Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL Nr. __.....................

La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. ___....................


in registrul general de evidenta a salariatilor
Incheiat astazi, ___________ intre:
Angajator ......................................................................., cu sediul in ___________................._,
str _________-__________________ nr __,--------------------------- sector __, inregistrata la
Registrul Comertului/autoritatile administratiei publice din Bucuresti sub nr. ________________,
cod unic de inregistrare ____________
__________________

telefon ___________, reprezentata legal prin

in calitate de __________________

Si
Salariatul/salariata________________________________________________
domiciliat/domiciliata
__________________,

in

localitatea
sector/judet

_________________,
_______________,

str.

________________,

posesor/posesoare

al/a

nr.
bi/ci

/pasaportului seria __-------------- nr __________, eliberat/eliberata de ____________ la data de


___________, CNP __________________________________
In temeiul art.17 (4) coroborat cu art.41 (1) din Legea nr. 53/2003, partile hotarasc:
1. Se modifica elementul SALARIUL al contractului individual de munca si va avea urmatoarele
prevederi: ________________________.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte,
urmand sa-si produca efectele incepand cu data de ____________.

Angajator

Angajat

Str. Vasile Stroescu, nr. 11 A, Sector 2, Bucuresti


Tel : 021 318 71 24, Fax : 021 318 71 29, Mobil : 0723 582 059
Mail : office@paylogic.ro
www.paylogic.ro