Ordinul ministrului finanțelor publice   nr. 1013 din 18 iulie 2013 
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor 
economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iulie 2013 
 
    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilității 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    viceprim‐ministrul, ministrul finanțelor publice, emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se  aprobă  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor 
economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    (1)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică  persoanelor  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile 
conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene,  parte  componentă  a 
Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene,  aprobate  prin  Ordinul 
ministrului  finanțelor  publice  nr.  3.055/2009,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi 
care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 
lei. 
    (2)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică,  de  asemenea,  societăților  cărora  le  sunt  incidente 
Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară, 
aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o  piață  reglementată,  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor 
publice,  nr.  1.286/2012,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  care  în  exercițiul 
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
    (3) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriul 
prevăzut  la  alin.  (1)  şi  (2)  se  efectuează  pe  baza  indicatorilor  determinați  din  situațiile 
financiare  anuale  ale  exercițiului  financiar  precedent,  respectiv  a  balanței  de  verificare 
încheiate  la  finele  exercițiului  financiar  precedent.  Aceleaşi  prevederi  se  aplică  şi  în  cazul 
entităților  care  au  optat  pentru  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic,  potrivit 
Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (4)  Persoanele  care  fac  obiectul  prezentului  ordin  sunt  denumite  în  înțelesul 
acestuia entități. 
    ART. 3 
    Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile  prezentului  ordin  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți 
rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar 
ales,  în  condițiile  legii.  Subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state 
aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe 
baza indicatorilor determinați conform raportării anuale la 31 decembrie 2012. 
    ART. 4 

 


 

    Operatorii economici prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 
privind  măsuri  economico‐financiare  la  nivelul  unor  operatori  economici,  aprobată  cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia. 
    ART. 5 
    Instituțiile  de  credit,  instituțiile  financiare  nebancare,  definite  potrivit 
reglementărilor  legale,  înscrise  în  Registrul  general,  instituțiile  de  plată  şi  instituțiile 
emitente  de  monedă  electronică,  definite  potrivit  legii,  care  acordă  credite  legate  de 
serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv 
emitere  de  monedă  electronică  şi  prestare  de  servicii  de  plată,  Fondul  de  garantare  a 
depozitelor  în  sistemul  bancar,  precum  şi  entitățile  autorizate,  reglementate  şi 
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale 
ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  în  formatul  şi  în 
termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare‐reasigurare şi 
reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieței de capital. 
    ART. 6 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: 
    ‐  art.  IV  din  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  2.869/2010  pentru 
modificarea  şi  completarea  unor  reglementări  contabile,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al 
României, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010; 
    ‐  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor  publice,  nr.  879/2012  pentru 
aprobarea  Sistemului  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2012  a  operatorilor  economici, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012. 
    ART. 7 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
Viceprim‐ministru, ministrul finanțelor publice, 
Daniel Chițoiu 
 
 
 
    Bucureşti, 18 iulie 2013. 
    Nr. 1.013. 

 


 

 
    ANEXA 1 
 
SISTEMUL 
de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici 
 
    CAPITOLUL I 
 
    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 
30 iunie 2013 
 
    1. Generalități 
    1.1. Entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația 
să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 la unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate. 
    1.2.  Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile pct. 1.1. se aplică şi subunităților deschise în România de societăți rezidente în 
state  aparținând  Spațiului  Economic  European,  indiferent  de  exercițiul  financiar  ales,  în 
condițiile legii. 
    1.3. (1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe 
portalul www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într‐un fişier PDF la care este ataşat un 
fişier xml. 
    (3)  Entitățile  pot  depune  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale 
ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, 
potrivit  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  627/1995  privind  îmbunătățirea  disciplinei 
depunerii bilanțurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar‐contabil şi fiscal, 
de către operatorii economici şi alți contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul 
www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (4)  Entitățile  depun  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale  ale 
Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  la  oficiile  poştale,  prin  scrisori  cu  valoare  declarată,  pe 
suport  magnetic,  împreună  cu  raportările  contabile  listate  cu  ajutorul  programului  de 
asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. 
 
    2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2013 
    2.1.  (1)  Entitățile  prevăzute  la  art.  2  alin.  (1)  din  ordin  întocmesc  şi  depun  la 
unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013 
care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A: 
    a) situația activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); 
    b) contul de profit şi pierdere (cod 20); 
    c) date informative (cod 30). 
    (2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unitățile 
teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  care 
cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B: 
 

      2.  telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerțului). în  formă  sintetică.      (2)  Prevederile  referitoare  la  completarea  formei  de  proprietate  vor  fi  avute  în  vedere  şi  de  subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state  aparținând  Spațiului  Economic  European.      2.  În  căsuțe  se  vor  trece  codurile  care  delimitează  încadrarea  entităților.  aprobată  prin  Hotărârea Guvernului nr.  precum  şi  rezultatele  financiare  obținute  (profit  sau  pierdere). respectiv după natură şi exigibilitate. puse în acord  cu  soldurile  din  balanța  conturilor  analitice.      (3)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează formularul "Situația activelor.4.  cuprinde  cifra  de  afaceri  netă.      2. în condițiile legii.      (2)  Formularul  "Situația  activelor. se consideră că raportarea contabilă la  30 iunie 2013 nu a fost depusă.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  cu  datele  prevăzute  la  pct. 698)" din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  se  completează  numai  de  către    . Entitățile completează codul privind activitatea.4        a) situația activelor.      2. indiferent de exercițiul  financiar ales. potrivit actului constitutiv.  preluate  din  conturile  de  venituri şi cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2013.      (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere". după caz. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii.  încheiată  după  înregistrarea  tuturor  documentelor  în  care  au  fost  consemnate  operațiunile  financiar‐contabile  aferente  perioadei de raportare.      (3) Entitățile care. precum şi datele referitoare la  încadrarea  corectă  în  forma  de  proprietate  şi  codul  unic  de  înregistrare  fără  a  folosi  prescurtări  sau  inițiale. 656/1997.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  se  întocmeşte  pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013.  Necompletarea  corectă  pe  prima  pagină  a  formularului  "Situația  activelor. cod format din 4 cifre (clase  de  activități)  din  Clasificarea  activităților  din  economia  națională  ‐  CAEN.  elementele  de  natura  activelor. respectiv "Situația veniturilor şi  cheltuielilor".6. adresa.      (3) Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. entitatea fiind sancționată conform prevederilor art.  sunt  cumulate  de  la  începutul  anului  până  la  sfârşitul  perioadei de raportare. datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informațiile  corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. în consecință. 42 din  Legea contabilității nr.  alin. (1) Formularul "Situația activelor.  respectiv 29. reprezintă filiale ale unor societăți cu  capital  integral  sau  majoritar  de  stat  completează  la  forma  de  proprietate  codul  15.  care  vor  completa  forma  de  proprietate  corespunzătoare  societăților cărora le aparțin. 82/1991.      c) date informative (cod 30).5. cu modificările ulterioare.      (3)  Prevederile  alin.2. datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă. datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10). respectiv  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".  veniturile  realizate  şi  cheltuielile  efectuate. cu modificările şi completările ulterioare.      2.2.3.  (1)  şi  (2)  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.      b) situația veniturilor şi cheltuielilor (cod 20).  grupate  după natură şi lichiditate. republicată.  2. (1) Formularul "Contul de profit şi pierdere".  (1)  conduce  la  imposibilitatea identificării entității şi.

      (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai  de entitățile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit.  cu  modificările şi completările ulterioare.      (2)  Entitățile  înscriu  la  rândul  19  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere".      2.      2.      2.  Persoanele  juridice  prevăzute  la  art.    .  la  rândurile  01.  respectiv  la  rândul  24  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".      Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice  persoană  angajată. cuprinzând şi numele în clar al acestora.  82/1991.7.  toate  cheltuielile  reprezentând  drepturi  salariale.  încadrate  ca  atare  potrivit  Legii  nr. cu  modificările şi completările ulterioare.      Rândul  corespunzător  calității  persoanei  care  a  întocmit  raportările  contabile  se  completează astfel:      ‐  directorul  economic.  la  rândul  56  din  formularul  "Date  informative"  (cod 30).  (1)  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.11.  potrivit  legii.      2. cu respectarea prevederilor din  prezentul ordin.8.  de  asemenea.9.10.  verifică  şi  centralizează  informațiile  aferente  acestora.      (3) La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" se înscriu  sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute  în contracte sau acte normative. întocmind raportările contabile la 30 iunie 2013. se  obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  1  alin.  571/2003  privind  Codul  fiscal. potrivit legii. cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora. conținând  formularistica necesară şi programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă.      (2) Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul  sau persoana care are obligația gestionării entității.  (1)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează  formularul  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  cu  informațiile  corespunzătoare  perioadelor  1  ianuarie  2012  ‐  30  iunie  2012.  Prevederile  acestui  punct  se  aplică  şi  la  completarea  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor". republicată.  La  acelaşi  rând  va  fi  cuprinsă  şi  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților în baza prevederilor Legii nr.  autorizate  potrivit  legii. indiferent de numărul acestora.5    microîntreprinderi.      (3)  Informațiile  reprezentând  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților  sunt  prezentate.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.  02  şi  03  coloana  1. cu modificările şi completările ulterioare.  82/1991.  care  îndeplineşte  condițiile  prevăzute  de  Legea  nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.  respectiv  1  ianuarie  2013  ‐  30  iunie  2013. nici pierdere  (rezultat financiar zero).  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.  republicată.  (1)  În  formularul  "Date  informative".      2.  care  au  în  subordine  sucursale  sau  alte  subunități  fără  personalitate  juridică.  (1)  din  Legea  nr.  entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1.

  Operatorii  economici  prevăzuți  de  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.2.  nr.      3.  republicată.  42  din  Legea  nr.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.        4.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.      2. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a a  Comunităților  Economice  Europene.  3.286/2012. nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2013.        5.  2.  cu  modificările şi completările ulterioare.  cu modificările şi completările ulterioare. potrivit legii.  precum  şi  persoanele  juridice  care  se  află  în  curs  de  lichidare.  folosesc  Planul  de  conturi  prevăzut  la  cap.1.2.mfinante.  Entitățile  care  aplică  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      4.  1.  folosesc  Planul  de  conturi  general  prevăzut la cap.  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene.      2.  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului.443/2011  privind  reglementarea  procedurii  de  raportare  a  indicatorilor  economico‐ financiari  de  către  operatorii  economici  reclasificați  în  sectorul  administrației  publice  şi  de  raportare  a  unor  indicatori  economico‐financiari  prevăzuți  în  bugetele  de  venituri  şi  cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat.  Formularele  care  compun  raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  completează în lei.ro.  ministrul  finanțelor  publice.      4. Nomenclator ‐ forme de proprietate  ______________________________________________________________________________ | Codul | Denumirea | |_______|______________________________________________________________________| | 10 | PROPRIETATE DE STAT | | 11 | Regii autonome | | 12 | Societăţi comerciale cu capital integral de stat | | 13 | Institute naţionale de cercetare-dezvoltare | | 14 | Companii şi societăţi naţionale | | 15 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital integral de stat | | 16 | Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale| | | sau regii autonome | | 20 | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat) |   . vor asigura şi respecta prevederile acestui ordin.055/2009.  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  depun  la  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013.6        (2)  Programul  de  asistență  este  pus  la  dispoziția  entităților  gratuit  de  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  poate  fi  descărcat  de  pe  portalul  Ministerului Finanțelor Publice. IV din reglementările respective.  82/1991.        3.  V  din  reglementările  respective.  aplicabile  societăților  comerciale  ale  căror  valori  mobiliare  sunt  admise  la  tranzacționare  pe  o  piață  reglementată.  cele  înființate  în  cursul  anului  2013.1. de la adresa www.13.  cele  care  în  tot  semestrul  I  al  anului  2013  s‐au  aflat  în  inactivitate  temporară.  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 în condițiile prevăzute de  ordin  se  sancționează  conform  prevederilor  art.        B. Entitățile care nu au desfăşurat activitate de la data înființării până la 30 iunie  2013.12. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      3.

.. bl.......... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare .055/2009.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare....  Structura  formularului  "Situația  activelor......1... . ... a).... este următoarea:        Judeţul .... | | | privat autohton şi străin... |_|_| Forma de proprietate .. |_|_| Entitatea .. societăţi agricole) | | 31 | Societăţi comerciale în nume colectiv | | 32 | Societăţi comerciale în comandită simplă | | 33 | Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni | | 34 | Societăţi comerciale pe acţiuni | | 35 | Societăţi comerciale cu răspundere limitată | | 36 | Societăţi agricole | | 37 | Societăţi comerciale cu capital de stat.........| Sold la: | | |rd. nr.........  3....lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr...7    | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat . .. alin.  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.................. privat străin........  şi  care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.. str..... . ap...........sub 50%) | | 21 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 22 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 23 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 24 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat ...06....01....| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |   ... . Număr din registrul comerţului .. (1) lit...........  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene.50% şi peste 50%) | | 25 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 26 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 27 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 28 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | 29 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital majoritar de stat | | 30 | PROPRIETATE INDIVIDUALĂ ... Telefon ... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor...... Cod clasă CAEN ......2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A....... datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | .... sc...000 lei        6. sectorul ....2013|30.. Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ..... privatizate în cursul anului| | | curent | | 40 | PROPRIETATE COOPERATISTĂ | | 41 | Cooperative de consum | | 42 | Cooperative meşteşugăreşti | | 43 | Cooperative şi asociaţii agricole netransformate | | 44 | Cooperative de credit | | 50 | PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor| | | şi instituţiilor politice şi obşteşti) | |_______|______________________________________________________________________|   CAPITOLUL II  Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă   la data de 30 iunie 2013        A.......... Adresa: localitatea ..  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10). 2... prevăzut la pct.....|_____________________| | | | 1.... fax ....  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene.PRIVATĂ (cu capital: privat autohton...1......

393 . 267* . 5112 + 512 +| 08| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE .368 + 371 +/.394 .290 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.280 . 17 + 18 + 21 + 22).308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 332 + 341 + 345 + 346 +/.491 . CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 301 + 302 + 321 + 322 + | 05| | | | | 303 +/.495 .19) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F. 261 + 263 + | 03| | | | | 265 + 267* . din| 16| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.TOTAL (rd. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.| PROVIZIOANE (ct.8    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. 04 + 12) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G.| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 14| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.391 . 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 . 501 + | 07| | | | | 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 . 471) | 10| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D.388 . 01 + 02 + 03) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B.591 .| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13| | | | | (rd.496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. 09 + 10 .| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 12| | | | | (rd.4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II. STOCURI (ct.169 + 269 + 401 + 403 + 404 +| | | | | | 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + | | | | | | 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +| | | | | | 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + | | | | | | 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 +| | | | | | 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H. CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 06| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element) (ct.392 .296* + 4092 + 411 + 413 +| | | | | | 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + | | | | | | 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + | | | | | | 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + | | | | | | 461 + 473** .296*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE . INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 05 + 06 + 07 + | 09| | | | | 08) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C.2931) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. 151) | 15| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.378 + | | | | | | 381 +/.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 11| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.11 . Subvenţii pentru investiţii (ct.397 . 201 + 203 + | 01| | | | | 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 . 161 + 162 + | | | | | | 166 + 167 + 168 .281 | | | | | | 291 .595 | | | | | | 596 .598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.TOTAL (rd.398 + 4091 .348 + 351 + 354 + | | | | | | 356 + 357 + 358 + 361 +/. 475) | 17| | |   . 161 + 162 + | | | | | | 166+ 167 + 168 .395 | | | | | | 396 .| VENITURI ÎN AVANS (rd.169 + 269 + 401 + 403 + | | | | | | 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + | | | | | | 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + | | | | | | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + | | | | | | 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + | | | | | | 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + | | | | | | 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E.

... 1015) | 26| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4..... 121) | SOLD D | 37| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct. 1016) | | 40| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI ..... 104) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III... 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V..TOTAL (rd.....TOTAL (rd. scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni...37 ... Capital subscris vărsat (ct.. 109) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 32| | | | | capitaluri proprii (ct. 106) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct.. 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. Capital subscris nevărsat (ct....9    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2.. 472) ... Semnătura ...... 129) | | 38| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII .. 24 + 25 + 26 + 27)... REZERVE (ct....31 + 32 . PRIME DE CAPITAL (ct.. Patrimoniul regiei (ct. 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 33| | | | | proprii (ct. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. Semnătura   . 2075) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J..33 + 34 | | | | | | | 35 + 36 . CAPITAL (rd. precum şi alte creanţe imobilizate.Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate..| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.38) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct..| 18| | | | | total (rd. din care: | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 36| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct. 117) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 35| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI.. 1018) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II. Administrator Numele şi prenumele .   Rd.. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. 105) | 29| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV. Patrimoniul institutelor naţionale de | 27| | | | | cercetare-dezvoltare (ct... 23 + | | 39| | | | | 28 + 29 + 30 .. Venituri în avans aferente activelor | 21| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct... Calitatea ............ ** Solduri debitoare ale conturilor respective.. 06. 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3..... Venituri înregistrate în avans (ct.... 478) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Fond comercial negativ (ct. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 20| | | | | an (ct.. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 19| | | | | an (ct.. . Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele .. 19 + 20). *** Solduri creditoare ale conturilor respective... 39 + 40) | | 41| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| * Conturi de repartizat după natura elementelor respective..... PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 34| | | | | REPORTAT(Ă) (ct.

.....| Producţia realizată de entitate pentru | 09| | | | | scopurile sale proprii şi capitalizată | | | | | | (ct. potrivit legii..1. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România. 711 + 712) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sold D | 08| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 3.  2. alin..... 758 + 7417 +| 10| | | | | 7815) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Realizări aferente | | |rd.. 01 + 07 .. 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2..lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr. 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4. 02 + 03 .din care.2013-| | | |30.2012-|1.08 +| 12| | | | 09 + 10) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________|   .01.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție. 707) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct.01..2012|30..2. (1) lit.| Cifra de afaceri netă (rd. Structura formularului "Contul de profit şi pierdere" (cod 20)...      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.04 + 05 +| 01| | | | | + 06) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct.      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.| Venituri aferente costului producţiei Sold C | 07| | | | | în curs de execuţie (ct..2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1.      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic... 766*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 06| | | | | cifrei de afaceri nete (ct.. prevăzut la pct. 709) | 04| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din dobânzi înregistrate de | 05| | | | | entităţile radiate din Registrul general şi | | | | | | care mai au în derulare contracte de leasing | | | | | | (ct.  cuprinzând şi numele în clar al acestora.... b).TOTAL (rd...06.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept. este următoarea:                Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 20 | . de înregistrare în organismul profesional ...| Alte venituri din exploatare (ct. Nr.10    .      6.. venituri din fondul comercial | 11| | | | | negativ | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE .  autorizate  potrivit  legii..06.|_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1.

Pierdere (rd. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 . 609) | 17| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6.Cheltuieli (ct.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 21| | | | | corporale şi necorporale (rd.1) Cheltuieli (ct. 635) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8. 605 . 6811 + 6813) | 22| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 25 . 7813) | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 24| | | | | circulante (rd.2) Venituri (ct.2. 654 + 6814) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b. 22 .| Venituri din alte investiţii şi împrumuturi | 40| | | | | care fac parte din activele imobilizate | | | |   .34) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 7611 + 7613) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 13 la 16 | 35| | | | 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 36| | | |____________________________________________________| | | | | | .2) Venituri (ct. din | 18| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct.3.1. 645 . Cheltuieli privind prestaţiile externe | 28| | | | | (ct. 666*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd.12) | 37| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9. 35 . 6812) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct.TOTAL (rd.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 13| | | | | materialele consumabile (ct.7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7. 652 + 658) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare | 31| | | | | înregistrate de entităţile radiate din | | | | | | Registrul general şi care mai au în derulare | | | | | | contracte de leasing (ct.26) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.Profit (rd. veniturile obţinute de la | 39| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10. 601 + 602 .| Alte cheltuieli de exploatare (rd.| Venituri din interese de participare | 38| | | | | (ct. 641 + 642 +| 19| | | | | 643 + 644 .7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.11    | 5.| Cheltuieli cu personalul (rd.Venituri (ct.din care.35) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . Cheltuieli cu alte impozite.1) Cheltuieli (ct. Alte cheltuieli (ct. taxe şi | 29| | | | | vărsăminte asimilate (ct. 7812) | 34| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE . 33 .23) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 754 + 7814) | 26| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8. 28 la 31) | 27| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 20| | | | | socială (ct. 19 + 20). 12 . 603 + 604 + | 14| | | | | 606 + 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 15| | | | | (ct.7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 16| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct.

din care.45) | 56| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15.Profit (rd.| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | | | | EXTRAORDINARĂ: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Venituri (ct. 663 + 664 + | 51| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE .66) | | | |   .58) | 59| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 12 + 45 + 57) | 61| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 52 . 763) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .48) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 691) | 65| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19.Pierdere (rd. 35 + 52 + 58) | 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 63| | | | |_______________________________________________| | | | | | .65 .TOTAL (rd.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 67| | | | | RAPORTARE: | | | | | |_______________________________________________| | | | | | .| Venituri extraordinare (ct.52) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 61 . 47 . 63 . 771) | 57| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16.din care. 45 . 786) | 48| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13.Profit (rd. 671) | 58| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17.Profit (rd. 35 + 52 .| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 686) | 47| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .35 .Profit (rd. cheltuielile în relaţia cu | 50| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli financiare (ct.12    | | (ct.Pierdere (rd.TOTAL (rd. 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20. 58 . 12 + 45 .| Impozitul pe profit (ct.52) | 55| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Cheltuieli (ct.57) | 60| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd.Pierdere (rd.61) | 64| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18.62) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .7418)| 49| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 46 + 49 + 51) | 52| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 53| | | |____________________________________________________| | | | | | .| Cheltuieli extraordinare (ct.12 . 62 . 766*) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Profit (rd. 38 + 40 + 42 + 44)| 45| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12. 666* .| Cheltuieli privind dobânzile (ct. veniturile obţinute de la | 43| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte venituri financiare (ct. veniturile obţinute de la | 41| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11. 57 .45) | 54| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14.| Alte impozite neprezentate la elementele de | 66| | | | | mai sus (ct.| Venituri din dobânzi (ct.Pierdere (rd. 762 + 764 + | 44| | | | | 765 + 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE .din care.| Ajustări de valoare privind imobilizările | 46| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd.

... | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | ..... analitic "Colaboratori persoane fizice"....      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.. de înregistrare în organismul profesional . Semnătura ..total (rd....| 68| | | | | 63) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.  autorizate  potrivit  legii...... Nr..|Total| Din care: | | |rd.......... (rd..  (1) lit... c).| Nr...1  alin.total (rd.....|(col..... 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23).. Date privind rezultatul înregistrat |Nr.....      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție..| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II.  2..Pierdere (rd. stabilite potrivit legislaţiei muncii....      6.. 06 la 08)...... Administrator Numele şi prenumele .peste 30 de zile | 06| | | |   .  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30)..  prevăzut  la  pct.... care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".... unităţi | Sume | | |rd... 64 + 65 + 66)..lei |________|_____________________________________________________________________ | I... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele .... 65 + 66 ..... Date privind plăţile restante |Nr.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit... * Conturi de repartizat după natura elementelor respective..|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante ... potrivit legii...... este următoarea:    DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | ....3........  cuprinzând şi numele în clar al acestora..      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.13    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi ....  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.... Semnătura ..... Calitatea ..

din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 10 la | | | | | | 14). din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 20 la 22). din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III.restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale . |rd.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd. dividende şi redevenţe plătite|Nr.contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori.impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene. Număr mediu de salariaţi |Nr.restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . Dobânzi.total (rd.| Sume | | în cursul perioadei de raportare. respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV.contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei.contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | | | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă .impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________|   .| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente.| 19| | | | | total (rd.14    |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .

subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante.impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare.15    | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii aferente veniturilor. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | . potrivit prevederilor| | | | art. cu modificările şi | | | | completările ulterioare. care nu au fost încasate | 53| |   .impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene. primite în concesiune. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . h) din Legea nr. 571/2003 | | | | privind Codul fiscal. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene.impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. 117 lit. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public.

| Sume | | |rd. Cheltuieli de inovare ****) |Nr. | 57| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII. 67 + 75).| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare. 234) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 68 la 74).| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd. Alte informaţii |Nr.părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Tichete de masă |Nr. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate. alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni.| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI. | 67| | | | interese de participare.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct.cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 232) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare.din fonduri private | 59| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VII. în sume brute | | | | | (rd. în sume brute | 66| | | | (rd. 61 la | 60| | | | 63).| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.16    | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare. Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare .creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V.acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | |   .acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .total (rd.din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

411 + din | | | | | ct.creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct. în sume brute (rd. 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | | | stabilit (din ct. 4092 + din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct. | | | | | 4424 + din ct. 4428 + din ct. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .decontări privind interesele de | 91| | | | participare.creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct. 441 + din ct. în | | | | | sume brute (ct.17    | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale. 4092 + 411 + 413 + 418).| | | | | 445 + din ct. 4092 + din ct. 453 + 456 + | | | | | 4582) | | | |   . 411 + din ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct. avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate. 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482). 445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct. în sume brute | | | | | (din ct. 91 la 93).fonduri speciale . decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul. 413 +| | | | | din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct.creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei. 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 453 + 456 + 4582 + 461 + | 90| | | | 471 + 473). (rd. 444 + din ct. 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4382 + din ct. | | | | | 437 + din ct.creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile afiliate (ct. (rd. avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate.taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe comerciale externe. decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate. 76 | 75| | | | + 77).acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + din ct.subvenţii de încasat (ct. 83 la 87).

acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30. |106| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5121). în lei (ct.obligaţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct. 5124). (din ct. | | | | | 461 + din ct. în sume brute | 97| | | | (ct. 508).sume în curs de decontare şi acreditive |116| | | | în valută (din ct.de la nerezidenţi | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 96| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt.sume în curs de decontare. 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 93| | | | de trezorerie" reprezentând vansurile de | | | | | trezorerie. acreditive şi |115| | | | alte valori de încasat.în valută (ct. altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | |   . 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + |117| | | | 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + | | | | | 153 + 155 + 156 + 161 + 162 + 163 + 169).părţi sociale emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 110 + 112).în lei (ct. din care: |110| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .2013 | | | | | (din ct.obligaţiuni emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5314) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |109| | | | valută (rd.18    |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5113 + 5114) |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd. 5311) |107| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .conturi curente în valută deschise la |113| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|114| | | | (rd.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 98| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .alte creanţe în legătură cu persoanele | 92| | | | fizice şi persoanele juridice. 107 + 108). din care: | 94| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: |112| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct. 471 + din ct.în valută (ct. 115 + 116). 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd.în lei (ct. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .06.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 501 + 505 + 506 + din ct. | | | | | 98 la 104).conturi curente în lei deschise la bănci |111| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.acţiuni emise de organismele de plasament|102| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de nerezidenţi |103| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5187).

în valută |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|145| | | | pe termen lung (din ct.în valută |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |142| | | | (ct.în lei |140| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |119| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.în valută |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct.în lei |128| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 161).în valută |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |127| | | | interne pe termen scurt (din ct.în valută |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |121| | | | emisiuni de obligaţiuni. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |137| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1621 + |136| | | | 1622 + 1627). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. în|118| | | | sume brute (ct. (rd. 5198). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |131| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |143| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 5198). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 128 + 129). 140 + | | | | | 141). | | | | | (rd. 143 + 144).în valută |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|133| | | | pe termen scurt (din ct. 131 + 132). (rd. 119 + 120).în valută |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |130| | | | (ct.în valută |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |139| | | | termen lung (din ct. 1682).19    |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni. 125 + 126). 5191 + 5192 + 5197).în lei |134| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | | | 1681). 5193 + 5194 + 5195). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. în sume brute (ct. 1682).în lei |125| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | |   . 134 + | | | | | 135). (rd. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 122 + 123). (rd. (rd.în lei |122| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1623 + 1624 + 1625). 137 + 138).în valută |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |124| | | | (ct. 146 + | | | | | 147).

din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .datorii fiscale în legătură cu bugetul |158| | | | statului (ct. 404 + din ct. (rd. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | |   . | | | | | (rd. 157 la 160). | | | | | 401 + din ct.fonduri speciale . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute (din ct. 408 + din ct. 150 + 151). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 403 + din ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687). 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale. avansuri primite de la |153| | | | clienţi şi alte conturi asimilate.alte datorii în legătură cu bugetul |160| | | | statului (ct.decontări privind interesele de |164| | | | participare. 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481).în lei şi exprimate în lei.taxe şi vărsăminte |159| | | | asimilate (ct. în sume | | | | | brute (ct. 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |155| | | | conturi asimilate (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |163| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509). decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor |162| | | | (ct. | | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |149| | | | (ct.în valută |151| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite |152| | | | (din ct. 455) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct. 453 + 456 + | | | | | 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1626 + din ct. avansuri |154| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate. 421 + 423 + 424 + | | | | | 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|156| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .datorii comerciale externe.în valută |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |148| | | | dobânzile aferente (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + | | | | | 419). 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . a căror |150| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul. | | | | | 405 + din ct. 164 la 168). 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |161| | | | entităţile afiliate (ct.datorii în legătură cu bugetul |157| | | | asigurărilor sociale (ct.20    |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |146| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .alte datorii în legătură cu persoanele |165| | | | fizice şi persoanele juridice. | | | | | (rd.

din |171| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012). | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni cotate*2) |172| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | public al statului |rd. |181| | | | (rd.deţinut de regii autonome |189| | |   . Capital social vărsat (ct. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .capital subscris vărsat de nerezidenţi |175| | | | (din ct.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |178| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |179| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI.vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|167| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct. 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct. 205) |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX. (rd.deţinut de instituţii publice de |184| | | | subordonare locală.21    | publice (instituţiile statului)*1) (din ct. |187| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct.deţinut de instituţii publice. 183 +|182| | | | 184). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192). 1012).cu capital minoritar de stat. |186| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | | | 462 + din ct. 472 + din ct.venituri în avans aferente activelor |168| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate*3) |173| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de societăţi comerciale cu |185| | | | capital de stat. 621) |177| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X. |166| | | | 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de instituţii publice de |183| | | | subordonare centrală. 5186) |169| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |170| | | | operatorii economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct. Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .subvenţii nereluate la venituri (din ct. Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct.cu capital majoritar de stat.cu capital integral de stat. 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .părţi sociale |174| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | colaboratorii |rd. |188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

.deţinut de alte entităţi |192| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII.. stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani. 324/2003. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .către instituţii publice de subordonare |196| | | | locală.... cu modificările şi completările ulterioare.... Semnătura .deţinut de persoane fizice |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1. plătite în perioada de raportare...... | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . b) din Legea nr.22    |____________________________________________|___|______________|______________| | .. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. cercetarea aplicativă.. Calitatea . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile 124 20 lit. stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj...dividende/vărsăminte din profitul aferent|197| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ... care sunt negociabile şi tranzacţionate.. 267 din 14 august 2004. 571/2003 privind Codul fiscal. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..deţinut de societăţi comerciale cu |190| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . plătite în perioada de | | | | | raportare.......... şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.. *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor....450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr...... Administrator Numele şi prenumele ....... potrivit legii..către instituţii publice de subordonare |195| | | | centrală.. către | | | | | instituţii publice... societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei..către instituţii publice de subordonare |199| | | | locală.   .. |193| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome.. 5 din ordin.. *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. care nu sunt tranzacţionate. ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr..către instituţii publice de subordonare |198| | | | centrală.... *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor.....608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea.. 1......... | | | | | plătite în perioada de raportare.. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. Semnătura . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.... 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.. dezvoltarea tehnologică şi inovarea. respectiv cercetarea fundamentală... Dividende ale companiilor naţionale.. | | | | | către instituţii publice...dividende/vărsăminte aferente anului |194| | | | 2012. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) .. altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472..... ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare.. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele .. cu modificările şi completările ulterioare.......

..........  nr.294) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.. |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) .... IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct..  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.... alin.. 261 + 262 + | 04| | | | | 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + | | | |   .. fax .....  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară.2813 ... .  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului...2905 ........01........2814 ... 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + | | | | | | 235 ..| | | | | | 2808 .... .... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor....  ministrul  finanțelor  publice.....2903 . |_|_| Entitatea ....2915 | | | | | | 2916 .... prevăzut la pct.. ..2911 . nr.. .... Telefon .......lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr.........000 lei        6....2805 ..286/2012.| Sold la: | | |rd.2815 | | | | | | 2816 .. este următoarea:    Judeţul ..2913 ..      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.....2906 .  aplicabile  societăților  comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic. 241 ...........        B...  1.     Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.2912 .| ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I..2803 ... şi care în exercițiul financiar precedent au înregistrat  o cifră de afaceri mai mare de 220..2806 .....1..  cuprinzând şi numele în clar al acestora. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. ACTIVE BIOLOGICE (ct... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare . 2...... IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. Număr din registrul comerţului . sectorul . ap.... str. 203 + 205 + | 01| | | | | 206 + 2071 + 208 + 233 ....2907 .  Structura  formularului  "Situația  activelor....... Cod clasă CAEN ... potrivit legii...... de înregistrare în organismul profesional ........284 ..2935) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III..  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10)..|_____________________| | | | 1....2812 ... datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | .....2931 .. ... Forma de proprietate .2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A..4. a)..... bl..  cu  modificările şi completările ulterioare.2013|30.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție...2908 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II... Adresa: localitatea ..23    Nr.......2914 .  autorizate  potrivit  legii....      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității... (2) lit....06.. sc...2811 .

| VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22).3957 . 505 + | 08| | | | | 506 + 508 + 5113 + 5114 . CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 475) | 18| | |   .398 . INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. din | 17| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.3951 . 10 + 11 . 01 + 02 + 03 +| 05| | | | | 04) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B. Subvenţii pentru investiţii (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + | 16| | | | | 1517 + 1518) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I. 06 + 07 + 08 + | 10| | | | | 09) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C. 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 .3945 . 5112 + 512 +| 09| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE . 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 .3946 .2968*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE . 471) | 11| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D.491 .2964 .TOTAL (rd. 301 + 302 + 303 +/.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 15| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.3941 .2963 .496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.| PROVIZIOANE (ct.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 12| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.2965 .2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + | | | | | | 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + | | | | | | 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + | | | | | | 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + | | | | | | 473** .596 .20) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 13| | | | | (rd.169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | | | | | | 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ | | | | | | 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E.598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.TOTAL (rd.495 .2961 .393 .378 + 381 +/.| | | | | | 2962 .| | | | | | 392 .3952 -| | | | | | 3953 .348* + 351 + 354 + | | | | | | 357 + 358 + 371 +/.388 . STOCURI (ct. (ct.2966* . CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 07| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element).3954 . 05 + | 14| | | | | 13) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G.391 .24    | | 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* .12 . 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -| | | | | | 2966* .| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + | | | | | | 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + | | | | | | 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H.595 .3958 .308 + | 06| | | | | 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 341 + 345 + 346 + 347 +/.397 .

| 23| | | | | 30). 478) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J.25    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. 472) .TOTAL (rd. 1072) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct. Capital subscris nevărsat (ct. 129) | 45| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII . REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN | SOLD C | 41| | | | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 |________|___|__________|__________| | | (ct. Ajustări ale capitalului social | SOLD C | 27| | | | | (ct. 105) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV. 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 38| | | | | proprii (ct. 46 + 47) | 48| | |   . 109) | 36| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 37| | | | | capitaluri proprii (ct. Venituri înregistrate în avans (ct.| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.28 + 29 .38 + 39 . 20 + 21). PRIME DE CAPITAL (ct.| | | | | | 42 + 43 . 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. REZERVE (ct. 104) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.36 + 37 . 118) | SOLD D | 42| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VII. 1061 + 1063 + 1068) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Diferenţe de curs valutar din | SOLD C | 34| | | | | conversia situaţiilor financiare |________|___|__________|__________| | | anuale individuale într-o monedă de | SOLD D | 35| | | | | prezentare diferită de moneda | | | | | | | funcţională (ct.| 19| | | | | total (rd. 24 + 25 + 26 + 27 .45) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct. Alte elemente de capitaluri | SOLD C | 29| | | | | proprii (ct. 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V. 1028) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 28| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | 5. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. CU EXCEPŢIA | SOLD C | 39| | | | | REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN |________|___|__________|__________| | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 | SOLD D | 40| | | | | (ct. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 43| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct. CAPITAL (rd. 103) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 30| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | II. 1027) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 21| | | | | an (ct. Venituri în avans aferente activelor | 22| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct. 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. 117) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI.35 . 121) | SOLD D | 44| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct.40 + 41 . 1026) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI . Capital subscris reprezentând datorii | 26| | | | | financiare*1) (ct.44 . 23 + 31 + 32 +| 46| | | | | 33 + 34 . REZULTAT REPORTAT.TOTAL (rd. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1. 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 20| | | | | an (ct. Capital subscris vărsat (ct.

.....1 alin.... Nr...... de înregistrare în organismul profesional .2012-|1....| Realizări aferente | | |rd.......  autorizate  potrivit  legii... Calitatea ..... Semnătura .| perioadei de | | | | raportare | | | |_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1..... **) Solduri debitoare ale conturilor respective........2013-| | | |30..06... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele .. reprezintă datorii financiare... *1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care..  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.... Administrator Numele şi prenumele .  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție..      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității...| Venituri aferente costurilor | Sold C | 06| | | | | stocurilor de produse (ct.....01.. Semnătura ..lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr...... 02 + 03 .. 711) |________|___|__________|__________| | | | Sold D | 07| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| | 3....        6.......26    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.01..      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic...04 + 05) | 01| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.... 2.. 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2.. este următoarea:            Situația veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2013     ________  | cod 20 | .. 09 + 10) | | | |   . (2) lit.. din punctul de vedere al IAS 32. Structura formularului "Situația veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20)..| Cifra de afaceri netă (rd.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.5.....  cuprinzând şi numele în clar al acestora.......06. 709) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 05| | | | | cifrei de afaceri (ct.2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1...... b)..... 707) | 03| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct. potrivit legii.... prevăzut  la pct...2012|30.| Venituri din producţia de imobilizări şi | 08| | | | | investiţii imobiliare (rd..

Cheltuieli cu alte impozite. 27 . 635) | | | |   . 758 + 7419) | 16| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE . 6811 + 6813 + 6816 + | 27| | | | | 6817) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 757) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10. 24 + 25).2) Venituri (ct. 645 . 654 + 6814) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.| Venituri din producţia de investiţii | 10| | | | | imobiliare (ct.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 18| | | | | materialele consumabile (ct.| Venituri din subvenţii de exploatare în caz de| 15| | | | | calamităţi şi alte evenimente similare (ct.27    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4. 01 + 06 .7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 601 + 602 .28) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a.31) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b. 33 la 41) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 7813 + 7816) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 29| | | | | circulante (rd. | | | | | | 7417) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11.7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. din | 23| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct.2) Venituri (ct. 641 + 642 +| 24| | | | | 643 + 644 .1.TOTAL (rd. 756) | 13| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9. 607) | 21| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13. 725) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6. 755) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8.| Venituri din producţia de imobilizări | 09| | | | | necorporale şi corporale (ct.7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 25| | | | | socială (ct. 30 .| Cheltuieli cu personalul (rd.| Venituri din investiţii imobiliare (ct. taxe şi | 34| | | | | vărsăminte asimilate (ct.2.1) Cheltuieli (ct.07 +| 17| | | | 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12. 603 + 604 + | 19| | | | | 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 20| | | | | (ct. corporale. 753) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7. 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 5. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 . 754 + 7814) | 31| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15.| Venituri din active biologice şi produse | 14| | | | | agricole (ct.7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. investiţiile | | | | | | imobiliare şi activele biologice evaluate la | | | | | | cost (rd.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 26| | | | | necorporale.1) Cheltuieli (ct. 605 .| Venituri din activele imobilizate (sau | 11| | | | | grupurile destinate cedării) deţinute în | | | | | | vederea vânzării (ct. Cheltuieli privind prestaţiile externe | 33| | | | | (ct.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor | 12| | | | | necorporale şi corporale (ct.| Alte venituri din exploatare (ct.7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct.

| Venituri din dobânzi (ct.6. 686) | 58| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .din care. 43 .Venituri (ct.Cheltuieli (ct. 656) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.| Venituri din operaţiuni cu instrumente | 51| | | | | derivate (ct. 653) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.5. Alte cheltuieli (ct. 6812) | 43| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .45) | 46| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . Cheltuieli cu protecţia mediului | 35| | | | | înconjurător (ct. 45 . 786) | 59| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 24.TOTAL (rd.Pierdere (rd. 7812) | 44| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE .TOTAL (rd. | 48| | | | | 7611) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17.3. 652) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 6581 + 6582 + | 41| | | | | 6583 + 6585 + 6588) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd. veniturile obţinute de la | 54| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 22. 765) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 21. 18 la 21 | 45| | | | 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | | . 762) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19.| Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi | 60| | |   . 48 + 49 + 50 + | 56| | | | 51 + 52 + 53 + 55) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 23. 766*) | 53| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 763) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20. Cheltuieli privind calamităţile şi alte | 40| | | | | evenimente similare (ct.17) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16. Cheltuieli privind investiţiile | 38| | | | | imobiliare (ct.7.59) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .9.| Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte | 50| | | | | instrumente financiare (ct.44) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 6587) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 7615 + 764 + | 55| | | | | 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE . 655) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 657) 3 | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.Profit (rd.| Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 58 .8. Cheltuieli din reevaluarea | 37| | | | | imobilizărilor necorporale şi corporale | | | | | | (ct. Cheltuieli legate de activele | 36| | | | | imobilizate (sau grupurile destinate cedării) | | | | | | deţinute în vederea vânzării (ct.28    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.| Venituri din diferenţe de curs valutar | 52| | | | | (ct.Venituri (ct.| Ajustări de valoare privind imobilizările | 57| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd.Cheltuieli (ct.| Venituri din acţiuni deţinute la entităţi | 49| | | | | asociate şi entităţi controlate în comun | | | | | | (ct.4.| Alte venituri financiare (ct. 7613) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18. 17 . Cheltuieli privind activele biologice şi| 9| | | | | produsele agricole (ct.

analitic "Colaboratori persoane fizice".. 692) | 73| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 31.. 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 33.....73 + 74 .....74 + 75). 666* . Semnătura .74) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor... 70 ..29    | | alte instrumente financiare (ct... 56 . 71 + 72 + 73 ..69) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ..       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.56) | 67| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd..75) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | ........| Alte cheltuieli financiare (ct. 72 + 73 + 75 ..... Administrator Numele şi prenumele .7418)| 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | .....| Alte impozite neprezentate la elementele de | 75| | | | | mai sus (ct.72 ..... 662) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 26.    . 57 + 60 + 61 + | 65| | | | 62 + 64) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 66| | | |____________________________________________________| |__________|__________| | | ...... 17 + 56) | 68| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd. | 77| | | | | (rd.65) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ....70 .| Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente| 61| | | | | derivate (ct...  cuprinzând şi numele în clar al acestora. potrivit legii. 661) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 25.TOTAL (rd..| Venituri din impozitul pe profit amânat | 74| | | | | (ct.... Nr... * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.Profit (rd...      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic..Pierdere (rd.Pierdere (rd.....| Impozitul pe profit amânat (ct..Pierdere (rd. 691) | 72| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 30....... de înregistrare în organismul profesional ..din care. care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"........ Semnătura ....| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 76| | | | | RAPORTARE: | | | | |____|_______________________________________________| |__________|__________| | | . cheltuielile în relaţia cu | 63| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 27.. 65 ... Calitatea ... stabilite potrivit legislaţiei muncii. 68 . Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ..| Cheltuieli privind dobânzile (ct..68) | 71| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 29. 663 + 664 + | 64| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE ....Profit (rd.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.......| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 70| | | | |_______________________________________________| |__________|__________| | | .....| Impozitul pe profit curent (ct...Profit (rd....... 792) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 32..... 69 . 45 + 65) | 69| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 28.

  autorizate  potrivit  legii. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi .  (2) lit. Date privind rezultatul înregistrat |Nr.contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori.|Total| Din care: | | |rd.contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | |   .contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| Nr. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . este următoarea:    Date informative la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | . 10 la | | | | | | 14).|(col.1  alin.        6.total (rd.total (rd.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.30        ‐  persoane  fizice  sau  juridice.6.peste 30 de zile | 06| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II. 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23).total (rd. 06 la 08).|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante .      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității. Date privind plăţile restante |Nr.  prevăzut  la  pct.contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .  2. unităţi | Sume | | |rd.peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale . c).  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30).lei |________|_____________________________________________________________________ | I.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit. salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .

117 lit. respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV. potrivit prevederilor| | | | art. 20 la 22).restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .31    | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă . 571/2003 | | | | privind Codul fiscal.impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| |   . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . |rd.| Sume | | în cursul perioadei de raportare.impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. Dobânzi.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente. cu modificările şi | | | | completările ulterioare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| 19| | | | | total (rd.restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III. dividende şi redevenţe plătite|Nr. Număr mediu de salariaţi |Nr.restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . h) din Legea nr.

subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V.| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI. primite în concesiune. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii aferente veniturilor.impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene. din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public.din fonduri private | 59| | |   .din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. care nu au fost încasate | 53| | | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .32    | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. din | 57| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare.subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.| Sume | | |rd. Tichete de masă |Nr.

413 +| | | | | din ct.părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4094) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct.obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate.creanţe comerciale externe.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | | | | | (rd. în sume brute | 75| | | | (rd.total (rd.cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct.cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII. 4092 + 411 + 413 + 418).| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare .acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | |   . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4093) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare.cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | | | | | (din ct. 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | 67| | | | interese de participare.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Alte informaţii |Nr.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd. avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate.creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct. 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale. 4092 + din ct. 411 + din ct. 76 + 77). în sume brute | 66| | | | (rd. 68 la 74). Cheltuieli de inovare****) |Nr. 61 la | 60| | | | 63).acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | | | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în | | | | | sume brute (ct. 67 + 75). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate.creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni.33    |____________________________________________|___|______________|______________| | VII. a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct.

acţiuni cotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________|   .creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 94| | | | de trezorerie" reprezentând avansurile de | | | | | trezorerie. din care: | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 471 + din ct. 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct. 5187). 437 + din ct. 99 la | | | | | 105). 92 la 94).06. 445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482). decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul şi | | | | | decontări din operaţiuni în participaţie | | | | | (ct. 411 + din | | | | | ct. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct.34    | stabilit (din ct. 83 la 87).fonduri speciale . 447 + | | | | | din ct. 461 + din ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 91| | | | 471 + 473). 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 453 + 456 + 4582) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe din operaţiuni cu instrumente | 90| | | | derivate (ct. 508). 4382 + din ct. (rd.alte creanţe în legătură cu persoanele | 93| | | | fizice şi persoanele juridice. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4424 + din ct.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct. (rd.decontări cu entităţile asociate şi | 92| | | | entităţile controlate în comun. 505 + 506 + din ct. 445 + din ct. 441 + | | | | | din ct. acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30. 4652) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct. 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct.subvenţii de încasat (ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile din grup (ct. 446 + din ct. altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului). (rd.2013 | | | | | (din ct. 431 + | | | | | din ct.de la nerezidenţi | 96| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 97| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt. 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct. 4428 + din ct. | | | | | (din ct. 444 +| | | | | din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | 98| | | | (ct.taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct. 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4092 + din ct.

5314) |109| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |110| | | | valută (rd.acţiuni emise de organismele de plasament|103| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | | | | | (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sume în curs de decontare. 123 + 124). 5113 + 5114) |106| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd. 5121).în valută (ct.conturi curente în valută deschise la |114| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|115| | | | (rd. (rd.obligaţiuni emise de nerezidenţi |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct. 5311) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 111 + 113). din care: |113| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . acreditive şi |116| | | | alte valori de încasat. 126 + 127). 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + |118| | | | 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 150 + | | | | | 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + | | | | | 171).acţiuni necotate emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .conturi curente în lei deschise la bănci |112| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1681).acţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 116 + 117). din care: |111| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în lei (ct. în|119| | | | sume brute (ct. 108 + 109).în valută |124| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |125| | | | (ct.în valută |121| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |122| | | | emisiuni de obligaţiuni. 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd.în lei (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5124).în lei (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni. 120 + 121).în lei |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de rezidenţi |102| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5191 + 5192 + 5197).părţi sociale emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |107| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sume în curs de decontare şi acreditive |117| | | | în valută (din ct. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .35    | .în valută (ct.în valută |127| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |128| | |   . 161).

în valută |133| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|134| | | | pe termen scurt (din ct. 132 + 133). (rd.în valută |139| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |140| | | | termen lung (din ct. 1682).în valută |142| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |143| | | | (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + | | | | | 408 + 419). din care: | | | |   . 1623 + 1624 + 1625).în lei |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |145| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|146| | | | pe termen lung (din ct. în sume | | | | | brute (ct. 1626 + din ct.în lei |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. | | | | | (rd. 151 + 152). | | | | | (rd.în lei |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |153| | | | 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale. 141 + | | | | | 142). | | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |150| | | | (ct.în valută |130| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |131| | | | (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687). 1621 + |137| | | | 1622 + 1627). (rd. 144 + 145).în valută |152| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite (din ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 1682). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5198).în lei şi exprimate în lei. 5198).36    | interne pe termen scurt (din ct. 135 + | | | | | 136). a căror |151| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5193 + 5194 + 5195).în lei |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |148| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |149| | | | dobânzile aferente (ct.în valută |136| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct. avansuri primite de la |154| | | | clienţi şi alte conturi asimilate. 129 + 130). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 147 + | | | | | 148). 138 + 139).

472 + din ct. 5186) |171| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |172| | | | operatorii economici *****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct. avansuri |155| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate. dividende | | | | | şi decontări din operaţiuni în participaţie| | | | | (ct. 406 + din ct. 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 408 + | | | | | (din ct. 4651) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .datorii fiscale în legătură cu bugetul |159| | | | statului (ct.acţiuni cotate*2) |174| | |   .37    |____________________________________________|___|______________|______________| | .vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|169| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct. 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 166 la 170). decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul. 403 + din ct. 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |162| | | | entităţile din grup (ct. 421 + 422 + 423 + | | | | | 424 + 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|157| | | | sociale şi bugetul statului (ct.subvenţii nereluate la venituri |168| | | | (din ct. 455) |163| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii din operaţiuni cu instrumente |164| | | | derivate (ct. 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct.decontări cu entităţile asociate şi |166| | | | entităţile controlate în comun.alte datorii în legătură cu persoanele |167| | | | fizice şi persoanele juridice. 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012).alte datorii în legătură cu bugetul |161| | | | statului (ct.taxe şi vărsăminte |160| | | | asimilate (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481).fonduri speciale . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 405 + din ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |165| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509). 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |156| | | | conturi asimilate (ct. 462 + din ct. din |173| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 404 + | | | | | (din ct. altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului)*1) | | | | | (din ct.datorii în legătură cu bugetul |158| | | | asigurărilor sociale (ct. în sume brute | | | | | (din ct.venituri în avans aferente activelor |170| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct. 401 + din ct. 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor (ct.datorii comerciale externe. 158 la 161). (rd.

|188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Dividende ale companiilor naţionale. Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194). | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de instituţii publice de |185| | | | subordonare centrală.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |181| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |182| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI. Capital social vărsat (ct. |190| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct. Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr.deţinut de alte entităţi |194| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII. 621) |179| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X. |189| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cu capital integral de stat.dividende/vărsăminte aferente anului |196| | | | 2012. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de instituţii publice de |186| | | | subordonare locală.deţinut de persoane fizice |193| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct.cu capital minoritar de stat.deţinut de regii autonome |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | public al statului |rd. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________|   . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | colaboratorii |rd.către instituţii publice de subordonare |197| | | | centrală.părţi sociale |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate*3) |175| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .38    |____________________________________________|___|______________|______________| | .capital subscris vărsat de nerezidenţi |177| | | | (din ct. 205) |178| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX.deţinut de instituţii publice (rd. plătite în perioada de raportare | | | | | către instituţii publice. 185 + |184| | | | 186 ). plătite în perioada de | | | | | raportare. |183| | | | (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |195| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome.deţinut de societăţi comerciale cu |192| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cu capital majoritar de stat.deţinut de societăţi comerciale cu |187| | | | capital de stat. 1012).

. 324/2003.....  autorizate  potrivit  legii.. 124^20 lit... | | | | | plătite în perioada de raportare către | | | | | instituţii publice.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art......39    | . stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani....... cu modificările şi completările ulterioare. care sunt negociabile şi tranzacţionate..reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.......dividende/vărsăminte din profitul aferent|199| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012.. societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei..450/2004 al Comisiei din 13 august 2004. b) din Legea nr. 5 din ordin........ Semnătura .. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare.. 57/2002....... potrivit legii.......  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție... *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor. şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare..... Calitatea ... | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . potrivit legii.....către instituţii publice de subordonare |200| | | | centrală..       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept..      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității. *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor. Nr.        . dezvoltarea tehnologică şi inovarea..  cuprinzând şi numele în clar al acestora..către instituţii publice de subordonare |201| | | | locală.      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic. care nu sunt tranzacţionate.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice....... cercetarea aplicativă...... *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ...... *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art..... ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 571/2003. Semnătura ...către instituţii publice de subordonare |198| | | | locală........ de înregistrare în organismul profesional . stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj..... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ...... respectiv cercetarea fundamentală. Administrator Numele şi prenumele ... 1....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful