Ordinul ministrului finanțelor publice   nr. 1013 din 18 iulie 2013 
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor 
economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iulie 2013 
 
    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilității 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    viceprim‐ministrul, ministrul finanțelor publice, emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se  aprobă  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor 
economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    (1)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică  persoanelor  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile 
conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene,  parte  componentă  a 
Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene,  aprobate  prin  Ordinul 
ministrului  finanțelor  publice  nr.  3.055/2009,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi 
care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 
lei. 
    (2)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică,  de  asemenea,  societăților  cărora  le  sunt  incidente 
Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară, 
aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o  piață  reglementată,  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor 
publice,  nr.  1.286/2012,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  care  în  exercițiul 
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
    (3) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriul 
prevăzut  la  alin.  (1)  şi  (2)  se  efectuează  pe  baza  indicatorilor  determinați  din  situațiile 
financiare  anuale  ale  exercițiului  financiar  precedent,  respectiv  a  balanței  de  verificare 
încheiate  la  finele  exercițiului  financiar  precedent.  Aceleaşi  prevederi  se  aplică  şi  în  cazul 
entităților  care  au  optat  pentru  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic,  potrivit 
Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (4)  Persoanele  care  fac  obiectul  prezentului  ordin  sunt  denumite  în  înțelesul 
acestuia entități. 
    ART. 3 
    Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile  prezentului  ordin  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți 
rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar 
ales,  în  condițiile  legii.  Subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state 
aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe 
baza indicatorilor determinați conform raportării anuale la 31 decembrie 2012. 
    ART. 4 

 


 

    Operatorii economici prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 
privind  măsuri  economico‐financiare  la  nivelul  unor  operatori  economici,  aprobată  cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia. 
    ART. 5 
    Instituțiile  de  credit,  instituțiile  financiare  nebancare,  definite  potrivit 
reglementărilor  legale,  înscrise  în  Registrul  general,  instituțiile  de  plată  şi  instituțiile 
emitente  de  monedă  electronică,  definite  potrivit  legii,  care  acordă  credite  legate  de 
serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv 
emitere  de  monedă  electronică  şi  prestare  de  servicii  de  plată,  Fondul  de  garantare  a 
depozitelor  în  sistemul  bancar,  precum  şi  entitățile  autorizate,  reglementate  şi 
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale 
ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  în  formatul  şi  în 
termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare‐reasigurare şi 
reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieței de capital. 
    ART. 6 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: 
    ‐  art.  IV  din  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  2.869/2010  pentru 
modificarea  şi  completarea  unor  reglementări  contabile,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al 
României, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010; 
    ‐  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor  publice,  nr.  879/2012  pentru 
aprobarea  Sistemului  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2012  a  operatorilor  economici, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012. 
    ART. 7 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
Viceprim‐ministru, ministrul finanțelor publice, 
Daniel Chițoiu 
 
 
 
    Bucureşti, 18 iulie 2013. 
    Nr. 1.013. 

 


 

 
    ANEXA 1 
 
SISTEMUL 
de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici 
 
    CAPITOLUL I 
 
    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 
30 iunie 2013 
 
    1. Generalități 
    1.1. Entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația 
să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 la unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate. 
    1.2.  Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile pct. 1.1. se aplică şi subunităților deschise în România de societăți rezidente în 
state  aparținând  Spațiului  Economic  European,  indiferent  de  exercițiul  financiar  ales,  în 
condițiile legii. 
    1.3. (1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe 
portalul www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într‐un fişier PDF la care este ataşat un 
fişier xml. 
    (3)  Entitățile  pot  depune  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale 
ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, 
potrivit  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  627/1995  privind  îmbunătățirea  disciplinei 
depunerii bilanțurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar‐contabil şi fiscal, 
de către operatorii economici şi alți contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul 
www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (4)  Entitățile  depun  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale  ale 
Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  la  oficiile  poştale,  prin  scrisori  cu  valoare  declarată,  pe 
suport  magnetic,  împreună  cu  raportările  contabile  listate  cu  ajutorul  programului  de 
asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. 
 
    2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2013 
    2.1.  (1)  Entitățile  prevăzute  la  art.  2  alin.  (1)  din  ordin  întocmesc  şi  depun  la 
unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013 
care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A: 
    a) situația activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); 
    b) contul de profit şi pierdere (cod 20); 
    c) date informative (cod 30). 
    (2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unitățile 
teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  care 
cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B: 
 

 adresa.      (3)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează formularul "Situația activelor. se consideră că raportarea contabilă la  30 iunie 2013 nu a fost depusă. cu modificările şi completările ulterioare.4        a) situația activelor.  elementele  de  natura  activelor. republicată. reprezintă filiale ale unor societăți cu  capital  integral  sau  majoritar  de  stat  completează  la  forma  de  proprietate  codul  15.  precum  şi  rezultatele  financiare  obținute  (profit  sau  pierdere).  telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerțului).  (1)  şi  (2)  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European. în condițiile legii.2. 656/1997.6.      (2)  Prevederile  referitoare  la  completarea  formei  de  proprietate  vor  fi  avute  în  vedere  şi  de  subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state  aparținând  Spațiului  Economic  European.      2.5.  încheiată  după  înregistrarea  tuturor  documentelor  în  care  au  fost  consemnate  operațiunile  financiar‐contabile  aferente  perioadei de raportare.      (3) Entitățile care.      2. 82/1991. datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10). indiferent de exercițiul  financiar ales. respectiv  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".      (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere".  În  căsuțe  se  vor  trece  codurile  care  delimitează  încadrarea  entităților.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii.  cuprinde  cifra  de  afaceri  netă.      (2)  Formularul  "Situația  activelor. în  formă  sintetică.  veniturile  realizate  şi  cheltuielile  efectuate. 42 din  Legea contabilității nr. precum şi datele referitoare la  încadrarea  corectă  în  forma  de  proprietate  şi  codul  unic  de  înregistrare  fără  a  folosi  prescurtări  sau  inițiale. în consecință.      2.  2.  aprobată  prin  Hotărârea Guvernului nr.  preluate  din  conturile  de  venituri şi cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2013.  care  vor  completa  forma  de  proprietate  corespunzătoare  societăților cărora le aparțin. puse în acord  cu  soldurile  din  balanța  conturilor  analitice. entitatea fiind sancționată conform prevederilor art. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității.  Necompletarea  corectă  pe  prima  pagină  a  formularului  "Situația  activelor.  grupate  după natură şi lichiditate. Entitățile completează codul privind activitatea.3.      (3) Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.      b) situația veniturilor şi cheltuielilor (cod 20).      2.      2. cu modificările ulterioare.2. datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informațiile  corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. 698)" din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  se  completează  numai  de  către    . potrivit actului constitutiv. cod format din 4 cifre (clase  de  activități)  din  Clasificarea  activităților  din  economia  națională  ‐  CAEN.      (3)  Prevederile  alin.  respectiv 29. (1) Formularul "Contul de profit şi pierdere".  alin. (1) Formularul "Situația activelor.4.      c) date informative (cod 30). respectiv după natură şi exigibilitate.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  se  întocmeşte  pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013. respectiv "Situația veniturilor şi  cheltuielilor".  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  cu  datele  prevăzute  la  pct. după caz. datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă.  (1)  conduce  la  imposibilitatea identificării entității şi.  sunt  cumulate  de  la  începutul  anului  până  la  sfârşitul  perioadei de raportare.

 cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.      2.  respectiv  la  rândul  24  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".      (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai  de entitățile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit.  entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1.      2.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.  încadrate  ca  atare  potrivit  Legii  nr. cuprinzând şi numele în clar al acestora. cu modificările şi completările ulterioare.11.  La  acelaşi  rând  va  fi  cuprinsă  şi  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților în baza prevederilor Legii nr.    .      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.  respectiv  1  ianuarie  2013  ‐  30  iunie  2013. se  obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.  (1)  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept. potrivit legii.      (2) Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul  sau persoana care are obligația gestionării entității.5    microîntreprinderi.      (3)  Informațiile  reprezentând  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților  sunt  prezentate.  cu  modificările şi completările ulterioare.  la  rândurile  01.  Prevederile  acestui  punct  se  aplică  şi  la  completarea  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".  82/1991.7.  82/1991. cu  modificările şi completările ulterioare.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare. republicată. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013.  1  alin.  care  au  în  subordine  sucursale  sau  alte  subunități  fără  personalitate  juridică.      Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice  persoană  angajată.9.      2. cu respectarea prevederilor din  prezentul ordin.  toate  cheltuielile  reprezentând  drepturi  salariale.  (1)  din  Legea  nr.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.  autorizate  potrivit  legii.  (1)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează  formularul  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  cu  informațiile  corespunzătoare  perioadelor  1  ianuarie  2012  ‐  30  iunie  2012.  02  şi  03  coloana  1.      (3) La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" se înscriu  sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute  în contracte sau acte normative.  571/2003  privind  Codul  fiscal. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. întocmind raportările contabile la 30 iunie 2013.  republicată.      Rândul  corespunzător  calității  persoanei  care  a  întocmit  raportările  contabile  se  completează astfel:      ‐  directorul  economic.10.  Persoanele  juridice  prevăzute  la  art.  care  îndeplineşte  condițiile  prevăzute  de  Legea  nr. conținând  formularistica necesară şi programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă.  de  asemenea. indiferent de numărul acestora.      (2)  Entitățile  înscriu  la  rândul  19  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere". nici pierdere  (rezultat financiar zero).  potrivit  legii.  (1)  În  formularul  "Date  informative".      2.      2.8.  la  rândul  56  din  formularul  "Date  informative"  (cod 30).  verifică  şi  centralizează  informațiile  aferente  acestora.

  folosesc  Planul  de  conturi  general  prevăzut la cap.2. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 în condițiile prevăzute de  ordin  se  sancționează  conform  prevederilor  art.6        (2)  Programul  de  asistență  este  pus  la  dispoziția  entităților  gratuit  de  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  poate  fi  descărcat  de  pe  portalul  Ministerului Finanțelor Publice. IV din reglementările respective. potrivit legii.1.1.  82/1991.  nr.  Operatorii  economici  prevăzuți  de  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  ministrul  finanțelor  publice.ro.  42  din  Legea  nr.      3.  2. vor asigura şi respecta prevederile acestui ordin.  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului.13.  V  din  reglementările  respective.  folosesc  Planul  de  conturi  prevăzut  la  cap. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      3.      2.      2.  precum  şi  persoanele  juridice  care  se  află  în  curs  de  lichidare.mfinante. de la adresa www.  cele  care  în  tot  semestrul  I  al  anului  2013  s‐au  aflat  în  inactivitate  temporară.12.  cu modificările şi completările ulterioare. nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2013.2.443/2011  privind  reglementarea  procedurii  de  raportare  a  indicatorilor  economico‐ financiari  de  către  operatorii  economici  reclasificați  în  sectorul  administrației  publice  şi  de  raportare  a  unor  indicatori  economico‐financiari  prevăzuți  în  bugetele  de  venituri  şi  cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  cu  modificările şi completările ulterioare.  Entitățile  care  aplică  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      4. Nomenclator ‐ forme de proprietate  ______________________________________________________________________________ | Codul | Denumirea | |_______|______________________________________________________________________| | 10 | PROPRIETATE DE STAT | | 11 | Regii autonome | | 12 | Societăţi comerciale cu capital integral de stat | | 13 | Institute naţionale de cercetare-dezvoltare | | 14 | Companii şi societăţi naţionale | | 15 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital integral de stat | | 16 | Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale| | | sau regii autonome | | 20 | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat) |   .  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene.055/2009.286/2012.  aplicabile  societăților  comerciale  ale  căror  valori  mobiliare  sunt  admise  la  tranzacționare  pe  o  piață  reglementată.      4.  1.        3.        B. Entitățile care nu au desfăşurat activitate de la data înființării până la 30 iunie  2013.  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  depun  la  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013.  cele  înființate  în  cursul  anului  2013.  3.  Formularele  care  compun  raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  completează în lei.  republicată. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a a  Comunităților  Economice  Europene.        4.        5.  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.

..50% şi peste 50%) | | 25 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 26 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 27 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 28 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | 29 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital majoritar de stat | | 30 | PROPRIETATE INDIVIDUALĂ .. ... |_|_| Forma de proprietate .......1. |_|_| Entitatea . fax ..... ...... societăţi agricole) | | 31 | Societăţi comerciale în nume colectiv | | 32 | Societăţi comerciale în comandită simplă | | 33 | Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni | | 34 | Societăţi comerciale pe acţiuni | | 35 | Societăţi comerciale cu răspundere limitată | | 36 | Societăţi agricole | | 37 | Societăţi comerciale cu capital de stat... (1) lit. ....... privat străin..7    | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat .. | | | privat autohton şi străin.. este următoarea:        Judeţul .. bl..  cu  modificările  şi  completările  ulterioare... sc. 2.2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A....... Număr din registrul comerţului ..... Adresa: localitatea . datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | . privatizate în cursul anului| | | curent | | 40 | PROPRIETATE COOPERATISTĂ | | 41 | Cooperative de consum | | 42 | Cooperative meşteşugăreşti | | 43 | Cooperative şi asociaţii agricole netransformate | | 44 | Cooperative de credit | | 50 | PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor| | | şi instituţiilor politice şi obşteşti) | |_______|______________________________________________________________________|   CAPITOLUL II  Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă   la data de 30 iunie 2013        A........  şi  care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220......................1. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor....2013|30............... ..sub 50%) | | 21 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 22 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 23 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 24 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat ....  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene.......  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene.....  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10)..PRIVATĂ (cu capital: privat autohton...lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr....  Structura  formularului  "Situația  activelor.......|_____________________| | | | 1.........  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.....06. nr. ..........| Sold la: | | |rd.. prevăzut la pct.. ap..01. Cod clasă CAEN ...... Telefon ................ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) . alin. |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ......000 lei        6..... a).| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |   ....055/2009.....  3.. str. sectorul .

STOCURI (ct.394 .368 + 371 +/. 17 + 18 + 21 + 22).2931) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.169 + 269 + 401 + 403 + | | | | | | 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + | | | | | | 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + | | | | | | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + | | | | | | 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + | | | | | | 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + | | | | | | 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E. 261 + 263 + | 03| | | | | 265 + 267* . IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 04 + 12) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G. 201 + 203 + | 01| | | | | 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 .290 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.296* + 4092 + 411 + 413 +| | | | | | 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + | | | | | | 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + | | | | | | 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + | | | | | | 461 + 473** .391 . 01 + 02 + 03) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B.393 . Subvenţii pentru investiţii (ct.495 .169 + 269 + 401 + 403 + 404 +| | | | | | 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + | | | | | | 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +| | | | | | 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + | | | | | | 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 +| | | | | | 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H.348 + 351 + 354 + | | | | | | 356 + 357 + 358 + 361 +/. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 301 + 302 + 321 + 322 + | 05| | | | | 303 +/.| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.378 + | | | | | | 381 +/.595 | | | | | | 596 . IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.392 .TOTAL (rd.281 | | | | | | 291 .| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.19) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F. 151) | 15| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I.388 .397 . 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 .296*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE .| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13| | | | | (rd.280 .| VENITURI ÎN AVANS (rd.| PROVIZIOANE (ct.8    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + | 09| | | | | 08) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C.11 .591 .398 + 4091 . 501 + | 07| | | | | 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 . 267* .491 . 161 + 162 + | | | | | | 166 + 167 + 168 . INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 5112 + 512 +| 08| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE .308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 332 + 341 + 345 + 346 +/.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 11| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. din| 16| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 14| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 06| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element) (ct. 475) | 17| | |   . 09 + 10 .395 | | | | | | 396 .4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II. 471) | 10| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 12| | | | | (rd. 161 + 162 + | | | | | | 166+ 167 + 168 .

TOTAL (rd..31 + 32 .. 23 + | | 39| | | | | 28 + 29 + 30 .. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 36| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct. REZERVE (ct. 472) .. scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.... Patrimoniul regiei (ct... Calitatea ....... 109) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 32| | | | | capitaluri proprii (ct.. REZERVE DIN REEVALUARE (ct... 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V. 19 + 20).... Venituri înregistrate în avans (ct.. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 34| | | | | REPORTAT(Ă) (ct......... 478) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Fond comercial negativ (ct..... Administrator Numele şi prenumele .. 06...TOTAL (rd. 1016) | | 40| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI . Patrimoniul institutelor naţionale de | 27| | | | | cercetare-dezvoltare (ct.. 129) | | 38| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII ... 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 20| | | | | an (ct. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3..37 . 1015) | 26| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4... *** Solduri creditoare ale conturilor respective. 104) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. 1018) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II... ** Solduri debitoare ale conturilor respective...... 121) | SOLD D | 37| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct... din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 19| | | | | an (ct. Semnătura .... precum şi alte creanţe imobilizate.. 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. ... Venituri în avans aferente activelor | 21| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct. 39 + 40) | | 41| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| * Conturi de repartizat după natura elementelor respective...33 + 34 | | | | | | | 35 + 36 . Semnătura   . PRIME DE CAPITAL (ct.. din care: | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1......   Rd.Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate.9    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2.| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I... 117) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 35| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI.. Capital subscris nevărsat (ct.. Capital subscris vărsat (ct..38) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct... 2075) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J. 106) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct. 24 + 25 + 26 + 27). 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3.... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ... 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 33| | | | | proprii (ct.| 18| | | | | total (rd. CAPITAL (rd. 105) | 29| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV...

  autorizate  potrivit  legii.. venituri din fondul comercial | 11| | | | | negativ | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE . (1) lit.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție. b).TOTAL (rd. de înregistrare în organismul profesional . 01 + 07 .  cuprinzând şi numele în clar al acestora..| Cifra de afaceri netă (rd. 758 + 7417 +| 10| | | | | 7815) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Producţia realizată de entitate pentru | 09| | | | | scopurile sale proprii şi capitalizată | | | | | | (ct. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.2. este următoarea:                Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 20 | ...       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept. prevăzut la pct....|_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1... Nr.| Realizări aferente | | |rd. alin. 766*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 06| | | | | cifrei de afaceri nete (ct.. 707) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct..2012|30.2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1.2013-| | | |30..01.10    .....| Alte venituri din exploatare (ct.lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr. 711 + 712) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sold D | 08| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 3. 02 + 03 .  2.| Venituri aferente costului producţiei Sold C | 07| | | | | în curs de execuţie (ct. 709) | 04| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din dobânzi înregistrate de | 05| | | | | entităţile radiate din Registrul general şi | | | | | | care mai au în derulare contracte de leasing | | | | | | (ct.2012-|1..1.01. potrivit legii. Structura formularului "Contul de profit şi pierdere" (cod 20).. 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2.. 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4..din care.      6...06...      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității....04 + 05 +| 01| | | | | + 06) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct.08 +| 12| | | | 09 + 10) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________|   ...  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic..06.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.

666*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd. 635) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8. 6811 + 6813) | 22| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a.7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 20| | | | | socială (ct.3. 22 .1. 6812) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Venituri (ct.Cheltuieli (ct. 28 la 31) | 27| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 . Cheltuieli cu alte impozite.| Venituri din interese de participare | 38| | | | | (ct.23) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 7813) | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 24| | | | | circulante (rd. 19 + 20). din | 18| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct.12) | 37| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9. 33 .2. 603 + 604 + | 14| | | | | 606 + 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 15| | | | | (ct. 25 .| Cheltuieli cu personalul (rd. 13 la 16 | 35| | | | 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 36| | | |____________________________________________________| | | | | | . 7812) | 34| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE . Alte cheltuieli (ct. 645 . 754 + 7814) | 26| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8.din care. 601 + 602 .1) Cheltuieli (ct.2) Venituri (ct.| Alte cheltuieli de exploatare (rd.2) Venituri (ct. 605 . 12 . 641 + 642 +| 19| | | | | 643 + 644 .11    | 5. 609) | 17| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 21| | | | | corporale şi necorporale (rd. 607) | 16| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct. 652 + 658) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare | 31| | | | | înregistrate de entităţile radiate din | | | | | | Registrul general şi care mai au în derulare | | | | | | contracte de leasing (ct.7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct.34) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 13| | | | | materialele consumabile (ct.| Venituri din alte investiţii şi împrumuturi | 40| | | | | care fac parte din activele imobilizate | | | |   . 654 + 6814) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.1) Cheltuieli (ct.35) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 35 .Pierdere (rd.TOTAL (rd.26) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.Profit (rd. taxe şi | 29| | | | | vărsăminte asimilate (ct. veniturile obţinute de la | 39| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10. 7611 + 7613) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . Cheltuieli privind prestaţiile externe | 28| | | | | (ct.7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7.

Profit (rd.TOTAL (rd.57) | 60| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd.Profit (rd. 666* . 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20.52) | 55| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . veniturile obţinute de la | 43| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte venituri financiare (ct. cheltuielile în relaţia cu | 50| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli financiare (ct.| Cheltuieli extraordinare (ct.Pierdere (rd.Profit (rd. 61 .Profit (rd. 47 . 766*) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .din care. 771) | 57| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16.| Alte impozite neprezentate la elementele de | 66| | | | | mai sus (ct. 35 + 52 + 58) | 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 63| | | | |_______________________________________________| | | | | | .Venituri (ct.| Venituri extraordinare (ct. 46 + 49 + 51) | 52| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 53| | | |____________________________________________________| | | | | | . 671) | 58| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17. 12 + 45 . 786) | 48| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13.48) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . veniturile obţinute de la | 41| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11.din care. 57 . 763) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 58 .45) | 54| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14. 12 + 45 + 57) | 61| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd.| Ajustări de valoare privind imobilizările | 46| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd.61) | 64| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18. 663 + 664 + | 51| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE .| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | | | | EXTRAORDINARĂ: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .12    | | (ct.| Cheltuieli privind dobânzile (ct.58) | 59| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .66) | | | |   .7418)| 49| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 63 . 35 + 52 .Profit (rd. 686) | 47| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Venituri din dobânzi (ct.Pierdere (rd. 62 . 762 + 764 + | 44| | | | | 765 + 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE .45) | 56| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15.65 . 52 .Cheltuieli (ct.62) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 67| | | | | RAPORTARE: | | | | | |_______________________________________________| | | | | | .din care. 691) | 65| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19.Pierdere (rd.35 .TOTAL (rd.| Impozitul pe profit (ct.12 .Pierdere (rd.52) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 45 . 38 + 40 + 42 + 44)| 45| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12.

....... unităţi | Sume | | |rd... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ... 64 + 65 + 66)..| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit.....      6... din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi ......       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept..3.1  alin.....|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante .lei |________|_____________________________________________________________________ | I.. de înregistrare în organismul profesional ..| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II..| 68| | | | | 63) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor.. potrivit legii....      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.. care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".. Semnătura .total (rd......|(col..... 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23)........ | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .  prevăzut  la  pct..... Administrator Numele şi prenumele .. Nr.........  autorizate  potrivit  legii.peste 30 de zile | 06| | | |   .. Calitatea .  2.. stabilite potrivit legislaţiei muncii.. * Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 65 + 66 .... analitic "Colaboratori persoane fizice"....  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30)....  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România..13    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .. Date privind rezultatul înregistrat |Nr. 06 la 08)..      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității..Pierdere (rd..... Date privind plăţile restante |Nr.| Nr.. (rd......  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție..      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic......  (1) lit..total (rd.... Semnătura . este următoarea:    DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | ....  cuprinzând şi numele în clar al acestora.|Total| Din care: | | |rd... c)....

Număr mediu de salariaţi |Nr.contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori.| 19| | | | | total (rd.| Sume | | în cursul perioadei de raportare.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III. dividende şi redevenţe plătite|Nr.contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________|   .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale . din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .14    |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .total (rd. |rd.restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 20 la 22). din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene.| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente.alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | | | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă . Dobânzi. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV.contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 10 la | | | | | | 14).

din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public. care nu au fost încasate | 53| |   .impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene.impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . 117 lit.impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente. h) din Legea nr. primite în concesiune. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene.impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii aferente veniturilor. 571/2003 | | | | privind Codul fiscal. cu modificările şi | | | | completările ulterioare.subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . potrivit prevederilor| | | | art.15    | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente.redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.

acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | |   .din fonduri private | 59| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VII.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare.cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate.creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . Cheltuieli de inovare ****) |Nr.| Sume | | |rd. 234) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct. alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni.| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI. 232) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare.din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Alte informaţii |Nr. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .16    | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . 61 la | 60| | | | 63). 68 la 74).creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V. în sume brute | | | | | (rd.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | 66| | | | (rd. Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd. 67 + 75).obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | 57| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .total (rd. | 67| | | | interese de participare. Tichete de masă |Nr.

taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct.creanţe comerciale externe. avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate.obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate. 447 + din ct. 413 +| | | | | din ct.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct. 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct. 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale.creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei. 453 + 456 + | | | | | 4582) | | | |   . decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul. 431 + din ct. | | | | | 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct. (rd. 91 la 93). 411 + din | | | | | ct. 411 + din ct. 4092 + din ct. 4428 + din ct.creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct.creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct. în sume brute (rd.| | | | | 445 + din ct. avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate. 441 + din ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 437 + din ct.creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct. 76 | 75| | | | + 77). 445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .fonduri speciale . 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct. 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4092 + 411 + 413 + 418).subvenţii de încasat (ct. 446 + din ct. 4092 + din ct. 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | | | stabilit (din ct.decontări privind interesele de | 91| | | | participare. a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct. 4382 + din ct. în | | | | | sume brute (ct. 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482). | | | | | 4424 + din ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 90| | | | 471 + 473). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 444 + din ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile afiliate (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 83 la 87). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .17    | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | | | | | (din ct.

sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 93| | | | de trezorerie" reprezentând vansurile de | | | | | trezorerie. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 110 + 112). 5314) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |109| | | | valută (rd. din care: | 94| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 107 + 108). în sume brute | 97| | | | (ct.în lei (ct.2013 | | | | | (din ct. |106| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .de la nerezidenţi | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 96| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt. 5121). din care: |112| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: |110| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 501 + 505 + 506 + din ct. 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + |117| | | | 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + | | | | | 153 + 155 + 156 + 161 + 162 + 163 + 169). 5311) |107| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de organismele de plasament|102| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5187). 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 98 la 104).sume în curs de decontare. 508).în lei (ct.în valută (ct. altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului).conturi curente în lei deschise la bănci |111| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sume în curs de decontare şi acreditive |116| | | | în valută (din ct.alte creanţe în legătură cu persoanele | 92| | | | fizice şi persoanele juridice. în lei (ct. (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută (ct. (din ct. 471 + din ct. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni cotate emise de rezidenţi | 98| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5124). | | | | | din care: | | | |   . 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd. 115 + 116). acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30.conturi curente în valută deschise la |113| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|114| | | | (rd.părţi sociale emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de nerezidenţi |103| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . acreditive şi |115| | | | alte valori de încasat.06. 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct.18    |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 461 + din ct. 5113 + 5114) |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd.

din care: | | | |   .în valută |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |121| | | | emisiuni de obligaţiuni. 1623 + 1624 + 1625). (rd. (rd.în valută |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 137 + 138).în lei |119| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 119 + 120). 5191 + 5192 + 5197). (rd. (rd. 134 + | | | | | 135).în lei |134| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |124| | | | (ct.în lei |140| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |137| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 128 + 129). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |128| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1682). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .19    |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni.în lei |125| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |122| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | (rd. 161). 5198). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5193 + 5194 + 5195). 140 + | | | | | 141). în|118| | | | sume brute (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |127| | | | interne pe termen scurt (din ct.în lei |143| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |139| | | | termen lung (din ct. 122 + 123). 1682).| | | | | 1681). 5198). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 131 + 132).în lei |131| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|133| | | | pe termen scurt (din ct. (rd. (rd. în sume brute (ct.în valută |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |142| | | | (ct. (rd. 146 + | | | | | 147). 125 + 126). (rd. 1621 + |136| | | | 1622 + 1627). 143 + 144).în valută |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |130| | | | (ct.în valută |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|145| | | | pe termen lung (din ct.

din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei şi exprimate în lei. avansuri primite de la |153| | | | clienţi şi alte conturi asimilate. 1626 + din ct. | | | | | 401 + din ct.alte datorii în legătură cu persoanele |165| | | | fizice şi persoanele juridice. 403 + din ct.decontări privind interesele de |164| | | | participare. 453 + 456 + | | | | | 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .fonduri speciale . decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul.datorii în legătură cu bugetul |157| | | | asigurărilor sociale (ct.datorii comerciale externe. în sume | | | | | brute (ct. (rd.datorii fiscale în legătură cu bugetul |158| | | | statului (ct.taxe şi vărsăminte |159| | | | asimilate (ct.în valută |151| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite |152| | | | (din ct. a căror |150| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .20    |____________________________________________|___|______________|______________| | . decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct. 164 la 168). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687). | | | | | (rd. 421 + 423 + 424 + | | | | | 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|156| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + | | | | | 419). 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor |162| | | | (ct. 408 + din ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |163| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509). 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |155| | | | conturi asimilate (ct. 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481). 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |149| | | | (ct. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | (rd. 455) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct. avansuri |154| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale. altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | |   .în lei |146| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .alte datorii în legătură cu bugetul |160| | | | statului (ct. 404 + din ct. 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |161| | | | entităţile afiliate (ct. | | | | | 405 + din ct. 157 la 160). 150 + 151). în sume brute (din ct.în valută |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |148| | | | dobânzile aferente (ct.

| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5186) |169| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |170| | | | operatorii economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct.venituri în avans aferente activelor |168| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct.subvenţii nereluate la venituri (din ct. |166| | | | 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Capital social vărsat (ct. |187| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. 205) |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX. 472 + din ct.deţinut de regii autonome |189| | |   . |186| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192).deţinut de societăţi comerciale cu |185| | | | capital de stat. 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012).| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. |181| | | | (rd.cu capital integral de stat.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |178| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |179| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI.deţinut de instituţii publice de |184| | | | subordonare locală. din |171| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.cu capital majoritar de stat. 183 +|182| | | | 184). |188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de instituţii publice de |183| | | | subordonare centrală.21    | publice (instituţiile statului)*1) (din ct. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct.|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | public al statului |rd.acţiuni cotate*2) |172| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|167| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct.părţi sociale |174| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr.deţinut de instituţii publice.capital subscris vărsat de nerezidenţi |175| | | | (din ct.| | | | | 462 + din ct.|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | colaboratorii |rd. 1012). 621) |177| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X.cu capital minoritar de stat. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate*3) |173| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 267 din 14 august 2004...... cercetarea aplicativă.... 1.. dezvoltarea tehnologică şi inovarea. potrivit legii..... Semnătura . către | | | | | instituţii publice...deţinut de societăţi comerciale cu |190| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .către instituţii publice de subordonare |198| | | | centrală. *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art.... stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.. 1...dividende/vărsăminte din profitul aferent|197| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele . stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj.. 571/2003 privind Codul fiscal.22    |____________________________________________|___|______________|______________| | .   .... *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice.către instituţii publice de subordonare |195| | | | centrală...... care sunt negociabile şi tranzacţionate.deţinut de persoane fizice |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. b) din Legea nr.... 324/2003.. *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor. | | | | | plătite în perioada de raportare.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea. 5 din ordin. respectiv cercetarea fundamentală....... plătite în perioada de raportare. şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.dividende/vărsăminte aferente anului |194| | | | 2012........ care nu sunt tranzacţionate.... altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472...... stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani.către instituţii publice de subordonare |199| | | | locală..... din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..... cu modificările şi completările ulterioare. Semnătura .. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .... 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile 124 20 lit..... plătite în perioada de | | | | | raportare... din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ... | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Administrator Numele şi prenumele ... publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr.. cu modificările şi completările ulterioare..... societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei...reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. Calitatea .. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .către instituţii publice de subordonare |196| | | | locală. | | | | | către instituţii publice. *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor. Dividende ale companiilor naţionale.deţinut de alte entităţi |192| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII.. |193| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome.... ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare..

..2911 . este următoarea:    Judeţul ..  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic..2813 ...  cuprinzând şi numele în clar al acestora... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor....4. a). 2.... . Număr din registrul comerţului ..........23    Nr.... IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. şi care în exercițiul financiar precedent au înregistrat  o cifră de afaceri mai mare de 220. |_|_| Entitatea .....2914 ..... prevăzut la pct....| Sold la: | | |rd.2905 . nr.. str.......2803 .2935) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III...  ministrul  finanțelor  publice. Telefon .2815 | | | | | | 2816 ... |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ..... ....... Cod clasă CAEN ..2913 ..2908 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II..2811 .... IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.. ap..  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului.....  autorizate  potrivit  legii.| | | | | | 2808 ..2907 ..      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.  1.1........ sc.....2931 ... datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | .2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A..286/2012....2013|30.....      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității..2912 .... ... sectorul . |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ..2805 . alin......  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară.  Structura  formularului  "Situația  activelor... 241 .....284 ..2806 .... bl........        B....lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr. ACTIVE BIOLOGICE (ct...000 lei        6...2812 .... de înregistrare în organismul profesional ...  cu  modificările şi completările ulterioare......... 203 + 205 + | 01| | | | | 206 + 2071 + 208 + 233 ..... Adresa: localitatea .. 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + | | | | | | 235 .|_____________________| | | | 1. (2) lit....2906 ........  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10).01. fax .....06. .  aplicabile  societăților  comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată........     Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.. Forma de proprietate .... potrivit legii..294) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.2814 ...2903 .. ..  nr....2915 | | | | | | 2916 ..| ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. 261 + 262 + | 04| | | | | 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + | | | |   .  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România....... IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct......

05 + | 14| | | | | 13) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G.2968*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE .393 .| | | | | | 2962 .496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. 301 + 302 + 303 +/.3941 .4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + | | | | | | 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + | | | | | | 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H.348* + 351 + 354 + | | | | | | 357 + 358 + 371 +/.3952 -| | | | | | 3953 .378 + 381 +/. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -| | | | | | 2966* .TOTAL (rd.2964 .TOTAL (rd.491 .2961 .388 .169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | | | | | | 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ | | | | | | 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E.| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.3951 .391 .495 . STOCURI (ct. 01 + 02 + 03 +| 05| | | | | 04) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.596 . 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + | 16| | | | | 1517 + 1518) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I.2966* .| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 13| | | | | (rd.595 .2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + | | | | | | 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + | | | | | | 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + | | | | | | 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + | | | | | | 473** .3946 .| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 15| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. din | 17| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1. 18 + 19 + 22). 505 + | 08| | | | | 506 + 508 + 5113 + 5114 . 475) | 18| | |   . (ct.12 . 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 . 06 + 07 + 08 + | 10| | | | | 09) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C.3954 . INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.| | | | | | 392 .| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 12| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.397 .| VENITURI ÎN AVANS (rd.3945 .| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 .398 . 471) | 11| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D.308 + | 06| | | | | 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 341 + 345 + 346 + 347 +/. 10 + 11 .3957 .2963 .20) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F.3958 . CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 07| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element). Subvenţii pentru investiţii (ct.| PROVIZIOANE (ct.2965 . CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 +| 09| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE .24    | | 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* .

44 . CAPITAL (rd. Alte elemente de capitaluri | SOLD C | 29| | | | | proprii (ct. 1072) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct.45) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct. 478) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J. REZERVE (ct. CU EXCEPŢIA | SOLD C | 39| | | | | REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN |________|___|__________|__________| | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 | SOLD D | 40| | | | | (ct. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2.36 + 37 . 1061 + 1063 + 1068) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Diferenţe de curs valutar din | SOLD C | 34| | | | | conversia situaţiilor financiare |________|___|__________|__________| | | anuale individuale într-o monedă de | SOLD D | 35| | | | | prezentare diferită de moneda | | | | | | | funcţională (ct.| | | | | | 42 + 43 . PRIME DE CAPITAL (ct.| 23| | | | | 30). 20 + 21). Capital subscris nevărsat (ct. 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 38| | | | | proprii (ct. 121) | SOLD D | 44| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct. 129) | 45| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII . 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. Venituri înregistrate în avans (ct. Capital subscris reprezentând datorii | 26| | | | | financiare*1) (ct. 24 + 25 + 26 + 27 . Venituri în avans aferente activelor | 22| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct.38 + 39 . 109) | 36| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 37| | | | | capitaluri proprii (ct.35 .TOTAL (rd.40 + 41 . PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 43| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct. 472) . 23 + 31 + 32 +| 46| | | | | 33 + 34 .| 19| | | | | total (rd. 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. 46 + 47) | 48| | |   . 1026) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI . 118) | SOLD D | 42| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VII. 105) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV. 1027) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4.TOTAL (rd. 103) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 30| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V. Capital subscris vărsat (ct. REZULTAT REPORTAT. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 20| | | | | an (ct. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 21| | | | | an (ct.28 + 29 . 117) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI. 104) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN | SOLD C | 41| | | | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 |________|___|__________|__________| | | (ct. 1028) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 28| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | 5.25    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. Ajustări ale capitalului social | SOLD C | 27| | | | | (ct.

09 + 10) | | | |   ..5.... **) Solduri debitoare ale conturilor respective.... *1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care.| Cifra de afaceri netă (rd. Semnătura ..2013-| | | |30. Structura formularului "Situația veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20).... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ...........  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.01.2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1.....      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității... este următoarea:            Situația veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2013     ________  | cod 20 | ..1 alin. b)... ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. reprezintă datorii financiare... (2) lit... prevăzut  la pct..... din punctul de vedere al IAS 32..04 + 05) | 01| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct....2012|30.....| Venituri din producţia de imobilizări şi | 08| | | | | investiţii imobiliare (rd. Nr..        6...................  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.... potrivit legii.. de înregistrare în organismul profesional ..... 707) | 03| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct.. 709) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 05| | | | | cifrei de afaceri (ct....      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic. Administrator Numele şi prenumele ..lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr.| Realizări aferente | | |rd...  autorizate  potrivit  legii... 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2....... 2.... 711) |________|___|__________|__________| | | | Sold D | 07| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| | 3.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept. 02 + 03 ....| perioadei de | | | | raportare | | | |_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1... Calitatea .06.06..| Venituri aferente costurilor | Sold C | 06| | | | | stocurilor de produse (ct.26    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct..  cuprinzând şi numele în clar al acestora....      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.01..2012-|1.... Semnătura .....

609) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13. 605 .27    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4.1) Cheltuieli (ct.1.| Venituri din active biologice şi produse | 14| | | | | agricole (ct.7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct.7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 753) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7.| Venituri din investiţii imobiliare (ct.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor | 12| | | | | necorporale şi corporale (ct.7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14. 758 + 7419) | 16| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE .| Venituri din producţia de imobilizări | 09| | | | | necorporale şi corporale (ct.| Venituri din activele imobilizate (sau | 11| | | | | grupurile destinate cedării) deţinute în | | | | | | vederea vânzării (ct.2) Venituri (ct. 01 + 06 . 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 . 756) | 13| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9. 6811 + 6813 + 6816 + | 27| | | | | 6817) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. | | | | | | 7417) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11. Cheltuieli cu alte impozite. 641 + 642 +| 24| | | | | 643 + 644 . 601 + 602 . 607) | 21| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct. 635) | | | |   .2) Venituri (ct.TOTAL (rd. 754 + 7814) | 31| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15.31) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 18| | | | | materialele consumabile (ct. 33 la 41) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 645 . 725) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6. 757) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10.| Alte venituri din exploatare (ct.7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 25| | | | | socială (ct. taxe şi | 34| | | | | vărsăminte asimilate (ct. din | 23| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 603 + 604 + | 19| | | | | 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 20| | | | | (ct. 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 5. 30 . 24 + 25).| Venituri din subvenţii de exploatare în caz de| 15| | | | | calamităţi şi alte evenimente similare (ct. 654 + 6814) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.| Venituri din producţia de investiţii | 10| | | | | imobiliare (ct. corporale. 27 .1) Cheltuieli (ct. investiţiile | | | | | | imobiliare şi activele biologice evaluate la | | | | | | cost (rd. Cheltuieli privind prestaţiile externe | 33| | | | | (ct. 755) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8.28) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 7813 + 7816) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 29| | | | | circulante (rd.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 26| | | | | necorporale.07 +| 17| | | | 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12.| Cheltuieli cu personalul (rd.7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.2.

Cheltuieli cu protecţia mediului | 35| | | | | înconjurător (ct. 763) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20.| Ajustări de valoare privind imobilizările | 57| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd.45) | 46| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 762) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19. 657) 3 | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 656) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.| Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi | 60| | |   . 652) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 765) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 21. 6587) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.44) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 6581 + 6582 + | 41| | | | | 6583 + 6585 + 6588) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd. Cheltuieli privind activele biologice şi| 9| | | | | produsele agricole (ct.6. | 48| | | | | 7611) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17. 655) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.Cheltuieli (ct.| Venituri din operaţiuni cu instrumente | 51| | | | | derivate (ct.Pierdere (rd. 18 la 21 | 45| | | | 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | | .Profit (rd.| Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 43 .Cheltuieli (ct. Cheltuieli privind calamităţile şi alte | 40| | | | | evenimente similare (ct.9. 48 + 49 + 50 + | 56| | | | 51 + 52 + 53 + 55) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 23. Cheltuieli privind investiţiile | 38| | | | | imobiliare (ct. 766*) | 53| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . Cheltuieli din reevaluarea | 37| | | | | imobilizărilor necorporale şi corporale | | | | | | (ct. 786) | 59| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 24. veniturile obţinute de la | 54| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 22. Alte cheltuieli (ct.TOTAL (rd.| Venituri din acţiuni deţinute la entităţi | 49| | | | | asociate şi entităţi controlate în comun | | | | | | (ct.8. 7613) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18.7. 58 .Venituri (ct. 17 .17) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16.| Venituri din diferenţe de curs valutar | 52| | | | | (ct. 7615 + 764 + | 55| | | | | 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE .3. 6812) | 43| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 7812) | 44| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE .5.| Venituri din dobânzi (ct.| Alte venituri financiare (ct. Cheltuieli legate de activele | 36| | | | | imobilizate (sau grupurile destinate cedării) | | | | | | deţinute în vederea vânzării (ct. 686) | 58| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .59) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte | 50| | | | | instrumente financiare (ct.TOTAL (rd. 653) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 45 .din care.Venituri (ct.28    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.4.

.......... 666* ..Pierdere (rd...Profit (rd..| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 70| | | | |_______________________________________________| |__________|__________| | | . Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ...| Alte impozite neprezentate la elementele de | 75| | | | | mai sus (ct....56) | 67| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd..... 69 .Pierdere (rd... 17 + 56) | 68| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.. 57 + 60 + 61 + | 65| | | | 62 + 64) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 66| | | |____________________________________________________| |__________|__________| | | ..68) | 71| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 29. | 77| | | | | (rd.| Cheltuieli privind dobânzile (ct.......75) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | .....| Venituri din impozitul pe profit amânat | 74| | | | | (ct.Profit (rd..  cuprinzând şi numele în clar al acestora....| Impozitul pe profit amânat (ct.| Alte cheltuieli financiare (ct. 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 33....70 ... 70 . 792) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 32. 72 + 73 + 75 .... Calitatea .29    | | alte instrumente financiare (ct........ potrivit legii....72 . 662) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 26.73 + 74 . 45 + 65) | 69| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 28.....       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept... Semnătura .74) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor.| Impozitul pe profit curent (ct.. analitic "Colaboratori persoane fizice"....| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 76| | | | | RAPORTARE: | | | | |____|_______________________________________________| |__________|__________| | | ..din care. 71 + 72 + 73 .. de înregistrare în organismul profesional . Nr.... 663 + 664 + | 64| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE . * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.. care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".....65) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .. 65 ...Profit (rd....    ... Administrator Numele şi prenumele .. 661) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 25. 68 ..69) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ...      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic..74 + 75). 692) | 73| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 31..... cheltuielile în relaţia cu | 63| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 27.Pierdere (rd..| Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente| 61| | | | | derivate (ct.....7418)| 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | .... Semnătura .. 56 ... 691) | 72| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 30. stabilite potrivit legislaţiei muncii..TOTAL (rd...

din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit.peste 30 de zile | 06| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .  2.peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . Date privind rezultatul înregistrat |Nr.      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.        6. este următoarea:    Date informative la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | .  autorizate  potrivit  legii. Date privind plăţile restante |Nr.  (2) lit.lei |________|_____________________________________________________________________ | I. salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale . unităţi | Sume | | |rd.alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | |   .total (rd.contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori. | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.total (rd.|(col.30        ‐  persoane  fizice  sau  juridice.|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante .contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23).1  alin.|Total| Din care: | | |rd.total (rd.contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30).| Nr.contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .6. 10 la | | | | | | 14). 06 la 08). c). din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi .  prevăzut  la  pct.| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II.

din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente. Număr mediu de salariaţi |Nr.impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| |   . potrivit prevederilor| | | | art.impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.31    | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă . 117 lit. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 20 la 22). |rd. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . dividende şi redevenţe plătite|Nr.| Sume | | în cursul perioadei de raportare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV. h) din Legea nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . Dobânzi. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. cu modificările şi | | | | completările ulterioare.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei.impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene.| 19| | | | | total (rd.restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III. 571/2003 | | | | privind Codul fiscal.| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente.

din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V. din | 57| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | .32    | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. Tichete de masă |Nr.impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene. care nu au fost încasate | 53| | | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare.impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare.din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . primite în concesiune.redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare. Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.| Sume | | |rd.din fonduri private | 59| | |   .subvenţii aferente veniturilor. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante.subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd.

obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct.obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate.cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII. 413 +| | | | | din ct.creanţe comerciale externe.părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei. Cheltuieli de inovare****) |Nr.acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct. 4092 + din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în | | | | | sume brute (ct.cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 68 la 74).total (rd. a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct. alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate. Alte informaţii |Nr. 61 la | 60| | | | 63). în sume brute | 66| | | | (rd. 4094) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct. 4092 + 411 + 413 + 418). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate. în sume brute | 75| | | | (rd. | 67| | | | interese de participare. 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | |   .acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | | | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd. avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate. 76 + 77).33    |____________________________________________|___|______________|______________| | VII. 411 + din ct. 4093) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare .acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale. în sume brute | | | | | (rd.cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 67 + 75). în sume brute | | | | | (din ct.

34    | stabilit (din ct.06. 505 + 506 + din ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .subvenţii de încasat (ct.taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct. 411 + din | | | | | ct. 83 la 87).decontări cu entităţile asociate şi | 92| | | | entităţile controlate în comun. 444 +| | | | | din ct. în sume brute | 98| | | | (ct. 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .alte creanţe în legătură cu persoanele | 93| | | | fizice şi persoanele juridice.2013 | | | | | (din ct. (rd. 445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct. 5187). 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct. altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului). (rd. | | | | | (din ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile din grup (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 91| | | | 471 + 473). 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482). 4092 + din ct.fonduri speciale .acţiuni cotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________|   . acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30. 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 437 + din ct. 453 + 456 + 4582) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 508). 441 + | | | | | din ct. 471 + din ct. din care: | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 94| | | | de trezorerie" reprezentând avansurile de | | | | | trezorerie. 99 la | | | | | 105). decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul şi | | | | | decontări din operaţiuni în participaţie | | | | | (ct. (rd.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct. 4424 + din ct. 4382 + din ct.creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct. 445 + din ct. 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe din operaţiuni cu instrumente | 90| | | | derivate (ct. 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + | | | | | din ct.de la nerezidenţi | 96| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 97| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 92 la 94). 4652) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct. 447 + | | | | | din ct. 461 + din ct. 4428 + din ct. 446 + din ct.

sume în curs de decontare şi acreditive |117| | | | în valută (din ct. 108 + 109). 5191 + 5192 + 5197). (rd.sume în curs de decontare. în|119| | | | sume brute (ct. 1681).părţi sociale emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .35    | . 116 + 117). (rd. 161). 5314) |109| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |110| | | | valută (rd. 5124). 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de rezidenţi |102| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .conturi curente în lei deschise la bănci |112| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + |118| | | | 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 150 + | | | | | 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + | | | | | 171).în valută |124| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |125| | | | (ct. din care: |111| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 123 + 124).în valută (ct. 126 + 127). în lei (ct.în lei (ct.conturi curente în valută deschise la |114| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|115| | | | (rd. 111 + 113). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | | | | | (ct. 5311) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei (ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de organismele de plasament|103| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |121| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |122| | | | emisiuni de obligaţiuni. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . acreditive şi |116| | | | alte valori de încasat. 120 + 121). 5113 + 5114) |106| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni. (rd.în lei |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută (ct.obligaţiuni emise de nerezidenţi |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct. 5121). |107| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |127| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |128| | |   . din care: |113| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd.în lei |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |148| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |149| | | | dobânzile aferente (ct. | | | | | (rd. din care: | | | |   .în valută |130| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |131| | | | (ct. 144 + 145). 151 + 152). (rd. 1623 + 1624 + 1625). (rd. | | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |150| | | | (ct.în lei şi exprimate în lei. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 135 + | | | | | 136).în valută |145| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|146| | | | pe termen lung (din ct. 141 + | | | | | 142).în valută |139| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |140| | | | termen lung (din ct.în valută |152| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite (din ct. 129 + 130).în lei |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1682). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |153| | | | 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale.în valută |136| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + |137| | | | 1622 + 1627).în valută |142| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |143| | | | (ct. (rd. 5198).în lei |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1626 + din ct.în lei |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1682).în lei |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |133| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|134| | | | pe termen scurt (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.36    | interne pe termen scurt (din ct. a căror |151| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri primite de la |154| | | | clienţi şi alte conturi asimilate. 138 + 139). 132 + 133). 147 + | | | | | 148).în lei |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5193 + 5194 + 5195). în sume | | | | | brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + | | | | | 408 + 419). 5198). | | | | | (rd. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687).

vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|169| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct. din |173| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 408 + | | | | | (din ct. 404 + | | | | | (din ct. 5186) |171| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |172| | | | operatorii economici *****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct. altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului)*1) | | | | | (din ct. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor (ct. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481).decontări cu entităţile asociate şi |166| | | | entităţile controlate în comun. 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4651) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct. 421 + 422 + 423 + | | | | | 424 + 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|157| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 401 + din ct.subvenţii nereluate la venituri |168| | | | (din ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |165| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509). 1012).venituri în avans aferente activelor |170| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct. decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul. 462 + din ct. 472 + din ct.fonduri speciale . 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .alte datorii în legătură cu persoanele |167| | | | fizice şi persoanele juridice. (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 158 la 161).datorii în legătură cu bugetul |158| | | | asigurărilor sociale (ct. 406 + din ct. 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct. dividende | | | | | şi decontări din operaţiuni în participaţie| | | | | (ct.alte datorii în legătură cu bugetul |161| | | | statului (ct. 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |156| | | | conturi asimilate (ct. 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni cotate*2) |174| | |   . în sume brute | | | | | (din ct. avansuri |155| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate. 403 + din ct. 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |162| | | | entităţile din grup (ct.37    |____________________________________________|___|______________|______________| | . 455) |163| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii din operaţiuni cu instrumente |164| | | | derivate (ct. (rd.taxe şi vărsăminte |160| | | | asimilate (ct.datorii comerciale externe. | | | | | 166 la 170). 405 + din ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .datorii fiscale în legătură cu bugetul |159| | | | statului (ct.

cu capital integral de stat.cu capital majoritar de stat.deţinut de societăţi comerciale cu |187| | | | capital de stat. 205) |178| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . plătite în perioada de raportare | | | | | către instituţii publice.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct.dividende/vărsăminte aferente anului |196| | | | 2012.către instituţii publice de subordonare |197| | | | centrală.deţinut de instituţii publice de |185| | | | subordonare centrală. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |181| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |182| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI. 1012). 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194). |183| | | | (rd.deţinut de instituţii publice de |186| | | | subordonare locală.deţinut de alte entităţi |194| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII. |189| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de regii autonome |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 185 + |184| | | | 186 ). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .părţi sociale |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de instituţii publice (rd. |190| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .capital subscris vărsat de nerezidenţi |177| | | | (din ct.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | colaboratorii |rd. Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr.acţiuni necotate*3) |175| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Dividende ale companiilor naţionale.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | public al statului |rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de persoane fizice |193| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .38    |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |195| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome. Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. 621) |179| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X. Capital social vărsat (ct. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________|   . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de societăţi comerciale cu |192| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cu capital minoritar de stat. plătite în perioada de | | | | | raportare. 1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct.

.. dezvoltarea tehnologică şi inovarea.... care sunt negociabile şi tranzacţionate.. *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice.....       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept..... | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art.. potrivit legii...        . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ....... respectiv cercetarea fundamentală. Calitatea ...către instituţii publice de subordonare |201| | | | locală.... 324/2003.... ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr......  autorizate  potrivit  legii....39    | .450/2004 al Comisiei din 13 august 2004... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele . stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj. cu modificările şi completările ulterioare.... **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) ....  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România... Administrator Numele şi prenumele ..  cuprinzând şi numele în clar al acestora.. Semnătura .. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare. cercetarea aplicativă.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.către instituţii publice de subordonare |200| | | | centrală.. Nr.. de înregistrare în organismul profesional ...către instituţii publice de subordonare |198| | | | locală.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice. 1.. 571/2003. *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor....... 5 din ordin.. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 57/2002. care nu sunt tranzacţionate. *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor..........      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.. potrivit legii......... Semnătura ........ din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..dividende/vărsăminte din profitul aferent|199| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani...      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.. şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.......... 124^20 lit.reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ... societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.. altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. b) din Legea nr..... | | | | | plătite în perioada de raportare către | | | | | instituţii publice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful