Sunteți pe pagina 1din 77

MEDICIN SPORTIV

INTERRELAIA ORGANISMULUI UMAN- EFORTUL FIZIC (SPORTIV)

Cursul 1
1. Definiii
2. Efortul sportiv stimul adecvat 3. Efortul sportiv factor de stres 4. Parametrii eforturilor sportive 5. Controlul medico-sportiv 6. Anamneza medico-sportiv !. Avizul medico-sportiv "n vederea eviden#ierii acestei interrela#ii se impune$ precizarea con#inutului celor doi termeni implica#i% or&anismul uman 'i efortul fizic (sportiv). *r&anismul uman reprezint un sistem +ipercomple,$ inte&rativ$ care reune'te aparate 'i sisteme$ cu func#ii distincte$ ce e,prim ca rezultat unitatea dintre sfera fizic (somatic 'i ve&etativ ) 'i cea psi+ic 'i implicit$ adaptarea la condi#ii e,terne. *r&anismul uman se caracterizeaz prin% - structurare - unitatea fundamental a oric rui or&anism o reprezint celula- or&anizare - structurile 'i ultrastructurile or&anice formeaz o ierar+ie comple, $ .n care interrela#iile fac ca ansam/lul s fie mai mult dec0t suma p r#ilor componente- dinamic .n timp - lumea vie 'i deci 'i or&anismul uman se transform .n permanen# - capacitatea de reproducere 'i unicitate - caracterele morfolo&ice$ caracteristicile fiziolo&ice$ reactivitatea la efort$ performan#ele o/#inute etc.$ reprezint date stricte specifice unui individ$ elemente determinate par#ial de pro&ramul &enetic ce controleaz o mare varietate de procese care conduc la cre'tere$ dezvoltare$ comportamentul uman .n &eneral.

1n element important .n ceea ce prive'te or&anismul$ 'i anume rela#ia /iunivoc structur func#ie au determiant de-a lun&ul timpului dou tipuri de atitudini% - speciali'tii interesa#i de aspectul structural al fenomenului eviden#iaz diferen#ele .ntre indivizi$ particularit #ile distincte ale acestora- speciali'tii interesa#i de aspectul func#ional$ vor afi'a o dorin# de a e,perimenta$ de a decela ceea ce indivizii au .n comun .n dinamica proceselor fiziolo&ice. Astfel$ spiritului analitic sensi/il la diferen#ele structurale i se opune spiritul sintetic care caut unitatea func#ilor. 1n studiu complet al or&anismului uman$ va utiliza no#iunea de 2nivele de inte&rare3 care va dep 'i viziunea divizat . 4a fiecare dintre aceste nivele va coe,ista o dialectic a sturcturii 'i a func#iilor$ opuse$ dar de nedisociat. 5ac structura relev aspectul static$ func#ia pune .n discu#ie apectul dinamic$ procesual al unei unice realit #i. *r&anismul sportivului este un sistem dinamic +ipercomple, an&renat .n totalitate (somatic$ func#ional$ psi+ic) .n efortul din procesul de pre& tire. 1. 5efini#ii Provenind de la fran#uzescul 2effort36 sfor#are$ termenul de efort fizic .n sport prime'te o serie de accep#iuni determinate de forma#ia celui care formuleaz defini#ia. Efortul fizic este o stare opus repausului$ realizat prin contrac#ii ale musculaturii striate (5emeter A. 17!!). Efortul fizic semnific o activitate voluntar sau involuntar a unui or&an$ se&ment sau a intre&ului or&anism$ .n scopul dep 'irii randamentului o/i'nuit. 5in punct de vedere ener&etic$ efortul fizic este o transformare a ener&iei c+imice .n ener&ie mecanic . 5in perspectiva psi+olo&ic efortul fizic .n sport$ reprezint o conduit de mo/ilizare$ concentrare$ accelerare a for#elor fizice 'i psi+ice .n cadrul unui sistem cu autore&la8 con'tient 'i incon'tient implic0nd o anumit finalitate ce se caracterizeaz prin focalizare a resurselor fizice$ psi+ice$ intelectuale (Popescu-9eveanu P. 1777). Efortul fizic .n sport reprezint o repeti#ie sistematic de ac#iuni motrice$ ce are ca o/iectiv ameliorarea performan#ei$ f r modific ri morfolo&ice evidente. (:ollmann 'i :etitin&er 17;<).

"n fiziolo&ia efortului$ sensul cuv0ntului efort este considerat sinonim cu termenul de travaliu pentru a denumii lucrul mecanic prestat de su/iect. =orma metodic (teoretic ) de aplicare a efortului fizic este e,erci#iul fizic. Efortul fizic .n sport provoac o serie de pertur/ ri .n or&anism ce afecteaz marile func#ii$ adaptarea aparatelor 'i sistemelor fiind dependent de natura efortului. Pentru studiul fiziolo&iei efortului$ intereseaz acel efort solicitant care prin parametrii s i (intensitate$ volum$ durat $ densitate$ comple,itate) o/li& or&anismul s reac#ioneze intens 'i &eneralizat. Prin caracterul s u de stres$ efortul sportiv modific +omeostazia$ astfel .nc0t foarte mul#i parametrii func#ionali .'i modific valorile pentru un anumit timp la nivele mult superioare celor de repaus.

. Ef!"#$% &'!"#i( ) &#i*$% +,e-(+#


5in punct de vedere /iolo&ic$ efortul sportiv este un stimul$ un e,citant adecvat$ deoarece% - o/li& or&anismul s r spund prin manifest ri electrice$ c+imice$ mecanice$ termice (/iocuren#i$ lucru mecanic$ c ldur )- se adreseaz or&anismului uman c ruia .i modific +omeostazia$ o/li&0ndul ca pentru un anumit timp$ parametrii fiziolo&ici$ /ioc+imici s .'i comute nivelul la alte valori- c0nd este /ine dozat (conform principiilor fiziolo&ice 'i metodice ale antrenamentului) corespunz tor particularit #ilor individuale 'i nivelului de pre& tire$ conduce la modific ri$ acumul ri cantitative 'i calitative$ ce vizeaz o/#inerea performa#ei ma,ime prin atin&erea st rii de supracompensa#ie.

.. Ef!"#$% &'!"#i( ) f+-#!" ,e &#"e&


5in punct de vedere /iolo&ic$ efortul sportiv este un factor stresant$ .n situa#ia c0nd acesta solicit mecanismele de adaptare (:ans >el?e 1736). Eforturile repetate$ .n cadrul antrenamentului sunt permanente solicit ri de adaptare$ la un nivel mereu superior$ fapt ce va conduce la starea de antrenament 'i la forma sportiv . "n cadrul efortului sportiv$ or&anismul sufer o du/l solicitare% - fizic respectiv a sferei somatice 'i ve&etative component somatic a stresului-

- psi+ic $ emo#ional componenta psi+ic a stresului. 5eci$ or&anismul .n efort se afl .ntr-o solicitare &eneralizat (sfera somatic $ ve&etativ $ psi+ic ). *r&anul esen#ial care efectueaz efortul$ deci realizeaz lucru mecanic este mu'c+iul sc+eletic$ unic .n ceea ce prive'te amploarea proceselor meta/olice .n timpul efortului. "n acest sens Asmussen (1757) citeaz amplific ri ale proceselor meta/olice musculare de p0n la 5< ori fa# de repaus Aceast stare creeaz un consum de o,i&en m rit de apro,imativ 3< de ori fa# de repaus$ precum 'i amplificarea elimin rilor de c ldur 'i a produ'ilor de cata/olism. "n acela'i timp o serie de or&ane .'i vor amplifica activitatea .n vederea sus#inerii la capacitatea ma,im a presta#iei% - sistemul cardiorespirator 'i s0n&ele care furnizeaz 'i transport o,i&enul necesar #esuturilor active- aparatul e,cretor renal 'i e,trarenal care elimin de'eurile cata/olice- sistemul nervos care comand $ re&leaz $ inte&reaz 'i adapteaz su/sistemele or&anismului la solicitarea impus - sistemul endocrin care prin produ'ii s i +ormonii$ prelun&e'te 'i poten#iaz ac#iunile sistemului nervos. :ormonii mo/ilizeaz din depozite su/stan#ele ener&etice iar dup efort$ contri/uie la refacerea lor- sistemul di&estiv a c rui activitate este important cu mult .naintea efortului propriu-zis$ c0t 'i dup efort$ furnizeaz or&anismului principiile alimentare ce vor fi folosite .n scop ener&etic$ plastic 'i func#ional. Ener&ia c+imic a nutrimentelor este transformat .n ener&ie mecanic .n timpul efortului. Elementele anterior men#ionate demonstreaz rela#ia /iunivoc .ntre or&anism 'i efort. Astfel$ activitatea aparatelor 'i sistemelor face posi/il desf 'urarea efortului$ iar acesta la r0ndul s u$ modeleaz func#iile acestora .n sens de dezvoltare$ perfec#ionare$ recuperare. Aceast interrela#ie prezint particularit #i evidente la nivelul educa#iei fizice 'i a antrenamentului sportiv.

/. P+"+*e#"ii ef!"#$"i%!" &'!"#i(e


Parametrii esen#iali ai efortului de care depinde influen#a acestuia asupra defieritelor or&ane 'i sisteme ale corpului omenesc 'i prin aceasta asupra celor dou tipuri ale capacit #ii de efort (anaero/ 'i aero/ ) sunt% volumul$ intensitatea$ durata$ densitatea 'i comple,itatea. @olumul efortului reprezint cantitatea total de lucru mecanic efectuat$ fiind sinonim cu termenul de travaliu total din fizic . El poate fi m surat prin unit #i de lucru mecanic$ dup formula% 4m 6 =,d$ .n care 4m 6 lucru mecanic (A&m)- = 6 for# deplasat (A&)- d 6 distan#a (m). @olumul efortului poate fi determinat 'i indirect prin .nre&istrarea continu a consumului de *2 din timpul efortului 'i sta/ilirea ec+ivalentului mecanic al acestuia. (1 litru *2 6 42! A&m). @olumul efortului constituie un parametru important pentru cre'terea capacit #ii de efort (aero/ 'i anaero/ ). Aprecierea volumului efortului prin num rul de ore efectuate este eronat (.n cazul orei sunt cuprinse 'i e,puneri teoretice$ analize etc.). Bntensitatea efortului reprezint cantitatea de efort (lucrul mecanic$ travaliul) efectuat .ntr-o unitate de timp$ fiind sinonim cu termenul de putere din fizic . Ea poate fi apreciat dup formula% P 6 4mCt$ .n care P 6 putere (Datt$ A&m$Csec)$ 4m 6 lucrul mecanic (A&m)$ t 6 timp (sec.). "n orice activitate fizic nivelul performan#ei va depinde .n special de putere 'i nu de travaliu. "n practic $ pentru aprecierea ei se recur&e la diverse metode% - viteza de deplasare 6 spa#iuCtimp (aler& ri$ ciclism$ .not$ etc.)- tempoul de lucru 6 num rul de ac#iuni pe unitatea de timp (/o,$ 8udo$ scrim $ lupte$ etc.) - num rul de e,ecu#ii te+nice .n unitatea de timp (8ocuri sportive). Bntensitatea efortului (puterea) este o caracteristic a efortului 'i tre/uie diferen#iat de solicitarea or&anismului care reprezint o caracteristic a or&anismului. >olicitarea or&anismului se apreciaz prin nivelul func#ional atins .n timpul efortului 'i e,prim pre#ul /iolo&ic pl tit de or&anism pentru a face fa# cerin#elor impuse de efort.

>olicitarea are un caracter individual$ fiind dependent de nivelul capacit #ii de efort- pentru aceea'i intensitate (treapta de efort)$ nivelul solicit rii or&anismului este diferit. 5urata efortului reprezint perioada de timp .n care or&anismul presteaz un anumit efort. 5e cele mai multe ori durata efortului nu corespunde cu durata unei lec#ii de antrenament sau a unei competi#ii. 5ensitatea efortului reprezint raportul dintre durata efortului 'i durata pauzei ce urmeaz dup acesta- se e,prim .n cifre$ procente sau frac#ii. 5ensitatea efortului constituie un parametru al &radului de solicitare a or&anismului. 5ac densitatea este mic (pauze mari) eforturile nu sunt solicitante$ or&anismul se poate reface complet$ f r a-l o/li&a s -'i mo/ilizeze rezervele pentru adaptare. 5ac densitatea este mare$ refacerea este incomplet $ se acumuleaz o/oseala$ ceea ce influen#eaz ne&ativ starea func#ional a or&anismului. 5ensitatea efortului constituie o posi/ilitate de a mo/iliza rezervele func#ionale ale or&anismului$ astfel .nc0t$ dozat cu pricepere poate contri/ui la cre'terea capacit #ii de efort. Comple,itatea efortului reprezint num rul de acte motrice efectuate simultan .n timpul unei activit #i fizice la care particip diverse structuri (patina8 artistic$ &imanstic $ .not sincron). Activit #ile motrice comple,e sunt coordonate de sistemul nervos central. 5e aceea$ cu c0t este mai mare comple,itatea activit #ii motrice$ cu at0t cre'te 'i solicitarea or&anismului mai ales a sistemului nervos central$ determin0nd instalarea o/oselii &enerale. "n sc+im/$ comple,itatea nu are repercursiuni prea mari asupra pre#ului ener&etic pl tit de or&anism pentru efectuarea lui. Bnfluen#a comple,it #ii asupra capacit #ii de efort este nesemnificativ .n compara#ie cu ceilal#i parametri ai efortului.

0. C!n#"!%$% *e,i-!-&'!"#i(
Controlul medical poate fi ini#ial (caracter de selec#ie) 'i periodic$ la 4 sau la 6 luni$ dup caz (loturile na#ionale efectueaz acest control la 4 luni dup o metodolo&ie special a Bnstitutului 9a#ional de Eedicin >portiv )$ control care atest starea prezent 'i eviden#iaz evenimentele medicale 'i sportive$ care au loc de la controlul medical anterior. Controlul medico-sportiv se efectueaz .n unit #i de specialitate$ .ncadrate 'i dotate corespunz tor 'i poate avea loc .n 3 ipostaze% a) control medico-sportiv ini#ial. Acesta are un caracter de selec#ie medico-/iolo&ic pentru sport 'i folose'te urm torii indicatori% anamneza medico-sportiv - dia&nosticul st rii de s n tate (aten#ie la tare$ sec+ele 'i malforma#ii con&enitale)- dia&nosticul &enetic de se,- evaluarea dezvolt rii fizice- evaluarea func#ional . Fre/uie s diferen#iem un control medico-sportiv ini#ial pentru acordarea avizului medico-sportiv de practicarea educa#iei fizice 'i sportului de un control medicosportiv cu un caracter de selec#ie sportiv . Astfel un copil poate fi apt de a practica educa#ia fizic 'i sportul$ dar nu .ntrune'te condi#iile minimale pentru a fi selec#ionat .ntro anumit &rup sportiv . /) control medico-sportiv periodic. Are rolul de a aduce la zi datele medicale 'i sportive. Acest control are urm toarele componente% anamneza medico-sportiv dia&nosticul st rii de s n tate (e,amene clinice 'i paraclinice)- dia&nosticul &enetic de se, (formula cromozomial ) dac nu s-a efectuat anterior- evaluarea dezvolt rii fizice (nivelul dezvolt rii fizice$ compozi#ie corporal $ for#e musculare 'i indicii de for# $ mo/ilitate$ tonus muscular)- evaluarea func#ional (evaluarea func#ional cardiorespiratorie$ endocrino-meta/olic $ neuro-psi+ic $ neuro-muscular )- evaluarea capacit #ii de efort (anaero/e alactacide$ anaero/e lactacide$ aero/e)$ a capacit #ii de anduran# 'i a capacit #ii de refacere. Fo#i ace'ti parametrii tre/uie interpreta#i .n func#ie de perioada de antrenament$ momentul o/iectivului de v0rf sportiv c0t 'i .n dinamica fa# de e,amenele anterioare sau de unele investi&a#ii la locul de antrenament al sportivului. Foate aceste date (cantitativ 'i calitativ) se vor re& si .n avizul medicosportiv.

c) control medico-sportiv cu caracter de e,pertiz medico-sportiv . "n sportul contemporan at0t de .nc rcat din punct de vedere competi#ional se a8un&e adesea la situa#ia .n care sportivii de mare valoare sau ec+ipe la 8ocuri de asemenea de mare valoare nu mai dau randamentul scontat$ f r cauze evidente. "n aceste situa#ii antrenorul .mpreun cu medicul sportiv solicit o e,pertiz medico-sportiv privind nivelul sano&enetic$ starea func#ional 'i capacitatea de efort$ &radul de antrenament cu scopul de a eviden#ia eventualii factori limitan#i ai performan#ei 'i a ac#iona pentru amendarea lor 'i cre'terea randamentului sportiv. * aten#ie deose/it .n astfel de ocazii nedorite tre/uie acordat investi&a#iilor neuro-psi+ice 'i endocrino-meta/olice.

1. An+*ne2+ *e,i-!-&'!"#i(3
*rice e,amen medico-sportiv .ncepe cu o anamneza am nun#it . Aceasta are dou componente% anamneza &eneral (antecedente +eredo colaterale 'i personale$ fiziolo&ice 'i patolo&ice)$ care nu se deose/e'te de anamneza practicat .n medicina clinic 'i o parte special $ anamneza medico-sportiv propriu-zis care sintetizeaz evolu#ia medical .n str0ns corela#ie cu medicina sportiv . E,amenul medico-sportiv$ .n func#ie de o/iectiv$ este de dou feluri% cel ini#ial$ la selec#ie 'i cel periodic cu ocazia circuitelor medico-sportive. "n cadrul anamnezei ini#iale vom c uta s eviden#iem istoricul medical al copilului$ eventuale tare sau sec+ele or&anice 'iCsau func#ionale$ motiva#ia pentru sport$ motiva#ia p rin#ilor$ dac .n familie au fost sau sunt sportivi$ etc. "n cadrul acestei anamneze vom include 'i un dialo& cu p rin#i pentru a re#ine orice element$ care ar putea influen#a activitatea viitoare a sportivului. "n ceea ce prive'te anamneza medico-sportiv periodic aceasta se a,eaz net pe dou aspecte% evolu#ia medical de la ultimul control medico-sportiv p0n la zi 'i evolu#ia sportiv (.n cele mai mici detalii) ale aceluia'i interval o asociere .ntre evolu#ie sportiv 'i cea medical prin prisma reflect rii acesteia .n viziunea sportivului. A9AE9EGA EE5BC*->P*HFB@I

9umeleJJJJJJJPrenumeleJJJJJJJJJ.>e, E(=) 5ata na'terii% anul$ luna$ ziuaJJJ.localitatea JJ>tare civilaJJ

>portul JJJJJJJPro/a (postul)JJJJJClu/JJJJ Antecedente Medicale: A.:.C.(t/c$ /oli de inima$ dia/et$ :FA$ cancer$ ulcer$ reumatism) tataJJJJJJJJJJmamaJJJJJJJJfra#i Personale: a) =iziolo&ice (na'tere$ dezvoltare$ menstra)JJJJJJJJJ. /) Patolo&ie (/oli$ accidente$ opera#ii)JJJJJJJJJJJ c) */iceiuri alimentare (preferin#e pt.% carne$ &r simi animale$ pr 8eli$ dulciuri$ ve&etale etc.) >c+im/ ri .n o/iceiuri alimentare de ce JJJJJJJc0ndJJJJJJJcu ce alimenteJJJJJJJ Condi#ii de via# 'i munc (locuin#a$ felul 'i locul muncii$ munca .n ture etc.) JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Sportive: Prima form de educa#ie fizic JJJJJJJ 5e la ce v0rstaJJJJJJJJ.>porturi practicate de pl cere 'i c0t timpJJJJJJJ.. Cu antrenor sau f r JJJJJJJJJ >porturi de performan# (de la ce v0rst )JJJJJJJJJJ 5ac este component al lotului de 8uniori$ tineret$ seniori 'i de c0nd%.. Evolu#ia performan#elorJJJJJJJJJJJJJJJJJ Cea mai /un performan# (cm$ & sec. data - locul)JJJJJJ @ec+imea .n sportul de performan# JJJJJJJJJJJJ >itua#ia actual % Etapa de pre& tireJJJJJJJJ.. 9r. antr. pe s pt. JJJJ @olum (ore)JJJJJBntensitate(K)JJJ.Cost0nd din% P=L$ P> Fe+nic$ tactic. >e pune accent pe% JJJJJ.J..Cum se suport efortul .n antrenamentJJJJJJ..Bn competi#iiJJJJJJJ Cum o/#ine forma sportiv % u'or$ mediu$ &reu. >tarea de start% &ata de start$ spa#iu de start$ fe/ra de start. 1ltimul antrenamentJJJJ

*/iectivul de performan# principal al sezonuluiJJJJJJJ */iective intermediareJJJJJJJJJJJJJJ >tarea prezent % Acuze su/iectiveJJJJJJJJJJJJ Pofta de antrenament JJJJJJJJJJapetitulJJJJJ >omnul% cantitativ (ore)JJJJJJcalitativJJJJJ Ful/ur ri de somnJJJJJJJJ.de c0ndJJ Alte tul/ur ri (comportament)JJJJJJJJJJJJJ A9AE9EGA PEH*5BCI nrJJ5ata% anul J.lunaJJziuaJ Cea mai /un performan# o/#inut de la ultimul controlJJJJ 5ac a o/#inut forma sportiv JJJJJ.Accidente$ .m/oln viriJ Etape de pre& tireJJJJJJ..nr. antr. pe s ptJJJJJJJ @olum (ore)JJ.Bntensitate (K)JJJConst0nd din JJJJJ Pune accent pe% P=L P> Fe+nic - FacticJJJJJJJJJ. Cum suport efortulJJJJ.pofta de lucruJJJapetitJJJJ >omnul% cantitativJJJJJJCalitativJJJJJJJJJJ Ful/ur ri de somnJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.. Alte tul/ur riJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ... Adaptare .n cantonament$ altitudine$ diferen#e mari de fus orarJJ Et. de tranzi#ie (refacere - recuperare)JJJJJJJJJJJJ. */iectiv principalJJJJJJJ.1ltimul antrenamentJJJJ. Alte o/serva#iiJ.J

4. A(i2$% *e,i-!-&'!"#i(
Avizul medico-sportiv reprezint un document cu valoare medico-le&al $ care este ela/orat de medicul sportiv .n urma controlului medical. Acest aviz medico-sportiv confer sportivului dreptul de a participa la antrenamente 'iCsau competi#ii$ riscul unor eventuale incidente .n timpul efortului sportiv fiind astfel preluat de medicul sportiv$ care a eli/erat avizul respectiv. Foate datele cifrice 'i calitative o/#inute .mpreun cu interpretarea acestora se re& sesc .nserate .n Avizul medico-sportiv. Avizul medico-sportiv are dou p r#i% 1. 5ia&nostic2. Bndica#ii contraindica#ii. Partea de dia&nostic se refer la% starea de s n tate$ nivelul dezvolt rii fizice$ starea func#ional 'i capacitatea de efort. "n su/solul fiec ruia din aceste dia&nostice se face o/li&atoriu urm toarele referiri par#ial conclusive% nivel corespunz tor$ necorespunz tor$ cerin#elor pro/ei (sportului) 'i etapei de pre& tire. Prima parte dia&nostic se .nc+eie cu o ru/ric $ aprecieri metodice$ care fac le& tura dintre sport 'i medicina sportiv . Partea a doua a avizului medico-sportiv$ intitulat indica#ii-contraindica#ii va cuprinde% indica#ii medicale 'i indica#ii (recomand ri) metodico-medicale referitoare la calit #ile fizice de /az 'i la unele mi8loace de introdus .n antrenamente pentru ameliorarea acestora- la unii indicatori fizici (e,. &$ for#ele musculare etc.) a unor mi8loace de ameliorare a acestora pentru a ne apropia de nivelul formei sportive- aten#ie la L. optim de concurs- .n continuare se dau indica#ii (recomand ri) privind alimenta#ia$ medica#ia$ refacerea 'i pre& tirea /iolo&ic de concurs. 5ac este cazul la recomand ri medicale se pot da indica#ii privind ameliorarea unor deficien#e fizice$ care pot avea r sunet ne&ativ asupra performan#ei sau asupra s n t #ii$ .n timp. Avizul medico-sportiv se .nc+eie cu concluzii% APF sau B9APF (temporar sau definitiv$ .nsa numai .n urma unei e,pertiz ri 'i a ela/or rii unui aviz medico-sportiv de c tre comisia de e,pertiz ) 'i data de vala/ilitate a avizului (e,. p0n la J.). Pe /aza acestui aviz unit #ile de medicin sportiv aplic pe carnetul de le&itima#ie sportiv la ru/rica control medical num rul avizului 'i vala/ilitatea acestuiamen#ion m .nc o data ca .ntrea&a responsa/ilitate .n caz de accidente revine antrenorilor 'i medicilor$ care au permis participarea sportivilor la antrenamente sau competi#ii f r viza medical la zi.

5e asemenea o responsa/ilitate la competi#ii revine 'i ar/itrilor$ care tre/uie s controleze carnetele de le&itimare ale sportivilor .nainte de a permite participarea la competi#ii a sportivilor$ care nu prezint viza medicala la zi .n carnet de cadrele medico-sportive autorizate. Bn ultimele decenii moartea su/it pe terenul de sport nu mai este o raritate. At0t .n #ara noastr c0t 'i pe plan mondial (.n iulie 2<<1$ 3 8uc tori de fot/al american mor pe teren la antrenamente .ntr-o s pt m0n ) frecven#a acestor accidente cre'te .n concordan# cu cre'terea antrenamentelor 'i a competi#iilor 'i a condi#iilor de dificultate .n care acestea au loc (stare de o/oseal $ factori de mediu neprielnici$ violente$ etc.). 5e aceea medicii sportivi$ dar nu numai ei (.n e&al m sur sportivii$ antrenorii$ conduc torii sportivi) tre/uie s acorde importan#a 'i responsa/ilitatea cuvenit controalelor medico-sportive a'a cum stipuleaz 4e&ea sportului 67C2<<< 'i mai ales s respecte .ntocmai recomand rile incluse .n avizul medico-sportiv. 5ac tot se sus#ine pe /un dreptate c medicina sportiv este o medicin preventiv s dovedim .n practica cuvenit c 'tim s folosim eficient aceste mi8loace de preven#ie$ avizul medico-sportiv ocup0nd un loc principal. Aviz medico-sportiv tip * nr.MMMMMMMMMMMMM 9umele JJJJJJJJ...... PrenumeleJJJJJJJJ... >e,JJ....5ata na'teriiJJJ.. 5omiciliul% 4ocalitateaJJJ... Nude# (sector)JJJJJJJ.. 9r. dosar B9E>JJJ...... >portJJJJPro/aJJ.. Clu/JJJJJJJJ.... >tr. JJJJ9r.....J........ ProfesiaJJJJJJJ...

Ca/inet Bnterne *rtopedie 9euro-psi+iatrie Linecolo&ie

Ca/inet

Ca/inet

Ca/inet

*ftalmolo&ie *.H.4. >tomatolo&ie Hadiolo&ie 4a/orator analize medicale

Antropolo&ie 9utri#ie

EOP4*HIHB =19CPB*9A4E CAPACBFAFE E=*HF

Hespiratorii Cardio-vasculare >9C 'i neuro-musc Psi+iatrie

C*9C41GBB >FAHE =19CPB*9A4I

APHECBEHB EEF*5BCE%

C$"&$% 1. C+'+-i#+#e+ ,e ef!"# 1.1. Gene"+%i#3i

1. . C+'+-i#+#e+ +n+e"!53 ,e ef!"# 1... C+'+-i#+#e+ +e"!53 ,e ef!"# . C+'+-i#+#e+ ,e 'e"f!"*+n3

1. C+'+-i#+#e+ ,e ef!"# 1.1. Gene"+%i#3i Capacitatea de efort reprezint posi/ilitatea sistemului muscular activ de a eli/era prin &licoliz anaero/ sau fosforilare o,idativ ener&ia necesar producerii unui lucru mecanic c0t mai mare posi/il 'i men#inerea acestuia un timp c0t mai .ndelun&at. Ea poate fi crescut prin antrenamentul sportiv care .m/un t #e'te performan#a$ stimul0nd adaptarea morfofunc#ional a or&anelor implicate .n efort 'i cre'terea calit #ilor motrice de /az . Performan#ele sportive reclam aceste deprinderi motrice la un nivel c0t mai .nalt 'i tre/uie asi&urate ener&etic de c tre or&anism. >ursele ener&etice cele mai importante pentru meta/olismul celulei musculare sunt aduse de principiile alimentare% - +idra#ii de car/on (&lucidele) asi&ur dou treimi din nevoile lipidele a c ror importan# depinde de tipul de efort$ de durat 'i de intensitatea lui$ de masa muscular implicat 'i de tipul de fi/re musculare solicitate- proteinele$ care intervin .n eforturile de lun& durat . 5in punct de vedere sportiv$ unde ne intereseaz unitatea ma,imal pe unitatea de timp$ tre/uie semnalat avanta8ul &lucidelor .n raport cu &r simile .n producerea ener&iei. 4a un consum e&al de o,i&en$ &lucoza furnizeaz cu 13K mai mult ener&ie (cu 16K dac este vor/a de &lico&en) dec0t .n cazul arderii &r similor.

:idra#ii de car/on a8ut la re&larea meta/olismului lipidic 'i protidic 'i constituie sin&urul com/usti/il al celulelor nervoase. Ener&ia c+imic con#inut .n le& turile c+imice ale &lucidelor$ lipidelor 'i proteinelor este e,tras lent .n timpul unor reac#ii c+imice comple,e$ controlate enzimatic 'i transferat compusului macroer&ic AFP (adenozintrifosfat). C0nd le& tura fosfat terminal a AFP este rupt $ ener&ia eli/erat sus#ine toate formele de activitate /iolo&ic $ .nc0t AFP-ul este considerat Qmoneda ener&etic Q a or&anismului de'i cantitatea sa nu dep 'e'te 1<< &. Heac#iile adaptative ale or&anismului induse de efortul prestat .n antrenamente stau la /aza cre'terii capacit #ii de efort$ parte component a capacit #ii de performan# de care depind pro&resele sportive. Capacitatea de efort fizic (sportiv) reprezint posi/ilit #ile or&anismului de a desf 'ura un travaliu$ un lucru mecanic de o intensitate c0t mai mare$ cu o durat c0t mai indelun&at posi/il. Capacitatea de efort const .n posi/ilit #ile sistemului muscular activ de a eli/era prin &licoliza anaero/ sau fosforilare o,idativ ener&ia necesar pentru producerea unui lucru mecanic c0t mai mare posi/il 'i men#inerea acstuia c0t mai mult timp. Efortul sportiv presupune acte 'i ac#iuni motrice /azate pe contrac#ii musculare care necesit ener&ie. >u/stratul ener&etic imediat utiliza/il este le& tura fosfatmacroer&ic din acidul adenozintrifosforic (AFP) a c rui resintez se realizeatz .n eforturile intense 'i foarte scurte pe seama fosfocreatinei (CP). Am/ele su/stan#e cu le& turi fosfatmacroer&ice constituie sistemul fosfa&enelor. Eforturile sportive nu au o durat doar de ordinul secundelor de aceea un alt su/strat ener&etic va asi&ura refacerea AFP-ului 'i deci continuarea efortului.

Acesta este su/stratul &lucidic care se de&radeaz .ntr-o prim faz .n anaero/ioz $ proces denumit &licoliz 'i .n a doua faz .n aero/ioz cu formarea de /io,id de car/on$ ap 'i ener&ie. "n func#ie de su/stratul ener&etic de&radat$ de modalitatea de desf 'urare a reac#iilor /ioc+imice intracitoplasmatice (anaero/e) 'i intramitocondriale (aero/e) capacitatea de efort se clasific .n capacitatea anaero/ 'i capacitatea aero/ de efort.

1. . C+'+-i#+#e+ +n+e"!53 ,e ef!"# Capacitatea anaero/ de efort reprezint posi/ilitatea or&anismului de a efectua un efort fizic foarte intens$ respectiv de a o/#ine un de/it ener&etic ma,im prin cele dou sisteme ener&etice anaero/e% sistemul fosfa&enelor&licoliza anaero/ . Procesele meta/olice asociate cu performan#ele .n eforturile anaero/e$ su&ereaz urm taorea desf 'urare temporal % - capacitatea anero/a alactacid reprezint cantitatea total de ener&ie eli/erat .n timpul unui efort ma,imal cu durat de 1<-15 secunde- puterea anaero/ alactacid reprezint rata ma,im de producere a ener&iei (ener&ieCsecund ) .ntr-un efort ma,imal cu durat de 1<-15 secunde- capacitatea anero/ lactacid reprezint cantitatea total de ener&ie eli/erat .n timpul unui efort ma,imal cu durata de 45-6< secunde- puterea anaero/ lactacid reprezint rata ma,im de prodecere a ener&iei pe cale predominat &licolitic . =actorii care determin puterea anaero/ 'i capacitatea anaero/ sunt% - rata producerii AFP .n fi/ra muscular - nivelurile ini#iale ale &lico&enului muscular- posi/ilit #ile de a tolera un nivel crescut al acidului lactic-

- nivelul de antrenament al su/iec#ilor- distri/u#ia tipurilor de fi/re musculare 'i activitatea enzimelor care limiteaz reac#iile /ioc+imice din fi/rele ro'ii (>F) 'i al/e (=F)- eficacitatea sistemului cardiorespirator .n transportul o,i&enului 'i a sistemelor utilizatoare de o,i&en. =actorii limitan#i ai puterii anaero/e (alactacide 'i lactacide) 'i capacit #ii anaero/e (alactacide 'i lactacide) sunt .n cazul% - capacit #ii anero/e alactacide - capacitatea de CP disponi/ile care resintetizeaz AFP- puterii anaero/e alactacide - activit #ile enzimatice implicate .n +idroliza AFP-ului$ resinteza AFP din CP$ enzimele sinapselor neuromusculare (colinesteraza)- capacit #ii anero/e lactacide - sistemele tampon tisulare 'i san&uine. >istemul anaero/ lactacid func#ioneaz .mpreun cu sistemul aero/ care produce acid lactic. Acumularea acidului lactic intracelular scade p:-ul care va fr0na 'i c+iar va /loca activitatea enzimatic din celule musculare. Efectul va fi diminuarea pro&resiv a puterii efortului. 5eci$ capacitatea anero/ lactacid este limitat de% - func#ionarea sistemelor tampon- cantitatea de acid lactic- puterii anaero/e lactacide - activitatea enzimatic implicat .n &licoliza anaero/ . 1... C+'+-i#+#e+ +e"!53 ,e ef!"# Capacitatea aero/ de efort reprezint posi/ilit #ile or&anismului de a presta un efort su/ma,imal moderat$ mic 'i de al men#ine timp c0t mai .ndelun&at$ prin meta/olism aero/ (fosforilarea o,idativ a su/stratului &lucidic 'i lipidic).

Puterea ma,im aero/ reprezint cantitatea ma,im de ener&ie eli/erat prin meta/olism aero/ .n unitatea de timp (puterea ma,im dezvoltat prin meta/olism aero/ .n frecven# cardiac ma,imal ). Aceast putere se atin&e c0nd su/iectul .'i folose'te consumul ma,im de o,i&en (@*2 ma,.). "n mod curent puterea aero/ reprezint consumul ma,im de o,i&en .n unitatea de timp. Puterea ma,im aero/ este volumul de o,i&en consumat pe minut .ntr-un efort ma,imal. Consumul ma,im de o,i&en (@*2 ma,.) reprezint cantitatea ma,im de o,i&en care poate fi prelevat (ventila#ie$ respira#ie) transportat (sistemul cardiovascular 'i eritrocitar) 'i consumat (#esuturi$ .n mod special muscular) .n timp de un minut. Consumul ma,im de o,i&en se e,prim .n valori a/solute (litriCminut) sau .n valori relative$ raportate la &reutatea corporal (mililitriiCminutCAilo&ram). Consumul ma,im de o,i&en depinde de urm torii factori% - v0rsta% cre'te .n valori a/solute p0n la 2<-25 ani. - &reutatea corporal % depinde de masa muscular (cei cu &reutate corporal mai mare vor avea un @*2 ma,. mai mare). - se,ul% fetele atin& @*2 ma,. la 14-16 ani$ iar / ie#ii la 1;-17 ani. - sportul practicat% sporturile care solicit pu#in sistemul cardiorespirator au valori moderate ale @*2 ma,. (45-55 mlCA&Cmin)$ iar cele de anduran# au valori mari ale @*2 ma,. (!5-;< mlCA&Cmin). =actorii care limiteaz consumul ma,im de o,i&en sunt% - centrali (pulmonari$ cardiaci$ san&uin)- periferici (densitatea capilarelor musculare$ de/itul san&uin local$ forma#iunile implicate .n consumul de o,i&en tisular).

Capacitatea ma,im aero/ reprezint cantitatea ma,im de ener&ie disponi/il pentru eforturile aero/e sau cantitatea ma,im de lucru mecanic efectuat pe /aza meta/olismului aero/. =actorii limitan#i ai capacit #ii ma,ime aero/e sunt% - epuizarea rezervelor de &lico&en- factorul endocrin (c0nd nivelul +ormonilor scade activitatea enzimatic scade)- factorii termore&latori (c0nd temperatura central cre'te activitatea enzimatic scade). . C+'+-i#+#e+ ,e 'e"f!"*+n3 5emeter$ A.$ (17;<)$ define'te calit #ile motrice ca fiind acele laturi ale motricit #ii care se manifest .n parametrii identici ai mi'c rii$ au acela'i etalon de m sur 'i se /azeaz pe mecanisme fiziolo&ice 'i /ioc+imice asem n toare. ReinecA$ N.$ (2<<3)$ admite punctul de vedere a/ordat de Lundlac+ .n 176; .n clasificarea calit #ilor motrice .n condi#ionale (vitez $ for# $ rezisten# ) 'i coordinative (.ndem0nare$ mo/ilitate suple#e). Calit #ile motrice condi#ionale sunt dependente direct de condi#ia fizic $ au la /az eficien#a meta/olic a musculaturii 'i a altor aparate 'i sisteme (cardiovascular$ respirator$ sistem nervos etc.). =actorii limitan#i sunt le&a#i de cantitatea de ener&ie disponi/il din mu'c+i 'i de mecanismele care re&leaz de/itul ener&etic (enzimele)$ viteza 'i for#a de contrac#ie$ dat de calitatea 'i num rul unit #ilor motorii an&renate .n activitate. Calit #ile motrice coordinative sunt determinate$ .n principal$ de procesele de control 'i re&lare a mi'c rii. Calit #ile motrice au dou componente%

- &enetic care se refer la caracterele .nn scute$ informa#ia &enetic care alc tuie'te &enotipul 'i care se manifest su/ form de fenotip (forma de manifestare e,tern )- do/0ndit prin e,erci#ii influen#ate de condi#iile de mediu. Fipul de antrenament (for# $ rezisten# sau vitez ) care influen#eaz direc#ia$ amploarea proceselor de dezvoltare 'i maturizare .n diferite faze$ sunt determinante .n reac#ia de adaptare a or&anismului. "n perfec#ionarea calit #ilor motrice este util s se cunoasc determinismul &enetic al fiec reia$ de care depinde .n final antrena/ilitatea acestora. Capacitatea de performan# ca 'i capacitatea de efort se .m/un t #e'te foarte mult prin antrenament$ c0nd de fapt se amelioreaz dou dintre componentele acesteia% calit #ile motrice de /az 'i a/ilit #ile te+nicotactice. Celelalte dou componente respectiv factorii condi#ionali 'i caracteristicile de personalitatea au un mare determinism &enetic 'i deci posi/ilit #ile de .m/un t #ire prin antrenament sunt mai reduse. 5e aceea la selec#ia primar se pune accent pe tipul constitu#ional 'i pe caracteristicile sferei psi+ice 'i .n m sur mai mic pe capacit #ile motrice 'i pe a/ilit #ile te+nicotactice. 5in cadrul performan#ei psi+ice$ disponi/ilitatea mental pentru performa# 'i caracteristicile factorilor psi+ici pot influen#a pre& tirea din antrenamente 'i performan#a din competi#ii. Performan#a este influen#at de factori co&nitivi$ afectivi 'i de comportament.

=*HEA >P*HFB@I. >FAHEA 5E >FAHF C$"&$% .


1. >tarea de antrenament 'i forma sportiv 1. 1. Leneralit #i

1.2. >u/strat fiziolo&ic 2. Bndicii fiziolo&ici ai formei sportive 3. 5urata formei sportive 4. >tarea de start 4.1. Aspecte fiziolo&ice ale st rii de start 4.2. =ormele de manifestare ale st rii de start 1. S#+"e+ ,e +n#"en+*en# 6i f!"*+ &'!"#i(3

1. 1. Gene"+%i#3i 9oile cuno'tin#e .n domeniul metodolo&iei de antrenament$ precum 'i pro&resele cuno'tin#elor de fiziolo&ia$ /ioc+imia 'i psi+olo&ia efortului fizic$ permit antrenorilor & sirea celor mai eficiente solu#ii pentru atin&erea acelui nivel de pre& tire care s -i permit sportivului realizarea performan#elor record .n momentul dorit$ respectiv .n cele mai importante competi#ii interne 'i interna#ionale. Cu alte cuvinte$ sportivul tre/uie s do/0ndeasc un .nalt &rad de antrenament$ o pre& tire fizic orientat spre specificul pro/ei$ care culmineaz cu instalarea unei st ri speciale a factorului /iolo&ic$ stare ce poart denumirea de form sportiv . Cu toat rela#ia str0ns .ntre &radul .nalt de antrenament 'i forma sportiv $ se impune o delimitare a no#iunilor care difer cel pu#in din punct de vedere calitativ. Pre&atirea fizic constituie suportul /iolo&ic pe care se &rafeaz to#i ceilal#i factori ai antrenamentului 'i permite atin&erea &radului .nalt de antrenament$ adica pre& tirea fizic comple, &eneral $ care presupune 'i o pre& titre des v0r'it specific pro/ei.

Lradul de antrenament se o/#ine .n urma unui pro&ram de antrenament ai c rui parametri corespund cel mai /ine cu capacitatea de adaptare a sportivului$ aflat .ntr-o deplin stare de s n tate. Pe acest fond de .nalt &rad de antrenament .m/inat cu unele cerin#e suplimentare comple,e$ care depind de metodica de pre& tire folosit $ se a8un&e la un moment dat s se o/#in rezultate deose/it de valoroase care arat evident c sportivul se afl in form sportiv . C0nd sportivul posed un &rad .nalt de antrenament$ indicii fiziolo&ici au in repaus o valoare sc zut iar .n efort$ ace'tia pot fi crescu#i contri/uind astfel la men#inerea timp .ndelun&at a capacit #ii de lucru a or&anismului. Pe parcursul antrenamentelor 'i concursuriilor$ or&anismul trece la o stare calitativ nou ce const .n instalarea unor procese de autore&lare mai perfec#ionante capa/ile s men#in func#iile vitale la nivel optim .n timpul efortului$ iar revenirea la valorile ini#iale se face mai rapid. "n starea de form sportiv $ func#iile care .n repaus se desfa'oar la un nivel sc zut$ acum sunt mo/ilizate .n efort la ma,imum pe seama rezervelor func#ionale$ deci reactivitatea func#iilor or&anismului mai ales la efortul specific$ dar 'i .n cel dozat$ este cea optim . Aceast modificare a reactivit #ii or&anismului de la economia func#ional caracteristic st rii de repaus$ la mo/ilizarea ma,im necesar men#inerii efortului$ denot certe disponi/ilit #i de participare cu succes la concurs$ deci avem de-a face cu starea de form sportiv . Ea apare ca rezultat al ac#iunii cumulate .n timp a tutror factorilor antrenamentului 'i .n special$ .n urma trecerii de la volum mare de lucru la intensitate mare .n antrenamente. =orma sportiv este o stare /iolo&ic special $ calitativ superioar $ caracterizat prin % - nivel ridicat al st rii de s n tate- capacitate de efort psi+ofizic foarte .nalt -

- o stare func#ional optim (aspect de economie siner&ic func#ional $ .n care toate func#iile or&anismului se intercondi#ioneaz reciproc la nivel optimal)- sta/ilitate 'i economie meta/olic .n condi#iile /azale- &reutate 'i compozi#ie corporal adescvat - motiva#ie 'i mo/ilizare voli#ional-efectiv valoarea antrenamentului psi+oton$ trainin&ul anto&en- dinamic 'i resta/ilirire post inte&rant. a lec#iei de antrenament. =orma sportiv se o/#ine ca urmare a unui proces 'tiin#ific de antrenament. 5ia&nosticul medicosportiv al formei sportive nu e,prim .n mod matematic performan#a .n teren$ ci reflect o stare de siner&ie func#ioanl adaptativ .n care toate or&anele 'i sistemele func#ioneaz cu un randament optim. "nalta performan# nu este sinonim cu forma sportiv $ pentru c .nt0mpl tor 'i de scurt durat se pot o/#ine rezultate sportive .nalte .n a/sen#a unei verita/ile forme sportive ca urmare a unei mo/iliz ri de e,cep#ie la sportivii cu un .nalt &rad de m iestrie sportiv 'i o mare motiva#ie$ f r .ns un su/strat morfofunc#ional adecvat. 1. . S$5&#"+# fi2i!%!7i>u/stratul or&anului fiziolo&ic al formei sportive reprezint capacitatea de mo/ilizare ma,im a tuturor rezervelor or&anismului$ posi/il datorit amelior rii neurodinamicii cere/rale care an&reneaz .n mod oportun% a) .ncordarea neuromuscular limit $ /) nivelul crescut al reac#iilor ve&etative$ c) scurtarea /rusc a perioadei de an&renare .n lucru ca 'i a celei de resta/ilire.

=orma sportiv se caracterizeaz printr-o des v0r'it armonie func#ional . =orma sportiv este treapta superioar a &radului de antrenament .n care se manifest raporturile optime ale activit #ii tuturor sistemelor 'i or&anelor. 4a /aza formei sportive$ st mecanismul comple, al coordon rii de c tre sistemul nervos$ a tuturor func#iilor implicate .n efort. "ntre activitatea motric 'i activitatea or&anelor interne se realizeaz o interdependen# func#ional optim . Eecanismul fiziolo&ic al formei sportive const .n ameliorarea neurodinamicii su/stan#ei cere/rale cenu'ii 'i .n constituirea unor activ ri nervoase intense (stereotipul dinamic). Ameliorrile biologice care conduc la forma sportiv 1. 2Eo/ilitate3 crescut a proceselor nervoase cere/rale$ const0nd .n% - capacitatea de adaptare la travaliu fizic su/ diferitele sale forme- capacitatea de a realiza un travaliu specific- de a atin&e un nivel crescut de putere$ de rapiditate a e,ecu#iei$ de rezisten# 'i coordonare- o economie func#ional e,primat adesea de un consum ener&etic mai sc zut la nivelul fiec rui aparat sau sistem. 2. Hefacere mai rapid 'i complet . 5up Leor&escu E. (17!2) 2 forma sportiv reprezint o stare fiziolo&ic special ce se do/0nde'te prin antrenament. "n aceast stare$ sportivul este capa/il s o/#in cele mai /une performan#e3. Cre'terea capacit #ii func#ionale a fiec rui aparat 'i sistem$ precum 'i des v0r'irea mecanismelor de coordonare constituie /aza fiziolo&ic a performan#elor superioare realizate .n perioada formei sportive.

=orma sportiv este o stare special calitativ nou a or&anismului sportivului o/#inut .n procesul de antrenament$ diri8at 'i 'tiin#ific. Ea se manifest .n capacitatea de lucru crescut datorat modific rilor func#ionale 'i structurale din or&anism 'i implicit prin o/#inerea celor mai /une performan#e datorit mo/iliz rii ma,ime 'i perfect coordonate a tuturor veri&ilor efortului specific. "n aprecierea formei sportive$ importante sunt 'i analizele indicilor fiziolo&ici ai diferitelor aparate 'i sisteme .n repaus$ .n efort 'i revenire$ dar esen#ial este rezultatul sportiv care reprezint sinteza 'i efectul corela#iei func#iilor or&anismului 'i de aceea el este considerat criteriul sintetic. Parametrii care caracterizeaz aceast stare superioar de adaptare$ care este forma sportiv $ sunt% - stare de s n tate foarte /un - un poten#ial /iolo&ic ridicat (somatic 'i ve&etativ) cu o e,cep#ional capacitate de adaptare la travaliul specific$ prin promptitudinea mo/iliz rii tuturor resurselor- o perioad foarte scurt de an&renare$ de r spuns rapid 'i coordonat al aparatelor 'i sistemelor care efectueaz 'iCsau sus#in efortul- economie func#ional ma,im .n repaus 'i eficien# ma,im .n efort- coordonarea perfect a actelor motrice- refacerea rapid a capacit #ii de efort. Aceste caracteristici ale factorului /iolo&ic aflat la nivel de form sportiv $ se valorific .n final$ .n rezultatele sportive .nalte cu o sta/ilitate deose/it .n timp. >tarea de form sportiv se poate aprecia dup valorile unui comple, de indicatori o/iectivi 'i su/iectivi$ de natur motric (rezultate de la pro/ele de control 'i .n concurs)- /iolo&ic (parametrii 'i indicatori ai func#iilor% cardiorespiratorie$ neuromuscular $ endocrin $ meta/olic .n condi#ii /azale$ .n efort 'i la revenire).

=orma sportiv tre/uie apreciat inte&rat$ interdisciplinar lu0nd .n considerare cel pu#in c0teva puncte de vedere o/li&atorii% metodic$ te+nicopeda&o&ic$ fiziolo&ic$ /ioc+imic$ psi+olo&ic. =actorii care condi#ioneaz o/#inerea formei sportive pot fi sistematiza#i astfel% - antrenamentul metodic$ 'tiin#ific condus- condi#ii de via# 'i munc optime pentru a .ntre#ine 'i optimiza starea s n t #ii 'i le&at de aceasta poten#ialul /iomotric care determin rezultatul sportiv- alimenta#ia (cantitativ 'i calitativ) .n raport cu v.rsta$ se,ul$ sportul$ etapa de pre& tire- odi+na activ 'i pasiv - condi#ii de antrenament$ ec+ipament$ mi8loce de sus#inere 'i refacere postefort$ diferen#iate dup natura efortului. *dat atins forma sportiv nu este fi, $ ci reprezint o stare dinamic $ la/il $ care se datoreaz mecanismelor inte&rative comple,e ce stau la /aza o/#inerii st rii de antrenament. Astfel se sta/ilesc anumite rela#ii .ntre aspectul somatic neuromotor optim 'i aspectul func#ional optim pentru un anumit &en de efort$ conduc0nd la un model morfolo&ic 'i func#ional$ cu aspecte de armonie$ de economie func#ional 'i meta/olic de repaus (/radicardia$ /radipneea) 'i de efort. . In,i-ii fi2i!%!7i-i +i f!"*ei &'!"#i(e =orma sportiv se traduce printr-o stare &eneral foarte /un $ motiva#ie$ 'i mo/ilizare voli#ional-afectiv $ nivel comportamental adecvat$ vi&uare$ somn /un$ poft de m0ncare. 5in punct de vedere fiziolo&ic la nivelul aparatului respirator se constat o /radipnee de repaus$ frecven#a respiratorie scade la 13-11-; respira#ii pe minut prin cre'terea amplitudinii 'i a volumului curent.

Capacitatea vital foarte /un cu valori de 1<<K din capacitatea ideal . >e constat o cre'tere a ec+ipamentului enzimatic anaero/ (.n sporturile anaero/e alactacide 'i lactacide) 'i a celor aero/e de tip o,idoreductaze (.n efortul de rezisten# )$ fapt ce semnific o putere ener&etic crescut pe seama fosfa&enelor 'i a &licorizei 'i respectiv o utilizare a o,i&enului la #esuturi mai eficient . @*2 ma,. indicator semnificativ de apreciere a capacit #ii aero/e presupune valori foarte mari de 1<<K din valorile ideale (pentru sporturile de rezisten# ) 'i de ;<K la / ie#i$ !<K pentru fete (.n sporturile mi,te). 4a nivelul aparatului cardiovascular un indicator practic 'i semnificativ este frecven#a cardiac $ aceasta are valori foarte sc zute .n repaus cu at0t mai mici cu c0t sportul sau pro/a practic are component aero/ mai mare. "n perioada de form sportiv se constat o /radicardie accentuat (354< / t iCminut) 'i un volum sistolic crescut (;<-7< mlC/ t i) .n repaus. >e remarc o promptitudine a r spunsurilor cardiovasculare la efort$ astfel intrarea .n stare sta/il (stead?-state) se face mai repede$ ritmul cardiac se sta/ilizeaz mai repede la o valoare optim $ paralel cu cre'terea volumului sistolic. Fensiunea arterial ma,im cre'te .n efort$ cea diastolic scade datorit vasodilata#iei crescute .n or&anele active cu sc derea rezisten#ei periferice$ demonstr0nd un randament crescut de adaptare la efort a aparatului cardiovascular. Heac#ie neurove&etativ este de tip simpaticoton la sportivii ce practic eforturi de for# -vitez $ 'i de tip va&oton (parasimpaticoton) la cei de rezisten# . "n ceea ce prive'te sistemul neuromuscular valorile tonusului muscular scad .n repaus$ iar .n efort cresc propor#ional cu for#a de contrac#ie. 5iferen#a mare dintre tonusul de repaus 'i de contrac#ie semnific eficien#a ma,im a contrac#iei$ precum 'i tonusul optim al forma#iunilor

nervoase implicate .n re&larea 'i inte&rarea acestei st ri de su/contrac#ie involuntar a musculaturii .n stare de repaus. Electroencefalo&rama sportivilor afla#i .n form sportiv indic o sta/ilitate a ritmurilor corticale la lipsa de o,i&en. Pe m sur ce se instaleaz starea de antrenament 'i forma sportiv se remarc o +ipere,cita/ilitate neuromuscular eviden#iat de scurtarea timpilor de ac#iune a stimulilor (crona,ia) ca 'i apropierea valorilor crona,iei mu'c+ilor anta&oni'ti de cea a celor a&oni'ti. Coordonarea intra 'i intermuscular este foarte /un 'i e,plic mo/ilizarea aproape .n totalitate a unit #ilor neuromusculare cu efect vizi/il .n performan#a din eforturile de for# $ .n special. 5in punct de vedere /ioc+imic$ .n starea de form sportiv se eviden#iaz un /un ec+ili/ru +ormonal 'i al reac#iilor intracelulare caracteristice meta/olismului lipidic care furnizeaz ener&ia .n condi#ii de repaus 'i celui &lucidic$ furnizor de ener&ie .n eforturile su/ma,imale 'i moderate. >e eviden#iaz valori crescute ale +emora&iei atin&0nd valori de 1;17K (mai accentuate la cei ce practic eforturi de rezisten# ) . >portivii /ine antrena#i 'i .n form sportiv prezint o toleran# crescut la acidoz $ put0nd u'or suporta lactacidemii de 2<< m&K - 25< m& K. @alorile indicatorilor medico/iolo&ici ai formei sportive .n ce prive'te func#ionalitatea aparatului cardiovascular$ respirator$ neuromuscular$ meta/olic$ ai capacit #ii aero/e 'i anaero/e$ precum 'i cei ai sferei psi+ice testa#i .n condi#ii de la/orator 'i teren i-au permis lui B. 5r &an s aprecieze c % - .n eforturile de scurt durat caracterizarea /iolo&ic a formei sportive const .n mo/ilizarea prompt 'i eficient ma,im a func#iilor favorizante ale performan#ei sportive$ dar cu un ritm e,trem de rapid de revenire-

- .n cazul sportivilor practican#i ai eforturilor de rezisten# $ ace'tia au mari posi/ilit #i de mo/ilizare ener&etic .n cadrul unei mari economii func#ionale- .n eforturile mi,te de remarcat este posi/ilitatea de repetare a unor momente de ma,im mo/ilizare pe un fond ridicat de economie func#ional . Comun pentru toate tipurile de efort sunt ar&umentele% - sta/ilizarea cur/ei ponderale- refacerea natural dup efort- dorin#a de a concura 'i .nvin&e. 5eoarece forma sportiv este form calitativ superioar de adaptare$ .n care sportivul reac#ioneaz adecvat la solicitarea stresant din competi#ii$ nu poate fi men#inut la nivel ridicat mult timp$ de aceea v0rfurile de form tre/uie a'a fel planificate 'i pre& tite$ .nc0t s coincid cu cele mai importante concursuri$ iar dup v0rful de form sportiv este o/li&atorie scoaterea treptat din form $ care .nseamn dezadaptare$ iar pentru or&anism - refacere o/li&atorie. Cu toate semnele o/iective 'i su/iective pe care sportivul le reprezint $ r m0ne totu'i dificil de a dia&nostica cu precizie forma sportiv 'i deloc u'or pentru antrenor de a o planifica e,act la momentul oportun. 5e aceea$ corelarea datelor fiziolo&ice$ psi+olo&ice 'i peda&o&ice care semnific intrarea .n form 'i manifestarea ei$ devine o/li&atorie pentru dia&nosticarea formei sportive. Pentru eforturile de lun& durat (predominant aero/e$ de rezisten# ) caracteristica /iolo&ic a sportivilor .n stare de form sportiv const .n posi/ilit #i crescute de mo/ilizare ener&etic .n cadrul unei economii func#ionale foarte /une. - @*2 ma,CA& tre/uie s fie de 1<<K la / ie#i 'i ;<K la fete (1<!<$4,L)- @*2 Cpuls ma, tre/uie s fie de 1<<K la / ie#i 'i ;<K la fete (7$1!S<$27L)-

- Economia ventilatorie su/ 25- Pra& 4 mmolClitri lactat peste ;<K din @*2 ma,- Bndice Huffier 6 <- PRC 1!< 61<<K (T&m)- >FFCRCA& su/ !5<<- Fensiunea arterial diferen#ial mare la efort standard 'i specific$ cu revenire rapid - la fel 'i =C- :emo&lo/ina cu valori 14-15 &K pentru fete 'i 16-1! &K pentru / ie#i- Poteinurie 'i +ematurie a/sente- Heactivitate neurove&etaiv circulatorie de tip va&oton (pro/a clinoortostatic )- =C .n clinostatism 42-56Cmin-.n ortostatism cre'te cu 5-1< / t i- FA 1<<-6< mm:&- cre'te .n ortostatism cu 5-1< mm :&- FFH pentru 1 minut (capacitate anaero/ &lo/al ) 6<K la / ie#i 'i !<K din valoarea / ie#ilor pentru fete (!1$33-<$26!,L)- FFH pentru 2< secunde (capacitate anaero/ alactacid ) 6<K la / ie#i 'i !<K din valoarea / ie#ilor pentru fete (26$75-<$1,L)- Puterea ma,im anaero/ (Ratt ma,im)% 6<K la / ie#i 'i !<K din valoarea / ie#ilor pentru fete (2;5S6$5,L)- Lreutate corporal optim % #esut adipos 11K- mas activ ;7K- Bndicele de for# % <$7-1. Pentru eforturile de scurt durat (for# -viteza$ predominant anaero/e) caracteristica /iolo&ic a sportivilor .n starea de form sportiv const .n mo/ilizarea .nalt a func#iilor favorizante ale performan#ei sportive$ dar cu un ritm e,trem de rapid de revenire.

- Bndice Huffier 6 <-5 .n la/orator sau pe teren- PRC1!< 6 6<K (T&m)- >FFCRCA& su/ 7<<<- =C cre'te mult .n efort specific ma,imal dar revine foarte rapid- Proteinurie 'i +ematurie a/sente- Ca seric 6 1<<m&K SC-<$;- acelea'i valori dup efort- E& seric 6 2$1m&K SC-<$5- acelea'i valori dup efort- Heactivitate neurove&etativ circulatorie de tip simpatoton (pro/a clino-ortostatic )- =C .n clinostatism !<-;<Cmin- .n ortostatism ;<-72Cmin- FA .n clinostatism 135-;<mm:&- cre'te .n ortostatism cu 5-1< mm :&- FFH pentru 1 minut (capacitate anaero/ &lo/al ) 7<-1<<K la / ie#i 'i !<K din valoarea / ie#ilor pentru fete (!1$33-<$26!,L)- FFH pentru 2< secunde (capacitate anaero/ alactacid ) 7<-1<<K la / ie#i 'i !<K din valoarea / ie#ilor pentru fete (26$75-<$1,L)- Puterea ma,im anaero/ (Ratt ma,im)% 7<-1<<K la / ie#i 'i !<K dn valoarea / ie#ilor pentru fete (2;5S6$5,L)- Lreutate corporal optim % #esut adipos 7K- mas activ 71K- la sporturile de for# % #esut adipos 17-2<K- Bndicele de for# % peste 1 la sporturile de for# - Fonus muscular de repaus sc zut cu diferen# mare .ntre contac#ie 'i rela,are. Pentru eforturile mi,te (sporturi aciclice$ 8ocuri sportive$ aero/eanaero/e7 caracteristica /iolo&ic a sportivilor .n starea de form sportiv

const .n posi/ilit #i crescute de repetare a unor momente de ma,im mo/ilizare pe un fond ridicat de economie func#ional . - @*2 ma,CA& tre/uie s fie de ;<K la / ie#i 'i ;<K la fete din valoarea / ie#ilor (1<!-<$4,L)- @*2 Cpuls ma, tre/uie s fie de ;<K la / ie#i 'i ;<K la fete din valoarea / ie#ilor (7$1!S<$27L)- Bndice Huffier 6 <-3- PRC1!< 6 1<<K (T&m)- H spuns economic al =C la efort ma,imal standard 'i specific cu revenire rapid - :emo&lo/ina cu valori 13$5-16&K- Poteinurie 'i +ematurie a/sente- =C .n clinostatism !<CminSC-1<- .n ortostatism cre'te cu 15-2< / t i- FA sistolic .n clinostatism 1<<-135 mm:&- cre'te .n ortostatism cu 1< mm :&- FA diastolic .n clinostatism 6<-;< mm :&- .n ortostatism cre'te sau scade cu 1<-15 / t i- FFH pentru 1 minut (capacitate anaero/ &lo/al ) ;<K la / ie#i 'i !<K din valoarea / ie#ilor pentru fete (26$75-<$1,L)- Puterea ma,im anaero/ (Ratt ma,im)% ;<-7<K la / ie#i 'i !<K din valoarea / ie#ilor pentru fete (2;5S6$5,L)- Lreutatea corporal optim % #esut adipos 11-13K- masa activ ;!-;7K- Bndicele de for# % 1.

.. D$"+#+ f!"*ei &'!"#i(e


"n multe sporturi a fi .n form .nseamn o posi/ilitate e,cep#ional de mo/ilizare a tuturor resurselor pentru o presta#ie foarte scurt 'i foarte intens $ sau de intensitate mic $ dar de lun& durat 'i o/ositoare prin epuizarea rezervelor ener&etice 'i prin monotonie.

=ar o activitate 'i mo/ilizare e,trem de concentrat a instan#elor nervoase implicate .n ela/orarea 'i inte&rarea comenzilor c tre efectori$ sau a celor care re&leaz 'i adapteaz sfera ve&etativ conform cerin#elor preasta#iei$ acest lucru nu ar fi posi/il. Aceast stare optim a or&anismului forma sportiv $ nu este sta/ilit 'i nici nu se poate permanentiza$ ea este costisitoare pentru or&anism$ nu numai meta/olic$ dar 'i nervos$ motiv pentru care nu poate fi men#inut dec0t un timp limitat. 5urata medie a formei sportive este de 3-4 s pt m0ni$ fiind dependent de particularit #ile individuale. 5in datele literaturii 'i e,perien#a rom0neasc reiese c sportivii cu un &rad .nalt de antrenament$ stare de s n tate 'i m iestrie sportiv pot o/#ine circa 2 v0rfuri de form sportiv (.n mod e,cep#ional c+iar 3)$ .n urma unui ciclu de pre& tire de minimum 3-4 luni pentru fiecare v0rf de form planificat. Perioada propriu-zis de intrare .n form pornind de la un &rad superior de antrenament$ dureaz 3-4 s pt m0ni. 5up scur&erea unui interval de timp de 3-4 s pt m0ni (dup unii autori 4-6) urmeaz .n mod inevita/il ie'irea din form $ previzi/il c+iar dac sportivul printr-o mo/ilizare deose/it $ poate .nc o/#ine rezultate de valoare$ .ns cu un pre# /iolo&ic foarte ridicat. Pierderea formei sportive poate avea loc% - voit planificat$ a'a cum se .nt0mpl dup marile competi#ii cu o/iective esen#iale ale anului sportiv >e ac#ioneaz prin% - sc derea volumului 'i intensit #ii eforturile- trecerea la lucru nespecific- odi+n activ - dezantrenare pe plan psi+ofizic-

- prin ac#iunea unor factori defavorizan#i$ nedori#i care apar .n mod cu totul nea'teptat. 5e e,emplu afectarea st rii de s n tate (focare de infec#ii)$ varia#ii /rusce violente ale mediului (altitudine$ clim $ fus orar)$ e,cese de orice natur (tutu$ alcool$ e,citante$ e,cese alimentare)$ re&im necorespunz tor de via# sportiv $ st ri conflictuale$ unele sindroame de suprasolicitare. "n ceea ce prive'te o/iectivarea formei sportive ca 'i pentru perfec#ionarea laturii antrenamentului ce are ca scop aducerea sportivului .n aceast faz calitativ superioar a pre& tirii sale$ este important rela#ia medic-antrenor-sportiv. =actorii de care depind forma sportiv sunt% - antrenamentul continuu$ sus#inut cu o 8udicioas aplicare a procedeelor fiziolo&ice ale antrenementului scurteaz timpul de o/#inere al formei sportive 'i permite o mai mare si&uran# .n pro&ramarea momentului de instalare a acestuia- tipul sportului condi#ioneaz .n mai mic m sur o/#inerea formei sportive. >e apreciaz $ c pentru 8ocurile sportive sunt suficiente 3 luni de pre& tire$ iar pentru alte sporturi ma,imum este de 5 luni. Practica a demonstrat c forma sportiv se poate o/#ine de mai multe ori pe an$ printr-o metodic adecvat $ ceea ce presupune% - o corect dozare a efortului ca volum 'i intensitate .n perioada pre& titoare cu accent pe volum mare si intensitate mic $ pentru ca apoi raportul s se inverseze$ .n perioada precompeti#ional $ .n favoarea intensit #ii- antrenamente ce se desf 'oar .n condi#ii asem n toare celor din concurs privind microdinamica condi#iilor de antrenament$ cu respectarea m surilor de i&ien .n mod ri&uros- participarea la concursuri de verificare.

>unt autori care sus#in necesitatea a 2<-3< competi#ii$ cu ale&erea acelor concursuri care solicit sportivul asem n tor concursului principal. Een#ion m c un num r mare de concursuri poate implica fenomene de suprasolicitare. "n &eneral$ forma sportiv tre/uie o/#inut cu apro,imativ o lun .naintea o/iectivului principal din planul calendaristic anual$ de'i sunt pro&ramate competi#ii de verificare. "n ceea ce prive'te durata formei sportive p rerile sunt .mpar#ite$ trec0nd de la oreCzile la luni de zile- media poate fi considerat de circa 4-6 s pt m0ni$ cu un pronun#at caracter individual. >portivul poate o/#ine unele rezultate sportive de valoare dar aceast stare nu este ec+ivalent cu cea de forma sportiv $ c nd se .nre&istreaz un randament ma,imal pe plan peda&o&ic 'i /iolo&ic. Perioada propriu-zis de intrare .n forma pornind de la un &rad superior de antrenament dureaz 3-4 s pt m0ni. >portivii de .nalt performan# $ cu un &rad .nalt de m re#ie sportiv 'i s n tate$ pot o/#ine .ntr-un an calendaristic circa 2 v0rfuri de form sportiv ca urmare a unui ciclu de pre& tire planificat pe minimum 3-4 luni pentru fiecare v0rf. 5up un interval de 4-6 s pt m0ni urmeaza .n mod inevita/il o ie'ire din forma sportiv . Primele semne apar la nivelul scoar#ei cere/rale 'i sunt vizualizate prin modific ri EEL. Be'irea din forma sportiv se poate datora 'i unor cauze e,trinseci ca% alterarea st rii de s n tate$ modific ri la mediul &eo&rafic (altitudine$ clim )$ e,cese de orice natur (alimentarte$ alcool$ tutun$ e,icitante)$ re&im necorespunz tor de via# sportiv $ st ri conflictuale$ sindroame de supra solicitare$ refacere ineficient . "n alt situa#ie ie'irea din forma sportiv se realizeaz planificat prin procesul de antrenament (sc derea volumului 'i intensit #ii efortului$ accent

pe pre& tire nespecific $ odi+n activ )$ dup realizarea o/iectivelor principale propuse.

/. S#+"e+ ,e &#+"# ( &%i,e .1)


4.1. Aspecte fiziolo&ice ale st rii de start "nc .nainte de de/utul efortului func#iile or&anismului sunt orientate spre efort. Astfel$ .n momentul .nceperii efortului parametrii func#ionali au nivel mai crescut fa# de repaus. Ea8oritatea sportivilor .n repaus .n prea8ma concursurilor$ competi#iilor sau c+iar .nainte de .nceperea antrenamentelor$ manifest un nivel func#ional crescut al principalelor aparate 'i sisteme ale or&anismului (cardiovascular$ respirator$ nervos$ endocrin$ etc.) 'i care reprezint reac#ia or&anismului la stresul indus de confruntarea din efortul ce va urma. >tarea de start reprezint acea stare special precompeti#ional a or&anismului .n care activitatea tuturor or&anelor$ aparatelor 'i sistemelor interesate .n activitatea ce se va efectua$ au parametrii func#ionali cu valori crescute realiz0nd un nivel func#ional de plecare$ ridicat. F+-#!"ii -e inf%$ene+23 &#+"e+ ,e &#+"# Fimpul$ durata$ intensitatea 'i momentul de instalare a acestor modific ri care alc tuiesc aceast stare de preefort (stare de start) depind de o serie de factori endo&eni 'i e,o&eni% Factorii endogeni: a) =actori privind personalitatea$ dependen#i de tipul de sistem nervos al sportivului$ fac posi/il diferen#ierea a dou tipuri de sportivi sta/ili .n competi#ii 'i sportivi la/ili. 9ivelurile diferite de .ncredere .n propiile for#e$ de voin# $ ri&oare cu sine$ dorin#a de risc$ au o influen# asupra nervozit #ii sportivilor .n comperti#ii.

/) >tarea de antrenament 'i e,perien#a persoanal influen#eaz modific rile fiziolo&ice ale st rii de start. >portivii /ine antrena#i 'i .n form sportiv au indicatorii fiziolo&ici la un nivel de plecare mai ridicat 'i manifest o dispozi#ie optim pentru performan# $ comparativ cu cei ce simt c nu sunt .n form 'i tr deaz o nervozitate e,a&erat . >portivii /ine pre& ti#i 'i .n form sportiv 'i care mai ai 'i o lun& e,prerien# de concurs vor manifesta o dispozi#ie optim pentru performan# $ .ncredere .n rezultatul scontat$ comparativ cu cei ce nu se simt .n form $ nu s-au confruntat cu adversari 'i care manifest nervozitate sau an,ietate$ fric de concurs. c) Eotiva#ia Fipul de competi#ie$ semnifica#ia sa poat influen#a diferit starea de start. Competi#iile pre& tite cu mult timp .nainte 'i care au o mare semnifica#ie su/iectiv conduc$ .n &eneral$ la st ri precompetitive favorizante performan#ei$ dar nu .nseamn c nu pot determina 'i st ri ne&ative. Eul#i sportivi atin& performan#e foarte .nalte .n competi#ii considerate de ei ca pu#in importante$ iar al#ii nu atin& starea de start optim dec.t .n competi#ii mari$ unde 'i rezultatele lor sunt pe m sur . Factori exogeni a) @aloarea adversarului constituie o cauz a instal rii anumitor modific ri optime sau din contr $ dezavanta8oase performan#ei. 1n adversar .n fa#a c ruia sportivul a pierdut$ poate reprezenta cauza unui comportament apatic sau din contr $ fe/ra de start. 5up cum adversarul necunoscut 'i &reu de evaluat poate declan'a starea de start ne&ativ $ c+iar dac spoortivii cu sistem nervos ec+ili/rat pot avea manifest ri e,a&erate c0nd au fric de adversar (.n special la /o,) 'i a/ordesaz cu ne.ncredere concursul. /) 5ificultatea efortului cu c0t este mai mare 'i amploarea modific rilor fiziolo&ice este mai mare.

"n ce prive'te durata efortului ce urmeaz $ cu c0t aceasta este mai mare 'i manifest rile st rii de start apr mai precoce (e,. =c .nainte de .nc lzire la aler& torii de 4<< m este .n medie 76U1<- la maratoni'ti$ cre'terea unor indicatori fiziolo&ici cardiovasculari apare c+iar cu 23 zile .nainte de concurs). c) Atitudinea spectatorilor poate constitui un factor mo/ilizator sau ne&ativ$ .n ce prive'te starea precompetitiv ce se instaleaz . 1nii sportivi au nevoie de spectatori pentru atin&erea unei st ri de start optime$ .n timp ce al#ii manifest apatie sau fe/r de start .n prezen#a spectatorilor. d) *ra$ locul 'i durata competi#iei pot declan'a st ri precompetitive- ne&ative dac ec+ipa sau sportivul au realizat alt dat performan#e sla/e .ntr-un loc 'i la o or 'i invers$ un succes pe stadionul respectiv$ creeaz $ st ri fiziolo&ice optime.5urata intr rii .n competi#ii$ c.nd acesta se prelun&e'te$ produce surmena8 psi+ic cu stare de start ne&ativ . 1nii concuren#i la olimpiade$ de'i intr .n competi#ie numai la sf0r'itul 8ocului posed o capacitete de rezisten# deose/it .n ciuda .nc rc turii psi+ice crescut 'i de lun& durat . e) =recven#a competi#iilor Competi#iile prea dese conduc la diminuarea investi#iei motiva#ionale$ 'i astfel produce efecte ne&ative asupra st rii de start. f) =actorii climatici Condi#iile climaterice diferite pot influen#a e,presia st rii de start. &) Fipul de .nc lzire "nc lzirea specific fiec rei discipline 8oac un rol important .n orientarea modific rilor fiziolo&ice$ .n func#ie de starea de e,cita#ie sau de in+i/i#ie care domin activitatea nervoas a sportivului.

Me-+ni&*$% fi2i!%!7i- +% &#3"ii ,e &#+"#

Pe fondul unei anticip ri mentale 'i a actualiz rii derul rii competi#iei$ tonusul centrilor motori cre'te 'i .n paralel se amplific 'i tonusul centrilor ve&etativi$ care comand o activitate crescut a or&anelor interne. Astfel$ se creaz condi#ii necesare ca performan#a fizic s poat fi efectuat de la .nceputul efortului$ cu eficien# ma,im . Bntensitatea 'i forma pe care o .m/rac modific rile carcteristice st rii de start prezint mari diferen#e individuale cauzate .n primul r0nd de tipul de activitate nervoas .n care intensitatea$ ec+ili/rul 'i mo/ilitatea proceselor corticale fundamentale (e,cita#ia 'i in+i/i#ia) determin manifestarea periferic a func#iilor or&anismului. =enomenele caracteristice st rii de start eviden#iate de comportarea indicilor fiziolo&ici$ pot fi optime pentru performan# sau dezavanta8oase. Bndicii fiziolo&ici ai st rii de start Indicii subiectivi: senza#ie de fric .$ nelini'te$ an,ietate$ uneori somnolen# . Indicii obiectivi: accelerarea frecven#ei cardiace$ cre'terea tensiunii arteriale$ m rimea amplitudinii mi'c rilor respiratorii$ cre'terea consumului de o,i&en$ u'oare tremur turi$ transpira#ie$ cre'terea tonusului muscular$ sc derea indicelui alfa pe EEL$ cre'terea reactivit #ii neuromusculare. Aceste intensific ri ale func#iilor vitale interesate .n efort se datoresc$ .n principal$ cre'terii e,cita/ilit #ii corticale. =ocarele de e,cita#ie cortical din zonele motorii prin cone,iuni cu zonele de comand a actelor ve&etative$ a8un& s le mo/ilizeze 'i pe acestea. Vi astfel$ comenzile motorii spre efectori coe,ist cu cele ve&etative cu traseu spre +ipotalamusul posterior ce are efect er&otrop$ mo/ilizator. Este deose/it de important 'i e,perien#a personal preala/il a spotivului inre&istrat pe calea primului sistem de semnalizare$ ca 'i pe a

celui de al doilea sistem de semnalizare 'i care se constituie .n e,citan#i condi#ionali care se asociaz de fiecare dat cu e,citantul necondi#ionat (efortul). "n felul acsta numai vederea stadionului$ atmosfera de concurs poate decaln'a pe cale refle, condi#ionat intensificarea func#iilor ve&etative 'i a mecanismelor fiziolo&ice interesate .n /una desf 'urare a efortului. 9ocAer (17!6) e,plic aceste intensific ri func#ionale .n starea de strat prin predominanta tonusului simpatic ce determin cre'terea +ormonilor de efort$ +ormoni care induc o amplificare a parametrilor cardiorespiratori$ muscular 'i meta/olici.

C+"+-#e"i&#i-i%e fi2i!%!7i-e 6i 5i!-8i*i-e +%e &#3"ii ,e &#+"#


Caracteristicile fiziolo&ice 'i /ioc+imice ale st rii de start sunt% - secre#ie crescut de catecolamine (andrenalin 'i noradrenalin ). C0nd dominant este efortul fizic muscular cre'te secre#ia de noradrenalin $ .n timp ce .n efort cu component mare$ psi+ic $ cre'te secre#ia de adrenalin % - secre#ii crescut de &lucocorticoizi care vor intensifica .n efortul ce se va desf 'ura procesele de sintez 'i refacere a su/stratului &lucidic. "n timp ce catecolaminele au efect cata/olizant$ &lucocorticoizii 'i ACF:-ul +ipofizar au efect ana/olizant ref c0nd depozitele de &lico&en muscular 'i +epatic pe care catecolaminele le mo/ilizeaz .n efort- cre'terea frecven#ei 'i de/itului cardiac- cre'terea tensiunii arteriale prin intensificarea activit #ii cordului care tre/uie s .nvin& rezisten#a vaselor de s0n&e$ care nu sunt .nc dilatate$ c ci efortul nu a .nceput- cre'terea frecven#ei repiratorii$ volumului curent 'i a de/itului ventilator-

- cre'terea tonusului muscular 'i a sensi/ilit #ii proprioreceptorilor musculo-articulari. Aceste manifest ri ce caracterizeaz starea de start pot apare cu mai multe zile$ ore .naintea efortului sau numai .naintea .nc lzirii. Bnstalarea prea devreme a st rii de start conduce la epuizare$ nu at0t fizic c0t psi+ic $ iar tensiunea emo#ional de lun& durat cu tul/ur ri de somn$ conduc la o marcat o/oseal nervoas . "n func#ie de factorii endo&eni 'i e,o&eni$ se distin& urm toarele forme ale st rii precompeti#ionale% a) Starea optim (starea stenic )$ mo/ilizatoare a sportivului .nainte de start$ este caracterizat prin dispozi#ie pentru performan# $ un tonus optim al proceselor fiziolo&ice$ datorit unui /un ec+ili/ru 'i armonii .ntre e,cita#ie 'i in+i/i#ie$ reac#ii moderate$ relativ normale. "n sfera psi+ic $ aceast stare traduce vi&ilen# 'i aten#ie crescut $ motiva#ie pentru concurs$ activitate psi+omotoric 'i stimulare emo#ional optim . Aceast stare este numit 2&ata de lupt 3$ sportivul a/ordeaz .ntrecerea cu .ncredere 'i dorin#a de a realiza o performan# /un $ iar .n concurs rezultzatele apropae .ntotdeauna sunt de valoarea sportivului sau c+iar dep 'ite. b) Starea de start negativ (starea astenic ) nefavora/il performan#elor scontate. >e manifest su/ dou aspecte aparent anta&oniste% - febra de start se caracterizeaz printr-o +iper,cita/ilitate ce se traduce prin a&ita#ie$ fric $ nelini'te$ nesi&uran# $ func#iile ve&etative sunt foarte accelerate$ reac#ii neeconomicoase$ accelerate$ neec+ili/rate$ sudora#ie a/undent $ senza#ie de fri& 'i tremur turi ale e,tremit #ilor. Adesea$ starea de start este .nso#it de reducerea posi/ilit #ilor de orientare tactic $ sportivul 2se pierde3. "n astfel de situa#ii$ performan#ele sunt sla/e. Cauza pro/a/il$ poate fi e,cesul de noradrenalin cu efect vasocionstrictor .n toate teritoriile$ inclusiv .n mu'c+i 'i creier.

=e/ra de start este caracteristic sportivilor cu sistem nervos puternic$ neec+ili/rat. - apatia de start este starea contrar fe/rei de start$ caracterizat prin predominan#a in+i/i#iei$ o foarte diminuat e,cita#ie$ demonstrat de e,emplu prin diminuarea fecven#ei cardiace 'i a de/itului cardiac. Bnsuficienta mo/ilizare pe plan psi+ic e,prim o/oseal $ dezinteres pentru concurs$ lips de aten#ie$ aversiune c+iar pentru participarea la competi#ie. Aceast form apare la sportivii cu sistem nervos neec+ili/rat$ sla/. Apatia de start poate apare .n urma unei fe/re .ndelun&ate de start$ care pe fondul unor dec rc ri crescute de catecolamine$ epuizeaz psi+ic 'i fiziolo&ic sportivul 'i$ .n final$ +ipere,cita/ilitatea cedeaz locul unei in+i/i#ii de protec#ie. "n toate aceste st ri pe care le pot traversa sportivii .n faza preefort$ indica#iile 'i ac#iunile antrenorului sunt importante. El tre/uie s intervin la timp 'i .n modul cel mai potrivit$ .n func#ie de manifest rile ap rute. Astfel$ .n starea stenic manifestat prin atitudinea 2&ata de lupt 3 se urm re'te men#inerea spiritului de lupt 'i a dorin#ei de .nvin&ere prin indica#ii scurte 'i corecte- .nc lzirea .nainte de pro/ este cea o/i'nuit . "n cazul sportivilor ce manifest 2fe/ra de start3$ antrenorul intervine .n scopul lini'tirii at0t prin indica#ii adecvate$ c0t 'i prin efectuarea unei .nc lziri mai lun&i 'i cu un ritm lent. 5in contr $ .n starea astenic de 2apatie de start3 manifestat prin dezinteres pentru concurs$ se urm re'te convin&erea sportivului de importan#a competi#iei 'i necesitatea unei comport ri corespunz toare. "n ce prive'te .nc lzirea$ aceasta va fi mai scurt $ dar intens . "n condi#ii precompeti#ionale neutre$ .nc lzirea serve'te la instalarea unei st ri de disponi/ilitate psi+ic $ care provoac o e,cita/ilitate optim .n >.9.C. 'i astfel amelioreaz atitudinea 'i concentrarea sportivului$ propice performan#ei.

Pentru atin&erea unui nivel de performan# optimal$ tre/uie ca starea de start s fie a'a fel diri8at $ .nc0t .naintea de/utului efortului$ marile func#iuni s se afle la un nivel func#ional optim 'i caracteristic disciplinei sportive. FAZA CRITIC 9I A DOUA RESPIRAIE. FIZIOLOGIA O:OSELII. C$"&$% / 1. =aza critic 'i a doua respira#ie. 1.1. =aza critic 1.2. A doua respira#ie 2. =iziolo&ia o/oselii 2.1. Leneralit #i 2.2. */oseala fiziolo&ic 2.3. */oseala acut periferic 2.4. */oseala acut central

1. F+2+ -"i#i-3 6i + ,!$+ "e&'i"+ie 1.1. F+2+ -"i#i-3 =aza critic sau 2punctul mort3 este o stare fiziolo&ic .nt0lnit 'i resim#it de unii sportivi .n timpul unei pro/e sportive$ manifestat printr-o senza#ie nepl cut de epuizare 'i dificult #i respiratorii. Aceast stare se instaleaz pro&resiv dup 3< secunde p0n la 6 minute de efort$ intensitatea ei fiind .n str0ns le& tur cu starea de antrenament a sportivului.

Amelior rile morfolo&ice 'i func#ionale ale aparatului respirator la sportivi permit eliminarea din pro/e a acestei faze critice (2punct mort3)$ ea manifest0ndu-se mai frecvent la su/iec#ii neantrena#i. 5ac sportivul dup un efort de voin# reu'e'te s invin& manifest rile fazei critice$ poate relua lupta sportiv . >e consider c termenul de faz critic este mai nimerit$ deoarece tul/ur rile func#ionale nu se limiteaz la un moment$ ci se desf 'oar pe o perioad de timp mult mai lun& . =aza critic 'i a doua respira#ie Eanifest rile fazei critice depind de o serie de factori ca% tipul de sistem nervos$ &radul de antrenament$ .nc lzirea preala/il $ intensitatea efortului$ precum 'i de alte caracteristici individuale ale sportivului. =aza critic apare adesea la su/iec#i neantrena#i$ la care aportul de o,i&en este insuficient cauzat de tul/ur ri de dinamic diafra&matic 'i a mu'c+ilor intercostali$ datorit unui efort prost dozat sau a unei .nc lziri incomplete. 1n efort mare efectuat dup o pauz prelun&it complic repartizarea s0n&elui .n or&anism$ favoriz0nd apari#ia fazei critice. "n eforturile critice de durat 'i cu intensitate constant momentul apari#iei fazei critice depinde nu de volum$ ci de intensitatea efortului. "nc lzirea preala/il poate preveni apari#ia fazei critice sau s -i reduc amploarea dac apare. 5e aceea$ fiecare sportiv este o/li&at s -'i sta/ileasc prin autoo/serva#ie durata 'i intensitatea optim de .nc lzire. Cauzele apari#iei acestei faze critice ar fi multiple$ dintre care unele .nc neelucidate$ fiind dificil reeditarea simptomelor .n condi#ii de la/orator$ fiziolo&ul neput0nd fi si&ur de momentul apari#iei lor. Este si&ur c este vor/a de o lentoare a adapt rii la efort a sistemelor respirator 'i cardiovascular.

>e creeaz un dezec+ili/ru .ntre travaliu muscular 'i capacitatea momentan a sistemului ve&etativ care re&leaz circula#ia 'i respira#ia necesar activit #ii musculare intense. Ful/urarea respira#iei se manifest prin cre'terea frecven#ei respiratorii$ .n timp ce amplitudinea mi'c rilor respiratorii este foarte mic $ ceea ce duce la mic'orarea important a de/itului respirator .n ciuda frecven#ei crescute. 1neori respira#ia este nere&ulat apropiindu-se de tipurile patolo&icefa#a sportivului este con&estionat $ /uzele 'i e,tremit #ile sunt cianozate datorit tul/ur rilor de +ematoz . Aportul insuficient de o,i&en duce la acidoz meta/olic ce produce +ipo,ia acut pe care or&anismul sportivului .ncearc s o compenseze prin cre'terea coeficientului de utilizare a o,i&enului. Ful/ur rilor respiratorii li se adau& 'i cele cardiovasculare manifestate prin palpita#ii accentuate$ cu fercven# cardiac de peste 2<< / t iCminut$ pulsul devine a/ia percepti/il datorit volumului sistolic foarte sc zut prin de/it cardiac$ rezultat din dimuarea .ntoarcerii venoase la cord. >portivul prezint senza#ia de ame#eal uneori c+iar cu pierderea constiin#ei datorit iri&a#iei sla/e a sistemului nervos. Bntr-un cuv0nt se produce un dezec+ili/ru al +omeostaziei circulatorii. 1. . ;A ,!$+ "e&'i"+ie<

A doua respira#ie apare imediat dup faza critic pe care unii sportivi cu efort de voin# reu'esc s o dep 'easc . Bntrarea sportivului .n aceast faz este mult u'urat de interven#ia ener&ic a scoa#ei care comand suspendarea dispneii 'i efectuarea voluntar a c0torva respira#ii ample. *dat ce se instaleaz 2a doua respira#ie3 e,presia de nelini'te de pe fa#a sportivului dispare$ capul devine limpede 'i simte o revi&orare muscular .

>cade frecven#a respiratorie 'i / t ile inimii devin mai lente 'i re&ulate. E,ist diferen#e individuale .n felul .n care se produc aceste adapt ri$ astfel$ la unele persoane senza#ia de u'urare care se asociaz celei de a doua respira#ii este net resim#it $ .n timp ce la al#ii ea poate trece pe neo/servate. >-a constatat c senza#ia celei de a doua respira#ii este mai precoce .n cursul e,erci#iilor de mare intensitate$ dec0t .n cele de intensitate mic . Prezen#a celei de a doua respira#ii fie c se manifest spectaculos sau nu$ arat c or&anismul a fost mo/ilizat .n .ntre&ime pentru a face fa# .n continuare efortului fizic. Aceast mo/ilizare .nseamn o circula#ie mai /un a proceselor c+imice implicate .n contrac#ia muscular $ o neutralizare mai /un a acidit #ii mediului intern 'i .n final o circula#ie periferic ameliorat care a8ut la pierderea e,cesului de c ldur . Foate aceste modific ri tind$ .n principal$ s resta/ileasc ec+ili/rul acido-/azic al or&anismului$ .n &eneral al +omeostazei. "n cursul acestei mo/iliz ri se produc adapt ri 'i .n celelalte or&ane inclusiv &landele endocrine. Ha#iunea pentru care la anumi#i atle#i apari#ia celei de a doua respira#ii se face spectaculos$ .n timp ce la al#ii ea este insesiza/il $ nu se cunoa'te. Pe de alt parte$ la anumi#i su/iec#i$ nu se produce niciodat nici o adaptare adecvat (ie'irea din faza critic ) 'i ace'ti su/iec#i tre/uie s a/andoneze activitatea sportiv . . Fi2i!%!7i+ !5!&e%ii .1. Gene"+%i#3i Fermenul de o/oseal comport o dualitate intrinsec % el presupune$ .n acela'i timp$ e,perien#a su/iectiv a unui individ 'i ansam/lul manifest rilor o/iective pe care le remarc m concomitent cu acestea.

Ele survin .n cursul unei activit #i 'i se vor disipa$ vor disp rea mai mult sau mai pu#in repede dup .ncetarea ei. */oseala intereseaz or&anismul uman care este sediul unei activit #i permanente$ activitate care se poate prelun&i la limit pe toat durata vie#ii$ f r s se manifeste vreo sc dere de performan# . Hezult c o/oseala nu survine dec0t atunci c0nd activitatea cerut dep 'e'te un anumit nivel dat$ numit nivel critic. 4a om apar dou mari forme de o/oseal % o/oseala le&at de travaliul muscular 'i cea care depinde de o activitate mintal . Fravaliul muscular e,ercit repercursiuni asupra tuturor func#iilor or&anismului. Contrac#ia muscular este un fenomen care se inte&reaz .n 8ocul armonios al or&anismului .n .ntre&ime$ totodat $ asi&ur0ndu-se siner&iile func#ionale$ numai ca urmare a solicit rii func#ionale a celorlalte aparate din or&anism. Efortul fizic pune .n 8oc func#iile or&anismului de a'a manier .nc0t poate s antreneze efecte de moment deose/it de intense asupra aparatelor 'i sistemelor or&anismului constituind influen#ele imediate. Cre'terea lucrului muscular .n cursul efortului$ nu se poate realiza f r o amplificare ec+ili/rat a aportului de su/stan#e ener&etice 'i f r intensificarea proceselor de meta/olism ale acestora. Hepetarea efortului fizic determin o serie de modific ri &enerale% ridicarea plafonului capacit #ii de efort 'i cre'terea rezisten#ei la o/oseal . Aceste .m/un t #iri ale activit #ii or&anismului sunt realizate cu participarea tuturor sistemelor 'i or&anelor$ care sufer modific ri importante de adaptare 'i constituie influen#ele tardive ale efortului asupra or&anismului. >u/ ac#iunea continu a unei suma#ii de solicit ri ac#ion0nd siner&ic$ apare fenomenul de o/oseal $ care comport senza#ii peni/ile ce .nso#esc travaliul$ fenomene de uzur 'i cata/olism .n timpul efortului$ precum 'i fenomene reparatoare ana/olice.

4a aceste reac#ii particip .ntre&ul or&anism de la #esuturile periferice p0n la sistemul nervos central. Eodific rile care se produc$ su/ influen#a efortului 'i .n cursul o/oselii$ sunt coordonate 'i re&late de sistemul nervos central$ realizate pe de o parte prin re&la8 nervos direct$ pe de alt parte prin intermediul re&la8ului neuroumoral$ incluz0nd activitatea &landelor endocrine$ o/oseala fiind asociat teoriei stresului 'i sindromului &eneral de adaptare. */oseala fiziolo&ic se instaleaz .n urma unui efort depus .n limitele capacit #ii func#ionale ale or&anismului$ fiind o modalitate de protec#ie care semnaleaz necesitatea .ntreruperii activit #ii$ 'i odat cu odi+na ea dispare. Bn o/oseala patolo&ic este dep 'it capacitatea func#ional a or&anismului$ fiind e,primat printr-o stare de disconfort indus de efortul fizic$ caracterizat prin tul/ur ri comportamintale 'i sc derea randamentului fizic. 5in punct de vedere clinic s-au descris dou forme de o/oseal % muscular (periferic ) 'i neuropsi+ic (central ). >uferin#ele &enerate de efort la nivelul mu'c+ilor sc+eletici 'i la nivel neuropsi+ic sunt consecin#ele o/oselii. . . O5!&e+%+ fi2i!%!7i-3

>tarea de o/oseal e,prim o reac#ie fiziolo&ic $ o in+i/i#ie de protec#ie la nivelul >9C$ care urmeaz le&ic 'i lo&ic unei activit #i psi+ofiziolo&ice de o anumit durat 'i intensitate. Aceast stare de disconfort fiziolo&ic$ o/oseala fiziolo&ic este com/ tut de or&anismul .nsu'i$ care reu'e'te ca printr-o refacere natural $ spontan s .nl ture consecin#ele acestei o/oseli induse de efort. "n efortul sportiv lucrurile evolueaz p0n la un punct de aceea'i maniera. >e 'tie c posi/ilitatea de a rezolva o sarcin sportiv prin antrenament este condi#ionat 'i direct propor#ional cu performan#e /iolo&ic .

Aceast capacitate de performan# depinde de mai mul#i factori din care$ pe loc de funte$ se situeaz % sursele &eneratoare de ener&ie$ func#iile neuromusculare 'i neuropsi+ice$ capacitatea de refacere etc. *rice pertur/are la nivelul unuia din ace'ti factori$ necorectat .n timp util prin refacere poate duce la instalarea o/oselii patolo&ice la sportivi. "n sport o importan# deose/it o au% calitatea procesului de antrenament$ mediul am/iant .n care are loc efortul sportiv$ motiva#ia$ starea de s n tate$ stresul etc. 5eoarece efectul o/oselii se manifest la nivelul ma8orit #ii componentelor morfofunc#ionale ale or&anismului$ o/oseala fiziolo&ic este considerat un sindrom. */oseala fiziolo&ic se instaleaz .n urma unui efort depus .n limitele capacit #ii func#ionale ale or&anismului. Aceast form constituie factorul de pro&res al adapt rilor$ iar prin repetarea .n cadrul antrenamentelor a comple,ului de factori reprezenta#i de efort-o/osire-dezo/osire (refacere)$ se a8un&e la acea stare optim a or&anismului numit supracompensarea. */oseala fiziolo&ic este o modalitate de protec#ie care semnalizeaz necesitatea .ntreruperii activit #ii$ 'i odat cu odi+na ea poate 'i tre/uie s dispar . */oseala acut $ fiziolo&ic dispare la un timp relativ scurt dup .ncetarea efortului 'i nu las urme ne&ative dac au fost asi&urate condi#ii de refacere% timp de repaus suficient .nainte de re.nceperea efortului$ alimenta#ie corespunz toare etc. ... O5!&e+%+ +-$#3 'e"ife"i-3 >te&emann (17!1) consider cauzele o/oselii periferice ca r spunz0nd cel mai /ine cerin#elor eforturilor de anduran# 'i orice efort superior limitei de performan# .n anduran# $ conduce la o limitare a capacit #ii de performan# $ descris ca o/oseal local (periferic ). Cauzele o/oselii locale sunt multiple 'i depind de tipul de efort care a provocat o/oseala.

"n mu'c+iul care lucreaz se produce o pertur/are a ec+ili/rului fizicoc+imic fa# de repaus$ deoarece epuizarea rezervelor ener&etice nu este .nso#it de refacerea total .n fazele de rela,are 'i astfel se acumuleaz cu fiecare contrac#ie individual un rest de o/oseal care$ .n final scade randamentul 'i duce c+iar la opriea efortului. C+$2e%e !5!&e%ii 'e"ife"i-e a) Acumularea produ'ilor intermediari 'i finali de meta/olism "n mu'c+iul .n activitate$ necesarul ener&etic este satisf cut prin de&radarea su/stratului ener&etic din care rezult cata/oli#ii acizi care produc sc derea p:-ului intracelular 'i apoi san&uin. E,ist un pra& de toleran# a acidozei (la antrena#i toleran#a la acidoz este mai mare$ comparativ cu nesportivii)$ dep 'irea acestuia determin0nd o in+i/i#ie a enzimelor participante la reac#iile furnizoare de ener&ie 'i inclusiv o diminuare p0n la .ntreruperea efortului. /) Epuizarea su/stratului ener&etic de aprovizionare 'i furnizare a ener&iei "n func#ie de intensitatea efortului$ su/stratul ener&etic este diferit$ cu toate c AFP-ul este furnizorul principal de ener&ie necesar cupl rii actinei cu miozina 'i de contrac#ie$ aceasta se reface pe seama altor su/stan#e ener&etice. Astfel$ .n eforturile sportive intense diminuaz su/stan#ele fosfatmacroer&ice (AFP 'i CP)- .n eforturile cu durat mai mare se epuizeaz &lico&enul din depozite$ iar diminuarea lui atra&e .ntreruperea activit #ii dac nu intervine alt su/strat ener&etic (lipidic). "n orice fel de efort ma,imal$ moderat$ mic$ cantitatea de AFP tre/uie s fie permanent ref cut 'i s fie men#inut constant . "n eforturile .ndelun&ate c0nd sc derea rezervelor de &lico&en reclam sinteza sa din su/stan#e ne&lucidice prin &luconeo&enez $ de importan# ma8or sunt +ormonii cortico 'i medulosuprarenalieni$ primii cu rol .n procesele de &luconeo&enez pentru a men#ine &licemia normal $ iar urm torii cu rol .n scoaterea acizilor &ra'i din depozite 'i intensificarea lipolizei.

>ecre#ia sc zut a acestor +ormoni d simptomele de o/oseal . -) 5ezec+ili/rul ionic intramuscular 9ocAer (17!6) arat c e,ist o str0ns corela#ie .ntre con#inutul potasiului intracelular 'i o/oseala local . Contrac#iile cu frecven# 'i durat mare produc dezec+ili/re ionice$ .n special pierderi de potasiu ce au drept consecin#e sc derea e,cita/ilit #ii mu'c+iului. Pierderile de potasiu sunt .nso#ite de pierderi de calciu$ ion al c rui rol .n contractilitatea muscular este decisiv 'i deci$ induc o diminuare suplimentar a capacit #ii de contrac#ie muscular . d) */oseala la nivelul sinapsei neuromusculare Acumularea unei cantit #i prea mari sau lipsa$ epuizarea prin solicitare a mediatorului c+imic acetilcolina la nivelul pl cii motorii$ pertur/ transferul comenzii de la nervul motor la mu'c+i. e) 4ipsa o,i&enului datorit unui de/it circulator insuficient la nivelul fi/relor musculare Aceasta este o cauz a o/oselii dovedit e,perimintal$ .n vivo. "ns orice efort determin o redistri/uire a s0n&elui c tre zonele active printr-o vasoconstric#ie .n teritorul spla+nic 'i vaso-dilata#ie .n teritoriile active. f) Comenzile in+i/itorii transmise din centrii nervo'i mu'c+ilor Hepausul care urmeaz o/oselii musculare este influen#at de c tre >9C. >e presupune c modific rile locale asociate o/oselii$ sunt transmise pe c i aferente specifice 'i nespecifice centrilor nervo'i. Ace'tia ca urmare$ vor ela/ora comenzi in+i/itorii c tre neuronii alfa 'i &ama medulari$ av0nd ca efect diminuarea efortului.

*/oseala muscular variaz 'i cu tipul de fi/re$ av0nd .n vedere c fi/rele al/e (fazice) au o fati&a/ilitate mai mare dec0t cele ro'ii (tonice) care sunt considerate infati&a/ile. ./. O5!&e+%+ +-$#3 -en#"+%3 >te&emann (17!1) define'te o/oseala central ca fiind diminuarea capacit #ii de a realiza mi'c ri cu aceea'i coordonare ca .n repaus. Ca dovad c e,ist o o/oseal pur central este sc derea rapid a randamentului .n e,erci#iile care necesit aten#ie mare 'i prelun&it $ sau eforturile pur psi+ice 'i intelectuale. */oseala are un important rol func#ional prin in+i/i#ia de protec#ie ce se instaleaz .n celulele corticale 'i prin aceasta sunt oprite solicit rile e,cesive. Hezervele ener&etice nu vor fi epuizate complet$ iar rezervele autonome prote8ate sunt p strate pentru situa#ii e,treme. 1n rol important i se atri/uie forma#iunii reticulate .n intalarea o/oselii centrale. =orma#iunea reticulat prin sistmul activator ascendent transmite permanent informa#ii scoar#ei cere/rale (care este informat 'i pe c i specifice)$ creindu-i acea stare de ve&+e sau stare vi&il .

E,ist situa#ii c0nd anumi#i stimuli produc la nivel nervos central efecte inverse (un e,erci#iu monoton produce .n scoar#a cere/ral o diminuare a reac#iei de trezire care va avea ca efect o constr0n&ere$ o diminuare sau .ntreruperea activit #ii musculare). 5up ReinecA (1773) cauzele o/oselii centrale nervoase sunt multiple 'i se manifest diferit. a) iminuarea capacit!ii de coordonare Coordonarea reprezent0nd cooperarea .ntre sistemul nervos central 'i mu'c+ii sc+eletici$ .n timpul e,ecu#iei unei mi'c ri$ orice afectare a uneia

sau a alteia din componentele sistemului de control 'i re&lare a mi'c rii se va repercuta$ .n principal$ asupra coordon rii mu'c rilor$ a e,ecu#iei cu precizie 'i economicit #ii .n situa#ii sterotipe sau imprevizi/ile. */oseala central &enereaz o cre'tere a in+i/i#iei structurilor nervoase implicate .n motricitate 'i ca urmare$ derularea mi'c rilor devine ira#ional 'i costisitoare$ ceea ce se traduce prin mi'c ri sacadate 'i o diminuare a performan#ei. "nre&istr ri electromio&rafice arat c activitatea electric cre'te propor#ional cu intalarea pro&resiv a o/oselii- efectuarea contrac#iilor se realizeaz prin impulsuri cu frecven# crescut $ pra&ul de e,cita#ie cre'te pro&resiv$ .n timp ce coordonarea se reduce. Cre'terea e,cita/ilit #ii$ cre'terea activit #ii electrice conduce la o o/oseal nervoas la nivel central care influen#eaz ne&ativ coordonarea. Pertur/area coordon rii din motive de o/oseal central $ intensific o/oseala periferic $ deoarece o/oseala central 'i cea local sunt .n rela#ie de interdependen# . b) iminuarea capacit!ii de performan! sen"orial */oseala influen#eaz func#ionalitatea tuturor celor trei componente ale analizatorilor (receptori$ c i de conducere$ se&mente corticale de analiz ). Astfel$ o/oseala modific pra&ul sensi/ilit #ilor% optic $ auditiv $ tactil $ mioartroAinetic $ etc. c) #ulburri de aten!ie$ concentare %i g&ndire "n timpul o/oselii$ .n paralel cu diminuarea coordon rii$ a performan#elor senzorii motrice$ sportivul manifest dificult #i 'i erori .n aprecierea distan#elor adversarilor$ a propriilor ac#iuni$ precum 'i o lentoare .n luarea deciziilor 'i a ela/or rii comenzilor celor mai adecvate. d) iminuarea func!iilor de comand %i control >c derea capacit #ii de efort constatat .n starea de o/oseal $ se datore'te .n primul r0nd$ sc derii eficien#ei activit #ii corticale .n ce prive'te

re&larea mi'c rilor voluntare$ precise 'i coordonate$ c0t 'i altor centri motori su/corticali (e,trapiramidali) implica#i .n controlul mi'c rii involuntare automate. */oseala se manifest prin sc derea poftei de lucru 'i o mai amplificat senza#ie de stres$ o diminuare a motiva#iei care conduce la reducerea capacit #ii de mo/ilizare a rezervelor psi+ofizice. e) 're%terea timpului de reac!ie "n stare de o/oseal cre'te laten#a reac#iei motrice (viteza de reac#ie) 'i .n special$ timpul de reac#ie comple, . 5intre timpii intermediari ai reac#iei motrice .n cazul o/oselii centrale cre'te timpul central. E,plica#ia ar putea fi o/oseala neuronilor 'i a sinapselor din eta8ele nervoase str / tute de informa#ie. 5e aceea$ laten#a reac#iei motrice al turi de al#i indicatori 'i parametri fiziolo&ici 'i /ioc+imici$ face parte din /ateria de investi&a#ii pentru o/iectivarea fenomenului de o/oseal . FIZIOLOGIA O:OSELII C$"&$% 0
*/oseala patolo&ic 1. Leneralit #i 2. */oseala patolo&ic periferic 3. */oseala patolo&ic central 4. */oseala patolo&ic acut 5. */oseala patolo&ic cronic 6. 9evrozele la sportivi

O5!&e+%+ '+#!%!7i-3

1. Gene"+%i#3i
"n o/oseala patolo&ic este dep 'it capacitatea func#ional a or&anismului. 5ep 'irea raportului optim dintre antrenament-refacere poate duce la instalarea o/oselii patolo&ice la .nceput prin a'a-zise semne de o/oseal rezidual $ iar apoi prin cumulare la adev rata o/oseal patolo&ic . "n trecut au e,istat .n principal 3 teorii$ care au .ncercat s e,plice etiopato&enia o/oselii patolo&ice% (. teoria epui"rii substratului energetic$ dup care epuizarea rezer-velor locale de AFP$ CP$ &lico&en muscular ar sta la /aza o/oselii). teoria autointoxicrii$ .n special musculare$ cu produse de meta-/olism intermediar$ .n special acid lactic$ care ar /loca contrac#ia muscular *.teoria +eterocronismului$ care e,plic o/oseala prin /loca8ul sinaptic neuromuscular (la nivelul pl cii neuromusculare)$ care ar /loca transmiterea influ,ului de la nerv la mu'c+i. Cercet ri neurofiziolo&ice la care numero'i autori rom0ni 'i-au adus contri/u#ii nota/ile (1lmeanu$ 1765) au e,plicat etiopato&enia o/oselii patolo&ice printr-o pertur/are localizat la nivelul >9C de unde pornesc r spunsuri inadecvate c tre periferie ca urmare a aplic rii unor e,citan#i supraliminari pe fond de o/oseal rezidual . Aceast teorie scotea .n eviden# importan#a refacerii .n efortul sportiv ca mi8loc profilactic de com/atere a o/oselii patolo&ice 'i de prote8are a s n t #ii sportivului. Cercet ri ri&uroase efectuate .n ultimele decenii au permis at0t definirea o/oselii patolo&ice c0t 'i clasificarea clinic . Astfel o/oseala patolo&ic e,prim o stare de disconfort fiziolo&ic indus de efortul sportiv$ caracterizat prin tul/ur ri comportamintale 'i sc derea de randament sportiv. 5in punct de vedere clinic se deose/esc dou forme% o/oseala muscular (periferic ) 'i o/oseala neuropsi+ic (central ).

. O5!&e+%+ '+#!%!7i-3 'e"ife"i-3


"n o/oseala muscular domin simptomatolo&ia local $ muscular iar din punct de vedere etiopato&enic se descriu 5 cauze% 1. epuizarea rezervelor de CP muscular (prezent .n eforturile anaero/e alactacide 'i lactacide)-

2. epuizarea rezervelor de CP .nso#ite de cre'terea acidului lactic (prezent .n eforturile tip anduran# scurt )3. cre'terea acidului lactic muscular .nso#it de cre'terea amoniacului +epatic (prezent .n eforturile de anduran# medie)4. epuizarea &lico&enului muscular (prezent .n eforturile tip anduran# lun& B 'i BB)5. epuizarea &lico&enului muscular la care se adau& acumulaerea de pero,izi lipidici (prezent .n eforturile de tip anduran# lun& BBB 'i B@). Este evident c profila,ia acestor forme clinice tre/uie s ai/ .n vedere al turi de procesul de antrenament 'i refacerea dup efort$ acei factori &eneratori .n ultinm instan# de instalarea unei forme sau alteia a o/oselii patolo&ice musculare.

.. O5!&e+%+ '+#!%!7i-3 -en#"+%3


"n cadrul o/oselii neuropsi+ice (centrale)$ .n func#ie de mecanismul fiziopatolo&ic se descriu 3 forme% (. scderea gluco"ei sanguine (prezent .n eforturile de anduran# lun& BBB 'i B@)se 'tie c .n efort creierul consum cca 5 & &lucoz Cor $ iar creierul este unul din or&anele vitale e,trem de sensi/il la sc derea &lice-miei$ se mai 'tie c forma de rezerv a &lucozei .n or&anism este apreciat la cca 5<< & &lico&en dintre care apro,imativ 4<< & .n mu'c+i (valori normale 6 1 & &lico&en la 1<< & #esut muscular) 'i 1<< & .n ficat$ diminuarea acestui nivel fiind e,trem de serioas pentru or&anism). acumularea de aminoaci"i esen!iali (valina$ izoleucina$ leucina$ triptofan etc.) .n creier induc pertur/ ri func#ionale la nivel neuronal (pre-zent .n eforturile cu dominant for#a)- se 'tie c la acest nivel cere/ral e,ist o enzim $ 5-+?dro,itriptamina$ care dezamineaz ace'ti aminoacizi- c0nd func#ia acestei enzime este /locat prin e,ces de aminoacizi (e,. .n cazul unor ra#ii alimentare +iperproteice ne.nso#it de efortul adecvat$ care s duc la arderea acestor aminoacizi) ace'tia nu mai sunt meta/oliza#i 'i se acumuleaz la nivelul creierului de unde pot induce pertur/ rile neuronale amintite*. stresul neuropsi+ic (prezent la tr & tori$ scrimeri$ &imna'ti-&imnaste$ portarii la 8ocurile sportive etc.). Profila,ia formelor de o/oseal patolo&ic central se realizeaz printr-o refacere neuropsi+ic 'i meta/olic e,emplare. Aceste dou forme de o/oseal (central sau periferic ) pot ap rea cuplat sau solitar$ iar tratamentul va tre/ui /ine.n#eles adaptat formei clinice.

/. O5!&e+%+ '+#!%!7i-3 +-$#3

=orma acut a o/oselii patolo&ice este cunoscut su/ numele de supra.ncordare 'i e,prim dezacordul de moment dintre solicit rile psi+ofizice 'i capacitatea or&anismului de a r spunde adecvat$ adaptativ. Aceast stare apare mai frecvent la sportivii neantrena#i$ convalescen#i dup o /oal sau traumatism$ la .nceputul perioadei de pre& tire$ la sportivii dopa#i. >imptomatolo&ia este dominant de modific rile aparatului sau sistemului la care se e,prim pre&nant acest sindrom. Astfel mai frecvent .nt0lnite sunt urm toarele% (. claca,ul muscular (.n realitate o contractur muscular care cel mai adesea e,prim o leziune fi/rilar muscular ) care se manifest prin semne locale 'i scoate pe sportiv din efort- e,ist numero'i factori favorizan#i$ .n special de mediu sau le&a#i de ec+ipament$ alimenta#ie$ s n tate$ &rad de antrenament$ antrenamentul propriu-zis etc. Profila,ia 'i tratamentul acestei forme este ast zi /ine codificat 'i validat de traumatolo&ia sportiv ). claca,ul cardiac (2coeur forcW3)$ care se poate manifesta de la o simpl tul/urare de ritm 'i p0n la stopul cardiac 'i decesul pe terenul de sport*. dereglri neurologice$ neurove&etative$ senzoriale (sc derea tonusului muscular$ parestezii$ diminuarea refle,elor osteotendinoase$ tul/ur ri de coordonare 'i ec+ili/ru$ tul/ur ri de mers$ tul/ur ri de ortostatism$ tul/ur ri senzoriale$ vizuale$ auditive$ vesti/ulare$ tul/ur ri psi+ice cum ar fi senza#ia de epuizare$ astenia psi+ic $ tul/ur ri de orientare .n timp 'i spa#iu$ stare de stupoare$ o/nu/ilare). 5ac se dep 'e'te momentul de v0rf al fazei acute$ .n special pentru ultimele dou forme$ tul/ur rile descrise se amendeaz treptat (asistat medical sau nu) starea &eneral 'i capacitatea de efort revin- .n 3-4 s pt m0ni sportivul poate fi re.ntre&at .n activitatea sportiv dup o e,pertiz medical minu#ioas 'i su/ o atent diri8are medical a efortului$ sportivul r m0n0nd dispensarizat pe tot restul carierei sportive. Fratamentul de /az este cel profilactic% antrenamentul 'tiin#ific$ re&im de via# sportiv corect$ suprave&+ere medical .n la/orator (periodic) 'i pe teren (s pt m0nal)$ iar .n momentul 2accidentului3 se va apela la toate mi8loacele medicinii moderne privind asisten#a medical de ur&en# .n teren.

0.

O5!&e+%+ '+#!%!7i-3 -"!ni-3

>upraantrenamentul reprezint forma cronic a o/oselii patolo&ice$ denumit impropriu din punct de vedere etimolo&ic supraantrenament$ care se .ncadreaz .n &rupa nevrozelor la sportivi (Trestovnicov$ 175<) 'i e,prim o pertur/are a .ntre&ului or&anism cu manifest ri mai evidente la nivel neuropsi+ic$ endocrinove&etativ 'i comportamintal$ cu sc derea pro&resiv a randamentului sportiv (.ntr-o faz primar printr-o mo/ilizare

volitiv de e,cep#ie$ sportivul poate o/#ine .nc rezultate valoroase .ns cu un mare cost /iolo&ic). >upraantrenamentul$ este un dezec+ili/ru func#ional dura/il ce se .nstaleaz .n urma suprasolicit rilor repetate .n procesul de antrenament$ se .nso#e'te de o serie de semne su/iective 'i o/iective caracteristice 'i duce la sc derea capacit #ii de lucru a or&anismului 'i a performan#elor sportive. "n afar de suprasolicitarea produs de efortul fizic .nsu'i$ e,ist 'i al#i factori care se asociaz de o/icei .n declan'area supraantrenamentului$ ca$ de e,emplu% repaus (mai ales somn) insuficient$ alimenta#ie necorespunz toare fa# de necesit #ile pro&ramului de antrenament$ asocierea unor c+eltuieli importante de ener&ie .n afara procesului de antrenament (de e,emplu$ .n munca profesional )$ tensiunea emo#ional intens provocat de conflicte sociale .ndelun&ate. 5in punct de vedere etiopato&enic tul/urarea ma8or este localizat la nivelul >9C unde se pot .nt0lni mai multe situa#ii% (. supra-ncordarea proceselor de excita!ie datorit volumului$ intensit #ii sau comple,it #ii efortului). supra-ncordarea proceselor de in+ibi!ie prin ela/orarea unor diferen#ieri fine$ de detaliu sau prin ac#iunea e,citantului de diferen#iere*. supra-ncordarea mobilit!ii proceselor nervoase 'i sc+im/area stereotipului dinamic sau a te+nicii- valoarea sc zut func#ional a scoar#ei cere/rale etc. Leor&escu E. (17;2) sesizeaz 3 situa#ii .n care poate ap rea supra antrenamentul% (. dup ob!inerea formei sportive. ). ca urmare a unor gre%eli de ordin metodic -n antrenament prin surmena8$ .nainte ca sportivul s fi o/#inut un &rad superior de antrenament*. -n condi!iile unor eforturi reduse ca volum / intensitate sau .n perioada pre& titoare$ dar pe fondul unor &re'eli .n re&imul de via# sportiv sau a unei st ri de stres ap rut /rusc ca urmare a unor st ri conflictuale personale. "ntr-un cuv0nt avem de-a face cu o /oal cu punct de plecare cortical (supra.ncordarea proceselor de /az corticale$ e,cita#ie-in+i/i#ie) cu manifest ri polimorfe$ comple,e pe toate planurile. 5in punct de vedere clinic se descriu dou forme% () tiroidian 0reactiv).

)) suprarenalian 0astenic) Eanifest rile principale constau .n% stare de o/oseal marcat $ tul/ur ri comportamintale$ sc dere de randament motric 'i psi+ic$ refacere pertur/at $ reactivitate nefiziolo&ic $ neeconomic $ uneori parado,al $ la/ilitate endocrinove&etativ 'i psi+ic $ accese de depresie sau euforie$ an,ietate etc. Astenie fizic 'i psi+ic marcat $ dificult #i de concentrare$ sc dere de randament fizic 'i psi+ic$ tul/ur ri de somn$ sc dere .n &reutate (o sc dere .n &reutate ne8ustificat la sportivi$ mai mare de 3K din &reutatea corporal $ tre/uie suspectat de supraantrenament)$ sc dere de apetit$ cre'terea cata/olismului. 5in punct de vedere psi+ic sportivul este% - an,ios$ descura8at$ irasci/il$ emotiv$ apatic sau din contra a&resiv$ +iperreactiv$ acuz cefalee ce se accentueaz la efort sc derea memoriei motrice- parestezii cu senza#ie de amor#eal .n e,tremit #i- senza#ie de 2constric#ie cardiac 3- palpita#ii$ senza#ie de 2nod .n &0t3- dispnee- ta+ipnee- tul/ur ri vizuale 'i auditive- ame#eli$ senza#ie de rotire sau le'in- picioare moi 'i calde- tul/ur ri de dinamic se,ual (astenie se,ual $ tul/ur ri de erec#ie$ e8aculare) iar la sportive tul/ur ri se,uale su/ form de fri&iditate$ repulsie fa# de actul se,ual$ deseori manifest ri .ntre#inute 'i amplificate de teama insuccesului. Ful/ur rile o/iective se pot manifesta prin% - +iperreflectivitate osteotendinoas - tremor rapid 'i nere&ulat al de&etelor sau pleoapelor- contractilitatea idiomuscular crescut - cre'terea meta/olismului /azal-

- dispnee de efort$ sc derea apneei 'i a capacit #ii vitale- ta+icardie de repaus 'i efort cu dere&lare ve&etativ la pro/a clinoortostatic - reac#ie +ipoton la efort (practic pato&nomonic pentru supraantrenament) - aritmii de tip e,trasistolic- tul/ur ri ECL (de repolarizare$ isc+emie miocardic etc.) - modific ri ale testelor +epatorenale (pozitiv ri) - proteinurii sauC'i micro+ematurii$ care preteaz la erori de dia&nostic- disAinezii duodeno/iliare- modific ri de e,cita/ilitate neuromuscular eviden#iate la testul EEL- modific ri de e,cita/ilitate cortical eviden#iate de EEL- elimin ri crescute de Ca 'i T prin urin etc. Foate aceste manifest ri apar .n str0ns corela#ie cu forma clinic . 9u tre/uie niciodat a8uns la acest ta/lou 'i printr-o suprave&+ere medicosportiv atent tre/uie depistat aceast /oal .n faza preclinic (suprasolicitare) c0nd interven#ia medicului sportiv este mult mai eficient . Cel mai important mi8loc terapeutic .l reprezint profila,ia$ care se realizeaz prin controale medicosportive .n la/orator 'i teren$ prin evitarea st rilor de stres 'i a st rilor conflictuale$ printr-o psi+oterapie adecvat . 5e altfel datorit acestor m suri supraantrenamentul a devenit o raritate .n ultimele decenii$ totul oprindu-se la faza de suprasolicitare cu manifest ri la nivelul unui aparat sau sistem 'i care se corecteaz relativ rapid.

1. Ne("!2e%e %+ &'!"#i(i
4u0nd .n considerare tipul de >9C (fle&matic$ sla/$ apatic$ puternic$ neec+ili/rat$ puternic ec+ili/rat)$ terenul &enetic 'i ereditar au fost descrise urm toarele forme clinice de supraantrenament numite nevrozele sportivilor. 9evrozele sportivilor sunt afec#iuni cu determinare psi+o&en $ reversi/il $ caracterizate printr-un polimorfism simpatolo&ic$ .n mare m sur su/iectiv$ f r semne de or&anicitate sau modific ri evidente umorale.

5e'i nu sunt specifice sportului$ sunt .ntotdeauna le&ate indirect de activitatea competi#ional $ de acea tre/uie considerate ca entit #i psi+opatolo&ice deose/ite. =actorul principal care le declan'eaz este stresul psi+ic &refat aproape .ntotdeauna pe un fond de suprasolicitare a >9C al sportivului. 1n rol deose/it .l 8oac factorii predispozan#i$ particularit #ile constitu#ionale 'i cele ereditar-&enetice$ pe care ac#ioneaz trauma psi+ic .

a) Psi+onevro"a anxioas$ forma cel mai frecvent .nt0lnit la sportivi care se


caracterizeaz prin% - stare de nelini'te$ nesi&uran# $ tul/ur ri de somn$ de apetit 'i de di&estie- sportivul este preocupat$ cople'it de r spundere fa# de rezultatul sportiv$ acuz din plin adversit #ile pu/licului$ ar/itra8ului$ adversarului$ comentariile ne&ative ale radioului$ televiziunii siCsau presei- pro/lemele personale de ordin socioprofesional sau de la clu/ .l marc+eaz profund favoriz0nd astfel apari#ia crizelor de an,ietate. 1neori unele momente ne&ative (e,. accident ri) sunt retr ite din plin cu ocazia unor situa#ii similare. * variant a acestei nevroze o reprezint 2niAefo/ia3 sau teama de succes. Ea se manifest prin in+i/i#ie$ teama de succes de'i valoarea sa sau rezultatele primei zile de concurs .i dau dreptul s aspire la succes

b) 1evro"a +ipertensiv (+ipertensiune psi+osomatic ) se manifest prin%


- +ipertensiune arterial (psi+o&en ) 'i modific ri de comportament- tendin#a la dominare$ a&resivitate fa# de cole&i 'i adversari- lipsa de control etc- aceast form poate fi reversi/il f r un tratament specific.

c) 1evro"ele de coordonare (profesionale) constau .n imposi/ilitatea sportivului de a


e,ecuta unele acte motorii comple,e$ pe care le cunoa'te /ine$ cu toat inte&ritatea func#ional 'i anatomic neuromuscular . Prin analo&ie cu 2crampa scriitorului3 (care poate s fac alte alte &esturi motrice% s c0nte la pian$ vioar etc.)$ la sportivi (&imna'ti$ cicli'ti$ 8uc tori de tenis de mas $ canotori$ tr &+ tori etc.)$ pot ap rea spasme di&itale involuntare$ acestea fiind le&ate de activitatea voluntar -

d) 1evro"a isteric (pitiatic ) se poate .nt0lni 'i la sportivi$ ceva mai frecvent la
sportive$ manifest0ndu-se prin% - st ri de pl0ns sau de le'in .n caz de insucces- pre#iozitate- pozare .n victim - crize de pl0ns patetic- manifest ri +ipocondrice etc. e) 1evro"a obsesivofobic$ manifestat prin fric o/sedant 'i manifest ri o/sesive- de'i este mai rar la sportivi totu'i se descriu cazuri de% - claustrofo/ie (fo/ia spa#iilor .nc+ise)- a&orafo/ie (fo/ia spa#iilor desc+ise) - nosofo/ia (fo/ia de /oal ) - fo/ia pentru .n l#imi- niAefo/ia (frica de succese) etc. Aceste st ri pot fi uneori .nso#ite de manifest ri supersti#ioase$ &esturi$ formule$ ritualuri$ care s previn sau s com/at eventualele e'ecuri$ 2&+inioane3 (Eremia$ 2<<<). Pentru dia&nosticul acestor forme s-a acordat o aten#ie deose/it e,amenelor EEL (trasee su/voltate la 5<K din cazurile de nevroze$ unde cu amplitudine mic $ su/ 25 microvol#i$ cu dispari#ia ritmului de /az alfa$ cu 2traseu plat$ desincronizat3). Profila,ia const .ntr-o i&ien mintal adecvat $ refacere neuropsi+ic dup efort$ suprave&+ere medicosportiv atent $ cooperare .ntre sportiv-antrenor-medic-psi+olo&. 4a nevoie se poate interveni 'i terapeutic la recomandarea medicului psi+iatru .n cola/orare cu psi+olo&ul. EEL .n nevroze$ prezint $ .n peste 5<K din cazuri$ traseu su/dezvoltat$ ceea ce este e,plica/il printr-un meta/olism neuronal deficitar$ prin sincronizarea unui num r mai mic de neuroni.

REFACEREA ORGANISMULUI C$"&$% 1

1. Ref+-e"e+= "e-$'e"+"e+= &$&ine"e+ ef!"#$%$i ) ,efiniii . :+2e%e fi2i!%!7i-e +%e "ef+-e"ii .. F!"*e%e "ef+-e"ii !"7+ni&*$%$i ,$'3 ef!"# ..1. C"i#e"ii ,e -%+&ifi-+"e .. . Ref+-e"e+ n+#$"+%3

1. Ref+-e"e+= "e-$'e"+"e+= &$&ine"e+ ef!"#$%$i ) ,efiniii


Este tot mai evident faptul c nivelul actual al performan#elor pe plan mondial a atins cote incredi/ile$ fapt posi/il datorit condi#ion rii de rela#ia efort-refacere care primeaz .n procesul de antrenament. Cre'terea capacit #ii de performan# nu este posi/il dec0t dac $ .n paralel cu e,i&en#ele privind volumul 'i intensitatea efortului se ca#ioneaz prin metode 'i m suri de refacere$ de resta/ilire a poten#ialului /iolo&ic al sportivului. 5up 5r &an B. (1774)$ prin refacere se .n#ele&e partea component a procesului de antrenament care reune'te ansam/lul mi8loacelor naturale sau artificiale$ utilizate .n scopul acceler rii proceselor de reec+ili/rare a +emeostaziei or&anismului. Este necesar su/linierea diferen#ei dintre no#iunile privind refacerea$ recuperarea 'i sus#inerea efortului. Astfel$ refacerea vizeaz resta/ilirea st rii de ec+ili/ru a mediului intern 'i a parametrilor func#ionali$ avut .nainte de efort 'i c+iar dep 'irea acestora$ .n sensul optimiz rii lor .n cadrul fenomenului de supracompensa#ie. Hecuperarea or&anismului dup efort se adreseaz actelor situa#ii .n care$ .n timpul efortului a fost lezat p0n la limita fiziopatolo&icului$ inte&ritatea morfofunc#ional a or&anismului. >us#inerea efortului const .n ac#iunile .ntreprinse asupra or&anismului$ .n scopul desf 'ur rii efortului fizic cu ma,im eficien# 'i minim uzur /iolo&ic . Pe l0n& resta/ilirea constantelor fiziolo&ice$ /ioc+imice$ refacerea vizeaz atin&erea nivelului de supracompensa#ie$ dar aceste deziderate nu se pot realiza dec0t .n cadrul sistemului ra#ional efort-repaus 'i constituie condi#ie esen#ial pentru cre'terea eficacit #ii antrenamentului. 4e& tura str0ns .ntre efort 'i refacere .n procesul de pre& tire sportiv $ prive'te nu numai cre'terea .nc rc turii$ ci 'i a repausului f r de care nu se pot realiza e,i&en#ele de volum 'i intensitate ale antrenamentului.

5ac se acord aten#ie doar parametrilor .nc rc turii sau dac proceselor de refacere postefort sunt suficiente$ este inevita/il o diminuare a rezervelor ener&etice ale or&anismului sportivului$ ceea ce conduce la o sc dere a capacit #ii de performan# . Bn acest sens$ tre/uie avut .n vedere decala8ul temporal dintre efort 'i refacere$ precum 'i evaluarea influen#ei e,erci#iului preala/il asupra efortului ulterior. Privit .n acest mod$ refacerea reprezint o rezerv de performan# $ dar 'i o surs de s n tate 'i reconfortare dup efort. Hefacerea (re&enerarea trofic $ reec+ili/rarea /iolo&ic ) se constituie .ntr-o form indirect a pre& tirii ener&etice (/ateriile /iolo&ice) ale or&anismului$ s r cit de com/usti/il fie prin consumuri ener&etice e,a&erate$ induse de efort fie prin pierderi crescute de 2a&en#i /iolo&ici3 (transpira#ie minerale$ oli&oelemente etc). * refacere reu'it nu se opre'te aici ci urm re'te 2supracompensarea3 care reprezint .n fond o form er&otrop de supra.nc rcare a acestor /aterii$ care la momentul respectiv (concurs) vor fi .n m sur s eli/ereze .n or&anism acest surplus ener&etic. Hefacerea devine astfel o faz a pre& tirii /iolo&ice de concurs (faza er&otrop ). Hefacerea este componenta antrenamentului sportiv (componenta trofotrop ) care prin utilizarea direc#ional a unor mi8loace cu efecte fiziolo&ice (naturale sau de sintez $ provenite din mediul am/iant sau al or&anismului) .'i propune s resta/ileasc 2+omeostazia or&anismului3 (poten#ialul /iolo&ic) la nivelul anterior competi#iei sau antrenamentului 'i nu numai atin&erea acestui nivel ci a unuia superior 2supracompensarea3$ care reprezint momentul optimiz rii refacerii c0nd aceasta devine indirect o faz a pre& tirii /iolo&ice de concurs. Aceast refacere diri8at vine s se adau&e refacerii naturale$ spontane$ specifice fiin#ei umane ca o consecin# a unor refle,e condi#ionate mo'tenite sau c0'ti&ate .n timp. "n cadrul acestei refaceri$ care urmeaz le&it #ile proceselor (ac#iune postac#iune) revenirea diver'ilor parametri /iolo&ici se face .ntr-o anumit ordine% - parametrii func#ionali (mult influen#a#i de sistemul neurove&etativ) revin .n minute- parametrii meta/olici (indicii /ioc+imici) revin .n ore .n timp ce parametrii +ormonali 'i enzimatici revin .n zile (1-4 dup un maraton$ tur ciclist etc). 5eci refacerea diri8at nu se poate su/stitui refacerii naturale ci o a8ut $ o accelereaz pe aceasta. "n ceea ce prive'te refacerea diri8at tre/uie s lu m .n considerare dou etape cronolo&ice%

- accelerarea 'i intensificarea proceselor cata/olice urmat de etapa ana/olic (de reconstruc#ie)- pe plan ve&etativ cele dou faze urmeaz urm torul traseu% +ipersimpaticotonie urmat de +iperva&otonie ( faza de economicitate).

. :+2e%e fi2i!%!7i-e +%e "ef+-e"ii


"n sistemul nervos central efectul predominant este iradierea in+i/i#iei corticale care va facilita instalarea proceselor ana/olice .n neuroni 'i .n celule &liale. 4a nivelul sferei ve&etative se instaleaz /radicardia$ /radipneea$ datorate media#iei c+imice coliner&ice parasimpatice cu efect trofotop. 4a nivelul mediului intern se instaleaz alcalinitatea acestuia$ resta/ilirea p:-lui$ a &licemiei 'i a ec+ili/rului +idroelectrolitic.

Principii generale ale refacerii


a) Hefacerea este o component a antrenamentului sportiv$ constituind cu efortul propriu-zis cele dou laturi esen#iale ale procesului de pre& tire% - componenta de munc (er&otrop ) efortul- componenta de refacere (trofotop ) cu durata de c0teva minute (refacerea intra-efort$ p0n la c0teva s pt m0ni$ e,. refacerea dup un ciclu olimpic). /) Hefacerea se adreseaz unui or&anism s n tos$ inte&ru 'i are un caracter strict individualizat. Bndividualizarea #ine cont de se,$ v0rst $ stare de antrenament$ etc. c) "n mod spontan$ refacerea or&anelor 'i sistemelor se realizeaz .n timp$ .ntr-o anumit ordine% - parametrii sferei ve&etative (e,. cardiovasculari$ respiratori) se refac .n c0teva minute- unii parametri meta/olici .n c0teva ore- parametri neuroendocrini au o durat de refacere de 2 3 zile. d) Hefacerea se realizeaz intraefort$ dup antrenament$ dup ciclu s pt m0nal$ anual$ olimpic. e) Hefacerea se adreseaz celui mai afectat or&an sau sistem implicat .n efort$ f r a su/aprecia efectul efortului asupra or&anismului ca un tot unitar 'i deci$ refacerea are .n vedere .ntre&ul or&anism$ dar diferen#iat pe aparate 'i sisteme.

f) Hefacerea spontan se completeaz .n mod o/li&atoriu cu cea diri8at care cunoa'te procedee de refacere &eneral 'i de refacere specific fiec rui sport.

.. F!"*e%e "ef+-e"ii !"7+ni&*$%$i ,$'3 ef!"# 3.1. Criterii de clasificare


A. 5up momentul c0nd se aplic procedeele de refacere % a) refacerea dinaintea efortului care dup A. 5emeter are ca scop resta/ilirea ener&iei intime a #esuturilor c+iar din timpul st rii de start$ ca e,presie a modific rilor refle, condi#ionate$ determinate de efortul care urmeaz . 5up 5r &an$ aceast form s-ar apropia .ntr-o oarecare m sur cu ceea ce .nseamn pre& tirea /iolo&ic pentru concurs. b) refacerea curent dup efort are ca stimuli cata/oli#ii acizi acumula#i .n cadrul proceselor de meta/olism intensificat .n efort 'i care ar induce predominan#a ana/olismului .n perioada postefortc) refacerea periodic se refer la cea cotidian $ sau dup fiecare din ciclurile de pre& tire ale sportivului 'i care .'i are fiecare durata destul de /ine cunoscut $ ca 'i locul de desf 'urare 'i procedeele cele mai eficiente.

X. 5in punct de vedere al modului de realizare$ refacerea este de dou feluri% a) 2efacerea spontan 0natural) Acea form de resta/ilire$ reec+ili/rare a or&anismului care se produce .n mod fazic dup orice solicitare$ f r interven#ia dinafar asupra or&anismului este refacerea spontan 'i se realizeaz prin odi+n pasiv . b) 2efacerea diri,at Completaz $ compenseaz $ accelereaz refacerea natural a or&anismului (nu o poate su/stitui).

.. . Ref+-e"e+ &'!n#+n3
Ea este prezent sau mai /ine zis$ are eficien# dup eforturile de intensitate mare 'i c0nd perioadele dintre eforturi sunt suficiente ca timp pentru producerea fenomenelor de repara#ie tisular 'i refacere a su/stratului ener&etic 'i ec+ipamentului enzimatic.

Acest tip de refacere are la /az componenta ana/olic a meta/olismului celular$ iar amplitudinea refacerii este direct propor#ional cu &radul de solicitare 'i +eterostazie a or&anismului din timpul efortului. Hefacerea spontan are un caracter fazic oscilant$ cu intansitate tot mai mic pe m sur ce trece timpul$ de la momentul efortului p0n la stin&erea complet . >upracompesarea efect al refacerii or&anismului pe termen mediu >e 'tie c .n timpul travaliului muscular o parte din rezervele ener&etice ale or&anismului sunt de&radate .n func#ie de intensitatea 'i durata efortului. "n timpul perioadei de refacere$ procesele de resintez a lor$ devin prioritare. "n cazul c0nd rezervele au fost epuizate sau serios afectate$ se produce nu numai o reconstituire a ceea ce a fost epuizat$ ci o dep 'ire a nivelului ini#ial. Foate celulele or&anismului solicitate ma,imal (principiul supra.nc rc rii) tind .n faza de resta/ilire s -'i reconstituie 'i s dep 'easc nivelul ini#ial al rezervelor utilizate (principiul specificit #ii) p0n la atin&erea unui ma,im &enetic determinat. "n consecin# eficacitatea re&ener rii rezervelor la un nivel superior$ depinde nu numai de intensitatea 'i durata travaliului$ dar 'i de durata optim a repausului$ valoarea optim a acestei durate este le&at de su/stratul utilizat .n timpul efortului 'i de posi/ilit #ile individuale de refacere ale su/iectului. Conform teoriei lui =ol/ort$ refacerea nu numai c readuce la normal constantele 'i parametrii tul/ura#i .n efort$ dar dac stimulul /ine dozat are o intensitate ritmic cresc toare 'i este administrat .n momentul c0nd or&anismul este complet ref cut$ acest efort va conduce la o stare calitativ superioar .n ce prive'te refacerea 'i care 'tim c este supracompensa#ia. Fot astfel$ dup eforturi repetate plasate .n momnetul c0nd or&anismul se afl la nivelul cel mai .nalt al supracompens rii$ efortul depus poate fi mai mare ca cel precedent$ refacerea ce urmeaz supracompens rii va atin&e un nivel 'i mai .nalt atest0nd o cre'tere su/stan#ial a capacit #ii de efort a individului. 1n principal efect al refacerii spontane .l reprezint refacerea rezervelor ener&etice dup efort. Principalele surse de ener&ie solicitate .n cursul efortului sunt fosfa&enele (AFP 'i CP)$ &lucidele 'i lipidele. 5ac AFP-ul 'i CP se reafac c+iar .n timpul presta#iei 'i imediat dup efort$ &lucidele 'i lipidele necesit o perioad mai lun& pentru resintez $ precum 'i procedee de refacere asociate celei spontane ca% refacerea activ $ re&im +eper&lucidic$ etc.

Importana somnului n refacerea organismului


"n cadrul refacerii spontane$ somnul profund odi+nitor are rol deose/it asupra capacit #ii fizice 'i intelectuale. "n somn$ in+i/i#ia de protec#ie iradiat pe scoar#a cere/ral induce re&enararea celulelor nervoase. >e cunoa'te rolul +ormonului de cre'tere la adul#i .n re&enerarea 'i cre'terea celulelor dup cum 'i faptul c $ secre#ia lui se realizeaz .n somn 'i orice tul/urare de somn conduce la diminuarea acestui +ormon .n s0n&e 'i diminuarea efacerii. E,perimentele efectuate pe sportivi cu privare prelun&it de somn$ au demonstrat c o/oseala cumulat dup 4;-!2 ore s-a transformat .n senza#ie imperioas de somn$ .n paralel cu pierderea tonusului 'i a for#ei musculare$ precum 'i mari dificult #i de concentrare. Eodific rile ritmului somn-ve&+e se repercuteaz ne&ativ asupra performan#ei. A'a se e,plic diminuarea performan#ei fizice la v0rstnici$ .nso#it de senza#ia nepl cut de o/oseal $ c+iar .n lipsa efortului$ ca fiind datorat tul/ur rii periodicit #ii circadiene a ritmului somn-ve&+e$ cu faze de trezire .n cursul nop#ii. Bmportant este somnul nocturn 'i .n special la sportivii ce sus#in competi#ii .n # ri cudiferen#e mari de fus orar. >omnul diurn nu este la fel de odi+nitor$ deoarece perioadele de somn parado,al sunt diminuate (.n somnul normal nocturn la fiecare apro,imativ 7< minute de somn lent se intercaleaz perioade de 2< minute de somn parado,al) 'i implicit fazele de refacere a neuronilor$ refacere ce se realizeaz .n perioadele de somn parado,al. 5up >c+neider somnul nu reprezint o perioad pasiv a ciclului nictemeral$ ci o perioad de refacere a or&anismului .n &eneral 'i a sistemului nervos .n special$ cu o important component ana/olic 'i or&anizatoare. >omnul lent are rol reparator$ odi+nitor$ fortifiant- 8oac o important func#ie de cre'tere 'i re.nnoire a #esuturilor corporale .n &eneral 'i un deose/it rol .n sinteza proteic . >omnul parado,al este indispensa/il pentru restaurarea ionic $ meta/olic 'i proteic a neuronilor precum 'i .n sta/ilizarea memoriei de scurt 'i de lun& durat .

REFACEREA ORGANISMULUI. PREGTIREA :IOLOGIC DE CONCURS C$"&$% 4

1. Ref+-e"e+ ,i"i>+#3 . P"e73#i"e+ 5i!%!7i-3 ,e -!n-$"& 1. Ref+-e"e+ ,i"i>+#3

Hefacerea diri8at este acea parte component a antrenementului$ care folose'te diri8at unele mi8loace naturale sau artificiale$ fiziolo&ice$ provenite din mediul intern sau e,tern$ .n scopul resta/ilirii +omeostaziei 'i c+iar dep 'irea acestui pra& prin realizarea supracompens rii (B. 5r &an 1774). Hefacerea diri8at se impune .n toate situa#iile .n care intensitatea efortului este mare$ iar .ntre repeti#ii$ pauzele sunt suficient de lun&i. "n aceste cazuri$ este necesar interven#ia din afar a medicului$ antrenorului 'i psi+olo&ului care prin diverse procedee$ contri/uie la accelerarea procesului de refacere. Hefacerea diri8at a devenit o necesitate .n sportul contemporan atunci c0nd s-a dovedit cu claritate c trec0ndu-se la 6-; ore zilnic de antrenamente refacerea natural este insuficient ap r0nd riscul instal rii manifest rilor de suprasolicitare 'i c+iar a supraantrenamentului (perioada 176<-17;<). 5e c0nd .n procesul de antrenament s-a introdus refacerea diri8at putem spune c supraantrenamentul a devenit o e,cep#ie$ cazurile de suprasolicitare .ntr-adev r frecvente .nc fiind u'or recunoscute de medicul sportiv .n faza preclinic 'i astfel corecta/ile.

1.1. P"in-i'ii%e "ef+-e"ii ,i"i>+#e


Hefacerea se supune urm toarelor principii% - refacerea$ componenta trofotrop a antrenamentului sportiv$ urmeaz le&it #ile antrenamentului- refacerea natural 'i refacerea diri8at se influen#eaz reciproc- refacerea se adreseaz unor or&anisme s n toase$ dar afectate de efort (antrenament-competi#ii) .n timp ce recuperarea se adreseaz unor or&anisme afectate morfolo&ic sau func#ional- refacerea este condi#ionat de natur $ durat 'i intensitatea efortului$ de factorii de mediu$ de starea de s n tate etc.- refacerea poate fi aplicat zilnic$ .n ciclu s pt m0nal$ dup o etap $ anual$ dup un ciclu olimpic (4 ani)-

- refacerea se poate aplica intraefort (.n competi#ii) 'i post-efort (dup antrenamente 'i competi#ii).

1. . C%+&ifi-+"e+ *i>%!+-e%!" "ef+-e"ii ,i"i>+#e a) Dup sectorul biologic asupra cruia acioneaz:
(. Mi,loace care accelerea" refacerea neuropsi+ic - Psi+oterapice- Acupunctur $ acupresur $ masa8ul refle,- *,i&enarea natural 'iCsau artificial - :idroterapia cald (du'$ cad -/azin$ .n care se pot ad u&a plante$ sare Xazna$ alte s ruri etc.)Easa8% manual$ +idromasa8$ 8acuzii$ masa8 su/acvatic etc. Eedica#ie% &lucoz -fructoz $ vitamine$ E&$ &licocol$ piracetam (9ootropil)$ diazepam etc.

). Mi,loace care accelerea" refacerea neuromuscular


- :idroterapia cald $ saun $ masa8$ masa8 cu &+ea# - Frenin& auto&en$ ?o&a$ te+nici de rela,are muscular $ /aropresiune muscular se&mentar - *di+n activ 'i pasiv - He+idratare$ remineralizare- =armacolo&ice% &lucoz -fructoz $ AFP$ creatina$ CP$ 9a$ T$ E&$ &licocol$ antio,idante% vitamina E$ seleniu$ coenzima Y1<.

*. Mi,loace care accelerea" refacerea endocrinometabolic


- *,i&enarea 'i aeroionizarea ne&ativ - Heec+ili/rarea +idroelectrolitic -

- Fe+nici de rela,are neuro-muscular - Psi+oterapie- Easa8$ acupunctur $ acupresur - *di+n activ la 6<<-1<<< mEedica#ie% piracetam$ aspartat de T 'i E&$ minerale.

3. Mi,loace care accelerea" refacerea cardiorespiratorie


- *,i&enare natural sau artificial - Heec+ili/rare +idroelectrolitic - Aeroionizarea ne&ativ - :idroterapie cald - Easa8 zilnic% masa8 refle,- >aun (15 min. s pt m0nal al sf0r'itului s pt m0nii)- Frainin& auto&en$ Zo&a$ acupresur - 5ieta alcalin $ /o&at .n &lucide 'i minerale- =armacolo&ice% AFP$ CP$ aspartat de E& 'i T$ coenzima Y1<$ creatina$ ar&inina$ vitamine X 'i C.

b) Dup apartenena acestor mijloace: 1. Mi,loace fi"ico-balneo-+idro-4ineto-terapeutice.


a) +idroterapia cald la apro,imativ 3;[C const0nd din du' dup efort (la 15 minute dup efort) cu s ruri minerale$ plante medicinale$ care realizeaz o /un rela,are muscular . /) climatoterapia$ se realizeaz dup o etap sau ciclu anual de pre& tire$ c0nd pentru 2-3 s pt m0ni sportivul se deplaseaz .n zona su/alpin (la ;<< m altitudine) c) masa8ul 'i sauna d) o,i&enerea natural sau artificial $ aeroionizarea natural 'i artificial

*,i&enarea 'i aeroionizarea natural se practic .n aer li/er de preferin# .n zona su/alpin /o&at .n ioni ne&ativi cu rol /enefic .n refacere. *,i&enarea artificial const .n inspirarea cu a8utorul unei m 'ti a o,i&enului$ sau .n cazul aeroioniz rii artificiale se inspir aeroioni na&ativi ce sunt eli/era#i .n camere speciale. e) acupunctura 'i presopunctura

2. Mi,loace dietetice Acestea se refer la alimenta#ia care .n perioada de refacere tre/uie s fie alcalinizat $ +idro-za+arat $ /o&at .n vitamine 'i oli&oelemente 'i normocaloric . 3. Mi,loace psi+oterapeutice >u&estia 'i autosu&estia realizeaz o mo/ilizare psi+ic 'i o refacere psi+ic mai /un . 5e asemenea te+nicile de psi+orela,are- trainin& auto&en$ ?o&a$ accelereaz refacerea or&anismului dup efort. 4. Mi,loace farmacologice Acestea folosesc medica#ia de refacere const0nd din medicamnete de su/nutri#ie 'i compensatorii specifice refacerii musculare$ a sistemului nervos 'i refacerii meta/olice. 5. 6di+na activ$
- procedeu ce const .n solicitarea u'oar a altor &rupe musculare 'i deci a altor zone 'i centri nervo'i dec0t cei an&rena#i .n efortul propriu-zis. *di+n activ include m surile care conduc imediat dup efort la o refacere c0t mai rapid 'i mai complet posi/il . >copul odi+nei active este men#inerea st rii de antrenement prin diferite m suri .ntreprinse dup efort$ din care enumer m- aler&area u'oar $ o 'edin# u'oar de nata#ie$ v0slit$ /icicleta$ &imnastic cu e,erci#ii de .ntindere 'i real,are$ 8ocuri distractive sau 'edin#e de lucru la /icicleta er&onomic .

Aceste &enuri de efort le8er$ pl cut la ale&erea sportivului nu fac dec0t s scurteze revenirea sistemelor func#ionale dup efort. Hevenirea parametrilor func#ionali la nivelul valorilor de repaus ca 'i de&radarea cata/oli#ilor acizi 'i a altor de'euri meta/olice$ vor fi favorizate de eforturile adecvate$ situate la nivelul meta/olismului aero/. Hefacerea activ specific disciplinei sportive conduce .n toate cazurile la o accelerare net a de&rad rii lactatului dup efort. E,plica#ia procesului de accelerare a resta/ilirii dup efort prin refacerea activ const .n% - transferul mai rapid de la predominanta simpatic la cea parasimpatic cu efect trofotrop- eliminarea mai rapid a +ormonilor de efort (adrenalin $ noradrenalin )- eliminarea sau meta/olizarea lactatului .ntr-o manier mai rapid 'i eficient . Astfel$ e,erci#iile alese .n cadrul refacerii active va solicita alte sisteme func#ionale$ alte &rupe musculare$ sau dac va fi acela'i$ intensitatea lucrului mecanic va fi mult mai sc zut fa# de cea din efortul propriu-zis. >e impun c0teva re&uli pentru deplina eficien# a refacerii active% a) Hefacerea activ este recomandat dup eforturile anaero/e lactacide (e,emplu cursa de 4<< m). /) Efortul le8er prestat .n cadrul refacerii active s se situeze la nivelul pra&ului aero/ (2 mmolCl) lactat. Aceast intensitate favorizeaz cea mai mare vitez de eliminare a lactului. Ca indice o/iectiv al intensit #ii este frecvan#a cardiac care tre/uie s fie .ntre 12< 14< / t i C minut sau consumul de o,i&en de 5< 6<K din @*2 ma,. c) Fimpul de lucru .n cadrul odi+nei active nu tre/uie s dep 'easc 45 de minute. Prelun&irea acestei activit #i solicit suplimentar sistemul cardio-vascular 'i consum su/strat ener&etic care este oricum diminuat 'i prin efortul propriu-zis. *di+na activ este contraindicat c0nd solicitarea din antrenement sau competi#ie a dus la consumul marcat al rezervelor ener&etice$ epuiz0nd suplimentar su/stratul ener&etic 'i consecutiv sunt .nt0rziate procesele de resta/ilire.

=iecare din rezervele ener&etice utilizate$ se reconstituie dup o dinamic proprie care depinde de% - su/iect- nivelul de antrenament- natura$ intensitatea 'i durata efortului care a determinat epuizarea rezervelor. "n func#ie de o/iectivele antrenementului$ sportivul poate s opreasc total efortul 'i atunci refacerea se realizeaz pasiv$ sau s men#in .n continuare o activitate le8er $ refacerea .n acest caz fiind activ . Efortul urm tor poate fi reluat c0nd rezervele utilizate sunt% - total reconstituite$ deci refacrea a fost complet - par#ial reconstituite$ refacerea .n acest caz fiind complet . Ei8loacelor de refacere enumerate anterior$ tre/uie s le ad u& m 'i testele clinice 'i paraclinice (8urnalul de autocontrol completat cu toate datele referitoare la somnul$ apetitul$ &reutatea corporal .nainte 'i dup efort$ varia#iile postulare 'i diurne ale pulsului sportivului)$ aceste teste oferind date o/iective .n control medico-sportiv al refacerii. 5atele paraclinice vor viza o serie de parametri /ioc+imici% e,amenul sumar al urinii$ p: urinar 'i san&uin$ lactacidemie$ uree seric $ +emo&lo/ina seric etc. Asociem$ de asemenea$ spirometria$ dinamometria$ timpul de reac#ie$ care .mpreun cu toate o/serva#iile efectuate permit concluziile o/iective ale refacerii dup efort.

c)

ijloace de refacere corelate cu natura efortului

(.7forturi predominante anaerobe 0p&n la ) min) - Hefacerea neuromuscular - Hefacerea psi+ic - Hefacerea endorinometa/olic ). 7forturi predominant aerobe 0peste * min) - Hefacerea meta/olic - Hefacerea cardiorespiratorie-

- Hefacerea neuromuscular *. 7forturi mixte 0ex. ,ocuri sportive) - Hefacerea neuropsi+ic - Hefacerea cardiorespiratorie 'i meta/olic - Hefacerea neuropsi+ice 3. 7forturi predominant neuropsi+ice - Hefacerea neuropsi+ic - Hefacerea neuromuscular . Am propus o clasificare desi&ur ar/itrar a acestor mi8loace .n func#ie de natura efortului pentru a veni .n spri8inul medicilor sportivi .n diri8area refacerii. 5esi&ur c medicul va lua .n considerare aceste sc+eme .n func#ie de particularit #ile sportivului 'i c+iar preferin#ele sale.

P"e73#i"e+ 5i!%!7i-3 ,e -!n-$"&

Pre& tirea /iolo&ic de concurs 'i refacerea reprezint azi dou componente ale antrenamentului sportiv reprezent0nd modalit #i practice de optimizare a acestuia .n vederea sus#inerii /iolo&ice a performan#ei sportive dar 'i a protec#iei st rii de s n tate a sportivului. Pre& tirea /iolo&ic de concurs reprezint faza er&otrop a antrenamentului sportiv. "ntr-o e,primare metaforic aceasta e,prim 2.nc rcarea /ateriilor /iolo&ice3 pentru ca acestea s -'i poat declan'a ener&ia ma,im la momentul potrivit% competi#ia de v0rf$ forma sportiv etc. "ncerc0nd o defini#ie didactic apreciem c pre& tirea /iolo&ic de concurs reprezint un comple, de factori fiziolo&ici 'i metodo-peda&o&ici (antrenament)$ natural sau artificial $ cu circa !-14 zile .naintea unui o/iectiv competi#ional important .n scopul cre'terii poten#ialului ener&o&en al or&anismului sportivului printr-o eli/erare suplimentar de ener&ie ceea ce se poate e,prima 'i printr-o cre'tere a randamentului sportiv. Aceast component a antrenamentului nu are nimic comun cu dopin&ul sau alte mi8loace (metode) de cre'tere pe cale nefiziolo&ic $ artificial a randamentului sportiv.

5intre mi8loacele practice utilizate .n pre& tirea /iolo&ic pentru competi#ie$ unele din ele re& sindu-se 'i .n refacere dar cu alt direc#ionare$ men#ion m pe urm toarele% - +n#"en+*en#$% &'!"#i($ pro/lem ca apar#ine antrenorului nu poate sc pa nici medicul sportiv- metodica antrenamentului contemporan recomand ca .n ultimul ciclu s pt m0nal s intervin unele modific ri de esen# - reevaluarea rela#iei volum-intensitate (scade volumul 'i cre'te intensitatea efortului p0n la 75-1<<K)reevaluarea rela#iei efort specific-efort nespecific pe seama cre'terii nete a efortului specific (nu mai este timp s amelior m calit #ile motrice de /az )- renun#area la e,erci#ii dificile$ comple,e$ care n-au fost perfec#ionate p0n la acea dat - intensificarea aplic rii mi8loacelor de refacere- '"e73#i"e+ '&i8!%!7i-3 de concurs (efectuat de psi+olo&$ medic sportiv sau antrenor$ ultimul fiind de re&ul cel mai indicat) pentru optimizarea 2motiva#iei3- se va com/ate apari#ia st rii de start$ niAefo/ia etc. - ,ie#+ &'!"#i(3- am descris la capitolul alimenta#ie cele dou ra#ii ener&etice (cea +iper&lucidic .n ultimele ! zile 'i cea +iperproteic cu ; s pt m0ni .nainte de concursuri) precum 'i cele dou ra#ii% 2ra#ia din zilele de concurs3 'i 2ra#ia de a'teptare3$ care tre/uie respectate .ntocmai$ introducerea oric rui element nou fiind nefast - f+-#!"$% f+"*+-!%!7i-- .n afara recomand rilor f cute la cap. farmacolo&ie sportiv ar mai fi luate .n considerare urm toarele elemente .n ultimele 1< zile dinaintea unei mari competi#ii% 6-; in8ec#ii i.m. cu vitaminele din &rupul XSAFP (e,. =osfo/ion)$ te+nolo&ie folosit empiric de sprinteri$ arunc tori etc.- fondi'tii folosesc lcarnitina (2-3 &Czi) cu 1< zile .nainte de concurs sau &lucoz S 1 & vitamina C '.a.m.d. Fonificarea >9C nu numai la sporturile (pro/ele) cu dominan# neuro-psi+ic s-ar putea .ncerca printr-o cur de Piritinol (encep+a/ol) 4<<-6<< m&Czi 'i @incamina (6<-7< m&Czi)$ tot cu 1< zile .naintea competi#iei. "n sf0r'it la sporturile cu profil for# e,ploziv vitez se poate .ncerca$ dup e,perien#a individual $ o cur de 6 s pt m0ni cu creatin (2< &Czi .n prima s pt m0n 'i 5 &Czi .n urm toarele 5 s pt m0ni de dinaintea competi#iei) care ar putea influen#a cre'terea CP muscular$ important .n acest tip de eforturi (p0n la 2 min.) sau .n eforturile ma,imale repetative (e,. arunc ri$ s rituri$ pro/e de sprint$ serii$ semi-finale$ finale). "n rest medicul sportiv dup e,perien#a personal .m/inat cu cea a sportivilui poate m ri unele doze at0t la sus#in toarele de efort (sc z0nd altele .n func#ie de efort) c0t 'i la su/stan#ele de refacere. - +n#"en+*en#$% %+ +%#i#$,ine *e,ie 3-4 s pt m0ni 'i concurarea la 'e' .n zilele 14-21 dup re.ntoarcerea la 'e'$ este o te+nic a pre& tirii /iolo&ice de concurs$ /enefic .n special la sporturile (pro/ele) cu profil anduran# 'i care 'i-a dovedit eficacitatea pe plan mondial.