Ordinul ministrului finanțelor publice   nr. 1013 din 18 iulie 2013 
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor 
economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iulie 2013 
 
    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilității 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    viceprim‐ministrul, ministrul finanțelor publice, emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se  aprobă  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor 
economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    (1)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică  persoanelor  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile 
conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene,  parte  componentă  a 
Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene,  aprobate  prin  Ordinul 
ministrului  finanțelor  publice  nr.  3.055/2009,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi 
care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 
lei. 
    (2)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică,  de  asemenea,  societăților  cărora  le  sunt  incidente 
Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară, 
aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o  piață  reglementată,  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor 
publice,  nr.  1.286/2012,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  care  în  exercițiul 
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
    (3) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriul 
prevăzut  la  alin.  (1)  şi  (2)  se  efectuează  pe  baza  indicatorilor  determinați  din  situațiile 
financiare  anuale  ale  exercițiului  financiar  precedent,  respectiv  a  balanței  de  verificare 
încheiate  la  finele  exercițiului  financiar  precedent.  Aceleaşi  prevederi  se  aplică  şi  în  cazul 
entităților  care  au  optat  pentru  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic,  potrivit 
Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (4)  Persoanele  care  fac  obiectul  prezentului  ordin  sunt  denumite  în  înțelesul 
acestuia entități. 
    ART. 3 
    Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile  prezentului  ordin  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți 
rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar 
ales,  în  condițiile  legii.  Subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state 
aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe 
baza indicatorilor determinați conform raportării anuale la 31 decembrie 2012. 
    ART. 4 

 


 

    Operatorii economici prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 
privind  măsuri  economico‐financiare  la  nivelul  unor  operatori  economici,  aprobată  cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia. 
    ART. 5 
    Instituțiile  de  credit,  instituțiile  financiare  nebancare,  definite  potrivit 
reglementărilor  legale,  înscrise  în  Registrul  general,  instituțiile  de  plată  şi  instituțiile 
emitente  de  monedă  electronică,  definite  potrivit  legii,  care  acordă  credite  legate  de 
serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv 
emitere  de  monedă  electronică  şi  prestare  de  servicii  de  plată,  Fondul  de  garantare  a 
depozitelor  în  sistemul  bancar,  precum  şi  entitățile  autorizate,  reglementate  şi 
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale 
ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  în  formatul  şi  în 
termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare‐reasigurare şi 
reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieței de capital. 
    ART. 6 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: 
    ‐  art.  IV  din  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  2.869/2010  pentru 
modificarea  şi  completarea  unor  reglementări  contabile,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al 
României, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010; 
    ‐  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor  publice,  nr.  879/2012  pentru 
aprobarea  Sistemului  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2012  a  operatorilor  economici, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012. 
    ART. 7 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
Viceprim‐ministru, ministrul finanțelor publice, 
Daniel Chițoiu 
 
 
 
    Bucureşti, 18 iulie 2013. 
    Nr. 1.013. 

 


 

 
    ANEXA 1 
 
SISTEMUL 
de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici 
 
    CAPITOLUL I 
 
    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 
30 iunie 2013 
 
    1. Generalități 
    1.1. Entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația 
să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 la unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate. 
    1.2.  Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile pct. 1.1. se aplică şi subunităților deschise în România de societăți rezidente în 
state  aparținând  Spațiului  Economic  European,  indiferent  de  exercițiul  financiar  ales,  în 
condițiile legii. 
    1.3. (1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe 
portalul www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într‐un fişier PDF la care este ataşat un 
fişier xml. 
    (3)  Entitățile  pot  depune  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale 
ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, 
potrivit  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  627/1995  privind  îmbunătățirea  disciplinei 
depunerii bilanțurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar‐contabil şi fiscal, 
de către operatorii economici şi alți contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul 
www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (4)  Entitățile  depun  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale  ale 
Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  la  oficiile  poştale,  prin  scrisori  cu  valoare  declarată,  pe 
suport  magnetic,  împreună  cu  raportările  contabile  listate  cu  ajutorul  programului  de 
asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. 
 
    2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2013 
    2.1.  (1)  Entitățile  prevăzute  la  art.  2  alin.  (1)  din  ordin  întocmesc  şi  depun  la 
unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013 
care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A: 
    a) situația activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); 
    b) contul de profit şi pierdere (cod 20); 
    c) date informative (cod 30). 
    (2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unitățile 
teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  care 
cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B: 
 

 se consideră că raportarea contabilă la  30 iunie 2013 nu a fost depusă. datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă. în condițiile legii.  Necompletarea  corectă  pe  prima  pagină  a  formularului  "Situația  activelor.      (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere".2. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității. puse în acord  cu  soldurile  din  balanța  conturilor  analitice. precum şi datele referitoare la  încadrarea  corectă  în  forma  de  proprietate  şi  codul  unic  de  înregistrare  fără  a  folosi  prescurtări  sau  inițiale.      2. indiferent de exercițiul  financiar ales.2.5.  (1)  conduce  la  imposibilitatea identificării entității şi. respectiv după natură şi exigibilitate. 698)" din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  se  completează  numai  de  către    . 42 din  Legea contabilității nr.  cuprinde  cifra  de  afaceri  netă. cu modificările şi completările ulterioare. Entitățile completează codul privind activitatea. (1) Formularul "Situația activelor.  alin.  În  căsuțe  se  vor  trece  codurile  care  delimitează  încadrarea  entităților. potrivit actului constitutiv.  aprobată  prin  Hotărârea Guvernului nr.  care  vor  completa  forma  de  proprietate  corespunzătoare  societăților cărora le aparțin. în  formă  sintetică.      (3)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează formularul "Situația activelor. după caz. reprezintă filiale ale unor societăți cu  capital  integral  sau  majoritar  de  stat  completează  la  forma  de  proprietate  codul  15.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  cu  datele  prevăzute  la  pct. 82/1991.      2.  elementele  de  natura  activelor. (1) Formularul "Contul de profit şi pierdere".4.  telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerțului).      (3)  Prevederile  alin.      2.  veniturile  realizate  şi  cheltuielile  efectuate.  încheiată  după  înregistrarea  tuturor  documentelor  în  care  au  fost  consemnate  operațiunile  financiar‐contabile  aferente  perioadei de raportare. respectiv  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".  precum  şi  rezultatele  financiare  obținute  (profit  sau  pierdere).6. cu modificările ulterioare.      2. datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informațiile  corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013.      b) situația veniturilor şi cheltuielilor (cod 20).  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii.      (3) Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.3.  (1)  şi  (2)  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.      (3) Entitățile care.      2. entitatea fiind sancționată conform prevederilor art.  grupate  după natură şi lichiditate. cod format din 4 cifre (clase  de  activități)  din  Clasificarea  activităților  din  economia  națională  ‐  CAEN.      (2)  Formularul  "Situația  activelor.  preluate  din  conturile  de  venituri şi cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2013. republicată.4        a) situația activelor. respectiv "Situația veniturilor şi  cheltuielilor".  respectiv 29.      c) date informative (cod 30). adresa. în consecință. 656/1997.      (2)  Prevederile  referitoare  la  completarea  formei  de  proprietate  vor  fi  avute  în  vedere  şi  de  subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state  aparținând  Spațiului  Economic  European.  2.  sunt  cumulate  de  la  începutul  anului  până  la  sfârşitul  perioadei de raportare. datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10).  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  se  întocmeşte  pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013.

  La  acelaşi  rând  va  fi  cuprinsă  şi  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților în baza prevederilor Legii nr.10.  02  şi  03  coloana  1.  Prevederile  acestui  punct  se  aplică  şi  la  completarea  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor". se  obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.      (3)  Informațiile  reprezentând  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților  sunt  prezentate.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare. întocmind raportările contabile la 30 iunie 2013.      2.      2. cuprinzând şi numele în clar al acestora. cu respectarea prevederilor din  prezentul ordin.9.      (3) La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" se înscriu  sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute  în contracte sau acte normative.      2.7.  republicată.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.  (1)  din  Legea  nr.  la  rândurile  01.  care  îndeplineşte  condițiile  prevăzute  de  Legea  nr.      2. cu  modificările şi completările ulterioare.    .  respectiv  1  ianuarie  2013  ‐  30  iunie  2013. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit legii.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.11. conținând  formularistica necesară şi programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă.  Persoanele  juridice  prevăzute  la  art.  potrivit  legii.  toate  cheltuielile  reprezentând  drepturi  salariale.  (1)  În  formularul  "Date  informative".  1  alin.8. indiferent de numărul acestora.  (1)  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.  de  asemenea.5    microîntreprinderi.      (2)  Entitățile  înscriu  la  rândul  19  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere".      2.  încadrate  ca  atare  potrivit  Legii  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal.  cu  modificările şi completările ulterioare. cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.  82/1991.  (1)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează  formularul  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  cu  informațiile  corespunzătoare  perioadelor  1  ianuarie  2012  ‐  30  iunie  2012. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013.  entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1.      (2) Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul  sau persoana care are obligația gestionării entității.  care  au  în  subordine  sucursale  sau  alte  subunități  fără  personalitate  juridică. nici pierdere  (rezultat financiar zero).      Rândul  corespunzător  calității  persoanei  care  a  întocmit  raportările  contabile  se  completează astfel:      ‐  directorul  economic.  la  rândul  56  din  formularul  "Date  informative"  (cod 30).      Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice  persoană  angajată.  verifică  şi  centralizează  informațiile  aferente  acestora.      (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai  de entitățile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit.  respectiv  la  rândul  24  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".  autorizate  potrivit  legii.  82/1991. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

1.  cu modificările şi completările ulterioare.12.  82/1991.6        (2)  Programul  de  asistență  este  pus  la  dispoziția  entităților  gratuit  de  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  poate  fi  descărcat  de  pe  portalul  Ministerului Finanțelor Publice.1.2.  2.  cele  înființate  în  cursul  anului  2013. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      4. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      3.  nr. potrivit legii.  cu  modificările şi completările ulterioare.443/2011  privind  reglementarea  procedurii  de  raportare  a  indicatorilor  economico‐ financiari  de  către  operatorii  economici  reclasificați  în  sectorul  administrației  publice  şi  de  raportare  a  unor  indicatori  economico‐financiari  prevăzuți  în  bugetele  de  venituri  şi  cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat.  ministrul  finanțelor  publice.        5.055/2009.2.  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene.  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  depun  la  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013. de la adresa www.13. vor asigura şi respecta prevederile acestui ordin.  3.  cele  care  în  tot  semestrul  I  al  anului  2013  s‐au  aflat  în  inactivitate  temporară.  V  din  reglementările  respective. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 în condițiile prevăzute de  ordin  se  sancționează  conform  prevederilor  art.  folosesc  Planul  de  conturi  prevăzut  la  cap.  precum  şi  persoanele  juridice  care  se  află  în  curs  de  lichidare.  republicată. Nomenclator ‐ forme de proprietate  ______________________________________________________________________________ | Codul | Denumirea | |_______|______________________________________________________________________| | 10 | PROPRIETATE DE STAT | | 11 | Regii autonome | | 12 | Societăţi comerciale cu capital integral de stat | | 13 | Institute naţionale de cercetare-dezvoltare | | 14 | Companii şi societăţi naţionale | | 15 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital integral de stat | | 16 | Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale| | | sau regii autonome | | 20 | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat) |   .  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.      2.ro.  aplicabile  societăților  comerciale  ale  căror  valori  mobiliare  sunt  admise  la  tranzacționare  pe  o  piață  reglementată.      4.  1.      3.  Formularele  care  compun  raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  completează în lei.  Operatorii  economici  prevăzuți  de  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  Entitățile  care  aplică  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a a  Comunităților  Economice  Europene.  folosesc  Planul  de  conturi  general  prevăzut la cap. IV din reglementările respective.  42  din  Legea  nr.      2.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.        B.286/2012. Entitățile care nu au desfăşurat activitate de la data înființării până la 30 iunie  2013.  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului. nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2013.        4.        3.mfinante.

. Telefon ........... privat străin..... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor.....1... ........01........|_____________________| | | | 1..000 lei        6. alin. fax ...................... str......... privatizate în cursul anului| | | curent | | 40 | PROPRIETATE COOPERATISTĂ | | 41 | Cooperative de consum | | 42 | Cooperative meşteşugăreşti | | 43 | Cooperative şi asociaţii agricole netransformate | | 44 | Cooperative de credit | | 50 | PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor| | | şi instituţiilor politice şi obşteşti) | |_______|______________________________________________________________________|   CAPITOLUL II  Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă   la data de 30 iunie 2013        A.... |_|_| Entitatea . nr.....  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.......  3.2013|30...sub 50%) | | 21 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 22 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 23 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 24 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat . Adresa: localitatea .........7    | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat . societăţi agricole) | | 31 | Societăţi comerciale în nume colectiv | | 32 | Societăţi comerciale în comandită simplă | | 33 | Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni | | 34 | Societăţi comerciale pe acţiuni | | 35 | Societăţi comerciale cu răspundere limitată | | 36 | Societăţi agricole | | 37 | Societăţi comerciale cu capital de stat. |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ..... sc....06........PRIVATĂ (cu capital: privat autohton. .... (1) lit................. .  şi  care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220..... 2.| Sold la: | | |rd......50% şi peste 50%) | | 25 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 26 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 27 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 28 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | 29 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital majoritar de stat | | 30 | PROPRIETATE INDIVIDUALĂ .....  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene.  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr...... bl....  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene.. este următoarea:        Judeţul .. ... Număr din registrul comerţului . sectorul .....lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr..... ap......... prevăzut la pct..055/2009. | | | privat autohton şi străin.| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |   . |_|_| Forma de proprietate .... Cod clasă CAEN .. datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | ...  Structura  formularului  "Situația  activelor.1..  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10)... .2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A. Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ...... a).

INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 161 + 162 + | | | | | | 166+ 167 + 168 .394 . Subvenţii pentru investiţii (ct.393 .19) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F.280 . 501 + | 07| | | | | 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 .491 . STOCURI (ct.2931) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.290 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.296* + 4092 + 411 + 413 +| | | | | | 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + | | | | | | 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + | | | | | | 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + | | | | | | 461 + 473** .8    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. 01 + 02 + 03) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B.598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.397 .| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 14| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.595 | | | | | | 596 . 475) | 17| | |   .308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 332 + 341 + 345 + 346 +/.395 | | | | | | 396 . 05 + 06 + 07 + | 09| | | | | 08) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 12| | | | | (rd.296*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE . 04 + 12) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G.281 | | | | | | 291 .169 + 269 + 401 + 403 + 404 +| | | | | | 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + | | | | | | 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +| | | | | | 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + | | | | | | 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 +| | | | | | 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H.495 .| PROVIZIOANE (ct. 5112 + 512 +| 08| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE . 151) | 15| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I. 261 + 263 + | 03| | | | | 265 + 267* .591 . IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.348 + 351 + 354 + | | | | | | 356 + 357 + 358 + 361 +/.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 11| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13| | | | | (rd. 267* .TOTAL (rd. 161 + 162 + | | | | | | 166 + 167 + 168 . din| 16| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1. CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 06| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element) (ct. 09 + 10 . CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 301 + 302 + 321 + 322 + | 05| | | | | 303 +/. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + | 01| | | | | 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 .11 .388 . 17 + 18 + 21 + 22).378 + | | | | | | 381 +/.169 + 269 + 401 + 403 + | | | | | | 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + | | | | | | 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + | | | | | | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + | | | | | | 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + | | | | | | 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + | | | | | | 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E.392 .TOTAL (rd. 471) | 10| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D.496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 . IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.| VENITURI ÎN AVANS (rd.398 + 4091 .368 + 371 +/.391 .

. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 34| | | | | REPORTAT(Ă) (ct. 06. PRIME DE CAPITAL (ct.... Capital subscris nevărsat (ct... precum şi alte creanţe imobilizate. 2075) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J... ...... din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 19| | | | | an (ct.. ** Solduri debitoare ale conturilor respective.. 129) | | 38| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII ... 106) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct...9    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2..... 105) | 29| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV... 121) | SOLD D | 37| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct. REZERVE (ct... 478) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Fond comercial negativ (ct. Patrimoniul regiei (ct... Venituri în avans aferente activelor | 21| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct.31 + 32 .   Rd.. 472) .... 1015) | 26| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4.... Semnătura   ...37 . din care: | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.. 19 + 20). Venituri înregistrate în avans (ct. 39 + 40) | | 41| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| * Conturi de repartizat după natura elementelor respective... *** Solduri creditoare ale conturilor respective... CAPITAL (rd.. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ... 23 + | | 39| | | | | 28 + 29 + 30 . scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni........ 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 33| | | | | proprii (ct. 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V. 104) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.. Calitatea . PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 36| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct... Semnătura ...TOTAL (rd.. REZERVE DIN REEVALUARE (ct...Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate... Administrator Numele şi prenumele .. 1018) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II... 117) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 35| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI.TOTAL (rd.. Capital subscris vărsat (ct.| 18| | | | | total (rd. 24 + 25 + 26 + 27). 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. 109) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 32| | | | | capitaluri proprii (ct....38) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct. Patrimoniul institutelor naţionale de | 27| | | | | cercetare-dezvoltare (ct.33 + 34 | | | | | | | 35 + 36 ..... 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3..... 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. 1016) | | 40| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI .. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 20| | | | | an (ct..

      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.| Realizări aferente | | |rd.2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1.2012|30.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România. venituri din fondul comercial | 11| | | | | negativ | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE ..  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție. 01 + 07 .  cuprinzând şi numele în clar al acestora...      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.TOTAL (rd.01..06.1...      6..|_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.01.....| Venituri aferente costului producţiei Sold C | 07| | | | | în curs de execuţie (ct. b).. 707) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct.. de înregistrare în organismul profesional .06.10    . 758 + 7417 +| 10| | | | | 7815) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Producţia realizată de entitate pentru | 09| | | | | scopurile sale proprii şi capitalizată | | | | | | (ct.din care..2013-| | | |30. Nr. 766*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 06| | | | | cifrei de afaceri nete (ct.2.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.04 + 05 +| 01| | | | | + 06) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct.. alin.| Cifra de afaceri netă (rd. (1) lit..  autorizate  potrivit  legii.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept... 711 + 712) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sold D | 08| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 3. 02 + 03 . 709) | 04| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din dobânzi înregistrate de | 05| | | | | entităţile radiate din Registrul general şi | | | | | | care mai au în derulare contracte de leasing | | | | | | (ct. Structura formularului "Contul de profit şi pierdere" (cod 20)...08 +| 12| | | | 09 + 10) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________|   ... 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4. 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2.lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr.2012-|1... este următoarea:                Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 20 | . potrivit legii...  2....| Alte venituri din exploatare (ct.. prevăzut la pct.

652 + 658) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare | 31| | | | | înregistrate de entităţile radiate din | | | | | | Registrul general şi care mai au în derulare | | | | | | contracte de leasing (ct. 13 la 16 | 35| | | | 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 36| | | |____________________________________________________| | | | | | . 33 . 7813) | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 24| | | | | circulante (rd.11    | 5. 607) | 16| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct.34) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Pierdere (rd.din care.Venituri (ct.Cheltuieli (ct.1) Cheltuieli (ct.7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.1) Cheltuieli (ct. 641 + 642 +| 19| | | | | 643 + 644 .1.35) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Alte cheltuieli de exploatare (rd. Alte cheltuieli (ct. Cheltuieli privind prestaţiile externe | 28| | | | | (ct.2) Venituri (ct.26) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.Profit (rd.7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7.2.| Cheltuieli cu personalul (rd. veniturile obţinute de la | 39| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10. 645 .7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.2) Venituri (ct. 603 + 604 + | 14| | | | | 606 + 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 15| | | | | (ct.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 13| | | | | materialele consumabile (ct. 605 . 6812) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 22 . 7611 + 7613) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 28 la 31) | 27| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8. 635) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.| Venituri din interese de participare | 38| | | | | (ct. 19 + 20). 7812) | 34| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE .7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct. 12 . 609) | 17| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6.23) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 754 + 7814) | 26| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8. 601 + 602 . 6811 + 6813) | 22| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. Cheltuieli cu alte impozite.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 21| | | | | corporale şi necorporale (rd.TOTAL (rd.7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 20| | | | | socială (ct. 666*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd. taxe şi | 29| | | | | vărsăminte asimilate (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 . 25 .| Venituri din alte investiţii şi împrumuturi | 40| | | | | care fac parte din activele imobilizate | | | |   . 35 .3. 654 + 6814) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.12) | 37| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9. din | 18| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct.

65 .| Alte impozite neprezentate la elementele de | 66| | | | | mai sus (ct.Pierdere (rd. 46 + 49 + 51) | 52| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 53| | | |____________________________________________________| | | | | | . 58 .57) | 60| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd. 686) | 47| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .45) | 54| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14.din care. 666* .| Cheltuieli privind dobânzile (ct.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 67| | | | | RAPORTARE: | | | | | |_______________________________________________| | | | | | .52) | 55| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 663 + 664 + | 51| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE .din care. 35 + 52 + 58) | 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 63| | | | |_______________________________________________| | | | | | .| Ajustări de valoare privind imobilizările | 46| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd.| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | | | | EXTRAORDINARĂ: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .66) | | | |   .TOTAL (rd. veniturile obţinute de la | 41| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11. 786) | 48| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13.12 . 62 . 47 .Pierdere (rd.62) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 763) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .din care.| Impozitul pe profit (ct.Cheltuieli (ct.12    | | (ct.Profit (rd. 57 . 35 + 52 .TOTAL (rd. 691) | 65| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19.52) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 38 + 40 + 42 + 44)| 45| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12.7418)| 49| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 12 + 45 + 57) | 61| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd.61) | 64| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18. 766*) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . veniturile obţinute de la | 43| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte venituri financiare (ct.Profit (rd.Pierdere (rd.Profit (rd.48) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Profit (rd. 61 . 671) | 58| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17.Venituri (ct. 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20.| Cheltuieli extraordinare (ct.| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 52 .45) | 56| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15. 12 + 45 . cheltuielile în relaţia cu | 50| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli financiare (ct.35 .| Venituri extraordinare (ct.| Venituri din dobânzi (ct.Profit (rd.Pierdere (rd. 45 . 762 + 764 + | 44| | | | | 765 + 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE .58) | 59| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 63 . 771) | 57| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16.

. 65 + 66 ....      ‐  persoane  fizice  sau  juridice. Calitatea ...3....  cuprinzând şi numele în clar al acestora.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit. Date privind plăţile restante |Nr....... Date privind rezultatul înregistrat |Nr.total (rd..| Nr... Semnătura ...  prevăzut  la  pct. Nr.................|Total| Din care: | | |rd... 06 la 08).. care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".......      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic... este următoarea:    DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | ..lei |________|_____________________________________________________________________ | I. | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | ... potrivit legii....  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție. 64 + 65 + 66)....  (1) lit. Administrator Numele şi prenumele ... din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi ..      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.peste 30 de zile | 06| | | |   .. * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.... stabilite potrivit legislaţiei muncii.. analitic "Colaboratori persoane fizice". unităţi | Sume | | |rd..1  alin.. 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23)........|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante ....| 68| | | | | 63) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor....       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept..Pierdere (rd.13    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ..| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II....  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30). de înregistrare în organismul profesional ..  2..      6..... Semnătura ..total (rd..  autorizate  potrivit  legii....  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România..... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ........ (rd.. c)...|(col..

|rd.restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . Dobânzi.contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori.peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .total (rd. 10 la | | | | | | 14). din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente.contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III. respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV.alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | | | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă . 20 la 22). dividende şi redevenţe plătite|Nr.contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .14    |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene.| Sume | | în cursul perioadei de raportare. Număr mediu de salariaţi |Nr. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| 19| | | | | total (rd.contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale .impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________|   . salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei.

din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . care nu au fost încasate | 53| |   .impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare.redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente. primite în concesiune.impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente.15    | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . cu modificările şi | | | | completările ulterioare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante.impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene.subvenţii aferente veniturilor.subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . 571/2003 | | | | privind Codul fiscal.impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . potrivit prevederilor| | | | art. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . h) din Legea nr. 117 lit. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | .

| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare . în sume brute | 66| | | | (rd.creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .din fonduri private | 59| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VII. 234) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Cheltuieli de inovare ****) |Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd.părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .16    | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .total (rd. 67 + 75).creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V. 232) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare.acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | |   .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd.din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni. Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| Sume | | |rd. Alte informaţii |Nr. în sume brute | | | | | (rd.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | 67| | | | interese de participare. | 57| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 68 la 74).| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare. Tichete de masă |Nr. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate.cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 61 la | 60| | | | 63).

4092 + din ct. 445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482). 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | | | stabilit (din ct. (rd. 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 444 + din ct. 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .17    | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 4424 + din ct. 4092 + 411 + 413 + 418). 83 la 87). decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct.acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate.creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 90| | | | 471 + 473). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct.obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate. 453 + 456 + | | | | | 4582) | | | |   . (rd. decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile afiliate (ct. 91 la 93). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în | | | | | sume brute (ct. 446 + din ct. 4382 + din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | | | | | (din ct.creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct.creanţe comerciale externe. 411 + din | | | | | ct. a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct. 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct. 431 + din ct.fonduri speciale .creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct. 4428 + din ct. avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate. în sume brute (rd. 76 | 75| | | | + 77). 413 +| | | | | din ct. 4092 + din ct.creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei. 447 + din ct. | | | | | 437 + din ct.subvenţii de încasat (ct. 411 + din ct.decontări privind interesele de | 91| | | | participare. 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct.| | | | | 445 + din ct. 441 + din ct.

în lei (ct. 110 + 112). 5314) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |109| | | | valută (rd. 471 + din ct. 5113 + 5114) |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei (ct. 508). 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sume în curs de decontare.18    |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5124).obligaţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct. | | | | | 98 la 104). 107 + 108). 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd.în valută (ct.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . acreditive şi |115| | | | alte valori de încasat. 5187). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .părţi sociale emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .conturi curente în valută deschise la |113| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|114| | | | (rd.sume în curs de decontare şi acreditive |116| | | | în valută (din ct.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 98| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + |117| | | | 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + | | | | | 153 + 155 + 156 + 161 + 162 + 163 + 169).de la nerezidenţi | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 96| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt.obligaţiuni emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută (ct. 5311) |107| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 93| | | | de trezorerie" reprezentând vansurile de | | | | | trezorerie. din care: | 94| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de nerezidenţi |103| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30.conturi curente în lei deschise la bănci |111| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .2013 | | | | | (din ct. | | | | | din care: | | | |   .alte creanţe în legătură cu persoanele | 92| | | | fizice şi persoanele juridice. 115 + 116). în sume brute | 97| | | | (ct.06. | | | | | 461 + din ct. altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului). (rd. 5121). 501 + 505 + 506 + din ct. (din ct. 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct. din care: |112| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de organismele de plasament|102| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: |110| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |106| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în lei (ct.

| | | | | (rd. 140 + | | | | | 141). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |124| | | | (ct.în valută |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|133| | | | pe termen scurt (din ct. (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. (rd. din care: | | | |   . 1682). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 1623 + 1624 + 1625).| | | | | 1681).în valută |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct. (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |137| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5198). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 161). 128 + 129).în lei |119| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 131 + 132).în valută |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |142| | | | (ct. 125 + 126).în lei |122| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute (ct. 137 + 138). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .19    |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni. (rd.în lei |140| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 134 + | | | | | 135).în lei |143| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |125| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|145| | | | pe termen lung (din ct. 122 + 123). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |128| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 146 + | | | | | 147). 5193 + 5194 + 5195). (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |127| | | | interne pe termen scurt (din ct.în valută |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |139| | | | termen lung (din ct. 143 + 144). 119 + 120). 5198). în|118| | | | sume brute (ct. 1621 + |136| | | | 1622 + 1627).în lei |134| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1682). 5191 + 5192 + 5197). (rd.în valută |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |130| | | | (ct.în valută |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |121| | | | emisiuni de obligaţiuni.în lei |131| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.

decontări privind interesele de |164| | | | participare. | | | | | 401 + din ct.20    |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | (rd. 404 + din ct.alte datorii în legătură cu bugetul |160| | | | statului (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct. 164 la 168). 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor |162| | | | (ct.fonduri speciale . | | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |149| | | | (ct. 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |161| | | | entităţile afiliate (ct. 453 + 456 + | | | | | 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + | | | | | 419).în valută |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |148| | | | dobânzile aferente (ct.alte datorii în legătură cu persoanele |165| | | | fizice şi persoanele juridice. 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 157 la 160). 1626 + din ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |163| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509). 150 + 151).în valută |151| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite |152| | | | (din ct. | | | | | (rd.taxe şi vărsăminte |159| | | | asimilate (ct. decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul. în sume brute (din ct. 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |155| | | | conturi asimilate (ct. 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481). 421 + 423 + 424 + | | | | | 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|156| | | | sociale şi bugetul statului (ct.datorii comerciale externe. 408 + din ct.datorii în legătură cu bugetul |157| | | | asigurărilor sociale (ct. | | | | | 405 + din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | |   . avansuri |154| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate.datorii fiscale în legătură cu bugetul |158| | | | statului (ct. (rd.în lei şi exprimate în lei. în sume | | | | | brute (ct. 403 + din ct. a căror |150| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 455) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687).în lei |146| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri primite de la |153| | | | clienţi şi alte conturi asimilate. 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

subvenţii nereluate la venituri (din ct. 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |178| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |179| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI.deţinut de instituţii publice de |184| | | | subordonare locală.deţinut de instituţii publice de |183| | | | subordonare centrală. 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | public al statului |rd.cu capital integral de stat. |187| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni cotate*2) |172| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192). 1012).| | | | | 462 + din ct. 1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct.capital subscris vărsat de nerezidenţi |175| | | | (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012).părţi sociale |174| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |186| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 621) |177| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X. |181| | | | (rd. 472 + din ct. (rd. 205) |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX.cu capital minoritar de stat.acţiuni necotate*3) |173| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5186) |169| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |170| | | | operatorii economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct. |188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cu capital majoritar de stat.deţinut de regii autonome |189| | |   . Capital social vărsat (ct. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .venituri în avans aferente activelor |168| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct. Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr.deţinut de instituţii publice. 183 +|182| | | | 184). din |171| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | colaboratorii |rd. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|167| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct.21    | publice (instituţiile statului)*1) (din ct.deţinut de societăţi comerciale cu |185| | | | capital de stat. |166| | | | 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

.. cercetarea aplicativă... 324/2003...... publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..către instituţii publice de subordonare |196| | | | locală.... stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani..... dezvoltarea tehnologică şi inovarea.deţinut de societăţi comerciale cu |190| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ... | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. |193| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome.. şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă....... 1.   . Semnătura .450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. Semnătura .. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile 124 20 lit...dividende/vărsăminte din profitul aferent|197| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012.. Calitatea .. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele .. | | | | | plătite în perioada de raportare... b) din Legea nr.... potrivit legii.. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare. Dividende ale companiilor naţionale. plătite în perioada de raportare. ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr...dividende/vărsăminte aferente anului |194| | | | 2012.. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . care nu sunt tranzacţionate... 1...către instituţii publice de subordonare |198| | | | centrală... care sunt negociabile şi tranzacţionate. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr... cu modificările şi completările ulterioare....... către | | | | | instituţii publice.. societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. Administrator Numele şi prenumele ...deţinut de persoane fizice |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ....22    |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de alte entităţi |192| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII.. plătite în perioada de | | | | | raportare. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..... cu modificările şi completările ulterioare. 571/2003 privind Codul fiscal.către instituţii publice de subordonare |199| | | | locală.. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) ..către instituţii publice de subordonare |195| | | | centrală..reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ... respectiv cercetarea fundamentală. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472... *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art... stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj........... | | | | | către instituţii publice. *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor.. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică..... *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor... *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice. 5 din ordin.

.2013|30... nr.        B.2911 ....4..2906 .. (2) lit... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor.. este următoarea:    Judeţul ... 2...| | | | | | 2808 ....2803 ...2935) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III...23    Nr.......... IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct...  1.2806 .2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A...     Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept........ .2815 | | | | | | 2816 .2907 ...286/2012.... Forma de proprietate . sc........2913 ...... de înregistrare în organismul profesional ... Telefon .lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr..2812 .. a).  nr.. |_|_| Entitatea ....| Sold la: | | |rd.. Cod clasă CAEN .. |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare .. şi care în exercițiul financiar precedent au înregistrat  o cifră de afaceri mai mare de 220. 241 . 261 + 262 + | 04| | | | | 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + | | | |   .....2914 .| ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I....  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10)... 203 + 205 + | 01| | | | | 206 + 2071 + 208 + 233 ..2931 ..|_____________________| | | | 1..000 lei        6. prevăzut la pct.06.........2813 .  cuprinzând şi numele în clar al acestora...  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România. potrivit legii.294) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV. ..2912 ...... ..2811 ........1.... ACTIVE BIOLOGICE (ct..... |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) .. Număr din registrul comerţului ..... str. ...  cu  modificările şi completările ulterioare.284 ..2915 | | | | | | 2916 ... Adresa: localitatea .....2905 .2903 ..2814 ..2908 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II..  Structura  formularului  "Situația  activelor..... IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.  aplicabile  societăților  comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.......... datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | .... fax ..  ministrul  finanțelor  publice.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție....      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității. 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + | | | | | | 235 ..01..  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului.  autorizate  potrivit  legii. alin...........      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic...... sectorul .. ap.... ... IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice...2805 .. bl.....  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară.............

10 + 11 . 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -| | | | | | 2966* .12 .2968*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE . 06 + 07 + 08 + | 10| | | | | 09) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C.3952 -| | | | | | 3953 .598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.20) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F.308 + | 06| | | | | 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 341 + 345 + 346 + 347 +/. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 15| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.3958 .| | | | | | 2962 . 505 + | 08| | | | | 506 + 508 + 5113 + 5114 . Subvenţii pentru investiţii (ct.3941 . din | 17| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 12| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.2966* .595 .2961 . (ct.2965 . 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 .24    | | 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* .2964 .| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.| PROVIZIOANE (ct.3954 .491 .391 . 01 + 02 + 03 +| 05| | | | | 04) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B.393 .| | | | | | 392 .3946 .| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.3951 .2963 .397 .| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 13| | | | | (rd.169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | | | | | | 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ | | | | | | 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E.| VENITURI ÎN AVANS (rd. 301 + 302 + 303 +/.398 . 475) | 18| | |   .| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + | | | | | | 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + | | | | | | 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + | | | | | | 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + | | | | | | 473** .596 .378 + 381 +/. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + | 16| | | | | 1517 + 1518) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I. 18 + 19 + 22). 5112 + 512 +| 09| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE .3945 .4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.348* + 351 + 354 + | | | | | | 357 + 358 + 371 +/. CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 07| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element).495 . 471) | 11| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D. 05 + | 14| | | | | 13) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G.169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + | | | | | | 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + | | | | | | 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H. STOCURI (ct. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.TOTAL (rd.TOTAL (rd.388 .3957 . 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 .

REZULTAT REPORTAT. Venituri în avans aferente activelor | 22| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct. 117) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.| | | | | | 42 + 43 . 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 38| | | | | proprii (ct. REZERVE (ct.| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. 1026) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI .38 + 39 .36 + 37 . 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. Capital subscris reprezentând datorii | 26| | | | | financiare*1) (ct. CU EXCEPŢIA | SOLD C | 39| | | | | REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN |________|___|__________|__________| | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 | SOLD D | 40| | | | | (ct. 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 103) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 30| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | II. 472) . 109) | 36| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 37| | | | | capitaluri proprii (ct. 20 + 21). Capital subscris vărsat (ct. 104) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. 129) | 45| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII . 121) | SOLD D | 44| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct. Alte elemente de capitaluri | SOLD C | 29| | | | | proprii (ct.25    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. 1061 + 1063 + 1068) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Diferenţe de curs valutar din | SOLD C | 34| | | | | conversia situaţiilor financiare |________|___|__________|__________| | | anuale individuale într-o monedă de | SOLD D | 35| | | | | prezentare diferită de moneda | | | | | | | funcţională (ct.28 + 29 . 24 + 25 + 26 + 27 . 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V. 105) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.44 . 1027) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4. 23 + 31 + 32 +| 46| | | | | 33 + 34 .| 19| | | | | total (rd.TOTAL (rd.| 23| | | | | 30). 1028) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 28| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | 5. 118) | SOLD D | 42| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VII. 46 + 47) | 48| | |   . PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 43| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct. Ajustări ale capitalului social | SOLD C | 27| | | | | (ct. CAPITAL (rd. PRIME DE CAPITAL (ct. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN | SOLD C | 41| | | | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 |________|___|__________|__________| | | (ct.45) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct.35 . din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 20| | | | | an (ct. 478) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J.TOTAL (rd. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 21| | | | | an (ct. Capital subscris nevărsat (ct. 1072) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3.40 + 41 . Venituri înregistrate în avans (ct.

..2012|30. Calitatea .  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.. Administrator Numele şi prenumele ........04 + 05) | 01| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct..2012-|1.. Nr.2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1.... de înregistrare în organismul profesional ....| Venituri aferente costurilor | Sold C | 06| | | | | stocurilor de produse (ct... 711) |________|___|__________|__________| | | | Sold D | 07| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| | 3. 709) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 05| | | | | cifrei de afaceri (ct........01. Structura formularului "Situația veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20).      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr.... prevăzut  la pct....06.. 707) | 03| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct........      ‐  persoane  fizice  sau  juridice..... (2) lit..        6. Semnătura ....       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept. 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2..5..1 alin...  autorizate  potrivit  legii... 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct...| Cifra de afaceri netă (rd...| Venituri din producţia de imobilizări şi | 08| | | | | investiţii imobiliare (rd.. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ...| perioadei de | | | | raportare | | | |_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1.. din punctul de vedere al IAS 32.. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.............. **) Solduri debitoare ale conturilor respective..... potrivit legii.. 02 + 03 . reprezintă datorii financiare...  cuprinzând şi numele în clar al acestora.. *1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care.26    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.. 09 + 10) | | | |   .....2013-| | | |30....... este următoarea:            Situația veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2013     ________  | cod 20 | ..  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție......| Realizări aferente | | |rd. Semnătura .. 2....      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic..01.06... b)..

| Venituri din investiţii imobiliare (ct. 645 . 30 . 635) | | | |   .| Alte cheltuieli de exploatare (rd.2) Venituri (ct. 24 + 25).7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 25| | | | | socială (ct.| Venituri din activele imobilizate (sau | 11| | | | | grupurile destinate cedării) deţinute în | | | | | | vederea vânzării (ct.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor | 12| | | | | necorporale şi corporale (ct.| Venituri din producţia de imobilizări | 09| | | | | necorporale şi corporale (ct. 7813 + 7816) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 29| | | | | circulante (rd. 6811 + 6813 + 6816 + | 27| | | | | 6817) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 654 + 6814) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 .7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14. 725) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 26| | | | | necorporale.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 18| | | | | materialele consumabile (ct. | | | | | | 7417) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11.7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.2) Venituri (ct.1) Cheltuieli (ct.2. 609) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13. 757) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10. 603 + 604 + | 19| | | | | 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 20| | | | | (ct.7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct.| Alte venituri din exploatare (ct.07 +| 17| | | | 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12.27    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4. Cheltuieli cu alte impozite.| Cheltuieli cu personalul (rd. 753) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7. 01 + 06 . 601 + 602 . 33 la 41) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 5.1. 607) | 21| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct.7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. corporale. din | 23| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct. 754 + 7814) | 31| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15. 605 .| Venituri din subvenţii de exploatare în caz de| 15| | | | | calamităţi şi alte evenimente similare (ct. 758 + 7419) | 16| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE .31) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b. taxe şi | 34| | | | | vărsăminte asimilate (ct.| Venituri din active biologice şi produse | 14| | | | | agricole (ct. 641 + 642 +| 24| | | | | 643 + 644 . 755) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8.1) Cheltuieli (ct. 27 .TOTAL (rd. Cheltuieli privind prestaţiile externe | 33| | | | | (ct. 756) | 13| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9.28) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a.| Venituri din producţia de investiţii | 10| | | | | imobiliare (ct. investiţiile | | | | | | imobiliare şi activele biologice evaluate la | | | | | | cost (rd.

786) | 59| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 24.Cheltuieli (ct.| Venituri din diferenţe de curs valutar | 52| | | | | (ct.| Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi | 60| | |   . veniturile obţinute de la | 54| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 22. 653) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. Cheltuieli privind investiţiile | 38| | | | | imobiliare (ct.7.Venituri (ct. 45 .44) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .28    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.| Venituri din dobânzi (ct. 652) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.TOTAL (rd.Venituri (ct. 7812) | 44| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE . 657) 3 | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 6587) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.6.Profit (rd. 765) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 21. 17 .9. 6581 + 6582 + | 41| | | | | 6583 + 6585 + 6588) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd.4. | 48| | | | | 7611) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17. 686) | 58| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . Cheltuieli privind calamităţile şi alte | 40| | | | | evenimente similare (ct.Pierdere (rd. 656) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 763) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20.| Alte venituri financiare (ct.| Ajustări de valoare privind imobilizările | 57| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd. 6812) | 43| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 766*) | 53| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 655) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.TOTAL (rd.5.3.| Venituri din acţiuni deţinute la entităţi | 49| | | | | asociate şi entităţi controlate în comun | | | | | | (ct.din care.59) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte | 50| | | | | instrumente financiare (ct. 18 la 21 | 45| | | | 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | | . 7613) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18.| Venituri din operaţiuni cu instrumente | 51| | | | | derivate (ct. Cheltuieli privind activele biologice şi| 9| | | | | produsele agricole (ct.45) | 46| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Cheltuieli (ct.| Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. Cheltuieli cu protecţia mediului | 35| | | | | înconjurător (ct. Cheltuieli legate de activele | 36| | | | | imobilizate (sau grupurile destinate cedării) | | | | | | deţinute în vederea vânzării (ct. 48 + 49 + 50 + | 56| | | | 51 + 52 + 53 + 55) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 23. 43 . 762) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19. 58 . 7615 + 764 + | 55| | | | | 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE . Cheltuieli din reevaluarea | 37| | | | | imobilizărilor necorporale şi corporale | | | | | | (ct.17) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16. Alte cheltuieli (ct.8.

. 666* ......| Venituri din impozitul pe profit amânat | 74| | | | | (ct.| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 76| | | | | RAPORTARE: | | | | |____|_______________________________________________| |__________|__________| | | . 661) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 25..73 + 74 .| Impozitul pe profit amânat (ct.65) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .... 72 + 73 + 75 .. Calitatea .7418)| 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | .... Semnătura .. 17 + 56) | 68| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd. 68 ... 45 + 65) | 69| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 28...Profit (rd...  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.69) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .. 691) | 72| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 30..29    | | alte instrumente financiare (ct..... 663 + 664 + | 64| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE .....70 .... Semnătura . 71 + 72 + 73 ....... de înregistrare în organismul profesional ... potrivit legii.  cuprinzând şi numele în clar al acestora.72 .TOTAL (rd..Profit (rd.. 56 ...| Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente| 61| | | | | derivate (ct.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept. Nr.. 57 + 60 + 61 + | 65| | | | 62 + 64) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 66| | | |____________________________________________________| |__________|__________| | | .....74 + 75).| Alte impozite neprezentate la elementele de | 75| | | | | mai sus (ct...      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.| Cheltuieli privind dobânzile (ct..68) | 71| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 29.. care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii".......74) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor.. 692) | 73| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 31... 65 ....Pierdere (rd. stabilite potrivit legislaţiei muncii.. 70 ... cheltuielile în relaţia cu | 63| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 27.Profit (rd..... 792) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 32.75) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | ..... 662) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 26..... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ..... 69 .Pierdere (rd....56) | 67| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd.....| Impozitul pe profit curent (ct...din care.| Alte cheltuieli financiare (ct. | 77| | | | | (rd.. 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 33.Pierdere (rd......... * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.... Administrator Numele şi prenumele ..    . analitic "Colaboratori persoane fizice".| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 70| | | | |_______________________________________________| |__________|__________| | | ...

06 la 08).total (rd.|(col. c).total (rd.  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30).alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | |   . este următoarea:    Date informative la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | .|Total| Din care: | | |rd. Date privind plăţile restante |Nr.      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.6.1  alin. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| Nr.peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale . din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi .lei |________|_____________________________________________________________________ | I.peste 30 de zile | 06| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .total (rd.  2.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante . unităţi | Sume | | |rd.  prevăzut  la  pct.  autorizate  potrivit  legii.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit. | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .30        ‐  persoane  fizice  sau  juridice. Date privind rezultatul înregistrat |Nr.contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori. salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23).| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II. 10 la | | | | | | 14).  (2) lit.        6.

din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . h) din Legea nr. 117 lit. Dobânzi.impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene. 571/2003 | | | | privind Codul fiscal. |rd. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| 19| | | | | total (rd.restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| Sume | | în cursul perioadei de raportare.impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. Număr mediu de salariaţi |Nr. cu modificările şi | | | | completările ulterioare.impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| |   .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd. dividende şi redevenţe plătite|Nr.impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . potrivit prevederilor| | | | art.impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente.| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente.restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III.31    | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă .impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente. respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV. 20 la 22). din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .

primite în concesiune.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare.impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public.subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . care nu au fost încasate | 53| | | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare.impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd.creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V.subvenţii aferente veniturilor.creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . Tichete de masă |Nr.redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.| Sume | | |rd. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din | 57| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene.din fonduri private | 59| | |   . Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.32    | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene.

4093) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare. în sume brute | 75| | | | (rd. 411 + din ct.acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | | | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | |   .|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd. 413 +| | | | | din ct. 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni. 61 la | 60| | | | 63). 67 + 75). avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate.obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate.total (rd.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd.obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate. 76 + 77).creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct.creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare .cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII. în sume brute | 66| | | | (rd. în sume brute | | | | | (rd. în sume brute | | | | | (din ct. 4094) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct. Alte informaţii |Nr.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 68 la 74). 4092 + din ct.cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4092 + 411 + 413 + 418).acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .33    |____________________________________________|___|______________|______________| | VII. Cheltuieli de inovare****) |Nr. | 67| | | | interese de participare. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe comerciale externe. în | | | | | sume brute (ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

444 +| | | | | din ct. 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct. 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct.34    | stabilit (din ct. 505 + 506 + din ct. 431 + | | | | | din ct.alte creanţe în legătură cu persoanele | 93| | | | fizice şi persoanele juridice.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct. 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct. altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului). 411 + din | | | | | ct. 4092 + din ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 446 + din ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 94| | | | de trezorerie" reprezentând avansurile de | | | | | trezorerie. 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct. 83 la 87). 508).2013 | | | | | (din ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 91| | | | 471 + 473). 441 + | | | | | din ct.creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct. 471 + din ct.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________|   . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .06. 4424 + din ct. 445 + din ct.subvenţii de încasat (ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile din grup (ct. 99 la | | | | | 105). în sume brute | 98| | | | (ct. 453 + 456 + 4582) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482). 437 + din ct.taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe din operaţiuni cu instrumente | 90| | | | derivate (ct. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct. 5187). 4652) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct. 92 la 94). 447 + | | | | | din ct. 461 + din ct.decontări cu entităţile asociate şi | 92| | | | entităţile controlate în comun.de la nerezidenţi | 96| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 97| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt. | | | | | (din ct. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. din care: | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4382 + din ct. decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul şi | | | | | decontări din operaţiuni în participaţie | | | | | (ct.fonduri speciale . acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 4428 + din ct. (rd.

din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni.în valută (ct.conturi curente în valută deschise la |114| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|115| | | | (rd.părţi sociale emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .sume în curs de decontare şi acreditive |117| | | | în valută (din ct.în lei |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5314) |109| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |110| | | | valută (rd.sume în curs de decontare. |107| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 5124). acreditive şi |116| | | | alte valori de încasat. 5311) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută (ct.în lei (ct.în valută |124| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |125| | | | (ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 108 + 109).acţiuni emise de organismele de plasament|103| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd. în sume brute | | | | | (ct.35    | .în lei (ct. 123 + 124). 126 + 127). în lei (ct.în valută |127| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |128| | |   .în lei |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + |118| | | | 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 150 + | | | | | 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + | | | | | 171). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5191 + 5192 + 5197). 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: |113| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 111 + 113).acţiuni necotate emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5113 + 5114) |106| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |121| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |122| | | | emisiuni de obligaţiuni. în|119| | | | sume brute (ct.obligaţiuni emise de nerezidenţi |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct.conturi curente în lei deschise la bănci |112| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: |111| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 161). 116 + 117). 1681).obligaţiuni emise de rezidenţi |102| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 5121). 120 + 121).

din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1623 + 1624 + 1625).în lei |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 144 + 145).în valută |130| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |131| | | | (ct.în lei |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei şi exprimate în lei. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1682). 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687). 1626 + din ct.în valută |136| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct.în valută |139| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |140| | | | termen lung (din ct.36    | interne pe termen scurt (din ct. 1682). în sume | | | | | brute (ct. | | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |150| | | | (ct. (rd. | | | | | (rd.în lei |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5198). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5198).în lei |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5193 + 5194 + 5195). (rd. 141 + | | | | | 142).în valută |142| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |143| | | | (ct. a căror |151| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 138 + 139). 147 + | | | | | 148). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |148| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |149| | | | dobânzile aferente (ct. 1621 + |137| | | | 1622 + 1627). |153| | | | 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale. (rd. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | |   . 151 + 152). 135 + | | | | | 136). (rd.în lei |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 132 + 133).în valută |152| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. avansuri primite de la |154| | | | clienţi şi alte conturi asimilate. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + | | | | | 408 + 419). 129 + 130).în valută |145| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|146| | | | pe termen lung (din ct. (rd. | | | | | (rd.în valută |133| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|134| | | | pe termen scurt (din ct.

alte datorii în legătură cu bugetul |161| | | | statului (ct.venituri în avans aferente activelor |170| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct.decontări cu entităţile asociate şi |166| | | | entităţile controlate în comun. 4651) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor (ct. dividende | | | | | şi decontări din operaţiuni în participaţie| | | | | (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul.taxe şi vărsăminte |160| | | | asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + | | | | | 424 + 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|157| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 5186) |171| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |172| | | | operatorii economici *****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct. din |173| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | | | | | (din ct. 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |162| | | | entităţile din grup (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni cotate*2) |174| | |   . 408 + | | | | | (din ct.vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|169| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct.fonduri speciale . 1012). din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .datorii comerciale externe.datorii în legătură cu bugetul |158| | | | asigurărilor sociale (ct. (rd. 158 la 161). avansuri |155| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .37    |____________________________________________|___|______________|______________| | . 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 166 la 170). 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |156| | | | conturi asimilate (ct. altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului)*1) | | | | | (din ct. 401 + din ct. 472 + din ct. 406 + din ct. 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct.datorii fiscale în legătură cu bugetul |159| | | | statului (ct. 404 + | | | | | (din ct. 455) |163| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii din operaţiuni cu instrumente |164| | | | derivate (ct. 403 + din ct. 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.subvenţii nereluate la venituri |168| | | | (din ct. 269 + 453 + 456 + 457 + |165| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509). 405 + din ct. 462 + din ct.alte datorii în legătură cu persoanele |167| | | | fizice şi persoanele juridice. 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481).

1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |181| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |182| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI.deţinut de instituţii publice de |185| | | | subordonare centrală. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de instituţii publice de |186| | | | subordonare locală. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. plătite în perioada de raportare | | | | | către instituţii publice. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de alte entităţi |194| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |189| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Dividende ale companiilor naţionale.cu capital integral de stat.dividende/vărsăminte aferente anului |196| | | | 2012.părţi sociale |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194).|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | colaboratorii |rd. plătite în perioada de | | | | | raportare.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | public al statului |rd.deţinut de instituţii publice (rd. 621) |179| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X.deţinut de persoane fizice |193| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .către instituţii publice de subordonare |197| | | | centrală. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr. |195| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome.acţiuni necotate*3) |175| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 1012). | | | | |____________________________________________|___|______________|______________|   .deţinut de societăţi comerciale cu |192| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de regii autonome |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .capital subscris vărsat de nerezidenţi |177| | | | (din ct.cu capital majoritar de stat. 185 + |184| | | | 186 ). |183| | | | (rd. |190| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de societăţi comerciale cu |187| | | | capital de stat. |188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 205) |178| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX.cu capital minoritar de stat.38    |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Capital social vărsat (ct.

  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr..........către instituţii publice de subordonare |200| | | | centrală. şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.. potrivit legii....dividende/vărsăminte din profitul aferent|199| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012. 57/2002......către instituţii publice de subordonare |198| | | | locală...... altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.  cuprinzând şi numele în clar al acestora.. *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor.39    | .. Nr.... de înregistrare în organismul profesional ..... respectiv cercetarea fundamentală. 324/2003.. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj.. ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr..... care nu sunt tranzacţionate...... cercetarea aplicativă....        .... cu modificările şi completările ulterioare..      ‐  persoane  fizice  sau  juridice. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele .. Administrator Numele şi prenumele . dezvoltarea tehnologică şi inovarea.  autorizate  potrivit  legii..      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității...  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție... 571/2003. 124^20 lit. 1. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ... *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare... cu modificările şi completările ulterioare. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ...       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.. b) din Legea nr....... Semnătura . *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor. care sunt negociabile şi tranzacţionate........... stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani. Semnătura .către instituţii publice de subordonare |201| | | | locală..      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic...reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ. potrivit legii.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004....... Calitatea .. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) ... societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. | | | | | plătite în perioada de raportare către | | | | | instituţii publice..... *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin.. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful