Ordinul ministrului finanțelor publice   nr. 1013 din 18 iulie 2013 
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor 
economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 455 din 24 iulie 2013 
 
    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi 
funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilității 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    viceprim‐ministrul, ministrul finanțelor publice, emite prezentul ordin. 
 
    ART. 1 
    Se  aprobă  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor 
economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 2 
    (1)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică  persoanelor  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile 
conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene,  parte  componentă  a 
Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene,  aprobate  prin  Ordinul 
ministrului  finanțelor  publice  nr.  3.055/2009,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi 
care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 
lei. 
    (2)  Sistemul  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2013  a  operatorilor  economici 
prevăzut  la  art.  1  se  aplică,  de  asemenea,  societăților  cărora  le  sunt  incidente 
Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară, 
aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe 
o  piață  reglementată,  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor 
publice,  nr.  1.286/2012,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  şi  care  în  exercițiul 
financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
    (3) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriul 
prevăzut  la  alin.  (1)  şi  (2)  se  efectuează  pe  baza  indicatorilor  determinați  din  situațiile 
financiare  anuale  ale  exercițiului  financiar  precedent,  respectiv  a  balanței  de  verificare 
încheiate  la  finele  exercițiului  financiar  precedent.  Aceleaşi  prevederi  se  aplică  şi  în  cazul 
entităților  care  au  optat  pentru  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic,  potrivit 
Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (4)  Persoanele  care  fac  obiectul  prezentului  ordin  sunt  denumite  în  înțelesul 
acestuia entități. 
    ART. 3 
    Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile  prezentului  ordin  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți 
rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar 
ales,  în  condițiile  legii.  Subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state 
aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe 
baza indicatorilor determinați conform raportării anuale la 31 decembrie 2012. 
    ART. 4 

 


 

    Operatorii economici prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 
privind  măsuri  economico‐financiare  la  nivelul  unor  operatori  economici,  aprobată  cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia. 
    ART. 5 
    Instituțiile  de  credit,  instituțiile  financiare  nebancare,  definite  potrivit 
reglementărilor  legale,  înscrise  în  Registrul  general,  instituțiile  de  plată  şi  instituțiile 
emitente  de  monedă  electronică,  definite  potrivit  legii,  care  acordă  credite  legate  de 
serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv 
emitere  de  monedă  electronică  şi  prestare  de  servicii  de  plată,  Fondul  de  garantare  a 
depozitelor  în  sistemul  bancar,  precum  şi  entitățile  autorizate,  reglementate  şi 
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale 
ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  în  formatul  şi  în 
termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de 
Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare‐reasigurare şi 
reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieței de capital. 
    ART. 6 
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: 
    ‐  art.  IV  din  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.  2.869/2010  pentru 
modificarea  şi  completarea  unor  reglementări  contabile,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al 
României, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010; 
    ‐  Ordinul  viceprim‐ministrului,  ministrul  finanțelor  publice,  nr.  879/2012  pentru 
aprobarea  Sistemului  de  raportare  contabilă  la  30  iunie  2012  a  operatorilor  economici, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012. 
    ART. 7 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
Viceprim‐ministru, ministrul finanțelor publice, 
Daniel Chițoiu 
 
 
 
    Bucureşti, 18 iulie 2013. 
    Nr. 1.013. 

 


 

 
    ANEXA 1 
 
SISTEMUL 
de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici 
 
    CAPITOLUL I 
 
    A. Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 
30 iunie 2013 
 
    1. Generalități 
    1.1. Entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația 
să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 la unitățile teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate. 
    1.2.  Pentru  asigurarea  informațiilor  destinate  sistemului  instituțional  al  statului, 
prevederile pct. 1.1. se aplică şi subunităților deschise în România de societăți rezidente în 
state  aparținând  Spațiului  Economic  European,  indiferent  de  exercițiul  financiar  ales,  în 
condițiile legii. 
    1.3. (1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului 
Finanțelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe 
portalul www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile 
teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într‐un fişier PDF la care este ataşat un 
fişier xml. 
    (3)  Entitățile  pot  depune  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale 
ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, 
potrivit  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.  627/1995  privind  îmbunătățirea  disciplinei 
depunerii bilanțurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar‐contabil şi fiscal, 
de către operatorii economici şi alți contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul 
www.e‐guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. 
    (4)  Entitățile  depun  raportările  contabile  la  registratura  unităților  teritoriale  ale 
Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  la  oficiile  poştale,  prin  scrisori  cu  valoare  declarată,  pe 
suport  magnetic,  împreună  cu  raportările  contabile  listate  cu  ajutorul  programului  de 
asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. 
 
    2. Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2013 
    2.1.  (1)  Entitățile  prevăzute  la  art.  2  alin.  (1)  din  ordin  întocmesc  şi  depun  la 
unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013 
care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A: 
    a) situația activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); 
    b) contul de profit şi pierdere (cod 20); 
    c) date informative (cod 30). 
    (2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unitățile 
teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  raportări  contabile  la  30  iunie  2013  care 
cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B: 
 

 656/1997. cod format din 4 cifre (clase  de  activități)  din  Clasificarea  activităților  din  economia  națională  ‐  CAEN. precum şi datele referitoare la  încadrarea  corectă  în  forma  de  proprietate  şi  codul  unic  de  înregistrare  fără  a  folosi  prescurtări  sau  inițiale.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii.  care  vor  completa  forma  de  proprietate  corespunzătoare  societăților cărora le aparțin. 698)" din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  se  completează  numai  de  către    .  În  căsuțe  se  vor  trece  codurile  care  delimitează  încadrarea  entităților. cu modificările şi completările ulterioare.  sunt  cumulate  de  la  începutul  anului  până  la  sfârşitul  perioadei de raportare.  Necompletarea  corectă  pe  prima  pagină  a  formularului  "Situația  activelor.  telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerțului). potrivit actului constitutiv. Entitățile completează codul privind activitatea. indiferent de exercițiul  financiar ales.2. reprezintă filiale ale unor societăți cu  capital  integral  sau  majoritar  de  stat  completează  la  forma  de  proprietate  codul  15.      (3)  Prevederile  alin.  cuprinde  cifra  de  afaceri  netă.  veniturile  realizate  şi  cheltuielile  efectuate.  preluate  din  conturile  de  venituri şi cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2013. datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10).  elementele  de  natura  activelor.      b) situația veniturilor şi cheltuielilor (cod 20). respectiv "Situația veniturilor şi  cheltuielilor".  2.4.      (3)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează formularul "Situația activelor.  respectiv 29.3.      2. respectiv după natură şi exigibilitate.      c) date informative (cod 30).      (3) Entitățile care. după caz.      (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere".      2.2.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  cu  datele  prevăzute  la  pct. în condițiile legii.      2. datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă. entitatea fiind sancționată conform prevederilor art.  (1)  şi  (2)  se  aplică  şi  subunităților  deschise  în  România  de  societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European. republicată.      2. în consecință.  (1)  conduce  la  imposibilitatea identificării entității şi. (1) Formularul "Contul de profit şi pierdere".      (2)  Formularul  "Situația  activelor.  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  se  întocmeşte  pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013.      (2)  Prevederile  referitoare  la  completarea  formei  de  proprietate  vor  fi  avute  în  vedere  şi  de  subunitățile  deschise  în  România  de  societăți  rezidente  în  state  aparținând  Spațiului  Economic  European. puse în acord  cu  soldurile  din  balanța  conturilor  analitice.  aprobată  prin  Hotărârea Guvernului nr. datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informațiile  corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013. respectiv  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor". se consideră că raportarea contabilă la  30 iunie 2013 nu a fost depusă. cu modificările ulterioare.6.  grupate  după natură şi lichiditate. adresa. în  formă  sintetică.  încheiată  după  înregistrarea  tuturor  documentelor  în  care  au  fost  consemnate  operațiunile  financiar‐contabile  aferente  perioadei de raportare. 82/1991.5.  precum  şi  rezultatele  financiare  obținute  (profit  sau  pierdere). 42 din  Legea contabilității nr. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității. (1) Formularul "Situația activelor.      2.      (3) Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.4        a) situația activelor.  alin.

 (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013.  autorizate  potrivit  legii.  respectiv  1  ianuarie  2013  ‐  30  iunie  2013.  care  îndeplineşte  condițiile  prevăzute  de  Legea  nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.  republicată.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.      2.      2.7. cu modificările şi completările ulterioare.  La  acelaşi  rând  va  fi  cuprinsă  şi  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților în baza prevederilor Legii nr.  care  au  în  subordine  sucursale  sau  alte  subunități  fără  personalitate  juridică.      (3) La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" se înscriu  sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute  în contracte sau acte normative.9. cu respectarea prevederilor din  prezentul ordin.  potrivit  legii.  toate  cheltuielile  reprezentând  drepturi  salariale.  cu  modificările şi completările ulterioare.      (2) Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai  de entitățile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.11. se  obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice. nici pierdere  (rezultat financiar zero).  la  rândul  56  din  formularul  "Date  informative"  (cod 30).      (3)  Informațiile  reprezentând  contravaloarea  tichetelor  de  masă  acordate  salariaților  sunt  prezentate.  02  şi  03  coloana  1.  entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1. întocmind raportările contabile la 30 iunie 2013.  încadrate  ca  atare  potrivit  Legii  nr.      Rândul  corespunzător  calității  persoanei  care  a  întocmit  raportările  contabile  se  completează astfel:      ‐  directorul  economic.  Prevederile  acestui  punct  se  aplică  şi  la  completarea  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".  (1)  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.  de  asemenea.      2.  Persoanele  juridice  prevăzute  la  art. cuprinzând şi numele în clar al acestora.5    microîntreprinderi. potrivit legii. indiferent de numărul acestora. cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice.8. cu  modificările şi completările ulterioare.      2.    .10.  1  alin.      (2) Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul  sau persoana care are obligația gestionării entității.  82/1991.      Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice  persoană  angajată. conținând  formularistica necesară şi programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă.  82/1991.      2.  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție. republicată.  la  rândurile  01.      (2)  Entitățile  înscriu  la  rândul  19  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Contul  de  profit  şi  pierdere".  verifică  şi  centralizează  informațiile  aferente  acestora.  respectiv  la  rândul  24  "Salarii  şi  indemnizații"  din  cadrul  formularului  "Situația  veniturilor  şi  cheltuielilor".  (1)  În  formularul  "Date  informative".  (1)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  fiscal.  (1)  Entitățile  care  au  ales  un  exercițiu  financiar  diferit  de  anul  calendaristic  completează  formularul  "Contul  de  profit  şi  pierdere"  cu  informațiile  corespunzătoare  perioadelor  1  ianuarie  2012  ‐  30  iunie  2012.

        4.  nr. Entitățile care nu au desfăşurat activitate de la data înființării până la 30 iunie  2013.mfinante.  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      3. potrivit legii.055/2009. Nomenclator ‐ forme de proprietate  ______________________________________________________________________________ | Codul | Denumirea | |_______|______________________________________________________________________| | 10 | PROPRIETATE DE STAT | | 11 | Regii autonome | | 12 | Societăţi comerciale cu capital integral de stat | | 13 | Institute naţionale de cercetare-dezvoltare | | 14 | Companii şi societăţi naţionale | | 15 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital integral de stat | | 16 | Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale| | | sau regii autonome | | 20 | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat) |   .  folosesc  Planul  de  conturi  general  prevăzut la cap.        5. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2013      4. de la adresa www.  folosesc  Planul  de  conturi  prevăzut  la  cap.  2.2.  cele  înființate  în  cursul  anului  2013.13.  Formularele  care  compun  raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  completează în lei.      3.  cu  modificările şi completările ulterioare.  cu modificările şi completările ulterioare.  3.6        (2)  Programul  de  asistență  este  pus  la  dispoziția  entităților  gratuit  de  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului  Finanțelor  Publice  sau  poate  fi  descărcat  de  pe  portalul  Ministerului Finanțelor Publice.  42  din  Legea  nr. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 în condițiile prevăzute de  ordin  se  sancționează  conform  prevederilor  art.  V  din  reglementările  respective.  aplicabile  societăților  comerciale  ale  căror  valori  mobiliare  sunt  admise  la  tranzacționare  pe  o  piață  reglementată.  1.  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului.  82/1991.  cele  care  în  tot  semestrul  I  al  anului  2013  s‐au  aflat  în  inactivitate  temporară.  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.2.  precum  şi  persoanele  juridice  care  se  află  în  curs  de  lichidare.286/2012. nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2013.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare. IV din reglementările respective. vor asigura şi respecta prevederile acestui ordin.      2.        3.  Entitățile  care  aplică  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  republicată.        B.443/2011  privind  reglementarea  procedurii  de  raportare  a  indicatorilor  economico‐ financiari  de  către  operatorii  economici  reclasificați  în  sectorul  administrației  publice  şi  de  raportare  a  unor  indicatori  economico‐financiari  prevăzuți  în  bugetele  de  venituri  şi  cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat.      2.  Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  se  depun  la  unitățile  teritoriale  ale  Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013.  ministrul  finanțelor  publice.1.  Operatorii  economici  prevăzuți  de  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr.ro.12.1.      4. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a a  Comunităților  Economice  Europene.

...... ..... privat străin.  Structura  formularului  "Situația  activelor. | | | privat autohton şi străin.1. Adresa: localitatea ...... a).. (1) lit.  şi  care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.....lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr. alin......2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A.....1...... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor.... privatizate în cursul anului| | | curent | | 40 | PROPRIETATE COOPERATISTĂ | | 41 | Cooperative de consum | | 42 | Cooperative meşteşugăreşti | | 43 | Cooperative şi asociaţii agricole netransformate | | 44 | Cooperative de credit | | 50 | PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor| | | şi instituţiilor politice şi obşteşti) | |_______|______________________________________________________________________|   CAPITOLUL II  Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă   la data de 30 iunie 2013        A..|_____________________| | | | 1... fax ..2013|30..7    | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat ......  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Directiva  a  IV‐a  a  Comunităților  Economice  Europene.01..... societăţi agricole) | | 31 | Societăţi comerciale în nume colectiv | | 32 | Societăţi comerciale în comandită simplă | | 33 | Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni | | 34 | Societăţi comerciale pe acţiuni | | 35 | Societăţi comerciale cu răspundere limitată | | 36 | Societăţi agricole | | 37 | Societăţi comerciale cu capital de stat..  cu  modificările  şi  completările  ulterioare......| Sold la: | | |rd... 2....... |_|_| Entitatea .. Număr din registrul comerţului ..... ....000 lei        6... sc...... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ..055/2009. datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | ..  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10)..  3. ap............ str........50% şi peste 50%) | | 25 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 26 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 27 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 28 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | 29 | Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi | | | comerciale cu capital majoritar de stat | | 30 | PROPRIETATE INDIVIDUALĂ ......PRIVATĂ (cu capital: privat autohton................. .. .. |_|_| Forma de proprietate ..... prevăzut la pct. sectorul ...  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  finanțelor  publice  nr... este următoarea:        Judeţul ..... Telefon ..............  parte  componentă  a  Reglementărilor  contabile  conforme  cu  directivele  europene...| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |   .................sub 50%) | | 21 | Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin | | 22 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin | | 23 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton | | 24 | Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin | | | PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat ... ... Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) .. Cod clasă CAEN .06. nr.... bl...

161 + 162 + | | | | | | 166+ 167 + 168 .| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 12| | | | | (rd.| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. 01 + 02 + 03) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B.393 .595 | | | | | | 596 . 471) | 10| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D.598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 13| | | | | (rd.296* + 4092 + 411 + 413 +| | | | | | 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + | | | | | | 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + | | | | | | 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + | | | | | | 461 + 473** . 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 .296*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE . INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.8    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.| VENITURI ÎN AVANS (rd. 267* . 151) | 15| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I.496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. 5112 + 512 +| 08| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE .4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 05 + 06 + 07 + | 09| | | | | 08) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C.11 . CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.397 .19) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F. 17 + 18 + 21 + 22). IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.398 + 4091 . 301 + 302 + 321 + 322 + | 05| | | | | 303 +/.TOTAL (rd.392 .| PROVIZIOANE (ct.395 | | | | | | 396 . 501 + | 07| | | | | 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 .348 + 351 + 354 + | | | | | | 356 + 357 + 358 + 361 +/. CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 06| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element) (ct.281 | | | | | | 291 . 161 + 162 + | | | | | | 166 + 167 + 168 .378 + | | | | | | 381 +/. 475) | 17| | |   . Subvenţii pentru investiţii (ct.290 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.388 .591 .280 . STOCURI (ct. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. din| 16| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1.391 . 201 + 203 + | 01| | | | | 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 .491 . 04 + 12) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G. 261 + 263 + | 03| | | | | 265 + 267* .2931) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 14| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.495 .169 + 269 + 401 + 403 + | | | | | | 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + | | | | | | 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + | | | | | | 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + | | | | | | 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + | | | | | | 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + | | | | | | 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E.TOTAL (rd.368 + 371 +/.| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 11| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 332 + 341 + 345 + 346 +/. 09 + 10 .169 + 269 + 401 + 403 + 404 +| | | | | | 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + | | | | | | 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** +| | | | | | 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + | | | | | | 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 +| | | | | | 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H.394 .

REZERVE DIN REEVALUARE (ct. Semnătura .........9    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 19| | | | | an (ct..... 19 + 20). 24 + 25 + 26 + 27).33 + 34 | | | | | | | 35 + 36 ... 106) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct. 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2...... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ..| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.. CAPITAL (rd.. Calitatea .... din care: | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1... 06.. 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V.38) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct.. 1016) | | 40| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI .. 129) | | 38| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII . REZERVE (ct. PROFITUL SAU PIERDEREA | SOLD C | 34| | | | | REPORTAT(Ă) (ct. 117) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 35| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 20| | | | | an (ct.. 472) . 105) | 29| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.37 .. .. 121) | SOLD D | 37| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 36| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct. Venituri înregistrate în avans (ct. precum şi alte creanţe imobilizate..... 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3...TOTAL (rd.TOTAL (rd.Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate. 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3... PRIME DE CAPITAL (ct.31 + 32 ... Venituri în avans aferente activelor | 21| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct. 39 + 40) | | 41| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| * Conturi de repartizat după natura elementelor respective...... 23 + | | 39| | | | | 28 + 29 + 30 .... ** Solduri debitoare ale conturilor respective.. 2075) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J... Administrator Numele şi prenumele ... 1018) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II.... Patrimoniul institutelor naţionale de | 27| | | | | cercetare-dezvoltare (ct..   Rd. *** Solduri creditoare ale conturilor respective.. Capital subscris nevărsat (ct.. Capital subscris vărsat (ct...... scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni..| 18| | | | | total (rd... 104) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. Semnătura   . 109) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 32| | | | | capitaluri proprii (ct... 1015) | 26| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4..... Patrimoniul regiei (ct.. 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 33| | | | | proprii (ct... 478) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Fond comercial negativ (ct..

  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.  autorizate  potrivit  legii.2012-|1. prevăzut la pct.. este următoarea:                Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 20 | . 02 + 03 .... de înregistrare în organismul profesional .. 758 + 7417 +| 10| | | | | 7815) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .  cuprinzând şi numele în clar al acestora...      ‐  persoane  fizice  sau  juridice. Nr.|_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1. 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2... (1) lit.      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.01.. 01 + 07 . 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4.01.lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr....      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1.2013-| | | |30.2.| Venituri aferente costului producţiei Sold C | 07| | | | | în curs de execuţie (ct.. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.TOTAL (rd. 766*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 06| | | | | cifrei de afaceri nete (ct.04 + 05 +| 01| | | | | + 06) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct... b)....  2.din care.2012|30.  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România. 711 + 712) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sold D | 08| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 3...| Realizări aferente | | |rd.. potrivit legii.. Structura formularului "Contul de profit şi pierdere" (cod 20)...      6.06.1.10    ..| Producţia realizată de entitate pentru | 09| | | | | scopurile sale proprii şi capitalizată | | | | | | (ct.| Cifra de afaceri netă (rd. alin.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.... 707) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct..08 +| 12| | | | 09 + 10) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________|   . venituri din fondul comercial | 11| | | | | negativ | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE . 709) | 04| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din dobânzi înregistrate de | 05| | | | | entităţile radiate din Registrul general şi | | | | | | care mai au în derulare contracte de leasing | | | | | | (ct.06.| Alte venituri din exploatare (ct.

603 + 604 + | 14| | | | | 606 + 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 15| | | | | (ct.| Venituri din interese de participare | 38| | | | | (ct.7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct. 13 la 16 | 35| | | | 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | 36| | | |____________________________________________________| | | | | | .din care. 609) | 17| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6.1) Cheltuieli (ct.34) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 6812) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 35 . Cheltuieli cu alte impozite.Cheltuieli (ct. 641 + 642 +| 19| | | | | 643 + 644 . 652 + 658) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare | 31| | | | | înregistrate de entităţile radiate din | | | | | | Registrul general şi care mai au în derulare | | | | | | contracte de leasing (ct.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 13| | | | | materialele consumabile (ct. 33 . 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 .35) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 7812) | 34| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE .2. 635) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.23) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 12 . veniturile obţinute de la | 39| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10.TOTAL (rd. din | 18| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct.Venituri (ct. 22 . 645 .| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 21| | | | | corporale şi necorporale (rd. 7611 + 7613) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Profit (rd. 19 + 20). taxe şi | 29| | | | | vărsăminte asimilate (ct. 25 . 666*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd. 601 + 602 .1) Cheltuieli (ct.11    | 5. 28 la 31) | 27| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.3.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. 6811 + 6813) | 22| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a.| Venituri din alte investiţii şi împrumuturi | 40| | | | | care fac parte din activele imobilizate | | | |   .7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7. Cheltuieli privind prestaţiile externe | 28| | | | | (ct.26) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.1.| Cheltuieli cu personalul (rd. 754 + 7814) | 26| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8.7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 20| | | | | socială (ct. 654 + 6814) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 8.Pierdere (rd. 605 . Alte cheltuieli (ct. 607) | 16| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct.12) | 37| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9. 7813) | 23| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 24| | | | | circulante (rd.2) Venituri (ct.2) Venituri (ct.

48) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Ajustări de valoare privind imobilizările | 46| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd.Pierdere (rd.din care.Profit (rd. 12 + 45 .58) | 59| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 57 .35 .57) | 60| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd. 766*) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Profit (rd.Pierdere (rd.66) | | | |   . 691) | 65| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19.| Alte impozite neprezentate la elementele de | 66| | | | | mai sus (ct.Cheltuieli (ct.Venituri (ct. 666* . 663 + 664 + | 51| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE .din care.Profit (rd. cheltuielile în relaţia cu | 50| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli financiare (ct. 47 .45) | 54| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14. 771) | 57| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16. veniturile obţinute de la | 41| | | | | entităţile afiliate | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11.7418)| 49| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 58 .| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 67| | | | | RAPORTARE: | | | | | |_______________________________________________| | | | | | . 46 + 49 + 51) | 52| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 53| | | |____________________________________________________| | | | | | . 63 .| Impozitul pe profit (ct.| Cheltuieli privind dobânzile (ct.62) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Venituri din dobânzi (ct.| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA | | | | | | EXTRAORDINARĂ: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .45) | 56| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15. 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20. 35 + 52 .65 .Pierdere (rd. 38 + 40 + 42 + 44)| 45| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12.Pierdere (rd. 45 . 763) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 686) | 47| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . veniturile obţinute de la | 43| | | | | entităţile afiliate | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte venituri financiare (ct.TOTAL (rd. 62 . 35 + 52 + 58) | 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 63| | | | |_______________________________________________| | | | | | . 762 + 764 + | 44| | | | | 765 + 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE . 52 . 786) | 48| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13.52) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .din care.52) | 55| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .| Cheltuieli extraordinare (ct. 61 .12 .12    | | (ct.Profit (rd.61) | 64| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18.TOTAL (rd.| Venituri extraordinare (ct. 671) | 58| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17. 12 + 45 + 57) | 61| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd.Profit (rd.

Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ... unităţi | Sume | | |rd. Administrator Numele şi prenumele . potrivit legii. 65 + 66 .. Date privind rezultatul înregistrat |Nr....... stabilite potrivit legislaţiei muncii. Semnătura .. analitic "Colaboratori persoane fizice"..total (rd...... 64 + 65 + 66)....|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante ... de înregistrare în organismul profesional ...  2...|Total| Din care: | | |rd.      ‐  persoane  fizice  sau  juridice. Semnătura . din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi ........lei |________|_____________________________________________________________________ | I......  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.| Nr..  prevăzut  la  pct....  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România...      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic..  (1) lit...  autorizate  potrivit  legii. este următoarea:    DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | ... (rd...... | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . Date privind plăţile restante |Nr...      6.... 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23).....3.| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II........13    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.... 06 la 08)...... c).. Nr...| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit... Calitatea .|(col.peste 30 de zile | 06| | | |   .  cuprinzând şi numele în clar al acestora.Pierdere (rd........  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30).      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.... care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"........| 68| | | | | 63) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor....1  alin...       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.......total (rd.

alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | | | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă .impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________|   .impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene.| Sume | | în cursul perioadei de raportare.restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale .contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV. Număr mediu de salariaţi |Nr. dividende şi redevenţe plătite|Nr. 10 la | | | | | | 14). 20 la 22). Dobânzi. salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . |rd.| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori.14    |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .total (rd.| 19| | | | | total (rd.

15    | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene.impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene. h) din Legea nr. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . cu modificările şi | | | | completările ulterioare.impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene.subvenţii aferente veniturilor. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. primite în concesiune. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . 117 lit.subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante. din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente. 571/2003 | | | | privind Codul fiscal. potrivit prevederilor| | | | art. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . care nu au fost încasate | 53| |   . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public.

| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare .din fonduri private | 59| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VII.16    | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare.| Sume | | |rd.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 232) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate.| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd. Alte informaţii |Nr.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare. 234) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct.cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | 67| | | | interese de participare.creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V.cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Cheltuieli de inovare ****) |Nr.obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | |   . alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni. în sume brute | | | | | (rd. | 57| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .total (rd. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . în sume brute | 66| | | | (rd. 61 la | 60| | | | 63). 67 + 75). Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd. 68 la 74).din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct.părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd.cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII. Tichete de masă |Nr.

din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct.obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate. 446 + din ct.fonduri speciale . 91 la 93). 431 + din ct. avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate. decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul.| | | | | 445 + din ct. 411 + din ct. 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale.subvenţii de încasat (ct. în sume brute | | | | | (din ct.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct. (rd. 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | | | stabilit (din ct. 441 + din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct. 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482). decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct. (rd. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4428 + din ct. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct. 4382 + din ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4092 + din ct. 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în | | | | | sume brute (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 90| | | | 471 + 473). 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct.creanţe comerciale externe.17    | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 411 + din | | | | | ct.decontări privind interesele de | 91| | | | participare. 444 + din ct.creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct. | | | | | 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct. avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate. 76 | 75| | | | + 77). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4092 + din ct. 83 la 87). 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile afiliate (ct. 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 4424 + din ct. 4092 + 411 + 413 + 418). 447 + din ct. 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct.creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei. 445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 413 +| | | | | din ct. | | | | | 437 + din ct. în sume brute (rd. 453 + 456 + | | | | | 4582) | | | |   .taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct.

5121). din care: |110| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în lei (ct.obligaţiuni emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .alte creanţe în legătură cu persoanele | 92| | | | fizice şi persoanele juridice. 471 + din ct.în valută (ct.de la nerezidenţi | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 96| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt. 5113 + 5114) |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd. 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct. 5124). 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd.sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 93| | | | de trezorerie" reprezentând vansurile de | | | | | trezorerie.sume în curs de decontare. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 107 + 108).părţi sociale emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30. |106| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .conturi curente în lei deschise la bănci |111| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de organismele de plasament|102| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de nerezidenţi |103| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 508). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .conturi curente în valută deschise la |113| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|114| | | | (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni cotate emise de rezidenţi | 98| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | 94| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: |112| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + |117| | | | 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + | | | | | 153 + 155 + 156 + 161 + 162 + 163 + 169).sume în curs de decontare şi acreditive |116| | | | în valută (din ct. 5314) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |109| | | | valută (rd.obligaţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct. în sume brute | 97| | | | (ct. 115 + 116). | | | | | 461 + din ct.06. acreditive şi |115| | | | alte valori de încasat.în valută (ct. | | | | | din care: | | | |   . altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului).2013 | | | | | (din ct.în lei (ct. (din ct. 110 + 112). 501 + 505 + 506 + din ct. 5187).18    |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei (ct. 5311) |107| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 98 la 104).

în lei |134| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1682).în lei |137| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | |   . | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |124| | | | (ct. 5191 + 5192 + 5197). 1682). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1623 + 1624 + 1625). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 137 + 138).în lei |143| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 122 + 123). 5198).în valută |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct.în lei |140| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1621 + |136| | | | 1622 + 1627). 134 + | | | | | 135). 146 + | | | | | 147).în valută |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |142| | | | (ct.în lei |128| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |130| | | | (ct.în lei |125| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. | | | | | (rd.în valută |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |139| | | | termen lung (din ct. 125 + 126). (rd.| | | | | 1681). 143 + 144).în lei |131| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 5198). din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |121| | | | emisiuni de obligaţiuni. (rd. în sume brute (ct. (rd. (rd.în valută |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |127| | | | interne pe termen scurt (din ct. (rd.în valută |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|133| | | | pe termen scurt (din ct.în lei |119| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|145| | | | pe termen lung (din ct. 119 + 120). 140 + | | | | | 141). 161). 128 + 129). în|118| | | | sume brute (ct. 5193 + 5194 + 5195).19    |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni. (rd.în lei |122| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 131 + 132). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

decontări cu acţionarii/ | | | | | asociaţii privind capitalul. a căror |150| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |149| | | | (ct.alte datorii în legătură cu bugetul |160| | | | statului (ct.alte datorii în legătură cu persoanele |165| | | | fizice şi persoanele juridice.fonduri speciale . 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale. 269 + 453 + 456 + 457 + |163| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509).în valută |151| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite |152| | | | (din ct. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .decontări privind interesele de |164| | | | participare. | | | | | (rd. 408 + din ct. 453 + 456 + | | | | | 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |146| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | (rd. | | | | | 405 + din ct. 157 la 160). 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor/asociaţilor |162| | | | (ct. 164 la 168). (rd.în valută |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |148| | | | dobânzile aferente (ct. în sume brute (din ct. decontări din | | | | | operaţii în participaţie (ct. 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |161| | | | entităţile afiliate (ct.20    |____________________________________________|___|______________|______________| | . 455) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct. 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1626 + din ct. avansuri |154| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate.datorii comerciale externe. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687). 421 + 423 + 424 + | | | | | 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|156| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 150 + 151). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 404 + din ct. altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | |   . în sume | | | | | brute (ct. avansuri primite de la |153| | | | clienţi şi alte conturi asimilate. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 403 + din ct. | | | | | 401 + din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + | | | | | 419).taxe şi vărsăminte |159| | | | asimilate (ct. 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |155| | | | conturi asimilate (ct.datorii în legătură cu bugetul |157| | | | asigurărilor sociale (ct.în lei şi exprimate în lei. 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481).datorii fiscale în legătură cu bugetul |158| | | | statului (ct.

acţiuni cotate*2) |172| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct. |181| | | | (rd.cu capital minoritar de stat. Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. (rd.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |178| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |179| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI.21    | publice (instituţiile statului)*1) (din ct. 1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 472 + din ct. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 621) |177| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X.subvenţii nereluate la venituri (din ct.| | | | | 462 + din ct. Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .părţi sociale |174| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de regii autonome |189| | |   .acţiuni necotate*3) |173| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |166| | | | 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de societăţi comerciale cu |185| | | | capital de stat.deţinut de instituţii publice de |183| | | | subordonare centrală. din |171| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de instituţii publice. 205) |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX. 5186) |169| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |170| | | | operatorii economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct.vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|167| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct.cu capital majoritar de stat.|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | colaboratorii |rd.cu capital integral de stat.venituri în avans aferente activelor |168| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192). Capital social vărsat (ct. 1012).| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012). 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 183 +|182| | | | 184). |187| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 |30 iunie 2013 | | public al statului |rd.deţinut de instituţii publice de |184| | | | subordonare locală.capital subscris vărsat de nerezidenţi |175| | | | (din ct. |186| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr...deţinut de societăţi comerciale cu |190| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea.. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) ........ ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare. care nu sunt tranzacţionate... 1. Administrator Numele şi prenumele .către instituţii publice de subordonare |195| | | | centrală. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile 124 20 lit......... plătite în perioada de | | | | | raportare... 571/2003 privind Codul fiscal.. societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.. | | | | | către instituţii publice... care sunt negociabile şi tranzacţionate... | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | plătite în perioada de raportare. |193| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome.. potrivit legii.. Semnătura ... Semnătura .........către instituţii publice de subordonare |198| | | | centrală.. altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. cu modificările şi completările ulterioare.deţinut de persoane fizice |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. 1.... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. respectiv cercetarea fundamentală.. şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă... | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .către instituţii publice de subordonare |199| | | | locală.... Calitatea . dezvoltarea tehnologică şi inovarea.către instituţii publice de subordonare |196| | | | locală... *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor.... *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor.22    |____________________________________________|___|______________|______________| | .... *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare.. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. cercetarea aplicativă.. către | | | | | instituţii publice.. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.. stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj. 5 din ordin.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. 324/2003.. *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice.... din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ..deţinut de alte entităţi |192| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII..... publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. b) din Legea nr. stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani.. ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. plătite în perioada de raportare. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .dividende/vărsăminte aferente anului |194| | | | 2012.   ..reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ.... 267 din 14 august 2004... Dividende ale companiilor naţionale....dividende/vărsăminte din profitul aferent|197| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012.........

241 ..2913 .. |_|_| Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) .....  aplicabile  societăților  comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.......... |_|_| Entitatea . ...... ... bl...      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității..2013|30.. fax ..  cu  modificările şi completările ulterioare.. Număr din registrul comerţului .286/2012.. Forma de proprietate . IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct...... (2) lit....... sc.. a)..23    Nr....2905 ...2812 .. .  nr. sectorul . 211 + 212 + | 02| | | | | 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + | | | | | | 235 ..2811 ..  1.2907 .2814 ... 203 + 205 + | 01| | | | | 206 + 2071 + 208 + 233 ..........  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii"  (cod 10)..2906 .......... str........2803 .....  Conținutul  de  informații  al  formularelor  de  raportare  contabilă  la  data  de  30  iunie  2013  întocmite  de  entitățile  cărora  le  sunt  incidente  Reglementările  contabile  conforme  cu  Standardele  internaționale  de  raportare  financiară.....  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România..2815 | | | | | | 2816 .  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.  ministrul  finanțelor  publice........2911 .. datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 10 | .... Telefon ........| Sold la: | | |rd.....      ‐  persoane  fizice  sau  juridice. nr..2912 .. 261 + 262 + | 04| | | | | 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + | | | |   . .2903 ......  autorizate  potrivit  legii...294) | 03| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.|_____________________| | | | 1.. şi care în exercițiul financiar precedent au înregistrat  o cifră de afaceri mai mare de 220...06.2914 ......1....        B.. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Situaţia activelor.2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | A.... Adresa: localitatea ...| ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I...........2813 .| | | | | | 2808 ..  cuprinzând şi numele în clar al acestora..01....... 2. este următoarea:    Judeţul . ACTIVE BIOLOGICE (ct...... alin.  Structura  formularului  "Situația  activelor.      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic. .....lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea elementului |Nr..284 ...2908 | | | | | | 2933) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II..2915 | | | | | | 2916 .2805 . IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct..2931 ..... ap...     Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.... potrivit legii. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct..  aprobate  prin  Ordinul  viceprim‐ministrului...4.. Cod clasă CAEN . prevăzut la pct..2806 .... |_|_|_|_| Cod unic de înregistrare ....2935) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.... de înregistrare în organismul profesional .000 lei        6...

din | 17| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1. 301 + 302 + 303 +/.2966* . 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 .2964 .3954 .| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.398 .2961 .| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 12| | | | | PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.2968*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE IMOBILIZATE . Subvenţii pentru investiţii (ct.3957 .| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.2963 . INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.595 .20) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | F.3945 .496 + 5187) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III.596 .397 .| DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O | 15| | | | | PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.3946 .393 . STOCURI (ct.3952 -| | | | | | 3953 .| | | | | | 392 .TOTAL (rd. 475) | 18| | |   .| ACTIVE CIRCULANTE | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | I.4428) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | II. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 10 + 11 .12 . 2675* + 2676* + 2678* + 2679* -| | | | | | 2966* . 5112 + 512 +| 09| | | | | 531 + 532 + 541 + 542) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ACTIVE CIRCULANTE . 01 + 02 + 03 +| 05| | | | | 04) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | B. 505 + | 08| | | | | 506 + 508 + 5113 + 5114 .495 .3941 .3951 .388 .169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + | | | | | | 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + | | | | | | 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | H. 471) | 11| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | D. 06 + 07 + 08 + | 10| | | | | 09) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | C.| VENITURI ÎN AVANS (rd.2965 .2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + | | | | | | 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + | | | | | | 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + | | | | | | 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + | | | | | | 473** .348* + 351 + 354 + | | | | | | 357 + 358 + 371 +/.391 .24    | | 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* .169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 +| | | | | | 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + | | | | | | 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + | | | | | | 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + | | | | | | 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + | | | | | | 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + | | | | | | 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ | | | | | | 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | E.308 + | 06| | | | | 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + | | | | | | 341 + 345 + 346 + 347 +/.TOTAL (rd. 18 + 19 + 22).| PROVIZIOANE (ct. CREANŢE (Sumele care urmează să fie | 07| | | | | încasate după o perioadă mai mare de un an | | | | | | trebuie prezentate separat pentru fiecare | | | | | | element). 05 + | 14| | | | | 13) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | G. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + | 16| | | | | 1517 + 1518) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | I.378 + 381 +/.| ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 13| | | | | (rd. (ct.598) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.| | | | | | 2962 . 161 + 1621 + | | | | | | 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + | | | | | | 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + | | | | | | 1686 + 1687 .3958 .491 .

CAPITAL (rd.TOTAL (rd. 103) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 30| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | II. 46 + 47) | 48| | |   .44 . Alte elemente de capitaluri | SOLD C | 29| | | | | proprii (ct.35 . 1026) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI .| | | | | | 42 + 43 .28 + 29 . 472) . REZERVE DIN REEVALUARE (ct. Venituri înregistrate în avans (ct.TOTAL (rd. 105) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | IV.| 19| | | | | total (rd. 1011) | 25| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 1. Capital subscris vărsat (ct. Capital subscris nevărsat (ct. PROFITUL SAU PIERDEREA LA | SOLD C | 43| | | | | SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE |________|___|__________|__________| | | (ct. 121) | SOLD D | 44| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Repartizarea profitului (ct. 1012) | 24| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2.45) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Patrimoniul public (ct. REZERVE (ct. Venituri în avans aferente activelor | 22| | | | | primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | J. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un | 21| | | | | an (ct. 117) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN | SOLD C | 41| | | | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 |________|___|__________|__________| | | (ct. 141) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri| 38| | | | | proprii (ct. Capital subscris reprezentând datorii | 26| | | | | financiare*1) (ct. 129) | 45| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | CAPITALURI PROPRII . 118) | SOLD D | 42| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | VII. din care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Sume de reluat într-o perioadă de până la un | 20| | | | | an (ct.36 + 37 . 1072) | | | | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | Acţiuni proprii (ct.| 23| | | | | 30). 20 + 21).40 + 41 .25    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 2. 24 + 25 + 26 + 27 . PRIME DE CAPITAL (ct. 23 + 31 + 32 +| 46| | | | | 33 + 34 . Ajustări ale capitalului social | SOLD C | 27| | | | | (ct.38 + 39 .| CAPITAL ŞI REZERVE | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | I. 1028) |________|___|__________|__________| | | | SOLD D | 28| | | | |______________________________________|________|___|__________|__________| | | 5. 1061 + 1063 + 1068) | 33| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Diferenţe de curs valutar din | SOLD C | 34| | | | | conversia situaţiilor financiare |________|___|__________|__________| | | anuale individuale într-o monedă de | SOLD D | 35| | | | | prezentare diferită de moneda | | | | | | | funcţională (ct. 149) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | V. 472*) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 3. 1027) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 4. REZULTAT REPORTAT. 109) | 36| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Câştiguri legate de instrumentele de | 37| | | | | capitaluri proprii (ct. 104) | 31| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | III. CU EXCEPŢIA | SOLD C | 39| | | | | REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN |________|___|__________|__________| | | ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 | SOLD D | 40| | | | | (ct.

................. Calitatea .06.. b).| Venituri aferente costurilor | Sold C | 06| | | | | stocurilor de produse (ct...       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.....| Cifra de afaceri netă (rd....... 02 + 03 ... Administrator Numele şi prenumele .... din punctul de vedere al IAS 32. Nr.  cuprinzând şi numele în clar al acestora.1 alin..2012|30..06.. reprezintă datorii financiare..2013-| | | |30.....      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.... este următoarea:            Situația veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2013     ________  | cod 20 | .. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele ..2012-|1.        6.      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității. de înregistrare în organismul profesional .....26    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. prevăzut  la pct...| Realizări aferente | | |rd... **) Solduri debitoare ale conturilor respective.. 701 + 702 + 703 + 704 +| 02| | | | | 705 + 706 + 708) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.. 711) |________|___|__________|__________| | | | Sold D | 07| | | |____|______________________________________|________|___|__________|__________| | 3..01.04 + 05) | 01| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Producţia vândută (ct.. potrivit legii....2013| |____________________________________________________|___|__________|__________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 1............ Structura formularului "Situația veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20)........ 7411) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 2... 2.. Semnătura ....  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție. Semnătura . 09 + 10) | | | |   .. (2) lit. 709) | 04| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Venituri din subvenţii de exploatare aferente | 05| | | | | cifrei de afaceri (ct..  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.| perioadei de | | | | raportare | | | |_____________________| | | |Precedentă|Curentă | | | |1.. *1) În acest cont se evidenţiază acţiunile care.....lei |________|_____________________________________________________________________ | Denumirea indicatorilor |Nr....      ‐  persoane  fizice  sau  juridice..  autorizate  potrivit  legii. 707) | 03| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale acordate (ct.5...........| Venituri din producţia de imobilizări şi | 08| | | | | investiţii imobiliare (rd.01..

28) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a.| Venituri din producţia de investiţii | 10| | | | | imobiliare (ct. investiţiile | | | | | | imobiliare şi activele biologice evaluate la | | | | | | cost (rd.1.31) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b.7413) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 7813 + 7816) | 28| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Ajustări de valoare privind activele | 29| | | | | circulante (rd.| Venituri din active biologice şi produse | 14| | | | | agricole (ct.| Venituri din reevaluarea imobilizărilor | 12| | | | | necorporale şi corporale (ct.2) Venituri (ct. 6811 + 6813 + 6816 + | 27| | | | | 6817) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a. 755) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 8. 01 + 06 .07 +| 17| | | | 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 12. 753) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 7. 605 . Cheltuieli cu alte impozite. 654 + 6814) | 30| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b. 641 + 642 +| 24| | | | | 643 + 644 . 725) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 6. 758 + 7419) | 16| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI DIN EXPLOATARE . taxe şi | 34| | | | | vărsăminte asimilate (ct.| Alte cheltuieli de exploatare (rd. | | | | | | 7417) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 11. 601 + 602 .7414) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia | 25| | | | | socială (ct. corporale. 721 + 722) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 5.27    |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 4. 756) | 13| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 9.7416) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. Cheltuieli privind prestaţiile externe | 33| | | | | (ct. 24 + 25). 754 + 7814) | 31| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 15.| a) Cheltuieli cu materiile prime şi | 18| | | | | materialele consumabile (ct.| Venituri din investiţii imobiliare (ct.| Venituri din subvenţii de exploatare în caz de| 15| | | | | calamităţi şi alte evenimente similare (ct.2. 757) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 10. 635) | | | |   .| Alte venituri din exploatare (ct.7412)| | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Alte cheltuieli materiale (ct. 33 la 41) | 32| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.| Venituri din producţia de imobilizări | 09| | | | | necorporale şi corporale (ct.1) Cheltuieli (ct. 30 . 607) | 21| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Reduceri comerciale primite (ct.7415) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 14.| Cheltuieli cu personalul (rd.| a) Ajustări de valoare privind imobilizările | 26| | | | | necorporale. 603 + 604 + | 19| | | | | 608) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)| 20| | | | | (ct. 645 . 27 .1) Cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 +| | | | | | 624 + 625 + 626 + 627 + 628 .TOTAL (rd. din | 23| | | | | care: | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | a) Salarii şi indemnizaţii*1) (ct.2) Venituri (ct.| Venituri din activele imobilizate (sau | 11| | | | | grupurile destinate cedării) deţinute în | | | | | | vederea vânzării (ct. 609) | 22| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 13.

766*) | 53| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .28    | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.59) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 7613) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 18. | 48| | | | | 7611) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 17. 43 . 7615 + 764 + | 55| | | | | 767 + 768) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI FINANCIARE .8. Cheltuieli privind investiţiile | 38| | | | | imobiliare (ct. 686) | 58| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 6581 + 6582 + | 41| | | | | 6583 + 6585 + 6588) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | Ajustări privind provizioanele (rd. Cheltuieli cu protecţia mediului | 35| | | | | înconjurător (ct. 655) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15. 58 .| Venituri din acţiuni deţinute la entităţi | 49| | | | | asociate şi entităţi controlate în comun | | | | | | (ct.| Venituri din dobânzi (ct. 762) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 19.| Venituri din diferenţe de curs valutar | 52| | | | | (ct.din care.3. 657) 3 | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.Pierdere (rd.9. 18 la 21 | 45| | | | 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | | . Cheltuieli din reevaluarea | 37| | | | | imobilizărilor necorporale şi corporale | | | | | | (ct. 48 + 49 + 50 + | 56| | | | 51 + 52 + 53 + 55) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 23. Cheltuieli legate de activele | 36| | | | | imobilizate (sau grupurile destinate cedării) | | | | | | deţinute în vederea vânzării (ct.6.TOTAL (rd.44) | 42| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .Profit (rd. Cheltuieli privind calamităţile şi alte | 40| | | | | evenimente similare (ct.| Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte | 50| | | | | instrumente financiare (ct. 652) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.| Venituri din operaţiuni cu instrumente | 51| | | | | derivate (ct. Cheltuieli privind activele biologice şi| 9| | | | | produsele agricole (ct. 656) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.45) | 46| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | .7.| Ajustări de valoare privind imobilizările | 57| | | | | financiare şi investiţiile financiare deţinute| | | | | | ca active circulante (rd. 17 . 6587) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.TOTAL (rd. 6812) | 43| | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | . 786) | 59| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 24. 45 . Alte cheltuieli (ct.Venituri (ct. 653) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | 15.Cheltuieli (ct.4.| Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi | 60| | |   . 763) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 20.5.| Alte venituri financiare (ct.Cheltuieli (ct. 7812) | 44| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE . 765) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 21.| Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. veniturile obţinute de la | 54| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 22.Venituri (ct.17) | 47| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 16.

...Pierdere (rd. analitic "Colaboratori persoane fizice".| Impozitul pe profit amânat (ct..29    | | alte instrumente financiare (ct.      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic... care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"..| Alte cheltuieli financiare (ct......| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE | 76| | | | | RAPORTARE: | | | | |____|_______________________________________________| |__________|__________| | | . 57 + 60 + 61 + | 65| | | | 62 + 64) | | | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | 66| | | |____________________________________________________| |__________|__________| | | . Semnătura . 792) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 32..Profit (rd.Profit (rd......... Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele . 69 ..... 692) | 73| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 31. 70 ...... stabilite potrivit legislaţiei muncii.       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept.| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | 70| | | | |_______________________________________________| |__________|__________| | | ..68) | 71| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 29..Pierdere (rd. de înregistrare în organismul profesional ..| Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente| 61| | | | | derivate (ct.70 .. 698) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 33...... 663 + 664 + | 64| | | | | 665 + 667 + 668) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI FINANCIARE .....| Alte impozite neprezentate la elementele de | 75| | | | | mai sus (ct.| Impozitul pe profit curent (ct...75) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | .  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție.. potrivit legii.. 72 + 73 + 75 .72 ...69) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ...din care.. Nr.... Administrator Numele şi prenumele ... 71 + 72 + 73 . | 77| | | | | (rd.73 + 74 ... 17 + 56) | 68| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | CHELTUIELI TOTALE (rd...... 65 .| Venituri din impozitul pe profit amânat | 74| | | | | (ct...Pierdere (rd. cheltuielile în relaţia cu | 63| | | | | entităţile din grup | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 27.... 662) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 26.. 666* ...........7418)| 62| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | | .  cuprinzând şi numele în clar al acestora.74 + 75)...| Cheltuieli privind dobânzile (ct. Calitatea ..56) | 67| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | VENITURI TOTALE (rd...    ...Profit (rd. 661) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 25. 56 .. 691) | 72| | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| | 30. * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.. Semnătura ... 68 .74) | | | | |____|_______________________________________________|___|__________|__________| *1) La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor.65) | | | | | |_______________________________________________|___|__________|__________| | | ...........TOTAL (rd......... 45 + 65) | 69| | | |____________________________________________________|___|__________|__________| | 28..

  prevăzut  la  pct. 06 la 08).| Nr.total (rd.contribuţii pentru bugetul asigurărilor | 13| | | | | pentru şomaj | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat profit | 01| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care au înregistrat pierdere | 02| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Unităţi care nu au înregistrat nici profit.peste 30 de zile | 06| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România.6.peste 1 an | 08| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetul | 09| | | | | asigurărilor sociale . Date privind plăţile restante |Nr.|Total| Din care: | | |rd.total (rd. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .1  alin. 10 la | | | | | | 14).  (2) lit.  autorizate  potrivit  legii. unităţi | Sume | | |rd. 05 + 09 + 15 la| 04| | | | | 19 + 23). | 05| | | | | din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţii pentru fondul asigurărilor | 11| | | | | sociale de sănătate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . Date privind rezultatul înregistrat |Nr. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Furnizori restanţi .| 03| | | | nici pierdere | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | II.lei |________|_____________________________________________________________________ | I.      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității.alte datorii sociale | 14| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de bugetele | 15| | | | | fondurilor speciale şi alte fonduri | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Obligaţii restante faţă de alţi creditori | 16| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 17| | | |   .total (rd.contribuţii pentru asigurări sociale de | 10| | | | | stat datorate de angajatori.|_______________________| | | |2 + |Pentru |Pentru | | | |3) |activitatea|activitatea| | | | |curentă |de | | | | | |investiţii | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | A | B | 1 | 2 | 3 | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Plăţi restante . c). este următoarea:    Date informative la data de 30 iunie 2013 ________ | cod 30 | . salariaţi şi | | | | | | alte persoane asimilate | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .  2.30        ‐  persoane  fizice  sau  juridice.        6.|(col.peste 90 de zile | 07| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .contribuţia pentru pensia suplimentară | 12| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .  Structura  formularului  "Date  informative"  (cod  30).

impozitul datorat la bugetul de stat | 35| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 36| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente. |rd.restante după 1 an | 22| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Dobânzi restante | 23| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | III. din care: | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . potrivit prevederilor| | | | art. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . 571/2003 | | | | privind Codul fiscal. Număr mediu de salariaţi |Nr.restante după 90 de zile | 21| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 37| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 38| |   .31    | stabilit la bugetul de stat | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Impozite şi taxe neplătite la termenul | 18| | | | | stabilit la bugetele locale | | | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | Credite bancare nerambursate la scadenţă . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . dividende şi redevenţe plătite|Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | |rd. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 33| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dividende plătite de | 34| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 29| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 30| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente.| 19| | | | | total (rd. 20 la 22).restante după 30 de zile | 20| | | | |____________________________________________|___|_____|___________|___________| | . respectiv la data de | | | | | 30 iunie | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IV.| Sume | | în cursul perioadei de raportare. h) din Legea nr.| | | Subvenţii încasate şi creanţe restante | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 26| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente.impozitul datorat la bugetul de stat | 31| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 32| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Număr mediu de salariaţi | 24| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Numărul efectiv de salariaţi existenţi la | 25| | | | sfârşitul perioadei. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 27| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din dobânzi plătite de | 28| | | persoanele juridice române către persoanele| | | | fizice nerezidente din statele membre ale | | | | Uniunii Europene. Dobânzi. 117 lit. cu modificările şi | | | | completările ulterioare. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .

| | |____________________________________________|___|_____________________________| | A | B | 1 | |____________________________________________|___|_____________________________| | Contravaloarea tichetelor de masă acordate | 56| | | salariaţilor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | VI.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de cercetare-dezvoltare. Tichete de masă |Nr. din care:| 51| | |____________________________________________|___|_____________________________| | .redevenţe pentru bunurile din domeniul | 43| | | public plătite la bugetul de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţă minieră plătită | 44| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 45| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente. primite în concesiune. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . Cheltuieli efectuate pentru activitatea|Nr.| 30 iunie 2012| 30 iunie 2013| | de cercetare-dezvoltare***) |rd.subvenţii aferente veniturilor.impozitul datorat la bugetul de stat | 46| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din servicii plătite de | 47| | | persoanele juridice române către persoane | | | | nerezidente din statele membre ale Uniunii | | | | Europene. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . care nu au fost încasate | 53| | | la termenele prevăzute în contractele | | | | comerciale şi/sau în actele normative în | | | | vigoare.din fonduri private | 59| | |   .din fonduri publice | 58| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 41| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Redevenţe plătite în cursul perioadei de | 42| | | raportare pentru bunurile din domeniul | | | | public.creanţe restante de la entităţi din | 54| | | sectorul majoritar sau integral de stat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .impozitul datorat la bugetul de stat | 48| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Subvenţii încasate în cursul perioadei de | 49| | | raportare.impozitul datorat la bugetul de stat | 39| | |____________________________________________|___|_____________________________| | Venituri brute din redevenţe plătite de | 40| | | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice nerezidente.subvenţii încasate în cursul perioadei de| 50| | | raportare aferente activelor | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din | 57| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .subvenţii pentru stimularea ocupării | 52| | | forţei de muncă**) | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | Creanţe restante. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .creanţe restante de la entităţi din | 55| | | sectorul privat | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | V.32    | persoanele juridice române către persoane | | | | juridice afiliate*) nerezidente din statele| | | | membre ale Uniunii Europene. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .| Sume | | |rd. din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | . din care: | | | |____________________________________________|___|_____________________________| | .

obligaţiuni emise de nerezidenţi | 74| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe imobilizate. Cheltuieli de inovare****) |Nr.creanţe comerciale externe.creanţe imobilizate în valută | 77| | | | (din ct.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 64| | | | necorporale (ct.creanţe imobilizate în lei şi exprimate | 76| | | | în lei. 76 + 77).acţiuni emise de organismele de plasament| 72| | | | colectiv emise de rezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd. | 67| | | | interese de participare.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | |rd. 267)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de rezidenţi | 71| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 411 + din ct. în sume brute | 75| | | | (rd.părţi sociale emise de rezidenţi | 70| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 67 + 75). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri acordate | 78| | | | furnizorilor şi alte conturi asimilate. 413 +| | | | | din ct. 4092 + din ct. 4094) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Avansuri acordate pentru imobilizări | 65| | | | corporale (ct. Alte informaţii |Nr.cheltuieli de inovare în curs de | 62| | | | finalizare în cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | 66| | | | (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 418) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale neîncasate la termenul | 80| | |   . 4092 + 411 + 413 + 418). 68 la 74). în sume brute | | | | | (din ct.total (rd.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli de inovare . 267) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe comerciale.acţiuni necotate emise de rezidenţi | 69| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cheltuieli de inovare finalizate în | 61| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 4093) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Imobilizări financiare.33    |____________________________________________|___|______________|______________| | VII. alte titluri | | | | | imobilizate şi obligaţiuni. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Acţiuni deţinute la entităţile afiliate. în sume brute | | | | | (rd. 61 la | 60| | | | 63). a căror decontare se face în | | | | | funcţie de cursul unei valute (din ct. în | | | | | sume brute (ct.cheltuieli de inovare abandonate în | 63| | | | cursul perioadei | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | VIII.acţiuni cotate emise de rezidenţi | 68| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . avansuri | 79| | | | acordate furnizorilor externi şi alte | | | | | conturi asimilate.acţiuni şi părţi sociale emise de | 73| | | | nerezidenţi | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

445) | 85| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 505 + 506 + din ct.sumele preluate din contul 542 "Avansuri | 94| | | | de trezorerie" reprezentând avansurile de | | | | | trezorerie. 437 + din ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 444 +| | | | | din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 445 + din ct.06. 446 + din ct. decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul şi | | | | | decontări din operaţiuni în participaţie | | | | | (ct.34    | stabilit (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 453 + 456 + 4582) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 441 + | | | | | din ct. 461) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de încasat (ct. 431 + 437 + 4382)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd. 4652) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte creanţe (ct. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 447 + | | | | | din ct. 431 + | | | | | din ct. 461 + din ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe din operaţiuni cu instrumente | 90| | | | derivate (ct. 92 la 94). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .de la nerezidenţi | 96| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor acordate | 97| | | | operatorilor economici*****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Investiţii pe termen scurt. 5187).acţiuni cotate emise de rezidenţi | 99| | | |____________________________________________|___|______________|______________|   . altele decât| | | | | creanţele în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului). 471 + din ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + | 91| | | | 471 + 473).creanţe fiscale în legătură cu bugetul | 84| | | | statului (ct. (rd. 83 la 87).alte creanţe în legătură cu persoanele | 93| | | | fizice şi persoanele juridice. 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 89| | | | sociale şi bugetul statului neîncasate la | | | | | termenul stabilit (din ct. 431 + | | | | | 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + | | | | | 445 + 446 + 447 + 4482).2013 | | | | | (din ct. | | | | | (din ct. în sume brute | 98| | | | (ct. 425 + 4282) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor| 82| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 4482) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţele entităţii în relaţiile cu | 88| | | | entităţile din grup (ct. 413) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Creanţe în legătură cu personalul şi | 81| | | | conturi asimilate (ct.fonduri speciale . (rd.alte creanţe în legătură cu bugetul | 87| | | | statului (ct. din care: | 95| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .subvenţii de încasat (ct.creanţe în legătură cu bugetul | 83| | | | asigurărilor sociale (ct. 4382 + din ct. 4428 + din ct. 411 + din | | | | | ct. 508). acordate potrivit legii şi | | | | | nedecontate până la data de 30.decontări cu entităţile asociate şi | 92| | | | entităţile controlate în comun. 99 la | | | | | 105). 4092 + din ct.taxe şi vărsăminte | 86| | | | asimilate (ct. 4424 + din ct.

în valută |124| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare interne pe termen scurt |125| | | | (ct.obligaţiuni emise de rezidenţi |102| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în lei (ct. 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + |118| | | | 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 150 + | | | | | 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + | | | | | 171). 5311) |108| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 161). din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |121| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente împrumuturilor din |122| | | | emisiuni de obligaţiuni. 108 + 109). acreditive şi |116| | | | alte valori de încasat. 5191 + 5192 + 5197). 5314) |109| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Conturi curente la bănci în lei şi în |110| | | | valută (rd. (rd.acţiuni emise de organismele de plasament|103| | | | colectiv rezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută (ct.în lei |120| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în|119| | | | sume brute (ct. 5125 + 5412) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii (rd.sume în curs de decontare.în lei (ct. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5121).în valută (ct.sume în curs de decontare şi acreditive |117| | | | în valută (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 120 + 121).în lei (ct. 111 + 113). 5113 + 5114) |106| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Casa în lei şi în valută (rd.părţi sociale emise de rezidenţi |101| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .conturi curente în lei deschise la bănci |112| | | | nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5124). 123 + 124).acţiuni necotate emise de rezidenţi |100| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .obligaţiuni emise de nerezidenţi |105| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte valori de încasat (ct. din care: |113| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .35    | . din care: |111| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni. (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.conturi curente în valută deschise la |114| | | | bănci nerezidente | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte conturi curente la bănci şi acreditive|115| | | | (rd.în lei |123| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |127| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzile aferente creditelor bancare |128| | |   .în lei |126| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni emise de nerezidenţi |104| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 126 + 127). în sume brute | | | | | (ct. 1681). |107| | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 116 + 117). 5112 + | | | | | 5125 + 5411) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

151 + 152). 1682).în lei |141| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5193 + 5194 + 5195). (rd. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1621 + |137| | | | 1622 + 1627).în lei |147| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |132| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |152| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea concesiunilor primite (din ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + | | | | | 408 + 419). avansuri primite de la |154| | | | clienţi şi alte conturi asimilate. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în lei |135| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 138 + 139). (rd. în sume | | | | | brute (ct. 129 + 130). 135 + | | | | | 136). 144 + 145). 141 + | | | | | 142). 132 + 133). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |145| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|146| | | | pe termen lung (din ct. (rd. 147 + | | | | | 148). din care: | | | |   . (rd. 1626 + din ct.36    | interne pe termen scurt (din ct.în lei |144| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 1682) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte împrumuturi şi dobânzile aferente |150| | | | (ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |148| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite de la trezoreria statului şi |149| | | | dobânzile aferente (ct. 5198). 1682).în lei şi exprimate în lei. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1623 + 1624 + 1625).în valută |130| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen scurt |131| | | | (ct. | | | | | (rd. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687). | | | | | (rd. (rd.în lei |129| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 5198). | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |136| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare pe termen lung (ct. a căror |151| | | | decontare se face în funcţie de cursul unei| | | | | valute | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .în valută |142| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Credite bancare externe pe termen lung |143| | | | (ct.în lei |138| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . (rd.în valută |133| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare externe|134| | | | pe termen scurt (din ct. |153| | | | 167) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii comerciale.în valută |139| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi aferente creditelor bancare pe |140| | | | termen lung (din ct. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .

406 + din ct. 455) |163| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii din operaţiuni cu instrumente |164| | | | derivate (ct.venituri în avans aferente activelor |170| | | | primite prin transfer de la clienţi | | | | | (ct.taxe şi vărsăminte |160| | | | asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + | | | | | 424 + 426 + 427 + 4281) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor|157| | | | sociale şi bugetul statului (ct. 478) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Dobânzi de plătit (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . dividende | | | | | şi decontări din operaţiuni în participaţie| | | | | (ct. 431 + | | | | | 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446 + 447 + 4481). 472) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 451) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Sume datorate acţionarilor (ct.decontări cu entităţile asociate şi |166| | | | entităţile controlate în comun. 447) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 158 la 161). 269 + 453 + 456 + 457 + |165| | | | 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509).37    |____________________________________________|___|______________|______________| | . decontări | | | | | cu acţionarii privind capitalul. 408 + | | | | | (din ct.alte datorii în legătură cu bugetul |161| | | | statului (ct. 462 + din ct. 1012).datorii comerciale externe. 441 + 4423 + 4428 + 444 + | | | | | 446) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 472 + din ct. 269 + 509) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni cotate*2) |174| | |   . (rd. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . în sume brute | | | | | (din ct. 4481) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datoriile entităţii în relaţiile cu |162| | | | entităţile din grup (ct. 4651) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Alte datorii (ct.fonduri speciale . avansuri |155| | | | primite de la clienţi externi şi alte | | | | | conturi asimilate.vărsăminte de efectuat pentru imobilizări|169| | | | financiare şi investiţii pe termen scurt | | | | | (ct. din |173| | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .alte datorii în legătură cu persoanele |167| | | | fizice şi persoanele juridice. 405 + din ct. 401 + din ct. din | | | | | care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . | | | | | 166 la 170). 5186) |171| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea împrumuturilor primite de la |172| | | | operatorii economici *****) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Capital subscris vărsat (ct. 404 + | | | | | (din ct. 419) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Datorii în legătură cu personalul şi |156| | | | conturi asimilate (ct. 403 + din ct. (rd.datorii fiscale în legătură cu bugetul |159| | | | statului (ct.datorii în legătură cu bugetul |158| | | | asigurărilor sociale (ct. 473) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 431 + 437 + 4381)| | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .subvenţii nereluate la venituri |168| | | | (din ct. altele decât| | | | | datoriile în legătură cu instituţiile | | | | | publice (instituţiile statului)*1) | | | | | (din ct.

dividende/vărsăminte aferente anului |196| | | | 2012. |183| | | | (rd.cu capital integral de stat. Dividende ale companiilor naţionale. 1012) | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Brevete şi licenţe (din ct.capital subscris vărsat de nerezidenţi |177| | | | (din ct. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de alte entităţi |194| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XII. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________|   .către instituţii publice de subordonare |197| | | | centrală. |188| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Informaţii privind cheltuielile cu |Nr. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .acţiuni necotate*3) |175| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cu capital minoritar de stat. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .deţinut de instituţii publice de |185| | | | subordonare centrală.deţinut de persoane fizice |193| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194). din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . plătite în perioada de raportare | | | | | către instituţii publice. 185 + |184| | | | 186 ).deţinut de instituţii publice (rd.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Cheltuieli cu colaboratorii (ct. |189| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . Informaţii privind bunurile din domeniul|Nr.deţinut de societăţi comerciale cu |187| | | | capital de stat.| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | A | B | 1 | 2 | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |180| | | | statului aflate în administrare | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |181| | | | statului aflate în concesiune | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | Valoarea bunurilor din domeniul public al |182| | | | statului închiriate | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | XI.|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | colaboratorii |rd.deţinut de instituţii publice de |186| | | | subordonare locală. | | | | | din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 1012). |190| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .|30 iunie 2012 | 30 iunie 2013| | public al statului |rd. 621) |179| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | X. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . |195| | | | societăţilor naţionale şi societăţilor | | | | | comerciale de stat şi vărsăminte ale | | | | | regiilor autonome.deţinut de regii autonome |191| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . 205) |178| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | IX. plătite în perioada de | | | | | raportare. Capital social vărsat (ct.deţinut de societăţi comerciale cu |192| | | | capital privat | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .părţi sociale |176| | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .cu capital majoritar de stat. din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .38    |____________________________________________|___|______________|______________| | .

.. Ştampila unităţii Întocmit Numele şi prenumele .... 324/2003. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | . din care: | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | .. respectiv cercetarea fundamentală..... de înregistrare în organismul profesional . | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| | ...... Semnătura . ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetaredezvoltare...      ‐  persoane  fizice  sau  juridice..... Nr... care sunt negociabile şi tranzacţionate.. stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj...      Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau  persoana care are obligația gestionării entității..către instituţii publice de subordonare |198| | | | locală. stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.... *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice..  contabilul‐şef  sau  altă  persoană  împuternicită  să  îndeplinească această funcție. 5 din ordin.. dezvoltarea tehnologică şi inovarea.către instituţii publice de subordonare |200| | | | centrală..... *2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor..        ...... cu modificările şi completările ulterioare..450/2004 al Comisiei din 13 august 2004. | | | | |____________________________________________|___|______________|______________| *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art.. Administrator Numele şi prenumele . cu modificările şi completările ulterioare.. *****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art... societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.... stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani...către instituţii publice de subordonare |201| | | | locală...      Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30  iunie 2013 se completează astfel:      ‐  directorul  economic.39    | .........       Raportările  contabile  la  30  iunie  2013  sunt  semnate  de  persoanele  în  drept........ 57/2002. care nu sunt tranzacţionate..... cercetarea aplicativă. şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ..... ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.. 1... **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) ..... | | | | | plătite în perioada de raportare către | | | | | instituţii publice.... altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.. 571/2003.. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  cuprinzând şi numele în clar al acestora.dividende/vărsăminte din profitul aferent|199| | | | exerciţiilor anterioare anului 2012....... potrivit legii..  autorizate  potrivit  legii..... Calitatea . 124^20 lit. Semnătura .  membre  ale  Corpului  Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România. potrivit legii........ b) din Legea nr.... *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor.