general şi care mai au în derulare | | | | | | contracte de leasing (ct.34) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Venituri din alte investiţii şi împrumuturi | 40| | | | | care fac parte din activele imobilizate | | | |   . 7611 + 7613) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .TOTAL (rd. 35 .7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct. 12 .35) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 641 + 642 +| 19| | | | | 643 + 644 .23) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. veniturile obţinute de la | 39| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10.1.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) | 22| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a.Profit (rd. 28 la 31) | 27| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.2) Venituri (ct. Alte cheltuieli (ct. 33 .12) | 37| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9. 654 + 6814) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.| Venituri din interese de participare | 38| | | | | (ct. 13 la 16 | 35| | | | 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 36| | | |____________________________________________________| | | | | | . 7813) | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 24| | | | | circulante (rd. 6812) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 25 . 605 . 7812) | 34| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE . 607) | 16| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct.| Alte cheltuieli de exploatare (rd.Cheltuieli (ct. din | 18| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct. 601 + 602 . 603 + 604 + | 14| | | | | 606 + 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 15| | | | | (ct.Pierdere (rd. Cheltuieli cu alte impozite.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 21| | | | | corporale şi necorporale (rd.7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 .Venituri (ct.| Cheltuieli cu personalul (rd.din care.1) Cheltuieli (ct.3.7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 13| | | | | materialele consumabile (ct.

62 .Profit (rd. 12 + 45 + 57) | 61| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd.| Alte impozite neprezentate la elementele de | 66| | | | | mai sus (ct. 666* .din care.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 67| | | | | RAPORTARE: | | | | | |_______________________________________________| | | | | | . 35 + 52 + 58) | 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 63| | | | |_______________________________________________| | | | | | .Pierdere (rd.| Venituri extraordinare (ct.Pierdere (rd.7418)| 49| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .52) | 55| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 47 . 61 .| Impozitul pe profit (ct.12 . 762 + 764 + | 44| | | | | 765 + 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE . 38 + 40 + 42 + 44)| 45| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12.57) | 60| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd. 686) | 47| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .66) | | | |   .| Cheltuieli privind dobânzile (ct.Profit (rd. 663 + 664 + | 51| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE .Pierdere (rd.45) | 54| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14. 12 + 45 .Profit (rd. cheltuielile în relaţia cu | 50| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli financiare (ct. veniturile obţinute de la | 41| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11.Profit (rd. 771) | 57| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16. 671) | 58| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17. 763) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 46 + 49 + 51) | 52| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 53| | | |____________________________________________________| | | | | | .din care. 766*) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 63 . 35 + 52 . 57 .45) | 56| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15. 691) | 65| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19. 58 .35 .52) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Ajustări de valoare privind imobilizările | 46| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd.48) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Cheltuieli extraordinare (ct. 52 .Cheltuieli (ct.| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | | | | EXTRAORDINARĂ: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Venituri din dobânzi (ct. 786) | 48| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13.TOTAL (rd. 45 .Venituri (ct.61) | 64| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18. veniturile obţinute de la | 43| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte venituri financiare (ct.65 .58) | 59| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Profit (rd.| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20.TOTAL (rd.Pierdere (rd.din care.62) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .12    | | (ct.

|(col.....13    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .....  2...  (1) lit..      6....... potrivit legii..  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție. stabilite potrivit legislaţiei muncii.... (rd.. Nr.. Date privind plăţile restante |Nr.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit.......      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.....  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.  cuprinzând şi numele în clar al acestora... Calitatea ............Pierdere (rd.      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.. Date privind rezultatul înregistrat |Nr.....|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante .| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II. care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"... 65 + 66 .. | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | ...lei |________|_____________________________________________________________________ | I... este următoarea:    DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | ...      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.....  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30).. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ...1  alin.total (rd.... Semnătura .| 68| | | | | 63) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor.. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi .  autorizate  potrivit  legii. analitic "Colaboratori persoane fizice"..... c)...| Nr.. 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23).... de înregistrare în organismul profesional ...... 06 la 08). Administrator Numele şi prenumele ....... * Conturi de repartizat după natura elementelor respective..peste 30 de zile | 06| | | |   .......... Semnătura ..... 64 + 65 + 66)...  prevăzut  la  pct.3.. unităţi | Sume | | |rd.|Total| Din care: | | |rd..total (rd.

impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene. Dobânzi.restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori.restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III. dividende şi redevenţe plătite|Nr.peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 10 la | | | | | | 14). din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente.contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .14    |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei.alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | | | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale . |rd.| Sume | | în cursul perioadei de raportare.total (rd. Număr mediu de salariaţi |Nr. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| 19| | | | | total (rd. 20 la 22). respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV.impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________|   . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .

impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. care nu au fost încasate | 53| |   .subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public. 117 lit.subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante.impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . primite în concesiune. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . potrivit prevederilor| | | | art.impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene.15    | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente.subvenţii aferente veniturilor. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | . cu modificările şi | | | | completările ulterioare. h) din Legea nr.redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare. 571/2003 | | | | privind Codul fiscal. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.

| 57| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .total (rd.acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | |   .| Sume | | |rd.din fonduri private | 59| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VII.cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Cheltuieli de inovare ****) |Nr.creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII. în sume brute | 66| | | | (rd.cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | 67| | | | interese de participare. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd. 61 la | 60| | | | 63). 234) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct. alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare. Alte informaţii |Nr. în sume brute | | | | | (rd. Tichete de masă |Nr.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare . 68 la 74).acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct. 67 + 75).din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd.16    | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare. 232) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare.

în sume brute | | | | | (din ct.taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct. | | | | | 4424 + din ct. 444 + din ct. în sume brute (rd. 76 | 75| | | | + 77).creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei. 413 +| | | | | din ct. 431 + din ct. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct.creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct.decontări privind interesele de | 91| | | | participare. | | | | | 437 + din ct. (rd. 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482). decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct.creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct. 91 la 93). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .17    | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | | | stabilit (din ct. decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul. 83 la 87). 447 + din ct. 446 + din ct. 4092 + din ct.creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct. a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct. | | | | | 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct. 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile afiliate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418). 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | | | 445 + din ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 90| | | | 471 + 473). 411 + din ct. în | | | | | sume brute (ct. 441 + din ct. 4382 + din ct. avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 411 + din | | | | | ct.creanţe comerciale externe.fonduri speciale . 445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.subvenţii de încasat (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct.acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4092 + din ct.obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate. avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate. 4428 + din ct. 453 + 456 + | | | | | 4582) | | | |   .

| | | | | 98 la 104).obligaţiuni emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .2013 | | | | | (din ct. 115 + 116). |106| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | 97| | | | (ct. în lei (ct. 508). 5311) |107| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: |112| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .conturi curente în lei deschise la bănci |111| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .părţi sociale emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută (ct.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .alte creanţe în legătură cu persoanele | 92| | | | fizice şi persoanele juridice.sume în curs de decontare.06. 501 + 505 + 506 + din ct. 471 + din ct.obligaţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct. acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30. din care: |110| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei (ct.conturi curente în valută deschise la |113| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|114| | | | (rd. 5113 + 5114) |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd. acreditive şi |115| | | | alte valori de încasat. 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct. 110 + 112). 107 + 108). | | | | | din care: | | | |   . 5314) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |109| | | | valută (rd. 5187). 5124). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sume în curs de decontare şi acreditive |116| | | | în valută (din ct.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 98| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | 94| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + |117| | | | 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + | | | | | 153 + 155 + 156 + 161 + 162 + 163 + 169). (rd. 5121).de la nerezidenţi | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 96| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt.în valută (ct. | | | | | 461 + din ct.acţiuni emise de nerezidenţi |103| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de organismele de plasament|102| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului).în lei (ct. (din ct.18    |____________________________________________|___|______________|______________| | .sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 93| | | | de trezorerie" reprezentând vansurile de | | | | | trezorerie.

1621 + |136| | | | 1622 + 1627). din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |119| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |134| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 122 + 123).în lei |143| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1682).în lei |125| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |121| | | | emisiuni de obligaţiuni. 5191 + 5192 + 5197). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute (ct. 1623 + 1624 + 1625).în valută |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct.în valută |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|133| | | | pe termen scurt (din ct. 5198). 1682).în valută |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|145| | | | pe termen lung (din ct. 5198). (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 161).| | | | | 1681). (rd. 146 + | | | | | 147).în lei |140| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.în lei |131| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |142| | | | (ct. | | | | | (rd. în|118| | | | sume brute (ct. 125 + 126). din care: | | | |   . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. (rd. 131 + 132). 134 + | | | | | 135).în lei |122| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 137 + 138). 128 + 129). 119 + 120).în valută |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |130| | | | (ct.19    |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni.în valută |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |124| | | | (ct. 143 + 144). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5193 + 5194 + 5195). 140 + | | | | | 141). (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. (rd.în lei |137| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |139| | | | termen lung (din ct.în lei |128| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |127| | | | interne pe termen scurt (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

| | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |149| | | | (ct. 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |155| | | | conturi asimilate (ct. altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | |   . (rd. 403 + din ct. 150 + 151).fonduri speciale .taxe şi vărsăminte |159| | | | asimilate (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |163| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509). decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .decontări privind interesele de |164| | | | participare.în lei şi exprimate în lei.alte datorii în legătură cu persoanele |165| | | | fizice şi persoanele juridice.în lei |146| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | (rd. 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 455) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct. în sume | | | | | brute (ct. 408 + din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + | | | | | 419). 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor |162| | | | (ct. | | | | | 405 + din ct. 421 + 423 + 424 + | | | | | 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|156| | | | sociale şi bugetul statului (ct. decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + | | | | | 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .alte datorii în legătură cu bugetul |160| | | | statului (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687).în valută |151| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite |152| | | | (din ct. a căror |150| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri |154| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate. 164 la 168).datorii comerciale externe. 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481). | | | | | (rd.20    |____________________________________________|___|______________|______________| | .datorii fiscale în legătură cu bugetul |158| | | | statului (ct. 404 + din ct. 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |161| | | | entităţile afiliate (ct. | | | | | 401 + din ct. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 157 la 160). în sume brute (din ct.datorii în legătură cu bugetul |157| | | | asigurărilor sociale (ct.în valută |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |148| | | | dobânzile aferente (ct. avansuri primite de la |153| | | | clienţi şi alte conturi asimilate. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1626 + din ct. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct.|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | colaboratorii |rd. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate*3) |173| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .subvenţii nereluate la venituri (din ct. 1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct. 5186) |169| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |170| | | | operatorii economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct. 472 + din ct. 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |187| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .21    | publice (instituţiile statului)*1) (din ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de societăţi comerciale cu |185| | | | capital de stat. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 183 +|182| | | | 184).cu capital integral de stat. |188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|167| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct.părţi sociale |174| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de instituţii publice de |184| | | | subordonare locală.|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | public al statului |rd. |166| | | | 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cu capital majoritar de stat. |181| | | | (rd. 205) |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |186| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .venituri în avans aferente activelor |168| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct.cu capital minoritar de stat. Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. Capital social vărsat (ct. Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr. (rd.deţinut de instituţii publice. 1012).| | | | | 462 + din ct. din |171| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192).deţinut de instituţii publice de |183| | | | subordonare centrală. 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct.acţiuni cotate*2) |172| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 621) |177| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X.capital subscris vărsat de nerezidenţi |175| | | | (din ct.deţinut de regii autonome |189| | |   .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |178| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |179| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012).

..către instituţii publice de subordonare |196| | | | locală.... plătite în perioada de | | | | | raportare...450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.. Administrator Numele şi prenumele .. cercetarea aplicativă....22    |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. b) din Legea nr.. |193| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome.. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ... 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică..... către | | | | | instituţii publice.. Semnătura .... stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj. dezvoltarea tehnologică şi inovarea. cu modificările şi completările ulterioare... ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr... 324/2003.. | | | | | plătite în perioada de raportare. *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor... respectiv cercetarea fundamentală.. Semnătura .. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) ....către instituţii publice de subordonare |198| | | | centrală.. potrivit legii..... | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani..... Calitatea . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile 124 20 lit...deţinut de societăţi comerciale cu |190| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..deţinut de persoane fizice |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ....dividende/vărsăminte din profitul aferent|197| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012.... | | | | | către instituţii publice..dividende/vărsăminte aferente anului |194| | | | 2012. altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472..reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. care sunt negociabile şi tranzacţionate... 5 din ordin.. plătite în perioada de raportare.. 571/2003 privind Codul fiscal. 1...   .. societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ...608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr....... publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.. Dividende ale companiilor naţionale.către instituţii publice de subordonare |199| | | | locală.. 1. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare..... stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.deţinut de alte entităţi |192| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . care nu sunt tranzacţionate.... 267 din 14 august 2004..către instituţii publice de subordonare |195| | | | centrală.. cu modificările şi completările ulterioare....... *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor. şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice... *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art....

261 + 262 + | 04| | | | | 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + | | | |   ... IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.....2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A. 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + | | | | | | 235 ..2931 . 241 ....1..2907 .  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România...2915 | | | | | | 2916 ......2908 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II..  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului.2903 ... .2912 ...2914 . |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor.....000 lei        6... 203 + 205 + | 01| | | | | 206 + 2071 + 208 + 233 ..| Sold la: | | |rd... Forma de proprietate . ap.. ....  1.  nr....... a)...4... str.2905 ........ IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.286/2012... |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) .... IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct... Cod clasă CAEN ...  autorizate  potrivit  legii....... .. este următoarea:    Judeţul .....2805 .     Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept..294) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.2013|30.... Adresa: localitatea ..2812 .... sectorul ....2906 . nr........      ‐  persoane  fizice  sau  juridice..2811 .01.. 2. |_|_| Entitatea .......      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.....  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție....06.        B.2806 ...2815 | | | | | | 2816 .lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr.....23    Nr. ....| | | | | | 2808 .. sc....2814 .....  cuprinzând şi numele în clar al acestora.2913 ..  Structura  formularului  "Situația  activelor.... (2) lit..... Număr din registrul comerţului .... bl...  ministrul  finanțelor  publice... ACTIVE BIOLOGICE (ct... fax ......  cu  modificările şi completările ulterioare. .  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară....284 .. alin.2813 ..2911 .....|_____________________| | | | 1........  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10)..  aplicabile  societăților  comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată...... Telefon .. datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | .2803 ..| ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. potrivit legii................. şi care în exercițiul financiar precedent au înregistrat  o cifră de afaceri mai mare de 220.. de înregistrare în organismul profesional ..2935) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.. |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare .... prevăzut la pct..

397 .491 .495 . (ct. din | 17| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.391 .3941 .2965 .TOTAL (rd.| | | | | | 2962 .12 . 505 + | 08| | | | | 506 + 508 + 5113 + 5114 . STOCURI (ct. CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 07| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element).169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + | | | | | | 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + | | | | | | 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H. 10 + 11 .| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 301 + 302 + 303 +/.3946 . 18 + 19 + 22). CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + | | | | | | 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + | | | | | | 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + | | | | | | 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + | | | | | | 473** .| PROVIZIOANE (ct.4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.2966* .2961 .20) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F.308 + | 06| | | | | 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 341 + 345 + 346 + 347 +/. 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 .| | | | | | 392 .393 .3952 -| | | | | | 3953 . 5112 + 512 +| 09| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE .| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 12| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + | 16| | | | | 1517 + 1518) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I. 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 .596 .24    | | 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* .2963 . Subvenţii pentru investiţii (ct. 01 + 02 + 03 +| 05| | | | | 04) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B.348* + 351 + 354 + | | | | | | 357 + 358 + 371 +/.3951 .3957 .169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | | | | | | 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ | | | | | | 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E.595 . 06 + 07 + 08 + | 10| | | | | 09) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C.TOTAL (rd. 475) | 18| | |   . 05 + | 14| | | | | 13) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G.2964 .598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.3954 .| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 13| | | | | (rd.398 .| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 15| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.3945 .378 + 381 +/.388 . 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -| | | | | | 2966* .2968*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE .3958 .| VENITURI ÎN AVANS (rd. 471) | 11| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D.

REZERVE (ct.45) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct.TOTAL (rd. 129) | 45| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII . 1026) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI .25    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 43| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct. 1061 + 1063 + 1068) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Diferenţe de curs valutar din | SOLD C | 34| | | | | conversia situaţiilor financiare |________|___|__________|__________| | | anuale individuale într-o monedă de | SOLD D | 35| | | | | prezentare diferită de moneda | | | | | | | funcţională (ct.| 19| | | | | total (rd. PRIME DE CAPITAL (ct. 121) | SOLD D | 44| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 38| | | | | proprii (ct. 117) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 21| | | | | an (ct. 1072) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 20| | | | | an (ct.38 + 39 .| | | | | | 42 + 43 . 109) | 36| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 37| | | | | capitaluri proprii (ct. Capital subscris reprezentând datorii | 26| | | | | financiare*1) (ct. 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V.40 + 41 . 478) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J. 24 + 25 + 26 + 27 . CAPITAL (rd. 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3.TOTAL (rd. Venituri înregistrate în avans (ct. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1. 1028) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 28| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | 5. REZULTAT REPORTAT.44 . 118) | SOLD D | 42| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VII. Capital subscris vărsat (ct.35 . 103) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 30| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | II. 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. 23 + 31 + 32 +| 46| | | | | 33 + 34 . 472) . Capital subscris nevărsat (ct. 104) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. Alte elemente de capitaluri | SOLD C | 29| | | | | proprii (ct. 105) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV. Venituri în avans aferente activelor | 22| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct.| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.28 + 29 . 20 + 21). 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3.| 23| | | | | 30).36 + 37 . Ajustări ale capitalului social | SOLD C | 27| | | | | (ct. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN | SOLD C | 41| | | | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 |________|___|__________|__________| | | (ct. 1027) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4. 46 + 47) | 48| | |   . CU EXCEPŢIA | SOLD C | 39| | | | | REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN |________|___|__________|__________| | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 | SOLD D | 40| | | | | (ct.

..| Cifra de afaceri netă (rd.. Semnătura ........ 02 + 03 .... Calitatea . 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.........2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1...  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România...2012-|1... 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2..06....| Realizări aferente | | |rd.... Structura formularului "Situația veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20)....      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.... din punctul de vedere al IAS 32.. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele . reprezintă datorii financiare.. 09 + 10) | | | |   ...... ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept. Semnătura .01....26    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 2..04 + 05) | 01| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct. 707) | 03| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct....... (2) lit. Nr....| Venituri din producţia de imobilizări şi | 08| | | | | investiţii imobiliare (rd. 709) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 05| | | | | cifrei de afaceri (ct.....1 alin.......      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr... potrivit legii.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție. 711) |________|___|__________|__________| | | | Sold D | 07| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| | 3..... **) Solduri debitoare ale conturilor respective. de înregistrare în organismul profesional ..01.  cuprinzând şi numele în clar al acestora. b).........06.... Administrator Numele şi prenumele ....  autorizate  potrivit  legii.| perioadei de | | | | raportare | | | |_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1.5.....        6... *1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care..2012|30.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice. prevăzut  la pct.......2013-| | | |30...| Venituri aferente costurilor | Sold C | 06| | | | | stocurilor de produse (ct.... este următoarea:            Situația veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2013     ________  | cod 20 | ..

725) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6. 30 .31) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.TOTAL (rd.07 +| 17| | | | 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12.7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.| Cheltuieli cu personalul (rd. din | 23| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct. 24 + 25). 33 la 41) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 645 . 6811 + 6813 + 6816 + | 27| | | | | 6817) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 756) | 13| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 26| | | | | necorporale.| Alte venituri din exploatare (ct.2.| Venituri din active biologice şi produse | 14| | | | | agricole (ct.| Venituri din investiţii imobiliare (ct. 27 .27    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4. Cheltuieli privind prestaţiile externe | 33| | | | | (ct. 603 + 604 + | 19| | | | | 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 20| | | | | (ct. 753) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7.| Alte cheltuieli de exploatare (rd.2) Venituri (ct. 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 5. 757) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10. 605 .7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct.| Venituri din producţia de imobilizări | 09| | | | | necorporale şi corporale (ct. 601 + 602 .1) Cheltuieli (ct. 01 + 06 . taxe şi | 34| | | | | vărsăminte asimilate (ct.| Venituri din producţia de investiţii | 10| | | | | imobiliare (ct. 654 + 6814) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b. investiţiile | | | | | | imobiliare şi activele biologice evaluate la | | | | | | cost (rd.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 18| | | | | materialele consumabile (ct. 754 + 7814) | 31| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 .| Venituri din subvenţii de exploatare în caz de| 15| | | | | calamităţi şi alte evenimente similare (ct. 635) | | | |   .28) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 758 + 7419) | 16| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE .7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14. Cheltuieli cu alte impozite.1. 607) | 21| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct. 641 + 642 +| 24| | | | | 643 + 644 . corporale.7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 25| | | | | socială (ct.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor | 12| | | | | necorporale şi corporale (ct.1) Cheltuieli (ct. 7813 + 7816) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 29| | | | | circulante (rd.7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. | | | | | | 7417) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11.| Venituri din activele imobilizate (sau | 11| | | | | grupurile destinate cedării) deţinute în | | | | | | vederea vânzării (ct. 755) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8.2) Venituri (ct. 609) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13.

686) | 58| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 17 .| Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct.| Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi | 60| | |   .17) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16. 7615 + 764 + | 55| | | | | 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE . 763) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20. 18 la 21 | 45| | | | 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | | .| Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte | 50| | | | | instrumente financiare (ct.| Ajustări de valoare privind imobilizările | 57| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd.Pierdere (rd. Cheltuieli privind investiţiile | 38| | | | | imobiliare (ct. veniturile obţinute de la | 54| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 22. Alte cheltuieli (ct.44) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 43 .| Venituri din operaţiuni cu instrumente | 51| | | | | derivate (ct. 653) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.Venituri (ct.8. Cheltuieli legate de activele | 36| | | | | imobilizate (sau grupurile destinate cedării) | | | | | | deţinute în vederea vânzării (ct.5.6. 765) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 21. 45 . 48 + 49 + 50 + | 56| | | | 51 + 52 + 53 + 55) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 23. 652) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.28    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.Venituri (ct. | 48| | | | | 7611) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17.| Venituri din diferenţe de curs valutar | 52| | | | | (ct. 656) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 6587) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.45) | 46| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 7613) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18. 7812) | 44| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE .9. 6812) | 43| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . Cheltuieli privind calamităţile şi alte | 40| | | | | evenimente similare (ct. Cheltuieli cu protecţia mediului | 35| | | | | înconjurător (ct.Cheltuieli (ct.4. Cheltuieli privind activele biologice şi| 9| | | | | produsele agricole (ct.| Venituri din acţiuni deţinute la entităţi | 49| | | | | asociate şi entităţi controlate în comun | | | | | | (ct. Cheltuieli din reevaluarea | 37| | | | | imobilizărilor necorporale şi corporale | | | | | | (ct. 58 . 657) 3 | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.59) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .TOTAL (rd.TOTAL (rd. 6581 + 6582 + | 41| | | | | 6583 + 6585 + 6588) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd. 786) | 59| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 24. 762) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19. 766*) | 53| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Profit (rd.Cheltuieli (ct.3.7.| Venituri din dobânzi (ct. 655) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.din care.| Alte venituri financiare (ct.

663 + 664 + | 64| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE .. 72 + 73 + 75 ...| Venituri din impozitul pe profit amânat | 74| | | | | (ct.TOTAL (rd....65) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .29    | | alte instrumente financiare (ct.. care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".... 661) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 25..Profit (rd.........Profit (rd. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele .75) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | .. stabilite potrivit legislaţiei muncii....| Impozitul pe profit curent (ct. 70 ..70 ........| Alte cheltuieli financiare (ct.| Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente| 61| | | | | derivate (ct...| Impozitul pe profit amânat (ct....       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept..| Alte impozite neprezentate la elementele de | 75| | | | | mai sus (ct.......7418)| 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | ... 666* .      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic. Administrator Numele şi prenumele . Calitatea .  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.Pierdere (rd..Pierdere (rd.. 45 + 65) | 69| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 28....74) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor.... 56 . 692) | 73| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 31..| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 70| | | | |_______________________________________________| |__________|__________| | | ..Pierdere (rd. 57 + 60 + 61 + | 65| | | | 62 + 64) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 66| | | |____________________________________________________| |__________|__________| | | .. cheltuielile în relaţia cu | 63| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 27.  cuprinzând şi numele în clar al acestora.    ..56) | 67| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd.72 .din care. 69 .... Semnătura .74 + 75).. * Conturi de repartizat după natura elementelor respective..Profit (rd. 71 + 72 + 73 .... 792) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 32. de înregistrare în organismul profesional . 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 33......... 691) | 72| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 30.......| Cheltuieli privind dobânzile (ct..68) | 71| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 29... 17 + 56) | 68| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd.. Nr......73 + 74 ......| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 76| | | | | RAPORTARE: | | | | |____|_______________________________________________| |__________|__________| | | ..... analitic "Colaboratori persoane fizice". 68 ... 65 .. | 77| | | | | (rd..69) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ..... Semnătura .. potrivit legii.. 662) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 26....

  prevăzut  la  pct.  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30).total (rd. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi . este următoarea:    Date informative la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | .peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale .  autorizate  potrivit  legii.total (rd.  (2) lit. c).contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .1  alin. Date privind rezultatul înregistrat |Nr. salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | |   . 10 la | | | | | | 14).30        ‐  persoane  fizice  sau  juridice.peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23).      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.| Nr.|Total| Din care: | | |rd.peste 30 de zile | 06| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori.| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II. | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .total (rd. unităţi | Sume | | |rd.lei |________|_____________________________________________________________________ | I.|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante .  2.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România. Date privind plăţile restante |Nr.contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 06 la 08).        6.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit.6.|(col.contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .

impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. potrivit prevederilor| | | | art.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.| 19| | | | | total (rd.| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . 20 la 22). Număr mediu de salariaţi |Nr. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . cu modificările şi | | | | completările ulterioare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .31    | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă .restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.| Sume | | în cursul perioadei de raportare. h) din Legea nr. 571/2003 | | | | privind Codul fiscal. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei. Dobânzi.impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente. 117 lit. respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV. |rd.impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente.restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene. dividende şi redevenţe plătite|Nr. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| |   . din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III.

care nu au fost încasate | 53| | | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare.redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din | 57| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.subvenţii aferente veniturilor.din fonduri private | 59| | |   . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare.subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| Sume | | |rd. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .32    | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene.impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . primite în concesiune.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare. Tichete de masă |Nr. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd.impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene. din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante.impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente.creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V.

| | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Alte informaţii |Nr. alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni. a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct.cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII. 413 +| | | | | din ct. 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | |   . 4093) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 411 + din ct. în sume brute | | | | | (rd.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare . | 67| | | | interese de participare.obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd.acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | | | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd.total (rd.acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 61 la | 60| | | | 63).cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4094) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct.părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe comerciale externe. 76 + 77).obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | 66| | | | (rd. 4092 + din ct.33    |____________________________________________|___|______________|______________| | VII.creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 67 + 75). în sume brute | 75| | | | (rd. 4092 + 411 + 413 + 418).creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale. 68 la 74). avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate. Cheltuieli de inovare****) |Nr. în sume brute | | | | | (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în | | | | | sume brute (ct. avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate.

4652) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct.subvenţii de încasat (ct. 441 + | | | | | din ct. altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului). 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4424 + din ct. din care: | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .2013 | | | | | (din ct. 4092 + din ct. 447 + | | | | | din ct. 461 + din ct. 5187). 445 + din ct. 4428 + din ct. 505 + 506 + din ct. 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe din operaţiuni cu instrumente | 90| | | | derivate (ct.alte creanţe în legătură cu persoanele | 93| | | | fizice şi persoanele juridice. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________|   . decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul şi | | | | | decontări din operaţiuni în participaţie | | | | | (ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 508). 471 + din ct.sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 94| | | | de trezorerie" reprezentând avansurile de | | | | | trezorerie.creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct. (rd. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .fonduri speciale . 437 + din ct. 83 la 87). 411 + din | | | | | ct. (rd.34    | stabilit (din ct. 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482).decontări cu entităţile asociate şi | 92| | | | entităţile controlate în comun. în sume brute | 98| | | | (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + | | | | | din ct. (rd. 444 +| | | | | din ct.taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct. 446 + din ct. 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 453 + 456 + 4582) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | (din ct. 99 la | | | | | 105). 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile din grup (ct. acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30.06. 92 la 94). 453 + 456 + 4582 + 461 + | 91| | | | 471 + 473). 4382 + din ct.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct.creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct.de la nerezidenţi | 96| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 97| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt. 445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

111 + 113).acţiuni necotate emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută (ct. 1681).în lei |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sume în curs de decontare. 123 + 124).părţi sociale emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 126 + 127). în sume brute | | | | | (ct.acţiuni emise de organismele de plasament|103| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni. 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd. din care: |113| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de rezidenţi |102| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 161). 5124).în valută |121| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |122| | | | emisiuni de obligaţiuni. 120 + 121).în valută |124| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |125| | | | (ct.în lei (ct. (rd. din care: |111| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 116 + 117). 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 108 + 109). 5113 + 5114) |106| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd. (rd. în lei (ct. 5191 + 5192 + 5197). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . acreditive şi |116| | | | alte valori de încasat. 5311) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5314) |109| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |110| | | | valută (rd.acţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în|119| | | | sume brute (ct.în lei (ct.conturi curente în lei deschise la bănci |112| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + |118| | | | 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 150 + | | | | | 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + | | | | | 171).în valută |127| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |128| | |   .conturi curente în valută deschise la |114| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|115| | | | (rd.35    | .sume în curs de decontare şi acreditive |117| | | | în valută (din ct. |107| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de nerezidenţi |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct. 5121).în valută (ct.

din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5193 + 5194 + 5195).în valută |139| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |140| | | | termen lung (din ct. a căror |151| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 132 + 133). 144 + 145). 147 + | | | | | 148). 5198). 138 + 139). |153| | | | 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale. (rd. în sume | | | | | brute (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |142| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |143| | | | (ct. 1682). | | | | | (rd.în valută |152| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. (rd. (rd.36    | interne pe termen scurt (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 129 + 130). 135 + | | | | | 136).în lei |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 141 + | | | | | 142).în lei şi exprimate în lei.în valută |145| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|146| | | | pe termen lung (din ct.în valută |130| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |131| | | | (ct.în valută |136| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct.în valută |133| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|134| | | | pe termen scurt (din ct.în lei |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri primite de la |154| | | | clienţi şi alte conturi asimilate. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | (rd. din care: | | | |   .în lei |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1621 + |137| | | | 1622 + 1627). | | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |150| | | | (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687). 151 + 152). 5198).în valută |148| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |149| | | | dobânzile aferente (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + | | | | | 408 + 419). 1682).în lei |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 1626 + din ct. 1623 + 1624 + 1625). (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor (ct. 408 + | | | | | (din ct. | | | | | 166 la 170). 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .datorii fiscale în legătură cu bugetul |159| | | | statului (ct. 421 + 422 + 423 + | | | | | 424 + 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|157| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 462 + din ct.37    |____________________________________________|___|______________|______________| | . 401 + din ct.alte datorii în legătură cu bugetul |161| | | | statului (ct. din |173| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .fonduri speciale . 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 453 + 456 + 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4651) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct.acţiuni cotate*2) |174| | |   . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .datorii în legătură cu bugetul |158| | | | asigurărilor sociale (ct. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . dividende | | | | | şi decontări din operaţiuni în participaţie| | | | | (ct.subvenţii nereluate la venituri |168| | | | (din ct. 403 + din ct. 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |162| | | | entităţile din grup (ct. (rd. 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481).decontări cu entităţile asociate şi |166| | | | entităţile controlate în comun. în sume brute | | | | | (din ct. 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct. 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |156| | | | conturi asimilate (ct. decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul. avansuri |155| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate. 1012).venituri în avans aferente activelor |170| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct. 404 + | | | | | (din ct. altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului)*1) | | | | | (din ct. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .taxe şi vărsăminte |160| | | | asimilate (ct. 472 + din ct. 158 la 161). 455) |163| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii din operaţiuni cu instrumente |164| | | | derivate (ct. 406 + din ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |165| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509). 405 + din ct. (rd.alte datorii în legătură cu persoanele |167| | | | fizice şi persoanele juridice. 5186) |171| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |172| | | | operatorii economici *****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct.datorii comerciale externe. 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|169| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct. 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

Capital social vărsat (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012).deţinut de instituţii publice de |186| | | | subordonare locală. Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. Dividende ale companiilor naţionale. 205) |178| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX.cu capital majoritar de stat.deţinut de alte entităţi |194| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII. plătite în perioada de | | | | | raportare. |188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |181| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |182| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cu capital minoritar de stat.deţinut de persoane fizice |193| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .dividende/vărsăminte aferente anului |196| | | | 2012. |189| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________|   .către instituţii publice de subordonare |197| | | | centrală.38    |____________________________________________|___|______________|______________| | . 621) |179| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | public al statului |rd. |195| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome. |183| | | | (rd.deţinut de regii autonome |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate*3) |175| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de societăţi comerciale cu |187| | | | capital de stat. 185 + |184| | | | 186 ). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194). 1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct. Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr.deţinut de societăţi comerciale cu |192| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | colaboratorii |rd.părţi sociale |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . plătite în perioada de raportare | | | | | către instituţii publice.capital subscris vărsat de nerezidenţi |177| | | | (din ct.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. |190| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cu capital integral de stat.deţinut de instituţii publice de |185| | | | subordonare centrală.deţinut de instituţii publice (rd.

.      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității. *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice......... 1. ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr..... potrivit legii... 324/2003.... care sunt negociabile şi tranzacţionate.. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124^20 lit. 57/2002...      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic..        . Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ..reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ.. dezvoltarea tehnologică şi inovarea... Nr.dividende/vărsăminte din profitul aferent|199| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012.. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..... societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei....  autorizate  potrivit  legii. care nu sunt tranzacţionate.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.......... *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor... şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Semnătura . *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art.către instituţii publice de subordonare |198| | | | locală......       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept. Semnătura ... | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art.. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr... **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) ....450/2004 al Comisiei din 13 august 2004.  cuprinzând şi numele în clar al acestora...... *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor... b) din Legea nr. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..... 571/2003.......39    | . cu modificările şi completările ulterioare.... cu modificările şi completările ulterioare..... cercetarea aplicativă. Administrator Numele şi prenumele ...... ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare. 5 din ordin.. de înregistrare în organismul profesional . Calitatea .... potrivit legii....către instituţii publice de subordonare |201| | | | locală.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție... | | | | | plătite în perioada de raportare către | | | | | instituţii publice... stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj. respectiv cercetarea fundamentală. altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.........  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.către instituţii publice de subordonare |200| | | | centrală.. stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful