Sunteți pe pagina 1din 0

Norme generale pentru reprezent!

rile grafice industriale


1
1 Norme generale pentru reprezent!rile grafice industriale

1.1 Linii utilizate n reprezent!rile grafice industriale

Pentru reprezentare !i cotare, n desenul tehnic industrial, se utilizeaz" diferite tipuri
de linii, diversificate func#ie de aspect !i grosime.
n conformitate cu STAS 103-84, se folosesc patru categorii de linii: linia continu!,
linia ntrerupt!, linia punct "i linia dou! puncte, n dou" clase de grosime. Acela!i standard
stabile!te !i grosimea de baz" pentru trasarea liniei groase, pe un desen, notat" cu litera b; ea
poate avea una din urm"toarele valori exprimate n mm:
2,0 1,4 1,0 0,7 0,5 0,35 0,25 0,18
Linia sub#ire trebuie s" fie trasat" cu o grosime cuprins" ntre b/3 !i b/2.
Categoriile de linii, simbolizarea acestora, aspectul !i cazurile de utilizare sunt
prezentate n tabelul nr. 1.
Tabelul nr.1 Linii folosite n desenul tehnic industrial
A Linie continu! groas!
Contururi !i muchii
reale v"zute
B Linie continu! sub#ire
B
1
- muchii fictive;
B
2
- linii de cot";
B
3
linii ajut"toare;
B
4
- linii de indica#ie;
B
5
ha!uri;
B
6
conturul sec#iunilor
suprapuse
B
7
linii de ax" scurte;
B
8
liniile de fund la
filetele v"zute;
C Linie continu! sub#ire
ondulat!

Linii de ruptur" n orice
fel de material;
D Linie continu! sub#ire n zig
- zag

-Linii de ruptur" pentru
desenele pe calculator;

E Linie ntrerupt! groas!
Contururi !i muchii
acoperite *
F Linie ntrerupt! sub#ire
Contururi !i muchii
acoperite *
G Linia punct sub#ire
G
1
- linii de ax";
G
2
urmele planelor de
simetrie;
H Linie punct mixt!
Trasee de sec#ionare
I Linie punct groas!
Indicarea suprafe#elor
cu prescrip#ii speciale
K Linie dou! puncte sub#ire
- P"r#i situate n fa#a
planului de sec#iune
-Pozi#ii intermediare !i
extreme ale pieselor
mobile;
Norme generale pentru reprezent!rile grafice industriale
2
* Pe acela!i desen se utilizeaz" aceea!i grosime de linie ntrerupt".

Pentru o trasare corect" !i estetic", n cazul liniei ntrerupte, liniei punct !i liniei dou"
puncte, lungimea segmentelor !i intervalelor dintre acestea trebuie s" fie uniform".
Linia punct !i linia dou" puncte ncepe !i se termin" cu segmente dreapt", iar
intersec#ia acestora se face, de asemenea, pe segmente de dreapt".

1.2 Formate standardizate

Formatul reprezint" spa#iul delimitat, pe coala de desen, pe care se realizeaz" un
desen de execu#ie, deci un desen la scar", n condi#ii de precizie !i acurate#e maxim".
Conform SR ISO 5457:1994, care reglementeaz" forma, dimensiunile !i elementele
formatelor, se pot utiliza 3 categorii de formate, dup" cum urmeaz":
I. Formate preferen#iale (formate de baz"), simbolizate cu A:
Simbol Dimensiuni (mm)
A0 841 x 1189
A1 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297
II. Formate alungite speciale;
III. Formate alungite excep#ional.

Formatele alungite se ob#in prin alungirea dimensiunilor pe una din direc#ii, cu un
multiplu ntreg din dimensiunea de baz" a laturii.
Formatele A0, A1, A2 !i A3 se pot utiliza cu oricare latur" drept baz". Dac" sunt
folosite cu latura mare, drept baz", sunt simbolizate cu X (format culcat). Dac" se folose!te
latura mic" drept baz", formatele au simbolul Y (format n picioare).
Formatul A4 se folose!te numai cu latura mic" drept baz" (Y).
Elementele grafice ale formatului sunt prezentate cu ajutorul figurii nr.1.

! Conturul pentru decuparea desenului are dimensiunile standardizate pentru fiecare
format n parte. Dup" contur se taie plan!a cnd este terminat".
! Chenarul se traseaz" cu linie continu" groas", n interiorul conturului standardizat, la
10 mm de acesta pentru formatele A4, A3 !i A2 !i, la 20 de mm n cazul formatelor
A1 !i A0.
! F!ia de ndosariere se reprezint" pe latura din stnga, ntotdeauna cu dimensiunile
20 x 297 mm, se traseaz" cu linie continu" sub#ire !i este marcat" la jum"tate (pe
n"l#ime) printr-un segment de dreapt" trasat cu linie continu" sub#ire.
! Reperele de centrare sunt segmente de dreapt" trasate cu linie continu" groas",
amplasate la mijlocul fiec"rei laturi. Ele pornesc de pe conturul standardizat !i
dep"!esc cu 5 mm, spre interior, chenarul. Acestea permit pozi#ionarea corect" a
formatelor n opera#iile de multiplicare sau micrografiere, (fig.nr.2).
! Reperele de orientare sunt triunghiuri echilaterale (reprezint" s"ge#i), plasate pe
latura de jos !i latura din stnga, peste reperele de centrare !i indic" pozi#ia
formatului pe plan!a de desen. Ele se traseaz" cu linie continu" sub#ire !i unul din ele
este orientat c"tre desenator, (fig.nr.2).
Norme generale pentru reprezent!rile grafice industriale
3
! Grada"ia metric# de referin"# se amplaseaz" sub chenar, pe latura de jos, la mijloc,
simetric" fa#" de reperul de centrare !i cel de orientare. Se traseaz" cu o linie a c"rei
grosime este de minim 0,5 mm, are o lungime de minim 100 mm !i se mparte n
dreptunghiuri care au o lungime de 10 mm !i o n"l#ime de 5mm, (fig.nr.2).
! Indicatorul se amplaseaz" n col#ul din dreapta jos al formatului, lipit de chenar.
! Unghiul de decupare al copiei (fig.nr.3) se reprezint" n cele patru col#uri ale
formatului. El are menirea de a u!ura opera#ia de decupare a copiei desenului
original. Unghiul de decupare se poate materializa fie sub forma unui triunghi
dreptunghic isoscel cu cateta de 10 mm, fie sub forma a dou" linii groase,
perpendiculare ntre ele de lungime 10mm !i grosime de 2 mm.
! Zona liber# este spa#iul cuprins ntre conturul pentru decuparea desenului !i chenar.
! Sistemul de coordonate (fig.nr.4) se deseneaz" n zona liber", de la formatele A2 n
sus. Lungimea dreptunghiurilor poate fi cuprins" ntre 25 !i 75 mm. Acesta permite
identificarea mai u!oar" a anumitor detalii din cmpul desenului.


Figura nr.1 Formatul. Elementele formatului.
Figura nr.2 Re#eaua metric" de referin#".
Reperul de orientare. Reperul de fixare.
Figura nr.3 Unghiul
de decupare
Norme generale pentru reprezent!rile grafice industriale
4


Pentru exemplificare se prezint", n figura nr.5, un
format A3Y, iar n figura nr.6 un format A4.


1.3 Indicatorul

Indicatorul serve!te la identificarea desenelor de execu#ie !i a modific"rilor operate pe
acestea. El se aplic" pe fiecare desen, respectiv pe fiecare din plan!ele ce l compun.
Indicatorul se amplaseaz", att pentru formatele tip X ct !i pentru formatele tip Y, n
col#ul din dreapta jos al formatului, lipit de chenar.
Standardul care stabile!te regulile de executare !i folosire a indicatorului este SR ISO
7200:1994. Acest standard prevede c" indicatorul este alc"tuit din mai multe dreptunghiuri
al"turate care conduc la formarea a cel pu#in dou" zone: una de identificare !i una de
informa#ii (pot exista mai multe zone de informa#ii, numite zone de informa#ii suplimentare).
Figura nr.4 Sistem de
coordonate
Figura nr.5 Formatul A3Y
Figura nr.6 Formatul A4
Norme generale pentru reprezent!rile grafice industriale
5
Este important de re#inut faptul c" fiecare institu#ie are libertatea de a construi propriul
indicator, cu condi#ia s" respecte regulile de ntocmire stabilite de standardul sus amintit.
n figura num"rul 7 prezent"m un model de indicator, iar n figura num"rul 8 se
exemplific" completarea unui astfel de indicator.


1.4 Scrierea tehnic!


Pentru nscrierea cotelor, simbolurilor sau textelor pe desenele tehnice se utilizeaz"
literele latine, grece!ti sau chirilice precum !i cifrele arabe sau romane. Standardul care
reglementeaz" aceast" problem" este STAS ISO 3098/14.
Se utilizeaz" dou" moduri de scriere: scriere cu caractere nclinate la 75 spre dreapta
!i scriere cu caractere perpendiculare fa#" de linia de baz" a rndului. Pe un acela!i desen sau
pe o aceea!i documenta#ie tehnic" se folose!te numai unul din cele dou" moduri de scriere.
Figura nr.7 Indicatorul
Figura nr.8 Exemplu de completare a unui indicator
Norme generale pentru reprezent!rile grafice industriale
6
n"l#imea literelor majuscule este cunoscut" sub denumirea de n#l"imea nominal# a
scrierii !i se noteaz" cu h. Acesta se exprim" n milimetri !i se alege din urm"torul !ir de
valori standardizate:
2,5 3,5 5 7 10 14 20
sau multipli de 10 ai acestor valori.
n ce prive!te grosimea liniei de trasare a caracterelor trebuie ar"tat c" exist" dou"
tipuri de scriere:
! Scriere tip A (scriere ngust"), cnd grosimea liniei de trasare este egal" cu (1/14)h.
Este folosit" de regul" pe desenele ce urmeaz" a fi microfilmate.
! Scriere tip B (scriere normal"), cnd grosimea linei de trasare este egal" cu (1/10)h.
Aceasta se recomand" a fi aleas" n mod curent.

1.5 Sc!ri de reprezentare

Desenele tehnice se execut" ntotdeauna la scar". Prin scara unui desen se n#elege
raportul dintre dimensiunile liniare m"surate pe desen !i dimensiunile reale ale obiectului
reprezentat.
Sc"rile de reprezentate se aleg conform tabelului num"rul 2.

Tabelul nr. 2 Sc"ri de reprezentare
M"rire 2: 1 20: 1
5: 1 50: 1
10: 1 100: 1
M"rime natural" 1: 1


Sc"ri
de:
Mic!orare 1: 2 1: 20 1: 200 1: 2 000 1: 20 000
1: 5 1: 50 1: 500 1: 5 000 1: 50 000
1: 10 1: 100 1: 1 000 1: 10 000 1: 100 000

n afara acestor sc"ri se mai admite folosirea urm"toarelor sc"ri cu destina#ie
special":
! 1: 2,5 cnd este necesar" folosirea complet" a cmpului desenului.
! 1: 15 pentru desen de construc#ii metalice sau navale.
! 1: 250, 1: 2 500 !i 1: 25 000 pentru planurile de h"r#i.

Scara de reprezentare se va alege astfel nct s" se ob#in" o reprezentare ct mai clar"
obiectului reprezentat.