Sunteți pe pagina 1din 3

oBIECTTvELE DE coMpETTTIVITATE ALE iNrnnpnrNDERII iN

coNrnxrul

rxovARrr

exigenlelor Crearea qi comerciahzatea cu succes a noi produse care sd corespundd confruntd se care cu problemd consumatorilor, teprezintd in prezent cea mai importantd managerii intrePrinderilor. pe fondul intensificdrii competiliei globale qi a tendin{ei de personalizare a cerin{elor unei anumite nevoi a consumatorilor, comprimarea peritadei ae timp intre perceperea aceste nevoi, a devenit consumatorilor pi momentul lansdrii unui nou produs care sd satisfacd principala caracteristicd a mediului de afaceri' Intr-o erd dominat6 de tehnologii, pe fondul accelerdrii ritmului schimbdriior iar "time-to-market" devine un tehnologice, timpul devine o importanta-armi competitivd, astfel: indice d-e performanli pentru majoritatea industriilor, t5-8 ani pentru lansarea unui nou model de aeronav[; .18-24 de luni pentru lansarea unui nou model de autoturism;

o4-6lunipentrulansareaunuinoumodeldecalculator. pot fi sintetizate de Principalele tendin{e manifestate in prezent la nivel mondial din ce in ce mai mult pe oferta de intensificarea concurenlei, lupta concurenliall bazindu-se clien{ii solicitd produse noi produse de calitate la preluri'cdt mai reduse, in condiliile in care produselor devine din ce in ce la intervale de timp din ce in ce mai scufie, ciclul de viald al din ce in ce mai rapid mai scurt, competi{ia se extinde la nivel global, concuren{ii adoptd ce mai accelerat' noile tehnologii qi t'otul pare a evolua intr-un ritm din ce in pielei a devenit principalul c-erinlelor rapid capacitateaunui producdtor de a raspunde cerinJelor pie{ei devenind un factor critic al s.,ccesrl.,i, viteza de reac{ie fala de modificarea decat existenia unei capacitSli factor mult mai importani in oblinerea avantajului competitiv de excepfie' tehnologice mari de prelucrare, u ro4.i de lucru ieftine sau a unor dotdri o caracteristicd ce Abilitatea de a reacliona rapid la modificdrile mediului reprezintd unei intreprinderi, in special in condi{ionea zE din ce in ce mai mult competitivitatea de produc{ie sunt scurte' qi domeniile in care rata schimb[rilor tehnologice e ridicatd ciclurile resurselor' multe Astfel, intr-o perioadd de accentuare ; constrdngerilor de natura a noilor dezvoltare de ritmului intreprinderi sunt confruntate cu nevoia de accelerare a produse intr-un mediu cu o competitivitate ridicatd' piala cu un nou produs sau.un nou model de produs care satisface A fi primul pe ^atrige dupd sine evidente avantaje, cum ar fi: exigenlele clienlilor . delinerea unei imporlante cote de piafd, oportunitatea de a stabili prelul, a obline profituri de monopol gi de u r"dlu.. prelul produsului inainte de pdtrunderea cd primii doi concurenlilor pe piu1a. Statisticile realtzate in ultimii ani aratd' piald' producdtori care lanseazd un produs nou acapareazdS0o/o din . ;xistenla unei perspective mult mai obiective asupra pielei;
sporirea qanselor succesului comercial; punct de vedere reducerea riscului de a dezvoha un produs invechit din tehnologic, cu o atrac{ie a pie{ei redusd; . avantaj je oferite de curbade invdJare qi o satisfac{ie sporitd a clientilor; aferente dezvoltdrii' ' reducerea costurilor a tdrzie pe pia!6 poate induce importante penalizdri de pdtrundere parle, Pe de alt| in special in domeniile in care ciclul natura unei cote d" piala ii a.rn"i profitabiliiafl reduse, a ciclului de via{d al de viald al produsului este scurt. Pe fondui reducerii aicentuate costurile cercetlrii-dezvoltdrii in produselor, perioada de timp disponibili pentru a transforma

'.

de anu lecupela cerinlele pielei antreneazd riscul faJd.de lentd reaclie o reduce: proflt se noiior produse qi tehnologii' nicicdnd eforturile uio"ui" cercetdrii-d.^oftutii pe pia{d nu'este de i impofia't\d vitald' Chiar qi in situaJiile in care a.l;';*tt to"'tit"i un avantaj' Abilitatea de a controla abilitatea de a fi,,rapid" sau,,opottunl'nJ"'" fi p.ivita ca un important factor de competen!6' sursd vitezadezvoltdrii pr;f,;"i;ipouil cerinlele pielei devine astfel o importantd f"tt;t reac{ie de timpului Scurlarea ni"a mult mai ridicate decit cele l"n"ficiill avantaje de reducerea alocdr'or pentru "o*p"tJie a.^-r"*"t*e-dezvoltare, costur'or reduceria prin objinute vAnzdrilor' produJli" ;; chiar plin creqterea volumului investi{ii, ,.drr""r". "osturilor de trebuie ca' in condilii de pentru a-qi men{ine pozilia con.rrrenliat[, o-intrep'inattt decdt servlclile lntr-un ritm mai accelerat p.oatt"ft li inoveze sd-gi eficien{d sporitd,

"btfi";;;;;iturt

intreprinderi::,""":#Jilllr"

de afaceri au avut drept pour" considera cd modificdrile mediului intr-o^ competilie ax.ard pe avantajele consecin{' transformarea iuptei concurenliale p",formante 6azdndu-se pe abilitatea progresului tehnoio^gi ruc""sul l";;;^triior. qi servicii de calitate la pre{uri acceptabile' acestora de a oferi in?i*"u "o.,",rr""til"i;;;;se capabile sn;?ti'*ifuills*lo1"ol|1";f,Tl.uru o. .ruror*. u u..r,oru. .or,.'r ,i n'ud"l-d* unei intreprinderi

o..rorruliru.. u performante.

to"tpffiut"

" lace agteptdrile qt t,_.t ^^^^ni+o+aq acestuia de a satts Calitatea produsului reprezintd capacitatea clienlilo^r' ,:1 r^^ .^-^r,,.ornr qoca<t'noate avea doud expresii diferite: lnceeacepriveqtecalitateaproduselor'aceastapoateaveadou6exprel caracteristici superioare ale . un pioiect de inaltd performan{ d care se ,efera la pro dusului ; v ttezd,qi si guranf d in func{ionarea pro dusului, durabilitat" r";;;;;, tui. noul produs indeplineqte . consecventa ."- *aroard gradul i"n
calitatea produsului, adica
repreztntd timpur o"."il""jl"T,'ltfJ#il"it"ir"u"r"!", pentru p'oi"cta'ea' dezvoltarea'
pe-ri,oada

total aferent oblinerii


producfa
qi

de timp necesari

iun'u"u
trei

ptJ;*ffiJ::t;Tfi:flistate,

poate durata de elaborare a produselor

fi privitd din

PersP.ectlrt#*'j:'

dintre momentul ,rrrrur. scurt, acesta reprezentand perioada, industrial' aceastd in bomeniul recep{iondrii qi cel al onordrii unei iomenzi' produsului
este cunos.";t perioadd ^depinde

r;

denumirea de timp de elaborare a

9i

de compiexitatea acestuia'

olivrarealatimpmdsoardfrecvenlacucaleserespectdtermenuldelivrare la timp .u fiittd.gon$erea comenzilor stabilit. producdtorii -ar"*a livrarea de la clienli' considerdnd ca termen in totulul comenzilor primite
onorate la valoare-obiectiv o pondere de 95'/o'

ovitezadezvoitdriimdsoardperioadanecesarlintroduceriiunuinouprodus'

otiective de competitivitate vrleza Majoritatea intreprinderilor adopid drept dezvoltirii qi timpul de livrare scurt' da1 in efectiv af erent ob{inerii acelui produs, total este.costul produsului Costul pia{' la beneficiarul acestuia. intr-o
acelaqi timp,

produsului' cuprinsd intre generarea ideii qi fablicalea

produsului profitul afeient oblinerii unui produs va determina eiecliv totaf .ort.rlrri competitivd, -uri-,o"u producltorului,fiindastfelunelementfundamentalalsuccesuluiafacerii' produsului poutt fi privita din doud puncte de vedere:

po;im-ilcostul r"".lr*arii

Flexibilitatea

personahzarea produsului reprezintd, abilitatea de a satisface nevoile unice ale fiecdrui client prin modificarea proiectelor de produs. in mod tipic, personalizarea implicd un anumit grad de flexibilitate a sistemului de fabrica{ie pentru a face fa[d. nevoilor specifice ale clienlilor qi modificdrilor in ceea ce priveqte proiectele produselor. . flexibilitatea volumului de produclie se referd la abilitatea de a creqte sau reduce rapid ritmul producliei, in func{ie de fluctua}iile cererii. Flexibilitatea volumului de produclie este o caracteristicd imporlantd a sistemelor de producJie care adesea sprijina reahzarea celorlalte obiective de competitivitate: vrteza dezvoltdrii sau timpul de livrare scurl. La nivelul intreprinderii pot fi identificate noud obiective de competitivitate, grupate in cele patru mari categorii: calitate, timp, cost, qi flexibilitate. Obiective de competitivitate de natura calitdlii produselor: o Proiect de inaltb performanld; . Calitate consecventd - respectarea specificaliilor proiectului; Obiective de competitivitate de natura timpului: . Timp de livrare scurt; . Respectarea termenului de livrare; o Dezvoltare rapidd a produsului; Obiective de competitivitate de natura costului produselor: o Costuri de produclie reduse; o Costuri de funclionare reduse; Obiective de competitivitate de natura flexibilitalii produselor: o Personahzareaproduselor; o Flexibilitatea volumului de produc{ie. Obiectivele de competitivitate sunt in egald mdsurd importante pentru succesul unui nou produs qi, la o primd considerare in cadrul unui proces de inovare tehnologicd, atingerea unuia dintre obiective parc a acliona in detrimentul realizdrii celorlalte. Astfel, reducerea costului poate fi oblinuta prin utilizarea unor materiale mai ieftine, dar aceasta poate reprezenta o reducere a performan{elor gi in consecinJ[, o reducere a calit6{ii. O reducere a timpului total de oblinere a produsului poate fi atinsd prin reducerea restricJiilor in cadrul procesului de proiectare qi dezvoltare a produsului, ceea ce se va conqetiza in reducerea calitalii. Calitatea unui produs ar putea fi imbundtd{itd prin creqterea perioadei de timp alocatd stadiului dezvoltarii dar aceasta va avea drept urmare creqterea timpului qi a costului aferente dezvoltarii produsului. Personalizarea produsului antreneazd o cregtere a costului gi a duratei de elaborare a acestuia. Intensitatea concurenfei in cadrul mediului de afaceri, precum gi incercdrile de supravieJuire a intreprinderilor nu permit neglijarea nici unuia dintre aceste obiective, esenla luptei concurenliale impun6nd luarea in considerare simultan a tuturor obiectivelor. in acest context, inovarea tehnologicd poate fi consideratd ca fiind o parte a strategiei de reahzare a obiectivelor de natura calitdlii, a costului, timpului qi a flexibilitdlii, noile aborddri ale procesului de creare a noi produse permildnd oblinerea unor produse noi personahzate, de calitate ridicatd, la un cost mai mic qi intr-un interval scurt de timp. intreprinderea care va obline un mix al obiectivelor de competitivitate superior fald de cel al concurentilor sdi, va de{ine avantajul competitiv.