Sunteți pe pagina 1din 154

CapitolulI CapitolulII CapitolulIII

CapitolulIV

CapitolulV

CapitolulVI

CapitolulVII

CapitolulVIII

Organizareapreveniriisistingeriiincendiilorinobiectivesilocalitati Parametriipentruapreciereapericoluluideincendiu pag.6 Reguligeneraledeprevenireaincendiilor pag.12 1.Generalitati pag.12 2.Reguliobligatorii pag.12 Gazeindustrialecupericoldeincendiu pag.16 1.Hidrogen pag.16 2.Oxigen pag.17 3.Metan pag.19 4.Acetilena pag.20 5.Amoniac pag.22 6.Clor pag.22 7.Gazepetrolierelichefiate pag.23 Prevenireaincendiilorlaexploataripetroliere pag.24 1.Sondeinexploatare pag.24 2.Parcurideseparatoare pag.25 3.Statiidedezbenzinare pag.26 Procesechimicecupericoldeincendiu pag.27 A.Procesededescompuneretermica pag.27 1.Generalitati pag.27 2.Fabricareaacetilenei pag.29 3.Pirolizahidrocarburilor pag.30 B.Procesedeoxidare pag.32 1.Generalitati pag.32 2.Fabricareaetilenoxidului pag.34 3.Fabricareaacizilorgrasi pag.35 4.Fabricareaalocooluluietilicsintetic pag.35 5.Fabricareaacrilonitrilului pag.37 6.Fabricareastirenului pag.38 C.Procesedehidrogenare pag.39 D.Procesedehidroformilare pag.40 E.Procesedeclorurare pag.41 1.Generalitati pag.41 2.Fabricareacloruriidevinil pag.42 3.Fabricareaglicerineisintetice pag.43 4.Fabricareahexacloranului pag.43 F.Procesedepolimerizare pag.44 1.Generalitati pag.44 2.Polimerizareaetilenei pag.45 3.Polimerizareastirenului pag.46 4.Polimerizareaacetatuluidevinil pag.47 5.Polimerizareacloruriidevinil pag.48 G.Procesededezalchilare pag.48 H.Procesedeaditielaacetilena pag.48 1.Generalitati pag.48 2.Fabricareaacrilonitriluluidinacetilena pag.49 3.Obtinereacloruriidevinil pag.50 Prevenireaincendiilorinindustriaenergetica pag.50 1.Instalatiidealimentarecucombustibil pag.50 2.Salacazalor pag.54 3.Salamasinilor pag.55 4.Statiielectrice(posturidetransformare) pag.57 5.Gospodariidecablurielectrice pag. Prevenireaincendiilorinuzinesiderurgicesimetalurgice pag.61 A.Uzinesiderurgice pag.61 1.Furnalesiinstalatiiaferente pag.61 2.Otelarii pag.64 3.Laminoare pag.65 B.Uzinemetalurgice pag.65 1.Turnatorii pag.65 2.Atelieredeforjasitratamentetermice pag.66 3.Sudurasitaiereametalului pag.68 4.Statiidecompresare pag.70 5.Vopsitorii pag.71

pag.3

CapitolulIX

CapitolulX

CapitolulXI

CapitolulXII

CapitolulXIII

CapitolulXIV

6.Uscatorii pag.74 Prevenireaincendiilorlafabricareasifolosireapulberilormetalice pag.75 1.Combustibilitateametalelor pag.75 2.Pulberea(praful)dealuminiu pag.76 3.Pulberea(praful)demagneziu pag.78 4.Pulberea(praful)detitan pag.79 5.Pulberea(praful)dezinc pag.80 6.Pulberea(praful)denichel pag.81 7.Pulberea(praful)defier pag.81 8.Pulberea(praful)deuraniu pag.82 9.Pulberea(praful)decupru pag.83 Prevenireaincendiilorinindustriapetroliera pag.83 A.Proprietatilefizicochimicealeproduselorpetroliere pag.83 B.Rafinariidepetrol pag.84 1.Desalinareaelectricaatiteiului pag.84 2.Distilareaprimaraatiteiului pag.84 3.Cracareatermicasicatalitica pag.86 4.Reformareacatalitica pag.86 5.Rafinareaselectivaauleiurilor pag.87 6.Deparafinareauleiurilorsidesuleiereaparafinei pag.87 7.Bitumul pag.88 C.Depozitareaproduselorpetroliere pag.88 1.Depozitareaproduselorlichideinflamabile pag.88 2.Depozitareagazelorlichefiate pag.92 D.Rampedeincarcaredescarcare pag.94 1.Rampedecaleferata pag.94 2.Incarcareainautocisterne pag.95 E.Transportulproduselorpetrolierepeconducte pag.95 Prevenireaincendiilorinindustriachimica pag.95 A.Materialecolorante pag.95 1.Intermediari pag.95 2.Colorantiazotici pag.96 3.Colorantidesulf pag.97 4.Conditionareacolorantilor pag.97 B.Lacurisivopsele pag.97 1.Materiiprimesiauxiliare pag.97 2.Vopsele pag.98 3.Lacuri pag.98 C.Cauciucurisintetice pag.98 1.Monomeri pag.98 2.Polimeri pag.99 D.Materialeplastice pag.100 1.Prelucrareamaterialelorplastice pag.100 2.Polistirenulexpandat pag.100 3.Spumepoliuretanice pag.101 Prevenireaincendiilorinindustriadeprelucrarealemnului pag.101 1.Generalitati pag.101 2.Fabricidecherestea pag.102 3.Sectiideprelucrareamecanicaalemnului pag.103 4.Fabricidefainadelemn pag.105 5.Fabricideplacifibrolemnoasesiplaciaglomerate pag.106 6.Fabricidemobila pag.108 7.Sectiidemelaminaresiemailare pag.110 Prevenireaincendiilorinindustriausoara pag.111 A.Filaturi pag.111 1.Filaturidebumbac pag.111 2.Sectiidetesatorie pag.113 B.Fabricideincaltaminte pag.114 1.Incaltamintedepiele pag.114 2.Incaltamintedecauciuc pag.116 C.Articoledecauciuc(cauciucate) pag.117 D.Sectiidefabricareasticlei pag.119 E.Magazinecomerciale pag.120 Prevenireaincendiilorinindustriaalimentara pag.124

1.Morisistematice pag.124 2.Fabricideamidon pag.124 3.Fabricidespirt pag.125 4.Fabricidezahar pag.126 5.Fabricideulei pag.128 6.Instalatiifrigorifice pag.130 CapitolulXV Prevenireaincendiilorintransporturi pag.132 1.Garaje pag.132 2.Navedemarfa pag.133 3.Transportulpecaleaferatasiauto pag.135 4.Porturimaritimesifluviale pag.136 5.Aeroporturi pag.138 CapitolulXVI Prevenireaincendiilorintehnicanucleara pag.139 1.Izotopiiradioactivi pag.139 2.Transportulsubstantelorradioactive pag.141 CapitolulXVII Prevenireaincendiilorlainstitutiiledecultura,cladiriinaltesispitale 1.Cinematografesidepozitedefilme pag.142 2.Teatre pag.144 3.Cladiriinalte pag.146 4.Spitale pag.147 CapitolulXVIII Prevenireaincendiilorinagricultura pag.148 1.Lanuri pag.148 2.Masiniagricole pag.148 3.Depozitedecereale pag.150 4.Depozitedefuraje pag.151 5.Fermezootehnice pag.152

pag.142

CapitolulI Organizareapreveniriisistingeriiincendiilorinobiectivesilocalitati Apararea avutiei nationale impotriva incendiilor constituie o indatorire patriotica a tuturor cetatenilor patriei noastre,fiecareavandobligatiadearespectacustrictetemasuriledeprevenireaincendiilor,insectorulsaudeactivitate. Viataoamenilor,valorilematerialesispiritualealesocietatitrebuiepazitedefuriaflacarilor. Delainceputtrebuieintalesaesentialinindeplinireaobligatiilorcerevinorganizatiilorsocealiste,celorlaltepersoane juridice,precumsituturor oamenilor munciipe linia apararii impotrivaincendiilor,esteactivitateadeprevenire.Acestscop il urmareste cu prisosinta continutul Decretului nr. 232/1974,privind prevenirea si stingerea incendiilor republicat in anul 1978,care creaza de astfel cadrul juridic corespunzator pentru desfasurarea intregii activitati de prevenire si stingere a incendiilorinRomania. Potrivit prevederilor Decretului nr.232/1974 Persoanele fizice raspund de respectarea masurilor de prevenire a incendiilorsiauobligatia,atuncicandiaucunostintadeexistentaunorimprejuraridenaturasaprovoaceincendiisauincazde incendiisaanuntedeindatapompieriisisaintervinalastingereaincendiilor.Aducerealaindeplinireaacestorobligatiidecatre toti cetatenii vor face imposibila existenta multor neregului in obiective si localtati,care de multe ori duc la producerea de insemnatepagubematerialeeconomieinationalesibunurilorpersonalealecetatenilor. Inaceastadirectie,un roldeosebitrevine comisiilortehnice deprevenire si stingere a incendiilor.Labaza constituirii lortrebuie sa stea anumiteprincipiisicerinte stabilitesa ducalaimbunatatirea activitatiide preveniresistingerede catrecei chematisaodesfasoare.Comisiile tehnice deprevenire sistingere a incendiilor seinfiinteaza intoate centralele industriale si unitatile asimilate acestora,trusturile,grupurile de santiere,inteprinderile,santierele,spatiilr de utilaj,transport si bazele de aprovizionare si desfacere,precum si la localitati de care conducatorii organizatiilor socialiste respective si de comitetele executivesaubirourileexecutivealeconsiliilorpopulare. Cand nevoile impun,comisiile tehnice de prevenire si stingerea incendiilor se pot constitui si in alte organizatii economicesiinstitutiidestat,insacuacordulunitatilormilitaredepompieri. In principiu,din randul comisiilor tehnice se recomanda sa faca parte cadre de conducere specialisti si tehnicienicu experienta,careprinfunctiilesicunostiintelelor,auposibilitateasacontribuieefectivlarezolvareaproblemelorpecareleridica prevenirea si stingerea incendiilor in obiectivul sau localitatea respectiva.Pentru un obiectiv industrial este indicat ca din comisia tehnica sa faca parte sefii serviciilor (programare,pregatire si urmarile a productiei,planificaredezvoltare,organizare ,productia si protectia muncii,aprovizionarea,transporturi,depozite,contabilitate etc.) si sectiile de baza (mecanoenergetic ,productie).

Laconstituireacomisieitehnicedepreveniresistingereaincendiilortrebuieavutinvederefaptulcaincomponentaei saintretotiaceifactoricarepotsasiaducacontributialaridicareaactivitatiidepreveniresistingereaincendiilorpeotreapta superioara.Ca presedinte al comisieitehnice este indicat sa fie directorul adjunct tehnic side productie (inginerul sef),iar ca secretar,opersoanacompetenta,deregulauninginerprincipal. Comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor,potrivit actelor normative in vigoare are urmatoarele obligatiiprincipale: 1) Intocmeste planul de aparare impotriva incendiilor al organizatiei socialiste din cadrul careia functioneaza.Acest documenttrebuieconceputsirealizatcumultaatentiepentruaconstituiundocumentdeorganizareaactivitatiidepreveniresi stingereaincendiilor,cumareeficienta. Inprincipiuunasemeneaplancuprindedouapartiprincipale: Prima parte se refera,in esenta la prevenirea incendiilor si cuprinde: dispozitia (in cazul localitatilor decizia de constituire a comisiei tehnice de prevenire si stingere a incendiilor obligatiile comisiei tehnice si metodologia de lucru masuriledeaparareimpotrivaincendiilorspecificeobiectivului(localitatii)respective. Incadrulobligatiilorcomisiilortehniceesterecomandanbilca,infunctiedespecificulobiectivuluisilocalitatiisase individualizezepentrufiecarespecialistdincomisiatehnicasarcinileprincipalepecaretrebuiesaleaducalaindeplinire,strans legatedeactivitatealorprofesionalasicaresaasigureinlaturareapericoluluisicauzelordeincendii. Camasurideaparareimpotrivaincendiilor,ceseincludinplanuldeapararesepotcitaactivitatica: organizareapreveniriisistingeriiincendiilorpeloculde munca,careva fitratata separat,avandomare impotantain asigurareasecuritatiiobiectivelorimpotrivaincendiilor inlaturareacauzelordeincendiulainstalatiiletehnologice,instalatiileelectrice,deventilatiesiincalzire,dedescarcare aelectricitatiistaticecasilacladiriledeproductie,dedepozitaresaucualtedestinatii desfasurarea de activitati instructiv educative care sa duca la prevenirea incendiilor,ca expuneri,instructaje ,fotomontaje,filme,articolelapresauzinalasaudespecialitateetc. pregatirea temeinica a formatiei civile de pompieri in raport de specificul fiecarui obiectiv,pe baza planurilor tematice elaborate de fiecare minister tutelar.Se va pune accentul pe teme cu continut tehnic,privind prevenirea si stingerea incendiilor pe instructaje,exercitii si aplicatii de prevenire,formatiile avand obligatie regulamentara controlul respectarii de prevenire si stingere a incendiilor la unitatile militare socialiste in cadrul carora functioneaza si luarea de masuri pentru inlaturareaoperativaaneregulilorconstatate stabilireanecesarului,procurareasiasigurareaintretineriiinstaredefunctionareamijloacelortehnicedepreveniresi stingere a incendiilor.La obiectivele industriale se va urmari buna functionare a instalatiilor automate si manuale de semnalizare a incendiilor de stingere, a mijloacelor initiale de interventie,existenta in cantitati suficiente a substantelor de stingere (apa,spumant,bioxid de carbon,pulberi stingatoare etc.).Formatia trebuie sa aiba in dotare masini si utilaje corespunzatoare,inpermanentastaredefunctionare,echipamentdeprotectieetc. Ceadeadouaparteaplanuluideapararesereferealaproblemadestingereaincendiilorsicuprinde: dispozitia(decizia)deorganizaresiincadrareaformatieiciviledepompieri ipotezele de stingere pentru formatia civila de pompieri (la obiectivele unde exista un intocmit plan unic de interventie,dinaceasta se extrag ipotezele stabilite pentru formatia care se completeaza cu altele,in scopul asigurarii inbune conditiiaprimeiinterventii. De asemenea,se vor elabora ipoteze pentru caz de avarie in situatii complexe (incendii,calamitati naturale sau catastrofe),precumsipentrudouaincendiiizbucnitesimultanpeteritoriulorganizatieisocialiste. In cadrul ipotezelor de stingere se vor include formatiile si obiectivele care intervin in sprijin in cazul unui incendiu,fortele cu care se coopereaza (formatii de garzi patriotice,formatii civile de ALA,detasamente de pregatire a tineretului),moduldealarmareaformatieipropriisiacelorceurmeazaafichemateinsprijin. De asemenea,se va elabora si include,planul de evacuare a oamenilor si bunurilor materiale.Planul de aparare impotrivaincendiilorseintocmesteanualsisecomplecteazaoridecateoriestenevoie,inspecialdupacontroaleleexecutatede comisiiletehnicesaudeorganelemilitaredepompieri. 2) Dau indicatii sau stabilesc pe baza propunerilor sefilor de ateliere,de sectii,depozite,indatoririle personalului in domeniulpreveniriisistingerii incendiilorpelocuriledemunca.De fapt aceastaobligatie revine conducatorilor organizatiilor socialistesiacelorlaltepersoanejuridice.Masurilecarelevorstabilitrebuiesaasigureaplicarearegulilorregimuluigeneralsi specifice de prevenire,la toate locurile de munca,la masini,la utilaje,aparate,instalatii,procese tehnologice,precum si prima interventielastingereaoricarorinceputurideincendii,decatrepersonalulexistente. Tinandseamademareaimportantaaasigurariiactivitatiidepreveniresistingereaincendiilorpeloculdemuncasia eficientei ei in asigurareasecuritatiiimpotriva incendiilor,este necesar sa se dea cateva date mai pe larg,cu privire la aceasta organizare. In aceasta idee serviciul de munca se asigura de fiecare muncitor,tehnician,inginer si functionar,conform instructiunilor elaborate pentru prevenirea incendiilor pentru fiecare obiectiv in parte.In schimburile in care in unitate nu se lucreaza sau se lucreaza cu personal redus,serviciul permanent se asigura de catre personalul muncitor (ofiterul) de serviciu,stabilit de catre conducerea obiectivului.Aceste instructiuni intocmite de comisia tehnica pentru locurile de munca,trebuiesacuprinda:masuridepreveniresistingereaincendiilordeordingeneral(regimgeneral),caretrebuierespectate pe intreg teritoriul obiectivului masuri de prevenire si stingere specifice locului de munca respectiv.Aceste instructiuni se semneaza de presedintele comisiei tehnice si se aproba de conducatorul unitatii,dupa care se afiseaza in sectii,ateliere,depozite,laboratoareetc. Desigur,punerea lor in practica duce la inlaturarea cauzelor de incendiu,la desfasurarea unei interventii prompte si eficace incazulincare incendiul totusiseproduce.Pentruaceasta seimpune ca fiecarui muncitorsa ise faca,in acest scop,o

pregatirecorespunzatoare,inca de laangajare.Aceasta trebuiesa consteaininstruireaasupraregulilor generale deprevenire si stingere a incendiilor si a celor specifice sectiei atelierului in care muncitorii sau personalul muncitor isi vor desfasura activitatea.Instructajul se face de catre presedintele comisieitehnice sau de un altmembru al acesteia.Periodic,insa,cel putin odata pe luna,sefii de sectie,ateliere sau depozite,continua pregatirea personalului muncitor din subordine,in care scop organizeazainstructajeincadrulcarorasevorprelucrareguligeneralesispecificedepreveniresistingereaincendiilor,sevor efectuaexercitiipracticedefolosireamijloacelorinitialeexistenteindotare(stingatoare,galeti,lopetietc.). Pentru a se asigura interventia in bune conditii in cazul izbucniriiunei eventual incendiu,se vor organiza echipe de primainterventie,(persoanelesenominalizeaza)peschimburicareconstau in:unsefdeechipa(sefulloculuidemunca)siun numardemembrii. Aceastaechipaareurmatoarelesarcini:anuntaformatiaciviladepompierisisefiiierarhici,incazdeincendiuconduce operatiuniledestingere(sefulechipei)salveazapersoaneleaflateinpericolsievacueazabunurilematerialeintrerupeinstalatia electrica,deventilatiesidetransportpneumaticactioneazaenergicpentrulocalizareasilichidareaincendiuluiizbucnitlalocul demuncacumijloacedindotareiamasuride securitateapersonaluluisideprotectieamasinilorsiechipamentelorimpotriva incendiilor.Tuturormembrilorechipeideprimainterventieliserepartizeazanominalsarciniconcrete,cuprivireladesfasurarea actiuniidestingere.Petimpulprogramuluidelucru,membriiechipeisupravegheazaatentcatotiangajatiisarespecteregulilede prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca.De asemenea,verifica existenta si starea de functionare a utilajelor si mijloacelordestingereaincendiilor,posibilitatiledeacceslaacestea,precumsicailedeevacuare. Dintre membri echipei de rezerva se numesc si responsabili c u anuntarea incendiilor.Acestea urmaresc zilnic la incepereaprogramuluidelucru,prezentamembrilorechipeidestingeresicomunicasefuluideechipanumelecelorabsenti. Numarul membrilor echipei de prima interventie pe locul de munca se stabileste in functie de marimea sectiei,atelieruluirespectivsidecantitateamijloacelordestingere. Pentruincaperisicladiricumultepersoanesibunurimaterialevaloroase,seintocmescplanurideevacuarecaretrebuie sa cuprinda:caile de acces si de evacuare (pentru persoanelor si bunuri)locurile stabilitepentru evacuarea persoanelor si depozitarea materialelor evacuate: ordinea evacuarii mijloacele si utilajele precum si personalul care se foloseste in acest scop,persoana(persoanele)careconduceactiuneadesalvaresievacuare. Planuldeevacuareseaduceperiodiclacunostintapersonalului. Printresarcinileechipeidestingeresemaipoatenotasiaceeaacontroluluiperiodicalstingatoarelordeincendiisial altor mijloace initiale de stingere.De asemenea,acolo unde nu exista instalatii de stingere,urmareste siparticipa la verificarea functionariiacestora,precumsialegaturilorsitransmisiunilordestinatealarmarii,incazdeincendiu. La buna desfasurare a activitatilor cuprinse in organizarea prevenirii si stingerii incendiilor pe locul de munca pot contribuisiactiuniledepropagandasiagitatieca:articolelagazetadeperete,luareadeatitudiniimpotrivapersoanelorcarenu respectareguliledepreveniresistingere,proiectiidefilmesidiafilme,conferintecutematicadepreveniresistingereetc. Acolo unde exista formatii civile de pompieri,la respectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor o contributiedeseamaopoateaduceserviciulderond,cazrearecascop:descoperirea latimpadeficientelordinsectiesidepe teritoriulobiectivuluisiluareamasurilornecesarepentrulichidareaobiectivuluisiluareamasurilornecesarepentrulichidarea acestora,inscrierea neregulilor intrun caiet de constatari si aducerea acestora la cunostiinta sefilor de sectii,sefului formatiei (sefuluidetura)sicomisieitehnice. 3)Controleaza,oridecateoriestenevoie modulcumaplicanormele,normativelesimasuriledeprevenire sistingere ale incendiilor,actioneaza pentru inlaturarea imediata a cauzelor de incendii si a neajunsurilor constatate si face propuneri conducerii obiectivului pentru remedierea dificultatilor,a caror rezolvare depaseste posibilitatile sale.De asemenea,urmaresc dacaincadrultemelordeproiectareserespectanormeledepreveniresi stingereaincendiilor,verificacape timpulexecutarii lucrarilornoi,extinderilor simodernizarilorse tine seama dedocumentatia tehnicade specialitate.Ogrija deosebita trebuie sa acorde executarii de calitate a reparatiilor si reviizilor utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru inlaturarea pericolelor de incendiusicauzelordeincendiu.Inobiectiveleincaresefabricaprodusecupericolridicatdeincendiu,contribuielaelaborarea prescriptiilor de folosire a acestora.Pe linia progresului tehnic,la obiectivele mari si cu posibilitate de cercetare,propun introducerea in planul de cercetare a unor teme de prevenire si stingere a incendiilor,care sa duca la imbunatatirea acestei activitatisisepreocupade realizareacuposibilitatipropriideinovatii,careaplicatesaducalainlaturareacauzelordeincendii. 4)Verificamoduldeintretineresifunctionareainstalatiilordesemnalizaresistingereaincendiilor.Pentruasigurarea unorconditiioptimedefunctionareainstalatiilordesemnalizare,comisiatehnicatrebuiesadesemnezepersonalcompetentsicu calificarecorespunzatoare,caresaparticipe,alaturideexecutantlalucrariledemontaresipunereinfunctiune,personalcareapoi sapreia,prinatributiunide serviciusub indrumareasicontrolul comisiei tehnicede preveniresistingerea incendiilor,sarcina executarii,verificarii,intretineriisiexplorariiinstalatiilor,iarlanevoiesacunoascalocalizariledefectelorsimoduldeinlaturarea acestora. Membriicomisiilortehniceaudatoriasaactionezeenergic,pentruasigurareainbuneconditiiainstalatiilordeprotectie impotrivaincendiilor,cum suntcele desemnalizare sistingere,dealimentarecu apa,de captareasarcinilor electriceprecumsi altor instalatii si dispozitive folosite in acelasi scop (trape pentru evacuarea gazelor fierbinti,a fumului,mecanisme de autoinchidereausilorantifocetc.).Pentrucrestereaeficienteiactiunilorintreprinseinaceastalinie,membriicomisieitehnicepot fi organizati pe colective din care fac parte si alte persoane care isi aduc contributia la cresterea securitatii impotriva incendiilor.Un astfel de colectiv,pe langa asigurarea a unei bune functionari a instalatiilor de semnalizare si stingere a incendiilorarputeasa isiaducaaportulsilarealizareaunorinstalatii,caresaasiguresecuritateaimpotriva incendiilorintoate sectiiledeproductiecupericolridicatdeincendiusiexplozie. 5)Asiguralunarpregatirea tehnicasiinstruirea formatiilor civiledepompieri.Pentrurealizarea uneibune pregatiria formatiilor civile de pompieri,comisiile tehnice au obligatia sa asigure: prezenta la instructie a tuturor pompierilor civili incadrati pe functii prevazute pentru pompieri si a celor cu activitate obsteascaparticiparea unor specialistidin componenta

comisiiei tehnice dinobiectivulrespectiv la sedintele de pregatire a formatiunilor sipredareade catre acestia a unor teme cu subiectetehniceprivindprevenireasistingereaincendiilor.Defelulcumcomisiatehnicasevapreocupadepregatireaformatiei civiledepompieri,deinteresuldepusinpredarea temelordespecialitatevadepinde calitateaactivitatiipecareovadesfasura formatiaobiectivuluiindomeniulpreveniriisistingeriiincendiilor. 6)Actioneazapentruinlaturareaoricaruipericoldeincendiularepunereainfunctiune a instalatiilordeprotectiesia celorauxiliareafectatedecalamitatinaturalesaucatastrofe,laremediereadefectiunilorivitelainstalatiiledealarmare,prevenire sistingereaincendiilor. * ** Structura comisiilor tehnice de prevenire a incendiilor de pe langa comitetele sau birourile executive a consiliilor popularemunicipale,orasenestisicomunale,trebuiesacuprindapersoanecareprincompetenta siatributiilelorpotsaindrume si sa cotroleze aplicarea normelorpe intreg teritoriul administrativ al localitatiirespective.Din asemenea organisme pot face parte: secretarul comitetului executiv (presedinte),directorii caminelor,ai scolilor si gradinitelor de copii,sefii formatinilor de pompieridinsateledecentrusidinceleapartinatoarecomuneisauorasului.23reprezentantiaicomitetelordecetateni. Aceste comisii tehnice intocmesc planuri de aparare impotriva incendiilor,indruma,coordoneaza si controleaza aplicarea normelor,normativelor si masurilor de prevenire a incendiilor si fac propuneri comitetelor si birourilor executive pentruinlaturareacauzelordeincendiu. Comisiiletehnicedepreveniresistingerea incendiilordelaconsiliilepopulare judetenesuntformatedin:secretarul comitetuluiexecutiv(presedinte),sefiisectoarelor,directorulintreprinderiideindustrielocala,presedintelecomitetuluiducultura si educatie sociala,inspectorul sef al inspectoratului scolar,seful inspectoratului silvic,presedintele uniunilor judetene ale cooperatiei mestesugarilorsi cooperatieide comnsum,specialistisireprezentantii altororgane de directionare cesipotaduce contributia la apararea impotriva incendiilor.Aceste comisii au urmatoarele indatoriri: indruma,controleaza activitatea comisiilor tehnice comunale,orasenesti,municipale si comunale,sprijina organele subordonate in luarea unor masuri ce le depasesc posibilitatea,realizeaza pe plan judetean sau central o serie de mijloace de propaganda impotriva incendiilor,analizeaza stadiul prevenirii si stingerii incendiilor in localitatile din raza judetului si stabilesc masuri eficace in scopul inlaturarii lipsurilor semnalate,asigura mijloace si instalatiile de prevenire si stingere a incendiilor si se preocupa de limitareapropagariiincendiilorprinoseriedemasuriincadrulelaborariiplanuluidearhitecturasisistematizarealocalitatilor. * ** Comisiiletehnicedepreveniresistingereaincendiilortrebuiesaaducaocontributiedeseamalaaparareaobiectivelor economicesiaaltororganizatiiimpotrivaincendiilor.Eletrebuiesaisiperfectionezepermanentsistemuldelucrusisaaranjeze plenarmembriisaipentruasiindeplinisarcinilecelerevin. CapitolulII Parametriipentruapreciereapericoluluideincendiu a.Pericolul de incendiu.In obiectivele industriale,institutii,cladiri de locuit,instalatii tehnologice si ori unde se depoziteaza,se manipuleaza si se folosesc materiale si substante combustibile exista pericol de incendiu.Aceasta se datoreste faptuluicamaterialelesisubstanteleauinmagazinatunanumitpotentialcaloric(sarcinatermica).Dacainacelasispatiusauin imprejurimiexistasauisifacaparitiavreosursadeaprindere,pericoluldeincendiuesteiminent.Acestaseproduceatuncicand exista ocorelatieintimpsiinspatiuaunorconditii specifice.De fapteste o trecere a energiei uneisurse de aprindere asupra materialuluisausubstanteicombustibile(potentialuldeincendiu),ceeacearecaurmarepregatireasiactivareaenergieipanase formeazasistemulinflamabil.Dintrunastfeldesisteminafarasubstanteicombustibilefacepartesioxigenuldinaer. In conditiile progresului de astazi,sursele de aprindere sunt prezente aproape pretutindeni si daca incendiile nu izbucnescin mare numar,aceasta se datoreste faptului ca sursele nu se gasesc in corelatie necesara de timp sispatiu,fata de potentialuldeincendiu,pentruadeclansaunincendiu. Roluldeseamaininlaturareaacestuifenomenilaumasuriledeprevenireaincendiilor. Inactivitateapracticaestenecesarsaseapreciezecatmaiexactpericoluldeincendiupentruaseputealuacele maieficientemasurideprevenire,careaucascopprincipal: mentinerealaunnivelredusaprobabilitatiideizbucnireaunuiincendiu oprireapropagariirapideaunuieventualincendiu,respectivproducereadepagubeminime. Hotararea aspupra naturiimasurilorde prevenire sistingerea incendiilor este cateodata,greu de luat.Uneori se pune problemadacaestenecesarsieconomicacceptabilcapericoluldeincendiusafieredussubstantialprinmasuriconstructivesi deexploatare(deexemplu:peretiiantifoc,moddedepozitareetc.),alteoritrebuiestabilitasinecesitateaunorinstalatiiautomate desemnalizare sistingere. Sepuneproblemadeagasimetodecuajutorulcarorasaseapreciezepericoluldeincendiudecideasedeterminaprin calcul marimi caresa contribuie la luarea unor masuri corecte.Pe plan modial sunt deja initiate cateva metode de stabilire a pericoluluideincendiu.

Forta de distrugere a unui incendiu actioneaza in doua directii: asupra cladirii si aspupra continutului acestuia.Pericolulpentrucladiriconstaindistrugereaelementelordeconstructii.Graduldedistrugereestedeterminatdedoi factoricareactioneazainsens opussianume: intensitateasi durata incendiuluipe de o partesi capacitatea derezistenta a constructieipedealta. Pericolulcontinutuluisereferaladistrugereabunurilormaterialeincladiri. Cele doua categorii de pericole au legatura intre ele,intrucatpe deoparte distrugereaunei cladiri are drept efect,de regula,si distrugerea continutului acestuia,iar pe de alta parte sarcina termica constituie,deseori,pericolul principal pentru cladire.Cu toate acestea,cele doua pericole potexista independent unulde altul.Astfel,poate sa existe un pericol mare pentru cladire,faraunpericolapreciabilal continutului saupoatesa ajunga la o paguba apreciabila a continutuluicu multinainte ca pericolulsaamenintecladirea. Din cele aratate rezulta ca pericolultotal nu poate fi indicat printrosingura valoare numerica.Deci,trebuie stabilite valoripentrupericolulcladiriisivaloripentrupericolulcontinutului.Pentruaceastaestenecesaracunoastereamarimiiaoserie de indici care sa intre cu valoarea respectiva in unele relatii matematice,ce nu fac obiectivul acestui capitol.Totusi se poate rezumaca,labazastabiliriipericoluluideincendiutrebuiesastea,pedeopartefactoriimportanticaredeterminaproducereasi dezvoltarea incendiului,iar pe de alta parte,factori ce trebuie sa determine prevenirea incendiilor,exprimati in aceasta prin anumitemarimi. Produsuldintre factoriidepericolredapericoluldeincendiupotential,intimpceprodusulmarimilorcaremicsoreaza acestpericolexprimavaloareaefectivadeprotectie. Pericoluldeincendiu=Pericolpotential . Masuriledeprotectie Pentrustabilireapericoluluideincendiupotentialsevatineseamade: sarcinatermica conditiiledevizibilitatesiposibilitateacresteriipagubelordatoritadegajariifumului marimeacompartimentelordeincendiuinfunctiedeposibilitateadeevacuareacladiriisiventilareaincaperilor inaltimeaincaperii,respectivacladirii eventualitateacresteriipagubelordatoritadegajariidegazedearderecuactiunecoroziva aglomeraredevalori(materialeetc.)peunitateadesuprafata. Cuajutorulfactorilordepericoltrebuiesasestabileascaatatgraduldepericolpentruconstructiisioamenii,determinat de incendiu,cat si marimea pagubelor care se produc datorita efectelor secundare ale incendiului,ca de exemplu actiunea fumului,agazelordearderecuactiunecorozivasiaglomerareadevalori. Dintremasuriledeprotectiefacparte: masurilenormale(regulilegeneralesispecificedeprevenireaincendiilor) masurilespeciale(instalatiisemnalizare,mijloacedelegaturacuunitatiledeinterventie,dotareapompierilor,instalatii automatedestingereetc.) asigurareauneianumiterezistentelafocacladirilor. Ingeneral,calcululpericoluluideincediutrebuiesatinaseamade2factoriprincipali: sarcinatermicacalculataintrunanumitmod rezistentalafocacladirilor,apreciatasiinterpretatacutoateimplicatiile. Sarcina termica SQ constituie primul si cel mai important parametru al pericolului de incendiu.Ea reprezinta cantitatea de caldura pe care o poate degaja prin combustie completa totalitatea materialelor combustibile,fixe si mobile,existenteinspatiulafectatdeincendiu. Densitateasarciniitermicesedeterminaprinraportulsarciniitermicelasuprafataspatiuluiafectatdeincendiu (suprafatacompartimentuluideincendiu),conformrelatiei:
n

S Qi M i Q s =SQ=

t=1

[MJ/m] As As

SQ sarcinatermica,inMJ Qi putereacaloricainferioaraamaterialelordeacelasifelinMJ/kg M i masatotalaamaterialelorcombustibiledeacelasifel,inkg As ariasectiuniiorizontaleaspatiuluiafectat(compartimentuldeincendiu),inm. Pentruaseluainconsideratieinfluentaventilatieisiaconfiguratieiincaperii,inultimultimpsefolosesteoaltarelatie decalculasarciniitermice:

q= S(GH) AtA f At suprafatatotalaaperetilorinconjuratori,inm

Afsuprafataferestrelor. Rezistentalafocaelementelordeconstructie esteonotiuneactualmentedejadestuldeprecisasisusceptibiladea fi masurata,mai mult insa datorita cercetarilor efectuate in acest domeniu este posibil sa fie calculata.Aceasta este definita si masurataincomformitatecunumeroasenormenationale,existandchiaronormainternationala.Totusi,pentrucarezistentalafoc saconstituieunelementdebazainasigurareasecuritatiiimpotrivaincendiilorinconstructiiartrebuicaeasafieimbunatatita. Inprezent,notiuneaderezistentalafocsebazeazape3elemente(criterii):stabilitatea,izolatietermicasietanseitatela flacari.Ar trebuisa se tina seama si de un al 4leaelement,etanseitatea la fum,incluzanduse in afara fumuluiprovenit de la focar si pe cel succeptibil de a fi produs de insusi elementele de constructie pe fata neexpusa la actiunea incendiului.Desigur,trebuiestabilitatentatiadeaimpunepentrurezistentalafocvalorianormaleindetrimetruleconomic.Unii specialisti din strainatate sustin ca o rezistenta la foc de 2 h este deja ridicata.Sar intelege ca este nevoie de o limita consecinteleunuiincendiupanalainterventiapentrustingeresinudeainchideincendiulpanalaardereatuturormaterialelor combustibile,adicadeaselichidadelasine. Aprecierea pericolului de incendiu al substantelor si materialelor combustibile este probabila numai daca se determina (cunosc) o serie de parametrii ca: grupa de combustibilitate indici de combustibilitate temperatura de imflamabilitate temperatura de aprindere temperatura de autoinflamare tendinta spre autoaprindere temperatura de autoincalzire temperatura de ardere mocnita intervalul de explozie limitele de aprindere ale vaporilor concentratia minimadestingereaincendiului continutul minimdeoxigen pentru explozie viteza deardere substanta destingere cea maiadecvata b.Grupe de combustibilitate.Prin combustibilitate se intelege proprietatea pe care o au unele corpuri de a arde in prezentaoxigenuluisauaaerului. Clasificareamaterialelordinpunctdevederealcombustibilitatiisefaceinfunctiedecapacitateaacestoradea se aprinde si de a arde in continuare degajand caldura care contribuie la dezvoltarea incendiului.Din acest punct de vedereexista treigrupedecombustibilitate: 1)Incombustibilesuntconsiderateacelematerialecaresubinfluentafoculuisauatemperaturilorridicate,nuseaprind ,nuardmocnit,nusecarbonizeaza(deexemplu:nisipul,betonul,zgura,mortarul,sticlaetc.). 2) Combustibile sunt materialele care sub actiunea focului sau a temperaturilor inalte se aprind,ard mocnit sau se carbonizeaza. Materialelecombustibilese clasificalarandullorinfunctiedeposibilitatiledeafiaprinseusorsaugreuside capacitatealordeacontribuiladezvoltareaincendiuluiinpatruclaseastfel: clasaC1 practicneinflamabile clasaC2 dificilimflamabile clasaC3mediuimflamabil clasaC4 usorimflamabile. 3) Materialele din clasele C1 si C2,denumite in ansamblu greu combustibile sunt caracterizate si prin faptul ca arderea,mocnirea sau carbonizarea au loc numai in cazul existentei unei surse exterioare de foc sau de temperatura inalta,incetand dupa indepartarea acestora.Incadrarea materialelor combustibile in una din clasele C1 C4 se face pe baza incercarilorspecifice,efectuateinlaboratoareleautorizateinacestsens. c.Indiceledecombustibilitate(tabelul1).Aceastaesteomarimeadimensionala,careexprimaraportulintrecantitatea decalduradegajatadematerialulcareardesicantitateadeenergietermicaasurseideaprindere.Sedeterminainlaboratorprin metodacalorimetrica. Tabelul1 Clasificareasubstantelorsimaterialelordupaindiceledecombustibilitate Indiceledecombustibilitate Panala0,1 Intre01,0,5 Intre0,52,1 Peste2,1 Grupadecombustibilitate Imcombustibile Greucombustibile Greuinflamabile Combustibile

Pentrustabilireagraduluidecombustibilitate,inultimultimppeplanmodial,sefolosestesimetodaindiceluldeoxigen (continutuldeoxigenalmediuluiincaremonstracontinuasaardaindependent). d.Temperaturadeinflamabilitate.Aceastaestetemperaturaminimalacarevaporiiunuilichidcombustibilformeaza aerul,deasupraacestuia,unamestecdeoanumitaconcentratie,caresal aprindaincontactcuosursadeaprindere(flacara,corp incandescent,scanteielectrice,scanteimecaniceetc.). Temperaturadeinflamabilitateconstituieunparametrudebaza,carepoatefifolositcuoperativitatepentruindicareacu aproximatieaconditiilordetemperaturaincareosubstantacombustibilaprezintapericoldeincendiu.Aceastatemperaturaseia in considerare la clasificarea proceselor tehnologice,a incaperilor si instalatiilor dupa gradul de incendiu,in conformitate cu normeleinvigoare. e.Temperatura de aprindere.Substantele si materialele combustibile se aprind la temperaturi diferite.Prin temperatura de aprindere se intelege temperatura cea mai mica la care o substanta aflata in prezenta aerului sau oxigenului

trebuie incalzita pentru a se aprinde si a arde in continuare,de la sine,fara incalzire ulterioara.Temperatura de aprindere este caracteristicanumaisubstantelorsimaterialelorcombustibile. f.Temperaturadeautoinflamare.Autoinflamareaseproducein conditiileexistenteiuneianumitecantitatidevapori siarealizariitemperaturiideinflamabilitate.Printemperaturadeautoinflamareseintelegetemperaturaminimapanalacareeste necesarsaseincalzeascaosubstantacombustibilapentruaproduceaprindereaamesteculuidevaporiaer,faraaveniincontact directcuosursadeaprindere. g.Tendintade autoaprindere.Acest fenomen se constata la o serie de substanta si materiale combustibile,care sunt supuse mai intai unei autoincalziri,ca urmare a unor procese chimice sau biologice petrecute in insasi masa substantelor organice.Procesul de autoincalzire daca nu este intrerupt,trece in autoaprindere.Natura reactiilor defineste si natura autoaprinderilordinacestpunctdevederesedeosebesc:autoaprinderidenaturachimica,fizicochimicasibiologica. Tendinta de autoaprindere termica se caracterizeaza prin temperatura de autoincalzire si prin variatia temperaturii mediuluiincareseproducefenomenul. h.Intervalul de explozie (limitele de explozie).Vaporii si gazele combustibile pot forma cu aerul amestecuri explozivecareseaprindnumaidacaauoanumitaconcentratie. Concentratia minima a gazelor,vaporilor sau a prafurilor combustibile,in aer,la care se produce explozia se numeste limitainferioaradeexplozie. Concentratia maximaagazelor,vaporilorsauaprafuluiinaer,la careaprindereasau explozianu mai esteposibilase definestecalimitasuperioaradeexplozie. Sub limita inferioara de explozie,amestecul nu poate sa arda si nici sa produca o explozie din cauza excesului de aer,amestecul fiind prea sarac (contine prea putina substanta combustibila pentru intretinerea arderii).In realitate,energia rezultata din arderea unei particule se dispenseaza inainte de a putea activa oalta particula de substanta combustibila pentru propagareaarderii. Peste limita superioara de explozie,arderea si explozia nu pot avea loc datorita lipsei de aer,amestecul fiind prea bogat.Oxigenuldisponibilseconsumainaerincursularderiiuneiparticule,nemaifiindsuficienttimppentruintretinereaarderii particuleiceleimaiapropiate.Produseledearderecareinconjoaraparticulaaprinsastingflacara. Explozia amestecului de gaze,vapori sau praf cu aerul sunt posibile numai intre limitele inferioara si superioara ,determinandinacestcazintervaluldeexplozie. LimiteledeexploziealeunuiamestecexplozivsepotcalculacuformulaluiLeChatelier: 100 L=______________ a +b+c +n ABCN Lconcentratia,in% a,b,c,ncontinutul,in%devolumalfiecaruicomponentdinamesteculconsiderat A,B,C,Nlimiteleinferioaresausuperioaredeexploziealecomponentelordinamesteculconsiderat. Experimentarilecasiconstatarilepracticeaudemostratca,odatacucrestereatemperaturiipesteceanormala(20C) intervaluldeexploziesemareste. Temperaturamediuluiinconjuratorexercitaoinfluentamaimareasupraceleiinferioare. Pentruasedeterminalimiteledeexplozieinconditiilecresteriitemperaturii(pesteceanormala)sepotfolosi relatiiledemaijos: Linf.t=Linf.20 Linf.20x10 t20 100 100 Lsup.20+Lsup.20x15 t20 100100 Linf.t, Lsup.tlimiteleinferioaresisuperioarelatemperaturat Linf.20Lsup limiteleinferioaresisuperioaralatemperaturade20C t temperaturalacareaajunsamestecul,adicatemperaturadata. Valoriledeaprinderesaudeexploziesefolosesclacalcululconcentratieiadmisibiledevaporisaugazeininteriorul aparatelortehnologicecupericoldeexplozieainstalatiilordeventilatie,precumsiladeterminareaconcentratieimaxime admisibilepentruprevenireaexplozieidevapori,gazesiprafcombustibilinspatiiinchise. i.Energiaminimadeaprindere.Aceastasedefinestecamarimeminimaaenergieiuneiscanteielectricesau mecanice,suficientapentruaprindereaunuiamestecdegazeaer,vaporiaersauprafcuaerul,laoanumitaconcentratie(ceacare seaprindemaiusor). Cunoastereaenergieiminimedeaprindereajutalaclasificareadiferentelormediiexplozive,precumsilaalegerea parametrilorechipamentuluielectricdeprotectiaimpotrivascanteilor.

j.Continutulminimdeoxigenpentruexplozie(ardere):Sedefinestecaconcentratiaminimadeoxigeninamestecul deaer,incaresaintrodusunagentdediluare,subcarenuesteposibilainflamareaamestecuriloracestoracugaze,vaporii,sau pulbericombustibilesidecinicipropagareaarderiiinintregulvolum. Marimeacontinutuluiminimdeoxigenpentruexploziesefolosestelacalcularearegimurilorsiguredefunctionarea aparatelorsiconductelorincadrulunorinstalatiitehnologice,precumsilaproiectareasistemelorsiinstalatiilorpentruinhibitia exploziilorsistingereaincendiilor. Concentratiadeoxigenfarapericoldeexploziesepoatecalculadinrelatia: Cneex=1,2Cex 4,2 Cneex concentratianeexplozivadeoxigeninamesteculaeragentdediluare,in%volum Cex continutulminimdeoxigenpentruexplozie,in%volum. RelatiaestevalabilapentruCex >3,5%volum. k.Indiceledeoxigen(tabelul2).Estecontinutuldeoxigenalmediuluiincareunmaterialcombustibilcontinuasaarda faraamaifisupusactiuniisurseideaprindere. Valoareaindiceluideoxigensecalculeazacurelatia: n= 100xO2 O2+N2 O2 proportiadeoxigen(raportulvolumetricaloxigenului) N2 proportiadeazotinamesteculdegaze(raportulvolumetricalazotului). Indiceledeoxigenpentrucatevamaterialesisubstantecombustibile Naturamaterialuluisisubstanteicombustibile Polietilena Poliester Policloruradevinil Poliuretan Tesatura(20%nailon80%lana) Bumbac Acetona Toluen Petrol Valoareaindiceluideoxigen[%volum] 16,9 19,5 44,9 16,3 22,5 18,3 15,3 15,9 14,9

Materialelealcaruiindicedeoxigenestemaimicde21ardmaiusorinaerdecatcelecareauindiceledeoxigenmai mareca 21. Indiceledeoxigenalmaterialelornaturaleseaflacuprinsintre2030,iaralcelorsinteticeintre1595.Materialele mineralesubformadepulberesaufibreauindiceledeoxigenmaimaredecatalmaterialelordincareauprovenit. 1.Vitezadeardere (tabelul3).Estecantitateadecombustibilcareseconsumaprinardereinunitateadetimp. Vitezadeardereacorpurilorsolide,lichidesigazoaseestediferitasidepindede:cantiteadeoxigencareparticipala ardere,sarcinatermicaamaterialuluicombustibilsuprafataspecificaaparticulelorsolideinraportcuvolumulacestoragradul deumiditatenaturasiproprietatilematerialuluicombustibilconditiilemeteorologiceetc. Incazulincendiilor,intensitateaacestorasedefinesteprinvitezadearderespecifica,exprimataprincantitateade combustibilcareardeinunitateadetimppeunitateadesuprafatainzonadeardere. Tabelul3. Valoriobiectivepentruvitezadearderespecificaaprincipalelormaterialecombustibile Naturamaterialelorsisubstantelor combustibile Lemn(grinzi,mobila) Hartieafanata Cauciucnatural Cauciucsintetic Peliculadeceluloid plexiglas Stivedelemnetaiateinaerliber Polistiren Textolit Vitezadeardere Greutatea[kgmin1] 0,650,90 0,48 0,80 0,53 70,00 0,96 6,70 0,86` 0,40
1 Liniara[mmmin ]

Bumbacafanat Celulozaafanata Cartiperafturidelemn Turbainstive(umiditate40%) Acetona Benzina Eterdietilic Petrol Pacura Titei Alcooletilic

0,24 0,40 0.33 0,18 2,63 2,73,2 3,60 2,90 2,10 1,20 1,62,0

3,3 3,84,5 5,0 2,6 2,2 1,6 2,02,6

Dacasecunoscmasacombustibilaspecifica(masadecombustibilsivitezaspecificadearderesepoatedetermina durataaproximativadearderelibera.Aceastaareomareimportantapracticalaelaborareamasuriloroperativecorespunzatoare pentrucercetareasicombatareaincendiilor. m.Vitezadeincalzirealichidului(tabelul4).Estedeterminatadevitezadecrestereagrosimiistratuluidelichid,in cazcaaceastaarde peosuprafatalibera,acareitemperaturiesteegalacutemperaturadefierberealichidului. Vitezadeincalziresefolosesteincalculecaresereferalastingereaincendiilordelichidare,depozitareinrezervoare. Tabelul4 Vitezeledeincalzireacatorvalichidecombustibile Naturalichiduluicombustibil Acetona Benzinaauto Titei Titeiusorfaraumiditate Titeicuumiditate25% Pacura Diametrulrezervorului[cm] 80 80260 130 70 56 130 Vitezadeincalzire[mm/min] 10 89 4,65,4 6,015,0 4,0 1,84,0

Dateledintabelul4suntorientative,larezevoarecudiametremarivitezeledeincalziresuntmultmaimari. n.Presiuneamaximadeexplozie.Presiuneamaximadeexploziecaresarproduce,incazcanarexistaunschimbde calduraintreproduseledearderesiperetiiinstalatiei,poateficalculatacunoscandconcentratia,compozitiasubstantelor respective,stareainitialaasistemuluisicalitateasubstantelorvolatile(cazulprafurilor). Inurmaexploziiloramestecurilordeprafaer,devaporisigazecuaer,careseproducincladirileindustrialeinchise,iau nasterepresiunidestuldemari. Calculeleefectuatearatacainurmaexplozieiunuiamestecstoechiometricdeprafaerintrocameracuvolum constant,candcombustibilulsioxigenularactionainintregime,presiuneamaximadeexploziearfi115at.Marimeapresiunii maximeaexplozieisefolosesteincalculelerezistenteilaexplozieaaparatajelorpentrugaze,vaporisiprodusepulverulente combustibile,incalculelesupapelordesigurantasialemembranelordeexploziealecarcaselorechipamentuluielectricprotejat laexplozie. Intabelul5suntcuprinsecatevadateinlegaturacupresiunilecaresepotinregistrainurmaexplozieiunoramestecuri deprafaer. Tabelul5 Presiuniledeexploziepentrucatevaamestecurideprafaer Naturaprafului Aluminiu Fainadelemn Zahar Zirconiu Sulf
3 Concentratia[kg/m ] 0,025 0,040 0,030 0,040 0,035 2 Presiuneadeexplozie[kg/m ] 25000 25000 22000 17000 12000

Acestepresiunisuntcapabilesadistrugacladirile,marimeadistrugeriidepinzanddeefectuldistrugatoralpresiunii. Cucatefectulpresiuniidureazamaiputininumrauneiexplozii,cuatatdistrugereaestemairedusa.Ingeneral distrugereaintegralaacladirilorseproducelaopresiunede0,5at,iardegradareapartialaavanuluisispargereaintegralaa geamurilorareloclaopresiunede0,1at.

Dupauneledatedinliteraturadespecialitateelementeledeconstructiealecladirilorrezistafaradegaradariapreciabile lapresiuneadinamicade0,15at.Aceastainseamnacadacapresiunealaexploziaamestecurilorestepanala0,15at,elementele deconstructiealecladiriloractualedegradulIIrezistentalafocnuvorfidistruse. Timpuldeactionareasarcinidinamiceseconsideraegalcutimpuldeexplozie(ardere).Dupauneledateexperimentale acesttimpvariazadelasutimidesecunda(amestecdehidrogenaer),panalazecimidesecunda.Deexemplu,vitezadearderea amestecurilorgazcombustibileaerseconsideraegalacu0,10,2s,iaraamestecurilorprafaerde0,5s. o.Caracterulreactieiintresubstantelecareardsimijloculdestingere(apasispuma).Apasubformadejeturi compactesaupulverizate,spumamecanicasichimicasuntcelemairaspanditesubstantedestingereaincendiilor.Totusielenu potfifolositeintoatecazurile.Lacontactulintreapasispumasiunelesubstantecareard,sepoateproduceefervescentasi aruncarealichiduluiinexterior.Unelereactiichimicesedesfasoaraviolentsimarescintensitateaarderii,putanduseproducesi explozii.Inaltecazurifolosireaapeisispumeinuprezintapericol,darnuesteeficienta.Pentrufiecarematerialsisubstanta combustibilatrebuiesasestabileascaceamaieficientasubstantadestingere. CapitolulIII REGULIGENERALEDEPREVENIREAINCENDIILOR 1.Generalitati Inlaturareapericoluluideincendiudinintreprinderi,institutiisilocalitati,implica,inprimulranddescoperireasi eliminareadintimpatuturorcauzelordeincendiusiinaldoilearand,respectareacustrictetearegulilorsimasurilorde prevenireaincendiilor.Realizareaacestorcerinteinseamnanunumaidesfasurareainintreprinderisiinstitutiiauneiactivitati normale,continuecisicontributialaintarireaeconomieinationale,evitanduseastfeloricepagubematerialesaupierderidevieti omenesti. Deaicirezulta,cafiecareomalmuncii,fiecarecetateantrebuiesasiducacontributialaaparareabunurilorobstesti impotrivaincendiilor. Pentruacesta,laloculdemunca,lalocuintafiecaruiaprecumsiinoriceimprejurare,estenecesarsaserespecteoserie dereguli,careduclainlaturareapericoluluideincendiu.Acesteregulitrebuiecunoscutesirespectateinmod obligatoriu,indiferentdenaturaobiectivului,ainstitutieisaualocalitatii. Desigur,inafaraacestorreguligeneralemaitrebuierespectateoseriedemasuritehnicedepreveniresistingerea incendiilorspecificefiecaruiprocestehnologicinparte,institutii,localitati,toateavadcascopinlaturareapericoluluideincendiu, 2.Reguliobligatorii a.Intretinereaincinteiobiectivului.Peteritoriulintreprinderiicatsiinsectiiledeproductietrebuiesaexistetottimpul curateniesiordinedesavarsita.Deseurilecarerezultapetimpuldesfasurariiprocesuluideproductie:talas,rumegus,sipcide lemn,puzderii,cojidefloareasoarelui,hartii,cartoaneetc.trebuieevacuatesistematic,peterenuridestinateinacestscop.Aschiile metalice,materialedestersimbibatecuuleitrebuiepastrateinlocurispecialamenajate. Pentruaseasiguraaccesulliberlacladirisiconstructii,intervaleledintreacesteanusevorfolosipentrudepozitarea materialelor,utilajelor,ambalajeloretc. Peteritoriulintreprinderilorcupericoldeexploziesaucupericolaccentuatdeincendiiseintrezicefolosirea locomitivelorcarefunctioneazacucombustibilsolid,neechipatecudispozitivedecaptareascinteilor.Aceeasirestrictiese impunesipeteritoriulintreprinderilor,sectiilorlocalitatilorcareaucladiricuacoperisuricombustibile.Laintrareapeasemenea teritoriiseaseazasemnedistinctivepentruatragereaatentiei. Cailedeaccesnecesarecirculatieipeteritorulintreprinderilorsilagrupuriledecladirisocialadministrative,sevor intretineastfelincatsafieasiguratainpermanentaposibilitateainterventiilorformatiilorsisubunitatilordepompieri.Inorice anotimp,atatziuacatsinoaptea. Incazdeinchidereaunorportiunidedrumurideacces,inscopulreparariilor,trebuieinstiintataformatiasi subunitateadepomperi.Inperioadaexecutariirepartitieidrumurilor,inlocurilerespective,estenecesarsasepunaindicatoare pentruocoliresausaseexecutetreceritemporarepestesectoarelededrumuriinreparatie,latonajulmasinilordestingere prevazutepentruinterventie. Trecerilepentruvehiculesioamenipesteliniaferatainternatrebuiesafieintotdeaunaliberapetrucirculatiamasinilor destingere.Peteritoriulobiectivelorcupericoldeexploziesiincendiu,precumsiinlocuriledepastraresiprelucrarea materialelorcombustibilefolosireafoculuideschisesteinterzisainafaraceluinecesarpentruprocesultehnologicrespectiv. Insectoareledinincintaintreprinderii,undeesteposibilaacumulareadevaporisaugazecombustibile,circulatia autovehiculelor,motocicletelorsialtormijloacedetransporttrebuieinterzisa..Inacestsensseafiseazainscriptiicorespunzatoare sauindicatoare. Fumatulpeteritoriulsauinincaperilesectiilordeproductiecupericoldeexplizesauincendiuesteadmisnumaiin mocurilestabilitedeconduceresispecialamenajate(prevazutecuposibilitatipentrustingereatigarilor,chibritelor),farapericol deincendiu. Utilizareafoculuideschisladezghetareainstalatiilor,conductelor,aparatelordeoricefel,incarecirculasubstante combustibileesteinterzisa.Inacestscopsepotutiliza:nisipulfierbinte,apacalda,aburulsaualtemijloace,carenuprezinta pericoldeincendiu.

Lucrulcufocullaconducteleculichidecombustibileestepermisnumaidupaceacesteaaufostgolitedeprodusul respectivsisauinlaturatgazeleramase,prinaburiresauinsuflarecugaziner. Executareatemporaraaunorlucraricufocdeschis(sudura,taiereametaleloretc.),inlocuriincareexistapericolde incendiusepoatefacenumaipebazaunuipermis delucrucufoc.Lucrarile,pentrucaretrebuieeliberatpermis,delucrucu foculsunt:sudura,taiereametalelorcuacetilenasaugaze,lipitulcuajutorulflacarii,lucrariledeforja,celedecazangerieetc.,care potprovocascantei. Distrugereadiverselordeseuricombustibilerezultatedinprocesuldeproductiesepoatefacenumaiinlocurispecial amenajate(crematorii). Manevrareavagoanelorc.f..,uzinelenormalesaucuecartamentingust,peteritoriulobiectivelorsaudepozitelorcu pericoldeincendiu,sevafacenumaiculocomotivecarenupotprovocaincendii(cuacumulatoaredeabur,Diesel,cutobede esapamentprevazutecudispozitivedecaptareascanteilor.Folosireainasemeneaobiectivealocomotivelorobisnuitesepoate facenumaicuconditialimitariiaccesuluilorladistantafatadelocurilepericuloase,incatsanuprezintepericoldeincendiusau explozie. Mijloaceledetransportautocarecirculainlocuricupericoldeincendiu,vorfiprevazutecutobedeesapament,avand dispozitivederetinereascanteii. Electrocarelecaresefolosescinlocuricupericoldeincendiusauexplozievoraveaparteaelectricaprotejata corespunzatormediuluiincarelucreazasinuvoraveaprezentadefectiuni. Inlocurileundeexistapericoldeincendiusiexplozieesteinterzisafolosireasculelordinmetaleferoase,sifolosireade catrepersoaneleceauaccesinasemenealocuri,aincaltaminteicucuie,blacheuri,potcoavelor,execuatedinmaterialecarepot producescanteiprinloviresaufrecare(intreelesaucupartilemetaliceoridinbetonaleconstructiilorsiinstalatiilor. Folosireaflacariideschisepentruiluminat(lumanari,chibrituri,faclii,lampisaualteasemeneasurse)in magazii,depoziteprecumsiinaltlocundeexistapericoldeincendiuesteinterzisa. Focurile,facuteincurti,pestrazi,incamp,siingeneralinaerliber,nutrebuielasatefarasupraveghere.Laplecarea persoanelorcareleausupravegheatfocurilesesting.Petimpdevant,focuriledeschisesuntintezise.Cenusasizgura,evacuate dincuptoaresidinfocarelesobelor,nutrebuiearuncatelaintamplare,ciinlocuri(gropi)destinatespecialpentruacestscop dupadepozitaresestingcuapa. b.Intretinereacladirilorsiincaperilor.Toatecladirilesiincaperiletehnologice,deservicii,dedepozitaresi auxiliare,trebuieintretinutepermanentinstaredecuratenie. Coridoarele,scarile,accesele,iesiriledinsectiiledefabricatie,incaperiledinpodetc.sevorintretinepermanent neadmitandusefolosirealorpentrudepozitareadiverselormateriale,utilaje,materiiprimefiniteetc.Petimpdenoaptesevor ilumina,incazdenecesitatepentruaseasiguracirculatiainconditiilipsitedepericol. Incazdepericoltoateusiletrebuiesasedeschidaliber(laincaperileaglomerate,indirectiaiesiriidincladire)sisa asigureposibilitateaevacuariifarariscuriapersoanelordininterior. Incaselescarilorseinterzicesaseamenajezeincaperidelucru,dedepozitaresaucuoaltadestinatie,sasemonteze conducteindustrialedegaze,delichidecombustibile,saseamenajezeiesiridincasaascensoarelordemateriale,precumsisase instalezeutilajesauobiecte,caresaincomodezecirculatiaoamenilor. Inincaperiledelasubsolsidemisolincladiriletehnologicesiadministrativeseinterzicefolosireasipastrarea explozivililor,buteliilorcugazesubpresiune,celuloidului,filmului,maselorplasticesialtormaterialecupericolmarede incendiu. Lampilepentruiluminatsaugatit,careconsumalichidecombustibile,fiareledecalcat,resourile,radiatoarele electrice,pliteleelectrice(afaradeceleautomate)sausobelenutrebuiefolositeinstaredefectasinicinuselasa nesupravegheate,petimpulfolosiriilor. Goluriledinperetiiantifocsidinplanseetrebuieprevazutecudispozitivedeprotectiecontrapropagariiincendiuluisi aproduselorarderii(usiantifoc,perdeledeapa,clapeteetc.). Dacaobstacoleleantifocsunttraversatedediferiteconducte,interspatiiledintreacesteasielementeledeconstructieale obstacolelor(peintragalorgrosime)trebuieastupateetanscumaterialincombustibil. Instalatiiledeprotectiecontraincendiilorsideevacuareafumuluiincladirilecuunnumarmaredeniveluritrebuiesa fiepermanentinbunastaredefunctionare.Incaperilesiutilajeletehnologicetrebuiecuratiteperiodicdeprafsidealtedeseuri combustibile. Incladirileincaresedesfasoaraprocesetehnologicesiinceleadministrative,seinterzic:asezareapecailede evacuareautilajelortehnologice,amobilei,dulapurilorsiaaltorobiecte curatireaincaperilorcubenzina lasareadupa terminarealucruluiafoculuiinsobesauaaparatelordeincalzitinprize(resouri,ceainiceelectriceetc.) Depozitareainmagazii,dependintesauinlocuinteaunorcantitatidelichidecombustibilepesteceleprevazutede normeesteinterzisa. c.Instalatiileelectrice.Inintreprinderisiinstitutiisuntobligatoriisiefectuarealatimp,conformnormelorinvigoare,a reviziilorsireparatiilora,atatainstalatiilor,catsiaechipamentuluisiaparaturiielectrice. Izolatiacablurilorsiconductoarelor,sigurantele,conexiunile,prizeledepamantsiregimuldefunctionarea electromotoarelortrebuieverificatedecatreelectricienicalificati,atatprinrevizielaexteriorcatsicuajutorulaparatelor. Inlocuricupericoldeexploziesaudeincendiusevorfolosinumaiutilaje,aparatesialteechipamenteelectrice,de constructiespeciala(dupacaz,etanselapraf,detipsigurcontraexploziilor).Inastfeldeincaperinutrebuiesaexistedozede derivatie. Lainstalatiileelectricedinincapericumediuuscat,rezistentaizolatieiseverificaodatapean,iardinincapericumediu umedsaucuvaporicorozivi,celputindedouaoripean. Latablourilededistributietrebuiefolositenumaisigurantecalibrate.

Tablourilegeneralededistributieserecomandaafipermanentinchisecucheia,accesulfiindpermisnumai electricienilordeserviciusiorganelordecontrolsiverificare. Conectarealareteauaelectricaadiferitilorconsumatoridecurentca:motoareelectrice,aparateelectrice,lampipentru iluminatetc.,sefacenumaicuaprobareaenergeticianuluisefsauapersoanelorcareraspunddeexploatareainstalatiilor electrice. Innadireaconductoarelorelectricedecuprusefacenumaiprinrasuciresilipire,dupacareseizoleazacubanda izolanta. Folosireaabajurelordinhartiesaudinaltematerialecombustibilelalampiledeiluminatesteinterzisa.Echipamentul electricsiaparateledeconstructieetansa(detipinchisetc.),trebuiesupuseunuicontrolsistematic,inceeacepriveste etanseitatea,stareagarnituriloretc. Motoareleelectricetrifazice,careprezintadefectiuniinfunctionare,deexemplumotorulindouafaze,vorfioprite. Aparatelesiechipamentulelectricinstaredefectasevordeconectaimediatdelareteauaelectrica. Folosireainstalatiilorelectriceprovizoriinuesteadmisa,cuexceptiaalimentariicuenergieelectricainlocurileundese executareparatii. Toateinstalatiileelectricetrebuieprotejatecuaparatedeprotectiecontracurentilordescurtcircuitsiaaltorregimuri defunctionareanormala,carepotsaducaladeclansareaincendiilor. Pozareaconductoarelorsicablurilorprindepozitesiaaltorregimuridefunctionareanormala,carepotsaducala declasareaincendiilor. Pozareaconductoarelorsicablurilorprindepozitesiincaperideproductiepentruconsumatoriaflatainafaraacestora nuesteadmisa. Folosireaintrerupatoarelor,comutatoarelor,prizelor,dozelorinstaredefectasaucucapacesparte,incomplete,este interzisa. Aparatelesiechipamentulelectricinstaredefectasevadeconectaimediatdelareteauaelectrica. Atarnareaconductoarelorelectrice,atingereaintreelesaucuelementedeconstructiealeincaperiisaucudiverse obiecte,trebuieinlaturate. Corpuriledeiluminatnutrebuiesuspendatedeconductoarelecarelealimenteaza.Elesevorfixadeplafoncucarlige saudeperete,princonsole. Tragereaconductoarelorsiacorpurilordeiluminat,precumsifolosirealorlaagatareahainelor,pacheteloretc.,nusunt admise. Componentelemetalicealeaparaturiielectricetrebuielegatelapamantiarsectiuneaconductoarelordelegarela pamanttrebuiesafiecorespunzatoare. Exploatareainstalatiilorcuelementemetalicenelegatela pamantsaucuinstalatiidepunerelapamant incomplete,defectesaunecorespunzatoareesteinterzisa. Pentruiluminatinzonelecuatmosferaexplozivasepotutilizalampicuacumulatoarecutensiuneade2,56Vin constructiespeciala.Laastfeldezoneesteinterzisafolosirealampilorportativedetipobisnuit. Instalatiileelectricedeiluminat,fortasaudecurentislabitrebuierevizuiteperiodic.Oastfelderevizietrebuiesa cuprindacontrolultablourilordedistributie,sigurantele,stareacondesatoarelor,existentadozelor,prizelor,intrerupatoarelor ,corpurilordeiluminat,stareaconexiunilor,legarealapamantetc.Reviziacompletaainstalatiilorsevafacecelputinodatape ansinumaidepersonalcalificat. d.Sistemedeincalzire.Sobelefaraacumularedecaldura(metalice)trebuieamplasatelaodistantademinimum1,00 mfatadeelementelecombustibilealecladiriisila0,70mdecelegreucombustibile.Infatafocaruluisevapastraodistantade 1,25mdeperetelecombustibil.Inincaperilecupardosealacombustibilasobelemetalicetrebuiesaaibainaltimeapicioarelorde minimum0,25m.Subsoba,pardosealasevaprotejaimpotrivacaldurii,iarinjuruleipeodistantade0,25msiinfatafocarului de0,50m,printrunstratdecaramidagrosde6cmcumortardeargilasauprintrunstratdeazbestacoperitcutablametalica.In cazulcandpicioarelesuntmaiscurtede0,25m,eleseaseazapeunpostamentdin4randuridecaramidapelat.Burlanelesevor racordanumailacosuriexecutatedinzidariesauelementeprefabricate.Racordarealorlacanaledeventilatieesteinterzisa. Inincaperi,burlanelecuolungimemaimarede10,00msicumaimultde3coturi,nusuntadmise.Scoatereaburlanelor prinferestresaupesubstreasina,faraafiizolatedeelementelecombustibilealecladiriiesteinterzisa.Burlaneleseizoleazapeo distantade0,40minjurulloculuidetrecere,imbracanduselaexteriorcuunstratgrosde5cmdinvatadesticlasau azbest,tencuitintrefatalorexterioarasielementelecombustibileselasaodistantadecelputin15cm. Inaintedeincepereasezonuluideincalzit,toatesobeletrebuieverificatesireparate,neadmitandusefolosirealorin staredefecta. Cosurilepentruevacuareafumuluisigazelornearseseverifica,seintretinsisecuratainmodcorespunzator.Cosurile demetalnutrebuiesatreacaprintavanelesiacoperisurilecombustibilealecladirilor,iarceledezidtrebuietencuitefoarte bine.Elenutrebuiesaprezintefisuripetoatalungimealorinspecialpeportiuneadinpod,undesevaruiesc.Cosuriledinzid,cele fabricatedinbetonarmatsauceledetiptermofortrebuiesafiebineizolatefatadeelementelecombustibilealeplanseelor (tavanelor)siacoperisurilor.Lacosuriledinzid,izolareafatadeelementelecombustibileseasigurapriningrosareazidarieide caramidacu25cm.Intreelementelecombustibilealeplasneelorsiaceastaingrosaresevaexecutaoizolatiedecirca2cmdin azbestsaupaslaimbibatacuargila. Intrefataexterioaraacosurilordezidariesielementelecombustibilealeacoperisurilui(sarpanta,astereala,invelitoare) ,distantanutrebuiesafiemaimicade10cm. Cosuriledefumvorfiprevazutecuusitepentrucuratire,careinpodtrebuiesafieduble,bineetansatesilaodistantade minimum1,20mfatadeelementelecombustibilealeacoperisului.

Sobelesicosuriledefuminaintedeutilizarevorficuratatesipuseinstareperfectadefunctionare.Cosurile,burlanele sicanaleledefumsevorcuratadefumlaintervaldemaximumdoualunidefunctionare. Petimpulincalziriicusobealimentatecucombustibilsolidlemnesaucarbune seinterzic: aprinderea foculuicubenzinasaualtelichidecombustibile depozitarealemnelor,carbunilorsaualtematerialecombustibilepesobesau injurullor functionareasobelorcuusiteledealimentaredeschise depozitareacenuseiinaltelocuridecatcelespecial amenajate nesupraveghereasobelor,incalzirealorexcesivasaufunctionareafaraintrerupere folosirealemnelormaimari decatlungimeafocarului. Alimentareaculemneasobelordinincaperiledeproductiesiadministrative,indepoziteetc.,sefacenumaidepersonal numitinacestscop,iarincalzireasobelorseoprestecucelputin2oreinaintedeterminarealucrului. Incalzireacucarbuniasobelor,carenusuntinprealabiladaptatepentruacestcombustibil,nuesteadmisa. Foculinsobelecugazesevaaprindesisevastingenumaidecatrepersonalulinsarcinatspecialsiinstruitinacest scop. Incazulfolosiriisobeloralimentatecugaze,robineteledeadmisieagazelorsevordeschidenumaidupaapropierea flacariidearzatorsiverificareaprealabilaatirajuluisobeiprindeschidereausiteicenusarului. Aprindereasistingereafoculuisevaexecutanumaidecatrepersonalulinstruitinacestscop. Folosireagazelorinsobelenereglatesiacaroretanseitatenuesteasigurataesteinterzisa.Dacaseconstataunmirosde gaze,inaintedeaseaprindefocul,seaerisesteincaperearespectiva,sedepisteazasiinlaturadefectelecareauprovocatscaparile degaze. Efectuarealucrarilordemotaj,reparatii,reviziisaumodificarilorininstalatiadegazedecatrepersonalul neautorizat,esteinterzisa. Petimpultransportariisimanipularilorbuteliilordegazelichefiatetrebuieluatetoatemasuriledeprotectieimpotriva izbirii,caderiisauloviturilor.Recipientele(buteliile)sefolosescnumaicugarnituriledeetansareinbunastare(nedeteriorate),cu furtunuldecauciucfaraporozitatisinelargitlacapetesinumaicuregulatordepresiuneinstaredefunctionare.Recipientele (buteliile)pentrugazelichefiatenutrebuieasezateinincapericusursedeincalzirecuflacaradeschisa,indormitoaresaubaisi nicisubactiuneadirectaarazelorsolare.Inincaperilecuincalzirecentralaseaseazalaodistantadecelputin1mdesurselede incalzireizolatetermicsicelputin2mdeceleneizolate(radiatoare,conductedetransportetc.).Buteliilepentrugazelichefiate nuseincalzesccuapacalda,cuflacaradeschisasinicinusefolosescinaltapozitiedecatceaverticala.Instalatiiledegaze naturalesilichefiatenusefolosescinstaredefectasaunesupravegheata. Incazulfolosiriibutelilordegazecombustibile,lichefiateseinterzic: folosireade buteliidefeectesau improvizate amplasareabuteliilorinapropiereasurselorcareradiazacaldura activitateascurgeriigazuluilichefiatin butelie,prinagitareasauincalzireaacesteia racordareabuteliei,lamijloacedeincalzire,direct,farareductoaredepresiune utilizareafurtunuluideracordarenefixatcorespunzator,uzatsauinstaredefecta folosireafurtunurilorexecutatedinmateriale plastice. Instalatiiledeincalzirecentrala(abur,apacaldasausupraincalzita)trebuiesanudepaseascatemperaturaderegim. Insectiiledeproductieincaresedegajaprafcombustibil,corpuriledeincalzirevorfinetedesidintevidispuseinplan vertical,vopsiteastlfeincatprafulsapoatafiobservat.Depuneriledeprafperadiatoaresiconductelevorficuratateoridecate oriseconstataprezentalui.Conducteleinstalatieideincalzirecentralanuvortreceprincanalesispatiiinchise,incarepotapare substantecareprezintapericoldeexplozie. Latrecereaprinperetisiplanseecombustibile,conductelevorfiintroduseintuburideprotectiesivorfiizolatecu materialeincombustibilesaucuazbest. Conductele,aerotermele,bateriilesicelelaltecorpurideincalzirevorficuratatededepuneriledeprafcombustibilsi scame,celputinodatapesaptamana. Existentaunorsursedegazesaudeprafcombustibilprecumsiexecutareadelucraricufocdeschisinapropierea prizelordeaeresteinterzisa. Injurulbateriilordeincalziresauaaerotermelornuesteadmisapastareadelichidesimaterialecombustibilesimici buteliicugazesubpresiune. Intrecorpuriledeincalzire,conducteleneizolatealeinstalatiilorcentraledeincalziresimaterialelesolidecombustibile invecinate(lemn,hartie,textile,elementedeconstructieetc.)estenecesarsaseasigureodistantaminimade0,35mpentruagenti deincalzirecutemperaturamaimarede150C,side0,10mpentruagentiideincalzirecutemperaturaintre95si150C. Pastrareasidepozitareadematerialesisubstantecombustibilepeconductelesicorpuriledeincalzire,indiferentde temperaturaagentuluitermicsuntinterzise. e.Instalatiideverificaresitransportpneumatic.Unificareainstalatiilordeventilatieintrunsistemcentralseadmite numaiatuncicandsubstanteleevacuateprezintaungradsimilardepericoldeincendiusaudeexploziesinumaidacaamestecul mecanicsaucombinatialorchimicanupoateprovocaoaprinderesauoexplozie.Incazcontrarsuntnecesaresisteme independentedeventilatie. Insectiiledeosebitdepericuloaseundefunctionareainstaltieideventilatieestestranslegatadeprocesultehnologicse vorinstaladispozitive,care,incazdeincendiu,saopreascaautomatfunctionareaventilatorilorsisaconectezeunsistemde semnalizare.Functionareautilajelortehnologiceinincapericupericoldeincendiusiexplozieesteinterzisaincazulcand filtrele,dispozitiveledeaspiratiesicaptareaprafuluidincadrulinstalatiilordeventilatie,prezintadefectiuni. Guriledeaspiratielocalealeinstalatiilordeventilatiedestinateevacuariisubstantelorcupericoldeincendiusi explozietrebuieprotejatecupanourideprotectiesaucudispozitivemagneticedeseparare.

Inincaperilecuprocesetehnologiceincareinstalatiiledeventilaretransportasubstantecombustibilesi explozive,canaleledeaer,conductelesifiltrelemecaniceprecumsiechipamentulinstalatiilordeaspiratiedininteriortrebuie puselapamant. Ininstalatiiledeventilatie,vitezadecirculatieaaeruluitrebuiesafieastfelmentinutaincatsanuseformeze concentratiiexplozivesaudepunerideparticuleincanale. Conductelesicanaleledeventilatievoraveaoetansarecorespunzatoarepentruaexcludeposibilitateapatrunderiiin incaperiagazelorcombustibiletransportate,aprafuluietc. Inincaperileincaresedegajavaporisaugazecombustibile,instalatiadeventilatiesevapuneinfunctiunecucirca10 mininanintedeinceperealucruluisisevamentinecirca15mindupaterminarealucrului.Instalatiadeventilatiecarenupoatefi opritadinmotivetehnoligce,sevamentineinfunctiunecuconditiasafiesupravegheata. Utilizareaincomunainstalatiilorpentruexhaustareaprafuluidematerialecombustibilesauavaporilorinflamabilicu celepentruevacuareaprafuluidelautilajeledeslefuit,polizatetc,careproducscantei,esteinterzisa. Lainstalatiiledeventilatiesitransportpneumatic,princaresevehiculeazasubstantecombustibilesau inflamabile,lucrarilecufocdeschis(sudura,lipireetc.)sevorefectuanumai dupaoprirealorsicuratirealordedepunerile respective.Pentrubunafunctionare,(farapericoldeincendiu)instalatiiledeventilatiesevorrevizuisicurataperiodic. Aspiratiasitransportulaeruluisaugazelorcaldecutemperaturamaimarede80C prininstalatiadeventilatiesafac separat,panalaevacuareaacestorainexteriorulincaperilor. Insectiiledeosebitdepericuloase,instalatiiledeventilatievorfiprevazutecudispozitivecorespunzatoaredeblocarein cazdeincendiusidesemnalizareaincetatriifunctionariiacestora. Incazdeinfundarecumaterialecombustibilenusevorfolosirangisiuneltedefier,pentrudesfundaresirepunerein functiune. Pentruinlaturareasupraincalziriilagarelor,releelor,motoarelorelectrice,instalatiadeventilatienusevor suprasolicita,iaracesteasevorrevizui,curatisiungecuregularitate. Odeosebitaatentiesevaacordaasigurariiuneibunefunctionariaventilatoarelor,luandusemasuripentruanuse producefrecariintrerotorsicarcasa. Pentrubunaexploatareainstlatiilordeventilatieestenecesarsaseintocmeascainstructiunidefunctionare,caretrebuie sacuprinda:masurideprevenireaincendiilorspecifice,termenelepentrucuratireacanalelordeaer,filtrelor,obturatoarelorsi ordineadeactionare,incazdeizbucnireaunuiincendiu. f.Mijloacesiinstalatiidestingere.Mijloacedestingeresiceledindotareaformatiilorciviledepompieritrebuiebine intretinutesigatadefunctionare:elenuvorfifolositeinaltescopuri.Hidrantiiinteriorivorfiinbunastare(cufurtunuri,tevide refulare,garnituri,asamblate. Rezervoarelesibazineledeapapentruincendiuvorfitottimpulumplutecuapa,permanentintretinute,iaraccesulla eleasigurat. Petimpdeiarna,hidrantiideincendiuexteriori,bazinelecuapasireteledeconducte,vorfiasigurateimpotriva incendiului. Peperioadafriguroasa,stingatoareledeincendiusevoramplasa(inmasuraposibilitatilor)incelemaiapropiate incaperiincalzite(lacelmult2530m). Lamijloaceledesemnalizaresilegatura,trebuiesaexisteinpermanentaaccessliber. * ** Inintreprinderisiinstitutiipentruinlaturareatuturorcauzelorcarearputeadeclansaincendii,seimpunerespectareacu odeosebitaexigentaaregulilordepreveniresistingere,prezentateinacestcapitol,eleconstituindunminimumdeobligatii pentrutoticetatenii,invedereaevitariiproduceriifenomenuluinedoritdenimeni,careesteincendiul. CapitolulIV GAZEINDUSTRIALECUPERICOLDEINCENDIU 1.Hidrogen Hidrogenulprezintaunaccentuatpericoldeincendiusiexplozie.Limiteledeexploziealeamesteculuihidrogenaer suntfoartelargi,fiindcuprinseintre4si75%vol.Hidrogeninaer.Totodata,amestecuriledehidrogenaerinproportiede17 60%detoneazacuusurintadacavinincontactcuosursadeaprindere.Incazuldetonatiei,undasedesocestefoarte puternica,presiuneaajungandsacreascadeaproape20deoriincomparatiecupresiuneainitiala.Dacaundedesocintalnestein caleunobstacol,easepoatereflecta,presiuneacrescandinacestcazpanala40deori. Ardereahidrogenuluiinoxigenprovoacaoreactieinlant,caresepropagacuvitezamareprinradicaliilibericarese formeaza.Vitezadepropagareestefunctiede:temperatura,presiune,proportiadintrehidrogensioxigen,prezentaunormolecule degazinertetc. Latemperaturaobisnuitapentruaprindereaamesteculuihidrogenaer,estenecesaraosursadeenergiecaresainitize reactiainlant.Candamesteculestede2730%hidrogeninaer(respectivraportulhidrogen/oxigenestede2/1)aprindereapoate fiinitiatadescanteielectricecuenergiifoartereduse(0,020mj).Subactiuneacladirii,amestecurilehidrogenaerseaprindla temperaturivariindintre400580C,functiedepresiune.Lapresiuneaatmosfericaaprindereaseproducela575C.

Sursedeaprinderealeamestecurilorhidrogenaermaipotfiundedesocprovocatedeexploziisauoriceobiect puternicincalzit,cadeexemplutopireaunuiconductorelectric.Chiarsiuneleimpuritatisolide(cumesterugina),existentein jeturiputernicedehidrogencomprimat,potfisursedeaprindere. Avandcelmaimicvolummoleculardintretoategazele,hidrogenulsecaracterizeazaprintromarevitezade difuziune,ceeacefacesapoatatrececuusurintachiarprinporiimiciaimetalelor.Asigurareauneietanseitatiperfectein instalatiilecarelucreazacuhidrogenesteabsolutnecesara. Hidrogenulestecelmaiusordintregaze(decirca14,5orimaiusordecataerul).Datoritagreutatiispecifice misi graduluimarededifuziune,pericolulformariiamestecurilorexplozivehidrogenaeresteintrucatvamicsorat,intrucatin atmosferadeschisaelserisipesteusor.Inincaperiinchiseseacumuleazainsasubplafon. Dinpunctdevederechimic,hidrogenulavandomareafinitatefatadecarbon,sepoatecontinuacuacestelement existentincompozitiaanumitoroteluri,micsoranduleastfelrezistentamecanica. a.Fabricareahidrogenului.Hidrogenulseobtineincantitatimariprinelectrolizasolutiilorapoase declorurade sodiu,caprodussecundarlafabricareacloruluisihidroxiduluidesodiu.Industrialsemaifabricaprinreformareametanuluicu vaporideapasauardereaincompletaametanului,obtinanduseunamestecdehidrogensioxiddecarbonnumitgazdeapasau gazdesinteza.Ininstalatiimiciseobtineelectrolizaapeisaudinhidruri.Inlaborator,hidrogenulsepreparaprinactiuneaacizilor asuprametalelor.Formareahidrogenuluipeaceastacalepoateavealocaccidental,datoritaactiuniicoroziveaacizilor,sipoate ducelaexplozii. Ininstalatiiledeobtinereahidrogenuluiprinardereaimcompletaametanuluioconditieesentialaesterespectarea raportuluimetan/oxigensiasigurareauneibunaamestecariaaerului.Vitezagazelorinconductalaintrareainconvertortrebuie safiemaimaredecatvitezadepropagareaflacarii.Lascadarearaportuluimetan/oxigen,ingazelerezultateaparaoxigen liber,ceeacepoateducelaformareaunuiamestecdetonant.Aparitiaconcentratiilorpericuloasedeoxigeningazeesteinsotitasi decrestereacontinutuluidebioxiddecarbonsipoatefipreintampinatacuajutorulunuidispozitivsimplu.Omicapartedingaze seardinfataunuifotoelement.Lacrestereacontinutuluidebioxiddecarbonpestelimitaadmisa,flacarasestingesiintrain functiunesistemuldesemnalizare. Lainstalatiiledeelectrolizaaapeisepotformaamestecuriexplozivedatoritaimpurificariihidrogenuluicuoxigensi invers.Pentruprevenireaacestuipericolseprevadanalizoaredegazpentrudeterminareacontinutuluideoxigeninhidrogensi dehidrogeninoxigen.Depasireaconcentratieide0,2%volumsesemnalizeazaacustic. Inaintedeefecturareareparatiilorsiincazurideavarie,electrolizorultrebuiedeconectatdinreteaizolatdeconductele tehnogicesisuflatcuazotpanalaindepartareacompletaahidrogenului.Nusevafolosibioxiddecarbondreptgazinert,intrucat acestareactioneazacuelectrolitiiobisnuiti(hidroxiddesodiusauhidroxiddepotasiu)formandcarbonatiirespectivi.Incazuri deincendiusevafolosiazot.Inniciuncaznusevafolosiapa,instalatiafiindsubtensiune. Laobtinereahidrogenuluidinhidrurimetalice,sevaaveainvederecahidruradelitiufinmaruntitaabsoarbe umiditateadinaersiseautoaprinde.Deaceeaoperatiilecuhidruradelitiusefacnumaisubatmosferadeazot. b.Depozitareasitransportulhidrogenului.Incantitatimari,hidrogenulsedeplaseazaingazometre,umedesauuscate. Formareadeamestecuriexploziveingazometreleumedepoateavealocincazulconectariigazometruluilareteauade conductefaraosulfareprealabilacugazinert.Intimpuliernii,temperaturaapeiinbazinulgazometruluitrebuiementinutala minimum5C,intrucat,incazdeinghetaacesteia,poateavealocdistrugereagazometrului. Lagazometreleuscatecupiston,pericolulconstainformareadeamestecuriexploziveinspatiulinchisdedeasupra pistonului,undeintimpulexploatariipoatepatrundehidrogen.Patrundereahidrogenuluiinspatiuldeaersepoatedatora descentrariipistonului,caurmareagripariirolelorsauformariighetiipeperetiirezervorului. Hidrogenulsetransportacomprimatla150atinrecipientedeotel.Pentruaevitacrestereapresiuniidatoritaincalzirii gazelului,recipientelesevorpastrainlocuriferitederazelesolaresausursedecaldura.Exploziilepotfifavorizatede impurificareahidrogenuluicuoxigen,decoroziunearecipientelorsaudenerespectarearegulilordedepozitare. c.Folosireahidrogenului.Inlocurileincareselucreazacuhidrogen,seinterzicefolosireaimbracaminteicese electrizeazacuusurintacumarficamasisiciorapidinfiresintetice,pantoficutalpadecauciuc,manusidecauciucetc.Incazul recipientelorcuhidrogenasezatepecarucioarecurotidecauciucestenecesarcainaintedefolosireacesteasafielegatela pamant. Estenecesaraseasiguraoventilatiede2030schimburideaerpeoracugurideintroducereaaeruluiproaspatin parteadejos.Incazdeincendiustingatoarelecubioxiddecarbonsuntfoarteeficacepentrustingereaunuicurentdehidrgonen aprins. Paralelsevaintrerupecurentuldegazprininchidereaventilului. Inunelesituatiiflacaradehidrogennuestevizibiladecatatuncicandjetuldegazeaprindealtematerialecombustibile dinjur. Incazulaprinderiihidrogenuluilichidincantitatimiciinlaborator,selasasaardalinistitpanalaepuizare,intrucat utilizareamijloacelordestingerepoateimprastiahidrogenulaprinssicaatareextindeflacaraasupraaltormateriale inflamabile.Incazulaprinderilorunorcantitatimarisefolosesccamijloacedestingereazotlichidsiabut.Unaltagentde stingerefolositinasemneasituatiiestespumamecanica. 2.Oxigen Oxigenulesteunuldincelemaiactiveelementechimiceelareproprietateadeaformaextremdeusorsienergic combinatiichimicecutoatecelelalteelemente.Acestereactiicareaulocinprezentaoxigenuluisenumescreactiideoxidare.

Toateproceseledeardereseproducinaerdecurgmultmaienergicinoxigenpur.Astfeldacaintrunvascuoxigense introduceunchibritcareardefaraflacara,ardereacontinuacuflacaravie.Obucaticadesulfceardeinaercuflacarapalida,in oxigenpurardecuoflacaraviolenta,puternica. Gazelecombustibileformeazacuoxigenulamestecuriexplozive.Limiteleinferioaredeexplozieinamesteccuoxigenul suntmaicoboratedecatincazulamestecurilorcuaer.Grasimilesiuleiurilesepotautoaprindedacavinincontactcuoxigenul comprimat. Combustibiliisolizicustructuraporoasa(carbune,turbaetc.)imbibaticuoxigenlichidproducexploziifoarteputernice candseaprindinspatiiinchise. Cuajutoruloxigenuluisepotobtinetemperaturileridicatenecesaretopiriiplatinei,cuartuluietc.,prinardereadiferitelor gaze(hidrogen,acetilena,gazdeiluminat)inoxigenpur.Deexemplu,prinardereaacetileneiinoxigenseobtintemperaturide circa3500C,caresefolosesclataiereasisudareametalelor. a.Obtinereaoxigenului.Oxigenulsepoateobtineprinmetodechimice,electrolizaaapeisisepararedinaer. Metodelechimicesebazeazapeproprietateapecareoauunelesubstantechimice(cloratdepotasiu,oxiddebariuetc.) deadegajaoxigenprinincalzire.Elesefolosescnumaiinlaborator.Electrolizaapeisefolosesteatuncicandscopulprincipal esteobtinereahidrogenuluipur,iaroxigenulrezultacaprodussecundar. Ceamairaspanditametodapentruobtinereaindustrialaaoxigenuluiesteseparareadinaerprinfractionarela temperaturiscazute.Laobtinereaoxigenuluipeaceatacale,celmaimarepericoldeexplozieilconstituieacumulareaacetilenei sipatrundereauleiuluiinaparaturaderectificare. Inaerulatmosfericsegasescintotdeaunacantitatimicideacetilena.Continutuldeacetilenaintrunmetrucubde aer 3 variazadeobiceiinlimitele0,0020,1cm .Dacainapropieredeloculdeaspiratieaaeruluiincompresorsegasesteofabrica 3 3 deacetilenacubazinedeslamdecarbid,cantitateadeacetilenapoatecrestela0,5sichiar1cm /m aer.Acestcontinutde acetilenaestefoartepericulospentrufunctionareainstalatiilordeoxigen. Acetilenasialtegazecombustibilesepotformachiarincompresoruldeaerdincauzadescompuneriiuleiului,daca acestanuestedecalitatecorespunzatoaresaudacatemperaturalasfarsitulcompresieiesteprearidicata (racire,insuficienta,scapariinsupapelederefulareetc.). Acetilenasesolidificala 83,6C.Fiindantrenataimpreunacuaerulininstalatiaderectificare,undetemperaturaeste foartecoborata,congeleazasiseacumuleazainstaresolidainaparat.Acetilenasolidasedixolvainogigenlichidsianume1l 3 oxigenlichiddizolvacirca5cm deacetilenalasaturatie.Acetilenainexcessegasesteinoxigenullichidsubformade suspensii.Acumulareaacetileneise produceaproapeintotdeaunaincondensatoarelesistemuluideseparare,acoloundese gasesteoxigenlichidinfierbere.Prezentaincondensatoraacetileneisolideplutindinoxigenullichidprezintapericolde explozieaaparatului.Inpracticaexploatariiinstalatiilordeoxigensauconstatcazurideexploziedatoritatocmaiacumulariide acetilenasolida.Cauzeleexplozieinusuntpedeplinstabilite.Sepresupunecaexploziaseproducedatoritafrecariisilovirii acetileneisolidedetevilecondensatorului,prezenteiinoxigenullichidaoxizilordeazot,aperoxizilorcompusilororganicisia ozonuluilichidsauformariielectricitatiistatice.Ozonulintrodusodatacuaerulesteunoxidantputernic. Pentruprevenireapatrunderiiacetileneiinoxigenullichid,aerullichidsefiltreazaprintrunstratdesilicagel. Adsorberulesteformatdintruncorpcilindricdealamaumplutcugranuledesilicagelde23mm.Elsecupleazadeaerlichid imbogatitinoxigendinvaporizatorulcoloaneiinferioarecarealimenteazacoloanasuperioara.Dupaunanumittimpsilicagelul sesatureazacuacetilenasitrebuieregeneratprinsuflarecuazotlatemperaturanormalasiapoiincalzitla7080C.Inacest timp,fluxuldeaerlichidestetrecutprinceldealdoileaadsorber. Laintervaleregulatedetimp,trebuiesaseefectuezeanalizepentrudeterminareacontinutuluideacetilenainprodusul 3 dincondensatorsidinvaporizatorulcoloaneiinferioare.Continutuladmisibildeacetilenaestesub0,5cm /linoxigenullichidsi 3 sub1cm /inlichiduldinvaporizator.Dacalaprimaanalizacontinutulinacetilenaadepasitacestelimite,sescurgeinintregime instalatiasiseinlaturacauzacareprovoacauncontinutridicatdeacetilena. Intimpuluneifunctionariindelungateseacumuleazacantitatimicideulei.Patrunderealuiincondensatorulcoloanei estefoartepericuloasa.Pentruindepartareauleiuluiinstalatiasespalacusolventicadicloretan,tricloretilenaetc.Trebuieavutin vederecavaporiicudicloretanformeazaamestecuriexplozivecuaerul.Deaceeasuflareainstalatieidupaspalaresefacenumai cuazot.Nusevafolosiinniciuncazoxigenul.Dinpracticasecunosccazuricand,dineroaresafolositpentrusuflarea instalatieioxigencomprimat,ceeaceaconduslaexploziaamesteculuidevaporidedicloretansioxigen. b.Transportul,depozitareasifolosireaoxigenului.Oxigenulsetransportasisefolosestecomprimatinrecipiente transportabilelapresiuneade150at. Compresoareledeoxigenauoconstructiediferitadeceaacompresoarelorcuaer,intrucatoxigenulcomprimatare proprietateadeaprovocaexploziauleiuluicandvineincontactcuacesta.Exploziaestecuatatmaiputernicacucatpresiuneasi temperaturasuntmairidicate,intrucatinacestcazoxidareasefacemaiintens.Dinaceastacauzaseinterziceutilizareauleiului pentruungereacilindrilorcompresorului.Inloculsegmentilor,laetansareapistoanelorsefolosescmansetedefibra,iarpentru ungerealorseutilizeazaapadistilata,uneoriinamesteccu10%glicerina.Bineinteles,apanutrebuiesacontinaniciourmade ulei. Launeleconstructiimodernedecompresoaredeoxigenetansareapistoanelorsefacecubronzfosforos,iarungerease realizeazacuoemulsiespecialadesapunfabricatinuleidefloarea soareluiinapadistilata. Uleiuluipoatefiinsaintrodusincompresordinneatentie,laasamblarealuisiintimpulreparatiilor,candmuncitorulia cumainilemurdaredeuleipieselecompresorului.Aufostcazurideexploziialeuleiului,inspecialincilindriietajelor3si4 datoritatocmaiacesteicauze.Deaceeainaintedemontareincompresor,pieselecarevinincontactcuoxigenultrebuiedegresate prinspalarecusolventi.

Buteliiledeoxigensevopsescinalbastrusipoartainscriptiaoxigenscrisacuvopseaneagra.Afaradeaceasta ,stuturilelateralealeventilelordelabuteliiledeoxigenaufiletuldetolipedreapta,intimpcecelelaltebuteliipentrugaze combustibile(hidrogen,acetilenaetc.)aufiletulpestanga.detoli.Aceastapentruainlaturaposibilitateacadingresealasase incarceoxigenintrobuteliedegazecombustibile,ceeacearprovocaexplozii. Dinacelasimotivinbuteliilegoaleceseintorcdelaconsumatoritrebuiesaexisteopresiunede0,5at,pentrucasase poatacontrolanaturagazuluicareafostinbutelie.Buteliileinapoiatefarapresiunesunttrimiselaatelieruldereparatii,pentrua fisuflatecuazotsispalatecuapa. Buteliiledeoxigennusevorpastrainaceeasiincaperecubuteliicontinandgazecombustibilehidrogen,acetilena ,etilena)saugazelichefiate.Eleseaseazainpozitieverticalaincompartimentedecate2025butelii. Intimpultransportuluibuteliileseaseazapesuporturidelemnacoperitecupasla.Intimpulveriieleseacoperacuo panzadecortpentruafiprotejatederazelesolareintrucatprinincalzire,presiuneagazuluipoatecrestepestelimitalacare rezistabuteliile. Mainile,imbracaminteasisculelemuncitorilorcarefolosescoxigenulnutrebuiesaaibaurmedeulei.Deasemenea trebuiesaseurmareascacugrijacauleiulsanupatrundainventilesigarnituri. 3.Metan Metanulesteungazcombustibilcareseaprindecumultausurintadelaoscanteiesaudelafocdeschis.Flacara produsasepropagaapoicuvitezamareinmasagazului,incatfenomenulpareinstantaneu.Temperaturadeautoaprinderea metanuluieste556Cinoxigensi650Cinaer. Temperaturateoreticadeardereametanuluiinaerestedecirca2000C.Inrealitate,dincauzapierderilordecaldura,in procesul dearderetemperaturaestemaiscazuta. Incazulincareardereametanuluiestecompleta,gazeledearderecontinbioxiddecarbonsivaporideapa.Laardere incompletaseobtinesioxiddecarbon.Prezentaoxiduluidecarbonpoateconstituiunpericoldeaprinderecuexplozieincazul cand,datoritasugeriideaerfals,seformeazaunamestecexplozivdeoxiddecarbonsiaer.Inplusoxiduldecarbonesteungaz foartetoxic. Inspatiiinchisemetanulformeazacuaerulamestecuriexploziveinlimitelede515%.Vitezamediedeexploziea gazuluimetanestedecirca2300m/s. Pericoluldeexplozieesteintrucatvamicsorat,intrucatmetanuolfiindmaiusordecataerul(densitatefatadeaer0,55) esteantrenatpegosdatoritatirajului.Deasemenea,ventilatiaincaperilorincaresaacumulatmetanulsefaceusorprin deschidereausilorsiferestrelor. Deoarecemetanulnuaremiros,pentruaputeafiusorrecunoscutincazdescapari,iseadaugasubstanteputernic mirositoare.Aceastaoperatiesenumesteodorizaresisefacelastatiilededistributieametanului.Celmaifolositinacestscop esteetilmercaptanul. Cantitateadesubstantaadaugatatrebuieastfeldozata,incatgazulsapoatafisimtitinaintedeaformacuaerulun 3 3 amestecexploziv.Acestgraddeodorizareseobtinefolosind16gsau19,1cm deetilmercaptanla1000m gazmetan.Inaceste conditii,gazulpoatefiidentificatchiarlaconcentratiide1%voluminaer. Dinpunctdevederechimic,metanulesteohidrocarburasaturata,putinreactivainconditiinormale.Dinaceasta cauza,metanulestefolositadeseoridreptgazinert,inlipsaazotului,indiferitereactiichimiceincarenuesteadmisaprezenta aerului(polimerizare,alchilareetc.).Utilizareametanuluiinacestescopuripoateconstituiuneoriparticuledeexplozie.Incazde initiereauneireactiioxidante,cudegajareauneicantitatimaridecaldura,poateavealocaprindereacuexplozieaamestecului demetanoxigen.Dinpracticasecunoasteuncazcandoreactiedealchilarecualuminiulpraf,capatanduncaractereploziv,a duslaaprindereacuexplozieametanuluifolositdreptgazinert. a.Utilizareametanului.Metanulsiagasitincadelainceputolargautilizaredreptcombustibilcasnicsi industrial,inlocuindpartialcombustibiliisolizisilichizi.Paralelcuutilizarealuidreptcombustibil,ofoartebunavalorificarese obtineprinchimizareametanuluimetanului.Elserverstecamaterieprimapentruobtinereaunorprodusechimiceca: acetilena,amoniac,metanol,formaldehida,negrudefum. Pericoleleceinsotescproduseledechimizareametanuluivorfitratatelacapitolelerespective.Maijosseindicaoserie demasurilegatedefolosirealuicacombustibil. Spredeosebiredecombustibiliilichizicarenecesitapentruarderepulverizarecuaersaucuabur,metanulseaprindecu usurintachiardelaoscanteie,ceeaceduceinanumiteimprejurarilaexplozii. Pentruutilizareametanuluiinscopuricasniceestenecesaraopresiunedela180270mmH2O,ceeaceseasiguracuo reteadejoasapresiune.Aceastaareinsadezavantajulcaproducevariatiimaridepresiunelaconsumatori,infunctiedeconsumul degazdinretea.Dacapresiuneagazuluiscademult,flacaraaretendintasasestinga,iarrobinetulramananddeschis,larevenirea presiunii,gazuliese nearsinspatiulfocarului. Sistemuldedistributieadoptatastaziestecelcureteadepresiuneamedie(26at)sauredusa(0,52at),cureducerea presiuniilafiecareconsumatorpanalapresiuneadeutilizare(500mmH2O).Inacestfel,consumulcasnicnuestegrevatde consumatoriimportanti,cuvarfurideconsum,careardeterminavariatiimaridepresiuneinretea.Dezavantajuldistributiei gazuluicuregulatoaredecasaconstainfaptulcaacesteatrebuiesupravegheatesirevizuitedintimpintimp. Conducteleingropatepentrudistributiametanuluiinorasevoraveadeasupraunstratdepietriscugrosimeade1520 cmpentrudrenareaeventualelorscaparidegazesprerasuflatori.Injurulrasuflatorilorseaseaocantitatemaimarede pietris,pentruacrea ozonademicarezistenta,incaresaseadunegazele.Conductelesevorprotejacontracoroziuniisia curentilorvagabonzi.Bransamentelecarealimenteazaconsumatoriicasnicivoraveainmodobligatoriuunrobinetdeinchidere lastradaintrocutiecurasuflatoarepentrugaze.

Inaintedepunereainfunctiune,conductelesesuflacugazpentruindeparteareaaerului,cucaregazularforma amestecuriexplozive.Aceastaseconstatacuajutorulunorbaloaneincareseiauprobe.Sedafoccontinutuluibalonuluisi,daca ardereasefacefarapocnituri,inseamnacaafostevacuataeruldinconducta.Trebuieavutinvederecalavitezemariale gazului,aceastaantreneazabucatidepiatradinconducte,ramasedinneglijentalamontaj,carepotproducescanteisiprovoaca aprindereagazuluilateavadeevacuare. LautilizareametanuluiinscopuricasnicesevorrespectaInstructiunilepentruconsumatoriidegazmetan. Incazulutilizariimetanuluiininstalatiiledeincalziredinindustriepotavealocincendiisiexploziidatoritaaprinderii necorespunzatoareaarzatoarelorsauincazulintreruperiiflacarilor.Arzatoareleseaprinddeobiceiprinintroducereaunei torte.Dacainmomentulintroduceriitorteiinspatiulfocaruluiexistaunamestecexplozivgazaer,exploziasevaproduceinmod inevitabil.Amesteculexplozivsepoateformaincazulincareventileledepeconductadegazesuntincompletinchise,sau defecte.Pentruaevitapatrundereagazuluiinspatiulfocaruluiexistaunamestecexplozivgazaer,exploziaseva produceinmod inevitabil.Amesteculexplozivsepoateformaincazulincareventileledepeconductadegazesuntincompletinchise,sau defecte.Pentruaevitapatrundereagazuluiinspatiulfocaruluiincazulinchideriineetanseaventilelor,estebinesaseprevadao conductadederivatieintrearzatorsiventilcaresescoateinafaracladirii.Micilescaparidegaznuintraastfelincuptor.Aceeasi conductaservestesipentrupurjareaconducteidegaz. Intrerupereainstantaneeaflacariicaresepoateproduceprininchidereatemporaraaalimentariicugazeestede asemeneapericuloasa.Prinreducereaalimentariicucombustibil,inaintedeaseracicompletspatiulfocarului,acestapoatesase aprindacuexplozie.Pentruaasigurainoricemomentaprindereajetuluidegazcevinedupaintrerupereaflacarii,serecomanda oinstalatiedearzatoarepilotcarefunctioneazaseparat.Deasemeneasepoatefolosioinstalatieelectricacesecupleazaautomat inmomentulintreruperiialimentariiarzatorului. Undispozitivsigurdispozitivdeprotectieserealizeazafolosindfotoelementesaureleetermicepentruinchiderea conductelordegazincazdestingereaflacarii.Desiasemeneadispozitivesuntrelativcostisitoare,elepotfijustificateeconomic prineliminareaunorpericoleceduclaexplozii. 4.Acetilena Acetilenaseprezintasubformaunuigazmaiusordecataerul(densitatea0,907fatadeaer),avandunmiros caracteristic. Dinpunctdevederechimic,acetilenaesteohidrocarburanesaturatacutriplalegatura,caresedescompuneusorin elementelesaleconstituive:carbonsihidrogen.Descompunereaacetileneiseexplicaprinfaptulcaatomiidecarbondin moleculatindsasecombinereciprocintromasuramare.Aceastadescompunerearelocprintroreactieexotermasidezvoltarea uneicantitatimarideenergie(2080kcal/kg).Incazuluneidescompuneriexplozive,temperaturacrestepanala3000C. Conformlegiigazelor(1)presiuneadezvoltataprindescompunereaacetileneipure(neamestecatecuaersau oxigen)esteinmediede12orimaimaredecatpresiuneainitialaagazului: P 1=T 1 P0= 3000+273=12P0 T0 273 (1)

P0,P1 presiuneaintialasifinala,inat T0,T1 temperaturileinitialasifinala,in K. Descompuneraacetileneinuseproducespontan.Pentruamorsareaprocesuldedescompunereestenecesaraoanumita energie,carepoatefiintrodusaingazsubformadeenergietermica(oridicareatemperaturiigazelor),deenergiemecanica (printroizbituraviolentasauunsocputernic)saudeenergiechimicadegajatadintroreactieaacetileneicucuprulsauargintul. Lacomprimareaacetileneipericoluluideexploziecrestecaurmareaapropieriimoleculelordegazintreele. Acetilenasalichefiazalapresiunirelativscazute(deexemplula63atsi10C).Prinracirelatemperaturicoborate lichefiereaareloclapresiunimaimici.Instarelichefiataeaestefoartesensibilalasocurisifoarteexploziva. Pelangaopresiunemaritasiotemperaturaridicata,descompunereaacetileneiestefavorizatadeprezenta catalizatorilor.Dreptcatalizatoripotservioxiziimetalici,hidroxiduldefier(rugina),carbuneleactivetc.Deasemenea,osursa pentrudescompunereaacetileneiopoateconstituienergiaelectrostaticaceseproduce,deexempluincazuluneievacuarirapide aacetilenei. Inabsentaaerului,latemperaturiobisnuitesipresiuneatmosferica,acetilenanuprezintaniciunpericol.Cuaerul formeazaamestecuriexploziveinlimitefoartelargi(2,580%).Celemaipericuloaseamestecurisuntamestecurilecarecontin intre7si13%vol.acetilena.Acesteamestecuriexplodeazaprinincalzirelatemperaturidepeste500Csimaialesprin comprimarelapresiunidepeste3at.Inprezentacatalizatoriloramintiti,temperaturadeexploziepoatescadeapanala280 300C. Prezentaumiditatiiesteunfactorimportantinprevenireainitieriidescompuneriiacetilenei.Asigurandsaturareacu vaporideapa,semicsoreazaeventualitateauneiexplozii.Deasemenea,pentruprevenireadescompuneriiacetileneiafostgasita eficacediluareacuazot,hidrogensihidrocarburi. Descompunereaacetileneipoatedecurge,infunctiedeviolentainitierii,depresiuneainitialadinsistem,de dimensiunilesiformageometricaavasuluiin3treptedeviolenta(faraodemarcatienetaintreele)sianume: 1)Rabufnireaestecaracterizataprintrodescompunererelativlentaaacetilenei,inceamaimareparteacalduriide reactieestepreluatadepereteiivasului,procesuldecurgandpolitrop,aproapedeizoterm.Cresterilede presiunesuntfoarte mici,deordinul23oripresiuneainitiala.

2)Exploziaestecaracterizataprintrodescompunereatatderapida,incatcalduranupoatefitransmisaprocesul decurgandpracticadiabatic.Presiuneacrestebruscde1015orifatadepresiuneainitiala. 3)Detonatiaestecaracterizataprinpropagareaundeidesoc.Aceastaformadedescompunerepoateaparareanumaiin recipienteincarecelputinunadindimensiuniestesuficientdemare,iarcelelaltenusuntnicielesuboanumitalimita (conducte,reactoarecuunanumitdiametru/lungimeetc.).Fenomenulconstainfaptulcaacetilena,descompusaintroanumita parteainstalatiei,comprimaputernicacetilenanedescompusa,inaintedeasedescompunesiaceasta.Dacaundadesocloveste unobstacol(robinetinchis,flanseoarbeetc.)easereflectaintocmaicaincazullovituriideberbec.Presiuneaincazul detonatieinuesteinniciunraportcupresiuneaintialasipoateatingevaloridemiideatmosfere.Vitezadedetonatiea acetileneiestecuprinsaintre1000si3000m/s. Varietateaconditiilorincaresepoateproduceexploziaacetileneiseexplicainparteprinfaptulcalaridicarea temperaturiidescompunereaeiesteprecedatadepolimerizare.Latemperaturipeste400C,moleculeledeacetilenasecombina intreinmoleculecomplexe(benzen,stirenetc.).Calduradegajatalapolimerizareducelacrestereatemperaturiiacetileneisi creazaconditiifavorabileexploziei. Ladizolvareaacetilenei,moleculeleeisuntseparatedemoleculelesolventului,ceeacemicsoreazamultcapacitateade descompunere.Astfel,acetilenadizolvatainacetonanuexplodeazalapresiunipanala10at. Cusolutiiapoasealesarurilordeargintsicupruacetilenareactioneaza,formandprecipitatealeacetiliurilor respective,care posedaproprietatiexplozive.Inamesteccuclorulacetilenareactioneazalaluminazilei. Acetilenaesteutilizatacurentlasuduraautogenaametalelor.Inultimiianialuatomaredezvoltareutilizareaacetilenei indiferitesintezechimice. a.Fabricareaacetilenei.Pentruscorpuridesudura,acetilenaseobtinedinreactiacarburiidecalciu(carbid)cu apa.Pericoleledeexplozieceinsotescaceastafabricatiesedatorescinspecialpatrunderiiaeruluiingeneratorsiconductesi cresteriipresiuniisitemperaturiipestelimiteleadmise. Carbidulsepastreazaindepoziteferitedeumezeala.Pentrudeschidereabutoaielordecarbidseinterzicefolosirea sculelorcareproducscantei.Inacestscopsevorfolosiinstrumentedinmetaleneferoase. Ocauzadeexploziepoateconstituiprezentaincarbidaferosiliciului,intrucatlalovireabucatilordeferosiliciude peretiivaselorsauintreelesepotprovocascantei.Deaceea,ferosiliciulseeliminadincarbidcuajutorulunorseparatoare electromagneticespeciale.Trebuieavutinvederecaferosiliciulcuuncontinutdepeste30%siliciulnuareproprietati magnetice.Pentruevitareascanteilorserecomandacasuprafatainterioaraabucarelorpentrucarbidsafiecaptusitacualumiu saucauciuc. Inaintedepornire,generatoruldeacetilenasespalacuazotpentruindepartareaaeruluidinsistem.Pentruaproteja generatorulimpotrivaundeideexploziedatoritaintoarceriiflacariiincazuluneiexploziipeconducta,seprevadsupape hidraulice.Calichiddeinchideresefolosestedeobiceiapa.Nuesteadmisadeschidereaguriidevizitareageneratoruluipentru controlsauefectuareauneireparatiiinaintedeaspalageneratorulcuazot. Inmajoritateatarilorpresiuneamaximadegenerareadmisaestede1,5at(presiunimaimarisuntingeneralinterzise prinlege),aceastareprezentandlimitalacareincepedescompunereaacetilenei.Pentruaimpiedicacrestereapresiuniipeste limitaadmisa,generatorulseprevedecudispozitivdesiguranta(unulsaumaimulte).Ingeneralpelangasupapelemecanicecu contragreutatesaucuarcsevorprevedeasupapedesigurantahidraulice,astfelincatladepasireapresiuniilimita,acetilenasafie evacuatainatmosfera. Pentruprotectiageneratoruluidepresiuniexcesivesemonteazamembranederupere.Rupereamembraneitrebuiesa aibaloclapresiunicuprinseintre2,5si3,5at.Esteobligatoriemontareademanometre(farapiesedecupru)cuolinierosie corespunzatoarepresiuniilimitadelucru. Temperaturadingeneratorvafistrictcontrolataastfelincatsanudepaseascavaloareamaximade6070C.Inacest scopseprevedeaaparateautomatecusemnalizareopticasauacusticaladepasireatemperaturiideregim. b.Comprimareaacetilenei.Compresoareledeacetilenatrebuiesaaibaoturatielenta,ungereperfectasiracireintre trepte.Raportuldecompresievariazainfunctiederacire,insatrebuiesafiefoarteapropiatdedoi.Seutilizeazacompresoarelecu maimultetreptedecomprimarepentruaevitaincalzireaexcesivaagazului.Temperaturadeiesiredinfiecaretreaptade comprimarenutrebuiesadepaseasca6070C.Princufundareainapaacompresoaruluipelangaoracirebuna,sepotdetecta usorscapariledegaz. Inultimavreme,seutilizeazatotmaifrecventpentrucomprimareaetileneicompresoarecentrifugecuineldeapa,care auosigurantamaimareinexploatare. Peparteadeaspiratieacompresoruluitrebuiesaexistepermanentosuprapresiunepentruaevitapatrundereaaerului dinexterior.Unmanometrucucontactopresteautomatcompresorul,candpresiuneascadesub10mmmH2O. c.Incarcareainbutelii.Transportulsidepozitareaacetileneigazoaseinbuteliigoalecupresiuneapeste1,5atnueste admisa.Dinacestemotive,buteliiledestinatetransportuluiacetileneiseumplucuomasaporoasa,deobiceikiselgur.Inacest mod,lacomprimareaacetileneiinbutelie,gazulserepartizeazainporiimaseiinerte.Odescompunereaacetileneicesarputea produceintrozonaoarecareabutelieinusepoateextindeinmasadegaz. Pentruamaricapacitateautilaabuteliilorsefolosesteproprietateaacetileneideasedizolvaintroseriedesolventi.De obiceiseutilizeazacasolventacetona,incarelaunvolumsedizolvacirca20volumedeacetilenalatemperaturade 20C.Prezentaacetoneireducepericoluldeexplozieaacetilenei.Acetilenacareseimbuteliazatrebuiesafieuscatain prealabil,intrucatumiditateamicsoreazacapacitateadedizolvareaacetoneisuubacestfelsereducecapacitateautilaabuteliei.

5.Amoniac

Amoniacul,inconditiiobisnuitedetemperaturasipresiune,esteungazmaiusordecataerul(densitatefatadeaer 0,586).Elsetransportasisedepoziteazasubpresiuneinstarelichida.Prezentaluipoatefiusorconstatadatoritamirosului puternicpatrunzator. Instaregazoasanuardeinaerlatemperaturiobisnuite.Deaceeaelesteconsideratadeseoricainofensivdinpunctde vederealpericoluluideincendiusiexplozie.Aceastaesteunfaptaparent,deoarece,desiamoniaculnuesteocombinatie organica,elformeazacuaerulamestecuriexploziveintrelimitele16,127,0%volum,amestecuriceseaprindcuexploziela temperaturipeste780C. Inoxigenamoniaculseaprindelatemperaturiobisnuitecuformaredeoxiddeazot(NO),caresecombinausorcu oxigenuldinaertrecandinbioxiddeazot(NO2),unoxidantfoarteputernicsicarelarandulsauformeaza,cuvaporiia numeroasesubstanteorganice,amestecurifoarteexplozive. Chiarinlipsaaerului,amoniaculgazossedescompuneinelementelecomponenteazotsihidrogenprinincalzirela temperaturipeste800Csaudatoritauneidescarcarielectrice. Amoniaculgazosdistrugeglandelelacrimalesiatacaorganelerespiratorii.Concentratiamaximaadmisainaerestede 3 0,02g/m . Seutilizeazacaagentfrigorific,lafabricareaingrasamintelorsiintroseriedesintezechimice. a.Obtinereaamoniacului.Amesteculdegazepentrusintezaamoniaculuiseobtineprinconversiametaluluicuvapori deapa,intruncuptortubular,latemperaturade800Csipresiuneade20at.Gazelebogateinhidrogensuntsupuseuneiarderi partialecuaerlatemperaturade1000Cinsobadeardere,obtinanduseunamesteccontinandtreipartihidrogensiopartede azotcareservestepentrusinteza. Pericoleledeincendiisiexploziilasintezaamoniaculuisuntlegatedeprezentaunorgazeinflamabile.Atatmetanulsi gazuldesintezaformeazacuaerulamestecuriexplozive.Faptulcaselucreazalapresiuniinalte(panala450atinsectiade sinteza)maresteconsiderabilpericolulscaparilordegaze.Gazelefiindincalzitelatemperaturisuperioaretemperaturiide autoaprinderesepotaprindeincontactcuaerul. Unpericolimportantdeexplozieilprezintasobadeardere,undeocrestereexagerataatemperaturiipoateconducela distrugereainzidiriisislabirearezistenteimantalei.Pentruaevitapericolul,mantauasobeiseacoperacuunstratdevopseacare sischimbaculoarealadepasireatemperaturiideregim.Candseobservaschimbareaculorii,sepuneimediatinfunctiune instalatiaderacirecuapaaexteriorulmantalei. Instalatiadereformareagazuluimetanesteprotejatacontraeventualeloravariicesarproducelaointreruperea alimentariimetanului,aburuluisauaeruluilaocaderecurent,printrunsistemdesiguranta.Laintrareainfunctiea acestuia,pompeledealimentaresauderecirculatieaapeilarecuperatoareledecaldurasuntconectateautomatlasursadecurent deavarie.Inacelasitimpseaprindarzatoareleauxiliarepentruamentineproductiadeabur,careseintroduceincircuitul principalsiinfasciculedetevialepreincalzitoarelordininstalatiaderecuperareacaldurii.Inacestmodseevitasupraincalzirea siardereatevilor,iesireagazelorinspatiulfocaruluisiaprinderealuicuexplozie. Insectiadesintezasevaurmaripermanentconcentratiaoxigenuluiinamesteculdegaze.Launcontinutde0,2% oxigeninamestecsevorluamasuripentruagasicauzeleaparitieilui.Dacacontinutulcrestepanala1%sevaoprifabricatia.Nu sevaporniinstatiadecatdupaindepartareacauzelorcareauconduslaaparitiaoxigenuluiingazesisuflareacuazota reactoruluidesintezasiaconductelor. b.Depozitareasitransportulamoniacului.Intimpuldepozitariisitransportuluiamoniaculuilichidinvaseinchise,o partedinamoniactreceinfazagazoasa,crendopresiuneinvadcorespunzatoaretemperaturiimediuluiexterior.Astfella temperaturade20Cpresiuneaestede7,7at,iarcandtemperaturaestede40Cpresiuneaatinge14,9at. Deaceeabuteliiledeamoniacsevorpastradepartedesurseledecaldura.Distantapanalaradiatoaresaualteaparatede incalziretrebuiesafiedeminimum1m,iarfatadeunfocdeschisdeminimum5m.Cisterneledeamoniacseprotejeazapentru anufiexpuseactiuniidirectearazelorsolare. Incazulefectuariiuneisudurilavaseleincaresegasesteamoniacsevagolimaiintaivasul,apoisevasuflacuabursi azot,panalaindepartareacompletaamirosuluispecificdeamoniac.Latemperaturaflacariioxiacetilenicesauaarcului electric,exploziaamesteculuideamoniacsiaerpoatefideosebitdeputernica.Dinpracticasecunosccazuricandsauprodus exploziiintimpulsuduriiunuivascecontineaamoniac,deoarecenusasuflatinprealabilvasul. 6.Clor Clorulseprezintasubformaunuigazdeculoaregalbenaverzuie,maigreudecataerul(densitateadeaer2,49).Este necombustibil,insamajoritateaproduselorcombustibilereactioneazacuclorultotasacasicuoxigenul.Gazelesivaporii inflamabiliformeazaamestecuriexplozivecuclorul.Astfelcombinareacloruluicuhidrogenulpentruaformaacidulclorhidric areloccuexploziedeincalzireaamesteculuidegazesaulaoiluminareputernica(culuminasolaradirecta,magneziu incandescentetc.).Dupaoaprindereprealabila,amesteculcontinualinistit.Inmodasemanatorarelocardereametanuluiin clor.Cuacetilenaclorulformeazaamestecuricareexplodeazanumaisubactiunealuminii. Esteungazotravitor.Atacacailerespiratorii,iarlaconcentratiimariprovoacamoartea.Concentratiamaximaadmisa pentruhaleleindustrialeestede0,01mgCl2/laer. Clorulseintrebuinteazalaobtinereahipocloritilor,aclorurilor,lasterilizareaapei,lafabricareainsecticidelor ,materialelorplasticesiingeneralcaagentdeclorurare.Seobtineprinelectrolizasolutiilotapoasedecloruradesodiu,odatacu

hidrogenulsihidroxiduldesodiu.Pericolelesimasuriledeprevenirelafabricatiacloruluiaufostdescriselaobtinerea hidrogenului. Sedepoziteazasisetransportainstarelichefiatalapresiuneade6atintuburide otel.Recipientelecuclortrebuieferite dedeteriorarifizice.Sedepoziteazaseparatdesubstantecombustibilesiproduseusoroxidabile.Sevorferiinspecialde acetilena,amoniac,hidrogen,hidrocarburi,eteri,terebentinasaumetalefindivizate.Recipientelecuclorsedepoziteazasubun acoperissauincladiribineventilate. Lastingereaincendiilorinprezentadeclorsevorfolosiaparateizolante.Incazdeasfixiere,accidentatulsevascoate dinatmosferaviciatasiisevadasainhalezevaporidealcooletilic.Esteinterzissaisefacarespiratieartificiala. 7.Gazepetrolierelichefiate Subaceastadenumireseinteleg,ingeneral,amestecuriledehidrocarburivolatile,careinlimiteledetemperaturidela 40Cpanala40C,respectivlapresiunide 0,2atpanala15atsegasescinstarelicheita.Inaceastacategorieintra: propanul,propilena,butanul,izobutanul,butilenele,butadienasiamestecurialeacestorhidrocarburiindiferiteproportii.Elemai potcontinecantitatimicideetansietilena. Gazelepetrolierelichefiateseobtinprindistilareafractionataagazolineisauagazelorderafinarie.Elesefolosesc dreptcombustibilecasnicisiindustriali,agentideracireininstalatiifrigorifice,solventipentruuleiurisiindiferitesinteze chimice. Compozitiagazelorlichefiatevariazamultinfunctiedescopulfolosirii.Astfel,incazulutilizariidreptcombustibil casnic(aragaz),incompozitialorintrabutanulsiizomerulluiinproportiede90%,restulfiindpropan.Caagentfrigorificsi solventlarafinareauleiurilorsefolosestepropanul.Propilena,butilenelesibutadienaseutilizeazaindiferitesintezechimice pentrufabricareaglicerineisintetice,alcooluluiizopropilic,maselorplastice,cauciuculuisinteticetc. Gazelelichefiatesuntusorinflamabile.Temperaturadeautoaprinderevariazaintre430si455C.Cuaerulformeaza amestecuriexplozive.Limitainferioaradeexplozievariazaintre1,5si2,0%volum,iarceasuperioaraintre0.,5si9,5 volum.Greutateaspecificamareaacestorgaze(de1,52orimaigreledecataerul)maresteconsiderabilpericolulde incendiu,intrucatseacumuleazainpartileinferioarealeincaperilor.Indepartarealorprinsimpladeschidereaferestrelornueste posibila.Estenecesarsasecreezecurentiputernicideaer,prindeschidereaconcomitentaausilorsiferestrelor.Incazulunei ventilatiiartificiale,guriledeaspiratietrebuieplasateimediatlangapardoseala. Pentruaputeafisimtitaprezentalorinincapereincazdescapari,eleseodorizeazacumercaptan.Continutuldesulf 3 dupaodorizarenutrebuiesafiemaimarede0,5g/Nm . Trebuieamintitcaincazulgazelorlichefiate,intretemperaturasipresiuneavaporilorexistaoaltacorelatiedecatla gazesaulichide.Crestereapresiuniicutemperaturanu sedatorestefenomenuluidedilataretermicacalagaze,cischimbarii echilibruluilichidvapori.Dinaceastacauza,laoincalzirerelativusoara,presiuneagazullichefiatcresteconsiderabil.Astfel,de exemplu,incazulpropanuluilichidlacrestereatemperaturiidela0Cla40C,presiuneacrestedela5atmla12atm. Cantitatichiarmicidegazlichefiatscursepepardosealagenereazaprinevaporareocantitatemaredevapori inflamabili.Astfel,dintrunlitrudepropantlichefiatseformeazapeste300litrivaporiinconditiinormaledetemperaturasi presiune. a.Imbuteliereagazelorlichefiate.Controlulbuteliilorsefacedupagreutateagazuluilichefiat,princantarireabuteliilor intimpulumplerii.Incarcareasevafacecu1kggazlichefiatpentrufiecare2,7ldinvolumulbuteliei,ceeaceinseamna12,5kg pentruobutelienormala. Operatiatrebuiesupravegheatapentruaseevitasupraincarcareabuteliilor. Dupaincarcare,buteliilesuntsupuseuneiprobedeetansare,prinscufundareaintrobaiecalduta(3540C).Incazulin carelasuprafataapeinuaparbuledegaz,etanseitateaesteasigurata.Probadeetansaresefaciintaicuventilulinchis,pentru verificarealui,apoicuventiluldeschissipiulitadesigurantamontata,spreacontrolaetanseitatea acesteia. Buteliilecarenucorespundprobelordeetansare,prezentandfisuri,coroziuni,robinetedefectesegolescsisescotdin uz,trimitanduselaatelieruldereparatii.Buteliilegasiteetanse,dupamontareacapacelordeprotectiesunttransportateperampa siasezateinpozitieverticalaincelmult3randurisuprapuse.Pentrutransportulbuteliilorininteriorulstatieideincarcarese folosesccarucioareavandbandajedecauciuclaroti,inscopulevitariiformariiscanteilor.Sevaevitadepozitareabuteliilor incarcateinaerliber,faraaluamasuriledeprotectieimpotrivaradiatiilorsolare(acoperirecuprelate). Haladeimbuteliereseconstruiestedinmaterialenecombustibilesiseprevedecumaimulteusimetalicedispuse diametralopus.Instalatiaelectricatrebuiesafiedetipantiexploziv,iarcircuiteleprincipalesiintrerupatoarelesemonteazain exterior.Sevaprevedeaventilatiaartificialacugurideabsorbtieinpardoseala.Pentruanuproducescantei,pardosealase acoperacuunstratdebitum,iarpardoselilerampelordeincarcaresialemagaziilordebuteliiseexecutadincalupuride lemn.Totdinaceastacauza,pentrustrangereapiulitelorseintrebuinteazauneltecarenuproducscantei(cheialamite,ciocanede bronzetc.). Peteritoriulstatiilordeimbutelieresidepozitareseinterzicecudesavarsirefolosireafoculuideschis.Reparatiilece comportasudurisefcnumaidupaoprireaprocesuluideproductiesievacuareacompletaagazelor. Pentrustingereaincendiilor,inhaladeimbuteliereseprevedeoconductadeaburperforatainsisteminchis,cuventile montateinexterior. b.Distributiesiutilizare.Transportulbuteliilordelastatiadeimbutelierelacentrelededistributiesaudirectla consumatorisefacecuautocamioaneprevazutecustelajspecial.Pentruapreintampinaexploziilesiincendiile,buteliilese aseazanumaiinpozitieverticala,evitanduselovirealor.

Autocamioanelepentrutransportulbuteliilorvoraveatobadeesapamentinparteadinfatasiprevazutecusitepentru retinereascanteilor.Intimpultransporturilor,buteliileatatcelegoale,catsiceleplinevoraveamontatepiuliteledesiguranta sicapaceledeprotectie. Ladistributiabuteliilorlaconsumatorisevaverificaetanseitateacuajutorulemulsieidesapun.Nusevaintrebuintain acestscopchibritulaprins.Buteliileceprezintadefectiunivorfirestituitecentruluidedistributiecucapaceledesigurantasi protectiemontate.Incazulincare,dincauzaventiluluidefect,gazulnupoatefiopritnicidupamontareapiuliteidesiguranta,se vafacegolireabutelieiintrunlocviran,departedeoricesursadefoc. Lautilizareagazelorlichefiatecaurmareascaderiipresiunii,ininteriorulbutelieiseproduceovaporizareastfel incat,prinfurtunulcareducelaaparatuldeutilizare,gazullichefiattreceinstaregazoasa.Pentruacreaopresiunecaresanu depaseascapeceaadmisibila,buteliilesuntprevazutedupaventiluldeinchidere,caunregulatordepresiunedetipcarereduce presiuneala200250mmH2O. Cauzelecarepotdanasterelaincendiisiexploziisuntlegatededefectiunilebuteliilorsiinstalatiei,precumsidelipsa desupravegheresauprinneglijenta.Asezareabuteliilorinapropieredesursedefoc(sobe,radiatoare),verificareaetanseitatiicu flacaradeschisa,aprindereaarzatoarelordupaceinprealabilauiesitgaze,folosireabuteliilorfararegulator,sunttotatateacauze carepotprovocaincendiisiexplozii. Pentruprevenireaincendiilorsiexploziilor,celmaiimportantestesaseconstateprezentagazuluiinincapere.Deindata cesaconstataceasta,seinterzicefolosireafoculuipanalacompletaaerisireaincaperii. Intimpuliernii,presiuneainbuteliescadeuneorisublimitadevaporizare,astfelincatgazulnumaiarepresiune.Este interzisafolosiincalzireabutelieiflacaradeschisa,intrucataceastapoateducelacrestereaexcesivaapresiuniisilaexplozia buteliei.Incalzireabutelieisefaceprinprastrareaeiunanumittimpintrocameraincalzita. Nusevorfolosibuteliiledegazelichefiateinsubsoluri,deoarece,incazdescurgeridegaze,aerisireanueste posibila,gazulfiindmaigreudecataerul. Buteliilesevorasezalaodistantade1mdesurseledecaldurasinudirectpeciment,cipeunstratizolator.Furtunulde cauciucnutrebuiesaaibaindoiribrustesaudilatarilacapete.Furtunurilesefixeazapestuturilerespectivecucoliere. Reparatiileinstalatieidegazelichefiatesevorfacenumaidecatreinstalatoriautorizati. CapitolulV Prevenireaincendiilorlaexploataripetroliere 1.Sondeinexploatare Extractiapetroluluidinzacamantsepoatefaceprinurmatoarelemetode:eruptienaturala(libera) eruptie artificiala exploatareprinpompaj exploatareprincombustie. Oricaremetodasarfolosi,petimpulextractieipoatesaaparapericoluldeincendiu.Deaceeatrebuielucratcumulta grija,respectanduseinintregimeatatregulilegeneralecatsimasuriledeprevenireaincendiilorspecificeunorastfelde obiective. a.Exploatareprineruptienaturala.Petimpulexploatariiprineruptienaturalainmomentulincareseschimbaduzele desuprafata,esteposibilcanisipulantrenatdecurentulfluidelorsasedepunapetevi,formanddopuricareduclaspargerea conductelor,distrugereagarniturilor,situatiecemarestepericoluldeincendiu.Laoastfeldeavarietrebuiesaseintervina imediat. Lasondelecareantreneazacantitatimaridenisipesterecomandabilsaseprevadacapetedeeruptiecudoua brate,pentruausuraschimbareaduzelor,faraoprireasondei.Estedepreferatsaseutilizezeduzeautoreglabile,careseinchid automatinurmauneiavarii.Deasemenea,esterecomandabilcateviledeextractiesaseprevadacuduzediferentiale(de fund),sausupapedesigurantareglatesaintreinfunctiuneimediatcedebituldepasesteoanumitalimita. Lasondeleineruptienaturalapotaparesituatiicanddincauzaunordefectiunilainstalatie,debituldepetrolpoatesa creasca.Reglareaacestuidebitsefaceprinmanevrareaventiluluicentralalcapuluideeruptiesauacelorautomate(dacaexista). Legaturaarmaturiideeruptiecudiferiteinstalatiitrebuiesasefacapecatposibil,princonductedrepte. Petimpullucrarilordeinterventie,sevorfolosinumaisculedinmetaleneferoase,iarmecanismuldemanevra,instalat inturla,vafimanevratastfelincatsanuloveascacorpurilemetalicedinapropiere,acesteregulisuntimpusepentruaseevita aprindereagazelorsiscurgeriledepetrol.Totpentruinlaturareaacestuipericol,esteinterzisaccesulautovehiculelorinzona sondei. Reparareaarmaturilordesubcapuldeeruptiesevafacenumaidupacesondaseomoara prinpomparecuapasaunoroideforaj. Dacaoperatiadeextrageretiteisaudeintroducereatevilor,seintrerupepeuntimpmaiindelungat,atuncigurasondei seinchide. Pentruinlaturareapericoluluideincendiu,incazuldegajarilorputernicedegaze,semaiimpunsialtemasuricade exempluprevedereaunorsarnieredinlemnsaupalniideghidaj,pentruconducerealinaalingurei. b.Exploatareprineruptieartificiala.Inexploatareaunuizacamantdepetrol,presiuneanormalaastratuluipoatesa scadasisaajungalavaloriatatdereduse,incatcirculatiafluiduluiinstratsanumaifieposibila,iarexploatareasondelorsanu maifieeconomica.Dupaexploatareaprimara,instrasramancantitatiapreciabiledetitei,cateodataajungandpanala6070%din capacitateazacamantului. Dinaceastacauza,satrecutlafolosireauneimetodedeexploatareinvedereaextrageriiaproapeinintregimea petrolului.

Metodaconstaininjectarea,cuajutorulunorstatiidecompresoaresaudepompe,prinsondespecialamenajatepe perimetrulstratului,deaersauapatratata,trimisalaopresiunede2060at,careimpingetiteiuldinrocicatresondelede productie.Inacestscopsefolosestesiinjectiadeapacalda,aburisupraincalzit,gazefierbinticaremicsoreazaviscozitatea petrolului.Problemaprincipalacaresepunalaacestgendeexploataresereferalainlaturareaposibilitatilordeformarea amestecurilorexplozive.Inacestscop,cabinelededistributievorfiputernicventilate,urmarinduseinpermanentaetaseitatea instalatiilordecaptaresitransport,stareagarniturilordelaventile,caresepotcorodainurmaactiuniigazelor. Pentruaimpiedicapatrundereagazelordinsondaincabina,atuncicandsefaclucraridereparatii,peconductele respectivesemonteazasupapederetinere.Inghetareaapeisiacondensuluidingaze,poatefiprevenitaprinmontareaunor separatoareinpunctelejoasealeconductelor. Inzonaeruptieiartificiale,latoatereparatiilesevorfolosinumaisculedinmetaleneferoaseincazulcasevafolosi daltadinfier,aceastasevaungecuvaselina. c.Exploatareprinpompaj.Petimpullucrarilordeextragereaprajiniilustruite,teultrebuiesasefixezebineprin legarelaelevator,cufranghii. Sevorutilizacheidearticulatiiinfunctiededimensiuniletevilor,faraasaintrebuintaprelungitoriimprovizati.Lagura sondei,elevatorulsevacoboraincetpentruaseinlaturaformareascanteilorprinizbire. Inaintedeextragereaprajinilordepomparesiatevilordeextractie,estenecesarsafiedemontatearmaturiledelagura sondeisiasiguratabunafunctionareautilajelordelasuprafata.Demontareanuvaincepeinaintedeaexistasigurantacasonda nuvamaierupe. Tractorultroliufolositpentrudiferiteoperatii,vaaveainstalatiileinperfectastaredefunctionare(alimentarecu carburanti,aprindere,instalatieelectricaetc.),faraaputeasaseproducascanteisisacreezeunpericoldeaprindereinzona sondei.Dinaceleasiconsiderente,troliilesialtedispozitiveinmiscare,vorfibinecentrate,unse,faraposibilitatideaforma scanteiprinfrecarelacelecareposedafrane,acesteavorfibinereglate. Laextragereasidesurubareatevilordeextractiesevorutilizamansoanedeprotectie,iarladeparafinareasondelorse vaurmaricadispozitivuldeetansaresanufieuzat,pentruanuiesigazele. Incalzireaamesteculuiceseintroduceinsonda,sevafaceindirect,prinfolosireaaburului,aerului. Functionareamotoarelorelectricesiacelorcuardereinternavafiasiguratainbuneconditiuni,iarcuplareapompelorsi adiferiteloragregatesevafacecumultagrijapentruanuseproducescantei. Robinetele,indiferentundesuntmontate,trebuiesafiepermanentinstaredefunctionaresisasemanipulezecu usurinta. Oatentiedeosebitatrebuieacordatainstalatiilorelectrice,folositelailuminatpetimpdenoaptesicaretrebuiesafiein perfectastaredefunctionare. Lucrarilecufocdeschissuntinterziseinjurulsondelorsi,incazdeabsolutanevoie,sepotfolosinumaiculuareacelor maistrictemasuridepreveniresistingereaincendiilor. d.Exploatareprincombustiesubterana.Prinfolosireaacesteimetodesepoateasiguraextragereaaproapein intregimeapetroluluiseobtineprinardereapelocauneipartiredusedepetrol(515%),continutainzacamant.Deplasareaapei siatiteiuluifluidizatarelocdatoritaimpingeriiacestoradecatregazelefierbinti,produseinzonadeardere. Incalzireazoneidinjurltalpiiisondeideinjectie,seobtine,deobiceicuajutorulincalzitoarelorelectricede5060kW. Dirijareacontinuasicontroluldesfasurariiprocesuluidecombustiesubteranaserealizeazaprinsondedeobservatie, prevazutecutermocupluriprinexecutareacontinuadeanalizeafluidelorproduseprinsondeledeexploataresauperiodic,prin sondeledeobservatie. Atatlasondeledeinjectiecatsilaceledeproductie,dincauzatemperaturilorfoarteridicatesiaproceselorde coroziune,sepotividefectaridecoloane,alecapuluideeruptieetc.,carepotducelaformaredecratereinapropiereasondelorsi chiarlascapareasondelorineruptielibera,avandcaurmareautoinflamareapetroluluifierbinteincontactcuaerul. Inspatelefrontuluideardere,temperaturaunuistratramanedestulderidicata.Pentrupreintimpinareareintoarcerii flacariispregurasondeideinjectie,provocandinacestcazunincendiudesonda,uneoriestenecesarsasefacaocirculatiede aerreceinstrat. Datafiindrezistentaredusaaechipamentuluifolositinsondeledeproductie,seimpunerevizuirealui periodica,inlocuiereapieselorsiaburlanelorinaintedeuzuracompleta,pentruaevitaproducereadeaccidentetehnicesi incendii.Deasemenea,trebuierevizuitecuatentieventilelesigarnituriledelaconducte. Instalatiileaferentemontatelasuprafata,vorfideasemeneaverificatepentruafiinpermanentainstarede functionare.Unaccentdeosebitsevaacordaasigurariifunctionariinormaleasupapelordecontrapresiunedepeconductelede refulareagazelor,asigurariietanseitatiiconductelor,manipulariiventileloretc. Metodatrebuieaplicatacumultarigorozitate,pentruanuprovocaoeruptielibera,careestefoartegreudeoprit. 2.Parcurideseparatoare Petrolulextrasdinadanculpamantului,contineinmasaluigazedesonda,apa,nisipuri,alteimpuritati. Separareagazelor,apei,nisipurilorsiaaltorimpuritatidinpetrolsefacecuajutorulseparatoarelor,caresemonteaza maimultelaunloc,alcatuindasaziseleparcurideseparatoare.Inprincipiu,parcuriledeseparatoareseamplaseazainapropierea 3 cailordeaccesdinschelelepetroliere.Capacitatealordedepozitaredepaseste2000m . Separatoareleconstaudinrezervoarecilindrice,asezatevertical,prevazutecuconductedeintrareapetroluluiscosdin sondasiconductepentruseparareapetrolului,gazelor,aapeicusaresianisipurilor. Unseparatormaiesteprevazutcuindicatordenivel,supapadesiguranta,manometru,regulatordenivelcufunctionare automata,guradevizitareetc.

Sedeosebescmaimultetipurideseparatoare: deinaltapresiune joasapresiune.Celdeinaltapresiune functioneazalapeste35atsisefolosestelaseparareagazelordelasondelecareproducprineruptielapresiuniridicategazele obtinuteseutilizeazalaalimentareacompresoarelor,pentrugazliftareadirectaaaltorsondeetc. Separatoareledepresiunemedie(1535at)servesclaseparareaintrepteapetroluluidegaze,dupacetrecemaiintai prinseparareadeinaltapresiune. Separatoareledejoasapresiuneutilizeazapresiunapanala15atsiseparagazeledepetrolulextrasdinsondecare functioneazalapresiunireduse. Separatoarele,indiferentdetipullor,functioneazaautomat.Dacapresiuneacrestepestevaloareaadmisa,intrain functiunesupapaautomatadesiguranta,princaregazelesuntdirijatefiecatreuncosliber,incazulincarenusuntmontatestatii dedezbinare,fiecasetrimitlaacestestatii.Cosurilepentruevacuareagazelortrebuiesaaibainaltimeadecirca15msisafie amplasatelaminimum20mde constructiiledinjur. Peterenulparculuideseparatoaresegasescurmatoareleconstructiisiinstalatii:separatoarelecuclaviaturade ventilesiconducte rezervoareleetalon casaaparatelorpentrumasuratgazeledebitateinsonde casapompelorcare servesclavehiculareapetroluluiininteriorulparculuisitrimiterealuicatrecentreledecolectarepeschela bateriadecazane instalatiadeapapentrustinsincendiiinstalatiiledestingerecuspuma decantoruldescursori cladirea(baraca)pentru personal. Inincintaparculuiderezervoareincendiilepotizbucnidinurmatoarelecauze: scanteimecanice,produsein urmaizbiriiunorpiesemetalice,alanturilordindispozitivuldeluatprobedinrezervoare scanteidelaesapamentele motoarelortermicefolositeinschele focdeschisfolositinneglijentaindiferitescopuri(dezghetarearobinetelor,ventilelor ,conductelordepompare,luareaprobeloretc.) scanteielectriceproduseinurmadefectiunilorivitelainstalatiileelectrice descarcarielectriceatmosferice exploziialediferitelorrecipiente. Cauzeledeincendiu,maisusenumerate,potficompletinlaturatesiprinaceastasipericoluldeincendiu. Securitateaimpotrivaincendiilorintrunparcdeseparatoarese poateasigura,inprimulrand,printrojudicioasa amplasareaacestuiainraportcuconstructiilesiinstalatiiledinschela,precumsiaconstructiiloraferente,unelefatadealtele.In acestsens,trebuierespectatenormelespecifice,referitorlaamplasare. Instalatiiledeiluminatsiforta,montateininterior,vorfidetipantiexploziv,iarceledinexteriorprotejateimpotriva loviturilormecanice.Instalatiiledeiluminatdinexteriorsevoramplasacorespunzatorfatademantalelerezervoarelorsiaaltor constructiidinparc. Incalzireaanumitorincaperidinincintaparculuideseparatoaresevafacecuaburdejoasapresiune.Pentruaseevita formareaamestecurilorexplozivedevaporisaugazecuaerul,casapompelorvafibineventilata. Supapelederespiratie,montatelarezervoare,voraveaopritorideflacari,manlocurileetansate,iargazelecesedegajeaza sevorcolectasidirijacatrestatiilededezbinare. Orificiileprincareseiauprobetrebuieprevazutecubucsedebronz,pentruanuprovocascanteiatuncicandsuntlovite cuopiesametalica.Lanturiledispozitivelordeluatprobe,casiuneltelefolositelaexecutareaunorreparatiiinparcurilede rezervoare,seconfectioneazadinmaterialeneferoase,alamitesaudinbronz. Pentruprotectiarezervoarelorimpotrivadescarcarilorelectriceatmosfericesiasarcinilorelectrostaticeacestease leagalapamant.Deasemenea,semaileagalapamantconstructiilemetalicedincasapompelor,casaaparatelorpentrumasurat gazeetc. Rezervoarelevorfiprevazutecudigurideprotectiesiinstalatiiautomatedecontrolatnivelulpetrolului. Apelerezidualesiscurgeriledeprodusepetrolieresevorcaptaintrundecantorprevazutcuaparatori hidraulice,montatepeinstalatiiledecanalizare,pentruaimpiedicapropagareaincendiilor. Verificareasiintretinereainstalatieideiluminatsiforta,spreafiinpermanentainperfectastaredefunctionare ,interzicereafolosiriichibriturilor,lampilordeiluminatsiaaltorsursedefocdeschis,constituiecerintede prinordinintrunparc deseparatoare. Supapeledesigurantaaleseparatoarelorsevorverificaperiodic,pentrualeasiguraofunctionarenormala,lapresiunea lacareaufostreglate. Incazdenevoie,dezghetareaconductelorsiventilelorsevafacenumaicuabursauapacalda. Inraportdevolum,tinandseamadenormeleinvigoarerezervoarelesevorprevedeacuinstalatiifixe,semifixesau mobiledestingerecuspuma. Deodeosebitaimportantaesteasigurareaalimentariicuapapentrustinsincendiu,maialescaparcuriledeseparatoare suntamplasate,deobicei,departedelocalitati. Organizareasiasigurareaprimeiinterventiiconstituieoproblemacapitalapentrusecuritateaunorastfeldeobiective. 3.Statiidedezbinare Odatacuscoatereapetroluluidinzacamant,seextragsimaricantitatidegazedesonda.Acestegazesegasescori dizolvateinpetrol,orisuntacumulateseparatinpungi,laparteasuperioaraazacamintelor.Gazeledesonda,inafarademetan (98%)continsicantitatimaimicisaumaimaridecomponentiaihidrocarburilorbenzenice.Gazelepotaveapeste10g 3 3 gazolina/m candsuntconsideratebogate,saumaiputinde10g/m siatuncisuntapreciatecasaraceingaze.Gazolinadinpetrol seseparacuajutorulstatiilordedezbenzinare. Separareagazolineidingazeledesonda,sefaceprinadsorbtiecucarbuneactiv,adsorbtiecumotorina(ulei)siprin termoadsorbtie,careesteoperfectionareaprimeimetode. Pericoluldeincendiusimasuriledepreveniresuntaceleasilatoatemetodelefolositeladezbenzinare.

Instatiilededezbenzinare,lucrandusecugazedesondalapresiunisitemperaturiridicate,existaunaccentuatpericol deincendiu.Desigur,celmaimarepericolilprezintascapariledegazeprinneetansitatileinstalatiilorcreinduseastfel posibilitateaformariiunoramestecuriexplozive.Scapariledegazedinconductesidelaventilesedatorescsifisurariiacestora. Amestecuriledegazeaerpotfipurtatedecurentiideaercatrearzatoarelebaterieidecazane,saualtesursedefoc deschis. Inurmaspargeriisticlelordeniveldelarezervoareledegazolinasiinlipsadispozitivelordeinchidereautomataa orificiilor,gazolinasescurge,vaporiieiputandfurafoculdelabateriadecazanesaudelaoaltasursadefocdinapropiere. Scaparidegazesemaipotproducesidatoritanefunctionariinormaleasupapelordesiguranta,explozieirezervoarelor inurmaridicariipresiuniiinterioarepestelimitalorderezistenta. Cauzelefrecventedeincendiusunt: scurtcircuitelelainstalatiielectrice scanteilemecaniceproduselaizbirea uneltelordefierpetimpulreparatiilorsauamanevrariiventilelor foculdeschisfolositladezghetareaconductelorsila lucrariledesudura. Pentruasigurareasecuritatiiacestorstatiiimpotrivaincendiilor,delainceputseimpunecaelesafieamplasate,in cadrulschelelor,separatdealteinstalatiisiladistanteleprevazutedenormelespecificeinvigoare. Adsorbitoarelesicelelalteutilajesemonteazainaer,micsoranduseastfelpericolulincazulformariiamestecurilor explozive. Conducteledealimentareastatieicugazecasiceledeiesirevorfiprevazutecuventiledesectionare,pentruoprirea alimentariiincazdeaccidentesauincendii. Gazeleceurmeazaafievacuatedelaabsorbitoarelesirezervoare,vorfidirijatelauncosmetalic,inaltde15m,montat ladistantadesecuritatefatadeoriceutilaj. Cosulsevaprevedeacuundispozitivdeaprindereagazelor. Rezervoareledegazolina,montateladistantadeabsorbitoare,trebuieprevazutecusupapedesiguranta,sticlede nivel,dispozitivedeinchidereautomataaorificiilor,incazulspargeriidispozitivelordecontrolalenivelului. Laparteasuperioaraarezervoarelorsevormontadispozivitedestropirecuapa petimpulverii,pentruareduce evaporareagazolinei. Esterecomandabilcarezervoarelesafieprevazutecuinstalatiifixecubioxiddecarbonsicuabur,actionatedela distanta. Statiilededezbenzinarecareauadsorbitoaremontateinincaperi,sevorprevedeacuconducteperforate,princareseva refulaabutladebitulsipresiuneanecesare.Peconducteledecanalizaresevormontainchiderihidraulice. Inincaperilecuadsorbitoare,condensatoare,racitoare,separatoare,seinterzicefolosireafoculuideschis,precumsia sculelordinfier. Pentruevitareaproduceriiincendiilordatoritasurselorelectrice,instalatiileelectricedeiluminatsifortavorfidetip sigurcontraexploziilor. Verificareaetanseitatiiflanselor,ventilelor,capacelordelaguriledevizitareetc.,trebuiesasefacacumultaatentie. Incazulcresteriipresiuniigazelordezbenzinatepestepresiuneanormala,seinterziceevacuarealorinaerlibersauin incaperi. Elevorfidirijatenumaicatrecosuldegazeundesevoraprinde imediat. Incazulproduceriiuneiavarii,seinchidtoatearzatoareledelacazanesiseinterziceoricealtasursadefoc,atatin perimetrulstatiei,catsiinjurulacesteia.Circulatiaautovafioprita,iaroameniidinzonasevorevacua. CapitolulVI Procesechimicecupericoldeincendiu A.Procesededescompuneretermica 1.Generalitati Senumescingeneraldescompuneritermicereactiiletermiceincaresubinfluentacalduriiaulocruperimoleculare ,formanduseastfelmoleculemaisimple.Reactiile dedescompuneretermicalatemperaturidepeste600Csuntnumitedeseori reactiidepiroliza. Descompunereatermicapoatemergepanalaelementeleprimaredincaresuntconstituitesubstanteleorganicesi anumecarbonsihidroge,cumestecazulreactiedeformareanegruluidefumlacirca1200C.Latemperaturimaiputinridicate aulocdescompuneripartiale,formandusecombinatiicugreutatemolecularamaimica.Astfellapirolizabenzineiseobtinincea maimareparteetilena,propilena,buteneprecumsimetansihidrogen. Intrucatreactiilededescompuneretermicasuntendoterme,estenecesaraincalzireamaterieiprimepanalatemperatura dedescompunere,prinardereaunuicombustibilincuptoarespeciale.Temperaturadedescompunerevariazadela400C,incazul distilariiuscatealemnului,la850Clapirolizabenzineisipeste1000Clafabricareaacetileneisianegruluidefum. Inunelecazuricumsuntfabricareaacetileneiprinoxidareapartialaametanuluisaufabricareanegruluidefum,pentru incalzireseardeopartedinmateriaprimautilizata,generanduseastfelcalduranecesarareactieidedescompunere. Proceselededescompunereprezintapericolemarideincendiisiexploziidatoritanaturiisubstantelorceintervinsi conditiilorseveredetemperaturalacarearelocreactia.

Intoateproceselededescompuneretermicarezultaindiferiteproportiigazecombustibileca:hidrogen,oxidde carbon,metan,acetilenasihidrocarburisuperioare.Intabelul6seprezintacompozitiagazelorcerezultadindiferiteprocesede descompuneredupaseparareaproduselorlichide. Tabelul6 Compozitiagazelorrezultatadindiferiteprocesededescompunere Distilarealemnului [%volum] 25 3335 5759 34 0,51 Distilareacarbunilor [%volum] 1020 310 46 37 5568 12 Piroliza hidrocarburilor [%volum] 0,81,0 0,20,5 1215 0,512 8486 Urme Ardereapartialaa metanului[%volum] 5456 2426 34 46 911 12

Component Hidrogen Azot Oxiddecarbon Bioxiddecarbon Metan Acetilena Hidrocarburisuperioare Hidrogensulfurat

Majoritateaacestorgaze(hidrogen,oxiddecarbon,acetilena)formeazacuaerulamestecuriexploziveinlimitelargi. Inuneleprocese,cumestedistilareacarbunilordepamant,gazelecontinincompozitialorsihidrogensulfurat.Inafara pericoluluideexploziesitoxicitate,hidrogenulsulfuratestecorozivfatademetale.Elreactioneazacumetaleformandsulfurade fiercereprezintafenomenedeautoaprindere.Pedealtapartecoroziuneaesteocauzadeneetanseitatiinaparaturasi conducte,careconducelascaparidegazeinatmosfera. Inalteprocese,cumestepirolizahidrocarburilor,separareagazelordepirolizasefaceprinfractionarelatemperaturi scazutesipresiuniridicate(panala160Csi35at).Inacesteconditiigazelesuntinstarelichefiata.Candacestegazesescurgin atmosfera,datoritaunorneetanseitatialeaparaturiisauconductelor,elegenereazavaporiinflamabiliincantitatimari.Norulde vaporipoatefipurtatdecurentisiaprinsladistantemaridezonaincaresaprodus. Incursuldiferitelorprocesededescompuneretermicaseformeazaproduselichideusorinflamabileca:metanolsi acetonaladistilareacarbunilor,benzinadepirolizahidrocarburilor,precumsioseriedegudroanecombustibile.Separarea acestorlichidevolatiledinfractiunilebruteprindistilarefractionatasauabosrtieinuleiuriimplicapericoldeincendiu. Prezentafoculuideschisdelacuptoareledeincalzireamaterieiprimeconstituieosursapotentialadeaprinderea acestorsubstanteusorinflamabileincazdescapariinatmosfera,datoritaunorcauzeoarecare(neetanseitatialeaparaturii ,nerespectarearegimuluitehnologicetc.).Prevedereaunordistanteimpuseintrezonacuptoarelorsirestulinstalatieimicsoreaza pericoluldeaprindere,darnulexclude. Oconditieesentialapentruprevenireapericolelordeincendiuesterespectarearegimuluitehnologicsimaialesa regimuluidetemperatura.Incalzireaexcesivapoateconducelaavariidatoritadepasiriilimiteidetemperaturaadmisede materialuldincareesteconfectionataaparatura.Astfel,crestereatemperaturiipereteluiexterioraltevilordincuptoarelede pirolizaahidrocarburilorpeste1100Cpoateconducelarupereatevilor,scurgereaprodusuluiinzonadeardereacuptoruluisi aprindereainstantaneeaacestuia.Crestereatemperaturiisepoatedatorafunctionariicuungradavansatdecocsareatevilor. Incalzireabruscasinuprogresivacu5C/hladistilareauscataalemnuluipoateconducelaatingereaunortemperaturi excesivecaresaprovoacedistrugerearetortelor. Asigurareaetanseitatiiinstalatiilorestedeosebitdeimportanta.Peste70%dinincendiiseproducdincauzascaparilor degazesauvaporiprinneetanseitatialeaparaturiiconductelor.Scaparilenecontrolatedegazeinflamabilesepotaprindecu usurinta,sursadeaprinderefiindinsasiflacaradeschisaacuptoarelordereactie.Inspecialincazulinstalatiilorsemicontinuide distilareuscataalemnului,etanseitateatrebuieasiguratalafiecarenouaincarcarearetortei. Pentruasigurareaetanseitatiiinstalatieisevorevitafenomeneledecoroziune.Inacestscop,gazelececontinhidrogen sulfuratsevorsupuneuneipurificari.Curatireaperiodicaaconductelorsiutilajelorprincaresevehiculeazagazecuhidrogen sulfuratsaucompusidesulfpermiteindepartareadepunerilordesulfuradefierpiroforica. Laseparareaproduselorlichidevolatile(acetona,benzen,metanol)dinfractiunilebrute,sevaevitaformareade amestecuriexplozivedevaporicuaerul,prinizolareaaparaturiiincaresegasescasemeneasubstantefatadeatmosfera,printro pernadegazinert.Incazuridedepresiuniinsistem,datoritadeexempluinchideriibrusteauneiarmaturisauraciri avansate,pernadegazinertimpiedicaintrareaaerului. Infigura2searataprotectiacupernacugazinertaunuivascontianndunasemenealichidvolatil.Pentruaevitaun consumpermanentdegazinert(ingeneralcostisitor),sepoateprevedeaunsistemdeautomatizarecaresadeschidaevacuarea inatmosferalacrestereapresiuniisiintrareagazuluiinertlascadereapresiuniiinvassubceaatmosferica.Variatiiledepresiune sedatorescdeobiceivariatiilordetemperaturaalemediuluiexterior.Intimpulzilei,subactiunearazelorsolare,temperatura creste,iarnoapteacoboara. Larezevoarelemariunasemeneasistemautomatizatisijustificaeconomicitateasidatorariievitariipierderilorde produscaurmarearespiratieizilnicearezervorului. Evacuareavaporilorinflamabilisefacelaoinaltimemaresaulauncosdedispersie.Incazulincaredensitatea vaporilorinraportcuaerulestemare,pentruaajutadispersia,seinjecteazaaburlabazacosului.

Incontinuareseprezintapericoleledeincendiusimasuriledeprevenirespecificepentrucatevaprocesede descompuneretermicamaiimportante. 2.Fabricareaacetilenei Pescaraindustrialaacetilenaseobtineprindescompunereatermicaagazuluimetan.Inacestseutilizeazadoua procedeedefabricatiesianume:oxidareapartialasidescompunereainarcelectric. a.Procedeuloxidariipartiale.Problemaprincipalaesterealizareacontinuaaunuiamestecomogendemetansi oxigen,caresaeviteformareaconcentratiilorexplozive.Avandinvederecalimitadeexplozieseatingelaunraport oxigen/metande0,75,raportulcucareselucreazanuvafimaimarede0,6.Pentrumentinereaconstantaaacestuiraportsevor folosiregulatoarededebit.Functionareainstalatieicuasemeneadispozitiveinstaredefectaesteinterzisadeasemeneasi reglareamanualaadebitelor.Pentruaevitaexploziileincameradeamestecvitezadecurgereaamesteculuimetanoxigen trebuiesafieintotdeaunamaimaredecatvitezadepropagareaflacarii.Inacestscopgazelesepreincalzesclacirca450C,dupa caretreccuovitezade124140m/sprincameradeamestecsiapoiprinarzatorulconstituitdintrunblocdedistributiedin hotelrefractar.Gazeledereactie,avandotemperaturade1600C,suntraciterapidla800Ccuoploaiedirectadeapaimediatla iesireadinarzator. Celmaimarepericolilprezintainsadescompunereaacetilenei.Latemperaturaobisnuita(1540C)sipresiunemica (sub1,4at)exploziaacetileneiesteexclusa.Prinincalzirepeste500Csiinspecialprincomprimarelapresiunipeste 2at acetilenasedescompunecuexplozie.Inafaradetemperaturasipresiune,descompunereaacetileneiestefavorizatasideprezenta catalizatorilor:oxizimetalici(rugina),carbuneactivetc.,carepotcoboratemperaturadeexploziepanala280330C. De aceeaseimpunecutoatastringentacaintimpulreviziilorsasecuretecatmaibinederuginautilajelesiconductele. Inlaturareapericoluluiuneidescompuneriexploziveestestranslegatasideindepartareacarbuneluicesedepuneuneoriin interiorulaparaturii.Carbuneleseformeazacarezultatalreactieisecundarededescompunereinelemente(carbonsihidrogen)a gazuluimetan. Prezentaumiditatiiesteunfactorimportantinprevenireainitieriidescompuneriiacetilenei.Saturareacu4,5% apa,ridicalimitainferioaraapresiuniilacarearelocexploziala2,5at. Pentruevitareaexploziilorsiincendiilorlafabricareaacetileneiprinoxidareapartialaagazuluimetanseiausialte masurispeciale.Inaintedepunereainfunctiuneainstalatieise controleazaabsentaoxigenuluiinconducteledegazmetan,gaze dereactie,gazerezidualeetc.Evacuareaaeruluisefaceprinpurjaricuazotpanacandcontinutuldeoxigeninazotscadesub 05,%vol. Pentrusiguranta,sevaprevedeaunsistemdeautomatizarecaresanupermitatrimitereagazelorlareactoarelede pirolizapanacandacesteanuaufostspalateinprealabilcuazot. Azotulsevapastrainrezervoarelelapresiuneade6at. Incazuriincareapardefectiuniininstalatie,cumarfi:intrerupereacurentuluielectric,intreruperiinalimentareacu metansioxigen,scadereapresiuniiazotuluietc.,instalatiasevaopriautomatdinfunctiune,iarreactorulsevainundacuazot. Oatentiedeosebitasevadacontinutuluideoxigeningazeledereactie,carepoatecrestepestevaloareanormalaca urmareaunuiraportgresitoxigenmetan,precumsidincauzauneireactiiincompleteinreactor.Camasuradeprevenireeste indicatamontareaunuianalizatordeoxigeningazeledereactiecaresaintrerupaalimentareacumetansioxigenlacresterea concentratieioxigenuluiingazelaiesireadinreactor,dandalarmainacestscop. Intrucataprindereaamestecurilorexploziveacetilenaoxigenpoateavealocsubactiuneaunorscanteiproduseintre electroziifiltrelorelectricederetinereaprafuluidecarbune,sevaopriautomattrimitereagazelorspreelectrofiltre,cand concentratiaoxigenuluiingazeestemaimarede1%. Formareacompusilorexploziviaiacetileneicucuprulsiargintulsevaevitaprinrefolosireaacestormetalesau aliajelorlorininstalatie. Toatelucrariledecuratireautilajelorsiconductelorvorfiefectuatecumaregrija,deoarecedepuneriledepolimeriai acetilenelorsuperioaresepotaprindeincontactcuaerulsaupotexplodaprinlovire,incalzireetc. Petoateconducteledeacetilenaspreconsumatorisevormontabarierededetonatiecareauscopuldeaopri propagareaexploziilor.Acestebarieresuntingeneralconstituitedinturnuriumplutecuinelemetalicesistropitecu 3 apa.Diametruacestorturnuritrebuiesaasigureovitezaagazuluide0,60m/s.Debituldeapadestropirevafide2,006,00m /h pemdesectiune.Gazelepotcirculaprinturnfieincontracurent,fieinechicurentcuapa.Inelelemetalice,caredatorita conductibilitatiitermiceasiguradispersiacaldurii,voraveadimensiunile35x35mm.Inaltimeaumpluturiivafideminimum 1,50m.Crestereainaltimiiumpluturiimaresteeficacitateabarierei.Acestaesteinsalimitatadepresiuneadisponibilaa acetilenei,avandinvederecalatrecereaprinumpluturaarelococadereapreciabiladepresiune. Laiesireadinbarirelededetonatiesevormontadiscurideexplozieavandpresiuneaderuperede1,5at.Diametrullor nuvafiinferiordiametrulconductei.Deoarecediscuriledeexplozieauroldeosebitdeimportantinimpiedicareapropagarii exploziei,elesevorverificaperiodicsisevorinlocuiimediatduparupere. b.Procedeuldescompuneriiinarcelectric.Pericolulprincipalilconstituieprezentaingazeledepirolizaa homologilorsuperioriaiacetilenei(diacetilena,triacetilena)substantefoartepericuloasecaresedescompuncuexplozieca urmareafenomenuluidepolimerizare,cudegajaremaredecaldura. Gazeledereactiecontinacetilena,hidrogen,etilenasihomologisuperioriaiacetileneicarepotformaamestecuri explozive,incazulinflitrarilordeaerininteriorulaparaturii.Chiarinprezentaurmelordeoxigensepotproduceexploziidatorita formariiunorperoxiziinstabili.

Diacetilenasepoatedescompunelapresiuninormale,chiardiluatapanala12%cuacetilena.Deaceea,concentratiimai maride10%diacetilenainfazagazoasanuvorfiadmiseinniciunpunctalinstalatiei.Triacetilenaestesimaipericuloasa.O solutiede20%triacetilenaseincalzestedelasinepanalatemperaturadeexplozie,faravreoinfluentaexterioara,numaiin catevaminutedatoritatendinteiputernicedepolimerizare. Exploziisiincendiisepotproducesiprinsimplavehiculareaacetileneisauamestecurilordeacetilenacudiacetilena lapresiunimaimaride1,4atsaulatemperaturiridicate. Pentrulimitareapericolului,reactoareledeelectrocracaresuntprevazutecudispozitiveautomatedesiguranta,care intrerupalimentareacuenergieelectricaincazdescadereadebituluidegaze dealimentare,scadereapresiuniiapeideracirea electrozilorsidecalire(racirebrusca)agazelordereactie.Elevorfimentinuteinpermanentastaredefunctionare. Tendintadepolimerizareahomologilorsuperioriaiacetilenei(diacetilena,triacetilena)cupericoldeautoinflamaresi explozieimpuneopurificarepreliminaraaamesteculuidegazeprinabsortieinmotorina.Slamuldepusladecantareamotorinei ,dupaceseseparaprincentrifugare,trebuieevacuatimediatinrezervoruldemotorinauzata.Prinaceastaseevitaformareade peroxiziexplozivi.Trebuieexclusadeasemeneaposibilitateascurgeriiaccidentaleaslamuluicarecontinediacetilena,deoarece sepoateaprindeincontactcuaerul. Insectiadeconcentraresipurificarefinalacumotorina,undesevehiculeazagazecontinandacetilenasihomologiai acesteiapanala18%,sevaurmaricapresiuneapartialaaacetileneisanudepaseasca1,4at. Pentrusiguranta,peconducteledegazebrute,comprimate,inportiuneadelacompresorlacoloanadeabsortiecuapa,se vorprevedeatermocupluripentrusemnalizareacresterilordetemperaturasiduzedeinjectiecuapa(lacoturi)pentruracire intensaincazdenevoie.Atuncicandininteriorulhaleidecomprimareseconstataoconcentratiede0,5%acetilenainaer,sevor luamasurideoprireainstalatiei,deaerisireaincaperiisideinlaturareadefectiunilorivite. Pentruprevenireaacumulariiinmotorinadeacetilenesuperioare,sevainlocuicontinuumotorinauzatacumotorina proaspata.Ladegazareamotorineisevaurmaridiluareaacetilenelorsuperioarecugazrezidualsietansareaperfectaaaparatelor celucreazainvid,pentruaevitapatrundereaaeruluisiformareadeamestecuriexplozive.Sevacontrolaconcentratiaacetilenei inconductadeaspiratieacompresoarelorintrerupandfunctionareaacestora,ladepasireaconcentratieide18%. Ingeneralconducteledeacetilenavorfiizolatetermic,preveninduseastfelincalzireadelarazelesolaresauformarea dehidrantideacetilenainanotimpulrece.Lavehiculareaprinconducteaacetileneiceareincomponentasadiacetilenasi hidrogen,sepoateformaelectricitatestaticaprinfrecare.Cumpentruaprindereaacestorgazeestenecesaraoenergiefoartemica 4 (0,2x10 jouli),conductelesedimensioneazapentruovitezadepanala8m/s.Coturilevorfiinlocuitecuteuriprevazutecu membranederupere,dimensionatela1,5at.Montareaconductelorinapropiereasuprafetelorincalzitesauaconductelordeabur esteinterzisa. Instalatiadeazotpentrupurjaresauinundareainstalatieiincazurideavarievafiverificataperiodic.Deasemenea,se vorverificaobturatoareledeflacaracesemonteazapeconducteledeevacuareagazelorsipeteviledeaerisiredupasupapele desiguranta. 3.Pirolizahidrocarburilor Procesuldeobtinereaolefinelor(etilena,propilena)arelocprindescompunereatermicaaunorfractiunipetroliere (etan,propan,butan,petrol,motorina)incuptoaretubularelatemperaturide800900C,inprezentadeaburcadilant.Dupa recuperareacaldurii,gazeledepirolizaseseparaprinfractionareincomponentideinaltapuritate. Dacasectiadecuptoareseaseamana,dinpunctdevederealpericoluluideincendiusimasurilordeprevenire,cu specificulinstalatiilorprelucratoaredinrafinarii,parteadesepararereclamamasurispecialedeprevenire,avandinvedere prezentaunorcantitatiimportantedegazelichefiateinflamabile. Capacitateamareainstalatiilordepirolizaconstruiterecent,marestefoartemultpericoluldeincendiusi explozie.Numeroaseaccidentecaresauprodusinultimiianiinintreagalume,ininstalatiidepiroliza,confirmaacestlucru. Pebazaanalizariiaccidentelorpetrecuteindiferiteinstalatiidepirolizasepoatetrageconcluziacaacesteaauavut loc,inmajoritateacazurilor,datoritaunordefectiunialeutilajelorsiconductelor,careaupermisscurgereaunorcantitatimaride gazelichefiateusorinflamabile,cesauaprinsdelaosursaoarecare.Surselepotentialedeaprinderesunt:cuptoareledepiroliza ,electricitateastaticasauscanteileprodusedeunimpactalpresiunii. Majoritatateahidrocarburilorceintervinindiferitefazealeprocesului,singuresauinamestec,camateriiprimesau produsedereactie,suntsubtantegazoaselatemperaturasipresiuneaordinara.Lapresiunileridicate(3035at)sitemperaturile scazute(panala160C),lacarearelocprocesuldeseparare,acestehidrocarburigazoasesegasescinstarelichefiata. Prinscurgereaunorcantitati,chiarmici,dinacestegazelichefiate,segenereazaunvolummaredevapori inflamabili.Astfel,unsingurlitrudemtanlichefiatgenereazacirca800lvaporilatemperaturanormalasipresiuneaatmosferica ,iarunlitrudebutanlichefiat,circa300lvaporiinaceleasiconditii. Defectiunialeutilajelorsiconductelor(ruperidegarnituri,deflansesauchiarexploziaaparatului)potavealocdatorita cresteriipresiuniipestelimitaadmisa. Conditiilecarepotconducelasuprapresiunisunt: intreruperiinalimentareacucurentelectric apaderacire aerinstrumental blocariinconductesauincendiiinvecinatate. Blocurileinconductesiutilajesedatorescformariihidratilordehidrocarburicuapa,substantesolideavandpunctede topirelatemperaturipozitive(panala+10C). Osursa dedefectiuniinutilajesiconducteestealegereanecorespunzatoareamaterialelordeconfectie.Obosirea materialului,lavaselesiconductelecelucreazalapresiuniridicatesilatemperaturicoborate,poateconstituicauzaunor

defectiunialeacestora.Regimulvariabildetemperatura(delatemperaturipozitive,latemperaturinegative)cuvariatiibrusteale temperaturii,producetensiunitermiceinmaterial,carepotconducelarupereamaterialului. Deasemeneavibratiileconductelor,provocatedeosprijinirenecorespunzatoaresausocuri,datoritescurgeriidefaza mixta(lichidsivapori),potfisursededefectiunialeutilajelorsiconductelor. Secunosccazurideruperialeconductelorramaseplinecugazlichefiatintredouaorganedeinchidere.Gazullichefiat segasestelainceputlatemperaturinegativelacareareloctransvazarealuiprinconducte.Odatacucrestereatemperaturii,ca urmareaschimbuluidecalduracumediulambiant,neexistandpernadegaz,presiuneacresteconsiderabillichidulnefind compresibil. InliteraturaseciteazacazuluneiexploziiurmatadeunincendiuintenslainstalatiadepirolizaafirmeiPetroleum ChemicalsInc.(S.U.A.)datoritascaparilordegazelichefiateprintrorupturaaconducteidegolireacoloaneide demetanare.Conductaeradinotelcarbon.Introducandinconductametanlichid,caresadestinslapresiuneaatmosferica racindusela129C,sauprodustensiunitermiceinconducta,careauconduslarupereaei. Vantulapurtatnoruldegazecatrecuptoarelede piroliza.Desioperatorii,bineantrenati,austinsimediatfoculla cuptoare,inundandusecuabur,totusiexploziasaprodus,datoritaaprinderiigazelordelasuprafetelefierbintiale cuptoarelor,producanddistrugereauneitreimidininstalatie. Oaltaexplozielainstalatiadepirolizasadatoratdeasemeneascaparilordegaze,caresauaprinsdelaosursa neindentificata.Datoritataefectuluidistrugatoralexplozieisiincendiului,nusapututdeterminaexactsursadescaparea gazelor,darseapreciazacaposibiledouasurse:osticladenivelspartalaseparatoruldepealimentareauscatoarelordegazede piroliza,functionandla30atsi20C,sausistemuldereglaredefectdepealimentareacuhidrogenlareactoareledehidrogenare aacetilenelor. Deomareimportantapentruprevenireadefectiunilorlautilajesiconductedatoritacresteriipresiuniipesteceaadmisa oaresistemuldesupapedesiguranta. Inpracticaindustrialaesteacceptataingeneraldescarcareainatmosferaavaporilordehidrocarburicugreutate molecularamaimicade45,dacadescarcarileaulocintermitent,pentruperioadescurtesilainaltimicaresaasigureobuna dispersieagazelor.Desidescarcareainatmosferaahidrocaruburilorusoareestemaieconomica,incazulinstalatiilorde piroliza,volumelemarialeutilajuluisifrecventadescarcarilorimpundirijareagazelordelasupapeledesigurantacatreo facla.Inacestmodselimiteazaposibilitateaacumulariidevaporiinzonainstalatiei,caresepotaprindeusordelaosursade aprindere. Nusevorlegalafaclasupapeledesigurantadelautilajeleincarenusegaseschidrocarburisaulichideinflamabile cumarfi:recipientedeabur,vaseletampondeazotetc. Oatentiedeosebitatrebuieacordatasistemuluidefacla.Supapeledesigurantadelautilajetrebuiesafieduble,intrucat secunoastedinpracticacadupacatevadeschidericonsecutive,elenuinchidtotdeaunaperfectsipermitscurgereaincontinuare agazelor.Avandsupapeledubleesteposibilademontareapentrureparatiiasupapeidefecte,faraaintrerupefabricatia. Incazulgazelorlichefiate,blocareauneisupapeinpozitiadeschisa,pelangapierderiledeprodusedefacla,poate conducelasubracireamaterialuluidincareesteconfectionatutilajulsublimitalacareelafostales,datoritascaderiipresiuniisi implicitatemperaturiiindomeniultemperaturilornegative. Avandinvederecamaterialuldeconfectieasistemuluidefacladiferainfunctiedegreutateamolecularaa vaporilor,temperatura,presiunesicontinutuldeapa,seobisnuiesteseparareasistemuluidefaclaindoua:sistemdefaclarecesi calda. Sistemuldefaclarececolecteazavaporiilipsitideumiditatedelasupapeledesigurantaaleutilajelorcefunctioneaza latemperaturinegativesipresiuniridicate.Sistemuldefaclacaldacolecteazavaporiumezilatemperaturipozitivesipresiuni scazute.Inacestfelseevitaformareadegheataininteriorulconductelordatoritaumiditatiisiinfundarealor,cutoate consecintelerespective. Sistemuldefaclarecesedimensioneazapentrucolectareavaporilordehidrocarburicutemperaturisub0Csigreutate molecularasub45hidrocarburiC3 simaiusoare).Laacestsistemseleagainmodobisnuitechipamentecumsunt:coloanelede detanare,deetanare,separareetanetilena,cutoateutilajeleanexeaferente(condensatoare,vasedereflux,vasetampon ,refierbatoare),precumsiinstalatiilefrigorificedeetilenasipropilena. Conductacolectoareaacestuisistemintraintrunvasasanumitdefaclarece,careservestepentruacumularea lichiduluiceseseparadingazeleesapatedesupapesievaporarealuitreptatasprefacla.Acestvasservestetotodatapentru golireautilajelorcefunctioneazalatemperaturicoborateintimpulpornirilor,opririlor,dereglarialeinstalatieisauincazuride avarie.Golireautilajelorincazurideavarie(defectiunilautilaje,incendiuinzonaetc.)sefaceprinintermediulunorventile actionatedeladistantadirectinvasuldefaclarece.Deaicigazelelichefiatesuntevaporatetreptatlafaclaprinintermediul unuievaporatorincalzitcumetanolcald(nusepoatefolosiabur,intrucatdincauzatemperaturilornegativesepotproduce inghetati). Inunelecazuri,datoritadiferenteiintreniveleledetemperaturiindiferiteechipamentelegatelasistemuldefaclarece seprevaddouacolectoare:unulpentrugazelichefiatereci,cutemperaturipanala 80Csialtulpentrugazelichefiatefoarte reci,cutemperaturipanala160C.Inacestmodseindeparteazapericolulintoarceriilichiduluidinutilajelecupresiuneridicata insistemuldepresiunemaiscazuta. Colectoarelecaresedirijeazavaporiidelasupapeledesigurantasprevasuldefaclarecetrebuiesaaibapanta continuasprevas,faraaformabuzunareincaresasepoataacumulalichidulprovenitdincondensareavaporilor.Dacatotusi elenupotfievitatesevaprevedeaunvasdeseparareinpunctulcelmaidejosalconductei,echipatcuindicatordenivel.

Colectorulcarepleacadinvasuldefaclarecevaaveaopurjacontinuacuazotsaualtgazinertpentruaevita formareadeamestecuriexplozivedatoritaintrariiaeruluiincazuluneidepresiuni.Dinacelasimotivinamontedecosulfaclei seprevedeoinchiderehidraulica. Inultimavremeseutilizeazainloculinchideriihidrauliceoinchidereasazisamoleculara.Lacapatulsuperioral facleiseintroducecontinuuocantitatemicadeazotsauchiargazcombustibil.Incazdedepresiuneinsistemuldefaclase scurgeazotsaugazcombustibil,impiedicandusepatrundereaaerului. Cosulfacleiesteprevazutcuoflacarapilotalimentatacugazcombustibildinretea.Aprindereasefaceelectricdela sol. Alegereamaterialelorcorespunzatoarepentrusistemuldefaclareceesteesentialapentruofunctionareinconditiide securitateainstalatiei.Vasuldefaclareceesteinmodobisnuitconstruitdintrunotelcu3,5%nichel,avandinvederecael poatefisupusunortemperaturicoborate.Conducteledegolirealegazuluilichefiatdinutilajelelegatelasistemuldefaclarece trebuiedeasemeneaconfectionatedinhotelinoxidabil,intrucattemperaturaacestorapoatecoboralavaloriscazutelapuneriin functionaresauopririrapide. Conducteledepurjaresprefaclaavaporilordelasupapeledesigurantapotficonfectionatedinotelcarbondaca presiuneaestemaimicade0,3at.Lapresiunipeste0,3atdacatemperaturaestepanala 30Csepoatefolosiotelcarbon.La temperaturicuprinseintre30Csi 45Csevafolosiotelcalmat,iarsub45Cotelinoxidabil. Trebuieavutinvederecaprindestindereinventiluldesiguranta,vaporiisepotraciconsiderabilfatadetemperatura dinvas,caurmareaefectuluiJouleThomson. Pentrudezghetareadopurilordehidratidehidrocarburidinconductesiutilajesavafolosiinjectiedemetanolin cantitatimici. Peportiuniledeconductedintreceledouaventilecareramanplinecugazlichefiatsevorprevedeainmodobligatoriu supapedesiguranta. Deomareimportantapentruprevenireaincendiilorsiexploziilorininstalatiiledepirolizaesteamplasareacuptoarelor fataderestulechipamentului,avandinvederepericoluluneisursedeaprindere,datoritafoculuideschisalacestora.Odistanta caresaasiguresecuritateacompletanuarfieconomica.Seciteazacazuricandvaporiidegazelichefiateaufostpurtatidevant panaladistantede400m,undesauaprinsdelaosursaoarecare.IncendiuldelaFeysin(Franta)constituieunasemenea exemplu.Odistantademinimum50mintrecuptoareledepirolizasicelelalteechipamentecugazelichefiatetrebuieconsiderata caacceptabila.Inoricecazamplasareatrebuieastfelfacutcadirectiavantuluisanuconducavaporiicatrecuptoarelecuflacara deschisa. B.Procesedeoxidare 1.Generalitati Prinprocesedeoxidareseintelegingeneralacelereactii,incareoxigenulesteintrodusinmoleculauneisubstante. Reactiiledeoxidarecelemaidesintalnitesuntarderile,incaresubstantaorganicaesteoxidatacompletpanalabioxid decarbonsiapa.Incontinuaresetrateaza doarreactiiledeoxidareincompleta,reactiicarepermitsintetizareaunuinumarmare deprodusechimicedemareimportantaindustriala. Seconsiderareactiideoxidaresireactiileincarenuarelocintroducereadeoxgieninmolecula,cinumaieliminareade atomidehidrogen.Asemeneareactii,invorbireacurenta,suntnumitesireactiidedehidrogenare. Produsioxigenatisepotobtinesipecaleindirecta.Astlfel,obtinereaalcooluluietilicsinteticprinhidratareaetilenei esteunexempludereactiedeoxidareindirecta. Reactiiledeoxidaresuntreactiiexoterme,cedegajacantitatimaridecaldura.Inunelecazuricandreactiadeoxidarese produceprintrunmecanismdereactiiinlant,easepropagacuovitezaatatdemare,incatpotavealocaprinderisiexplozii. Seaplicareactiideoxidareinfazagazoasasiinfazalichida.Oxidarileinfazagazoasasepotfacecuaer,oxigenpur saudiluatcuazotsicuozon.Laoxidarileinfazalichidaseintrebuinteazaatatoxigenul,catsialtiagentideoxidare,substante carecedeazaoxigenintimpulreactiei(hipocloriti,permanganatdepotasiu,bicromati,bioxiduldemangan,apaoxigenataetc.). Laoxidarileinfazagazoasaselucreazacuamesteculdevaporiorganicisiasersauoxigen.Sealegasemeneaconditii dereactiecaresanupermitaformareadeamestecuriexplozive.Selucreazafiesublimitainferioaradeexploziea amestecului,fiedeasupralimiteisuperioare. Temperaturadereactietrebuiesafiesubceadeautoaprindereaamestecului.Inscopulmicsorariitemperaturiide reactiesefolosesccatalizatorigazosi(oxizideazot,cloretc.)sausolizi(nichel,cuprum,saruridecobaltetc.). Laoxidareametanuluilaformaldehidaseutilizeazaunraportoxigen/metanfoartemic(1/10panala1/15),amestecul situindusedeasupralimiteisuperioaredeexplozie(15%inamesteccuaerul).Oxidareasefacelatemperaturade600Cin prezentaoxizilordeazotdreptcatalizatori,temperaturadeautoaprindereaamestecurilormetanaerfiind650C. Alteoriseutilizeazaexcesmaredeaersauoxigenpentruafisublimitainferioaradeexplozieaamestecului,catsi pentruaeliminacalduradereactie.Astfel,laoxidareanaftalineilaanhidridaftalicaselucreazacuraportaer/naftalinade56ori 3 maimaredecatesteteoreticnecesar.Laconcentratiicaredepasesc50gnaftalinala1m aerexistariscurideexplozie. Laoxidareaetileneilaetilenoxidselucreazacuamestecurisub4%etilena,limiteledeexploziefiinddeexploziefiind 420%,latemperaturide200240Ccucatalizatorideargint. Uneoripentruanusediluaproduseledereactiecuazot,greudeseparat,seintrebuinteazaoxigenpurinlocdeaer.In acestcazsefaceingeneraldiluareaoxigenuluicuabur,ceeacepermitetotodataseparareausoaraaproduselordereactieprin condensareaaburului.

Inscopulpreveniriiincendiilorinproceseledeoxidareinfazagazoasatrebuiesasementinaunraportconstant aer/gazsauoxigen/gaz.Seprevadsemnalizatoareacusticesiopticecaresasemnalizezemodificarearaportuluinormaldintre reactanti. Incazulfolosiriioxizilordeazotdreptcatalizatori,sevafaceodozareconstantaaacestora,tinandseamacaoxiziide azotsunttotodatasiagentideoxidare.Pentruevitareaambalariireactieisevamentinetemperaturaprinindepartareacaldurii dereactie. Nusevorutilizavitezepreamariinconducte(peste30m/s),intrucatprinfrecareagazelorpoateluanastereelectricitate statica. Laoxidarileinfazalichidasepotformaamestecuridevaporiorganiciaeringazele reziduale.Dinaceastacauzase preferacaoxidareasasefacacuaersinucuoxigen,azotuldinaerservindcadiluantinertalgazelor.Inunelecazuriinsacand subtantaorganicasupusaoxidariipreavolatila(deexempluacetaldehida,cutemperaturadefierbere28C)sefolosestedrept agentoxidantoxigenulpursauunamestecdeoxigensiazotinraportde1/1,deoarecefolosindaerulcaagentdeoxidareauloc pierdericonsiderabiledesubstantaprinantrenareaeidecatreazotuldingazelereziduale.Inacestcazpentruaevitaformarea amestecurilorexplozive,gazelerezidualececontinoxigeninexcessedilueazacuazotlaiesireadinzonadereactie. Inafarapericoluluideincendiudatoritaprezenteiamestecurilorexplozive,inproceseledeoxidaresepot produceexploziiffarasaexisteocauzaexterioara(flacara,scanteieelectricaetc.),datoritaunorreactiicareducla formareadeprodusiinstabili,cesedescompunexploziv. Incazuloxidatilorinfazalichidaunasemeneapericolilprezintaformareradeperoxizi substanteputernic explozive.Astfel,laoxidareaacetaldehideiinacidaceticseformeazaintermediaracidperacetic,careexplodeazalatemperatura de55C.Pentruevitareaacumulariiaciduluiperaceticinzonadereactie,seutilizeazadreptcatalizatorsaruridemangan,careau roluldeadescompuneacidulperacetic,impiedicandastfelformareaunorconcentratiipericuloase. Laoxidareaizopropilbenzenuluicuaerseformeazaintermediarhidroperoxiddecumen,substantacesedescompune cuexploziela135140C.Deaceearegimuldeoxidareaizopropilbenzenuluinuadmitecrestereatemperaturiipeste100 110C.Masadereactiedevineexplozivalaconcentratiialehidroperoxiduluidecumendepeste40%. Candselucreazacuapaoxigenata,caagentdeoxidareinmediuorganic,existaposibilitateafornarii hidroperoxizilor.Metilsietilhidroperoxidulcareseformeazalaoxidareacuapaoxigenatasuntsubstanteexploziveprin incalzire. Oxidareainfazalichidasefaceinreactoareprevazutecuserpentinederacirepentrupreluareacalduriide reactie.Introducereaoxigenuluiarelocpelaparteainferioaraareactoruluiinmaimultepuncteinvedereauneimaibune distributii.Gazelerezidualecontinandoxigeninexcessuvaporiorganiciantrenatisuntevacuatepelaparteasuperioara. Pentruprevenireaincendiilorsiexploziilorinproceseledeoxidareinfazalichidapeconducteledeoxigensau aerseprevadventilederetinere,astfelincatlaoprireaaccidentalaaalimentariicuoxigenprodusulorganic dincoloana sanupatrundainreteauadeoxigenprovocandexplozii. Inparteasuperioaraareactoruluideoxidareseintroducecontinuuazotpentrudiluareagazelorrezidualesireducerea concentratieiperoxizilor.Incazulintreruperiialimentariiazotului,seinchideautomatintroducereaoxigenuluiincoloana.Pelinia degazerezidualesemonteazaanalizoareautomatedeoxigen,careoprescintroducereaoxigenuluiinreactorlacresterea concentratieiluiingazelerezidualepesteoanumitalimita(68%incazuloxidariiacetaldehidei). Temperaturadereactiesementineinlimiteleprescriseprinmontareaunorregulatoaredetemperaturadetemperatura careactioneazaasupraapeideracire.Seprevadavertizoareacusticepentrusemnalizarealimiteisuperioaredetemperatura. Pentrupreintampinareaacumulariiperoxiziloramesteculdecatalizatorsedozeazaincantitateconstanta(0,06%in cazuloxidariiacetaldehidei).Laoprireaaccidentalaaalimentariicusolutiecataliticaseopresteautomatintroducerea reactantilorinoxidator.Pentrugolirearapidaavaselordeoxidareincazdeincendiuseprevadrezervoare.Actionareaventilelor deavariesevafacedeladistanta.Peoxidatoaresemonteaasupapedesigurantasiopritoaredeflacarapeliniadeaerisire. Incazuloxidarilorcupermanganatdepotasiunusevorfolosicristaledepermanganat,cisolutiiapoasesau pasta.Permanganatuldepotasiufiindunoxidantfoarteputernicpoateaprindesubstantaorganicadatoritacalduriidegajatadin reactie.Astfel,lapurificareaaciduluiaceticcupermanganatdepotasiupentruoxidareaaciduluiformicsaincercatasefolosi cristaleuscatedepermanganatpentruanudiluaacidulacetic.Intrucatauavutlocinrepetateranduriaprinderialemaseide reactie,sarenuntatlaintroducereadecristalesisaadoptatsistemuldeoxidarecusolutieapoasadepermanganat. Depozitareasubstanteloroxidantesevafaceinincaperiseparateinabsentaoricarorsubstanteinflamabile.Eletrebuie feritedesursedeincalzire(razesolare,sobe,calorifereetc.).Transportulsubstanteloroxidantesevafaceinbutoaiede tabla,evitanduselovirealor. Pentrustingereaincendiilorsepotutilizabioxiddecarbon,azot,spumaetc.infunctiedenaturasubstantelorfolosite.

* ** Inproceseledeoxidareexistaunpermanentpericoldeincendiusiexplozie,maimultdecatinalte procesechimice.Incontinuareseprezintapericolulsimasurilespecificecetrebuieluateinfabricareaunorproduseimportante folosindreactiideoxidare(inclusivhidratareasidehidrogenarea).

2.Fabricareaetilenoxidului Procedeedefabricatieaetilenoxiduluiaplicateindustrialsebazeazapeoxidareaetileneicuaersaucuoxigenpe catalizatorideargint. Inultimianisaimpusprocedeuldeoxidaredirectacuoxigen,careestemaisimplusimaieconomic.Inschimbacest procedeuprezintaunpericolmaiaccentuat,intrucatvaporiisigazeleinflamabileformeazacuoxigenul,maiusordecatcu aerul,amestecuriexplozive. Etilenafolositacamaterieprimaesteungazinflamabilavandlimiteledeexplozie2,828,6%.Temperaturade autoaprindereeste446C.Eareactioneazaviolentcucloruradealuminiu,peroxiddebenzoil,tetracloruradecarbon,ozon etc.Cuclorulreactioneazaviolentsubactiunesaluminiisolaresauarazelorultraviolete. Etilnoxidulesteungazlatemperaturaordinara.Esteextremdeinflamabil.Formeazacuaerulamestecuriexplozivein limitele3100%.Temperaturadeautoaprindereeste429C. Latemperaturade10,4Csipresiuneaatmosferica,etilenoxidulselichefiaza.Inaceastastareesteingeneralstabil.Se vaporizeazainsarapidformandvaporifoarteexplozivi.Incalzitila560Cinabsentaaerului,vaporiideetilnoxidsedescompun cuoexplozieviolenta.Presiuneafinalacesecreazaintimpuldescompuneriiexplozive,poatefide16orimaimaredecatcea intiala,functiederaportulsuprafata/volumavasuluisidecantitateadeaerinamesteccuvaporiideetilnoxid. Casursedeinitiereaexplozieipotfi: electricitateastatica incalzireaexcesiva flacaradeschisa.Carbunele incandescentsauzonefierbintiinstratuldecatalizatorpotinitiadescompunereavaporilorsauaprinderea,candvaporiisuntin amesteccuaerul.Dacaacetilenaesteprezentataincantitatimici,fieinetilenoxid,fieingazuldeinertizare,acetiliurileformatecu metaleca:argint,cupru,mercursaualiajelelorpotprovocadescompunereaetilenoxidului.Dinaceastacauza,etilenafolositaca materieprimatrebuiesanucontinadelocacetilena.Limitamaximaadmisaestede10ppmvol. Etilenoxidulsepoatedescompunesaupolimerizaincontactcusuprafetecataliticeactiveca: clorurade aluminiu cloruraferica oxiddealuminiusaufier potasiumetalic hidroxiziaimetaleloralcaline acizi baze organice amoniac.Descompunerearapidasaupolimerizareagenereazaintotdeaunacaldura,devenindviolenta.Reactiilesunt acceleratesaumoderatedetemperatura.Pestetemperaturade30Cdescompunereaesteexploziva. Pentruamentineamesteculdeetilenasioxigeninafaralimitelorexploziveincircuituldegazedereactieseutilzeaza ungazinertdeobiceiazot.Acestamaiareroluldeapreluaopartedincalduradereactiecesedezvoltainreactor. Oatentiedeosebitatrebuiedatasistemuluideamestecareaoxigenuluicugazelecaremerglareactorpentruaevita concentratiilocaledeoxigenpestelimiteleadmisibile.Deobiceiamesteculserealizeazaprinturbulentadinconductesi antrenareagazuluirecirculatdecatrejeturiledeoxigendemareviteza. Introducereaoxigenuluiserealizeazaprindouasistemededistributiediferite.Estededoritasementineodiferenta maredepresiuneprinorificiiledistribuitorului,chiarladebitemicideoxigen,pentruaevitaposibilitateapatrunderiigazului recirculatinconductadeamestec,undearputeaprovocaexploziiincontactcuoxigenul.Deaceea,lascadereadebituluide oxigensub1/10dincelnormal,sescoatedinfunctiunesistemuldedistributiemare,intrucatvitezelesipierdereadepresiune devinpreamici.Deasemenea,lapornireainstalatiei,canddebituldeoxigenestemic,sefolosestedistribuitorulmic,intimpcecel maimareesteblocat. Concentratiaoxigenuluiinalimentareareactoruluisemasoaracontinuu.Lacrestereaconcentratieioxigenuluiingazele recirculatesaulascadereapresiuniioxigenuluiinconductadealimentare,sistemuldeinjectieaoxigenuluiseblocheaza.De asemenea,sistemuldeinjectieseblocheazacanddiferentadepresiuneprinorificiiledistribuitoruluideoxigenestepreamica. Conducteledealimentarecuoxigensidistribuitoarelesesuflacuazotdepresiuneridicatalafiecareoprirenormala saulaavarie. Inscopulevitariireactieideoxidaretotalaaetileneilabioxiddecarbon(ardere),incircuituldegazecaremergela reactorseintroducedreptininhibitordereactiedicloretan,incantitatimici,dozate. Pentruprotejareamantaleireactoruluiincazulruperiiuneitevisedprevedepecircuituldeuleiundiscde explozie.Crestereapresiuniiinsistemuldeuleisesemnalizeaza,blocandusealimentareareactorului. Insectiadepurificareaetilenoxidului,pentruaprevenipolimerizareaacestuiainsupapeledesiguranta,se introducecontinuuungazinert.Datoritanaturiiexploziveavaporilordeetilenoxid,pompelecarevehiculeazaetilenoxidul lichidvoravearecircularecontinua,astfelincatpompasanuramananiciodataneincarcataculichid.Sevamasuracontinuu temperaturaininteriorulpompeisilichid.Sevamasuracontinuutemperaturaininteriorulpompeisilacrestereaacesteiapeste 40Csevadaalarmasisevaopriautomatpompa.Caomasurasuplimentara,oprireapompeisepoatefaceautomatlascaderea intensitatiicurentului(amperajului),ceeaceindicavaporizareaetilenoxiduluiinpompa.Oexploziedatoritaincalzirii etilenoxiduluiinpompaaavutloclauzineleHls(Germania). Conducteledeetilenoxidnuvorfilegatedirectdeutilajesauliniicontinandaltesubstante.Simplaprevedereaunor ventilederetinerepeacesteconductenuestesuficienta. Pentruprevenireaautoaprinderiietilenoxiduluiininteriorulvaselorsirezervoarelor,vaporiideetlenoxidse dilueazacuungazinertliberdeimpuritatica: aer acetilena sulf hidrogensulfurat amoniac bioxiddecarbon apa.Bioxiduldecarbondaoreactieacidacuapasiacidulcarbonicformattindesainitiezepolimerizareainceataa etilenoxidului.Polimerizareapoatefiacceleratainprezentametalelorceactioneazadreptcatalizator.Dreptgazinertsefoloseste ingeneralazot. Camaterialpentruconfectionarearezervoarelordeatilenoxidserecomandaotelinoxidabilsaualuminiu.Incazulin caresuntconfectionatedinotel,suprafatainterioaratrebuiesablataastfelincatsanucontinaoxizidefier.Sevafolosioizolatie necombustibila.Sevaevitaizolatiacumagneziu,intrucatacestacoboaratemperaturadeaprindereaetilenoxidului.

Rezervoarelesevorprevedeacuunsistemderacire,caresamentinatemperaturaetilenoxiduluilichidlaovaloaresub +15C,pentruaprevenipolimerizareaacestuia.Caagentfrigorificdirectnusevafolosiamoniacul.Caagentderacire intermediarserecomandasolutiadeetilenglicol. Rezervoareleseechipeazacusupapedesigurantaduble,iarconducteledeaerisiresescotinafarazoneilaodistanta desiguranta.Conductelesiarmaturilesetesteazalaopresiunedeminimum11at.Portiuniledeconductecuetilenoxidlichid intredouaventileseprevadcusupapedesiguranta.Peconducteledegoliresemonteazaventilemanevratedeladistanta.Nuse vafolosiincalzireapentruaacceleragolirea. Pentruungereaelementelorinmiscaredelapompesialteutilajesevorfolosilubrifiantifluorinati.Seinterzice folosirealubrifiantilorobisnuitidincauzaoxidariilorrapide,ceeacepoateconducelaincendiusiexplozie. Vaporizareaetilenoxiduluiesteunadinoperatiilecelemaipericuloase.Vaporizatoareletrebuieseparatedealte utilaje,rezervoaresaucladiri,cuunzidrezistentlaexploziesauamplasatelaminimum15mdistanta.Dacatrebuieamplasate introincaperesevorprevedeapanourideexplozieinsuprafatade0,18mpentrufiecaremetrucubdevolumdeventilatiein 3 parteadejosaincaperii,cuundebitde0,3m /mpardoseala. Vaporizatoareleseproiecteeazaastfelincatsacontinaunvolumminimdeetilenoxidsiosuprafatamaximade evaporare.Caagentdeincalziresefolosesteaburdejoasapresiune(sub1at.)saupreferabilapacalda.Dacaprocesulse folosesteetienoxidulpermite,sevaintroducedirectlaiesireadinvaporizatorungazinertpentruapreveniexploziainconducte sauutilaje.Lacrestereatemperaturiiinvaporizatorcumaimultde10Csauapresiuniicupeste10%pesteconditiilenormale agentuldeincalzireseintrerupeautomat. Vaporizareaetilenoxiduluiesteatatdepericuloasa,incatesterecomandabilsanusafacadacaetilenoxidulpoate fifolositinreactiiinstarelichida. Latransportulsidescarcareaetilenoxiduluidincontaineresuavagoanecisternaseiaumasurispecialefatade altegazelichefiate.Pentrugolireacontainerelorsefolosesteungazinert,deobiceiazot.Nuestepermisaincalzirealorpentrua acceleragolirea.Dupagolireacontinutuluidincontainerselasaopresiunepermanentadegazinertde2,5atla21Cla returnareaacestuialaproducator.Nuseadmiteintrareaaerului.Containereledeetilenoxidnusefolosescpentrualte produse.Loculdedepozitarealcontainerelorlarampesaudocuritrebuieconsideratcazonacupericoldeexploziecutoate masurilecedecurgdinaceasta(iluminat,incalzireetc.). Ladescarcareacisternelor,vagoanelesefraneaza,iarrotileseblocheaza.Conductadeaerisireacisterneisecupleazacu liniadegazinertpentruarealizaopresiunede2,5at.sinumaimarede4,5at.Dacaseutilizeazaopompa,sementineo presiunedegazinertinrezervordeminimum2,5at.pentruapastrafazadevaporidincistenainlimiteleneexplozive.Nuse admiteaerincisterna.Dupagolirecisternaselasacupresiunedegazinertpanalaloculdeincarcare. Cisternelepentruetilenoxidseconfectioneazadepreferintadinhotelinoxidabil.Eleseechipeazacuventilederetinere dedebitmaxim.Ladeschiderearapidaaventiluluidegolire,ventilulderetinereseinchidepanacandpresiuneadintrecisternasi rezervoruldedepozitareseegaleaza. Incendiiledeetilenoxidpotficontrolatecupulberiuscate,lichideceseevapora,bioxiddecarbon,spumespecialede tipulalcoolaersauapapulverizata.Spumaproteinicanusevafolosiintrucateamaidegrabaajutaincendiuldecatsal stinga.Pulberilestingatoaresuntmaieficacedecatmonobromtrifluormetanul,careinschimbestemaibundecatbioxidulde carbonsauapapulverizata.Apaactioneazacadiluantalprodusuluicombustibilcarearde. Incendiilemarideetilenoxidsuntgreudestins,cutoatecaetilenoxidulestesolubilinapa.Foculcontinuasaarda panaladiluareaetilenoxiduluilaminimum22partiapalaoparteetilenoxid.Chiardacaetienoxidulestestins,elsepoate reaprindesiexploda,intrucatetienoxidul,fiindungazlichefiat,continuasagenerezevaporiceformeazaamestecuriexplozivecu aerul.Intimpulincendiilorutilajeledinjursevorstropicuapapentruaprevenipreincalzirealor. Trebuieavutinvederecavaporiideetilenoxidsunttoxiciprininhalaresiiritantipentruochisimucoase. 3.Fabricareaacizilorgrasi Prinoxidareacuaeraparafineiincalzitela130140Cseobtinacizigrasisinteticiavandunnumardeatomidecarbonce variazadela1la30. AtatmateriileprimeparafinaproaspatasiparafinareciclatasaunesaponificabilulIsiIIcatsiproduselefiniteacizii grasisuntsubstanteorganicecombustibile(tabelul7). Tabelul7 Puncteledeinflamabilitateaunorsubstanteorganicecombustibile Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Substanta Parafina NesaponificabilI NesaponificabilII Acizicu59atomideC Acizicu518atomideC Acizicu1022atomideC Acizicupeste22atomideC Rezidiudedistilare Punctdeinflamabilitate[C] 162 108 103 185 196 225 243 300

Temperaturadeautoaprindereaparafineiestede400C,iaranesaponificabiluluiIsiIIsimaiscazuta.Prezentaacestor substanteininstalatieincantitatimariprezintapericoldeincendiu. Laoxidare,oeventualaambalareareactieiexotermesipierdereacontroluluiasupratemperaturiipoateconducela autoaprindereaparafinei.Ambalareareactieisepoatedatoraintreruperiicirculatieiapeiinserpentinelederacireale oxidatoarelorsauintroduceriiinmodnecontrolatauneicantitatimaridesamantadeperoxidcatalizatoralreactieide oxidare. Prinincalzireaoxidatoarelorlatemperaturiexcesivedatoritaaprinderiiparafinei,materialuldincareelesunt confectionateisipoatepierderezistenta,conducandladeformarealorsiimprastiereaprodusuluiaprins.Acestapoatepunein pericolnunumaizonaoxidatoarelorcisiinstalatiiledinapropiere.Chiardacanuarelocautoaprindereaparafinei,produsul fierbintedinoxidatorspumeazaputerniclaambalareareactiei,astfelincatelpoatedebordainafara,imprastiindusepe suprafetelemari.Aprinderealuidelaosursaoarecareesteaproapeinevitabila,avandinvederecaininstalatieselucreazacufoc deschislacuptoruldeeliminareanesaponificabiluluidinrestuldesapun. Inlaturareapericoleloramintitesefaceprincontrolulrigurosaltemperaturiisisupraveghereapermanentaa instalatiei.Incazulincarereactiaincepesaseambalezeseopresteimediatadmisiaaerului.Dacaaceastamasuranueste suficientaseintroduceunjetdeaburinparteasuperioaraareactoruluideoxidare. UnpericolpoatesimaimareilconstituiefazadeeliminarearestuluidenesaponificabilnesaponificabilIIcare reprezintaparafinanereactionatadinsolutiadesapundupatratarecuhidroxiddesodiusidecantare.Aceastaoperatiese realizeazaintruncuptortubularincareprodusuleste incalzitcufocdirectla300350C.Dincameradedetenta,sapunullipsit denesaponificabiltrececuajutorulunuisnectransportorinvasuldedizolvareaacizilorinapa. Vitezaderotatieasneculuitrebuiereglatainraportcudebituldealimentareacuptoruluicusolutiadesapunbrut,incat invasuldedetentasaexistepermanentunnivelsuficientdesapuninstaretopita,caresaasigureoinchiderehidraulicapentru vaporiidenesaponificabilII.Incazulincareacestivaporilatemperaturade360Cajunglagurasnecului,eiseaprindimediatin contactcuaerulatmosferic,temperaturalordeautoaprinderefiindmaicoborata. Inpractica,onesincronizareintrevitezesneculuisidebituldealimentarecusapunacuptoruluisepoateproduceca urmarea unordefectiunialepompeidealimentaresaualesnecului. PentruapreintampinaaprindereavaporilordenesaponificabilII,lagurasneculuiseinjecteazacontinuuocantitatede abur. Unpericolimportantdeincendiulaaceastafazaconstainintroducereaincuptorodatacusapunulbrutaunorcantitati denesaponificabilIsauparafinanereactionata.Inacestcaz,parafinaincalzitaincuptorlatemperaturiridicateajungecusapunul lagurasneculuisiincontactcuaerulseautoaprinde.Incendiulfiindalimentatincontinuarecuparafinafierbintepoatelua proportiimariavandinvederecavasuldedozareaaciziloresteamplasatinhala. IntroducereanesaponificabililuiIincuptorsepoatedatoriuneiseparariinsuficienteladecantareasapunuluidupa tratareacuhidroxiddesodiu.Pentruapreintampinaunasemeneapericolnusevatrimitesapunulincuptor,faraaluaprobein vedereadeterminariicontinutuluideparafina. Unaltlocsusceptibillaaprinderiestepunctuldeimbinaredintresnecultransportorsivasuldedetentadininteriorul cuptorului.Aceastaimbinareserealizeazaprinflanse,folosindgarniturideazbestcaretrebuiesarezistelatemperaturidecirca 660Cdincuptor.Neschimbareagarnituriilaintervaleregulatesaurupereaaccidentalaaacesteiapoateconducelascurgerea topituriidesapuninspatiulcuptoruluisiaprindereaei.Pentruainlaturaacestpericol,pecuptorlaunanumitnivelindreptul imbinariisemonteazaoguradeobservatieprincareoperatoruldeserviciupoatesupravegheainpermanentaacestpunct. Ladistilareaacizilorgrasipericoluldeincendiusiexplozieestelegatdeprezentaviduluilacaresefacedistilarea(32 mmHg).Incazulunorneetanseitatialeaparaturii,aerulpatrundeininteriordandnasterelaamestecuriexplozive,cesepot aprindedelaosursa.Oexplozieincoloanapoateconduceladistrugereaintregiiinstalatii. 4.Fabricareaalcooluluietilicsintetic Alcooluletilicsinteticseobtineprinreactiadirectadintreetilenasiapa(hidratare)inprezentaaciduluifosforicdrept catalizatorlapresiuneade80at.sicirca300C. Fabricatiaalcooluluietilicnuestelipsitadepericoledeincendiu,avandinvederecaselucreazacusubstante inflamabilelapresiunisitemperaturiridicate,carefavorizeazaformareadeamestecuriexplozive.Laaceastaseadauga corozivitateaaciduluifosforic,careatacametalelecreaindsursedeneetanseitati. Proprietatileetileneilegatedepericoluldeincendiusiexploziveaufostaratatelacap.IVB2.Reactiadehidratarea etilenei,avandloccuconversuemica,omarepartedinetilenaserecirculainapoilacompresie.Etilenaareoconcentratiede98% sicontinecantitatimicidemetan,etan,propan,etersiacetaldehida,caremarescpericoluldeaprindere. Alcooluletilicesteunlichidusorinflamabil.Vaporiiformeazacuaerulamestecuriexploziveinlimitele3,318,9% vol.Temperaturadeinflamabilitateeste13C,iarlaautoaprindere520C.Fiindmaigreidecataerul,vaporiiseacumuleazain partilejoase.Prininhalareproducstaredebetie,iritareaochilorsiacailorrespiratorii. Eteruletilicsiacetaldehidacareseobtincaprodusesecundaresuntlichidevolatileusorinflamabile.Temperaturade inflamabilitate 20Cpentruetersi38Cpentruacetaldehida.Prezentaacestorsubstanteinalcoolulbrutcoboaratemperatura deinflamabilitateaacestuia. Incadrulprocesuluidehidratare,larecirculareaetileneiopartedingazesepurjeaza,pentruaevitaacumularea produselornedorite.Aceastapurjacarecontine8090%etilena,restulfiindetan,propan,eteretilicsialcool(panala3%)poate formacuaerulamestecuriexplozive.Nuseadmiteevacuareaeiinatmosfera,ciarderealafacla.

Lapresiunisitemperaturiridicateetilenapolimerizeaza.Aceastapoateavealocinreactoruldehidratareincazulin careseintrerupealimentareacuapademineralizata,recirculareagazuluidereciclu(careareroldepreluareacalduriidereactie) saualimentareacuapaderacirelacompresoare.Polimerizareaestefavorizatadeprezentaunorcantitatimicideimpuritaticare auroluldecatalizatori. Pentruprevenireaincendiilor,inprimulrandinaintedepornire,intregasesuflacuazot.Purjareadureazaatatatimp,pana candoprobadegazindicaoconcetratiedeoxigensub1%.Instalatiatrebuiesadispunadeuncompresordeazotdeinalta presiunepentrupornirisiopriri.Elsefolosestesipentrumentinereapresiuniiinsistemuldeinaltapresiune,laintreruperede scurtadurataaalimentariideetilena. Insectiadehidratarepentruaevitapolimerizareaetilenei,careodatainitiatapoateducelacrestereaexcesivaa temperaturii,sevasupravegheaalimentareacuapademineralizata,prevazandusesemnalizareincazdescadereadebituluisub limitaadmisa.Pompeledeapademineralizatavorfidublate.Deasemeneasevaregladebituldegazreciclusisevasupraveghea temperaturaapeideracirelaturbocompresoareledeinaltapresiune. Pentruizolareareactoruluidesistemuldereciclareincazdeavariesidestindereagazuluiinconductedefaclase prevadventilecucomandadincameradecontrol.Destindereagazuluiincazdeavariesevafacecucirca8at/min. Gazelerezidualeseconstituiepurjacontinuadinsistemuldeinaltapresiune,catsigazeledejoasapresiunedela distilareaalcooluluibrutsedirijeazasprefacla.Nusepujeazainatmosferadecatgazelecucontinutdeetilenasub23%. Concentratiaetileneiingazulderecicluseregleazaastfelincatraportulmolarapademineralizata/etilenasafiein limitele0,60,7.Temperaturagazuluirecirculatnutrebuiesadepaseasca50C.Inacestscopseprevadinregistratoarede temperaturalaiesireadinracitoruldegazreciclu. Lacuptoruldepreincalzirepana300Caamesteculuigazosinaintedereactie,undepericolprincipalconstain spargereauneitevisiiesireagazelorinzonacuptorului,sevaverificaetanseitateaserpentinei. Insectiadedistilareaalcooluluibrut,pentruaevitapatrundereaaeruluiincazuluneidepresiuniinsistem,seva introduceazot.Intrareaaeruluipoateducelaformareadeamestecuriexplozivecuvaporideeter,acetaldehiasialcool. Toatesupapeledesigurantadininstalatieseleagainfacla.Pentrustingereaunorinceputurideincendiiinsectiade hidrataresefolosestebioxiduldecarbonsaupulbereastingatoare.Nuseutilizeazatetracloruradecarbon,intrucataceasta reactioneazaviolentcuetilenainprezentaunorurmedeperoxiziorganici. Ladistilareaalcooluibrutpentrustingeresefolosestezapadacarbonicasipulberistingatoare. 5.Fabricareaacrilonitrilului Dintreprocedeeledeobtinereaacrilonitrilului,celcaresebazeazapeoxidareacuaerpropileneiinprezenta amoniacului(amonooxidare)estecelmairaspandit. Materiileprimefolositeinacestprocedeusuntsubstantepericuloase.Astfel,propilenaesteungazlichefiat inflamabilcarelatemperaturaobisnuita(20C)areopresiunedevaporide10at.Vaporiiformeazacuaerulamestecuri exploziveinlimitele210,3%vol.Temperaturadeautoaprindereeste445C.Vaporiifiindmaigreidecataerulseacumuleazala nivelulsolului,raspandindusepedistantemari.Inacestmodaprindereasepoateproducechiardelaosursaindepartataincazul incarescapariledegazsuntmasive.Detectareavaporilordepropilenasefacegreu,fiindfaraculoaresimiros. Amoniacullarandulsauesteungazlichefiatcarelatemperaturade25,7Carepresiuneade10at.Vaporiisai formeazacuaerulamestecuriexplozive. Produseleobtinuteprezintadeasemeneapericoldeincendiu,datoritagraduluiridicatde inflamabilitate.Astfel,acrilonitriulesteunlichidusorinflamabilsifoartetoxic,facandpartedinfamiliacianurilor.Fierbela 78,5C,iarvaporiisaiformeazacuaerulamestecuriexploziveinlimitele317%volum,careseinflameazala1Csise autoaprindela480C. Acetonitrilulsiacidulcianhidriccerezultacaprodussecundarsuntdeasemenealichideinflamabile.Inplus,aceste subtstantesuntdeosebitdetoxice. Oxidareapropileneicuaerinprezentaamoniaculuiareloclatemperaturade450Csipresiuneade1,52at.cu catalizatorinpatfluidizat.Intrucatreactiaestedeosebitdeexoterma,reactoareleseracesccuapacarecirculainserpentine generandabur. Existaposibilitateacadeasuprastratuluidecatalizatorsaaibalocreactiideoxidareavansata(reactiidearderea propilenei)carepotfiidentificateprintrocrestererapidaatemperaturiiinparteasuperioaraareactoruluicucirca50 80C/min.Reactiiledeoxidarepotapareatuncicandcatalizatorulesteuzatsaucandraportulamoniac/propilenaesteprea scazut. Pentruaoprireactiadeardereapropileneiinreactor,carepoateconduceladistrugereapartilorinternealerectorului,in injecteazaaburinparteasuperioaraaacestuia. Unaltpericolinaceastafazadefabricatieconstainaprindereaacrilonitriluluiatuncicandcontinutuldeoxigenin gazeledereactiecrestepanala56%volum.Siaceastareactienedoritaseproduceinfazadiluatadedeaspurastratului catalizator. Aprindereaacrilonitrilului,careconducelaaceleasiefectecasireactiadeoxidareavansata,poatefievitataprin mentinereaoxigenuluiingazeledereactieinlimitele1,53,0%vol.Inacestscop,opartemicadingazeledereactiesetrec printrunanalizorcontinuudeoxigen.Pentruamentineconcentratianormaladeoxigeningazeledereactie,raportul aer/propilenatrebuiesafiede10/lvolum.Initial,candcatalizatorulesteproaspatacestraportpoatefimaritde12/1.Pemasurace acestaisipierdeactivitatea,cantitateadeaertrebuiemicsorata.

Incazulincareseintrerupealimentareacuaer,datoritacaderiicompresorului,estenecesaraopriinstalatia,intrucatin lipsadeaerpropilenasiamoniaculcontinuindsacirculedezativeazacatalizatorulsireactorulseumplecuamoniacsipropilena nereactionate.Larestabilireaalimentariicuaerpoateavealocoreactiedeoxidarenecontrolata,cucrestereaexcesivaa temperaturii.Aufostcazuricandcalduradezvoltataatopitcatalizatorulproducandodeformareametaluluidincaree confectionatreactorul. Laintrerupereaalimentariicupropilenasauamoniacsepoatementinereactorulinfunctiune,dacaoprireaestede scurtadurata,darnumaiculuareaunormasuricorespunzatoaresianume:micsorareadebituluideaersisupravegherea temperaturii.Incazulincaretemperaturacreste,ceeaceindicaprezentaunorreactiideardere,seinjecteazaabur. Instalatiatrebuieopritasiincazulintreruperiialimentariicuapaderacireinserpentinelereactorului. Gazeledereactielaiesireadinreactor,nuvorfiracitelatemperaturasub230C,pentruaprevenicondensarea substantelororganicesiinfundarearacitoarelor,intrucatacestaconducelacrestereapresiuniisilapericolulscapariigazelorin atmosfera.Inplus,crestereapresiuniiinreactorarecaefectmicsorareaconversieinactilonitrilsiintensificareareactiilorde ardere,concomitentcucrestereaexcesivaatemperaturii. Lafazaderecuperareaacrilonitriluluibrutunpericolimportantilconstituieaparitia neetanseitatilor.Scaparilordegazesauscurgeridesolutiibogateinacidcianhidric,acrilonitrilulsiacetonitrilul,prezintape langapericolulformariiamestecurilorexplozivesiunpericoldeosebitdetoxicitate.Scaparilepotfifavorizatedecoroziuni provocatedeacidulsulfuricceseadaugaincoloanadeabsorbtiepentruneutralizareaamoniaculuinereactionat.Deaceeain conductadeiesiredincoloanaseadaugainhibitoridecoroziune. Gazeledereactieneabsorbiteincoloanadeabsortiecontin:oxiddecarbon,bioxiddecarbon,oxigen,azotsi hidrocarburi.Eletrebuiedirijatelauncosdedispersiepentruanuproduceinzonainstalatieiconcentratiipericuloase.Inaltimea cosuluitrebuiesafiesuficientdemarepentruaasiguraodispersiebuna. Gazelenecondensatedeladecantorulcoloaneiderecuperareaacrilonitriluluisiseparatorulcoloaneideacetonitril ,constituieinspecialdinvaporiideacidchianhidricsiacrilonitriltrebuiedirijatesprefacla.Pentruaimpiedicaformarea polimerilordeacidcianhidricsiacrilonitril,inconductadevaporiacoloaneiderecuperareseinjecteazainhibitoride polimerizare(hidrochinona).Depunereapolimerilorconducelainfundareacoloaneiintimpsicrestereapresiuniiin coloana.Trebuieavutinvederecaacestipolimeriinferiori,carepotajungelaconsistentaridicatasuntinflamabilisiexplozivi. Insectiadepurificareaacrilonitrilului,acetonitriluluisiaciduluicianhidricbrutprindistilare,undeacestesubstantese gasescinconcentratiiridicate,pericolulformariiamestecurilorexploziveestemairidicat.Toateaerisiriledelacoloane,vase ,decantoare,separatoarecarecontinprodusenecondensabile(vaporiideacidcianhidric,acrilonitrilululuietc.)vorficondusela facla.Acidulcianhidricgazoscerezultalapurificareaacrilonitriluluisetrimitelainstalatiadeardere.Incazulincareacestanu esteinfunctiunesedirijeazaautomatlafacla. Formareapolimerilorreprezintaunuldincelemaiimportantepericoleinaceastasectie.Polimeriiformatiducla infundareaconductelor,inspeciallacurbesiramificatii,ceeaceprovoacacrestereapresiuniipesteceaderegim.Pentrua impiedicaformareaporimerilordeacidcianhidric,inconductadevaporideacidcianhidricseinjecteazabioxiddesulfce actioneazacainhibitordepolimerizare.Deasemenea,pentruaprevenipolimerizareainfazalichidaaaciduluicianhidricin conducta,seadaugacantitatimicideacidacetic.Polimerizareaaciduluicianhidricincoloanadepurificareaacestuiaseprevine prininjectiedeinhibitori(deobiceihidrochinona)incondensatorulcoloaneideuscare,incoloanaderectificarefinala ,condensatorulderedistilareetc.). Asigurareaetanseitatiiinsectiadepurificareestedeosebitdeimportanta,atatdinpunctdevederealpericoluluide incendiu,catmaiales,dincelaltoxicitatii.Desiinstalatiaseamplaseazaderegulainaerliber,totusipotaparefrecvent 3 concentratiipericuloase.Pentruacidcianhidricconcentratiamaximaadmisaestede10mg/m aer. Rezervoareledeacrilonitrilsementinsubpernadeazotinvedereaevitariipatrunderiiaerului.Pentrutransvazarea acrilonitriluluinusevorfolosifurtunedecauciucnatural.Acrilonitrilulrecepoatefitransvazatcufurtunedinneopren,iarcel caldnumaiprintevimetalice. 6.Fabricareastirenului Procesuldefabricareastirenuluiconstaindehidrogenareacataliticaaetilbenzenuluiinfazadevaporiinreactoarecu patfixdecatalizatorinprezentaaburuluisupraincalzit,laotemperaturade580620C. Incursulprocesuluisefolosescsaurezultasubstantelichide,vaporisigazecutemperaturideinflamabilitate scazute,carepotformacuaerulamestecuriexplozive.Uneledinacestesubstantegazoasesuntmaiusoaredecataerul,astfel incatsedisperseazacuusurintainatmosfera(hidrogen,metan).Vaporiialtorsubstantesuntmaigreudecataerul(benzen,toluen, etilbenzen,stiren)siseacumuleazalanivelulsoluluiformandpernedegaz.Pericolulimportantconstainfaptulcamajoritatea substantelorexistenteininstalatieaupuncte deautoaprindereintre450si570C,adicasubtemperaturalacarearelocreactia.In cazdescaparidevaporisigazedinreactordegazepotavealocautoaprinderi. Prezentahidrogenuluiingazeledereactieaccentueazapericoluldatoritausurinteicucareacesteadifuzeazaprincele maimicineetanseitatialeaparaturiisiconductelor.Existentacuptoruluidesupraincalzireaaburuluicufocdeschisconstituieo sursapermanentadeaprindereaunorscapariaccidentaledegazesivapori. Pentrumicsorareapericoluluideformareaamestecurilorexplozive,instalatiaseamplaseazainaerliber.Datfiindcase lucreazacutemperaturiridicate,oatentiedeosebitafiindadataintretineriiizolatieitermice,intrucatsuprafetelefierbintiramse descoperitepotconducelaaprindereaunoreventualescaparidegaze.Dupademontareapentrureviziiaunorutilajesau conducte,izolatiatermicasevarefaceinformaintiala.

Materialeledincareseconfectioneazareactoruldehidrogenaresiinstalatiileaferentetrebuie sacorespundaconditiilor detemperatura.Trebuieavutinvederecaintimpuloperatiilorderegenerareacatalizatorului,prinardereacocsuluidepus ,temperaturapoateatinge750800C.Inacestscopsefolosescotelurispecialerezistentelatemperaturiinalte(sicromal)si garnituridinazbestsaumetalice. Pentruevitareascapariiinatmosferaavaporilorinflamabili,vasecolectoaresirezervoaredeetilbenzen,stiren,toluen ,benzensiamestecurisetinsubpernadegazinert.Pompeledetransvazareaacestorsubstanteinflamabileseprevadcuetansari corespunzatoare. C.Procesedehidrogenare. Senumescprocesedehidrogenareacelereactiiincareseintroducehidrogeninmoleculasubstantelor. Celemaiimportanteaplicatiialeacestuiprocesinindustriesunt: hidrogenareacarbunilorinscopulfabricarii benzineisintetice obtinereaalcooluluimetilicprinhidrogenareaoxiduluidecarbon hidrogenareagrasimilorlichidein grasimisolide fabricareaalocooluluifurfilicdinfurfurol reducereanitobenzenuluilaanilinaetc.Peaceastacalesepot obtinedeasemenea,carburantipentrumotoare,dinpacurasireziduuripetroliere (hidrocracare). Reactiiledehidrogenaresuntexotermedegajandcantitatiinsemnatedecaldura.Astfel,incazulhidrogenariicarbunilor calduradereactieestedecirca50kcal/mol. Pericoluldeincendiusiexplozieinproceseledehidrogenareestelegatdefolosireahidrogenuluideconditiilede temperaturasipresiuneincaredecurgeprocesul,precumsideutilizareacatalizatorilor. Proceseledehidrogenarepotdecurgeinfazagazoasalichidasaumixta.Infazagazoasarealizanduseraporturimari intrehidrogensimateriaprimaorganica,pericoluldeexplozieestemairidicatdecatincazulhidrogenariiinfazalichida,cand acestraportestelimitatdesolubilitateahidrogenuluiinsubstantaorganica. Hidrogenareacarbunilorsefaceindouatrepte:inprimatreaptasehidrogeneazainfazalichidaopastaformatadin prafdecarbunesiuleiobtinutinhidrogenarileprecedente,iarintreaptaadouasehidrogeneazauleiulmediuobtinut(cedistila intre200si400C)infazadevapori. Reactiiledehidrogenaresuntfavorizatedepresiuniridicateintrucatcrestereapresiuniimaresteconcentratia hidrogenuluisidecivitezadereactie. Inceeaceprivestetemperaturadehidrogenare,aceastavariazacunaturacatalizatoruluisiasubstanteicese hidrogeneaza.Utilizanddreptcatalizatorimetalenobile(platina,paladiu)sepoatelucralatemperaturimaiscazute(100150C) inschimbcucelelaltemetalesauoxizimetalici(crom,oxiddecrom,oxiddezincetc.)trebuiesaselucrezelatemperaturi cuprinseintre250 si450C.Aceastamaresteconsiderabilpericoluldeincendiuintrucattemperaturadelucrudepaseste temperaturadeautoaprindereasubstanteiorganicesupusehidrogenarii. Utilizareametalelordreptcatalizatoriinproceseledehidrogenaresedatorestefaptuluicaeleadsorbpesuprafatalor cantitatiinsemnatedehidrogen(maialescandsuntsubformadepulberisilatemperaturiridicate).Hidrogenuladsorbitse disociazainatomi,ceeacefacesafiedeosebitdereactiv.Preparareacatalizatorilordehidrogenareprezintapericoldeincendiu. Catalizatoriimetalicisepreparaprinreducereaoxizilorrespectivicuhidrogenlatemperaturispecificefiecaruioxid (oxiduldenichella350C,oxiduldecarbonla400C,iaroxiduldecromlapeste500C).Acesticatalizatoriobtinutiprin tratareacuhidrogenaoxizilorauinsusiripiroforice,aprinzanduseinaerchiarlatemperaturiobisnuite.Inspecialcatalizatorul nichelRaneypreparatprintratareaunuialiajnichelaluminiucuosolutiedehidroxiddesodiuestedeosebitdeactivinstare redusa,datoritaaspectuluisaubuteros.Incontactcuaerulseaprindesiardecuoflacaraalbastruie.Ardereacontinuapanala completaepuizareasubstantei,ramanandocenusacereprezintasuportulpecareafostdepuscatalizatorul(carbune,kiselgur etc.). Inprocesuldehidrogenareagrasimilorestefolositdreptcatalizatorformiatuldenichel.Obtinereaacestuianuesteo operatiepericuloasa.Inschimbdescompunerealuiinretortela200Cinmediudeuleisisubalimentareacontinuadehidrogen prezintaunpericolmaredeincendiu.Ladescarcareacatalizatoruluidinretortaesteposibilaformareadeamestecuriexplozive datoritapatrunderiiaerului.Camasurapreventivaseimpunecaretortelesasesuflecuazotsaubioxiddecarboninaintede descarcaresilainceperealucrului. Preparareacatalizatoruluicuprunichelestemaiputinpericuloasaintrucatdescompunereacarbonatilordecupruside nichelseexecutachiarinautoclaveledehidrogenare.Seeliminaastfelreactoareleincalzitedeobiceicufocdirect.Inschimb actiuneacorozivaaacestorcatalizatoriestemaiintensa. Proceseledehidrogenareprezintapericolmaialesdatoritafolosiriihidrogenului.Secunoastecahidrogenulformeaza cuaerulamestecuriexploziveinlimitelargi(474,2%vol.).Lapresiunileridicatelacarelocproceseledehidrogenarelimita inferioaradeexploziesedeplaseazacatrevalorisimaiscazute. Datoritavitezeimaridedifuziuneahidrogenului,inincaperileincareselucreazacuhidrogenexistaunpericol permanentdeformareaamestecurilorexplozive.Inscopulpreveniriiexploziilorinstalatiiledehidrogenareamplaseazade regulainaerliber.Pentrualimitaefecteleuneieventualeexplozii,avandinvederecaselucreazalapresiuniridicate,reactoarele dehidrogenareseamplaseazaintreziduridebeton,cuolaturacompletdeschisa,pentrudirijareaexploziei. Incazulhidrogenariigrasimilor,sectiiledeautoclaveseamplaseazaintrocladireseparataderestulsectiilor.Cladirea 3 trebuiesaaibaunsingurnivelsiacoperisusorsausuprafatamaredeferestre(minimum0,50mlafiecarem volum).Seprevad deflectoaredeacoperisastfelincatsanuexisteposibilitateaformariipungilordegaz.Instalatiileelectricevorfiinexecutie antiexploziva. Aparaturadehidrogenaretrebuiesafieetansa.Tinandseamacahidrogenuldifuzeazaprinporiigarniturilormoi,sevor folosigarniturimetalicedetiplentila.Verificareaetanseitatiiaparaturiiprinprobadepresiunecuaercomprimatnueste

suficienta.Aufostcazuricand,laprobadeaeretanseitateaafostasigurata,laumplereainstalatieicuhidrogensauconstat scaparichiarlapresiuneaatmosferica.Deaceeaetanseitateasevaverificaprinrealizareapresiuniidehidrogen. Pentruaevitaformareadeamestecuriexploziveinaintedeintroducereahidrogenuluiintreagaaparatura,inclusiv conductele,sesuflacuazotsaubioxiddecarbonpanalaindepartareacompletaaaerului.Indepartareaaeruluidinsistemse poatefacesiprinvidareainstalatieisiapoisuflareacuazot.Tinandseamacaregenerareacatalizatoruluipentruardereacocsului depussefacecuaerincalzitla500Coperatiadeindepartareaaeruluitrebuiefacutadupafiecareoperatiederegenerare. Reactiadehidrogenarefiindexotermaseimpuneosupravegherestrictaatemperaturiidereactie.Cresterea temperaturiipoateduceladescompunereasubstanteiorganicesupusahidrogenarii,cuformareaunorprodusesecundareacaror temperaturadeinflamabilitateesteinferioaraceleiamaterieiprime.Astfel,incazulhidrogenariiuleiurilor,aceleprodusede descompuneresepotformalatemperaturidepeste250C,provocandincendiiladescarcareagrasimilordinautoclava. Mentinereatemperaturiisublimitapericuloasaserealizeazaprinreglareacantitatiidehidrogenintrodusa.Incazul hidrogenariifractieietanetilenapentruindepartareaacetilenei,reglareatemperaturiisefaceprinintroducereainreactora gazelorrecirculatereciinaintedereincalzire.Ingeneral,oreglarebunaatemperaturiidereactieserealizeazaprinactionarea concomitentaasupradebituluidehidrogensiasupraagentuluideracire. Exploziialeamestecurilordehidrogensiaerpotavealocsiincompresoareledehidrogencealimenteazainstalatiain cazulcandseaspiraaerdininterior.Deaceeapeparteadeaspiratieacompresoarelordehidrogentrebuieasiguratapermanento suprapresiune.Unregulatordepresiuneopresteautomatcompresorul,declansandunsistemdealarmacandpresiuneascadesub oanumitalimita. Celemaifrecventeaprinderiinproceseledehidrogenareaulocladescarcareacatalizatoruluidinreactor.Dupa cumsaaratat,catalizatoriimetaliciinstareredusaseaprindincontactcuaerul.Deaceea,inaintededescarcare,catalizatorul trebuieoxidat,intrucatinaceastastareelnumaiposedaproprietatipiroforice.Oxidareasefaceprinintroducereapestemasade catalizatoraunuicurentdeabursiapoideaer.Catalizatoruluzattrebuieindepartatdinsectie. Pentrustingereaincendiilorsiinspecialpentruoracirepreventiva,pecircumferintareactoarelorde hidrogenaresemonteazalacatevaniveledispozitivespecialedepulverizarecuapaactionatedeladistanta.Conformunor datedeliteraturaprivindreactoarecefunctioneazainconditiiasemanatoare,intensitateadestropiretrebuiesafiede0,20,3 l/ms.Presiuneaminimalacapeteledestropirevafideminimum2atpentruaasiguraobunapulverizare. Sistemuldeinundarecubioxiddecarbonnudarezultatesatisafacatoaredecatatuncicandselucreazainspatii inchise,cumestecazulhidrogenariiuleiurilor.Camijlocdestingerepentruincendiuldemiciproportiise poatefolosisiaburul. D.Procesedehidroformilare Proceseledehidroformilaresausintezeoxoconstauinaditiaoxiduluidecarbonsiahidrogenuluilaolefinecu formaredealdehidecuunatomdecarboninmoleculamaimultdecatolefinarespectiva.Infazaa2aaldehidelesunt hidrogenatelaalcooliirespectivi. Proceseledehidroformilareprezintaunpericolinsemnatdeincendiusiexplozieatatdatoritasubstantelor folosite,catsiconditiilorincarearelocreactia. Amesteculdeoxiddecarbonsihidrogenestecunoscutsubdenumireadegazdesintezasiseobtineprinreformarea metanuluicuvaporideapapecatalizatori,incuptoarespeciale.Atathidrogenulcatsioxiduldecarbonsuntgazeusor inflamabile.Proprietatilefizicealehidrogenuluilegatedepericoluldeaprindereaufostaratatelacap.IV1.Suntderemarcat limitelelargideexploziealehidrogenuluicuaerul(4,174,5%volum),dincarecauzascapariledehidrogensuntdeosebitde periculoase.Pedealtavitezamarededifuziunea hidrogenuluicontribuielascurgereaacestuiaprinneetansitati. Oxiduldecarbonformeazadeasemeneaamestecuriexploziveinlimitelargi(12,574%vol.Mm).Densitateafoarte apropiatadeceaaaerului(0,967)facecaamesteculsaserealizezecuusurinta.Temperaturadeautoaprindereestede610C. Pentruamariraportuloxiddecarbon/hidrogenlareformareametanului,inuneleinstalatiiseadaugabioxiddecarbon ingazeleceintraincuptoruldereformare.Ladiluareaapeicubioxiddecarbonaamesteculuioxiddecarbonaeracestaramane explozivpanalaoconcentratieaoxiduluide9,8%volum.Inplusoxiduldecarbonesteungazdeextremdetoxic. Procesuldehidroformilareserealizeazainconditiiextremdesevere(temperaturipanala200Csipresiunede250300 at)inprezentaunuicatalizator(tetracarbonildecarbon)cuunraportoxiddecarbon/hidrogendeaproximativ1/1.Etansarea reactoruluiinacesteconditiinuesteoproblemausoara.Presiunearidicatamarestesensibilpericoluldeincendiusiexplozie. Reactiadehidroformilareesteputernicexoterma.Calduradereactiesepreiaprinracirecuapasigeneratoarede abut.Incazulintreruperiiapeideracire,temperaturainreactorpoateatingevalorimari,presiuneacrescandinmod corespunzator.Deaceea,laintrerupereaapeideracireseopresteautomatalimentareacureactanti.Pentruaprotejareactorul contrauneiexplozii,aceastaesteprevazutcusupapedesiguranta,legatelafacla. Inscopulevitariineetanseitatilorlareactorsiutilajeleanexe,seefectueazaprobedepresiuneoridecateoriaavutloco interventie(curatireaslamuluidecatalizator,reviziiperiodice,reparatiietc.). Materialuldeconstructiealreactoruluitrebuiesafierezistentlaactiuneaoxiduluidecarboninconditiiledereactie.Se folosescotelurialiatecu3%cromsi0,5%molibdensauoteluriobisnuitecaptusitecuunstratdeotelaliatcu18%cromsi8% nichel.Eventualelereparatiilareactorsevorfacefolosindmaterialeledeaceeasicalitatecasiceldincareafostconfectionat reactorul. Pentruaevitaacumulareapericuloasadegazeinflamabileinatmosfera,instalatiileseamplaseazainaer liber.Datoritapericoluluipecarelprezintareactoruldehidroformilaresireactoareledehidrogenareaaldehideilaalcool,care functioneazalapresiuniridicate,acesteutilajeseamplaseazaderegulaintreziduridebetoncuinaltimeadecirca12mavando laturadeschisa,astfelincatoeventualaexploziesanuducaladistrugereaintregiiinstalatii.

Halacompresoarelordemetan,gazdesintezasioxiddecarbonserealizeazacaoconstructiepartialdeschisa(lapartea inferioaracujaluzelepermanentdeschise)sicudeflectoareinacoperis.Ingrinziledesustinereaacoperisuluisiinnervurile chesoanelorsepracticagauriastfelincatsaseeviteformareadepungidehidrogenimediatsubacoperis,intredoua deflectoare.Compresoareledehidrogenrecirculatsepreferaaseamplasainaerliber. Toatevaselesiseparatoareleincareseseparagazelerezidualeseleagainmodobligatoriulasistemuldefacla. Pentrustingereaincendiilorlareactorseprevadtunurideapasiinstalatiimobilecuspuma. E.Procesedeclorurare 1.Generalitati Reactiiledeclorurarepotavealocinfazagazoasasauinfazalichida.Caagentdecloruraresefolosesteingeneral clor,darsepotfolosisicompusicloruraticaacidclorhidricsauacidhipocloros. Ingeneral,reactiiledecloruraresuntexotermedegajandcantitatiinsemnatedecaldura(2327kcal/mol).Aditiaclorului laetilenaareloccuodegajaredecaldurade42kcal/mol.Eliminareacalduriidinmediuldereactieesteoproblema esentiala,intrucatprinacumulareacalduriisepoateajungelaincendiusiexplozie. Incazulreactiilordeclorurareinfazagazoasa,controlultemperaturiiestemaigreuderealizatdincauzadificultatilor derepartitiesieliminareacalduriidereactie.Deaceea,candselucreazainfazagazoasapreluarecalduriidereactieserealizeaza folosindcadiluantgazoscumarfi:aburul,azotulsauacidulclorhidric.Alteoriselucreazacuundizolvantlichidinertdinpunct devederechimicca:tetracloruradecarbon,cloroform,dicloretanetc.Astfel,clorurareadirectaaacetileneinefiindposibiladin cauzapericoluluideexplozie(cuacetilenaclorulformeazaamestecuriceexplodeazasubactiunealuminii)reactiaserealizeaza prinbarbotareaacetileneisiacloruluiintrundizolvantlichidcumestetetracloretanul,careestecontinuurecirculat. Clorurareainfazalichidapermiteuncontrolmairigurosalreactieisiprezintacaatareunpericolmairedusde explozie.Inschimb,lucrandusecucantitatimaridelichideorganiceinflamabile,eventualeleexploziidatoritepatrunderiiaerului pesteprodusulincalzitsuntinsotitedeincendii. Reactiiledeclorurareauloclatemperaturicuprinseintre40si500C.Ingeneral,infazadevaporiselucreazala temperaturiridicate.Astfel,clorurareabenzenuluiinfazadevaporiserealizeazala400C,pecandinfazalichidareactiaareloc la40Cinprezentadecatalizatori(fiersaualuminiu).Incazulreactiilorinfazagazoasa,prinacumulareacalduriidereactie,se poateatingeusortemperaturadeautoaprindereasubstanteiorganicesupuseclorurarii(580Cpentrubenzen). Pentruscadereatemperaturiidecloruraresefolosesteclorurareachimicasauactiuneacatalizatorilor.Catalizatoriicei maiintrebunitatisuntcloruraferica(FeCl3),cloruradecupru(CuCl2),carbunele,fierul. Procedeelefotochimiceseaplicainfazagazoasa,catsiinfazalichida.Dreptsursaluminoasasefolosesclampide 1 mercurcuradiatiidelungimideundade3000si5000A ).Substantaorganicasupusaclorurariicirculaprintevidesticlapirex saucuart,dispuseinjurulsurseiluminoase.Clorurareafotochimicaprezintaavantajuluneiinitierirapidefaraafinecesara preincalzireasubstanteiorganiceorganice.Inoricedefectiunepoateconstituiosursadeaprindereasubstanteiorganice. Dinpunctdevederechimicreactiiledeclorurareseimpartindouacategorii:deaditiesisubstitutie.Incazulreactiilor declorurareprinsubstitutie,caprodussecundarseformeazaacidulclorhidric,extremdecorosiv.Dinaceastacauzaasigurarea etanseitatiiaparaturiiesteoproblemafoartegreamaialescandselucreazalatemperaturiinalte.Oriinmultecazuripericolulde incendiusiexplozieestelegatdeneetanseitatileaparaturii,caurmareacoroziuniichimice.Patrundereaaeruluiprincreareaunui vacuumininteriorulreactoruluisauscurgeriidevaporidesubstanteorganice,permiteformareadeamestecuriexplozive. Foartemulticonsideracaprodusiiclorurarinusuntinflamabili.Acestpunctdevedereestecutotulgresitsi periculos.Esteadevaratcaintroducereaatomuluideclorinmoleculasubstanteiorganiceareunefectignifug,ceeacefaceca produsulcloruratsadevinamaiputininflamabildecatsubstantaorganicasupusaclorurarii.Astfel,benzenularetemperaturade inflamabilitate 15C,intimpceprodusulclorurat,clorbenzenul,28,5C. Omarepartedinprodusiicloruratisuntsubstanteinflamabile.Astfel,cloruradevinilesteungazcareformeazacuaerul amestecuriexploziveinlimitele422%volum,cloruradeetilinlimitele7,555%volum. Unmarepericoldeincendiuilconstituieoperatiadedistilareasolutiilorclorurateinscopulindepartarii substantelororganicesauproduselordeclorurareincompleta.Astfel,ladistilareafractieiuleioase,obtinutelaclorurarea alcoolului,seseparaalcoolnereactionatsiprodusicloruratiinferioricarepotformacuaerulamestecuriexplozive.Deasemenea lacondensareacloruluicuclorbenzenulpentruobtinereaDTTuluiunpericolimportantilconstituieoperatiadedistilarea solutieiclorbenzenicepentruindepartareaclorbenzenuluinereactionat. Inscopulpreveniriiincendiilorsiexploziilorlaproceseledeclorurareinfazagazoasaseimpunoseriede masuri.Inprimulrandpentrueliminareacalduriidereactieseaplicadiluareaamestecurilordereactie,folosindunexecesmare declor.Astfel,inprocesuldeclorurareametanuluipentruobtinereatetracloruriidecarbonsefolosesteunraportclor/metande 8/l,involume.Inprimafazala500Cexcesuldeclorserverstecadiluant,iarinadouafaza,latemperaturimaijoase,seintroduce treptatonouacantitatedemetan(corespunzatorcloruluiramas)utilizandusedrepdilautacidulclorhidricgazosformatin primafaza.Incazulclorurariietileneilacloruradevinil,diluareaamesteculuigazossefacecuazot. Pentrueliminarearapidaacalduriidereactiesefolosescreactoaredetipmultitubularcusuprafatamaredeschimbde caldura.Intrucatincazulmentineriitemperaturiidereactiecucirculatiedeuleicaldexistapericoluldeaprinderealuleiului,se vacautaaseinlocui,undeesteposibil,sistemulderacirecuulei,cusistemdeapasubpresiune. Dincauzacoroziuniiputernice,instalatiileindustrialedeclorurareinfazagazoasasecontruiescdinfonta silicioasa,plumbsaunichel.Candnusepoateevitaumiditatea,seutilizeazacuart,ceramicasautantal.Rezultatebuneseobtincu reactoaredinnichelsautantal.Aparaturadereactieseprevedecudiscurideexplozieconfectionatecuplumb.

Inaintedeintroducereareactantilorinstalatiasesuflacuazotpentruindepartareaaerului.Totinscopulevitarii patrunderiiaeruluidinexteriorse mentineousoarasuprapresiuneinsistemuldereactie. Reactoareledeclorurareinfazagazoasaseamplaseazaderegulainaerliber.Conducereaoperatieisefacidincamera decomanda.Raportuldintrereactantiseregleazaautomat.Mentinereastrictaatemperaturiiserealizeazacu regulatoare.Depasiriledetemperaturasesemnalizeaza.Dacalaanalizagazelordereactieseconstataprezentaoxigenului ,inseamnacareactorulareneetansitatidatoritecoroziunii,incazcaseopresteinstalatiasiseinlaturadefectiunile. Pentruprevenireapericolelorinproceseledeclorurareinfazalichidaseimpundeasemeneaoseriede masuri.Sectiiledefabricatieseamplaseazaincladiricorespunzatoaregraduluideexplozierespectiv.Cloruratoarele,utilajelece prezintapericolulcelmaimare,seamplaseazaincamerespeciale,izolate,construitedinmaterialerezistentelafoc.Conducerea procesuluisefacedintroincapereizolataderestulfabricatiei.Inzonadevaporiacloruratoarelorseintroduceazotpentru preintampinareaformariivacuumului.Cloruratoarelesialtevasececontincantitatimaridesubstantaorganicaseleagaunvas deavariepentrugolirerapidaincazdeincendiu.Cloruratoareleseprevadcuposibilitatideracireinexteriorcuapasau soda.Mentinereatemperaturiidereactieserealizeazacuajutorulunuiregulator,ceactioneazaasupradebituluideclor. Oatentiedeosebitasevaacordamanipulariiprodusilorclorurati.Fractiuneacloruratauleioasaobtinutainurma clorurariialcooluluiesteunprodus inflamabil.Transvazareaeiinblazelededistilaresefacenumaisubpresiunedeazot.La distilareaclorbenzenuluisevatineseamacaaceasta,pelangafaptulcaesteinflamabil,siareunefectnarcotic.Inainteainceperii operatieidedistliareintreagaaparaturasesuflacuazot. Pentrustingereaincendiilorinproceseledeclorurareinfazagazoasasefolosesteazotulsiaburul.Nusevafolosi bioxiduldecarbon,intrucatacestaformeazacucarbuneleincandescentoxiddecarbon,carecuclorulformeazafosgenungaz foartetoxic.Laclorurareseprevedeposibilitateainundariicuazot.Camasurasuplimentaraseprevadconductedeaburcu racordurisifurtunuriflexibile. Laproceseledeclorurareinfazalichidasepoatefolosicaagentdestingere,spuma chimica.Serecomandainstalatii fixedestingerecuaburcuajutorulcarorasecreazaperdeledeabur,ceimpiedicapropagareaflacarilor. Intimpulstingeriiincendiilorininstalatiiledeclorurarenutrebuieuitatcaclorulesteungaztoxic.Sevorlua masuricorespunzatoaredeprotectieaservantilor. Incontinuareseprezintapericoluldeincendiusiexplozielafabricareaunorprodusiclorurati. 2.Fabricareacloruriidevinil Procedeulclasicdeobtinereacloruriidevinildinacetilenaacidclorhidrictindesafieinlocuitcuprocesulde oxiclorurareincareprinoxidareacuaeraunuiamestecdeetilenasiacidclorhidricseobtinedicloretan.Aceastase descompunetermicincloruradevinilsiacidclorhidric,careestesupusdinnouoxiclorurarii. Fabricareacloruriidevinildupaacestprocedeunuestelipsitadepericoldeincendiusiexploziedatfiindcase lucreazacusubstantevolatilesiinflamabilelatemperaturisipresiuniridicate.Inplus,prezentaderivatiilorcloruratioin instalatieprezintapericoldeintoxicare. Astfel,etilenaformeazacuaerulamestecuriexplozive.Avanddensitateaapropiatadeceaaaerului,amesteculse producecuusurintainoriceproportii.Dicloretanul,larandulsau,esteunlichidvolatilcarefierbela82,4Csiaretemperaturade inflamabilitate9C.Seautoaprindela443C.Vaporiidedicloretanfiinddepeste3orimaigreidecataerulseacumuleazain partilejoasealeinstalatiei.Cuaerulformeazaamestecuriexploziveinlimitele4,815,9%vol. Clorurade vinilestegazlatemperaturaobisnuita,temperaturadefierberefiind13,5C.Seinflameazala43Csise autoaprindela450C. Lacracareatermicaadicloretanului,pelangacloruradevinil,rezultafractiuniusoarecarecontinprodusicloruraticu unnumarmicdeatomideclorinmolecula(clormetan,cloretan,dicloretilena).Acestefractiuniavandlimitedefierberecuprinse intre25Csi80Csuntvolatileinflamabile.Inschimb,fractiilegrelececontinprodusicloruraticuunnumarmaredeatomide clorca:tricloretilena,tetracloretilena,pentacloretilenaetc.nusuntinflamabile. Insectiadeoxiclorurarelascadereadebituluidealimentarecuacidclorhidricsauintrerupereaalimentarii acestuia,poateavealocoxidareaetileneipanalabioxiddecarbonsiapa(ardere)cucrestereaexcesivaatemperaturii.Pentrua preveniacestpericolproportiadintrereactantiseregleazaautomat.Laintrerupereaalimentariicuacidclorhidricseopreste alimentareacuetilenasiaer. Reactiadeoxiclorurarefiindputernicexoterma,calduradereactiesepreiacuunpurtatordecaldura(ulei),carecircula inspatiuldintretevisiesteutilizatapoipentrugenerareadeabur.Temperaturauleiuluisementinela300C. Datfiindcatemperaturareactieipoatecresteinmodaccidentalpestemasuraderegi,pecircuitulpurtatoruluide calduraseprevederegulatordepresiune.Lacrestereatemperaturii,respectivapresiuniiuleiului,vaporiisuntevacuatiin atmosfera.Conducteledeaerisiresescotinafarazoneireactoarelor. Incazurideavarieareactorului,cantitateamaredeuleidinspatiulintertubularpoateconstituiunpericolde incendiu.Deaceeaseprevedeposibilitateagoliriiacestuiaintrunrezervordeavariesituatlaunnivelinferior.Capacitatea rezervoruluideavarietrebuiesafiemaimaredecatzestreadeuleidinreactor. Gazelerezidualedupacondensareavaporilordedicloretan,princomprimaresiracire,maicontinprodusiclorurati necondesati.Inaintedeafievacuateinatmosferaelesetrecprinadsorberecucarbunepentruretinereaprodusilor clorurati.Desorbtiadinstratuldecarbunesefacecuabursinucuaer,datafiindinflamabilitatealor. Insectiadepurificareadicloretanului,laindepartareafractiunilorusorvolatile(frunti)sevaacordaoatentie deosebitaetansarii.Pentruaprevenipatrundereaaeruluiinsistemuldedistilareprinconductadeevacuareacomponentelor

inerteinatmosfera,intregsistemulsementinesubousoarapresiunedeazot.Lacreareauneidepresiuniinsistemcaurmarea uneiraciribruste,unventildereglaredeschideadmisiaazotului. Incuptoruldedescompuneretermicaadicloretanuluiintimpulfunctionariisedepundecocspetevi,cetrebuie indepartatperiodic.Neefectuarealatimpaoperatieidedecocsareducelasupraincalzireamaterialuluitevilorsilafisurarea acestora.Vaporiidedicloretaniesindinspatiulfocaruluiseaprindputandprovocaexploziaacestuia.Pentruevitareaacestui pericolseintrerupealimentareacuptoruluicudicloretan,seoprescfocurilesiseinundacuptorulcuabur.Dupaooperatiede decocsare,caresefaceprinardereacocsuluicuaer,tevilesesuflacuazotinaintedeintroducereadicloretanului. Laseparareacloruriidevinilbrutedeacidulclorhidricgazossicompusiicloruratiusorvolatili,gazelesecomprimala 18at.Pentruainlaturascapariledevaporiinflamabiliinatmosfera,etansareacompresoarelorsefaceprininsuflarede azot.Azotulseevacueazainatmosferaprinintermediuluneisupapehidraulice,careimpiedicapatrundereaaerului.Incazulinca seutilizeazacompresoarecupiston,pentruracireacilindrilorsefolosesteuncircuitdedicloretanlichidsinuraciredirectacu apa,pentruaseevitapatrundereaumiditatiiingaze.Inprezentaumiditatii,acidulclorhidricgazosesteextremdecoroziv. Compresoareleseamplaseazainaerlibersauincladiripartialdeschiseincareseasiguraoventilatienaturala eficienta. Cloruradevinilsedepoziteazainstarelichidasubpresiune.Rezervoarelesevorstropicuapaintimpulveriipentrua impiedicacrestereatemperaturii,respectivapresiunii. 3.Fabricareaglicerineisintetice Fabricareaglicerineiprinintermediulcloruriidealilarelabazareactiadeclorurareapropilenei,obtinerea diclorhidrinelor,aepiclorhidrinei,concentrareasipurificareaapelorglicerinoase. Celemaimultepericoledeincendiusiexploziesuntlafazadeclorurareapropileneicareserealizeazala presiunesilatemperaturade500Cintruncuptorincalzitcufocdirect. Aiciscapariledegazecesepotproduceinmodaccidentatlcreazaposibilitateaformariiamestecurilor explozive.Existentacuptoruluicufocdeschisconstituieosursapermanentadeaprindereinafarasurseloraccidentaleca: scanteielectrice,mecanice,supraincalziriilocaleetc. Estecunoscutcapropilenafiindmaigreadecataerularetendintadeaseacumulainparteainferioaraaincaperilor,la suprafatasoluluiformandasanumitelepernedegazecaresuntpurtatedecurentisipotatingeosursadeaprindereoarecare. Cloruradealilceseobtinecaintermediaresteunlichidcuvolatilitateridicata(temperaturadefierbere44,6C)si foarteinflamabil(temperaturadeinflamabilitate29C).Vaporiidecloruradealilformeazacuaerulamestecuriexplozive in limitele3,314,8%vol.Temperaturadeautoaprindereeste391C. Deoarecereactiadeclorurareserealizeazalaotemperaturasuperioarapunctelordeautoaprindereapropileneisi cloruriidealil,eventualelescaparidevaporifierbintialeacestorprodusesepotautoaprindeincontactcuaerul.Presiunearelativ ridicatalacarearelocreactiafavorizeazacreareadeneetanseitati. Inafaradeacesta,datoritaunordefectiunilatevilereactorului,vaporifiebintipotajungeinspatiuldincuptor,undese aprindspontan,ceeacepoateconduceladeteriorareacuptorului,insotitadeincendiu. Lafabricareadiclorhidrinelorpericolulsedatoresteatatinflamabilitatiicloruriidealil,catsiaeterului diclorizopropiliccarerezultacaprodussecundar.Triclorpropanul,careseobtinedeasemeneacaprodussecundar,estegreu inflamabil. Pericoleimportanteexistasilafazadepurificareaepiclorhidrineicerezultaprindistilareasolutiilorapoasede diclorhidrine.Epiclohidrinaprodusintermediaresteunlichidinflamabilcutemperaturadefierbere117Csideinflamabilitate 32C.Pentruextractiaepiclorhidrineisefolosestecasolventbenzenulalecaruicaracteristiciinflamabilesiexploziesuntbine cunoscute. Infazadeobtinereaapelorglicerinoaseprinhidrolizaepiclorhidrineisilaconcentrareaacestoraprin evaporare,pericolelesuntmaireduse,avandinvederecaselucreazacusolutiiapoase.Glicerinaceseobtineesteosubstanta greuinflamabila(temperaturadeinflamabilitate198C).Prinincalzireindelungatainsa,chiarla90130Ceasedescompunein substanteusorinflamabile(acroleina,acetoletc.),carecoboaratemperaturadeinflamabilitateaacesteiala112C.Faptulcaeste higroscopica,absorbindpanala40%apa,reducemultpericoluldeaprindere. Pentruinlaturareapericoluluiincazurideavarielareactor,seintrerupeimediatalimentareacureactantisise inundacuptorulcuabur.Toateaerisiriledelautilajecuproduseinflamabilevorficondusespreunsistemlacaresuntlegate sisupapeledesiguranta.Conductelesiutilajelesesuflacuazotinaintedeintroducereareactantilorinsaladeclorurare.Pentru evitareascaparilordelichidesigazeinflamabile,sevarespectaregimuldelucru.Oricedepasirearaportuluidintrereactanti poatefavorizaproducereaunorreactiineasteptatecuurmarigrave(debordari,evaporariexcesive,crestereapresiuniietc.). Pentrustingereaincendiilorinfazadecloruraresefolosesc: spumachimica bioxiddecarbon tetraclorurade carbon abur.Stingereaincendiilordebenzeninfazadepurificareaepiclorhidrineisefacecuspumachimicasinucu apa.Glicerinasestingecuapapulverizatasispumaaeromecanica. 4.Fabricareahexacloranului Intaranoastrahexacloranulsefabricaaproapeexclusivprinclorurareafotochimicaabenzenului. Datoritaunorproprietatispecificepecarelearebenzenul,procesuldefabricatieahexacloranuluiprezinta pericoledeincendiusiexplozie.Avandtemperaturadefierbererelativscazuta(80,4C),benzenuldegaja,laousoara incalzire,vapori,careformeazacuaerulamestecuriexploziveinlimitele1,37%volum.Temperaturadeinflamabilitatea

benzenuluiestede11C,iarceadeautoaprindere543C.Vaporiifiindmaigreidecataerul(densitateafatadeaer2,17),se acumuleazalanivelulsoluluisipotstrabatedistantelungipanalaosursadeaprindere. Avandconductivitateaextremderedusasiconstantadielectricascazutaelseelectrizeazacuusurinta,potentialul electrostaticputandsaatingainunelecazurivalorimari.Astfel,prinfrecareinconductemetalicelavitezemari,elpoategenera tensiunideordinul3500V.Dacasecomparaacestpotentialelectrostaticcuenergiaminimadeaprindereabenzenului,careare 3 valoarea0,210 jouli,rezultacainconditiidelucruinindustrie,electricitateastaticageneratalavehiculareabenzenului reprezintaunpericoldeosebit. Lampiledequartzcuvaporidemercur,folositeinreactiadeclorurare,dezvoltacaldura.Pentrualimitaefectul,elesunt protejatecuajutorulunortuburidesticlaacarorstaretrebuieverificatainpermanenta. Reactiadeaditieacloruluilabenzenesteputernicexoterma.Deaceeafotocloruratoareleseprevadcusistemespeciale deracireamaseidereactie. Incursulreactieideclorurare,intrerupereabruscaa debituluideclorpoateprovocaoscadereaniveluluimaseide reactieinfotoclorurator.Inacestmod,ultimulsirdelampidinparteasuperioarapoateramaneinspatiuldevapori.Cumlampile dezvoltacaldura,temperaturavaporilorpoateatingevalorilacareseproduceexploziainprezentaaerului.De asemenea,intrerupereaalimentariicubenzenafotocloruratoarelor,faraintrerupereaclorului,aredreptconsecintaclorurarea avansataamaseidereactiesiinultimainstantaexploziavasului. Indiferentdecauzaexploziei,caefectalacesteia,masadereactiedincloruratorestearuncatainafarasi dispersata.Datoritascanteilorproduselarupereamaterialuluivasuluieaseaprinde,generandincendiidemariproporti. Ocerintadebazapentruinlaturareapericoluluiesterespectarearaportuluidedozareareactantilor.Deasemenea,pentru aevitaformareaunoramestecuriexplozive,inparteasuperioaraafotocloruratelorseintroducecontinuuocantitatede azot.Pentruapreveniexploziaintreguluiaparat,fotoclorurateleseprevadinparteasuperioaracumembranedeexplozie. Inconducteleprincaresevehiculeazabenzensaumasadereactiepotaparepotentialepericuloase.Deaceealaflansele conductelorsilaarmaturisemonteazapuntidescurtcircuitarecareasigurascurgereasarcinilorelectrice.Conductoriisau benzilemetaliceprincareseasiguracontinuitateacircuituluielectrictrebuiesavinaincontactcusuprafatacurataa conductei,liberadevopsea. Unpericolspecificinstalatieidefotoclorurareilconstituieconductoriidealimentarecuenergieelectricaalampilorde cuart,montatepegeneratoareafotocloruratorului.Acestpericolpoatefiinlaturatprintrobunaintretinereaizolatiei,evitanduse scurgeriledemasadereactiepesteconductori. Materialeledincareseconfectioneazacloruratoarelesitraseeletehnologicetrebuiesafierezistentelacoroziune(fonta emailata,portelan,protectiicuplumbsaudiabaz),Portelanuldesifoarterezistentlacoroziunenuesteindicatintrucatincazuride incendiiconducteledeprotelanseincalzescsilacontactulcuagentiidestingeresesparg,iarlichideleinflamabilecesescurg alimenteazaincendiul.Pentruinlaturareafenomenuluidecoroziuneunrolimportantilareneutralizareamaseidereactie. Lafabricareahexacloranuluirezultaapeuzatecucontinutdebenzen.Pentruaevitapericolulaprinderiibenzenuluiin canalizari,seprevadbazinespecialepentruseparareaacestuiainaintededeversareaincanalizare. Fotocloruratoareleseamplaseazaintroincapereseparatafataderestulinstalatiei.Incazdeincendiu,easeinundacu abur.Pentruaceastainjurulcloruratoarelorseprevedeoconductaperforatapentruabur. Utilizareaapeilastingereaincendiilornuesteindicata.intrucatbenzenul,avandgreutatespecificamaimica decatapa,plutestepesuprafataacesteia,contribuindlapropagareaincendiului.Pentrustingeresevafolosinumaiaburul sispumachimica. F.Procesedepolimerizare 1.Generalitati Celemaimultereactiidepolimerizareaulocprinmecanismulreactiilorinlant.Radicaliiliberi,initiatoriailantuluipot luanastereprinmecanismulreactiilorinlant.Radicaliiliberi,initiatoriailantuluipotluanastereprinactivareamonomeruluipe caletermicasaufotomericasaupotprovenidindescompunereainmediuldereactieaunorsubstantenumiteinitiatori.Astfelde substantesuntperoxizii,azoderivatii,cloruradeetilaluminiu,sodiumetalicetc.Dupainitiere,reactiileinlant,sepropagacuviteze foartemari.Adeseorivitezadepropagarecresteatatderapid,incatreactianumaipoateficontrolata,putandducela descompuneriexplozive(ambalareareactiei). Toatereactiiledepolimerizaresuntexoterme,avandlocdegajariimportantedecaldura.Eleauloccumicsorarede volumsisuntfavorizatedepresiuniridicate.Presiuneadelucrunudepasesteinsa68at,cuexceptiapolimerizariietileneicare arelocla2000at. Inceeaceprivestetemperaturadereactie,aceastavariazainlimitelargi.Astfel,polimerizareaizobutileneiarelocla 100C,intimpcepolietilenapolimerizeazala260C. Procedeeledepolimerizareaplicateindustrialsunt:polimerizareainbloc,insolutiesiinemulsiesauinsuspensii. Incursulreactiilordepolimerizareunpericoldeincendiusiexplozieilpoateconstituicontinutuldeimpuritati inmonomer.Astfeletilenasupusapolimerizariilapresiuneinaltanutrebuiesacontinaprodusioxigentai,intrucataceste substanteactioneazainmediuldereactiedreptcatalizatoriaidescompuneriiexplozive.Continutuldeprodusioxigenatinu trebuiesadepaseasca20mg/l.Cloruradevinilsiacetatuldevinilnutrebuiesacontinamaimultde5mg/ldiacetilena,intrucat aceastapolimerizarecuexplozie.Diacetilenapoateexistainmonomeriiamintitiincazulincareacetilenafolositalafabricarea monomeruluiprovinedinprocedeulcuarcelectric.

Unadintrecauzelecelemaiimportantededescompunereexplozivaestepierdereacontroluluiasuprareactiei.Astfel,o racireinsuficientaintimpulpolimerizariiinblocabutadieneipoateducelacrestereaexcesivaatemperaturiilascaparide vaporidebutadienainatmosfera.Inplus,temperaturileinaltefavorizeazaformareaunuipolimerspongios,deculoare galbena,capabilsaseautoaprindainaerdatoritaoxidariiintense. Unaltpericoldeincendiuilconstituieinitiatoriidereactie.Estecunoscutcaperoxiziisubsubstantenestabilecese descompun,cedandoxigen.Dinaceastacauza,eleardchiarinabsentaaerului.Incazulpolimerizariiinblocabutadieneise folosestedreptcatalizatorsodiumetalic.Pericoluldeaprinderealsodiuluimetalicincontactcuapaestebinecunoscut.Pericolul semicsoreazaconsiderabildacaseinlocuiestesodiulcuunamesteccataliticformatdinsodiu,cauciuc,creta,parafinaetc.Aceasta pastanuseaprindedelaflacarasauinprezentaumiditatii,darlapreparareaeipericoluldeincendiuesteevident. Adeseoriinreactiiledepolimerizaresefolosestedreptcatalizatorodispersiedesodiufindivizatintrunmediucucare sodiulnureactioneaza(benzen,petrol,benzina).Inacestcaz,mediuldedispersiefiindunlichidinflamabil,pericolulnuse micsoreaza.Dispersiasepoateaprindeincontactcuapasauinprezentauneiflacarisauscantei.Incendiulpoatefiprovocatsila varsareadispersieipeunmaterialcarearetendintadeabsorbilichidulceprotejeazaparticuleledesodiu.Inacest mod,particulelefinedesodiu,nemaifiindprotejate,sepotaprindeincontactcuumiditateadinatmosfera. Unpericoldeosebitilprezintasifolosireacatalizatoruluidealchilaluminiu(cloruradeetilaluminiu)carese utilizeazalapolimerizareaetileneisipropileneilapresiuniscazute.Acesticatalizatorisuntlichideextremde inflamabile,careseaprindprinsimplulcontactcuaerul.Manipularealorsefaceinatmosferadeazot. Incontinuareseprezintacatevadinproceseledepolimerizareaplicateindustrial,pericoluldeincendiusiprincipalele masurideprevenire. 2.Polimerizareaetilenei Polimerizareaetileneiserealizeazafolosinddouaprocedeeasanumite:dejoasapresiunesidepresiuneinalta. Obtinereapolietileneidepresiuneinaltaesteunadinfabricatiilecelemaipericuloasedinpunctdevederealincendiilor siexploziilor.Sepoatespune,pedreptcuvant,cadescompunerileexplozivefacpartedininsasiprocedeultehnologic.Aufost necesareexperimentariindelungatepentruapunelapunctacestprocedeuastfelincatsapoatafiaplicatinindustrie. Inafaraetileneiacareiinflamabilitateestecunoscuta,inprocesuldepolimerizareseutilizeazainitiatoaredereactie tertiarbutilperoxid,peroxiddelauroil,perbnezonatdebutilcompusiusorinflamabili.Acestesubstantecontinoxigenactivin molecula,astfelincat,odatainitiataaprinderea,elepotardesiinabsentaaerului.Pentruoanumitatemperatura,denumitapunctde descompunere,elesedecompunexplozivcucedaredecaldurasieliminaredeoxigen.Ardcuflacaraintensaproducandmult fum,maialesincazulperbenzoatuluidebutil.Prindizolvarealorinuleiuriformasubcareseutilizeazainreactiepericolulde aprinderenuscade,intrucatuleiurilefolositesuntsubstantecombustibile.Incontactcuosuprafatafierbintesolutiadeinitiatorse autoaprinde. Presiuneade15002000atlacarearelocreactieprezintaosursadepericolincazulaparitieineetanseitatilorsaua unoravariilaliniiletehnologice. Invasuldereactiesauinseparatoruldeinaltapresiune(250at)potavealocdescompuneriexplozivelapierderea controluluiasuprareactiei.Asemeneasituatiipotaparedincauzaopririiagitariiinreactor,depasiriitemperaturiide reactie,depasiriitemperaturiidereactie,cresteriidebituluidesolutiedeinitiatorceseinjecteaza,precumsidatoritadefectarii echipamentuluidecontrol. Descompunerileexplozivesuntreactiiexotermecareduclaformareademetan,carbonsihidrogen.Elesunt insotitedeocrestereatemperaturiisipresiunii.Temperaturapoatedepasi1000C.Intimpulexplozieiaulocdegajariputernice deetilena,care,avanddensitateaapropiatadeaaerului,seacumuleazadeasuprainstalatieiformandunnor,cesepoateaprindein cazulunordescarcarielectriceinatmosfera.Deasemenea,intimpuluneidescarcariexplozivebucatiaprinsedepolietilenapotfi aruncatedinvasuldereactie,aprinzandmaterialeinflamabiledinjur. Dincauzatemperaturilorinaltesiaprezenteihidrogenuluiingazelededescompunere,metaluldincareeste confectionatreactorulpoatesuferiputenicemodificaridestructura.Auloccarbonizaricarepotproducefisurilasuprafata metalului. Cutoatecasepotluamasuripentrumicsorareanumaruluidedescompunericeaulocintroanumitaperioadadetimp siefectuluilor,totusiuneledinelesuntinevitabile. Pentruainlaturapericolulprezenteietileneiinatmosferaseimpunoseriedemasuri.Inprimulrandincaperile inchiseseventileazaasigurandunnumarminimde8schimburi/h.Salacompresoarelorsisaladecomanda(incazulincarenu esteocladireseparataamplasataladistanta)vorfimentinutelaosuprapresiunede2040mmH2O.Depasireaconcentratieide etilenade2,5%inaersevasemnalizaopticsiacustic. Inscopulevitariiacumulariiunorcantitatimarideetilenainzonainstalatiei,intimpuloperatiilordepurjaresaula deschidereasupapelordesiguranta,conducteledeesapareseleagalafacla.Conducteledeladiscuriledeexplozieale separatoruluideinaltapresiuneseridicalaoinaltimedecativametripestecladireaceamaiinaltapeorazade30m. Tinandseamacaetansareaaxuluilaagitatorulreactoruluiarfigreuderealizatlapresiunilemarilacareareloc reactia,motoruldeantrenareinconstructieantiexplozivacusigurantamaritaseintroduceininteriorulvasului. Initiatoriidereactie,tertialbutilperoxidulsiperbenzoatuldebutilambalatiinvasezincate,precumsiperoxidulde lauroil,careselivreazainambalajedinfibrecaptusiteininteriorcupolietilena,sevorpastrainambalajurinitialpanala intrebuintare,pentruaevitacontactulcualtematerialecarearputeagrabidescompunerea(oxizidefier,hartieetc.).Depozitarea lorsefaceinincaperiintunecoasesiuscateincaretemperaturanudepaseste25C.Manipulareavaselorsicontainerelorcu initiatorisefacecugrija,evitandusesocurilesilovirile.Dacaintimpulmanipulariiaulocscurgeri,acesteasestrangsise

indeparteazadinsectiepentruafidistruseprinardere,intrunlocsigur.Sevaevitatransformareaperoxizilorsoliziin praf,datoritapericoluluideexplozie. Lucrullapresiuniceating2000atcereogrijadeosebita.Supapeledesigurantaseprobeazasiseregleazala presiunileprescrise.Cadispozitivedesigurantainsistemulde2000atsefolosescdiscurideexplozieconfectionatedinaluminiu saunichel.Discurideexploziesemonteazanunumaipeliniiledeetilena,cisipecircuituldeapalaracitoareledupacompresie detipteavainteava,pentruaprotejatevileexterioareincazulspargeriiuneiteviinterioare. Pentruareducenumaruldedescompuneriexplozive,asanumitedecompozitiioconditieesentialaesterespectarea parametrilortehnologici,evitandusecresteriledetemperatura,oprireaagitariisaualimentareaneuniformacuetilenasi initiatori.Printroracirecorespunzatoarealagareloragitatoruluiseevitaunadincauzeledescompunerilor.Deasemenea,sistemul deracirecuaeralmantaleireactoruluitrebuiesafiepermanentinfunctiune. Reactoareledepolimerizaresiseparatoruldeinaltapresiune,undepotavealocdescompuneriexplozive,seamplaseaza inboxedinbeton,armatcuprofilemetalice,astfelincatundadesocaexplozieisafiedirijatanumaispreolaturaliberainpartea desus.Dacadistantadelareactoareladrumurideaccessaucladiriinvecinateestesub335minfatareactoarelorseprevedeun ziddebetonarmatacaruiinaltimesadepaseascainaltimeareactorului. Pentruaprotejareactoruldeefecteleuneidescompuneriexplozivemontatediametralopus.Deladiscuriledeexplozie pleacanistedifuzoarecarecontinuacudouaconductedeasupraconstructiei,ceservesclacanalizareaproduselorde descompunere.Dupafiecaredescompunerediscurileseinlocuiesccualtelenoi. Inscopulpreveniriiexplozieiinpalniisipeconducteagazelorcerezultacaurmareadecompozitiei,ininteriorullorse suspendasacidepolietilenaumpluticubicarbonatdesodiu.Incazulruperiidiscurilordeexploziegazelefierbintiproduc ardereasaculuidepolietilena,iarcontinutulestedispersatinhibandreactiadeexplozie. Dupafiecaredecompozitiesefaceoverificareminutioasaaperetilorinterioriaireactorului.Pentruadetermina eventualelefisuriinstructurametalului,examinareasepoatefacecuprobamagnetica.Fisurilecareapardupadecompozitiesunt determinatesideintensitateaacestora.Dinpractica,efecteleuneiseriidedecompozitiisuccesivesuntmaipericuloasedecatcele aleunuinumardedecompozitiicareauavutloclaintervalemaridetimp.Inoricecaz,dupaunnumardecirca20 decompozitii,vasultrebuiesupusunitratamenttermicspecial. Prafuldepolietilenafindivizat,ceseformeazaprinfrecareagranulelordepolietilenadeconductesiintreeleprezinta pericoledeexplozie.Limitainferioaradeaprindereaamestecurilordeprafsiaervariazaintre100350mg/l,iartemperaturade aprindereestecuprinsaintre620650C.Circulatiagranulelorde polietilenapeconductepoateconducelaformareade electricitatestatica.Descarcariledeelectricitatestaticaconstituieosursadeaprindereaeventualeloramestecurideetilenaaer dinconducte.Deaceea,acesteaseleagalapamant. Granuleledepolietilenaincontactcuflacaraseinmoaiesicurg.Instaredecurgereseaprindsiardchiarinabsenta flacariitimpdecatevasecunde.Capacitateadeardereesteinfunctiedegraduldepolimerizare.Odatacucrestereagraduluide polimerizare,acestascade.Subaspectulcombustibilitatii,polietilenasepoatecomparacuoparafinacupunctdetopireridicat. Intrucatgranuleledepolietilenadegajatimpdecatevaoredupaceaufosttaiate,buncarelececontingranulede polietilenataiatecu12hmaiinaintevorfiventilate. Pentrustingereaincendiilortrebuiearatatcaprimamasuraceseia,candetilenaardere,esteinchiderea alimentarii.Incazcontrar,chiardacaflacarasestinge,gazulcontinuandsaiasapoatedanasterelaexplozii.Casubstantede stingeresefolosescapasibioxiduldecarbon.Inzonareactoarelorserecomandaoinstalatiededrenceresaupulerizatoarede apacucapeteledestropireindreptateasuprautilajuluisicareincareincazdeincendiuestepusainfunctiunedinexterior. 3.Polimerizareastirenului Procesuldeobtinereapolistirenuluiconstainpolimerizareastirenuluimonomerlatemperaturide60130Cin prezentadeinitiatoridereactia,plastifiantisistabilizatori. Pericolpecarelprezintastirenulcasubtantausorinflamabilaafostlacap.VIB.6.Cainitiatoridereactiela polimerizareastirenuluisefolosesc:peroxiddebenzoil,perbenzonatdetertiarbutil,persuflatdepotasiu,substanteoxidante,care explodeazaprinincalzire.Manipularealorsevafacecumultagrija. Reactiadepolimerizareastirenuluiareloccudegajaremaredecaldura.Deaceea,dupaamorsareareactiei,reactoarele seracesccuapa.Estefoartepericuloasascapareadesubcontrolareactiei,fenomenceesteinsotitdecrestereatemperaturiisi presiuniisicarepoateducelaexploziareactoruluisiaprindereaprodusului. Pierdereacontroluluiasuprareactieipoateficauzatadeintrerupereaagitarii(datoritacaderiicurentului electric),defectareainstalatieideracirecuapa,introducereauneidozemarideinitiator,adaugareadeacidstericfarafostfatde calciu(stabilizator)sauconcentratiamareaaciduluistearic. Deobiceipierdereacontroluluiarelocinprimeledouaoredelaincepereareactiei,dareposibilcaaceastasase intamplesidupa operioadamaiindelungata.Dacadinunadincauzelearatatereactiaincepesaseambalaze,continutul reactoruluisescurgeimediatintrunbazindegolireincareseadauhahidrochinina(1020kg)pentruaoprireactia.Intimpul golirii,conductelecareduclabazinsepotblocacupolimer.Deaceeadupafiecaregolireeletrebuiespalate.Inainteaincarcarii reactoruluitrebuieverificatdacaventiluldinparteainferioarapermitegolireaincazdenevoie. Laoprireaagitatoruluidelavasuldereactiese opresteinmodautomataburuldeincalzireinmanta(dacareactiase aflainperioadadeamorsare)sisemarestecantitateadeapaderacire.Incazulincareagitatorulnupoatefirepornitimediatsau racireanuareefectasupratemperaturiimaseidereactie,sevaprocedalagolireareactoruluicamaisus.Inreactorpoateavealoc separareacontinutuluiindouastraturi,iartermocuplulsanuinregistrezetemperaturastratuluisuperiordestiren.Deaceease urmarestevizualsuprafatalichiduluidinvassilaprimelesemnedefierbereastratuluidestirensegolescreactorul.

Dacaoprireaagitatoruluiareloccatresfirsitulreactiei,semarestedebituldeapaderaciresiseintroduceinmasade reactieaparecedemineralizatapentruamentinetemperatura.Dacatemperaturacontinuasacreasca,reactorultrebuiegolit. Inperioadadeamorsareareactiei,candsefaceincalzireacuabur,sevaaveainvederesaseintrerupaaburulcand temperaturaestecucirca5Csubceaderegim,intrucatcalduraestesuficientapentruaridicatemperaturareactantilorpanala ceaderegim.Inniciuncaznusevadeschideaburuldeincalzirecandagitatorulreactoruluiesteoprit. Initiatorulseintroduceinreactorindozelestrictprescriseininstructiuniledefunctionare.Introducerealuisefacecand temperaturaatinge65Csinusedeschidecapaculguriidevizitarepanacandtemperaturanusestabilestela90C.Nuseadauga inniciuncazinitiatordereactiecandagitatorulesteoprit. Dacaseobservaocrestereaputeriiabsorbitelaaxulagitatorului,reactorultrebuiegolitimediatpentruaseevita polimerizareainblocastirenului..Operatiadepolimerizareesteautomatizatasiarelocconformunuiprogram.Dacainsadin anumitemotiveestenecesaraseoperamanual,trebuieavutinvederecaintimpulperioadeiinitiale,lacirca100C,reactiaeste puternicexoterma.Cuojumatatedeorainaintedesfarsitulreactiei,candtemperaturaseridicala130,reactorultrebuiepusin legaturacuatmosferapentrudegajareaurmelordestirennereactionat.Guradevizitaresedeschidecandtemperaturascadesub 50Csidupaceinprealabilsaverificatcapresiuneamanometricaaajunslazero.Conductelededegazareseinafaraincaperii. Reactoruldepolimerizareesteprevazutcumembranederupere,iarconducteledelamembraneseleagalaunvas pentrudescarcareapresiunii,situatinexteriorulhaleidepolimerizare.Dupamaimulteoperatiidepolimerizaresefacespalarea vasuluicutoluen,pentruaindepartafilmuldepolimerdepepereti.Sevaaveainvederecaintimpulspalariisanusefoloseasca sursedefoccaresaprovoaceaprindereatoluenului. Latransportulsiuscareagranulelordepolistirenseproducprinfrecaresarcinielectrostatice,carepotprovoca aprindereaprafuluidepolistirendinconducte.Deaceeaconducteleseleagalapamant.Temperaturadeautoaprindereapulberii depolistirenestede500C,limitainferioaradeexploze9%,iarconcentratiamaximaadmisainaer0,015mg/l. Cuptorulrotativdeuscareaperlelordepolistirencuaercaldesteunaltlocpericulosundesepotproduceincendiisi explozii.Pentruretinereaprafuluiceseformeazaprincirculatiaperlelorincuptorulrotativseprevadcicloanesifiltrecu saci.Intrucatconcentratiaprafuluidepolistirendinciclonsifiltrelecusaciesteinlimiteledeexplozie,acesteaseleagala pamantsiseprevadcumembranedeexplozie.Deasemenea,suportulfiecaruisacinpartetrebuiepusincontactcupamantul pentruaimpiedicaacumulareaelectricitatiistatice. 4.Polimerizareaacetatuluidevinil Prinpolimerizareaacetatuluidevinilinmediuapos,inprezentaunorinitiatoridereactie(apaoxigenata,persuflatde potasiu,peroxiddebanzoil)siprinadaugaredealcoolpilivinilicincalitatedeemulgator,seobtinepoliacetatuldevinilemulsie. Dintresubstanteleutilizate,deosebitdepericuloasesuntacetatuldevinil,apaoxigenata,persulfatuldepotasiusi perioxiduldebenzoil. Acetatuldevinilesteunlichidinflamabilcupunctdefierbere72,5C.Temperaturadeinflamabilitateeste 8C,iarcea deautoaprindere380C.Cuaerul,vaporiideacetatdevinilformeazaamestecuriexploziveculimitainferioara2,5%vol.Vaporii fiinddeaproape3orimaigreidecataerulseacumuleazainparteadejosaincaperilor,incanale,subsolurietc. Apaoxigenata,folositacainitiatordereactie,explodeazalascuturare,dacaesteconcentratasaudacacontinefiricelede praf.Esteunoxidantputernic.Substanteleorganiceseaprindsubactiuneaapeioxigenatecuconcentratiadepeste65%. Persulfatuldepotasiusiperoxiduldebenzoilsuntdeasemeneasubstanteoxidante.Primulsedescompunela100C,la incalzireputandseexplozde.Celdealdoileaesteextremdesensibillasocuriinstareuscata.Explodeazachiarlasimplafrecare cudegetul,faptpentrucaresepastrazainstareumedasubformadepastacontinand25%apa.Inniciuncaznusevalasasase usuce. Reactiadepolimerizareaacetatuluidevinilfiindputernicexoterma,dupaamorsareareactieipotavealocdegajari neuniformedecaldura,careduclaambalareareactie.Datoritacresteriinecontrolateatemperaturii,continutulvasuluiajungela fierberecudegajareaunorcantitatimaridevaporideacetatdevinil,care,neputandficondensaticuapainrefrigerentul ascendent,iesinatmosferaincapeii,creandpericolulformariiamestecurilorexplozive. Ambalareareactieisepoateproducedatoritaintroduceriinedozateainitiatorilordereactie,opririiaccidentaleaapei deraciresaudeintrerupereasistemuluideagitare. Pentruprevenireaambalariireactieiseprevedereunrefrigerentsuplimentarracitcusolade 10C.Rolulacestui refrigirentestedeacondensavaporiideacetatdevinil,producandastfelracireamaseidereactie. Lafiecaresarjadepolimerizare,introducereainitiatoruluidereactietrebuiesasefacaincantitatistrictdozate.Inaintea introduceriiacetatuluidevinil,vasuldereactiesesuflacuazotinvedereaindepartariiaerului.Introducereaapeioxigenatese facecupresiunedeazot,iardupaincarcare,vasuldeapaoxigenataseaducelapresiuneanormala.Evacuareaemulsieideacetat devinildinreactorprinfiltruinvasuldeneutralizaresiraciresefacedeasemeneacuazot.Nuseutilizeazainacestscopaer comprimat,intrucatemulsiacontineacetatdevinil,carepoateformacuaerulamestecuriexplozive(emulsiacu0,08%acetatde vinilseinflameazalapeste120C). Vasuldedizolvaresiconductadegolireainitiatoruluidereactie(peroxiddebenzoil,pirofor),ceseutilizeazala obtinereaalcooluluipolivinilic,sespaladupagolirecuacetatdevinilpentruaindepartaresturiledeinitiator.Deasemenea,panza defiltraresespalacumetanolsiacetatdevinil.Incazulincaresefolosestecainitiatorperoxiduldebenzoilnuse vorfolosi filtre,intrucatresturiledeperoxiddebenzoilceramanpefiltru,chiardupaspalarealor,potprovocaaprindereaacestuia. Stingereaincendiilorlafabricareapoliacetatuluidevinilsefacecuspumachimica,bioxiddecarbon,apa pulverizatasiabur.Spumachimicasibioxiduldecarbonsefolosescpentrustingereaincendiilordeacetatde

vinil,acetaldehidasiacetatdemetil.Pentrustingereaincendiilordemetanolsefolosesteinspecialaapapulverizatasispuma chimica. 5.Polimerizareacloruriidevinil Lapolimerizareacloruriidevinilunpericoldeincendiusiexplozieilconstituiescapariledecloruradevinilin atmosferadelucru.Deaceeaoatentiespecialatrebuieacordataetansariilautilajelecuorganeinmiscare.Lavaselede polimerizarescapariledevaporidecloruradevinilseproducelasistemuldeetansareaaxuluiagitatorului,presiuneadin interiorfiindde68at. Casiincazulcelorlalteprocesedepolimerizare,pericolulprincipalilconstituiepierdereacontroluluiasupra procesuluidatoritaambalariireactiei.Vitezadepropagareareactieicrestemult,iarcalduradereactie,nemaiputandfi eliminata,ducelacrestereatemperaturii,respectivapresiuniicloruriidevinilnereactionate.Incazulincaresupapelede sigurantaseblocheazacupolimer,poateavealocexploziavasuluisiaprindereamaseidereactie.Incelmaibuncazcresterea presiuniiducelarupereagarniturilorsiaprindereajetuluifierbintedecloruradevinil. Laambalareareactiei,intensificarearaciriicuapainmantauareactoruluiesteineficace.Singurametodaeficientaeste injectiadeaparecedirectinmasadereactiecuajutoruluneipompedemarepresiune. Infine,ladegazareapoliclorurariidevinil,maialesinultimaperioadacandselucreazasubvacuum,sepotforma amestecuridecloruradevinilsiaer,incazulpatrudereiiacestuiaprinneetansitati. G.Procesededezalchilare Prinprocesededezalchilareseintelegacelereactiiincarealichilaromatele(toluen,xileni)suntconvertitelabenzenin prezentahidrogenului.Elepoartadenumireadedetolsaupyrotol,dupacummateriaprimasupusadezalchilariiesteofractiede toluensauunamestecdebenzen,toluen,xileni(fractieBTX). Procesuldedezalchilareprezintaunpronuntatpericoldeincendiusiexplozieavandinvederecaselucreazacu substanteinflamabilelatemperaturide600640Csilapresiunide6070at,inprezentaunuiexcesmaredehidrogen(67 moli/molmaterieprima). ToluenulsaufractiaBTXsuntlichideinflamabile,careinfazadevaporiformeazacuaerulamestecuri explozive.Temperaturadeautoaprindereeste552C,respectiv554C.Incursulprocesuluirezultagazecombustibilecucontinut ridicatdehidrogensimetan.Temperaturilelacarearelocprocesulsuntsuperioaretemperaturiideaprindereavaporilorde materiiprimesauagazelorrezultateinamesteccuaerul.Deaceeaogrijadeosebitatrebuieacordataetanseitatiiaparaturiimai alesdatoritaprezenteihidrogenuluiusordifuzibil. Prinamplasareainstalatiilordeaerliberseevitainmarepartepericolulformariideamestecuriexplozive.Numai compresoareledehidrogenseamplaseazaderegulainconstructiideschise,faraperetilaterali,invedereaasigurariiunei ventilatiinaturalecatmaieficiente.Compresoareledehidrogenproaspatsirecirculatseprevadcusistemedesemnalizaresi blocajlalipsaapeideracire,scadereapresiuniiuleiuluideungeresaucrestereaniveluluiinvasuldeseparareafazeilichidede fazagazoasa.Pentruevitareapatrunderiiaeruluisiformariideamestecuridetonante,inaintedeporniresaulaopriri accidentale,compresoarelesesuflacuazot. Cuptoruldepreincalzireaamesteculuidereactiepoateconstituiosursadeaprindereaunoreventualescaparide gaze.Deaceea,eltrebuieamplasatladistantafataderestulinstalatiei,astfelincatdirectiadominantaavantuluisanuaduca gazelesprecuptor.Teviledincareestealcatuitaserpentinadeincalzireseconfectioneazadinotelurirefractentelatemperaturi exterioaredepeste800C.Incazulscaderiidebituluidehidrogen,seblocheazapompeledealimentarecumaterieprimasise oprescautomatfocurileincuptorpentruaevitacocsareatevilor. Pentrumentinereatemperaturiidereactieamesteculdinprimulreactorestediluatcumaterieprimareceinproportiede 1020%inaintedeintrareainreactorulaldoilea.Reglareatemperaturiisefaceautomat.Estenecesaraseprevedeaoindicarea presiuniidiferentialeintreintraresiiesiredinreactor.Crestereapresiuniidiferentialeindicadepunereadecocspe catalizator.Regenerareacatalizatoruluisefaceprinardereacocsuluicuaer.Duparegenerare,inaintedeintroducereaamestecului dereactie,reactorulsevasuflainmodobligatoriucuazot,pentruindepartareaaerului. Utilajeledininstalatiecarelucreazasubpresiuneseprevadcusupapeledesigurantaracordatelaunsistemde facla,pentruaevitaacumulareadegazeinzonainstalatiei.Laacelasisistemseracordeazasipurjadegazereziduale. Pentrustingereaunoreventualeincendii,lacuptoruldepreincalzireaamesteculuidereactieseprevedeo conductapentruinabusireacuaburacamereicuptorului.Datfiindcaselucreazacugazefierbinti,continandhidrogenla temperaturisuperioaretemperaturiideautoaprindere,latoateflanseledepeconductelecutemperaturimaimaride400C (conductadeintraresideiesiredinrector)seprevadsistemedeinabusirecuaburcuduzedepulverizare.Ventilelecare comandainabusireacuaburseamplaseazaladistanta. H.Procesedeaditielaacetilena 1.Generalitati Celemaimultedinreactiileacetileneisuntreactiideaditie,incaremoleculelealtorsubstanteseaditioneazala moleculaacetilenei.Aceastasedatorestedesfaceriitripleilegaturidintreatomiidecarbonsisaturariilorcuatomisauradicaliai moleculeloraditionate.

Datoritaacesteiproprietati,acetilenaseutilizeazalasintetizareaunorprodusechimiceimportantecuarfi: cloruradevinilsitetracloretanul(dinacetilenasiclor),acetatutuldevinil(dinacetilenasiacidacetic),acrinolitril(dinacetilena siacidcianhidric),acetaldehida(prinaditiaapeilaacetilena). Acetilena,spredeosebiredealtehidrocarburisepoatedescompunecuexploziechiarsiinabsentaoxigenului datoritanestabilitatiieitermodinamice (v.cap.IV).Descompunereaspontanaaacetileneiinhidrogensicarbonarelocsub actiuneaunorfactorica:temperaturaridicata,presiunipeste2at,contactulcusubstantelefoartereactivefatadeacetilena(cade exempluclorul),decompunereaunorsubstantechimiceetc.Reactiadedescompunereseproduceinlantsiesteurmatadeo crestereputernicaatemperaturiisiimplicitapresiunii(de12oripresiuneainitiala). Dinaceastacauzainproceseincaresefolosesteacetilena,incazulincareselucreazalapresiune,acetilenasedilueaza cuungazinertsauchiarcureactantulinfazadevaporicucareparticipalareactie,astfelincatpresiuneapartialaaacetileneiin amestecsanudepaseasca2at. Clorulreactioneazaviolentcuacetilena.Oexploziecauzatadepatrundereacloruriiintroconductadeacetilenala uzineleHls(Germania)adusladistrugereauneipartiimportantedininstalatie.Dinaceastacauza,lafabricarea tetracloretanului,clorurareadirectaseefectueazanumaiinmediudetetracloretanlichid,carejoacaroluluneimaseinertede dilutie,reducandvitezareactieidecloruraresiimpiedicandastfelexplozia. Tinandseamacaacetilenasedescompunemaiviolentinprezentaaerului,seiaumasuripentruaimpiedica patrundereaacesteiainmasadereactie.Lainstalatiilecelucreazasubvacuumseprevadanalizatoareautomatedeoxigen caredausemnalullaceamaimicapatrunderedeaerdatoritauneineetanseitatiaaparaturii.Chiarinproceseleincarese lucreazalapresiunemaimaredecatceaatmosferica,pentruaevitapatrundereaaeruluiinmasadereactieincazulcrearii accidentaledevacuum(datoritadeex.uneiraciriputernice),seprevadinchiderihidraulice. Datfiindcaundadesocincazuluneiexploziiaacetileneisepropagainliniedreapta,petraseulconductelorde acetilenasauamestecdeacetilenacualtireactantiseprevaddispozitivespecialedeoprireaexplozie.Unastfeldedispozitiv constaintrunturnumplutcuinelemetalice,cucareracindbruscflacaradeacetilenacesepropagadealungulconducte(prin contactulcusuprafatamareainelelormetalice)oprestepropagareaexploziei. Totpentruevitareaexplozieiserecomandainstalareaunormembranedesigurantainpuncteledeschimbarede directie.Prinintermediulacestormembrane,careserupladepasireauneianumitepresiuni,seevitacrestereapresiuniiinterioare inmomentulproduceriiundeideexplozie.Sevaaveagrijacaincazulruperiimembranelorinlocuireasasefacacualtelede aceeasigrosime. Deasemenea,pentrulimitareaefectelorexplozivedeacetilena,cladirileinchiseincaresuntamplasateinstalatiilese prevadcupanourideexplozie. Datoritaprintrealtelesipericoluluipecareilprezintaproceselecarefolosecacetilena,eletindsafieinlocuitetreptat cualteprocedeeporninddelaetilenacumaterieprima.Totusiacetilenanuafostincainlocuitacompletdinsintezechimice. 2.Fabricareaacrilonitriluluidinacetilena Unadinaplicatiilereactieideaditielaacetilenaestefabricareaacrilonitriluluidinacetilenasiacidcianhidric. Desisintezaacrilonitriluluipeaceastacaleestefavorizatadepresiuniridicate,crestereapresiuniipeste2atimplica riscurimari.Pericoluldescompuneriiacetileneisereduceinmaremasuraprinumectareaacetileneicuvaporideapa.Din acelasimotiv,pentrucomprimareaacetileneisefolosescsuflantecuineldeapa. Acidulcianhidric,folositpentrusintezaacrilonitriluluiesteunlichidinflamabilcuvolatilitatefoarteridicata (temperaturadefierbereestede26C).Temperaturadeinflamabilitateeste17,5C,iarceadeautoaprindere538C. Instarepuralichidulcianhidricestestabilputandfidepozitatvremeindelungatafarapericol.Instareimpuraare tendintadepolimerizare.Aceastadecurgeuneoriinmodviolent,cuodegajareputernicadecaldura,putanddanasterelaexplozii acarorbrizantaseapropiedeceaadinamitei.Polimerizareaestefavorizatadeurmedeapa,produsialcalini,oxizimetalicisi lumina.Dinaceastacauzadepozitareaaciduluicianhidrictehnicnuerecomandabilatimpindelungat. Esteindicatcatotalulcantitatiideacidcianhidricsanudepaseasca2,53,0t,impartitinrezervoarecucapacitate 3 maximade1m ,confectionatedinotelinoxidabilsiprevazutecuracireinmantalatemperaturisub15Ccuunagent frigorific.Pentrusigurantaelsepastreazasubpernadeazotsistabilizatcuuninhibitordepolimerizare. Deasemenea,esterecomandabilsaseeviteostationareaaciduluicianhidricinrezervormaimarede34zile,precumsi stationareainconducte.Inliteraturaseciteazauncazdeexploziedatoritapolimerizariiaciduluicianhidricinconductacatre instalatiadearderecaurmareacalduriiradiatederazelesolare.Exploziaaruptsuruburiledelaflansecontorsionand conducta.Incendiulafostdemicaamploare,intrucatinconductanuseaflaudecatcirca2kgdeacidcianhidric. Lafabricareaacrilonitriluluidinacetilena,osursadeexploziesiincendiuoconstituiescapariledegazede sinteza,caredatoritamultitudiniideproduseinflamabilecudensitatidiferite,unelemaiusoaredecataerul(acetilena,acid cianhidric),altelemaigrele(acrilonitril,acetaldehida)sepotacumulaatatlanivelulsolului,incanaletehnologiceside cabluri,catsisubtavanulincaperilorinchise.Inflamarealorsepoateproducedelaosursaoarecare. Oaltasursadepericolsuntscaparilenecontrolatedecatalizatoridincircuituldesinteza.Saruriledecuprusi acidulclorhidricsuntputerniccorozive.Acetilena,incontactcuacestesaruriformeazaacetilenadecupru,careinstareuscata detoneazalacelemaimicisocuri. MentinereapHuluisolutieidecatalizatorsub1,5eliminapericolulformariiacetilurilorinreactoare.Dozareaacidului clorhidricpentrucorectiapHuluitrebuiefacutacuogrijadeosebita.Deasemenea,inlaturareacatalizatoruluiscursaccidentalin spalarecuapaducelaevitareacoroziuniisiimpiedicaformareadeacetiluri.Inaintedescoatereaumpluturiidinreactor,aceasta sestropestecuapa,pentruapreintampinaexploziaeventualeloracetiluriformateaccidentalinreactor.

Mentinereauneiconcentratiioptimedeacidcianhidriclasintezaestefoarteimportanta,deoareceoconcentratie ridicataprovoacainhibareacatalizatorului,iarunascazutaconducelaformareadeprodusisecundariprintrecaresi divinilacetilena.Pelangaimpurificareaprodusuluisemarestepericoluldeexplozie.Divinilacetilenaesteosubstantacupunctde fierbere83C,foartenestabila,careexplodeazachiarfaraamorsaredinexterior. 3.Obtinereacloruriidevinil Oaltaaplicatieareactieideaditielaacetilenaestefabricareacloruriidevinildinacetilenasiacidclorhidric. Incursulacestuiprocesoatentiedeosebitatrebuieacordatapuritatitiireactantilor.Dacaacetilenanecesara sintezeiprovinedincarbid,eapoatecontinecaimpuritatihidrogenfosfat.Oconcentratiemaimarede0,05%nueste admisa,intrucatlatemperaturadereactieaceastapoateprovocaautoaprinderi.Deasemenea,inacetilenaobtinutaprinprocedeul arculuielectric,continutulindiacetilenatrebuielimitatla0,005%. Acidclorhidric,candesteprovenitdinsintezadirecta,nutrebuiesacontinaclorliber,intrucatacestaformeaza cuacetilenaamestecuriceexplodeazasubactiunealuminii. Reactiadeformareacloruriidevinilarelocla140160Csiesteputernicexoterma.Dacanuseasiguraoracire suficienta,cantitateadecalduradegajatadinreactiepoateducelaocrestereexcesivaatemperaturiipanalaincandescenta carbuneluiceserveste dreptsuportpentrucatalizator.Preluareacalduriidereactieserealizeazaingeneralcuuncircuitdeulei 3 inspatiuldintretevi.Prezentauneicantitatimarideulei(100300m )constituieunpericoldeosebitincazdeincendiu.De aceea,seprevedeposibilitateagoliriiluiintrunrezervordeavarie,prinactionareadeladistantaaunuiventil electromagnetic.Rezervoruldeavarietrebuiesaaibacapacitateasuficientapentruaputeapreluauleiuldinreactorulcelmai mare.Sistemulderacirecuuleiestepreferabilafiinlocuitcuunsistemderacirecuapasubpresiune. Reactoareledecloruradevinilseamplaseazaintroconstructiedeschisapentruaseasiguraoventilatie normala.Pericoleledeincendiudatoritaproprietatilorfizicealecloruriidevinilaufostaratatelacap.VI.E.2. CapitolulVII Prevenireaincendiilorinindustriaenergetica Problemapreveniriiexploziilorsiincendiilorpeteritoriuluneicentraletermoelectricesauhidroelectriceestedeomare importanta,dacaseareinvederecearinsemnapentruintreprinderi,institutiisipentrueconomianationalain general,intrerupereacurentuluielectric,lipsadeenergieelectricadincauzaacestorfenomenenedorite. Atatlacentraleletermoelectricesihidroelectricemaivechi,catsilacelemainoisiincursdepunereinfunctiune,pot apareaoseriedeavariidatoritaunordeficientedeconceptie,exploatate,sauaunorneglijentedinparteapersonaluluicarele deservesteunorcauzetehnice,avariicareinunelecazurisunturmate deexploziisauincendii. Centralatermoelectricaesteontreprinderecomplexaincarefunctioneazaoseriedeagregatesiinstalatiinecesare transformariienergieichimiceacombustibililorinenergietermica(cazaneledeabur)siaceastainenergieelectrica (generatoaredecurent,montatepeacelasiaxcuturbinele). Dintreagregatelesiinstalatiileuneicentraletermice,sevoranalizanumaiaceleacarepetimpulexploatariiprezinta pericolmaritdeincendiusiexploziesianume:instalatiiledealimentarecucombustibil,salacazanelor,salamasinilor,instalatiile dedistributieaenergieielectrice(statiielectrice,posturidetransformare,gospodariidecablurisideulei). 1.Instalatiidealimentarecucombustibil a.Alimentareacucombustibilsolid.Incentraleletermoelectrice,carefolosesccombustibilsolidalimentareacazanelor sefacemecanic,folosind,inraportdeputereacentralei,elevatoarecuschip,elevatoarecucupe,benzitransportatoaresau scripete.Pentruaseputeaobtineoardereinfocare,precumsioreglareautomataaalimentariicucombustibil,inspecialla instalatiiledeputerimari,sefolosesccarbunipulberizanti. Carbuniibulgarisiconcaseaza,sedepoziteazaapoiinbuncare,semacinainmoridecarbunsiinstarepulverizantase introducprinarzatoare,prinfocare. Temperaturaaeruluilaintrareainmoripoateajungela300C,iarceaaamesteculuiaerpraflaiesireadinmoaranu trebuiesadepaseasca7080C. Prafuldecarbuneinsuspensie,sepoateaprindeincontactcusuprafetelecalde.Cunoastereatemperaturiideaprindere areomareimportantapractica,deoareceprafuldecarbuneinsuspensiepoatevenioricandincontactcusuprafeteleincalziteale diferitelorinstalatiisauchiarcucorpuriincandescente. Dreptparametriispecificisuntconsiderati:suprafataliberadeaccesaaeruluisidependentadintrediametrul particulelorsitemperaturadeaprinderesauprodusuldintreduratadeincalziresitemperaturadeaprindere,denumitsiindicede explozie.Temperaturadeaprinderenuesteaceeasilatoatefeluriledeprafuridecarbune,cidiferainfunctiedesorturi(tabelul 8). Temperaturadeaprindereaunorprafuridecarbune

Naturaprafului Lignit(carbunebrun)

Temperaturadeaprindere[C] 320350

Cocsdecarbunebrun Huila Cocsdehuila Antracit Turba Mangal

375640 600900 700900 800900 427486 525623

Practicasiexperiementeleauaratatcaprafuldepusinstraturipesuprafeteincalzite,seaprindedelatemperaturide 175200C,acestadepinzanddegraduldeacumulareacaldurii,denaturaprafuluisidetimpulderamanerepesuprafetele incalzite.Deexemplu,prafulfiinduscat,delignit,depusintrunstratde20mmpeosuprafatacutemperaturade200C,se aprindein13min,iarlaogrosimede10mm,innumai9min. Inincaperileinchisesiincalzitelatemperaturiridicateprafuldecarbunebrunsepoateaprindelatemperaturiintre115 si125C. Prafuldecarbunebrunprezintaotendintamultmaiaccentuataspreautoaprinderedecatceledehuila.Prafulde carbunesepoateaprindedincauzascanteilorsiflacarilorintimpulexecutariioperatiunilorcuflacara,saudinaltecauze. Prafuldecarbunebrunsaudehuiladepuspeinstalatiitreceinstareincandescentaincontactchiarcuscanteileproduse inurmaunorflacarisaudelasudura. Capacitateadeexplozieaunuiamestecdeprafdecarbunesiaerestedirectproportionalacuintensitateasurseide aprinderesiinversproportionalacucontinutuldeapa,cusectiuneatransversalaaspatiuluiumplutcuprafsicudimensiunile particularedepraf. Prafuldecarbunebruncuparticuleleintre15si30 mposedaocapacitatemaximadeexplozie,putandexplodalaun 3 continutdeprafde40g/m (praffin)si15g/mprafgrosier.Limitasuperioaradeexplozieaprafuluidecarbunepoateajunge 3 3 la20007000g/m ,concentratiade400g/m fiindceamaipericuloasa. Continutuldegudroninfluenteazadeasemeneacapacitateadeexplozie:cucatcontinutuldegudronestemaimare,cu atatprafuldecarbuneestemaipericuloslaexplozie. Unmarerolindeclansarearabufnirilorsiexploziilordeprafdecarbune,ilaredensitateaprafuluiinamestec.Incendiile lainstalatiiledealimentarecuprafdecarbunesepotdatoraurmatoarelorcauze:flacaradeschisa(lampicubenzina,sudura etc.),arcurielectrice,scurtcircuite,scanteielectrice,corpuriincandescente,scanteiprodusemecanic(frecari,ruperide piese),scanteidelasudurasaudelafocurideschise,calduradeflacara(supraincalzirealagarelor,aelementelordemasiniin miscareetc.),calduraridicatadecorpuriincalzite(conductedeaburi),calduraridicatainincaperiincalziteputernic(instalatiide uscareetc.),autoaprindere. Scanteilemecanicesepotproduceininstalatiiledepreparareaprafuluidecarbune,inurmapatrunderiiinconcasaresi moriacorpurilormetalice(bucatidesarma,cuieetc.),provenitefiedelaexterior,fiedatoritaruperiiunorpiesedininstalatii,in specialatuncicandutilajeledetransport,concasaresimacinaresuntsuprasolicitate. Frecarilecelemaifrecventeseproducladispozitiveleinmiscare(valturi,vibratoare),labenziletransportoarecarese miscacuovitezade1,251,60m/s. Principalelemasurideprevenireaincendiilorserefera:inprimulrand,lainlaturareatuturorcauzelorde incendiu,aratateanteriorsiinaldoilearand,lainlaturareaposibilitatilordeformareaamestecurilorexplozivesiadepunerilor prafuluidecarbunepeinstalatiisisuprafeteincalzite. Prepararea,transportulsidepozitareaprafuluidecarbuneestenecesarsasefacapecatposibilininstalatiibineetansate pentruanupermiteiesirealuiinaer. Pentruevitareaproduceriiscanteilormecanicedealungulbenzilortransportoarecareconduccarbunelelabuncaresi lastatiadesfaramare,seprevadseparatoareelectromagnetice.Candseparatoareleelectromecanicesesupraincarca,elenumai functioneazanormalsideaceeatrebuiecuratitecuregularitate.Separatoareleelectromagneticeseamplaseazacatmaiaproape decarbuneletransportat. Lasilozurileintermediare,precumsilaintrareasiiesireadinmoara,semonteazaaparatepentrumasurareatemperaturii sipresiunii. Temperaturaagentuluideuscare,laiesireadinmoara,nutrebuiesadepaseascaurmatoarelevalori: lainstalatiicubuncarintermediarde praf,lauscarecuaer:carbunesaracinmateriivolatile130Chuilasicarbune brun70C lainstalatiicubuncarintermediardepraf,lauscarecugazedeardere,amestecatecuaer:huilasicarbunebrun80C lamoricuinsulfaredirecta:huila130Ccarbunebrunsisisturi100Cturbafrezata80C. Incazulincareprafuldecarbuneseintroduceinfocarcuajutorulaerului,temperaturaaeruluinuselimiteaza,oricare arficombustibilulfolosit. Instalatiiledepreparareaprafuluidecarbunecubuncarintermediar,destinatecarbunilorcupericoldeexplozie,trebuie saaibainpermanentainfunctiuneregulatoaredetemperaturaaagentuluideuscaresiprotectieimpotrivacresteriipestemasura atemperaturiidupamoara. Pentruasepreveniexploziile,umiditateacarbunilorpulverizatinutrebuiesadepaseasca1%,laantracitsi1216%,la lignitsilacelelaltecategoriidecarbune. Instalatiadepulverizareaprafuluidecarbunetrebuiecontrolatazilnicpentruinlaturareadepunerilordeprafsievitarea neetanseitatilor.

Prafuldecarbunedepuspeagregate,instalatiisiperetiiincaperilor,sevacuratazilnic,luandusetoatemasurileca aceastavinaincontactcusuprafeteleincalzite.Oatentiedeosebitasevaacordamorilordemacinare,undepentruuscarea materialuluisefoloescgazearse. Pentrupreintampinareaaprinderiiprafuluidecarbune,morilesedoteazacusistemeautomatedeoprire,carese declaseazaatuncicandseinchisclapeteledegaze,inurmaimpulsurilorproduselaoprireaventilatoarelordeaersigaze,la aparitiadefectiunilorpetimpultransportuluidecarbunesicandtemperaturainmoaradepaseste250C.Inasemeneacazurise puninfunctiuneinjectoaredeapasiseoprestedinfunctionaremoararespectiva. Agregateledemacinare,pornire,opriresiexploatareamoriitrebuiebineintretinutepentrualiseasiguraofunctionare normala.Inacestscopsevorrespectaintocmaioseriedeparametricatemperaturalalagare,amperajullamotoarele morii,depresiuneainmoara,temperaturamaximaauleiului. Ventilareamecanicasinaturalatrebuieproiectatasiexploatataastfelincatsanuprovoaceamestecurideprafaerin concentratiiexplozive. Pentrustingereaincendiilordininstalatiiledetransportsipulverizareacarbunelui,seprevad(dupaposibilitati) instalatiidestingerecuabursaucugazeinerte(bioxiddecarbon,azot).Cuacesteinstalatiisepotimpiedicaproduceride rabufnirisauexplozii. b.Alimentareacucombustibillichid.Combustibilullichidcelmaifolositlacentraleletermoelectriceeste pacura.Instalatiadealimentarecupacuraafocarelorcazanelorsecompunedin:rezervoruldemarecapacitatepentrurezervade combustibilrezervoruldedistributie,destinatconsumuluizilnic,asezatincladireaprincipala(launeleinstalatii)preincalzitorul careservestelapreincalzireapacurii,spreaputeafitransportataprinconducte,filtrul,pompeledepacura,conductelesiinjectorul. Laacesteinstalatiisepotproducescurgeridepacurapelaimbinari,datoritaneetaseitatii,neglijenteisaualipseide supravegherelamanipulareasifunctionareadiferiteloragregate. Pericolulsemarestesidatoritaincalziriipacurii,operatienecesarapentrucapacurasapoatafitransportatape conducte,incazulcandareoviscozitatemairidicata. Cauzeleincendiilorsuntaceleasicasilainstalatiiledealimentarecucarbunepulverizat. Lainstalatiiledealimentarecucombustibillichid,temperaturadeincalzireapacuriinutrebuiesadepaseasca temperaturalacarepoateapareapericoluldeincendiusiexplozie. Pacurilecarecontinfractiivolatile,sepotincalzicu1520C,subpunctuldeinflamabilitate.Inniciuncaz,temperatura deincalzireapacurilorgreleinrezervoarenuvadepasi60C. Incalzireapacuriitrebuieinsotitadeobunadecantare.Pentruincalzireapacuriiinrezervoare,sefolosesteaburdejoasa presiune(3at)sauapafierbinte,iarpentruincalzireacisternelorsepoatefolosisiaburdepresiunemaiinalta(67at)siinnici uncazincalzireapacuriinusevafacecufocdeschis. Rezervoruldezidinsalacazanelor,trebuieprevazutcuoconductadeevacuareavaporilor,curegulatordenivelsi dispozitivdesiguranta(intrerupealimentareaincazcaregulatoruldenivelnufunctioneaza). Intrerezervoruldezisiarzator,semonteazaunfiltrucureglaretermostatica. Conducteledealimentarecucombustibillichidsevorasezaincanalespecialamenajate,pentrualaferide deteriorari.Elevoraveaizolatiatermicainbunastare.Temperaturamaximalasuprafataexterioaraaizolatieinuvadepasi 35C,latemperaturamediuluiambiantde25C. Instatiadepompareacombustibiluluilichidnusevordepozitamaterialecombustibile. Statiadepomparetrebuieprevazutacuinstalatiedeventilatiepentruaspirare,inscopul deaevacuavaporiiinflamabili caresaudegajatmotoareleelectricevorfidetipantiexplozivsaucapsulate,infunctiedecaracteristicilemediului. Rezervoarele,conducteledetransportsipompeletrebuiesafiebineetansate. Larezervoareledecombustibilsubteranesevaasiguraobunaetansareaperetilorbazinelorinlocurilederacordarecu conducteledeaspiratieacombustibiluluisilascurgereainbazine,luindusemasuridelichidareaoricarorscapari. Subinjectoareledepacura,infatafocarelor,seaseazatavidintabla,umplutecunisip,cuscopuldeaabsorbiscurgerile decombustibillichid. Laoprireainjectoarelorseoprestemaiintailichidulsiapoiaerulsauaburul. Aprindereacombustibiluluipulverizatsefacefieelectric,fiecuajutoruluneitortefixatepeovergeametalica.Inainte deaseaprindecombustibilullichid,focareleseverificacutoataatentia.Constatareauneidefectiunilafocarimplicaoprirea functionariiinstalatieidealimentare. Controlulstingeriiflacariilaarzatorsepoatefacecucelulafotoelectricasaucuunpirometru. Pentruintrerupereacurgeriipacuriisprearzator,dupaceflacarasastins,seinstaleazaovanareglataautomat. Arzatorultrebuiemontatinclinatinfata,pentruaseinlaturascurgereapicaturilordepacura(infarafocarului).Intreaga instalatiedealimentarecucombustibillichidsecontroleazazilnicsiseverificaperiodic. Amplasareastandurilordeprobeainjectoarelordecombustibillichidinstatiadepompareapacuriieste interzisa.Ele sevoramplasainincaperiseparatedestatiadepompareapacuriisivorfiprevazutecuinstalatiideventilatiesi destinsincendiile. Odeosebitaatentietrebuieacordatacuratiriirezervoarelordecombustibillichid,luandusetoatemasurilede preintampinareaexploziilorsauincendiilor. Ordineaexecutariilucrarilordecuratireesteurmatoarea: golirearezervoruluidecombustibilsiizolarealuide restulinstalatiei asigurare,inmodpermanentaventialtiei folosirea,pentrucuratire,adetergentilornecombustibili iluminatullatensiuneade12Vsiinconstructieantiexploziva folosireasculelordemataleneferoasesaulemn,pentruanu producescantei folosireaunorventilatoare,construitesiexploatateastfelincatsanuproducascanteipetimpulfunctionarii.

Rezervoareledecombustibillichidsevorlegalapamantsisevorprotejaimpotrivaloviturilordirectede trasnet. c.Alimentareacucombustibilgazos.Celmaiintrebuintatcombustibilgazos,pentrualimentareafocarelor cazanelor,estemetanul. Oricedefectiunesaudeteriorareainstalatieidealimenatarecucombustibilgazoscreazaunmarepericolde explozie.Intervaluldeexploziealmetanuluifiindfoartelarg,amestecurileexplozivesepotproducecuusurintadacainstalatia prezintaneetanseitatiprincareseproducscaparidegaze. Amestecuriledegazeaersepotamorsadelaoricesursadeaprindere. Instalatiadealimentarecucombustibilgazos,trebuieastfelconstruitasiexploatataincatsafieinlaturatoricepericolde exploziesiincendiu.Inacestscop,cladireastatieidedistributieagazelortrebuieconstruitadinmaterialeincombustibile,avand usilesiferestrelecudeschiderelaexterior. Pentruevacuareaeventualelorscaparidegaze,statiadedistributievaaveaoventilatienaturala,incarescoptrebuie prevazutacudeschideriinacoperiscuosuprafatade48%dinsuprafatapardoselii. Statiadedistributieagazelornuseincalzeste,incazuriexceptionaleseadmitenumaiincalzireacentralacuapacalda. Iluminatulelectricalstatiilordedistributieconstruitesuprasolseexecutadinexterior,iarcelesubteraneculampi electriceermetice,intrerupatoriimontanduseinexeterior. Pentrucascapariledegazesanuformezeamestecuriexplozive,trebuiesa seexecutecontrolulintregiiaparaturi,al sensibilitatiiregulatoarelor. Controluletanseitatiisefacezilnic,folosindusenumaiemulsiedeapasisapunseinterziccudesavarsireprobelecu chibritulaprinssaucualteflacari. Conducteleprincipale degazsemonteazainexteriorulcladirii,ininteriorintroducandusenumaiconductelede alimentareacazanelor. Conducteleprincipaledegazesemonteazanumaiaparent,la13cmdistantadeperete,interzicandusecudesavarsire inzidirealorsautrecereapesubpardosealatrecereaprinzidurisevafaceprinmansoanemetalice. Conducteledegazenutrebuiesatreacaprincosurilesobelor,canaleledeventilatie,locuriinaccesibile,depozitede carbuni,terenuricuzgurasauprinspatiigoalealeplatformelorcurabit,siniciprinlocuriincarearputeafisupuseunoractiuni mecanice,chimicesautermice(latemperaturiridicate). Amplasareaconductelordeincalziresiaretelelordecablurielectriceincanalesituneluriprincaretrecconductelede gazecombustibile,nuestepermisa. Pentruaseasiguraobunaetansare,conducteledegazeseimbinaprininfiletare,cuajutorulfitingurilorsauprin sudura.Etanseitateaimbinariiprininsurubareseasiguracucanepasiminiudeplumbsiuleideinfiert,sauprinchiturispeciale. Pentrufiecareaparatdeconsumsevorprevedeadouarobinetedeinchidere,asezateladistantacaresapermita manipulareasidemontarealorindependenta. Rezistentaconductelorlaactiuneacorozivaseasiguraprinvopsireinincaperilecuatmosferaumedasefolosesc conductegalvanizate. Lapornireainstalatiei,conducteledegazesevoraerisicumultagrija,incarescopdeschiderileinatmosferavorfi lasateliberepanalaevacuareainintregimeaaeruluidininterior. Aerisireaconductelordegazecombustibileprinarzatoareledinfocarulcazanelor,precumsievacuareagazelordin conducteledegazeinreteauadecanalizareacentraleisuntinterzise. Conducteledegazeamplastelamaiputinde100mdeconductasubteranadegaze,sevorverificaperiodicastfel: puturilepentruinstalatiiletelefonice,celputindedouaoripelunacolectoarelecomunepentruconstructiisubterane,celputino datapelunacamineledevizitaredepecanaleledeapa,determoficareetc.,celputindepatruoripeanincaperiledin subsoluri,celputindepatruoripean. Verificareaprezenteigazelorsevafacecuajutoruldetectoarelordegaze,dupaungraficstabilit,rezultateleinscriindu seintrunregistruspecial. Exploatareaconductelorce prezintascaparidegazeesteinterzisa.Ladepistareaunorastfeldescapariinstalatiase vascoatedinfunctiepentruaseremediadeficientele. Inconducteledegaze.depasireapresiuniiesteinterzisa,pentruanuseproducedeteriori,exploziisichiarincendii. Inlocurilecuposibilescaparidegazesiacumulariaacestora,nuseadmitefolosireadecatreoameniaincaltamintei cublacheuri,cuieetc. Reparatiilelaconducteledegazecombustibile,pentruaseinlaturaneetanseitatile,sevorincepenumaidupace tronsoanelecareurmeazasafiereparateaufostizolatedeconducteleaflatesubpresiune,printroflansaoarba.Gazelesevor evacuadinconductecuajutorulaeruluicomprimat.Lucrariledereparatiivorincepenumaidupaconstatarealipseigazelor cuajutorulaparatelor. Laconducteledegaze,infunctiune,executareaderacordurinuestepermisa. Deasemenea,lucrariledesudurasevorexecutanumaiinconditiilecerutedenormeledepreveniresistingerea incendiilor. Deconducteledegaze,montateininteriorulincaperilor,nuesteadmissaseagateinniciunfeldesarcinapentruanu producedeteriorari,urmatedescaparidegaze. Presiuneagazelorinarzatoarenutrebuiesadepaseascavalorieaprevazutadenorme.Pentruainlaturaoeventuala exploziesauunincendiu,trebuieluatemasuride oprireaalimentariicugaz,montanduseinacestscop,peconductaprincipala degaze,unrobinetsiosupapacuactionarerapida. Lascadereapresiuniisubceaprevazutadenorme,seoprestealimentarea,prinmanevrarearobinetelor.

Inaintedeaseaprindecombustibilul,severficafocareledeardere.secontroleazapresiuneagazuluiinconductasi numaidacaaceastaseincadreazainlimiteleprevazutedenorme,sepoatefaceaprinderea.respectanduseprincipiulgazpe flacara. 2.Salacazanelor Insalacazanelorsemonteazaagregateledecazane,carecurpindcazaneledeabur,impreunacuoseriededispozitivesi mecanisme. Cazanelesuntdediferitetipuri,clasificatedupamoduldeconstructie,presiuneadefunctionare,dupautilizareetc. Insalacazanelorexistapericoldeexploziedatoritaspargeriicazanelor. Dindatelestatisticereiesecaavariilecazanelorprovocatedespargeriseridicala1,92,4%dintotalulavariilorsi accidentelor. Atatlacentraleletermoelectricemaivechi,catsilacelenoipotapareoseriedeavariidatorita: deficientelorde exploatare neglijenteidinparteapersonaluluidedeservire unorcauzetehnice,carepotgeneraexploziisauincendii. Oproblemaimportanta,caretrebuiesasteainatentiaspecialistilor,esteinlaturareadefectelordesuduradela imbinarileansamblurilorconductelorsicolectoarelordeaburi. Datoritapresiuniisitemperaturiiridicateaaburuluisecereutilizareadinceincemaimultaunorotelurialiate,caresa rezistelasolicitarilefunctionale. Datfiindcadurabilitateaotelurilorscadepemasuracresteriicontinutuluielementeloraliate,seimpuneosudura speciala,executatacumultaatentie. Camasuradeprevenireaexploziilorfizice,inconditiilefolosiriilanoileinstalatiienergetice,aparametrilorinalti,este absolutanevoiecaintreprinderiledemontajsiceledeexploataresaexecuteunriguroscontrolalcalitatiiimbinarilorsudate. Multaatentietrebuieacordataaprinderiicombustibiluluiincameradeardere,pentruasepreveniexploziile. Exploziaintrocameradearderesepoateproducenumaidacaininterior:saformatunamestecexplozivde combustibilsiaersidacaexistaosursadeaprinderedeoanumitaenergietermica. Incazulincareseeliminaunadintreacesteconditii,explozianusemaipoateproduce. Ostatisticaamericanaaratacamareamajoritateaexploziiloraulocindecursulpornirii.Deaceea,pentruinlaturarea exploziilorincamereledearderesarecomandatmetodaporniriicuregulatoruldeschis.Aceastaconstainmentinerea debituluiaeruluidesuflaredelaovaloarede2025%dindebitulaeruluipentrufunctionareainplin,indecursulintregii perioadedefunctionaresideaducereinitialaaarzatoarelorladebitulmaxim,lasandtoateregistrelearzatoarelorinstare deschisasiinpozitiedeardere. Pentruimpiedicareaacumulariiunuiamestecexplozivdecombustibilsiaer,ininteriorulcamereidearderetrebuiesa existeinstalatiidesemnalizare,decontrolsiinterblocare,caresaprevinaasemeneaacumulari,indiferentdacaadevaratacauza constaindefectareaaparaturii,ingresealaoperatoruluisaufunctionareagresitaainstalatieidecontrol. Instalatiiledeinterblocaretrebuiesarealizezeurmatoareleoperatii: oprireaalimentariicucombustibilsauimpiedicareacombustibiluluiinfocar,atuncicandnusuntrespectatefazele corectealeoperatiunilor,cumarfi,deexemplu,dispozitivuldeinterblocarepentrusuflare: intrerupereaalimentariicucombustibili,atuncicandsedefecteazatoateventilatoarele intrerupereaalimentariicucombustibilatuncicandpresiuneadinfocarcrestepesteoanumitavaloare intrerupereaalimentariicucombustibil,atuncicandraportuldintreaersicombustibilscadepanalaovaloareminima prestabilita intrerupereaalimentariicucombustibilatuncicandalimentareaseintrerupeaccidentalsaudepasestedebitul prestabilitsauseefectueazalaundebitmaimicdecatcelprestabilit Instalatiiledecontroltrebuiesaasigure: mentinerearaporturilorcorecteintreaersicombustibil,pentrutoategradeledeincarcare actionareacorectaaarzatoarelorsiintrerupereaalimentariicucombustibil(prinaplicareacorectaadetectoarelorde flacara),atuncicandflacarasestingeaccidental reducereaautoamataadebituluidecombustibilinfunctiededebituldeaerdisponibil,dupaefectuareaunuiventilator sauinalteconditii,carereducdebituldeaer. Instalatiilesiaparateledemasurasicontrolmodernecuprind: unsistemdeteleviziune,caresapermitaoperatoruluisavadaconditiiledincameradeardere analizatoaredeoxigencareemitsemnaledealarmaatuncicandproportiadeoxigenestemicasaumaimaredecat valoareaprestabilita analizatoaredecombustibilcareemitsemnaledealarmaatuncicanddetecteazaprezentaunorsubstante combustibile aparatepentruindicarearaportuluidintreaersicombustibil. Securitateauneiinstalatiidealimentareincameredearderedincazane,estedatadeinstalatiidetipuldescrismaisus,in stransalegaturacuexploatareacorectasidublatadecunoasterea,decatreoperator,atuturorregulilordeexploatare,careinlatura declansareauneiexplozii. Pentruapreveniasemeneaexplozii,lainstalatiilecuaprinderemanualatrebuiesaasigureintroducereacorectaatortei deaprindereininteriorsicontrolulpozitieiei,astfelincatsapoatafiadusacatmaiaproapedezonaincaresegasestegazul metan. Controlulaprinderiigazuluinupoatefifacutdecatdacainplacafrontalaaarzatoruluisepracticaunvizorprincaresa seobserveacestlucru.

Toateacesteoperatiinupotfiefectuatecumtrebuie,faraobunainstructareafochistilor,faraoobservarecontinuaa flacarii,panalaobtinereauneiarderistabile. Inspatiiledecirculatieslabaaaerului,undepotstagnagazeexplozivesausepoateacumulacombustibilnears,seva asiguraoventilaredecelputin10min. Racordurilebuncarelorvorfipermanentcuratite,incarescoppartilemetalicealebuncarelorsevorsuflaperiodiccu aercomprimatstareasupapelordeexploziesiacanalelordegazealeagregatelordecazanesevacontrolaperiodic. Dacaflacararezultatadinardereaprafuluidecarbuneserupe,atuncisevaopriimediatalimentareacuprafdecarbune sisevoraerisifoartebinefocarulsicanaleledegaze,folosindinstalatiiledeinsuflaresitiraj.Sevorintroduceapoiinfunctiune injectoareledepacurasauarzatoareledegaz.Dupaefectuareaacestoroperatiisepoaterevenilaardereaprafuluidecarbune. Intrerupereaalimentariicucombustibilacazanelorsidecisiafunctionariiacestora,sefaceinurmatoarele cazuri: aparitiadecrapaturicarepotduceladaramareazidarieicazanului dezgolireascheletuluimetalicdincazan incalzireapanalarosuascheletuluisiapreincalzitoruluideaeralecazanului aparitiaarderiicombustibiluluipecanalelede gaze. Laexhaustoaresevorcontrolasuprafeteledeimbinareacarcaselor,capacelorgurilordevizitare,caretrebuiesafiebine etansate,pentruanufaceposibilaiesireainexterioragazelorfierbintisiaparticulelordecenusaincandescenta. Motoareleelectricevorfipermanentcuratitedepraf,avandusegrijacalegaturileelectricesafiebineexecutatesi intretinute. Pentrustropirea,lanevoie,azgureisicenuseilapalniiledezgurasiguriledeevacuareacenuselordincazane,vorfi racordateconductepentruapa. Lacentraleletermoelectricenoi,carefunctioneazacucarbune,pentrumentinereapuritatiiaerului,datfiindconsumul extremdemaredecombustibil,sefolosescinstalatiideelectofiltre,princareseretinparticulelesolidecesegasescinstarede suspensie. Pericoluldeincendiuininstalatiesiinapropiereaacesteia,semaresteprin: folosireaunuicurentdeinalta tensiune folosireaunoraparateelectricesensibile posibilitateaproduceriiscanteilorelectrice,strapungerilor,aarcurilor electricesiscurtcircuitelormaialesintreelectrozi,inaparaturaelectricaainstalatiei,inspecialprinmanevrareaeigresita prezentainvecinatateamaterialelorsaulichidelorcombustibile. Pentruinlaturareaacestorasiaunorderanjamente,estenecesaraomarimeasiguranteiinfunctionarea instalatieirespectiveprin: alegereauneitensiunioptimepentruelectrozi blocareaelectricasaumecanicaainstalatieiin cazulunormanevregresite folosireareleelorpentruprotejareainstalatieilasuprasarcini folosireacondensatoarelorpentru supratensiuni prevedereaeclatoarelorincircuituldejoasatensiunepentruprotejareaunoraparateelectrice imbunatatirea constructivaaintregiiinstalatiideelectrofiltre. 3.Salamasinilor Construireasifolosireacazanelormodernecudebitemarideabursiparametriiridicatiauadusdupasinesi imbunatatireaconstructivaaturbinelorcuabur. Insalamasinilorsuntinstalateturbinelecuabursigeneratoareelectrice,careformeazaimpreunaasanumitelegrupuri turboalternatoaresauturbogeneratoare. Laagregatulturbinagenerator,pericoluldeincendiuestecreatdeuneledefectiunilainstalatiiledeuleiale turbineisaudeteriorariininfasurarilegeneratorului. Frecarileinlagare,cauzatecateodatadinlipsadeungere,inurmaunordefectiuni,producomaredegajarede caldura,carepoateconstituiosursadeaprindereauleiuluifolositinasigurareaungeriisiraciriilagarelorsilastabilizarea reglajuluiturbinei. Graduldefrecareinlagaredepinde,inceamaimaremasura,deregimuldeungerecarepoatefifluid,semifluid,uscatsi semiuscat.Lagarelelacareseinregistreazacelemaifrecventeavariisuntceleaxiale.Calduradegajatapetimpulfrecariiintre lagarulsiarboreleturbineiproduceincalzireauleiuluipanalatemperaturade100150C(lalagareleaxiale).Laturbinelede mareturatie,dincauzaunorperturbari,sepotproducedegajarimaridecaldura,careinunelesituatiiduclaaccidente,urmate deseorichiardeincendiu. Ocerintafuncionalaprincipalaaunorschemedeungereoconstituiementinerea,peoduratacatmai indelungata,acalitatiiuleiului.Celmaiimportantelementalschemeiesterezervorulprincipaldeulei. Exploatareaacestuiatrebuiefacutaastfelincatsasepoatarealizadecantareaimpuritatilor,evacuareaaeruluisigazelor colectate,incarescopestenevoiedeunanumittimpdestationareauleiuluiinrezervor,respectivdeasemontaunventilatorin parteasuperioaraarezervorului. Rezervorultrebuieprevazutcuunindicatordenivelcusemnalizareaacusticasauopticaaniveluluiminim saumaxim. Conducteledeuleidinsistemuldereglajsideungeretrebuiesafieabsolutetanse.Elseexecutadintevideotel laminate,asamblateintreeleprinsudurasiflanse.Seimpunecanumarulimbinarilorprinflansesafiereduslaminimumsi acesteasafieinvelitecuaparatoridintablapentruaimpiedicaimproscareauleiuluiscapatincazuleventualelor neetanseitati.Conducteledeuleisedispunastfelincatdistantafatadeconducteledeaburdinapropieresafiesuficientdemare pentruanuserealizaocrestereatemperaturiiuleiului.Pentrulocurileundetrebuiesaseintersectezeinspatiuoconductade uleicuunadeabur,sevorrespectaintotdeaunaconditiilecaconductadeabursafiesussiconductadeuleisafiededesubt.Se inlaturaastfelpericoluldeincendiuceapareprincadereauleiuluiscursdinneetanseitatipeconductelefierbintideabur.Piesele fierbintiaflateinapropiereaconductelordeuleisevorizolatermiccorespunzator.Conductelefierbintivorfiizolateastfelincat temperaturalasuprafatalorsanudepaseascacu25Ctemperaturamediuluiambiant.

Oaltasolutiedeevitareaapropiereiiconductelordeuleideceledeaburestedispunereaseparataacelordouatipuride conducte,deopartesidealtaaturbinei.Solutiaesterealizabilamaialesdacagrupulturbogeneratoresteasezatlongitudinalin salamasinilor,iarconducteledeabursuntintroduselateral. Conductelefierbintinusevoramplasaincanaleundesepoateacumulaprafsigazeexploziveincareexista cablurielectrice. Deasemenea,seimpuneocatmaibunarigidizareaconductelordeulei,maialesacelordeinaltapresiune,pentrua impiedicavibratiilecarepotconducelafisurarealor.Aceastasepoateobtineprinfolosireajudicioasaasustinerilorsighidajelor sireducerea,inacestfel,aamplitudiniivibratiilor.Pecatesteposibilsevaevitaintroducereaincolectoarecomuneaconductelor delaorganediferite,careauvibratiicuamplitudiniserioase,aceastafavorizanddemulteoriamplificareavibratiilor. Inzoneleincareexistapericolulscurgeriideuleipeoconductafierbintedeabursiaimpregnariiizolatieicuulei,seva vopsiizolatiacuvopsearezistentalaulei. Conducteledeuleisubpresiune,dinapropiereaturbinei,vorfiinchiseinjgheaburidetabla,iarscurgerile conduseprintroteavalaunrezervormetaliclacotazero,carevaficontrolatzilnic. Pentruevacuareauleiuluidinzonaincareaizbucnitincendiul,esterecomandabilsaseprevadagolirearapida(in circa15min)arezervoruluideuleiprincurgerelibera,printroconductaintrunrezervordeavarie,amplasatinafara cladirii.Ventiluldegolirerapidaaconducteidescurgereauleiuluiseactioneazamanual. Montareaunorventileincircuitululeiului,pentruintrerupereacirculatieiluicatreloculundesaprodusuneventual incendiu,constituieomasuracarecontribuielalocalizareaacestuia. Zonadesubrezervorulprincipalsevaprevedeacupraguri,pentruaimpiedicaraspandireauleiuluiscursin cazulspargeriirezervorului. Laturbineledemareturatie,dincauzaunorperturbari,sepotproducedegajarimaridecaldura,careinunelesituatiiduc laaccidenteurmatedeseorichiarsideincendii. Temperaturadeardereauleiuluifolositlaungerealagarelorturbinelorestede190200C.Petimpulfunctionarii turbinei,inmareamajoritateacazurilorlipsadeetansareaconductelorprincarecirculauleiului,inspeciallaramificatii ,imbinarisauprincrapaturileproduse,creeazaconditiilepentruaprindereauleiului. Defectiunilearatateaparlaconducte,incelemaimultecazuri,datoritatrepidatiilor.Uleiulpulverizatcupresiune prinacestefisuri,vineincontactcupartileincalzitealeturbinei,careinlocurileneizolatepotajungelatemperaturide400 500C.Dacaparticuleledeuleipulverizatsuntfoartefine,acesteasepotaprindesilatemperaturide160C. Datoritafaptuluicapompadeuleifunctioneazacontinuu,aprindereasetransformainardere,careluand proportii,genereazaunincendiugreudestins.Aceastaeste,defapt,ceamaifrecventacauzadeincendiulaturbineledeaburi. Laaprindereauleiuluifolositlaungerealagarelorturbineipoatecontribuisislabaactiunederacireaapeidincauza debituluiredussiacalitatiinecorespunzatoare. Pentruasigurareauneibunefunctionariaturbinelor,oseriededispozitivesemnalizeazaaparitiaderanjamentelor,sprea seluamasurilatimp.Astfel,dacadindiferitelemotivesedepasesteturatianormala,prinactionareaunuidispozitiv,turbinase opreste. Petimpulexploatariiturbogeneratoarelorsevorsupravegheainpermanenta: temperaturauleiuluiinlagare circulatiauleiuluiinlagare functionarearacitoarelordeulei etanseitateacircuitelordeulei. Incazulincareseconstatacrestereatemperaturiipestevaloareanormala,seimpuneoprireagrupuluiturbogeneratorin vedereaindepartariicauzeirespective. Dacaizolatiatermicaaconducteloresteimbibatacuulei,pornireaturbineiesteinterzisa,situatiecareapareinspecial dupaexecutareareviziilor. Intimpulcentrifugariiuleiuluideturbinasevapastraocuratenieperfectainjurulinstalatieidecentrifugare.Inaceasta zonanusevorexecutalucraridesudurasaucufocdeschis. Inideeaprotejariiperetilorrezervoruluideuleiinvederearaciriifluiduluicombustibil,esterecomandabilsase foloseascainstalatiideapapulverizata,alecarorconductetrebuiementinutepermanentsubpresiune. Pentrufiecaretipdegrupestenecesarsasestabileasca,infunctiedesituatie,oportunitateagoliriirezervoruluiprincipal incazdeincendiusimoduldeefectuareaacesteia. Insalaturbinelorcugaze,seimpunedetectareaprezenteigazuluimetaninsalacompresoarelorsiaturbinelordecatre operatoruldeserviciusisefuldetura.Inaceastasalaseinterziceintrareapersoanelorcuincaltamintecutintesaublacheuri. Intunelurileretelelordetermoficaresevormontainstalatiideventilatiepentruaseasiguraotemperaturaprescrisade normeleinvigoare. Pesteizolatiatermicaaconductelordetermoficareesteinterzisaaplicareaunuiinvelisdeprotectiedincarton asfaltat. Insalamasinilor,lucrariledesudurasevorexecutanumaiinbazaunuipermisdelucrucufocsiculuareatuturor masurilordeprotectieimpotrivaincendiilor.Lucrariledeintretineresidereparatiisevorexecutacumultagrijapentruanuse producesmulgerideventile,deteriorarideconducteetc. Peacelasiaxcuturbina,estemontatgeneratoruldecurentsaualternatorul.Marilegeneratoareseracescastazicu hidrogen,ungazcombustibilcareformeazacuaerulamestecuriexploziveintrelimitelede575%,deciunintervaldeexplozie foartelarg.Iatadeceinalternator,concentratiahidrogenuluitrebuiementinutalaovaloaredeminimum9698%.Inaceste conditii,pericoluldeexplozieestemultmairedus,iarconcentratiapericuloasa(575%)esteevitata.Laopuritateagazuluide 9298%nuseproducexplozii. Datoritafaptuluicahidrogenulestefoartepenetrabil,etansareacircuituluideracireseasigurafoartegreu.

Introducereahidrogenuluisefacepeambelepartialerotorului,prinspatiuldesubbandaj.Deopartesidealtaa rotoruluisemonteazadouaventilatoareaxialecareasiguracirculatiahidrogenului,deciracirearotoruluisiacircuitului magnetic. Pentruevitareaformariiamesteculuiexplozivintimpulintroduceriisievacuariihidrogenuluidincircuitulde racirealgeneratorului,seintrebuinteazabioxiduldecarbon.Aceastaevacueazamaiintaiaerul(laincarcare)siapoi hidrogenul(ladescarcare). Petimpulacestoroperatiiesteposibilaformareaunoramestecuriexplozivedehidrogenaer.Hidrogenulcaresepierde petimpulexploatariigeneratorului,sevacompletaautomatdinrecipiente. Introducereaininteriorulgeneratoruluiabioxiduluidecarbonlichidsefacedelaosursasubpresiuneprinintermediul unuisistemanticongelatorsiaunuitabloudedestindere.Pentruevitareaaccesuluiumezeliiininteriorulgeneratorului,gazulse treceprintrunuscator. Presiuneasitemperaturagazuluidingeneratorseurmarescpeunpanoudecontrol. Ininteriorulboxelorincaresepastreazahidrogenul,amestecurileexplozivedehidrogenaerpotaparecaurmarea nerespectariiregulilordemanipulareabuteliilordehidrogen. Exploziileinzonageneratoruluiinspecialsubgenerator,audreptcauzaacumulareahidrogenuluiinjurulaxului rotoruluisaulaiesireabornelor.Scapariledehidrogenseproducprinlocurileneetanse(flanse,ventile,conducteetc.) Ostrapungereainfasurarilorgeneratorului,oscanteieelectricasauunscurtcircuit,inconditiileuneiconcentratii explozive,poatecauzaoexplozie.Deaceea,carcasastatoruluitrebuiesarezistepresiunilormaximecaresarputeadezvoltape timpuluneiexploziiininterior. Masuriledeprevenireaincendiilorsiexploziilorsereferala: amplasareabuteliilordehidrogeninafarasalii masinilor,inchiseinboxespecialconstruite,ventilatenatural alimentareacuhidrogendelaungruppropriudebutelii,prin conducteseparatepentrufiecaregenerator verificareaetanseitatiigeneratoruluiinaintedeafiumplutecuhidrogenla presiunesuperioaraceleideserviciu interzicereafolosiriifoculuideschisinapropiereageneratorului. Deasemeneasevorverificasudurilesimoduldefixareaconductelordehidrogenpentruaevitavibratiile. Salageneratoarelorracitecuhidrogenseprevedecuunsistemdeventilatieadecvat,cugurideabsortieatatlapartea inferioara,catsilaparteasuperioaraaincaperii. Pentrusemnalizareainceputurilordeincendiuestenecesarsaseprevadadetectoaredefum,datfiindfaptulcainurma aprinderiiinstalatiilorsedegajafummult,depistareaincendiuluifacanduseinacestcazcatmairepede. Launelecentraletermoelectricesegasescmontatesi conductedeabursupraincalzit,caresefolosescpentru decongelareapacuriisauinaltescopuri.Acesteconductesuntizolatecuvatadesticlasiprotejatecucartonasfaltat.Peportiunea montataincanale,aufostcatevacazurideaprindereaacestuiinveliscombustibildecarton,asfaltat.Curentiicareseformeazain canale,intesificaardereasifavorizeazapropagareaincendiului. Pentruinlaturareaacestorsituatiiestenecesarcastratulizolatordevatadesticlasafiesuficientdegros,binetasatsi asezatcontinuu,iarinloculcartonuluiasfaltat,carelatemperaturade200Cincepesadegajegazesivaporicombustibili,pe portiuniledeprotectieaconductelorincanalesasefoloseascaaltmaterial. Oatentiedeosebitatrebuieacordatagospodarieideulei.Masuriledeprevenireaincendiilorsereferalapastrarea curateniei,asigurareaetanseitatii,interzicerealucrarilordesudura,existentalaflanseacapotelordintabla,pentruapreveni improscareauleiului,interzicereaproduceriiuleiuluiinrezervoareleturbinelorinaintedeaseexecutauncontrolrigurosal etanseitatiiarmaturilordeperacordurilelaacesterezevoare. Butoaieledeuleisevorpastrainincaperispecialamenajate. Laturbinelehidraulicesevorurmari,inmodspecial,sanuexistepierderideuleilacapuldedistributie. 4.Statiielectrice(posturidetransformare) Statiileelectricesepotinstalaatatinincaperi(statiiinterioare),catsiinaerliber(statiiexterioare).Statiileelectrice interioare,inmodfrecvent,sefolosescpentrutensiunipanala35kW,iarceleexterioare,pentrutensiunimaimarica35kW. Aparatelefolositeinstatiiledepeste35kW,montateinaerliber,suntdeoconstructiespecialadatefiindconditiile atmosfericemaigreleincarefunctioneaza(ploaie,ceata,zapada,praf). Elementeleuneistatiielectricesunt: izolatoarelesibarele contacteleelectrice separatoareleelectrice intrerupatoareledeinaltatensiune sigurantelefuzibiledeinaltatensiune bobineledereactantasitransformatoarele electrice. Opartedintreacesteelemente,incazulunoravariisaudefectiuni,potgeneraexploziisiincendii,cuurmaridestulde grave. Aparatelelacareseproduc,deobiecei,exploziisiincendiisuntintrerupatoarele,transformatoarelesibobinelede reactanta,datoritaconditiilordefunctionaresiprezentei,inuneledintreacestea,auneimaricantitatideuleicareconstituie materialuldeardere. a.Intrerupatoareledeinaltatensiune.Acesteaaumenireasaintrerupacircuiteleelectrice,fieinsarcina,fiein gol,lucrucaresepoatefaceinmodvoitsaucandininstalatieaparcurentipericulosidesuprasarcinasidescurtcircuit.Pentru intrerupereacurentilordesarcina,suprasarcinasiscurtcircuit,intrerupatoareletrebuiesaaibaomare puterederupere,avandca mediudestingereaarculuielectric uleiuldetransformator,expansina,aerulcomprimatsialtegaze,pentrucaaltfelsepot produceavarii,exploziisiincendii. Cauzeledeexploziesideincendiusuntscanteilesiscurtcircuiteleelectrice,carepotsaaparaindiferiteimprejuraridin lipsadeintretineresicontrol.

Astfel,insuficientagrosimeastratuluideuleideasupracontactelorpermitetrecereaprinelascanteilorprodusela intrerupereasirestabilireacircuitului,care potaprindeamesteculexplozivdegazerezultatedindescompunereauleiului.De fapt,lipsauleiuluinupermiterupereacorectaacurentilor,cazcarepoateducelaexplozii.Deasemenea,incazulunuispatiuliber insuficientdeasupraniveluluideulei,inurmauneiincalzirimaipronuntate,seproduceocrestereapresiuniicarepoateducela explodareacuvei.Laintrerupatoareledeconstructiemodernasicuuleimultseprevedeuncotdeevacuareaaeruluiincazul cresteriipresiunii. Lainchidereasideschidereaintrerupatoarelor,dincauzavibratiilorprodusepetimpulfunctionariisaudatoritaruperii contactelorsideranjariimecanismuluideactionare,apardereglariincontacte. Deranjamenteurmatedeexploziisiincendiipotsamaiapara: incazulintreruperiiunorputerimaimaridecat celepentrucareafostconstruitintrerupatorul ladepunereaprafuluidecarbune(funinginei)siadiferitelorimpuritatipe izolatiaintrerupatorului lafolosireaunuiuleinerecorespunzator,nerespectanduseparametriiderigiditatedielectrica,gradul deviscozitate,continutuladmisdeapaetc. Celemaimariavariisepotproducelaaparitiaunuiscurtcircuitindispozitivuldedeclansarea intrerupatorului.Crestereatemperaturiiuleiuluilaintrerupatorindicaslabireacontactelor,caredinaceastacauzaseincalzesc puternic. Pentruinlaturareaposibilitatilordeproducereaavariilor,exploziilorsiincendiilor,intrerupatoareletrebuiesa fiebineintretinutesicontrolate. Odatacuintretinereaintrerupatoarelor,esteobligatoriusasefacaintretinereadispozitivelorde actionare.Nivelululeiuluiseverificazilnicdeasemeneaetanseitateacuvelorsistarealordeincalzire,graduldecurateniea izolatoarelor. Folosireaunuiuleicorespunzatorseasiguraprinprobesianalizelalaborator,executateconformnormelorinvigoare. Intrerupatoarelecuaercomprimatnuprezintaunpericoldeosebitfiindfaptulcastingereaarculuielectricse faceprinsuflajdeaer.Totusi,dacanusuntcorespunzatoaredinpunctde vedereconstructiv,elepotsuferioseriedeavarii. Laintrerupatoarelecuaerpentrutensiunileinalte,peste35kW,estenecesarsaseasigurecalitatesuperioarasistabilaa izolatieidincameradestingere,lucrudestuldegreuderealizat.Peretiidinmaterialeceramicenupotsarezistelaregimulunei atingeriintimecuarcul,deaceeatrebuiefolositematerialefibroase.Toatetipuriledeintrerupatoaretrebuiesacorespunda constructiv,safiemanipulatecuatentie,iaraparateledecontrolsisemnalizaresafunctionezeireprosabil.Pentrustingereaarcului electric,laintrerupatoareledeinaltatensiuneseprevadconstructivcameredestingere. Intrerupatoarelemontateininteriorseaseazainceluleseparate. Mentinereainfunctiuneaintrerupatoarelordeinaltatensiune,alecarorcaracteristicitehnicenumaicorespund conditiilordefunctionareinregimdescurtcircuit,esteinterzisa. b.Bobinadereactanta.Aceastasemonteazainaninteaaparatelorelectricedintrostatieelectrica,cuscopuldeale protejaimpotrivasuprasarcinilorsiscurtcircuitelor.Acestgendebobina,numitasireactor,esteconstruitafaramiezdefier moale,cumarereactantasirezistentaohmicascazuta. Pentrutensiunipanala14kWsepotfolosireactoarecuracirecuaerlatensiunimaimari,estenecesararacireacu ulei.Inacestultimcaz,bobinaseintroduceintrocuvaumplutacuulei,aspectuleigeneralsemanandcucelalunuitransformator inulei.Masuriledeprevenireaexploziilorsiincendiilorsuntasemanatoarecucelecaresevoraratalatransformatoare. c.Transformatoaredeputere.Acesteasuntaparateelectricefixe,careservesclaridicareasaucoborareatensiunii alternative,faraamodificaputereacurentului.Miezulsiinfasurarilesemonteaza,inmajoritateacazurilor,introcuvaplinacu uleitransformator. Petimpulfunctionariitransformatorului,atatinmiez,catsiininfasurariseproducpierderideenergiecarese transformaincalduracareesteeliminata,inmareaeimajoritate,princonvectiesiinfoartemicamasura,prinradiatie. Uleiul,incalzinduseinapropiereamiezuluisiabobinelor,isimicsoreazadensitatea,faptceipermitesaseridicela parteasuperioarasicatreperetiicuvei,undecedeazacaldura. Uleiuldetransformatorcamediuderacire,estesuperiordeexemplu,aerului,raportulcoeficientilordeconvectiefiind de15:1. Transformatoarelesepotracisicuaer.Aerulcamediuderaciresefolosestenumailatransformatoareledeputerimici. Latransformatoareledeputerimari,sepoatefolosiracireafortatadeaer.Acestsistemprezintainsadezavantajul defectariiventilatorului,creinduseposibilitateadeteriorariiinfasurarilordatoritacresteriitemperaturii. Transformatoarelesuntexpusepericoluluitocmaidatoritasubstantelorsimaterialelorcaresegasescincuva(uleifde transformator,izolatiaconductoarelor,lacurifolositelaimpregnareainfasurarilor,baresipenedelemnetc.)sisurseldeaprindere carepotfi:scanteile,arcurilesiscurtcircuiteleelectrice. Pericoluldeexploziesiincendiuestefavorizatdedescompunereasioxidareauleiuluipetimpulincalziriisi degajariidecaldura.Caurmare,inparteasuperioaraacuveisestrangcantitatiinsemnatedegazesivaporiinflamabili,carela producereauneiscantei,aunuiarcelectricsauscurtcircuit,seaprindcuexplozie. Nivelulscazutdeuleiincuvaprezinta,deasemeneaunmarepericoldeincendiusiexplozie,deoarece manevrareacomutatoarelordeprize(ploturi)sefaceintrunmediudegazecombustibileinlocdeulei. Explodareacuveisemaipoateproducesidincauzauneiincalziriauleiuluipestelimitaadmisa,avanddreptconsecinta omarireavolumuluisidecicedareaperetilorcuvei. Ceamaifrecventacauzaaincendiuluisisursadedeclansareaexploziilor,oconstituiescurtcircuitulcarese poateformaininterior,datoritastrapungeriiizolatieisaucontactuluiintrespire,caurmareainchideriicircuituluiprin partilecorpuluitransformatoruluilegatlapamantsidincauzesuprasarcinilorininfasurari.

Aparitiaunuiscurtcircuitmaipoatefifavorizatasiincazulincareizolatiainfasurarilorisipierdeproprietatile izolante,caurmareaoxidariiuleiuluisiapatrunderiiumezeliiinuleisauauscariiizolatieipetimpulfunctionarii transformatorului. Transformatoareleinstalateincladiri,dinpunctdevederealraciriisegasescinconditiidefavorabiledecatcele montateinaerliber.Dinaceastacauza,duratadefunctionareacelordininteriorestemaimica. Indiferentdenaturamediuluifolositpentruracireatransformatoarelor,temperaturaacestuianutrebuiesadepaseasca 60C. Pentruracireafortata,transformatoarelemarisuntechipatecuventilatoaresaucupompedeulei. Cuvadeuleitrebuieetansata,incarescopsesudeazaautogensiseverificaprintroprobadepetrol,laopresiunede 03,0,5at,timpde30min. Etansareainparteasuperioaraseasiguraprintruncapacdetabla,incaresefixeazaizolatorii. Pentruapreintampinaoeventualaexplozieaamestecurilordevaporisigazeceseadunainparteasuperioaraa cuvei,caurmareaincalziriisidegradariiuleiului,transformatoareleseprevadcuconservatoare(vasedeexpansiune),instalate deasupracuvelorsilegatedeacesteaprinconducta.Latransformatoarelemari(autotransformatoare)cantitateadeuleidin conservatorseridicalacirca6t. Pentruapermitedilatarealiberaauleiului,cuvatransformatoruluiseumplepartialcuulei.Uleiuldetransformator trebuiesaaibacalitatisuperioare,safielipsitdesuspensiimecanice,acizi,apasulf,carbune,bazesolubileinapa. Latransformatoarelecuputeridepeste1000kVA,pentruaprevenioeventualaexplodareacuveidincauzapresiunii formatepetimpuluneifunctionarianormale,seprevadtuburidesigurantamontatepecapaculcuvei. Inexploatare,sevorcontrolperiodic: nivelululeiuluidinconservator temperaturauleiuluiinstraturile superioare stareainstalatiilordeventilatie(pompedeulei,pompedeapa,ventilatoaredeaer stareadecuratenieacanalelor descurgereauleiului etanseitateacuvei. Latransformatoareledeputerimari,semonteazareleedegaze,careaumenireasasemnalizezescurgereauleiuluidin consevator,patrundereaaeruluiincuvatransformatoruluisieventualeledefectiuniceseproducinterior.Incazuluneidefectiuni serioase,releulpoatesaactionezeuncircuitdedeconectareatransformatorului. Pentruevacuareauleiului,incazulexplodariicuvei,sefolosescrecipientespeciale(gropi)subnicioformauleiulnuse vadirijasprecanalizare. Legarealapamantacuvelortrebuiesafiebineexecutata,controlulintregiiinstalatiiefectuindusecumultaatentie,in specialdupatrecereacurentilordescurtcircuit(situatiecandesteposibilaardereaconductoarelordescurgere)sidupainstalarea aparatelorreparate.Verificareaperiodicaarezistentelordelegarelapamanttrebuiesasefacavarapetimpdeceata,iariarnape timpdeinghet,adicainconditiilecelemaigrele.Pentruaseinlaturapericoluldeincendiusiexplozie,uleiuldetransformatorsa inlocuitinuneletari,culichidspecialincombustibil. Incendiiledetransformatoare,deobicei,suntprecedatedeoexplozie.Dacauleiulcareiesedincuva,nusaaprins imediat,aceastasevapetreceinurmatoarele10min,caurmareaefectuluiarculuielectric.Pentruaopriscurgereauleiuluidela unstratdepietrislaaltulsauincanaleledecabluri,stratuldepietrisvafiimprejmuitcuoborduradezidarieacareiinaltimenu vadepasi0,50m,caresaasigureretinereaa100%dinintregulcontinutdeuleialtransformatorului. Latransformatoarelemariserecomandainstalatiiautomatedestingerecugazeinerte,fixateininteriorulcuvelor,puse infunctiunedelatablouldecomandaalstatiilor. Deasemenea,transformatoareleseprevadcuinstalatiifixedestingerecuapapulverizata,cuundebitspecificde0,40 l/sm. 5.Gospodariidecablurielectrice problemapreveniriisistingeriiincendiilorlainstalatiiledecabluri(tuneluri,canale,puturidecablurietc.)aparesiin toateintreprinderilemodernedeproductie,cuautomatizarecomplexa. Sestiecamaterialeletraditionale,folositelaizolareacablurilorcaiuta,cauciucul,asfaltul,maseleplastice,sunt combustibile.Aprindereamaterialuluiizolantalcablurilorsepoateproduceinurmauneiavarii,deteriorariiinstalatiilor electroenergeticesauafolosiriicuimprudentaafoculuideschispetimpulexecutariidiferitelorlucraritehnologice. Celemaifrecventesuntinsaincendiilecauzatedeinsasicurentulelectric.Aparitiaincendiuluiarecaprecedent,in ordinedescrescatoare,ridicareatemperaturiicablurilordatoritasupraincalzirii,producereaanormaladecalduraininteriorul invelisuluiizolant,producerealocalasianormaladecalduraincontacteledefectuoasealeaparatelordeintreruperesauacelor deutilizare. Desigur,temperaturilelacaresuntsupusecablurileingeneral,cuprinseintre4060C,contribuielareducereasichiar pierdereacapacitatiidielectriceainvelisuluiizolant,laimbatranirealuiintimpsicaurmare,infoartemultecazuri,inspecial candseproducsocuridincauzasuprasolicitarilor,seformeazafisuricarefavorizeazaaparitiaurmatoarelorscurtcircuite electrice: scurtcircuitedeorigine,cauzadirectaaincendiilor scurtcircuiteprinamorsarecumasametalicalegalala pamant scurtcircuitedindiferitealtecauze.Inafaraprimuluigendescurtcircuit,aratatmaisus,lacareintervineoenergie importanta,existadecisioaltacategorie,careianuisedaaproapenicioatentie.Estevorbadecurentiidedefectcareiau nasteredatoritaunuidefectdeizolatieinaparateleutilizateinindustrie.Curentulcaresestabilesteintreunuldintre conductoareleactivesimasalegatalapamant,poateprovocaunscurtcircuit,careconstituieunmarepericol,dacainamontede defectnuexistaunaparatdeprotectie. Ingeneral,incendiiledecablurisecaracterizeazaprintropropagarerapida,maialesdacanuexista compartimentare.Unuldinfactoriiprincipalicarecontribuielapropagareaincendiuluiintuneluri,canalesiputuridecabluri,il

constituietemperaturaridicata,caefectalarderiimaterialelorizolante,calduraacumulanduseinspatiuldeschisalincapeiiunde suntpozatecablurile. Lapropagarearapidaaincendiuluimaicontribuieprafuldecarbune,delemnsaudeoricealtmaterial combustibil,depuspecabluri,precumsireziduuriledeuleiurisiunsoriexistenteinanumitecanaledecablurineintretinute corespunzator. Infunctiedenaturainvelisuluiizolatoralcablului,temperaturalacaresepoateproduceaprindereaacestuia,variaza intre250si400C.Astazi,cainvelisizolantsefolosestepolicloruradevinil(PVC),datoritapretuluidecostmoderatsi proprietatidielectricecorespunzatoare.Eaprezintainsamareledezavantajcalatempertatura deaproximativ100Cincepe procesuldedescompuneretermica.Intimpulacestuiprocessedegajaprodusedeardere(oxiddecarbon,metanetc.)carepot formacuaerulamestecuriexplozive.Acestfaptconstituieprincipalacauzadepropagarerapidaaincendiuluidecabluri,de cresterecontinuaatemperaturii.Pemasuracetemperaturacreste,policloruradevinilemanamaricantitatideacidclorhidric gazos.Laotemperaturade160Ceaemanacircajumatatedincontinutulsau.InurmaarderiiunuikgdePVC,sedegaja aproximativ400lacidclorhidricgazos,careinprezentaumezelii(apei)danasterelaosolutiecoroziva,careactioneazaasupra metalelor,betonului,zidurilorsiinterioruluiincaperilor. Aductiadeaerestesuficientapentruardereacuflacara.Policloruradevinilardefarareziduurisimajoritateadin masasasetransformainacidclorhidricgazos.Betonulsizidariaporoasaabsordrepedeacidulclorhidric,careincontactcu combinatiilebazicedecalciu,danasterelacloruradesodiuhigroscopica,caredatoritaumiditatiidinaer,sedisociazainionide calciusideclor.Ionuldeclorpatrundeatatdeadancinbetonulumed,incatdeterioreazaarmatura. Dinanalizeledeincendiiizbucnitelacablurielectrice,areiesitcaaproximativ90%dintreacesteasarfiputut evita,dacasarfirespectatnormeledeprevenireaincendiilor. Principalelemasurideprevenireaincendiilorlainstalatiiledecablurielectrice: 1)Ocerintadebazaconstainalegereacorespunzatoareatipurilordecabluri.Laalegereatipurilordecabluritrebuie avutinvederetemperaturadinmediulinconjurator.Inlocurileundecablurilesuntexpuseradiatiilordecaldurasau,prinnatura functionarii,temperaturacresteinsalturisipesteoanumitalimita,estenecesarsaseasigureprotectialor,respectivsase foloseascacablurispeciale. 2)Pentruprotectiainstalatiilordecabluridincanale,tunelurisiincaperi,estenecesarsaseinstalezeintrerupatoare automate,caresascoatadinfunctiunereteauainmomentulunuiscurtcircuit.Intunelurisicanaledecabluritrebuiesase realizezeopozaresimplasiordonataacablurilor,caresafieusoraccesibilapentruvizitaresicontrol,precumsipentru preparareaoperativaadefectiunilor.Traseelecablurilorvorfistabilitecorect,iardensitatealorpestelajesiconsolesaseinscrie innormeleadmisibile.Esterecomandabilcacircuiteleenergeticesafieseparateinceledesemnalizare.Montareacablurilorpe suporturifixateinperetiestedepreferat,incomparatiecumontajulfacutpepardosealacanalului,deoareceferestecablurilede umiditatesiusureazaaccesulpentrureparatiiincazdenevoie.Traseulcanalelordecablurinutrebuiesaaibaunghiuriascutite caresaingreunezepozareacablurilor. 3)Tuneluriledecablurivorficompartimentate,pentrualimitapropagareaincendiilor.Cuprivirela compartimentare,peplanmodialexistapareridiferite:uniiosupraestimeaza,altiiosubestimeaza.Uniisustincaeaareomare eficacitate,altiiconsideracaelementuldecompartimentarenupoateopripropagareaincendiuluicalduraprodusasepoate transmitesiprincablu.Cutoateacesteacompartimentareaesteindicata,experimentarilesiconcluziilerezultatedin incendii,pledeazapentrurealizareaacesteimasuri. 4)Latrecereacablurilorelectriceprinperetisiplansee,serecomandaizolareaacestoracumateriale incombustibile,rezistentelafoc,montajulfiindexecutatcuasamanieraincatsaopreascapropagareaincendiului. 5)Intunelurisicanaledecabluritrebuiesaseprevadaaccesdinexterior,trape(celputindoua)cucapacepentru evacuareagazelordearderesiafumuluisiintroducereaininteriorasubstantelordestingereaincendiului.Seimpune supraveghereasicontrolulperiodicalliniilordecabluri,urmarinduseasigurareacurateniei,verificareagraduluideimbatranire electricaaizolatiei,asigurareafunctionariiinregimnormalalinstalatiei,acesteaconstituindmasuridepreveniredeomare importantapentruinlaturareapericoluluideincendiu. 6)Temperaturaintuneluri,canalesipoduridecabluritrebuieverificatainoreledesarcinadintimpulverii.Inaceste conditiitemperaturanutrebuiesadepaseascapeceadinexteriorcumaimultde10C. 7)Ininteriorulcanalelor,tunelurilesipodurilordecablurinusuntadmiselucraricufocdeschis,impunandusemasuri deinlaturareaformariiscanteilorelectrice.Pentrueliminareapericoluluideincendiuingospodariiledecablurideenergie montateintunelurisicanaleseimpunepunerealapamantaacestora,prinprizesiaparatebinedimensionate. 8)Inultimaperioadadetimp,peplanmondial,satrecutlapracticareauneimetodedeizolare,ceconstainaplicareade straturidintrosubstantachimicatermospumanta,careasiguraorealaprotectieimpotrivaincendiilordecablurielectrice,farasa lemicsorezeconductibilitatea. 9)Tunelurilesicanaleledecablurielectriceseprevadcuinstalatiidesemnalizareaincendiilor,precumsicuinstalatii destingerecuapapulverizata.

CapitolulVIII Prevenireaincendiilorinuzinesiderurgicesimetalurgice A.Uzinelesiderurgice 1.Furnalesiinstalatiiaferente a.Furnale.Marileuzinesidururgice,inafaradefurnaleobisnuite,cuprindoseriedealteexploatariauxiliareincare existapericoldeincendiusiexplozie.Petimpulprocesuluitehnologicdeproducereafonteiinfurnale,datoritainsasiprocesului termochimic,inurmacaruiarezultacaprodussecundargazuldefurnalprecumsiafolosiriicaagenttermicagazuluinaturalsi gazuluidefurnalepurat,existainpermanentapericoldeexplozie. Lafurnale,punctelecucelmaimarepericoldeincendiusichiardeexploziesunt: guradeincarcareafurnalului guradevant conductadeaducereagazuluinaturaldeladistribuitorlaguriledevant distribuitoruldegaznaturalrece saupreincalzit instalatiadepreincalzireagazuluinatural conducteledeevacuareagazuluidefurnal. Lainstalatiadeepurarebrutapericoldeincendiuexistala: dispozitivulderealizareaamesteculuidebigaz la preincalzitoareledeaer lacanalulsicosuldefum. Practicaaconfirmatacestlucruprintroseriedeavariicaresauproduslafurnalesiininstalatiileaferente,ceamai marepartedintreacesteaavandlocdatoritalipseideprecautiesianerespectariiregulilortehnologice. Gazuldefurnalseformeazaincreuzetulfurnalului,datoritaaccesuluicarbonuluisitemperaturiiinaltesicontineoxid decarbon(2430%),azot(5868%),micicantitatidehidrogensigazmetan(25%),iarinurmaproceselordereduceredirecta,se adaugasibioxiddecarbon(812%). Atatgazuldefurnal,catsigazulnatural,formeazaamestecuriexploziveinspatiiinchise,cumsuntdeexemplu conductele,incaperile,cabinele,guradeincarcareafurnaluluietc. Ingurafurnalului,exploziilepotsaseproducapetimpulfunctionariiagregatului,inspeciallafurnalelemicicarenu lucreazacupresiuneridicatalagat.Laintroducereaincarcaturii,presiuneadininteriorulagregatuluisimaialeslagat scade,permitandpatrundereaaeruluiatmosferic.Introasemeneasituatie,inspecialcandfurnalulesteincarcatsubnivelul prescris,seformeazaungolundeseacumuleazagazlafurnalinaer,aparanddeciconditiideformare,aamestecurilor explozive.Aprindereaamesteculuiexplozivpoatefiusuratadeprezentaunorsubstantecuroldecatalizatorcade exemplu,prafuldeminereu,oxiziianumitormetale,suprafeteincalzitecasamotaetc. Laoprireasipornireafurnalului,evacuareagazuluidinfurnalesteintreruptaiarvolumulgazuluiramasinconductese micsoreazabruscdatoritascaderiitemperaturiisieventualelescapariprinlocurileneetansate. Ingeneral,exploziagazuluidinfurnalesepoateproduceinurmatoareleimprejurari: nedeschidereacamerelor inurmauneiopririindelungatesinepunereareteleidegazeinlegaturacuatmosfera negolireareteleidegazprinpunerea acesteiainlegaturacuatmosferasiintroducereadeaburinurmauneiopriridelungadurata. Pericoluldeexplozieexistasilapreincalzitoare,incazurileincareinaparatsauincanalseformeazaun amestecexplozivsianumela: neaprindereagazuluicareintrainincalzitor,necesarincalziriiacestuia neintroducerea aeruluipentruardereagazuluilapunereafurnaluluilatiraj nerespectareaoperatiilordeaprindereagazuluisidedeschiderea gurilordevantsaulainversareapreincalzitoarelor. Dupaceprocesuldeepurareesterealizatprintroinstalatieadecvata,opartedingazuldefurnalesteadusain preincalzitoareledeaer,undeestefolositdreptcombustibil.Neasigurareaetanseitatiiconducteirespective,precumsiscaderea presiuniigazuluisublimitaadmisibilapotprovocaformareaamestecurilorexplozive. Launelefurnale,gazulnaturalestepreincalzitpanala400Csiinsuflatlaaceastatemperatura.Dacanuseasigura etanseitateaconductelorsiarmaturilor,pericolulseamplificainlipsaunormasurideprevenire. Laguriledevantpotsaaparadefectiunicarefavorizeazaaparitiaincendiilorsauexploziilor.Guriledevantvenindin contactcumaterialullichidsauincandescentdinfurnal,seuzeazatermicsimecanicintimpsicaurmaresedistrug,permitand apeideraciresapatrundaincreuzetulfurnalelor.Apalaotemperaturainjurde1800Csedescompune,sicaurmaresepot producerabufniridegaze,atuncicandsedeschidsisedemonteazaguriledevant. Lafurnaleesteposibilsaseproducastrapungereaperetuluicreuzetuluidincauzaslabiriizidarieirefractarecaurmare ainfluenteitemperaturiiridicatesiactiuniichimiceafonteisizguriiprecumsidatoritapresiuniihidrostaticeaproduselor lichidedetopire.Inacestcazfontalichidavineincontactcuracitoarelecareletopeste,decifunctioanarealorinceteaza,caapoi satopeascasiblindajul,scurtanduseinexterior. Cauzeleincendiilorinindustriasiderurgicapotfidenaturaelectrica(supraincalzireaconductoarelorelectrice dincauzasuprasolicitarilor,scurtcircuiteetc.)precumsitermicadatoritaprezenteiinpermanentaametalelorinstare deincandescenta(otellichid,zguratopita,particuleincandescente). Pericoleledeincendiusiexplozieprecumsicauzeleacestora,potfiinlaturateprintrostrictarespectarearegulilorde exploatareafurnalelorsiinstalatiiloraferente,inspeciallapunereainfunctiunesilaoprireafurnalului,lapornireasioprirea instalatieidegaznaturalsidefurnal. Lapornireasuflantei,furnalultrebuiesafiebineizolatdereteauadegaze.Inaintedeintroducereagazuluiin conducte,estenecesarasuflareamaiintaiacolectoruluideprafsiapoiaconducteidegazbrut.Operatiadesuflaretrebuie efectuatapanainmomentulincareprinconducteleverificateiesegazincantitatimari,ceeaceconfirmaevacuareacompletaa aerului.

Deasemeneaestenecesarcaniveluldeincarcaresafiecelprevazutdenorme.Inacestmod,seevitaformareaspatiilor liberesiincalzireaexcesivaagazelorlagurafurnalului.Unfurnalcarefunctioneazacunivelulincarcaturiimaicoborat,de posibilitateacresteriitemperaturiideexemplu,in12ore,lapeste500C.Inschimbdacafurnalulfunctioneazaplin,atunci energiatermicaagazelorsetransmiteincarcaturiidematerialsi,caurmarepericoluldeexploziesiincendiueste preintampinat.Inacestmodnicitempertaragazelornudepasestelimitaadmisade150250C. Pentruprevenireaexploziilorlapenelederacire,estebinecaelesafieinchisecucapacesidintimpintimp(anual)sa seintroducaprintorcretare,omasarefractaraintrezidariesiblindajulfurnalului.Inacestmodseprevineposibilitateacirculatiei gazelorintrezidariesiblindaj,precumsiiesirealordinexterior. Exploziilesirabufniriledegazeposibileaseproduceladeschidereagurilordevant,dupaoprireafurnalelorsepot inlaturadacaoperatiileseexecutadepersonalbinecalificat. Tinandseamacalafurnalelemoderneseintroducegazulnaturalpringuriledevant,seimpunecalaoprirea furnalului,primaoperatiecaretrebuieexecutatasafieinchidereavaneicentralededistribuireagazului,precumsiarobinetelor individualealegurilordevant. Schemainstalatieidedistribuireagazuluinaturaltrebuiesafiesimpla,usordemanevratiarinstalatiainsasiperfect etansa.Inchidereagazuluinaturaltrebuiesasepoatafacemanualdelaunventilcentral,sauautomat,cuajutorulunorvaneauto reglabile. Operatiadeoprireafurnaluluiestedestuldecomplexasidedelicatacainmanunchindoseriedemanevrarisiintro ordinebinestabilitacaretrebuierespectataintocmai.Dacaosinguraoperatienuestefacutasauesteefectuatagresit,pericolulnu intarziesaapara.Deexemplu,nepunereafurnaluluilatiraj(punereafurnaluluiinlegaturacucosuldefumsicupreincalzitorul) sioprireavantuluifacecagazelecombustibilesaiasapringuriledevant,dincauzapresiuniiridicateincreuzetsisaseaprinda imediatcevineincontactcuaerul. Pentruevitareaexploziilorincanaleledefumnuesterecomandabilsasefacacuplareafurnaluluicucosuldefumal cowperelor.Incazulfurnalelormarisimoderne,furnalul poatefipusinlegaturacucosuldefumprinintermediulunuicowper incalzitpanalatemperaturademinimum600C. Laoprireafurnaluluipentruodurataredusadetimp,spatiuldesubconurisiconducteledegazeseumplucuabur.Daca oprireaestedelungadurata,conurilesedeschid,iargazulseaprinde. Inapropiereafurnalelornuseadmitniciunfeldeconstructiidelemn,materialesauobiectecombustibile,deoareceo eventualavarsareafonteilichidedinoalasaudinfurnalpoateproduceaprindereaacestoraimediata.Launelefurnaleeste recomandabilsaseconstruiascaborduripentruoprirearevarsariifonteipestecaleaferatainterioara.Postamentuldinfatagurii dedescarcareafurnaluluisefacedinbetonpestecareseaseazanisipsauplacideasfalt. Odeosebitaatentiesevaacordaturnariizguriiinoale.Aceasteatrebuiesafiebineuscate,iarintimpultransportariisi rasturnariizguriisevadepunemultaatentiepentruaseevitascurgereametaluluitopit(contactuldintrezguratopitasaumetalul topitsiapaprezintapericoldeexplozie).Dinacestmotivestenecesarcainaintedeturnareazguriidinoalainbazinulde granulare,incarcareasafielasatasaselinisteascapentrucaeventualeleresturidefontasasedepuna.Pentruaimpiedica exploziile,laturnareazgurii,esterecomandabilcaacestasasefacainsuvitamica.Transportuloalelordeturnarecumaterial topitpelangamaterialelecombustibileesteinterzis. Inaintedepornireafurnaluluiseverificaetanseitateaacestuiainclusivceaadispozitivuluideincercare,fixareagurilor devant,aracitoarelor,iarcreuzetultrebuiesafiebineuscat. Laosectiedefurnale,folosindusefoartemultaaparatajelectric,necesarcomenzilorautomatesipuneriiinfunctiunea diferitelormasini,seimpuneoexploatarecorectaaacestuiadupatoateinstructiunile,pentrucaoriceintreruperedecurentsau deranjamentininstalatiaelectricapoatepertubari,sauserioaseavarii:oprireapompelorderacireafurnalelor,oprirea suflantei,intrerupereafunctionariimasinilorpentruastupat,oprireatrolilorpentrurasturnareaoaleloretc. Petimpulreparatiilorinfurnal,estenecesarsaseasigureoventilatiecorespunzatoaresiperiodicsasefacaanaliza aeruluidinfurnal. b.Cowpere.Incowperesepotproducerabufnirisiexplozii. Pentruaprevenirabufnirilesiexploziilelapunereainfunctiuneacowperelortrebuierespectateoseriede reguli:stabilireaunuitirajcorespunzatorlacosuldefum apridereagazuluidupacesaefectuatmaiintaiunfocdelemnein cameredeardereaicarorperetiseincalzescpanalaincandescenta introducereatreptatagazuluilapresiunesuficienta oprireaalimentariicugazlareaprindereaacestuiadupacarecowperulrespectivseventileazadinnousioperatiadeaprinderese repeta. Exploziilecaresarputeaproducelatrecereacowperuluidelaperioadadevantlaperioadagaz,seinlatura prinexecutareaunoroperatiiinurmatoareaordine:inchidereasupapeidevantrecesiapoidevantcald evacuarea aeruluiexistentincowperprinconductadeevacuare deschiderearegistruluilacos deschidereasupapeideaerpentru ardere,dupapunereainfunctiuneatirajului,apoideschidereaincetarobinetuluiarzatoruluidegaz. c.Conductedegaz.Gazuldefurnalprodussecundarrezultatdinprocesultehnologicdeproducereafontei,dupacese capteazalagurafurnalului,setrimitelacuratit,deoarececontine,laiesireadinfurnal,prafformatdinparticulelede minereu,fondatsicombustibil,incantitatidestuldemari.Seexecutaocuratirebrutasemifinitasifinita.Curatireabrutaarelocin colectoaredeprafsauincicloane,ceasemifinainscrubere,iarceafinacuajutorulfiltrelormecanicesauelectrice. Dupaexecutareaepurariifine,gazuldefurnalestedirijatprinconducte,catrecowpere,precumsicatrealticonsumatori depeteritoriulcombinatuluisiderurgic.Delacaptaresipanalacolectoruldegazepurat,conducteleprincarecirculagazulde furnalsuntprevazutecuprizedepresiunesiintrarea aburuluicuclapedeaerisire,guridevizitare,suberedegazsialte deschideriprecumsiculocuripentrumontareadiferiteloraparatedemasurasicontrol.

Distribuireagazuluipeconsumatorisefacecuajutorulsupapelor,prinintermediulcaroraseregleazaconsumulsau intrerupecompletalimentarea.Surplusuldegazseacumuleazainrevervoarepentrugaze(gazometre). Gazuldefurnalpoateformacuaerulamestecuriexplozivepeintregultraseudetransport,epuaresidistribuiresiin specialpetimpulopririisipuneriiinfunctiuneafurnaluluidincauzapatrunderiiaeruluiininteriorulconductelor.Asemenea amestecurisepotformasilacowpere,inurmaunordefectiuniproduseininstalatiadealimentarecugaze. Printrobunaconducereaoperatiilordeopriresipornireainstalatiilordeepuraresidistributieagazuluidefurnal pericoluldeexploziepoatefiinlaturat. Laooprireafurnaluluidelungadurata(maimultde8ore)inmodobligatoriu,inaintedeoprireaacestuia,saculdepraf siciclonulsegolescdeprafulvolant. Petimpulopririifurnalului,presiuneagazuluidelaguraacestuiatrebuiementinutaincontinuula1012mmH2O,cu ajutorulaburului.Aceeasicerintadementinereapresiuniitrebuierespectatasiinconductadegazbrut,insaculdeprafsiin conductadegazepurat.Mentinereapresiuniiseasiguradegazometrusubpresiune.Incazcaacestlucrunuesteposibildin cauzalipseidepresiuneingazometrusauingoliriilui,sepoatetrecelaaerisireaconducteidegazbrutaciclonului,asaculuide prafsiaconducteidegazdefurnalepurat,inscopulinlaturariiposibilitatiideformareaamestecurilorexplozive. Aerisireaseefectueazaprinintroducereaaburuluiinacesteconductesiprindeschidereaclapelordeaerisire.Pentru asigurareaaerisirii,semanevreazaoseriederobinetesiclape,introanumitaordine,operatiecareseexecutadelapunctulde dispecer.Executiamanualaaacesteioperatiisefacenumaiincazdeoprireacurentuluielectric.Inanumitesituatii(destulde rar)sepotoprisiinstalatiiledeepurareagazului.Inacestcazsedeschidclapeledeaerisireinvedereareduceriipresiuniipana lavalorileadmise,iarlaoprirelasurseidegazbrutseintrerupeimediatevacuareagazuluidinreteasiinstalatii. Oseriedemanevrepentruinlaturareapericoluluideexploziesefacsilapornireafurnalului.Dupaceconducteledegaz brutsiepurataufostaerisite,seintroduceaburinconductesicolectoareledepraf. Colectoareledepraftrebuieumplutecuaburinaintedepornireasuflantei,impiedicanduseastfelformareaininteriorul acestoraaunuiamestecexploziv,laintrareagazului. Gazuldinconductenusetrimitedecatdupaceintreagareteaseumplecuabur,iarclapeledeaerisiresementin deschisepanacandprineleiesegazulcurat. Inchidereaclapelorsiafaclalordeaerisiresefaceincepanddelafurnalcatresuberuldegazbrut,dupacareseopreste introducereaaburului. Dacacolectoareledepraf,dupapunereafurnaluluiinfunctiune,nusuntinlegaturacureteauadegazecomunainainte delapornireafurnaluluisedeschidclapeledeaerisiresuperioaresiinferioare,inlaturanduseastfelposibilitateainfiltrarii gazuluiprinventileleinsuficientetansate.Inacestmod,seevitapatrundereagazelorincolectoareledepraf,deciformarea amestecurilorexplozivedegazaer. Laizbucnireaunuiincendiulainstalatiiledeoprireagazuluidefurnal,setreceimediatlareducereapresiuniigazului,la stingereaincendiuluicugazeinertesaucuapasubpresiunesilaetansareaintregiiinstalatii. Incaperileprincaretrecconducteledegaz,trebuieventilateinpermanenta,natural,mecanicsaucombinat,evitanduse formareaconcentratiilordeexplozive.Supapeletrebuiesafieermeticepentruanupermitescapareagazuluiinatmosferamai alescandacestesupapesegasescinincaperiinchise. Petimpulreparariiconductelordegazetrebuieindepartatedinzonarespectivatoatesurseledefocca:vagoanecu fonta,cuzgura,podurirulante,locomotiveelectricesicuabur,aparatedesudura,intrerupatoareelectricedezizolantesubtensiune etc. Conducteledegazenaturale,montatesubteransecontroleazacumultaatentiepetottraseul.Depistareascaparilorde gazesefaceprinmiros,auz,detectoaredegazesaualtemijloace.Etanseitateaconductelor(flanselor,garniturilor,racorduriloretc.) secontroleazasaptamanal,folosindemulsiedesapun.Oricescaparedegazeseanuntaimediatcelorindrept,asigurandusepaza portiuniirespectivesiinterzicereafolosiriifoculuideschis,asurselordeiluminatetc. Dealungulconductelordegazesecontroleazacamineledeventile,rasuflatorile,bransamentelederacordare,dupacein prealabilseaerisesc.Inpunctelecelemaipericuloasealeinstalatiilordegaze(posibilitatifrecventedescapareinaer)se amenajeazapanourispecialecuutilajedestingereaincendiilor. Petimpulexecutariilucrarilordesaparesuntinterzise:aprindereafoculuideschissicirculatiavehiculelorpeorazade celputin50m,folosireasculelorcareproducscantei. Lainstalatiiledegazetrebuiesaaibaaccesnumaipersoanelepregatitespecialpentrumanevrareaacestora,iar personalulceledeservestesafiebineinstruitinceprivestecauzeledeizbucniresireguliledeprevenireaincendiilorside manevrarecorectaatuturoraparatelorsidispozitivelor. d.Gazometre.Unmarepericoldeincendiusiexplozieilprezintasirezervoarelepentrugaze(gazometre),datoritamarii cantitatidegazinmagazinat.Exploziaunuiasemenearezervorproduceunadevaratdezastru,distrugandinstalatiilesi cladiriledinjur,putereaexplozieifiindfoartemare. Operatiiledealimentaresidistributieagazuluitrebuieexecutatecumultaatentie.Inaintedelegareagazometruluila conducte,acestaseumplecugazeinerte.Racordulgazometruluilareteauadeconductesevafacenumaidupaceaerulafost evacuat.Lagazometreleuscate,pentruevitareaformariiamestecurilorexplozive,spatiuldeaerdedeasupradisculuiseva controlasistematic,dacaesteposibilacestcontrolsasefacachiarautomat. Petimpulreparatiilornusevorfolosisculemetalicesinicifocdeschisinapropiere.Folosireaaparatelordesudura pentrudiferitereparatiinuseadmitedecatdupaluareatuturormasurilordeprevenireaincendiilor,ceamaiprincipalafiind indepartareacompletaagazuluidininterior,siinprezentaunuireprezentatalintreprinderiirespective. Depunerilesireziduuriledesulfuradefierdininteriorulrezervoarelorseinlaturalatimppentruaevitaoeventuala autoaprinderelacontactulacestoracuaerul.

Pentruinlaturareacoroziunii,partilemetalicegreuaccesibilealerezervoarelorsiinstalatieiaferente,sevopsesc (roti,carlige,consoleetc.) Gazometreletrebuieprotejateimpotrivadescarcarilordeelectricitateatmosferica. Dupaeventualeleavarii,rezervoarelepentrugazeseverificaamanuntit,punanduseunaccentdeosebitpecontrolul temperaturiigazuluilaiesireadinrezervor,compozitieiaerului,presiuniiprecumsialetansariiconductelorsiracordurilor.Orice defectiuneconstatatalagazometretrebuieinlaturataimediat.Inurmadeclansariiuneiexploziiinrezervoare,seopresteimediat intrareagazelor,iarinjursevorstingetoatefocurile.Incazulunuiincendiuizbucnitinapropierearezervoarelordegaze,acestea sevorraciintenscuapa,uneori,inraportcusituatiagreacreata,sevatrecechiarlaevacuareagazelor. 2.Otelarii Inindustriasiderurgicasimetalurgica,pentruelaborareaotelurilorsefolosesccuptoareMartin,cuptoareelectrice(cu arc saucuinductie).Petimpulfunctionariiacestorapotsaseproducaexploziisiincendii,dindiferitecauze,cuconsecinte destuldegrave. Asa,deexemplu,dacazidariacuptoarelorperetii,vetrele prezintadefectiuni,eapoatecedapetimpulelaborarii otelului,dandposibilitateaoteluluilichidsaseimprastiepesisubplatformadelucru.Introasemeneasituatie,materialele combustibiledinjurseaprindsidacaotelullichidpatrundeinconducteledegazesauapa,montatesubplatformacuptoarelor,se pot produceexploziiviolente.Lacuptoarelecuinductie,executareanecorespunzatoareacaptuseliiinzonasuperioara,combinata cuoincarcareacuptoruluipestelimitanormaladelucru,poateducelastrapungereacaptuseliirefractare,urmatadepatrunderea metaluluilichidpanalaindicatorsiapaderacireaacestuia,producandexploziiputernicesiincendii. PetimpulfunctionariicuptoarelorMartin,sepotformaamestecuridegazecupericoldeexplozieincanalelede evacuarealeagregatelorsiincamerelegeneratoare. Patrundereaapeiinspatiuldelucrualcuptoarelorprezintapericoldeexplozie,dincauzahidrogenuluirezultatdin descompunereaapeilapeste1000C. Oastfeldesituatiepoatesaseproducaatuncicandapardefectiuniincircuitulderacire,inurmaincarcariiincuptora materialelorcuumiditatemare,candnusarealizatouscaresuficientaazidarieisaulinguradeluatprobesideamestecarea baiimetalice,afostumeda. Exploziisiincendiisemaipotproducesidatoritasupraincalcariiuleiuluidintransformatoruldeinaltatensiuneal cuptoruluielectriccuarc. Ladeteriorareasimanevrareagresitaadispozitivelordeintroducereaoxigenuluiincuptorsepotdeclansa,de asemenea,incendiisiexplozii. Incarcaturilenecorespunzatoare,careproduczguramultasicarenuesteimediatindepartata,accetueazauzuracaptuselii sideciaparitiacutoatagamalordeconsecinte.Exploziiurmatedeincendiipotfiprovocatesidedefectiuniledenatura electrica,cadeexemplucontacteleimperfecteetc. Inlaturareapericolelorsicauzelordeincendiiinotelariiestestranslegataderespectareacustricteteamasurilorsi regulilordeprevenireaincendiilor. Oatentiedeosebitatrebuieacordatafieruluivechiprovenitdinmunitii,pentrucaaceastasanucontinaproiectilesau focoasedelaboratedeasemeneabutoaielesialteambalaje,destinatetopiriisafiebinecuratitedeurmadelichidecombustibile. Buteliiledeoxigensiacetilena,aduseindepozituldefiervechi,pentrutaiereacuflacaraoxiacetilenica,vorfiamplasate lacelputin10mfatadeflacarasiracitecuaeratuncicandtemperaturade40Cestedepasita. Buteliilerespectivevorfifixatecubrataripentruapreveniizbirealorinurmacaderii.Trocileincaresetransporta fierulvechisifontasolidadindepozituldefiervechiinhaladepregatireaincarcaturii,voraveaorificiiledelafunddesfundate pentruscurgereaapeiprovenitedinzapezisiploi. Platformeledelucrualecuptoarelortrebuiesafiepermanentdegajatedematerialecombustibilecarefavorizeaza aparitiasaupropagareaincendiilor. LacuptoareleMartinsielectricecuarc,sevaverificapermanentstareacircuituluiapeideraciresidelausile cuptoarelor(undetrebuiemontatepalniidescurgeresistempreaplin)sidelaineleledeetansarealeelectrozilorcuptoarelor electricecuarc. Apaderacireainductoruluidelacuptoruldeinductie,trebuiesafieincantitatesuficientasilaotemperaturadepana la70C. Pentrusemnalizareaderanjamenteloraparuteininstalatiaderacireestenecesarsaseprevadadispozitivede semnalizareopticasiacustica,incalzitoaresielectroventile,cuajutorulcarorasasepoatareglatemperaturaapeideracire.In cazulincare,dindiferitemotive,lipsesteapaderacireainductorului,functionareacuptoruluisevaopriimediat. Apafolositapentruracireesterecomandabilasafiededurizataevitandusedepunereadesaruriininteriorul spirei,urmateinunelecazurideexplozie. Tehnicamodernarecomandamontareadedetectoareradioactiveintrebobinainductoaresicaptusealarefractara,care saindicemomentulcandcaptusealaaajunslagrosimealimita,precumsiunsistemautomatdedeconectarea inductorului,atuncicandsaintreruptalimentareacuapaderacire. Petimpulfunctionariiconvertizoarelor,carefolosescoxigenulpentruintensificareaproceselormetalurgicece aulocincuptor,trebuierespectateurmatoarelereguli: laimbinareatevilorretelelordedistributieaoxigenuluinusevor folosi,pentruasigurareaetansarii,pielesaufibrevegetale,deoareceacesteaseaprindincontactcuoxigenul spatiileundeeste posibilsaseacumulezeoxigenvorfibineventilate.Candselucreazalareparareainstalatieisevainchideadmisiaoxigenuluisi sevaverificacontinutuldeoxigendinspatiileinchise realizarealegaturilorflexibilesevafacenumaicutuburidecauciuc

saumaterialeplastice folosireadevanenumaidinbronzfontasaugrafitnodular,binedegresate prevedereadevanecaresa intrerupaautomat,incazdenevoie,curgereaoxigenuluipeconducte verificareaatentaadispozitivelordeintroducerea oxigenului,caretrebuiecufundatelaoanumitaadancimeinmasadeoteltopit,deoarecetinuteprealasuprafata,produc improscaturidemetalincandescentsizgurapeodistantade1020m.

3.Laminoare Lasectiiledelaminoare,pericoluldeincendiuexistalacuptoareledeincalzireametalului,laliniilelaminaresipaturile deracire,lasubsoluriundeseexecutaoperatiiledeungere siintuneluriledecabluri. Lacuptoareledeincalzireincendiilepotsaaparadatoritadefectiunilorproduseinsistemeledealimentarecu combustibil.Pentruinlaturareaposibilitatilordedeclansareaunorincendii,carelaunelesectiidelaminoaresuntcuconsecinte extremdegraveestenecesarcainaintedepunereainfunctiuneacuptoruluisaseprocedezelaventilareacamereide incalzire,aproximativ10mininscopulevacuariieventualelorgazecombustibileacumulate.Aprindereaarzatoarelorseva efectuaintotdeaunasuccesivinordineaindicataininstructiuniledeexploatarealefiecaruicuptor.Pentruprevenireaexploziilor inconducteledegaze,presiuneagazelorinaintedearzatoaresideclapedeinversiune,trebuiesafiemaimaredecatininteriorul lor.Dacadindiferitemotivecuptorulsescoatedinfunctiuneestenecesarsaseopreascaalimentareacugazdupacaretipde10 15minseintroduceaerpentrucatoategazeleexistenteincuptor,safieevacuate. Manevrareainstalatieidealimentarecugazesefacenumaidepersonalspecializat,iaraparateledecontrolalarderii,in timpulincalziriicuptoarelortrebuiesafunctionezeinbuneconditii. Cuptoareledestinateincalziriilingourilor,vorfiinpermanentasupraveghere,urmarindusemoduldeincalziresi culoareafiecaruiincircuitulgazelordeardere.Elevorfiverificatesicuratitedupagraficuldefunctionarestabilit.Evacuarea zguriidincuptoareleadanciestebinesasefacainstarelichidapringurilededescarcare,invagoanespeciale,incontinuare descarcareaefectuanduseinlocurispecialamenajate,dupacesaracit.Pentruaprevenieventualeleexploziisiimproscaride zgura,trebuieevitatacudesavarsirearuncareaapeipestezguraincalzita. Odeosebitaatentietrebuieacordataliniilordelaminoaresipaturilorderacire.Aicipericoluldeincendiusedatoreste scurgeriiuleiurilorsiunsorilordelacajeledelaminoare,reductoareledeactionare,instalatiilordeungere,scurgeriideuleidin portlagare,caderiibucatilordetunderpestecarpe,hartiiimbibateinuleisaupestediferitematerialecombustibiledin apropiere.Acestesubstantesimaterialecombustibilenerecuperatesauneindepartatelatimppotfiaprinsedeoricesursedefoc deschis.Inzonapartilordecomanda,incendiul poateficauzatsidescurtcircuitelecareseproduceventuallainstalatiiledeforta. Pericolelesicauzeledeincendiusepotinlaturaprinmasurideprevederesimple,insaluatelatimp.Astfel,materialele folositepentruungere(uleiurisiunsori),ca sicelepentrustersulutilajelor(bumbac,carpeetc.)sevorpastraseparat,incutii metaliceinchise.Toateacestea,lasfarsitulprogramului,vorfiscoasedinsectiesipastrareinlocurisigure.Curatirealocurilorin zoneledeungere,indepartareascurgerilor,evitareavarsariiuleiurilor,suntcerintedeplinordinintrosectiedelaminoare. Curatirea,ungereasireparareautilajelorsiamecanismeloragregatelordelaminareesteinterzisaintimpul marsului.Acesteoperatiunisevorfacenumaiatuncicandutilajelesuntopritesipeliniiledelaminarenusegasesctagle incandescente. Ogrijadeosebitasevaacordasubsolurilordeungere,deoareceaiciseaflarecipientelecuuleipentruungerea centralizata,prinpompareacajelor,reductoarelorsiacelorlalteutilajesiagregate.Desigur,ceamaieficacemasuradeprevenirea incendiilorconstaincolectareauleiului,curatireapardoselii,strangereasidepozitareainlocurisigure,atuturorezidurilordeulei. Inapropiereatraseelorundesetransportalingourileincadescentecupodulrulantsaucuelectrocarele,nusepermite existentaunorelementedeconstructiecombustibile,neprotejate. Incazulfolosiriiunorbaidedecaparecusolutiideacizi(sulfuric,clohidric,azotic),pentrudecapareametalului,acestea vorfiprevazutecucapaceetansatesigurideaspiratieagazelorsievacuarealorinexterior.Lucratoriicareexecutaoperatiide ungerenusevorapropiacuimbracaminteaimbacsitadeulei,decuptoare,pentrucariscacaacesteasaseaprinda. B.Uzinemetalurgice 1.Turnatorii Inuzinelemetalurgice,procesultehnologicconstaintopireametalelor,folosirealorinstarelichda,prelucrarealorla caldsilarece,precumsimodificareaproprietatilorlorfizicesichimice. Celmairaspanditagregatdetopiredinturnatoriiledefonta,estecubiloul.Incuptor,sepotproducemultefenomene datoritanerespectariiunorregulideincarcareaacestuiacumaterieprima,carepotducelaexplozie. Deexemplu,apacontinutalaincarcaturadematerieprimaudaintrodusaincuptor,datoritatemperaturiide1700 1800Cexistentaincuptor,setransformarapidinabur,care,inurmacresteriiinvolum,poateproduceoexplozie. Oincarcarcaturapreamaruntitanupermiteiesireanormalaagazelordearderesicaurmaresepotproduce rabufniri,produsulestearuncatinafaracuptoruluidecatreamesteculexplozivdeoxiddecarbonsiaer. Exploziisimaiviolentesepotproduceincazulincandincarcaturacontinesiproiectilenedelaborate.Exploziaeste insotitadeimproscareademetaltopitsauinstareincandescenta,careincontactcumaterialelecombustibile,poateprovocaun incendiu.

Petimpultopiriimetaluluiincubilon,pecosiesscanteisizgurainstareincandescenta,careseimprastieinatmosfera seconstataoabundentadescanteiinspeciallaintroducereaunuicurentputernicdeaerincubilousilainceputulsarjei.Aceste scanteidusedevant,caduneorilamaridepartari. Contactulbruscdintremetalullichidsipostamentuldebeton,careeventualsargasiinfataguriidedeschiderea cubiloului,poateproduceimproscaridelichidsaudeparticuleincandescente,datoritaforteiaburuluirezultatdinapacontinutain beton. Inurmaumpleriioalelordeturnare,insuficientdeuscate,seproducimproscaridemetallichid.Scanteilecaresarpe timpulumpleriiexagerateaoaleideturnaresipetimpulturnariiinforme,constituiedeasemeneaunpericoldeincendiu,fiind eleinselesursedeaprindere.Metalullichidpoatefiimproscatsiincazulturnariiluiinformeinsuficientdeuscate.Umezirealui accentuatainjurulformelordeturnare(baltoacepejos,creeazaconditiipropiceimproscariiparticulelorincandescentede metal). Petimpulalimentariidiferitelorcuptoarecucombustibil(lichidsaugazos),incazulneetanseitatilorsiaidiferitelor defectiuni,sepotproduceamestecuriexplozive. Pentruinlaturareapericolelorsicauzelordeincendiusiexplozielaturnatorii,estenecesarsaseiaoseriede masuri: verificareacuatentieastariiincarcaturiicare urmeazaafiintrodusaincuptor personalulcarepregateste incarcaturaesteobligatsacontrolezecugrijabucatilemetalicesisaindepartezepeceleude,cugoluriinchisesaunedelaborate dimensiuneabucatilordeincarcatura(fontaveche,cocs,deseuridehoteletc.)nutrebuiesadepaseasca0,70m. Recipienteledegazelichefiate,careseutilizeazaladesfundareastichurilordelaguradedescarcareacuptoarelorsau deturnaredinoale,sevordepozitasimanipulaastfelincatsanupoatafilovitesaudeteriorateineventualitateauneiexplozii. Pentruaseinlaturapericolulpecareilpotprezentascanteilecareiespecosurilecubilourilor,estenecesarsase prevadaparascantei(opritoaredescanteicucamerasauopritoarecufunctionareumeda. Usiledealimentareacubilourilorsedeschidnumaipentruintroducereamaterialuluidetopit. Lainchidereaaerajului,lacubilou,estenecesarsaseiamasuripentruanupatrundegazeledecuptorincanaluldeaer delasuflanta,deoarecesepotproduceexplozii. Inscopulinlaturariiformariiunuiamestecexplozivinmantauadevantceinconjuaracuptorul,inurmapatrunderiiin aceastaaoxiduluidecarbonsevordeschideochiuriledeobservatiedelaguriledevant.Folosireasupapelorduble,de siguranta,inmantaleledevant,inlaturapericoluldeexplozie.Atatsupapeleinferioare,catsicelesuperioare,trebuieverificatecu atentie,pentruadeclansalapresiunileprevazuteininstructiuniledefunctionare. Oaleledeturnare,precumsitoateuneltelecareajungincontactcumetalullichid,trebuiesafiebineuscateinaintede folosirelacuratireaoalelordeturnareseinterzicefolosireauneltelorude.Serecomandacaumplereacumetallichidaoalelor deschisesasefacapemaximum7/8dininaltimealor. Inturnatorii,atatinfatacubiloului,undeseincarcaoaleledeturnare,catsipestetotundesetransportasausetoarna metallichid,pardosealavafiacoperitacuunstratdenisip,neadmitanduseumezeala. Pentrupreluareaincarcaturiidecocssimetalincandescentcearputeasaiasadincubilou,atuncicandsedeschidusile vetreicubiloului,esterecomandabilsaseprevadaogroapainfataacestuia,undeurmeazasafiedirijatmetalultopit,carevafi racitprinstropirecuapaincantitatisuficiente. Captusealacubilouluitrebuiesafiebineuscata,controlanduseinaintedepunerealuiinfunctiune,deoarecevaporiide apacaresedegaja,potsadevinaofortaexploziva. Rangilefolositelaspargereagurilordescurgere,trebuiesafieuscate,faraurmederuginasaugrasimi,deoarecela contactulfonteitopitecuapasaucurugina,seimproscascantei. Incazulblocariiguriideevacuaredincuptor,cumetalracit,acestaseinlaturaprintopirecuoxigen.Buteliiledeoxigen seamplaseazalacelputin10mdecuptor. Formeledeturnatoriedinnisip,trebuiebineuscatesiaerisite.Operatiilelegatedeuscareaformelorsimiezurilor,sevor executainincaperiseparate.Deasupralocurilordedegajareacaldurii,gazelorsiprafului,apunctelordeuscareaoalelor,folosind injectoaredegazesaumotorina,sevoramenajahotecuaspiratiemecanizataaaeruluiviciat. Inturnatoriisevoraducenumaicantitatistrictnecesaredevopselerefractarecaresedepoziteazaladistantadesursele decaldura. Dupaoexploziesaurabufnire,chiardacanuafosturmatadeincendiu,sevafaceoriguroasaverificareainstalatiilor electrice,pentruanuseproduceulteriorscurtcircuiteurmatedeincendii. Modelarii.Oatentiedeosebitasevaacordamodelariei,undesuntdepozitatemodelecarereprezintavaloriinsemnate.In magaziademodelenusevaumblacufocdeschis.Incalzireacusobenuesteadmisainstalatiaelectricavafiinperfectastarede functionare.Modelelevorfiasezateinordine,inrafturi,cuspatiiintreele.Ininterioruldepozituluidemodelenusevorexecuta niciunfeldelucrari,inspecialcelecufocdeschis(sudura,lipirietc.).Pentruevacuareamodelelor,incazdeincendiu,sevor intocmiplanurideevacuare,pastranduseinpermanentaliberecailedeacces. 2.Atelieredeforjasitratamentetermice Lacuptoarelepentruincalzirealingourilor,taglelor,blumurilor,invedereaforjariisitratamentuluitermic,caagent termicsepoatefolosicombustibilgazos,lichidsausolid,saucurentulelectric. Folosireacombustibiluluigazoslacuptoareledeforjaesteavantajoasa,darprezintapericoldeexplozie. Pentruinlaturareapericoluluiderabufnireaflacarilor,vitezadedebitareaamesteculuicombustibiltrebuiesafiemai maredecatvitezadeaprindere.Deasemenea,seimpunecasemifabricateledemetal,careurmeazasaseintroducaincuptorul incalzitsafiebineuscate.

Laaprindereacuptoarelorcugaze,severificamaiintaifunctionareaventilatoruluisipresiuneagazuluiinconductade aductielaarzatoare,caretrebuiesasementinainlimitelestabilitedenorme.Cuptorulnusevapuneinfunctiunedacapresiunea seaflasublimitanormala,iarincintaluitrebuiebineventilatainaintedeaprindere,prininsuflaredeaer.Dupastabilireaunuitiraj corespunzatorincuptor,sepoateincepealimentareatreptatacugaze,aprindereaacestorafacandusepeprincipiulgazpe flacara.Pericoluldeexplozieexistasicandalimentareacuaeresteinsuficienta.Inacestcaz,gazulcombustibilsioxidulde carbon,rezultatdinardereincompleta,formeazacuaerulunamestecexploziv. Cateodatasepotproducerabufnirisauexploziilapatrundereagazelorinconducteledeaersauchairinventilatoare,la oprireabruscaaacestora. Lacuptoareledeforja,caresefolosescpentruincalzireacombustibiluluilichid,securitateaimpotrivaincendiilorse asigura,ingeneral,prinrespectareamasurilorspeficerezervoarelorsiinstalatiilordealimentare. Astfel,rezervoareletrebuiesafieinchisesisacomunicecuatmosferaprintroteava,saaibaconductadepreaplinsi indicatordenivelcuflotor,sanufieasezatedeasuprafocarelorsauinapropiereaacestora,safieprevazutecutevideevacuarein colectoaresubteranesisafieumplutecuatentie,evitanduserevarsarealichidului. Temperaturadepreincalzireacombustibiluluinutrebuiesadepaseasca3545C,inspecialpetimpdevara. Instalatiadealimentarenutrebuiesaprezintescurgeri,nicipetraseulconductelor,nicisubcapulinjectoarelorsub injectoareseaseazatevidintablaumplutecunisip,pentruabsorbireaeventualelorscurgeridecombustibil.Stareasitelorde protectiedepeconducteledeaerisirearezervorului,casisupapeledesigurantadepetevilederefularealichiduluicombustibil trebuiesafieperfecte.aprindereaserecomandasasefacaelectric,dandusedrumulmaiintaiaeruluicomprimatsauaburuluisi apoicombustibilului.Scurgereaelectricitatiistatice,formatalapompareapacurii,seasiguraprinlegarealapamantainstalatieide conducte. Incalzireapieselormetalicesepoatefolosisipecaleelectrica,fieprinincalzireadirectaincuptoarecurezistente,fie princurentiideinductie.Laastfeldecuptoaresevaasiguracainstalatiileelectricesafiepermanentinstaredebunafunctionare. Controlul,incarcareasidescarcareacuptorului,precumsimontareaelectrozilor,sefacnumaidupaintreruperea curentului. Lacuptoareledeincalzirealimentatecuprafdecarbunsevaevitadepunereaacestuiapeconducte,iarpetimpul nefunctionarii,intregulspatiuseventileaza. Inconducteledetransportalprafuluidecarbunetemperaturatrebuiementinutapermanentintrelimiteleprevazutede norme.Inscopulevitariiexploziilorinarzator,laintroducereaaeruluisecundar,acestanutrebuiepreincalzitpeste 400C,iar aerulprimarnumaipanala70100C. Pentruaseevitaaprindereaprafuluidecarbuneinbucare,acestaseconsumapemasuradepozitarii. Cenusa(zgura)rezultataprinardere,inaintedeasedepozita,sevastingebinecuapa. Pentrureducerearadiatiilorcalorice,cuptoareledeforjaseprevadcuperdeledeprotectie(apaprelinsapeopanzade sac). Pieselemetaliceintroduseincuptorpentruincalzire,trebuiebineuscate. Cuptoarelepentruincalzireapieselormetalicesevorprevedecuaparatedemasurasicontrol(termocuple,pirometre optice),pentruasesupravegheapermanentregimultermic. Conducteledeaercomprimat,caredeservescpreselesiciocanelepneumatice,vorfiprevazutecuseparatoaredeulei pentruevacuareareziduurilorsicutermometredeverificareatemperaturii. Inateliereledeforjasevorinlaturaposibilitatiledescurgereauleiuluisauaunsorilorsinusevorfolosisculemurdare depacura,smoalasauulei. Bailedeuleiincareseexecutacalireadiferitelorpiesedeotel,seprevadcucapacedeinchidere,pentruintreruperea accesuluideaer,incazuluneieventualeaprinderiauleiului,actionarealorfacandusedinexteriorulincaperii. Labailecuvolummaredeulei,incaresecalescnumeroasepiese,pentruaseevitasupraincalzireauleiuluisiemanarea uneicantitatiinsemnatedevapori,serecomandaracireauleiuluipanalaoanumitatemperatura,cuajutorulunorinstalatiideapa. Incazulcalirii,pieselordeotelinbaideazotati,sevorluatoatemasurilepentruanusedepasi550C,intrucatpeste aceastatemperaturaseproduceofierbere,inurmacareiaazotatiisedescompuninazotatideoxigen,avandlocoreactiecu otelulsaufontadincareesteconstruitabaia(cada). Bailecuazotatinuseaseazasublaminoare,evitanduseastfelcadereaineleapicaturilordeapa.Inlaturareaacestor neajunsuriseasiguraprintruncontrolpermanentaltemperaturii,evacuareaprinventilatieavaporiloremanati,folosirea azotatilorcareemanavaporilatemperaturimairidicate,princonstruireabailordinotelurispecialesiprinintroducereainbaiea pieselorsiuneltelorperfectuscate.Azotatiisepastreazanumaiinambalajemetalice. Inincaperileincareseexecutacementareapieselordeotelcuajutorulprafuluidecarbune,seprevedeoventilatie pentruevacuareasuspensilordeprafincamerededepuneresauincicloaneaceeasimasuraestenecesarasiinincapereaunde sepregatesteacestpraf.Cementareacugazeseexecutaininstalatiietanse.Petimpulacesteioperatiisevarespectacustrictete regimuldeexploatareainstalatiilorpentrugaze,controlanduseinspecialetanseitatea. Lafolosirea,pentrucianurare,acianurilordesodiusaupotasiuinstaretopita,seinterziceintroducereaobiectelorsi uneltelorumedeinacestebai.Captareasievacuareavaporiloremanatisefaceprinventilatielocala,folosindhotede absorbtie.Deasemenea,sevorrespectatoatemasuriledeprevenireaactiuniinociveacianurilorsicompusilorsaiasupra personalului.

3.Sudurasitaiereametalelor a.Reguliobligatorii.Lucrariledesudurasidetaierecuarcelectricsaucuflacaraoxiacetilenica,precumsicele executateculampidebenzinapentrulipit,ladezghetareaconductelorsiindepastrareastraturilordevopsea,prezintaunmare pericoldeincendiusiexplozie.Acesteasedatorescfolosiriiflacarilordeschise,improscariiscanteilordesudurasau taiere,particulelormetaliceincandescente,careajungincontactcumaterialelecombustibile,precumsiresturilordeelectrozi incalziti,aruncatilaintamplare.Scanteilecareseimprastiepetimpulsudurii,potajungepanalaaproximativ10m departare.Executareasuduriiinincapericupericoldeexploziesaularezervoaresiconductegoale,incaresaudepozitat respectivsautransportatsubstanteinflamabile,prezinta,deasemnea,unaccentuatpericoldeexploziesiincendiu. Lucrariledeexecutareasudurii,detaieresauincalzireapieselordinmetalpotfi: permanente,organizatesiexecutateinsectii,atelieresauplatformedeschise,specialutilateinacestscop provizorii,candlucrarilecuajutorulfoculuiseefectueazadirectincladirileaflateinconstructiesauaflatein exploatare,incladiriledelocuitsauinalteconstructiidepeteritoruluiintreprinderilor,inscopulreparariiutilajelorsaua montariielementelordeconstructie. Inaintedeaincepelucrariledesuduraseiauoseriedemasuricareconstauin: emitereaunuipermisdelucrucufocdecatreconducereauzineisauaintreprinderii,pentrulucrarilecareprezinta pericoldeincendiusiexplozie asigurareaunuipostdepazacontraincendiilor,prevazutcumijloaceletehnicenecesare verificareaintregiiaparaturisilegareacorectaainstalatieidesuduraoricedefectiuneconstatatatrebuieremediata inaintedeaincepesudura indepartareamaterialelorcombustbiletransportabilesiasubstantelorinflamabile,adeseurilor (hartii,talas,scanduri,prafetc.)laodistantadecelputin10mdeloculsudurii. Ingeneral,lucrariledesudurasitaiereametalelornutrebuieexecutateinapropiereamaterialelor combustibile. Inaintedeinceperealucrarilordesuduraintroincapere,secontroleazasiseetanseaza,cumaterialerezistentela foc,toatetraversariledeconducteprinperetisiplansee,crapaturile,pentruanudaposibilitatescanteilorsapatrundainspatiile invecinate.Incaperilevecineculoculundesesudeaza,sesupravegheazainpermanenta,spreadepistaeventualeleincendii produsedescanteisaudecalduratransmisaprinconductibilitate. Lasudareaambalajelorfolositepentrutransportulsaudepozitarealichidelorinflamabilesicombustibile,estenecesar saseevacuezeinintregimeresturiledelichidesivapori,prinspalarecuapafierbinte,abur,sodacausticasauprinuscareacuaer cald.Dupa curatiresispalare,sevacontroladacaambalajelemaicontinvaporisinumaiestenevoiedeoprealabilaspalare. Sudareaconductelorsiaaparateloraflatesubpresiunedegaze,vapori,lichidsiaer,precumsiacelorsub tensiuneelectrica,nuesteadmisa. Pieselesauinstalatiilelacaresevorexecutaoperatiidesudurasautaiere,vorficuratateinprealabildemateriale combustibile(ulei,caltietc.). Lucrariledesudurasuntinterziseinincaperileincareseproduc,sedepoziteazasausefolosesclichide inflamabilesaucombustibile(benzina,petrol,uleiurietc.). Pieselecareurmeazaasesudasautaia,sedemonteazasisetransportaintrunatelieradecvatpentrulucrariledesudura. Laconstructiileproaspatvopsitesianume,inaintedeatrececelputindouaziledelavopsire,nuseadmitlucrari desudura,deoarececontinincasubstantenevolatilizate. Elementeledeconstructiesialtematerialecombustibileaflateinapropierealoculuisudurii,carenupotfievacuate,se vorinconjuracuparavane deprotectiedinmaterialrezistentlafoc,avandinaltimeadecelputin2m.Montareaparavanelorseva faceladistantalacaresanufieposibilacadereascanteilorsauaparticulelorincalziteinfaraacestorparavane.Laintreruperea temporaraasuduriisautaierii,flacaradeschisasevaprotejacugrijasisevaobservacontinuucomportareaei. Incazulexecutariilucrarilordesudurapescheledelemn,platformeetc.,constructiilecombustibiledinapropierese protejeazaimpotrivaaprinderiiprinstropirecuapa,paravaneincombustibileetc. Lucrariledesudurasidetaiereinspatiiinchise(tuneluri,puturi,rezervoareetc.)nusevorexecutadecatdupa efectuareaanalizeiaeruluisiasigurareaventilatieiacestorinspatiidelucru.Operatiadesudurasitaierelainstalatiile electriceseexecutanumaidupaceacesteasescotdesubtensiunesiseiaumasuriimpotrivaconectariiaccidentelorlaretea. b.Sudurasitaiereaoxiacetilenica.Pentruexecutareaoperatiilordesudurasidetaiereoxiacetilenica suntnecesare generatoaredeacetilenasibuteliideoxigen. Pericoldeincendiusiexplozieexistaladepoziteledecarbid,lastatiiledeacetilenasipetimpulexecutariioperatiilor desudurasitaiere. c.Depoziteledecarbid.Depozitelepentrupastrareacarbiduluiinbutoaie,seamenajeazainlocurispeciale,bine uscate.Butoaielecucarbidtrebuiesafieinchiseermeticsiasezatepeplatformedinscanduricuinaltimeade20cmdelanivelul solului.Elevorfibinestivuite,pentruanuserostogoli. Interioruldepozitelortrebuiesafiebineventilatsiferitdepatrundereaapeideploaiesaudintopireazapezilor. Princladirile,incaresedepoziteazacarbid,nuesteadmissasemontezeconductedeapa,decanalizaresaudeincalzire. Manipulareabutoaielorsevafacecumultagrijarostogolirealorfacandusenumaiinpozitieculcatapedistantemai mareelesevortransportapecarucioare.Deschidereabutoaielorcucarbidsevafacenumaicudaltasiciocandinalamasaucu uncutitspecial. d.Statiideacetilena.Amenajareastatiilordeacetilenasevaface,deregula,laparter,insubsolurifiindcudesavarsire interzisa.Incaperileincaresefunctioneazastatiideacetilenavorfibineaerisitetemperaturaelementelorinstalatieideincalzire centralanuvadepasi110C,iarininteriorulincaperilornuesteadmissafiemaimicade5C.

Generatoareledeacetilena,buteliiledeoxigensiaparatelefolositeinstatie,vorfidetipomologatsiinperfectastarede functionare.Generatoareledeacetilenavorfiprezazutecusupapehidraulicedesiguranta.Deasemenea,trebuiesasaasigure reglareaautomataadebituluideacetilena,infunctiedeconsumuldeacetilena.Presiuneamaximaadmisapentruacetilenain generatorsipeconducte,vafide1,5atinacestscopinstalatiavafiprevazutacudispozitivdesigurantasimanometre. Generatoareledeacetilenasevorsuflainaintedepornire,reincarcarealorfacandusenumaidupadescompunerea completaacarbidului,indepartareanamolului,spalareasiuscareacosuluideincarcare.Namoluldecarbiddingeneratorseva evacuadinincapereincontainereledestinateacestuiscop,depozitanduseintrogroapaamenajatasiamplasatainlocurifara pericoldeincendiu.Langaacestegropisevorafisapancardecuinterzicereafumatuluisiafoculuideschis. Laexploatareageneratoarelordeacetilenasevorcontrolacugrijaetanseitatealegaturilorsiinmodsistematic,regimul detemperaturaalfunctionariigeneratorului,precumsipresiuneagazului,pentruasepreveniposibilitatiledeautodescompunere aacetilenei. Generatoruldeacetilenatrebuieumplutcuapacuratapanalanivelulfixatderobineteledecontrol corespunzatoare,temperaturaapeinedepasind80C. Pentruevitareacresteriirapideapresiuniisisupraincalziriiacetileneiininteriorulgeneratorului,seinterziceincarcarea cuprafdecarbidsaucarbidcugranulatiemica.Ingenerator,carbidulsevaimpingecuvergeledinotel. Lareparareageneratoarelorsevorluamasuriseveredeprevenireaexploziilorinainteainceperiioperatieiacestease spalabinecuapa.seusucasisesuflacugazeinerte. Generatoareledinincaperileneincalzitepetimpdeiarna,dupaterminarealucrului,segolescdeapa.Gheataformatasub generatoarenusevataiasaustrapungecurangi. Incazulfolosiriicovoarelordecauciucsaudinmaterialplasticinincaperilestatiilordeacetilena,seinterzicepurtarea incaltamintecutalpadecauciucsaumaterialplastic,careprinfrecarepoatedanasterelascantei. Pentrudistributiagazelorcombustibilesiaoxigenuluidelaracorduriledealimentare,sevorfolosinumaifurtunuri armate. e.Operatiicuflacaraoxiacetilenica.Lafolosireainstalatiilordesudurasitaierecugaze,trebuieluatetoatemasurile pentruinlaturareaformariiamestecurilorexplozivedegazeaeracestlucrusepoaterealizanumaiprinrespectareatuturor normelorsiregulilordeexploatare.Ingeneral,generatoareletransportabileseinstaleazainaerlibersiinacestfelpericolulde explozieesteinlaturatinmaremasura.Instalareageneratoarelorinincapericusursedefocdeschisca:forje,sectiidetratamente termiceetc.saucucelecupericoldeincendiusiexplozienuesteadmisa. Aparatuldesudura,generatorulsirecipientuldeoxigen,seaseazalacelputin10mdeloculdesudurasideoricesursa defocdeschis,distantadintregeneratorsirecipientfiinddeminimum5m. Incazulsudariiinatelieredesudura,recipienteledeoxigenseinstaleazainexterior,indulapurilemetalicesauin incaperidezicuiesiredirectaspreexterior.Recipienteledeoxigentrebuiebinefixateinpozitieverticala,intimpulexecutarii lucrarilordesudura,iarcandsetransporta,nuvorfisupuselasocurisauizbituri. Petimpulexecutariisuduricugaze,esteadmisafolosireafurtunurilorsauaconductelordefecte,deoareceseproduc scaparidegaze. Dezghetareaconductelo,ventilelor,reductoarelorsialtorpiesealeinstalatiei,sevafacenumaicuapacaldasau abur.Repareareaventilelorlaconducteledegazesevafacenumaidupaceseevacueazaintreagacantitatedegazedininteriorsi dinincaperearespectiva. Pentruapreintampinaeventualeleaprinderisiexplozii,recipientele,conductelesifurtunurileumplutecugazenu trebuiesavinaincontactcuoxigenul,cuuleiurivegetalesauminerale(uleidein,canepa,infiert,uleiurilubrifianteetc.)seva evitacontactulcugazelecombustibile. Lainflamareagazeloriesiteprinportiunileneetansealediferitelorarmaturi,furtunuri,etc.seinchideimediatrobinetul pentrugazsauventiluldepeliniadealimentare,stingereagazuluifacandusecuocarpasauprelataumeda.Incazulunorscapari apreciabiledegaze,seopresteimediatfunctionareaaparatului,iarincaperearespectivaseaerisestebine. Laaprindereaarzatoruluidesudurasaudetaiere,sedeschidemaiintairobinetulpentruoxigensiapoicelde acetilena,dupacareseaprindeamesteculacetilenaoxigen.Aprindereasevafaceprinintermediulunuicorpincandescent. Sudorul,petimpuloperatiilordesudurasaudetaierecuflacaraoxiacetilenica,nusevafolosisalopete(haine)simanusi cuurmedeuleisaubenzina. Dacaseintrerupelucrulmaimultde10min,inafararobinetuluiarzatorului,sevainchidesirobinetuldelabuteliade oxigensigeneratoruldeacetilena.Incazulincarealimentareasefacedelaconducte,seinchidrobineteledelapunctelede distributie. Furtunurilepentruacetilenasioxigensevorasezapetraseeferitedeizbiri,lovituridecorpuri incandescente.Furtunurilepentruacetilena nusevorfolosilaoxigen. Becurilepreaincalziteseracesccuapacurata,incarescoplangafiecarepostdesuduratrebuiesasegaseascaogaleata cuapa. Utilajuldesuduraseindeparteazadinincapereimediatdupaterminarealucrului.Dupaterminarealucrarilorde sudura,loculdemunca,incaperilealaturate,celededeasuprasicelededesubtsecontroleaza,pentruaseidentificaeventualele scaparidegazesauinceputurideincendiu.Acestcontroltrebuiefacutinmodtemeinicsirepetatdemaimulteori.Lastingerea eventualelorfocaredeincendiuinfazarecipientasevalucracumultaatentie,inspecialinlocurilegreuaccesibile. f.Recipientesireductoaredepresiune.Recipientelesubpresiunevorficonstruite,manipulatesiexploatateconform normelorinvigoare.Recipientelepentruoxigen,pline,voraveacapacelesigilate.Indepozit,recipientelesepastreazainpozitie verticala,asezatepelocasurispecialepentrualeferidecadere.Inaerliber,recipientelesevoramplasaastfelcasafieferitede actiunearazelorsolaresideumditate.Introducerearecipientelorcuoxigeninincaperiincareselucreazacuuleisaucugrasimi

esteinterzisa.Recipienteledeoxigencuurmedeuleisaucugrasimiperobinetulcuventil,sevorreturnalafabricasaulastatia deincarcare,pentruafidegresate. Odeosebitagrijasevaacordarecipientelorpetimpultransportuluisimanipulariielevorfiasiguratecuinelede cauciucsicapacedeprotectie. Manevrarearozeteirobinetuluicucheisaualteobiecte,esteinterzisacudesavarsire.Incazulinghetariirobinetelorsi reductoarelordepresiune,acesteasevordesghetacucarpecuratefaraurmedeuleisaugrasimi,udatecuapafierbintesaucu saculetedenisipincalzit. Inincintaintreprinderilorindustriale,recipientelesetransportacucaruciaoresautargi,elefiindbinefixatecucurele. Reductoareledepresiunevorfiperfectetanse,faraurmedeuleisaugrasimisiniciodatanusevorfolosipentru etansarevopselesaulacuri.Folosireareductoarelorde presiunedelabuteliiledegazecombustbilelaceledeoxigensi invers,esteinterzisa. g.Sudareasitaiereaelectrica.Lainstalatiiledesuduraelectricasepotproduceincendiicauzatedescurtcircuite,ca urmareaizbiriisideterioarariiutilajuluielectric.Pentrucaoperatiiledesudurasitaieresasedesfasoareinbuneconditiisideci farapericoldeincendiu,trebuierespectateoseriedemasuri,sintetizatemaijosastfel. Transformatoarelesiaparateledesuduramontateinaerliber,vorfiprotejatedeactiuneaprecipitatiiloratmosferice. Pardoseliledinincaperileincareseefectueazalucraridesudura,trebuieexecutatedinmaterialeincombustibile. Cablurilesiconductoareleelectricenutrebuiesatreacainapropiereasurselordecaldurasauaconductelorsi recipientelorpentrugaze. Cablurilenutrebuiesafielovitedecorpuritari,inspecialdepiesesiobiectemetaliceincadere,deoarecese deterioreazasifavorizeazaformareascurtcircuitelor. Latrecereapestedrumurisilocuricirculate,cablurileseprotejeazacuaparatorisaupuntidetrecere. Instalatiilededistributiesiintrerupatoarelesemonteazapeplaciizolante(azbest),incutiimetaliceinchisesiprevazute cusigurantecorespunzatoarecurentuluifolositlasudura. Pesantiere,cablurilesevorfixapescheledelucru,prinintermediulizolatorilor,iarimbinarilesefacnumaiprincleme desudura.Latrecereaprinperetisiplansee,cablurileelectriceseintroducintuburiizolatoaredeprotectie. Racordareacablurilorelectricelautilajesiaparateelectrice,sevaefectuanumaiprincapetelipitesaupapuci. Conducatoarelecareajunglaportelectrozi,trebuiesafieflexibilesirezistentelaactiunimecanicesichimiceprecumsi latemperaturiridicate. Corpurileagregatelorpentrusudare,aletransformatoarelor,carcaselortablourilordedistributie,meselepentrusudaresi pieselesupusesudarii,sevorlegaelectriclapamant.Aceastaopertatietrebuiefacutainaintedeinceperealucrului. Pentruanuseaprindeinstalatiaelectricadincauzaunorconexiunigresitesauasuprasarcinii,secontroleazaca tensiunealacarelucreazaagregatul,safiecorespunzatoare,iarcablurilesanufiedezizolate.Petimpulintreruperii lucrului,instalatiaelectricasedeconecteaza. Capeteledeelectroziincalzite,nusearuncalaintamplarecisestrangintrocutiemetalica,asezatainapropierea sudorului. Lasudareaelectricacuarcdeschis,sevorluamasuricascanteilesanuseimprastiesisanuajungalamateriale combustibile,distantadesigurantaminimafiindde10m. Petimpulsudariiautomatesisemiautomate,sevorrespectaaceleasinormecalasuduraobisnuita,asigurandusebuna functionareadispozitivelordedeconectare. 4.Statiidecompresoare Statiidecompresoaresepotintalniinprezentinoricentreprinderemoderna,aerulcomprimatgasindusiutilizarein diferitedomenii.Inobiectiveleindustriale,inspecialceledinsectorulindustrieichimiceseimpunefolosireagazelorsub presiune,faptcareserealizeazacuajutorulcompresoarelordemarecapacitate. a.Compresoareledeaer.Latrecereaprincilindriicompresorului,aerulantreneazaincircuitulsau,particuledeuleide ungerecaresedepunpeperetiitevilor,incoturi,inracitoareetc.Uleiuldepuspeperetiiconductelor,subactiuneaaeruluise oxideazasisecocsifica.Uleiulcocsificatareoinfluentanegativaasupraprocesuluidecomprimareaaerului,deoarece particuleledeuleiantrenateincontinuareinaer,suntretinutedestratuldeuleicocsificat,impiedicandevacuareacaldurii.Uleiul cocsificatseaprindelaotemperaturacu3070Cmaijoasadecatauleiuluifolositlaungereacompresorului. Dincauzaprezenteiinuleiaunordepunerideoxizidefierruginasauparticuledemetalerezultatedinuzura cilindrilor),temperaturadeaprinderesepoatereducesimaimult.Dreptconsecinta,temperaturadeautoaprinderescadesub temperaturaderefulareaaeruluicomprimatsiinacestcazesteposibilsaaparaincendiul. Pericoluldeincendiucresteinsituatiacandcompresorulfunctioneazaingol,deoarecelipsaconsumuluideaerin proceseletehnologice,facecainrezervorultamponsaintremaiputinaer,caldurasanusemaiimprastiesi,inconsecinta temperaturacreste,accelerandautoaprindereareziduurilordeuleiurmatadeizbucnireaunuiincendiuviolentsicateodataside exploziarezervorului. Fenomenuldeautoaprindereauleiuluicocsificatmaipoatefiacceleratsideformareasarcinilorelectrostaticepe suprafataizolata,creatainurmacirculatieiaeruluisaugazelorcuvitezamare. Dacaaerulcomprimatcontinesiimpuritatisepoatestabiliunpotentialelectricmairidicat.Candaerulcomprimat,care contineparticuledeuleisicarbon,treceprindeschidereasupapeiderefulare,sepotformasarcinielectrostaticeuneorichiarsi scanteielectrice. Laexistentaunorsuprafeteizolatecontribuiesifibrelesinteticefolositepentrufiltresipresgarnituri.

Particuleledeuleisepotaprindecuexploziesidatoritafunctionariidefectuoaseasupapelorderefulare.Petimpul aspirariiopartedinaerulcaldesteaspiratadinnouincilindrulcompresoruluisirecomprimatalaopresiunemai mare.Fenomenulrepetanduseodatacucurselesuccesivedeaspiratie,aredreptconsecintaocomprimareadiabatica,la temperaturaridicata,urmatadeundedesoccuamplitudinecrescanda.Calduracaresedegajapoatesaaprindadepuneriledepe peretiitevii.Ardereaodatadeclansata,faciliteazapropagareaundeidesoc,careinfluenteazacrestereatemperaturiiuneori producandusedetonareapeintreagalungimeatevii.Pentruinlaturareapericolelordeincendiusiexplozieintrostatiede compresoare,estenecesarsaseiaoseriedemasuricaresaimpiediceproducereaacestorfenomene. Maiintai,trebuiesaseasigure,incadinfazadeproiectare,ojudicioasaamplasarearezervoarelorsiodispunerea conductelor,astfelincat,saseinlatureposibilitateadepuneriiuleiuluirezidualsauacestasapoataficuratitcuusurinta. Statiadecompresoaretrebuieamplasatapecatposibilizolataderestulsectiilordeproductie,usilesiferestrele constructieirespectivedeschizanduseinexterior. Laungereacompresoarelorsevorfolosinumaiuleiuriindicateininstructiuniledefunctionare,operatiadeungere facanduseinaintedepunereainfunctiune:insituatiideosebite,sepotungesiintimpulfunctionariiinsaculuareatuturor masurilordesecuritate.Sevaurmaricatemperaturalaintrareainconductadepresiunesanudepaseascavaloareade160C,in locurilerespectivemontandusetermocuplurisautermometre.Pentruanuseajungelaaceastatemperaturaestenecesarca cilindrulcompresoruluisiracitorulintermediarsafieracitinpermanentacuapa.Dacadupapornireacompresorului,sedegaja caldura,aceastaseopresteimediatsiseverificacircuitulderacire.Inniciuncaznusevaintroduceapaincamasacilindrului compresoruluiinstareincalzita,cinumaiduparacireasacompleta. Lafiecareetajalunuicompresorcuunvolummaimarede5l,esterecomandabilsasemontezeunmanometrusiun dispozitivdesigurantacaresaimpiedicecrestereapresiuniipestelimitaadmisibila. Lacompresoare,atentiatrebuieindreptataspreintretinerealorcorectasi,inmodspecial,ainstalatiilordeungere.De asemeneaseimpuneverificareaperiodicaasupapelorderefularepentruanupermiteintoarcereaaeruluicomprimat. Reziduuriledeuleicolectateinanumitepuncte,vorfiindepartatecelputinodatain24h.Lacuratireaconductelorsia tuturorpartilorinterioareacompresoarelornusevafolosibenzina. Temperaturaaeruluidinconductevorfipermanentsupravegheate,eletrebuindsafiecu70Cmaijoasedecat temperaturadeaprindereauleiului. Lacompresoarelelacarepentrupurificareaaeruluisefolosescsubstanteabsorbantecasilicagel,carbuneactiv,cocsde petroletc.,sevorrespectaoseriederegulispecificepentruaseevitaexploziilesiincendiile. b.Compresoareledegazecombustibile.Indiferentdetipullor,acestecompresoareprezintapericoldeincendiusi exploziepetimpul functionarii,datfiindfaptulcaelecomprimagazecombustibilesiinflamabileca: metan,acetilena,hidrogen,butadiena,cloruradeviniletc.Casiincompresoareledeaer,pesupapesiconductesedepunparticule deulei,caresubactiuneacurentuluideaersiatemperaturiiuneoriridicatede200300C,sedescompundandnasterelaproduse gazoasecombustibile. Prezentaoxigenuluidefierprovenitdinactiuneaapeisauadiverselorgazecomprimate,asupraconductelormetalice marestepericoluldeincendiusiexplozie.Antrenarearuginiisiaprafuluiinconducteodatacuvehiculareagazelorfavorizeaza formareadesarcinielectrostatice,graduldeelectrizarefiindcuatatmaimare,cucatvitezagazelorimpurificatecuprafsirugina estemaimare. Oxiduldefierimbibatcuulei,depussubformaunuistratpeperetiiconductelorsidiferiteloraparate,acumuleaza sarcinielectrostatice.Desigur,acestesarcinielectrostaticepotfiinlaturateprinlegarealapamantaagregatelorde compresie,purificareasiuscareagazelorinaintedeaficomprimate.Dacatemperaturagazelorestemaimicade50Csi umiditatearelativmarede80%numaisuntnecesaremasuridesiguranta,deoarecenusemaipotacumulasarcinielectrostatice. Lastatiiledecompresoarepentrugazecombustibile,datfiindgradullorridicatdeinlamabilitate,seimpunesase asigureetanseitateaperfectaaconductelorsiaaparaturiidecompresie.Inacestsens,verificareaacestoracusolutiedeapasi sapun,constituieomasuradeprimanecesitate.Inniciuncaznutrebuiecreateconditiipentruscaparidegazesideacumularea lorinspatiiinchise,inacestasituatiepericoluldeexploziedevenindiminent. Asigurareaventilariicorespunzatoareaincaperilor,folosireainstalatiilorelectriceinexecutieantiexploziva,interzicerea folosiriifoculuideschis(suduri,lampi,incalzit,fumatetc.)folosireasculelorcareproducscanteimecanice,suntmasuride prevenire,caretrebuierespectatecuceamaimarestrictete. Masurilesireguliledeprevenireaincendiilor,aratatelacompresoareledeaercomprimat,sepotaplica,cuaceeasi eficientasilacompresoarelepentrugazecombustibile. 5.Vopsitorii Vopsireadiferitelorpiesesiagregateestefolositapescaralargainconstructii,inindustrie (automobile,nave,avioane,tractoare,combine,vagoanedecaleferataetc.),precumsiindustriabunurilordeconsum,atatpentru pentruscopurideprotectiecontraagresivitatiiagentilorfizicochimici,catsidinpunctdevedereestetic. Vopsirea(lacuirea)sepoateexecutaprinpensulare,scufundare,pulverizaresaufolosindprincipiulelectrostatic,care constituieunprocedeumodern. Operatiadescufundareconstainintroducereapieselorintrobaiedevopseasaudelacsiuscarealor ulterioara.Vopsireaprinpulverizareserealizeazapulverizandsolutiadevopseasaulaccuajutorulunuicurent(jet)deaer comprimat,folosinduseunaparatusordemanevrat,numitpulverizator. Existamaimultevariantedevopsireelectrostatica,insaprincipiuldebazaesteacelasisianume:aplicareavopseleipe pieseprinpulverizaresiinjectie,intruncampelectricdeinaltatensiune(80000120000V).Particulelemaruntedevopsease

incarcaelectric,iarliniiledefortadirijeazaacesteparticule,activizateprinsarcinaelectrostatica,sasedepunapepieselecare reprezintapotentialulopus. Vopsireaelectrostaticaimplicauncomplexdeoperatiica: asezareapieselorcaresevopsesc spalareacuapa rece spalareacuapacalda fosfatarea(tratamentimpotrivacoroziunii) spalareacuaparece spalareacuapacalda uscareainuscatoaretunelcurazeinflarosii stropireapreliminaramanuala aplicareaelectrostaticaavopselei uscareacu razeinflarosiisiscoatereapieselor. Materialelefolositelavopsiresuntinmarealormajoritate,combustibile,iarpartedintreeleinflamabile.Celemai intrebuintatevopselesuntfabricatepebazadeuleidein,curasininaturalesausintetice,pebazadenitrocelulozasau acetilcelulozaetc. Casolventisidiluantisefolosesc:benzina,whitespirtul,toluenul,xilenul,acetatuldebutil,acetona,terebentina,alcoolul metilic,benzenul,eterulaceticetc. Majoritateaacestorsolventiaupunctuldeinflamabilitatesub21C. Vopselelesuntemulsiiformatedincoloranti,ulei,apaetc.celepebazadeulei,sepotaprinde,inschimbcelepregatite subformadeemulsiecuapanuprezintapericoldeincendiu. Intrunatelierdevopsitorieexista,deobicei,oatmosferaplinadevaporiemanatidinvopsele(lacuri)saudin solventi,materialesipiesevopsitesaucareurmeazaafisupuseacesteioperatii,baiplinecuvopseaetc.,deciconditiiprielnice pentrudeclansareacuusurintaaunuiincendiusauauneiexplozii. Inscopulasigurariicontinuitatiiproductie,lafiecarelocdemuncasegasesteorezervadeterminatadevopsea,delacuri sausolventi.Decelemaimulteori,lacurilesivopselelesuntpreparatedinvopseledemareconsistentasidinsolventi.Acestea impuneinmaganizareaproduselorindepozite(magazii),precumsiexistentaunorlocuriamenajatespecialpentrupreparare. Pentrucavopseauasanusestratifice,seamestecainvasedepreparare,prindiferiteprocedee,folosindusechiarsiaerul comprimatprinfolosireaacestuiprocedeuseaccelereazaproducereadevapori.Lalacurisivopsele,pierderiledesolventiprin evaporaresuntextremdemari.Astfel,deexemplu,unlacavandcasolventbenzinausoara,pierdeinmediepeora,1mde solvent. Oricarearfiprocedeuldevopsiresaulacuire,inatmosferaloculuidemuncasedegajamaricantitatidevapori inflamabili,concentratialordepizanddegraduldesuprafatadeevaporare,precumsideeficacitateainstalatieideventilare.La vopsireaprinpulverizare,sedegajaceimaimultivaporisiacestadeoarecelapulverizareavopseleicuaercomprimatse formeaza,intruntimpfoartescurt,omultimedemiciparticule,careseridicainaersubformadeaerosoli,crescanduse,din aceastacauza,omaresuprafatadeevaporareasolventilor. Dinparticulelecareformeazaaerosoli,celemaiusoareplutescinaeruntimpoarecare,dupacaresedepun,pediferite obiectesiinstalatiidepunereacelormaigreleparticulearelocimediatsiinapropierealoculuidemunca.Existenta amestecurilorexplozivedevaporiaercreeazainpermanentaunpericoldeexploziesiincendiu. Dincauzadepuneriiparticulelordevopseasauaeventualelorscurgeripelaimbinari,lalocuriledemuncanusepoate mentineobunacurateniesiacestfaptcontribuielamarireapericoluluideincendiu. Laparteamecanicaainstalatieideaspiratie(laexhaustor)existacelmaimarepericoldeincendiuaicisepotaprinde cuusurintareziduuriledelac,dincauzafrecariipaletelorlacarcasa,precumsidatoritascanteilordelamotorulelectricetc. Practicasiexperimentarileaudoveditcamaterialelefibroase,saturatecuterebentinasauuleiuriprezintatendintespre autoaprindere,latemperaturidecirca50C.Resturiledevopselepebazadenitroceluloza,deasemeneaseautoaprind. Tendintaspreautoaprinderemaiprezintasiresturile(praful)delacuripebazadeulei,atuncicandvinincontactcu lacuridealtaprovenienta,cadeexemplucunitrolacuri. Laoinstalatiedepulverizarelacald,folosindlacpebazadenitroceluloza,seproduceoincalzire,apoidescompunerea nitrocelulozeisiaparitiachiarafenomenuluideautoaprindere. Celemaifrecventesursedeaprindere,inateliereledevopsitorie,suntinsafoculdeschis,tigaraaprinsasiscanteile electricedelamotoareleelectricesaudelavopsireaelectrostatica. Folosireafoculuideschisestenecesara,deobicei,laexecutareaunorlucraridereparatii(suduraetc.),laardereavopselei depusepeinstalatii,laincalzireavopseleispreaimicsoraviscozitatea,bineintelesfiindinterzisaseefectuaacesteoperatiiin interiorulsectiilorsiintimpulfunctionariiinstalatiilorrespective.Scanteilecareseproduc,fiedincauzaizbiriiintreelea metalelorferoase,fielamotoareleelectricenecapsulatesaudatoritadeteriorarilorconductoarelorelectricesidescarcarilorde electricitatestatica,potaprindevaporiemanatidediferitisolventisichiarvopselenitrosedimentate. Descarcarileelectricitatiistatice,seproducatatpetimpultransvazariisolventilor,catsilapulverizatoare.Dupaunele date,petimpulpulverizariilacurilor,laodistantade1mdepulverizatorpotaparesarcinielectrostaticecuunpotentialde5000 V. Vopseauadealuminiu,aplicatapeobiectemetalicesiincalzitela150200C,laoloviredeunelteledeotel.produce scantei,dincauzauneireactiilocalelaaluminotermice,intreprafuldealuminiusioxiduldefier(rugina). Petimpulvopsiriielectrostatice,potaparecaderidetensiunedecirca7000V/cm,iarscanteilecareseproduc,aprind vaporiisisolventii. Pentruapreintampinaincendiilesiexploziile,inateliereledevopsitorietrebuieluateoseriedemasuride prevenire: asigurareadesfasurariiprocesuluitehnologicincladiriprevazutecuinstalatiicorespunzatoare reducerea cantitatiidesubstanteinflamabile micsorareacantitatiidevapori inlaturareaposibilitatilordeaparitieasurselorde aprindere dotareacumijloacedestingereadecvate. Atelieruldevopsitorieprinpulverizaresiscufundare,trebuiesafunctioneze,pecatposibil,incladiricupartersicomple separate.Incazulcladirilorcumaimultenivele,celmaiindicatestecaasemeneavopsitoriisafunctionezelaultimuletaj.

Ateliereledevopsitorietrebuiesaaibacelputindouaiesirideevacuare,dispusepelaturidiferite.Usile exterioare,rezistentelafoc,seconstruiesccudeschidereinafarasicuinchidereautomata.Pardosealatrebuiesafienetedasidin materialeimpermeabilelalichide,pentruasecuraticuusurinta,excluzandsiposibilitateaformariiscanteilor. Pulverizareaseexecutaincabine(boxe)separateuneledealteleprinperetirezistentilafoc,terminatesubformade palniespreconductadeaspiratieinfelulacestaseevitaacumulareavopselelorinlocuriascunse. Pentruinlaturareapropagariiincendiilor,instalatiadeaspiratieafiecareicabinedepulverizaretrebuiesafie independentasicondusainaerliber,laodistantasuficientadeelementelecladiriisaualteconstructii,deoareceparticulelede vopsea(lac),prindepunere,formeazaocrustacaresepoateaprindedestuldeusor. Diametrulconducteideaspiratiesiclapeledecuratire,sedimensioneazaastfelincatsasepoataasiguracuratireafara dificultatimontareasidemontareaconducteitrebuiesasefacacuusurintaincarescoppartileeicomponente,faracoturi,nu trebuiesapermitascaparideparticulesidevaporiinflamabili. Conductelenutrebuiesaaibauntraseuprealung,legaturalorlapamantfiindabsolutnecesara. Putereaventilatoruluisedimensioneazaastfelcavitezaaeruluidelacabineledepulverizaresafiedeaproximativ 0,600,80m/s.Camijlocdepulverizare,sefolosestenumaiaerul,interzicanduseoxigenulsaugazelecombustibilecomprimate. Pentruasecurataaeruldeparticuledevopsele,seprevadfiltresaujeturideapapulverizata.Camaterialpentrufiltre,se poatefolosivatadelemnsaudesticla.Incazuljeturilordeapapulverizatadupapurificareaaerului,apanutrebuiedirijatacatre canal,inaintedeafitrecutaprintrunfiltruspecial.Aspiratiasefaceinparteainferioaraacabinei,deoarecevaporiidesolventiau ogreutatespecificamaimarecaaaerului. Aerulaspiratseinlocuiestecuaerproaspat.Inniciuncaz,aerulaspiratdecompresor,necesarinstalatieide pulverizare,nutrebuiepreluatdinatelieruldevopsitoriesauuscatorie. Paleteleventilatoarelordinventilatiadeaspiratie,seconfectioneazadinmetaleneferoase.Motoareleelectricetrebuiesa fienumaiinexecutieantiexplozivasiincazulincarenuindeplinescaceastaconditie,semonteazainafaraatelierului. Pentrurazuireacrusteidelac,formatainconducteledeaspiratiesipealteobiecte,sefolosescsculecarenupotproduce scantei(lemn,bronz,cupruetc.),apacaldasauabur.Cabineledelacuitcupistolcasiventilatoarelesevorcuratacu constiinciozitatesicatmaides,iargarnituriledefiltresevorinlocuidupanecesitate.Resturiledevopseleseadunainvase metaliceinchise,sidacanuserestituiefabricilordevopsele(lacuri),sedistrug,insainniciuncazprinardereinfocarele cazanelor.Pentruomaibunacuratenieacabineidepulverizare,peperetiseaplicaunmaterialsinteticgreucombustibilacest mijlocsauunaltulasemanatorestebinesasefoloseascasilaconducte,lacarcaseleexhaustoarelorsilaaltepiesealeinstalatiei depulverizare. Bailepentruscufundareapieselorseprevadcuaspiratiepentruvaporisicucapace,careseinchidincazdeincendiu.Se recomandacaprocesuldescufundaresasefacaincutiiinchise,dacavolumulpieselorpermiteacestlucru. Bailecuvolummaredevopseatrebuiesafieprevazutecurezervoaredeevacuare.Elenuvorfiinsademarimiprea mari,intrucatsemarestesuprafatadeevaporare.Seconstruiescinraportcumarimeapieselorsiseprevadcuconductepentru evacuareavopselei,intrunrezervorasezatinexteriorulcladirii. Preparareasidiluareavopselelortrebuieexecutataintroincapereseparatadeatelieruldevopsitorie. Inincaperiledelucru,sepastreazanumaicantitateadevopseanecesarapentrucelmultojumatatedezi,restulse depoziteazainexteriorulatelieruluidevopsitorie(inafarasectieidepulverizare),asiguratimpotrivaincendiului. evaporare.Seconstruiescinraportcumarimeapieselorsiseprevadcuconductepentruevacuareavopselei,intrun rezervorasezatinexteriorulcladirii. Preparareasidiluareavopselelortrebuieexecutataintroincapereseparatadeatelieruldevopsitorie. Inincaperiledelucru,sepastreazanumaicantitateadevopseanecesarapentrucelmultojumatatedezi,restulse depoziteazainexteriorulatelieruluidevopsitorie(inafarasectieidepulverizare),asiguratimpotrivaincendiului. Reducereacantitatiidevaporiemanatidinvopseleserealizeazaprinfolosireavaselorinchise,apulverizatoarelorin bunastaredefunctionare,arezervoarelorsubpresiunepentruvopsea,precumsiavopselelorsilacurilorpreparatecusolventi neinflamabili. Prinfolosirearezervoarelorsubpresiuneseasiguratransportulvopseleiprinconductelapulverizatorsaumalaxor,cu ajutorulaeruluicomprimat.Unasemenearezervortrebuiesaaibaosupapadesigurantasisafieperfectetans. Etanseitateaseverificalapresiunede68at.Deschiderearezervoruluisefacenumaipetimpulumplerii,deoarecein interiorexistaaproapeinpermanentaunamestecexplozivdevaporiaer. Conductelecaretransportavopseauadelarezervorlapulverizatortrebuiesarezistelaactiuneasolventilorsila presiuneaprevazutedenorme,inraportcudiametrullor.Lungimeaconductelorvariazadela5la25m,racordarealainstalatia depulverizarefacandusecuajutorulunormansoanesauaunorracordurispeciale.Diluareavopselelorlaloculdemuncanu estepermisa,deoareceambalajulincaresetransportasaerputeasacontinaunamestecexploziv. Conditiiledetransportareavopseleisecontroleazainpermanentapentruaconstatasiremediaeventualele neetanseitati,inspeciallaimbinarisiramificatii.Vopselelesisolventiinusetransportaprinconductecuajutorulaerului comprimat,deoareceseformeazaamestecuriexplozive.Inatelierelemari,petimpuluscariivopseleidepeobiectelemarica: autobuze,vagoanepe4osiietc.protejarearestuluihaleidevaporisiparticuledevopseaseasiguraprinperdeledecurentideaer laotemperaturade2025C,aspirareaaeruluiimpurificatfacandusedejosinsus. Incazulincareateliereledevopsitorienusuntprevazutecucabine(boxecuhalemari)pentrulocuriledemunca(de vopsit)sevalasaunspatiucorespunzatorintrecaresepotmontaperetidemontabili,rezistentilafoc. Intreagainstalatiedepulverizareseasiguracontraaccidentelordenaturaelectrica,prinpunereala pamant,interzicanduseaseadaugalapulverizatoarediferitemaneredinmaterialedielectrice. Lavopsireaelectrostatica,piesasauobiectulcareurmeazaasevopsi,seconducelaanumitadistantadelaclopotulde pulverizare,immediela2540cm,ceeacecorespundelaocaderedetensiunede35005000V/cmlaaceastacaderedetensiune

sidistantanuseproducscantei.Intensitateacurentuluielectricnutrebuiesadepaseasca210mA,deoarecepesteaceastavaloare scanteileelectricedevinpericuloasepentruaprindereavaporilorinflamabili.Pentruprotejareascanteilorpericuloase,carese producinspeciallacaderidetensiunede7000V/cm,semonteazaoinstalatiedeprotectie,carereducetensiuneainstalatieide pulverizaresioscoatedinfunctiune,semnalizandinacelasitimpsideconectareaacesteia. Instalatiaelectricacareactioneazadiferiteparti,respectivoperatiialeprocesuluitehnologic,trebuieprevazutacuun sistemdeblocaj,careimpunesuccesiuneaoperatiilor,adicalimiteazaposibilitateademanevrareatablourilordedistributie (manevrelesefacnumaiintroanumitaordine). Lafolosireavopseleicupigmentidealuminiu,suprafetelepieselorsiobiectelormetalicese vorcuratafoartebinede rugina.Pieselecareseincalzescsauvinulteriorincontactcusuprafeteleincalzire,nuserecomandaafivopsitecupigmentide aluminiu.Inaintedeaseincepepulverizarea,toateobiectelesiinstalatiadininteriorulincaperiisecuratabinedeoricedepuneri devopseasaulac. Curatireadevopseaaambalajelorsiconductelorsefaceapacaldasauabur. Incalzireaatelierelordevopsitoriesevafacecuapacalda,aburdejoasapresiunesauaercald.Corpuriledeincalzirese instaleazalacelputin1,50minaltime,deoarecevaporiiinflamabilicaresedegajasuntmaigreicaaerul,nivelullorinincapere nedepasindingeneral0,90m.Acestecorpuriseprotejeazacugratarecuochiurimicisiacopeririobliceasezatelaodistanta de minimum0,25m. Instalatiileelectricedinincaperiledevopsitorietrebuiesafiedeconstructieantiexploziva,intretinuteinpermanenta. Oatentiedeosebitatrebuieacordatapastrariicarpelorimbibateculacurisicusolventi,incutiimetaliceinchise.Hainele deprotectieserecomandaafiignifugatesicuratitedecrustadevopseasaulac,laintervalecatmaimicidepozitareahainelorde protectiesefaceindulapurimetaliceasezateinafaraincaperilordeproductie. 6.Uscatorii Dupavopsire,pieseleseusucaininstalatiispeciale.Incaperileincarefunctioneazaasemeneainstalatiitrebuiesafie rezistentelafoc.Petimpuluscarii,sedegajavaporiinflamabili,iarinunelecazuri,particuleledevopseasaulac,sedepunsub formadepraf.Vaporii siprafulprezintaunaccentuatpericoldeincendiusiexplozie,prinpatrunderealorsiinconductelede ventilatie. Lafolosireauscariicugazedeardere,unpericoldeosebitprezintascanteiledinfocar,antrenateodatacugazeleprecum insasigazelelatemperaturiprearidicate. Inmareamajoritateainstalatiilordeuscarecuaernuseformeazaconcentratiidevaporicupericoldeexplozie. Aparitiaconcentratiilorintrelimiteledeexplozie,incamereleacestoruscatorii,nuesteposibiliadecatlaincalcarile regimuluideexploataresaudincauzaunordefectiunilainstalatii. Concentratiadevaporidininterioruluscatorieicresteodatacumarireasuprafetelordeevaporare,cumicsorareavitezei deprimireaaeruluisaucandsereaduceaeruldejaevacuat. Prinmarireasuprafeteideevaporarecrestecantitateadevaporipeunitateadevolumaincaperii.Acestlucruseproduce sidincauzaaglomerariiuscatorieicuobiectesipiese. Ocantitatemaredevaporiseproducesiincazulmaririiintensitatiideevaporare,amicsorariinumaruluiderotatiia ventilatoarelor,impurificariifiltrelor,aparitieidefisuri(neetanseitati)inconductacareleagaventilatoruldeuscatorieetc.Cel maimarepericolseproducelaoprireafunctionariiventilatoruluifaptcareducelaincetareacirculatieiaeruluisilacresterea concentratieidevaporiinuscatorie. Unadintrecelemaicorespunzatoaremetodedeuscareasuprafeteloracoperitecuvopseasaulac,esteuscareacu radiatiiinflarosiisefolosesclampiderazeinfrarosii,cutensiuneade127V,220Vsicuputeride250si500W.Petimpul functionariiuneiasemeneainstalatiisiobiectesipieselecareurmeazaaseusca,trecandpebanda,sepotaprinde,dincauza caderiifilamentelordelalampilederazeinfrarosii peacoperirilecuvopseasaulac,precumsidatoritauneiradiatiiputernice cauzatededepasireatensiuniiinreteasaualasariiuneidistantepreamiciintrelampasibandatransportoare. Oprireabenziitransportoareuntimpoarecarefavorizeazasupraincalzireapeliculeidevopseasaulac.Inmodobisnuit ,suprafataproduselorvopsiteseincalzesteintre130 si160C,iarolampaderazeinflarosii,cuputerede500W,areo temperaturadecirca270C,deciapropiatadepunctuldeaprindereaunorsolventi(uleiuldeterebentinaseaprindela300C). Pentruevacuareavaporiloremanati,seconstruiesteoinstalatiedeventilatieindependenta(prinpresiune),faraafi legatalavreuncosdefumsaudealtecanalesicapabilasanupermitaconcentratiainuscatoriepestelimitainferioarade explozie. Lafiecareuscatorieestenecesarsasestabileascaprecistemperaturaderegimsisasecunoascapunctuldeaprinderea vaporilorsiproduselordininterior. Uscatoriilepreamariseprevadcuanalizatoare,caresemnalizeazadepasireaconcentratieidevapori,saucu semnalizatoarelemontateinsistemuldeventilatie,curoluldeamicsoravitezadecirculatieaaeruluiinventilatoaresaudeale opri. Dacapetimpuluscariiproduselor,inconditiinormaleseformeazaconcentratiiintrelimiteledeexplozie,estenecesar sasefoloseascauscatoriicuvidsaucuunmediuneutru,inloculaerului. Instalatiiledetransportareapieselortrebuieexecutedinmaterialeincombustibile,motoareleelectriceseamplaseazain exterior.Incuietorileusilorsefacdinmateriale,careprinloviresanuproducascanteideasemeneasipaleteleventilatoarelor. Lauscatoriiledeprodusevopsitecuvopseledebazadenitro,saucarepotproducepraf,corpuriledeincalzirese monteazainexterior. Inunelecazuri,sepotmontasiininteriorcuconditiacadistantadintreradiatoaresiproduselesupuseuscariisafie suficientapentruanuseproduceaprindereavopselii(circa0,50m).

Pentrurestuldevopsele,oricarearfiagentulsicorpuldeincalzire,produselesupuseuscariiseaseazalacelputin10cm deacestea. Radiatoareletrebuiesafieaccesibilepentrusicuratireamanuntita. Lafolosirearazelorinflarosiitrebuiesasestabileascadistantacorespunzatoaredintrelampisiproduselecarese usuca,infunctiedeputerealampilor,depuncteledeinflamabilitatesideaprinderealeproduselorsupuseuscarii. Pentruaseinlaturapericoluldeexplozie,concentratiavaporilordesolventi(incazulfolosiriirazelorinflarosii),trebuie safiecu50%maimicadecatlimitainferioaradeexplozie. Lampilecurazeinflarosiisedeconecteazacuajutorulunorinstalatiispeciale,odatacuoprireabenziisaua ventilatiei.Petimpuluscarii,seefectueazauncontrolpermanentaltemperaturiicuajutorulaparatelordemasuratsi control.Partilemetalicealeuscatoriilorcuaerincirculatie,sifolosescbenzirulante,seleagalapamant. CapitolulIX Prevenireaincendiilorlafabricareasifolosireapulberilormetalice 1.Combustibilitateametalelor Inanumiteconditii,aproapetoatemetaleleard,obunapartedinelereprezentandchiarpericoldeincendiu. Unelemetaleseoxideazafoarterepedeinprezentaaeruluisauaumezelii,generandsuficientacaldurapentruaseputea produceaprinderea.Alteleinsaseoxideazalentsifoarterarajunglatemperaturadeaprindere. Anumitemetalesianumemagneziul,titanul,sodiul,potasiul,calciul,litiul,hafniul,zirconiu,toriulsiplutoniulcandse gasescsubformadeparticulemicisaucandsuntinstaretopita,seaprindcuusurinta.Aceleasimetale,candsuntsubformade bucatimari,suntgreudeaprins. Unelemetale,cumsuntaluminiulsiotelulseaprindsiardcandseprezintasubformadepulberifine.Aceastapentruca comportarealaincendiuamaterialelor,atatacelorcombustibilecatsiacelornecombustibile,semodificainmodapreciabil,in functiedesuprafatadecontactcuaerul.Cucatsuprafatadecontactcuaerulamaterialelorcombustibilecreste,cuatat aprindereasefacemaiusor. Incazuldivizariiinparticule,chiarsimaterialelenecombustibiledevincombustibile,eleputandardecu explozie.Deci,raportuldintresuprafatadecontactcuaerulaunuimaterialsimasaluiconstituieunuldintreparametriidecare trebuiesasetinaseamalastabilireapericoluluideincendiualmetalelorsipulberilormetalice. Metalelesepotgasisubformacompacta,span,pulberesaupraf. Prinspandemetalseintelegeoparticulacumuchiaascutita,desprinsadintrunmetalsuboactiunemecanicaoarecare (strunjire,frecare,gaurire). Proprietatilecombustibilealespanuluidemetalseaflaundevaintrecelealemaseicompactedemetalsiceleale metaluluisubformadepulberesaudepraf. Factoriiceimaiimportantiinapreciereacombustibilitatiiunuimetalsunt: dimensiunileparticulelor cantitatea graduldealierecualtemetale. Aliajeleformatedinmetale,potvariamultinceeaceprivestecombustibilitatea,incomparatiecuaceaaelementelor componenteluateseparat. Incercariledeaexplicaprocesuldeardereametalelorpebazateorieitermiceclasicenuaufostedificatedin urmatoarelemotive: petimpularderiimetalelornuarelocdescompunereatermica presiuneafoartescazutaavaporilordemetalefacecaardereasaaibaodesfasurareeterogena produselesolidealearderii,greufuzibile,ramanpesuprafatametaleloretc. Inprocesuldeardereametalelorsaobservatcaprimulfocarapareinlimitadintremetalsioxidsicametalulsepoate aprindeinaintedeaajungelatemperaturaluiobisnuitadeaprindere,dacapesuprafataluisegasesteuncristaldeoxid. Metalulsepoateoxidacupropriulsauoxid,formandinacestcaz,unoxiddeordininferior.Cualtecuvinte,oxidulpoate fitransmitatoruldeoxigenlametal. Mecanismul deaprinderesiprocesuldearderealmetaluluieste:intimpulincalziriimetaluluipesuprafatalui aparemaiintaiunstratdeoxiddegradinferior.Inanumiteconditii,oxiduldegradinferiorsetransformainoxiddegrad superior.Acestadinurma,dupa reactiacumetalul,setransformadinnouinoxiddegradinferior.Intimpulultimiireactii,apare primulfocarsingular. Schematic,acestfenomensaerputeareprezentaastfel: Me MeO MeO MeO 2 +O2 +O2 +Me +O2 MeO MeO 2 2MeO MeO 2 etc.

Rezultacaaprindereametalelorestelegatadeaparitiauneifazenoiaoxiduluidemetal,degradsuperior.Deoarecefaza nouaapare,deobicei,acoloundesegasesccentriactivi. Dinanalizamecanismuluideaprinderesiaprocesuluideardereametalului,rezultacatemperaturadearderea metaluluinupoatedepasitemperaturalacareoxiduldegradsuperiordevineinstabila.

Formareaoxiduluidegradsuperioresteoconditienecesarapentruautoaprindere,dartrebuiesadecurgainconditii termicecorespunzatoare. Pulberiledemetalecugranulatiemare,autemperaturideautoaprinderemairidicate.Totusi,intoatecazurile,la temperaturidecirca370C,incepeoautoincalzirecare,infunctiedebilantulsistemuluitermic,poateducelaautoaprinderesaula intrerupereaprocesului. Temperaturadeautoaprinderesideardereametaleloresteinfluentatasidepresiuneamolecularaa oxigenului,deoareceschimbareadepresiuneducelastabilireaoxizilor. Intradevar,lapresiuneainitialaaoxigenuluide150mmHg,sodiulseaprindelatemperaturade350C,iarlapresiunea de75mmHgabialatemperaturade460C. Inoxigenpur,pulberilemetalelorseaprindlatemperaturacamerei. Cunostereamecanismuluideaprinderesiaprocesuluideardereametalelorpermitedeterminareacaracteristicii incendiilordediferitemetale,stabilireaunormasurideprevenirecorespunzatoaresiacelormaiadecvatemijloacede stingere.Problemacaresepuneesteaceeaaintreruperiilantuluidereactiicataliticealeoxizilordegradsuperiorsialichidarii centriloractividepesuprafatametaluluicarearde. Pentrucametalulsaseaprinda,estenecesarcaoxiduldegradsuperiorsaactionezecatalitic. Metalelepotsuferiireactiipericuloase,carepotconducelaincendiisiexplozii.Uneledintreeleemitinsaradiatii ionizatecarepotsaingreuiezeactiuneadestingereaincendiilorsichiarsairadiezepersonaluldeinterventie. Toxicitateaunormetalereprezinta,deasemeneaoproblemadecaretrebuiesasetinaseamaincombatereaincendiilor. 2.Pulberea(praful)dealuminiu a.Fabricaresiintrebuintari.Pulbereadealuminiuseobtineprinpulverizareametaluluilichidcuungazsub presiune.Productivitateainstalatieisicalitateapulberiidepind,inprincipaldecompozitiasitemperaturadepulverizarea metaluluisidepresiuneadepulverizare. Dupareactiilecareauloc,amestecurilecaredaureactiiexoterm,sepotclasificain: amestecuripebazadetermit (pulberidealuminiu,oxiddefier) amestecuriputernicexoterme(pulberidealuminiusicompusinemetalici,producatoride oxigen). Pulbereadealuminiuseutilizeazainprocedeulaluminotermicdeobtinereaunormetalesiferoaliaje(Mn,CrAl). Pulbereacugranulatiefoartefina,deformalamelara,obtinutaprinmacinare(cusuprafataspecificamare),sefoloseste inindustriachimicadecoloranti. Aluminiulsubformadegranule(0,51mm)seintrebuinteazasiinamestecuriexoterme,decareindustriasiderugica arenevoieincantitatiimportante.Inultimaperioadadetimp,folosireapulberiidealuminiusaextinssilapreparareabetonului celular(autoclavizat),aceastadatoritaproprietatiideareactionacuhidroxiduldecalciusideadegajahidrogen,gazcareare roluldeaexpandamasadecimentsinisip. b.Pericoluldeincendiusiexplozie.Pulberiledealuminiuseaprindsiardcudegajarefoartemaredecaldura. Eleauomareafinitatepentruoxigen.Pulberilefinedealuminiuauosuprafataspecificamare.Deexemplu,celecuun diametrude0,6 mauosuprafata specificade14300cm/g.Inacestfeleeleoferaoxigenuluidinaeromaresuprafatadecontact. Combinareachimicaapulberiidealuminiucuoxigenuldanasterelaoreactieputernicexotermica.Efectultermiceste dedouaorimaimaredecatcelrezultatdinoxidareacarbunelui. Reactiadeoxidareseproduceconformecuatiei: 2Al+3/2O2 =Al2O3 +339[ kcal ]. mol.Al2O3 Dupacumsestie,observandusedefaptsidinecuatiachimicademaisus,oriceoxidareesteinsotitadeodegajarede caldura.Ori,pulberiledealuminiu,dincauzaaeruluicareseaflaintrediferiteparticule,nupermitevacuareacladirii.Rezultadeci oacumularedecaldura,ceeacepoateconducelaridicareatemperaturiisiaprinderealor. Umiditateapoatejuca,deasemenea,unrolimportantinmarireapericoluluideincendiu. Aluminiulreactioneazacuapaconfromecuatiei: 2Al+6H2O 2Al(OH)3 +2H2 +199,6kcal. Hidrogenul,incombinatiecuaerul,danasterelaunamestecexploziv. Impuritariledinaluminiu(deexemplu,fosforul)potformacuapagazeautoinflamabile. Apa,incontactcufosforul,formeazahidrogenulfosforat(PH3)careseautoaprinde. Putereacalorificaapulberiidealuminiuestede7000kcal/kg. Dincauzatendinteideoxidaremare,temperaturainzonareactieiseridicala20002500C. Aluminiularetemperaturadetopire658,7C,decioricedepasireaacesteitemperaturiducelaaprindereapulberiide aluminiucumultausurinta.dateledinliteraturadespecialitateindicadrepttemperaturadeaprindereapulberiidealuminiu 645C. Osuprafataproaspatstrunjitadealuminiupoatereactionaincontactcuapasauumiditatealatemperatura normala.Aceastareactie,cudegajaredehidrogen,seaccelereazaconsiderabildacaaluminiulsegasestesubformadepulbere fina.Caurmare,sereducproprietatiledeprotectiealestratuluideoxiddealuminiudepesuprafataparticulelormetalicesi,drept

consecinta,acesteasepotaprindecuusurinta.Inurmareactieidintrepulbereadealuminiusiumiditatesedegajahidrogenul,care poateformaamestecuriexplozive.Cantitatimaridehidrogensepotdegajasiinurmareactieipulberiidealuminiucu majoritateabazelor(hidroxiddesodiu,hidroxiddepotasiusaudecalciu). Pulbereafinadealuminiureactioneazadeasemenea,cuhidrocarburilehalogenate.Ocantitateredusadeclorura dealuminiu,formataincursulreactiei,actioneazacauncatalizator,accelerandreactia,faptcare,inmultecazuri,ducela explozie.Unasemeneafenomenseobservalaincalzireapulberiidealuminiucuclorurademetil,tetracloruradecarbon,la amesteculdecloroformsitetracloruradecarbon,panalatemperaturade150C. Amesteculdepulberedealuminiucuoxiddecupru,oxiddeargint,oxiddeplumbsimaialescubioxiddeplumb ardecuexplozie. Aschiiledealuminiuardinbrom,formandbromuradealuminiu. Pericolulexistasipetimpulcombinatiilororganometalicealealuminiului,candsefolosestepulberede aluminiu.Astfel,metilaluminiul,candsefolosestepulberedealuminiu.Astfel,metilaluminiulsauetilaluminiulsuntlichidecare seaprindincontactcuaerulsisedescompunviolentinapa. Impurificareapulberiidealuminiumarestepericoluldeincendiu,maialesdacasegasestedepozitataingramezi saustraturi.Incazulimpurificariicuulei,eaprezintatendintaspreautoaprindere.Autoaprindereapulberilordealuminiu datoritaefectuluicaloricalreactieideoxidare,sepoateproducesiinlocurileaglomeratepesuprafeteale particulelor.Umiditateaaccereleazaputernicprocesuldeautoaprindere.Pulberiledealuminiupotfiaprinsedesursedefoc deschis,scanteisiscurtcircuiteelectrice. Pulbereafinadealuminiuareproprietateadeaseincarcaelectricsipoateconstituicauzaunorincendiide gaze,datoritadescarcarilorelectrostatice. Pulberiledealuminiuaflateinsuspensieinaer,potformaconcentratiiexplozive. Exploziialeacestorasepotproduceinspeciallainstalatiiledepulverizare,undeseobtinmajoritateapulberilorde aluminiucugranulatiedepeste0,5mmsilaceledemacinare,undeserealizeazapulberilamelare,foartefine. Pericoldeexploziesiincendiuexistaintoatestadiileprocesuluidepulverizare,dacanuseiaumasuripentru evitareaformariiunuipraffindealuminiu,care,insuspensieinaer,constituieunmaterialpiroforicsipotentialexploziv. Pulberiledealuminiucarenusegasescinstaredesuspensie,nureprezintaunmaterialexploziv. Amestecuriexplozivesepotformasilaamestecareaazotatuluideamoniucupulberedealuminiu.Cercetarile intreprinsedeexperimentaladelaPetrosanipentrustabilireapericoluluideexploziealpulberilordealuminiuauurmarit influentagranulatieiasupraconcentratieiexplozivesitemperaturiideaprindere,limitainferioarasisuperioaradeexplozie,surse deaprinderesipresiuneadeexplozie.Experimentarilesauexecutatpentru3tipuridegranulatiidepulberimetalice:tipulI,cu 78%granulatiesub1mtipulII,cu25%granulatiisub1msi30%intre1si3 m,tipul IIIcugranulatiacuprinsaintre60si250 m. Concentratialimitainferioara,determinatapentruprobaI,afostde8mg/l,iarpentruprobaaIIa,de14mg/l.ProbaaIII nuageneratexplozie. Rezultatelesuntindeplinaconcordantacuceledinliteratura(7mg/lpentruogranulatiesub70 msau28mg/lpentru pulberefina). LastatiadeincercaridelaFreibergsauefectuatcercetaricu3tipuridepulberidealuminiudedimensiunicuprinse intre0,06si2mm,precumsisub0,006mmsipeste2mm. Limitainferioaradeexploziepentrupulbereaceamaifina,subformadenor,inaer,afoststabilitala43g/m3 lao temperaturade900C. Amesteculdeazotatdeamoniu,pulberedealuminiusicarbunesaunitroderivatii,poateexploda. c.Prafdealuminiu.Inproceseletehnologiceincareseobtinealuminiuapare,introcantitatemare,cadeseu,prafulde aluminiu.Cazurileincareseformeazaprafuldealuminiunusuntrare.Acestasepoateforma,deexemplu,laprelucrarea semifabricatelordealuminiu,lustruireasislefuireapieseloretc.Prafuldealuminiucareapareinacesteprocese,estedeobicei fin.Infunctiedegraduldeprelucrareapieselor,stratuldeoxiddealuminiu,formatpesuprafataloraregrosimidiferite.Inraport cudimensiuneasicantitateaparticulelordeoxiddealuminiu,semodificasiindiceledeexploziealprafuluidealuminiu. Oxiduldealuminiu,fiindinert,incetinestereactiadeexploziesi,decicantitateacontinutainprafuldealuminiuare influentaasupraparametrilordeincendiu. 3 Limitainferioaradeexplozieaunuiprafdealuminiucugranulatiamaimicade75 mestede56g/m . Prafuldealuminiu,incomparatiecualtecategoriideprafuri,prezintaungradridicatdeexplozie.Elintrain reactiecuapa,degajanduseocantitatemaredecaldurasihidrogen. 3 Incazulincareinreactieintra1kgdealuminiu,sedegaja1,24m dehidrogensi3696kcal.Reactiaamintitaarelocla temperaturaapeide20C,candcantitatiledecaldurasidehidrogensuntreduse.Latemperaturimaimaride20Careloco reactieintensiva,eliberandusecalduradecatevazecidecaloriipegramdepraf,intimpuluneiore.Prinincalziretreptatase produceoreactieviolenta,cesedesfasoarapanalauscareaprafuluicarereactioneaza.Presiuneadeexplozieaprafuluide aluminiuesteridicata. d.Masurideprevenireaincendiilorsiexploziilor.Pentrusecuritateainstalatiilorindustrialeincareseobtinpulberi dealuminiu,estenecesarsasemontezeundispozitivdesemnalizare,carepermitepulverizareaaluminiuluilaotemperaturade maximum80C. Pebazacercetarilorefectuatesiapracticiiindustriale,aufostluatedeasemenea,oseriedemasurideprevenirea incendiilorlafabricareapulberilordealuminiu.Astfel,pulverizareasevaefectuacugazecomprimate(azotsauaer)lipsitede umiditatesauurmedeulei,iarlacuratireacamerelordecaptaresevorfolosinumaiinstrumentedinmetaleneferoareseori aliajelelor.

Instalatiilevorfimontateinhaleprevazutecuacoperissideschideridinelementeusoare,amplasateinprincipiu,la distantadehaleleaglomeratecupersonal. Intimpuldesfasurariiproceselortehnologicetrebuieevitateatatposibilitateaproduceriidescantiemecanice,scantei electrice,catsisuprasolicitareainstalatiilorelectrice,carevorfimontateinspatiiseparatesausevordispunedeoexecutie antiexploziva.Moriletrebuieprevazutecuseparatoaremagneticepentruobiectedefier. Pentruinlaturareapericoluluideaprindere,estenecesarcacicloanelesibuncarelesafieprevazutecuinstalatiide semnalizareautomataatemperaturilorcritice.Morile,buncarelesialteaparaturifolositeinprocesultehnologic,trebuiesafie realizateermetic,pentruaseimpiedicascapareaprafuluiinmediulinconjurator. Prafuldealuminiuexistentinincaperi,seabsoarbecuinstalatiideventilatoare,directdinpunctelede degajare.Conducteledeevacuareapulberiiabsorbitetrebuiesaaibauntraseucatmaiscurt,pentruasereducepericolulde explozie.Elevoraveaunnumarminimdecoturisiindoituriincaresarputeadepunepulberidealuminiu.Conducteleprincare setransportapulbereadealuminiu,vorfiprevazutecuunnumarcorespunzatordedeschidericumembranedesiguranta,prin careseevacueazapresiuneaformataincazdeexplozie.Dacaacestedeschiderinupotasigurareducereacompletaa presiunii,atunciestenecesarafolosireaunorconductecugrosimeaperetilorcapabilasarezistelaopresiunedeminimum7 kgf/cm. Sistemeledeconducte,colectoareledeprafsimasinilevorfipuselapamant. Latransportulpulberiidealuminiuprinconducteesterecomandabilsasefoloseascaatmosferadegazinert.Pulberea dealuminiusetransportainbidoane,butoaiesicutii.Eatrebuiedepozitainstareuscatasiseparatadeacizi,hidroxizi alcalini,hidrocarburicloruratesisubstanteoxidante.Deasemenea,trebuieevitatadepozitareainapropiereaunormateriale combustibile. Laintreprinderileundesemanipuleazaaluminiulsimagneziultrebuieevitataformareanorilordepraf.Prafurile rezultatedinoperatiitehnologicetrebuieevacuatezilnicsifacuteinofensive(deexempluprinarderealorsautratareacuclorura defier). 3.Pulberea(praful)demagneziu a.Pericoluldeincendiusiexplozie.Intimpuloperatiilordeprelucrarelastrungamagneziuluisiaaliajelorde magneziuluisiaaliajelordemagneziurezultaaschii,spansiprafdediferitedimensiuni.Usurintadeaprindereamagneziuluisub formelearatatemaisus,depindededimensiunilesiformageometricaamaterialuluicasideintensitateasurseideaprinderea magneziuluisubformelearatatemaisus,depindededimensiunilesiformageometricaamaterialuluicasideintensitateasursei deaprindere. Magneziulsubformadebanda,aschiicumuchiiascutitesauprafdelaslefuire,poatefiaprinsdeoscanteiesaude flacaraunuichibrit. Aschiilesiprafuldemagneziuincontactcuumezealainexceselibereazahidrogensi,candsuntaprinse,ardmaiviolent decatdacasaergasiinstareuscata.Particuleleaprinsesuntaruncateladistantemari.Particuleleprovenitedinoperatiilede macinaresiusorumezitecuapapotgenerasuficientacaldurapentruaseautoaprindesiaardeviolent,pemasuraceapase descompuneinoxigensihidrogen. Prafulfindemagneziu,rezultatdelaslefuireaprefabricatelor,poatefiaprinsdescanteileformateintimpuluneislefuiri brute.Acelasipericolexistasiintimpuluneislefuiribrute.Acelasipericolexistasiintimpulpolizariipieselorturnatedin magneziusaudinaliajedemagneziu.Particuleledemetalfierbinte,smulsedepesuprafatapieseisupuseascutirii,potaprinde prafulsaudepuneriledemagneziudinhotasaudinconducta. Particulelefinedeprafdemagneziu,udatecuapa,cuuleiurisolubileinapasaucuuleiuricontinandoproportiedeacizi grasimaimarede0,2%,potgenerahidrogen,careesteungazinflamabilsiexploziv.Particulelefine,cuurmedeuleiurianimale sauvegetale,sepotautoaprinde.Deasemenea,prezintatendintaspreautoaprindere,aschiilesipulberiledemagneziu.Acest fenomenpoateavealocintreicazuri:oxidareinaerreactiedatoritaumiditatiiprezentaimpuritatilorcarefavorizeaza degajareaunorgazeautoinflamabile. Temperaturadeaprindereaprafului(pulberii)demagneziuinaerliberestede450482C,inatmosferadeCO2de 715C,deCO705C,iarinvaporideapade505C. Vitezadeardereastratuluideaschiisaudeprafdemagneziulasuprafataestede18cm/min,iarlaadancime3,5cmpe 3 min.Petimpularderiisedegaja10,3kcal/cm . Prafuldemagneziunuseaprindeinatmosferadeazotpur,insalatemperaturidepeste400Creactioneazaenergiccu azotuldegajandcaldura.Deaceea,atmosferadeazotnupoateficonsideratacainerta. Pericoluldeincendiu,almagneziuluisiprafuluidemagneziusemarestesidatoritafaptuluicamijloaceledestingere obisnuite(apa,spuma,bioxiduldecarbon,pulberiledebazadebicarbonatdesodiu,hidrocarburilehalogenate),nunumaicanu intreruparderea,darpotchiarsaducalaintensificareaeisilaexploziiputernice. 3 Prafuldemagneziupoateformaconcentratiiexplozive,limitainferioaradeexploziefiindde2030g/m ,iarpresiunea maximadeexplozieinaerde5kgf/cm.Energiaminimadeaprindereinaeraprafuluidemagneziuestede20mJ. Magneziulareomareafinitatepentruoxigen.Elardelaotemperaturadecirca2500Csidegajaomarecantitatede caldura. Incontactcuapa,pulbereademagneziusedescompunesubformaexploziva,prinfixareaoxigenului.Chiarsioxigenul dinbioxiduldecarbon,oxiduldefiersicarbonatuldesodiu(pulberestingatoare)esteextrasdinmagneziuinmodviolent. Deexemplu,magneziulreactioneazacubioxiduldecarbondupacumaratareactia:

2Mg+CO2 =2CO+C Mg+CO2 =MgO+CO Bioxiduldecarbonfurnizeazaoxigenpentruardereamagneziuluiinplus,existaodegajaredeoxiddecarbon combustibilsibioxiduldecarbonestedisociatlatemperaturaridicata 2CO2 2CO+O2 Bioxiduldecarbonintretineardereamagneziului,iaroxiduldecarbondegajatformeazaunamestecexplozivcu oxigenuldinaer. b.Prevenireaincendiilorsiexploziilor.Intimpuloperatiilordepolizaresislefuire,prafuldemagneziutrebuie indepartatcomplet.Esteindicatcaprafuldemagneziusafiecolectatdupafiecareoperatietehnologica,folosindusechiarsi instalatiideaspiratie.Dacaesteposibil,elvafiintrodusintrunlichid,undesavaprecipitarezultandunfeldenamol.Aceasta masuraesteindicatapentruaseevitacaprafuluscatsavinaincontactcupieselecareserotesccuvitezamare. Conducteledeaspiratievorficatmaiscurte,faracoturi,netedeininteriorsilegatelapamant. Dacanuexistainstalatiimecanicedeventilatie,atunciparticulelefinedemagneziusevorstrangeinrecipiente curate,uscate,confectionatedinotelsaudintrunaltmaterialnecombustibil,prevazutcucapac.Acesterecipientesevormarca vizibil. Aschiilefine,strunjiturasiprafuldemagneziusedepoziteazaincladiriizolate,rezistentelafoc.Elesevorferide umezealasidecontactcuclorul,bromul,iodulsiacizii. Inincaperileincaresedegajasausemanipuleazaprafdemagneziu,esteinterziscudesavarsirecapetimpul functionariiutilajelorsasefoloseascafocdeschisorisaseexecuteoperatiidesudurasautaiere. Dacaesteabsolutnecesarsasefoloseascaasemeneaoperatiipentrureparatiilediferitelorutilaje,atuncitoatemasinile dinsectiilerespectivesevorscoatedinfunctiune,sevaexecutaocuratenieperfectasisevorevacuaacumulariledeprafde magneziu. Pentruefectuarealucrarilordereparatiisiajustareadiscurilorpolizoare,hotelorsaucolectoarelordepraf,estenecesar sasaintrebuintezeuneltecarenuproducscantei. Incaperileincaresedepoziteazadeseuri(aschii,praf)demagneziu,vorfiprevazutecupanourideexplozieconform normelorinvigoare. Topireadeseurilordemagneziusefacefarapericol,numaidacaacesteasuntinstareuscata.Darsipetimpul uscarii,practic,esteposibilaaparitiapericoluluideincendiu. Particulelefinedeprafdemagneziu,carenusuntrecuperabile,serecomandasafiearse,instraturisubtiri,intrunlocin deplinasiguranta. Namoluldemagneziupoatefiadusintrostarechimicainactivasinecombustibila,prinadaugareauneisolutiide5% cloruraferoasa.Reactiacareseproduceareloccudegajaredehidrogen,particulelefinedemagneziufiindtransformate,intro perioadadetimpmaiscurtade24h,inhidroxiddemagneziusiclorurademagneziu.Reziduulrespectivnumaiarde.Procesul chimictrebuiesaaibalocintrunrecipientdeschis,amplasatinspatiideschise,intrunlocincaremiscareanaturalaaaeruluisa impiediceoacumularepericuloasaahidrogenului. Motoareleelectrice,lampiledeiluminat,aparateledecontrolsiconductoareledinimediataapropiereamasinilorlacare sedegajaprafdemagneziu,trebuiesafiedetipantiexploziv.Toateutilajelevorfilegatelapamant,pentruasepreveni acumulareaelectricitatiistatice. Sursadealimentarecuenergieamasinilorlacaresedegajaprqaftrebuiesincronizatacumotorulcareantreneaza suflataexhaustoruluisicudispozitivulpentrureglareaniveluluilichiduluidincolectorulumed,astfelincatfunctionarea necorespunzatoareainstalatieipentrucolectareaprafuluisapoatascoatedinfunctiunemasinapecareodeserveste. 4.Pulberea(praful)detitan a.Pericoluldeincendiusiexplozie.Titanulesteunmetalrezistent,ductil,deculoarecenusieargintie.Estecu aproximativ60%maigreudecataluminiul,greutatealuispecificareprezentand56%dinceaaoteluluialiat.Inceeacepriveste pondereainindustrie,ocupaloculalpatruleadupafier,aluminiusimagneziu.Setopestela1668Csiaregreutateaspecifica 4,5.Titanulesteunmetalfoarteactiv,absoarbehidrogenullatemperaturimaimaride149C,oxigenullatemperaturimai ridicatedecat705Csiazotullatemperaturidepeste805C.Elareomarerezistentalacoroziune,inmajoritateacazurilor superioaraotelurilorspeciale. Titanul,inanumiteconditii,estecombustibil.Pericolulaprinderiiluiapareinspecialcuprilejultopiriisauexecutarii operatiilormecanicedeaschiere,alfabricariipulberiidetitansialmanipulariideseurilorcarecuprindparticulefinede pulbere.Intimpulunorincercari,aschiilefine,deseurilesipulbereadetitansauaprinslaflacaraunuichibrit. Temperaturadeaprindereapulberiidetitanestede460510Cinaer.La550Creactioneazacubioxiduldecarboniar la760Ccuazotul. 3 Pulbereadetitanformeazacuaerulamestecuriexploziveinconcentratiede4570g/m .Aprindereasiexploziapulberii detitansuntinfunctiedecompozitiachimicaaacesteia,demarimeasiformaparticulelor,degraduldeoxidareasuprafetei,de procedeuldeobtinereaidealtifactori. Pulberiledetitanobtinuteprinelectroliza,demarimea0,18mmcontinnumai510%particuledemetalmaimicide 0,04mm,ceeacefacesacreascainmodconsiderabillimitainferioaradeexplozie.Cutoateacestea,cazuriledeautoaprinderea

pulberiidetitanpetimpultreceriidintaviinbidoane,faraprezentauneisurseevidentedeinitiereaaprinderii,demonstreaza posibilitateaautoaprinderiilatemperaturimaijoase,incomparatiecucelecunoscuteinliteratura.Aceastaseexplica,probabil prinsuprafataspecificafoartemareapulberilorobtinutepecaleelectrolitica(panala2m/g)sipringraduldeoxidarerelativ redus(continutuldeoxigenreprezentand0,030,09%fatade0,200,25%inpulbereadetitanobtinutaprinreducereabioxidului detitancuhidruradecalciu). Pulbereasiprafuldetitansepotaprindesidelascanteileelectrostatice. Particulelefinedetitanunsecuuleiurianimalesivegetalesepotautoaprinde. Bicloruradetitanpura(TiCl2)esteopulbereputernicpiroforalatemperaturaobisnuita. Particulelemicideprafdetitan,careseproduclaoperatiiledetaiereatitanului,dacaformeazanorideraf,prezinta pericoldeincendiusiexplozie. b.Prevenireaincendiilorsiexploziilor.Aschiilesiparticuleledetitansevoradunasidepozitainrecipiente metalice,caresegolesccuregularitateinexteriorulintreprinderilor,intrunlocsigur,iarprafulcareplutesteinaersevacolecta cuajutorulunorhotemontatelangapunctuldedegajare. Inateliere,pentruaseasiguraprotectiaimpotrivaautoaprinderiiprafuluidetitan,esterecomandabilcatoate operatiile deslefuiresafieexecutateinlocuriprevazutecuhotedeaspiratie,racordatelacolectoareledeprafdetipumed. Conductelepentrucolectareaprafuluitrebuiesafiedelungimimaireduse,faracoturiinutile,legateelectricintreelesi puselapamant. Sursadealimentarecucurentelectricamasinilorfolositelaobtinereapulberiitrebuiesincronizatacumotorulce antreneazasuflantaexhaustoruluisicudispozitivulpentrureglareaniveluluicolectoruluiumed,intrunasemeneamodincat functionareanecorespunzatoareainstalatieipentrucolectareaprafuluisascoatadinfunctiunemasinapecareaceastainstalatie odeserveste. Esterecomandabilcanamoluldinseparatoareledeprafsidinprecipitatoareleagregatelordepurificaresafie indepartatcelputinzilnic. Pentrutransportulnamoluluicolectat,invedereadepozitariisaudistrugeriiprinamestecarecunisipsiingropare,ori prinardere,estenecesarsaseutilizezerecipientedinotel,prevazutecucapacdeaerisire. Pentruinlaturareapericoluluideincendiusiexploziepetimpulprocesuluitehnologicdeobtinereapulberiide titanprinprocedeulelectrolic,estenecesar: saseevitefolosireasurselordeaprindereinzonaincaresedegajamultpraf(latransvazari,lacernereapulberilor etc.)sisasemonteazadispozitivedeaspiratielocala sasereducalamaximumatatnumaruloperatiilorpentrutratareapulberiiinstareuscata,catsicantitateadepulbere caresegasestesimultaninprelucrareinstareuscata sasefoloseascacernereaumeda. Particulelefinedetitancaretrebuierecuperatesevorintroduceinrecipientedeoteluscate,curatesiacoperitecu capac.Celecarenumaipotfirecuperatesevordistrugeprinardereinstraturisubtiri,intrunlocsigur. Utilizareaflacarilordeschise,precumsiaaparatelordetaierecuflacarasaudesudurapentrurepararea masinilordeprelucrareatitanuluiesteinterzisa.Incazulincarefolosireaaparatelordetaieresidesuduradevineabsolut necesarapentruefectuareareparatiilor,masiniledinsectiefolositelaobtinereaparticulelordetitanprafsevorscoatedin functiune,iarintreagasectiesevacuratibinepentruaseindepartatoateacumulariledeparticulefinesialtemateriale combustibile.Introasemeneasituatie,lucrarilesevorfaceinbazaunuipermisdelucrucufoc. Pentrutransportareasimanipulareapulberiidetitansuntnecesaremasurispeciale.Easetransportainstare umeda,inrecipienteinchiseetans,protejatedealterecipienteexterioare.Incazulincarenuesteposibilcaeasafietransportata instareumeda,serecomandafolosireaunorrecipienteduble,inchiseetans,celeinterioarefiindpurjatecugazinertinaintea umplerii. Uscareapulberiitransportatainstareumedasepoaterealizaintrunuscatordevid,laotemperaturacarenudepaseste 110C.Cameradeuscaretrebuiesafierezistentalaincendiusiprevazutacupanourideexplozie. Pentrumanipulareapulberiidetitantrebuiesaseutilizezeuneltecarenuproducscantei. Operatiiledeamestecareapulberiloruscatesevorefectuaintroatmosferainerta. Personalulcaremanipuleazapulbereadetitananhidratrebuiesapoarteincaltamintecaresanuproduca scantei,imbracaminteignifugata,faramansetesifaraportiunisuprapuse incaresepoateacumulapulbere,precumsiochelarisi mascadeprotectie. Pulbereadetitanesterecomandabilsafiedepozitataincantitatimici,inrecipienteusorportabile. 5.Pulberea(praful)dezinc a.Pericoluldeincendiusiexplozie.Zinculnuprezintapericoldeincendiuatuncicandestesubformadefolii,piese turnatesausubformecompacte,deoareceseaprindegreu.Totusi,pieselemari,odataaprinse,ardcuintensitate. Prafulumeddezincreactioneazalentcuapa,degajandhidrogen.Incazcase degajasuficientacaldura,aprinderea prafuluiesteposibila. Noriideprafdezincinaerseaprindlaaproximativ600C.Eventualeleurmedecloruri,continuteinzinc,constituie catalizatorilcarecontribuielareactiiledeoxidaresideaprindere.Pulbereadezinclipsitadecloruriseaprindela470C,iarcea carecontinecloruriseaprindelanumai440C. Pulbereadezincaretendintadeautoaprindereinaer.Reactiadeoxidareprovoacaocrestererapidaatemperaturiiin jurulloculuideproducere,caurmareacalduriispecificemiciazincului(0,093kcal/kg).Pulbereadezincesteformatadeobicei

dinparticulecudimensiuneade120 m.Avandsuprafataspecificamare,eaabsoarbeunvolumdehidrogende40orimai mare,ceeacecontribuielacrestereapericoluluideinceniu. Temperaturadeautoaprindereapulberiidezinccudimeniuneaparticulelorpanala50 mesteinjurde420C.Aceasta temperaturacoincidecutemperaturadetopireazincului(419,5C).Acestlucruesteexplicabildacaseexamineazamecanismul deaprindereaparticulelordepulbere.Oxidareazinculuilatemperaturijoasedecurgefoartelent,deoarecepeliculacompactade oxid,formatalasuprafata,ingreuneazapatrundereaoxigenuluisidecioxidareaincontinuareametalului.Orlatopirea zincului,volumulluisemarestecu6,6%ceeaceduceladistrugereainvelisuluideoxidsiaprindereadelasine(autoaprinderea) ametaluluidezgolit. Temperaturadeautoaprindereapulberiidezincafoststudiataindiferitemedii:aer,azot,vaporideapa.Autoaprinderea particulelordepulbereinvaporideapaseproducelatemperaturade320C.Faptulseexplicaprinintensificareadegajariide calduraintimpulreactieidintrezincsivaporiideapa.Inafaradeaceasta,lareactiadintrezincsivaporiide apa,pesuprafata particulelorseformeazaopeliculadehidroxid,care,spredeosebiredepeliculadeoxid,areostructuraafinatasiusureaza autoaprinderea. Pulbereadezincnureactioneazacuazotullatemperaturisub1000C.Inacestcaz,azotulesteosubstantainertafatade zinc. Temperaturadeautoaprindereapulberiidezincaflatainstratdepinde,introbunamasura,demarimeaparticulelor. Pulbereadezincnupoatefiaprinsacuchibrit,inschimbacestlucruesteposibildacaseamestecacuocantitatemica desulf. Indiferiteoperatiichimice,pulbereadezincestefolositapentrureducerialcaline,inprezentaunorsolventi organici.Turtacareseobtinelafiltrareaprodusuluiprincipalcontineoxiddezinc,impreunacuresturidezincnereactionatsi substanteorganice,inclusivsolventiiintrebuintati.Aceastaturtafiindcalda,sepoateautoaprindecumultausurinta.Deaceea,ea trebuiesafieprelucrataimediat,trecandoinsulfatdezinc,sausafielasatasaardaintrunloccompletizolat,undenuexista pericoluldepropagareaincendiului. Pulbereadezincformeazaconcentratiiexplozive.Limitainferioaradeexplozieaparticulelorcudimensiuneasub50 3 mestede40g/m .Inprezentapulberiidesulf,pericoluldeexploziecresteconsiderabil.Aprindereanorilordeprafsepoate producesideladescarcarileelectrostatice. b.Prevenireaincendiilorsiexploziilor.Pentruinlaturareapericoluluideincendiu,pulbereadezincsedepoziteazain locuriuscate,feritedeposibilitateapatrunderiiclorului,hidrogenuluisulfuratsauvaporilordesulfuradecarbon. Pulbereadezincnutrebuiedepozitataimpreunacusubstanteleoxidantesiinflamabile.Inincapereaincarese depoziteaza,sevaasiguraobunaventilatie.Easepastreazainambalajemetaliceinchise,cugreutateadecelmult250kg. Inlocurileundeexistaumiditate,degajaredehalogeni,vaporidesuduradecarbon,hidrogensulfuratsaupulberede sulf,ambalajeletrebuiesafieinchisesisupravegheate. 6.Pulberea(praful)denichel a.Pericoluldeincendiusiexplozie.Eficientafolosiriinicheluluiintroseriededomeniideproductiepoatefimarita prinintrebuintarealuisubformnadepulbere,intrucatinacestfelsemaresteinmodconsiderabilsuprafatareactivaa metalului.Pulbereadenichelprezintapericoldeincendiusiexplozie. Incomparatiecupulberiledemagneziusidezinc,pulbereadenichelestemaiputincombustibila.Aceastasedatoreste faptuluicapesuprafataparticulelorseformeazaopeliculacompactadeoxid,careareunefect protectorpanalatemperaturi destulderidicate.Inafaradeaceasta,nichelulareoactivitatechimicaslaba,ceeaceingreuiazaaprinderealui. Pulbereadenichelarecapacitateadeaadsorbiocantitatemaredehidrogen. Temperaturadeaprindereapulberiidenicheldepindedemarimeaparticulelor.Cucatsuprafataparticulelorcreste,cu atatcapacitateadeaprinderesipericoluldeexploziedevinmaimari. Temperaturadeaprindereapulberiidenichelinstratestede455540C,iarinstarededispersie,de480 3 575C.Pulbereadenichelpoateformacuaerulamestecuriexplozive,limitainferioaradeexploziefiindde3046g/m .Pulberea siprafuldenichelsepotautoaprindenumaicandauomarefinetesiinspecialimediatdupaproducere.Aceastasedatoreste faptuluicanuauajunsincatsaseoxideze. b.Prevenireaincendiilorsiexploziilor.Masuriledeprevenireaincendiilorlamanipulareasidepozitareapulberiide nichelsuntsimilarecucelearatatepentrupulbereadezinc. 7.Pulberea(praful)defier a.Pericoluldeincendiusiexplozie.Pulbereadefierareproprietateadeaabsorbiocantitatedestuldeimportantade hidrogen. Fierulsepoateobtineprinreducereacuhidrogenaoxizilormetalicilatemperaturicarevariazaintre350 500C.Astfel,fierulseobtineprinreducereaprotoxiduluidefier(FeO),conformreactiei: FeO+H2 Fe+H2O Larandulsau,protoxiduldefierseobtineincalzindoxiduldefier(FeO 3)intruncurentdehidrogen.Deasemenea,in starepura,sepoateobtineprincalcinareaoxalatilordefier,caresedescompuncudegajareabioxiduluidecarbon.conform urmatoareireactii:

Fe/COO/2 fe+2CO2 Diametrulmediualparticulelordefiercareseobtininacestfelreprezintaaproximativ5 m. Incazulreduceriicuhidrogensaucuoxiddecarbonlatemperaturijoase(400600C)aoxizilordefierprovenitidin laminareasauincazuluneimacinarimecaniceinaintateapulberiisaubureteluidefierinmoriturbionare,sepotobtinepulberi piroforice.Acestepulberi,redusainsalatemperaturimairidicate(600900C)nuseaprindinaer.Caracterulpiroforicdisparesi incazulreduceriilatemperaturicoborate,dacapulberilesuntsupuseulteriorunuitratamentderecoacerela800C. Suprafatadecontactmarecuaerulaparticulelordepulberedefierdeterminacrestereabruscaavitezeide oxidare.Cantitateamaredecalduracaresedezvolta,caurmareaoxidarii,provoacaaprindereapulberii.Separecainsusirile piroforicealepulberiidefiersedatorescnunumaicresteriisuprafeteidecontactcuaerul,cisideformariireteleicristalinea particulelorfatadestructurastabilaametanului. Dacaseconsiderapiroforicepulberilecuogranulatiemaimicade0,05mm,pulberiledefierobtinuteprinreducerede oxizisauprinpulverizareametaluluinuseincadreazainacestecategorii. Inceeaceprivestepulbereadefierobtinutainmoriturbionare,aceastaseconsiderapiroforica,farasasetinaseamade graduldedispersie.Omareinflentaasupracapacitatiideaprindereapulberiiioarestareasuperficialaaacesteia(gradulde oxidare)siumiditateaaerului,carepoateintrainactiunecupulberea,contribuindlaaccelerareaoxidarii.Capacitateadeaprindere apulberiipoatefimicsorataprinoxidareprealabilaminutioasasiinlimitereduse.Astfel,deexemplu,macinareainmori turbionareseexecutainatmosferadegazinert,lacareseadauga35%oxigen. Prinactiuneaoxizilordecarbonasuprapulberilorfinedefierseobtincompusicarbonilici.Pentacarboniluldefier (FeCO4)inprezentaoxigenuluidinaer,seautoaprinderecuexplozie. Prinactiuneahidrogenuluisulfuratasuprapulberiidefier,sedeformeazasulfuradefier(FeS).Aceastaseprezintasub formaunuiprafdeculoareneagrasaubruna.Expusalaaer,sulfuradefierseoxideazaspontan.Petimpuloxidariisedegaja suficientacaldurapentruaaprindesulfuradefier,careesteadusainstaredeincandescenta.Datoritaacesteiproprietatidease aprindeincontactcuaerul,sulfuradefierafostdenumitapiroforica. Reactiapulberiidefierlatemperaturiinaltecuvaporiideapaducelaformareaoxizilordefiersiahidrogenului,dupa ecuatiile: 4H2O+3Fe Fe3O4 +4H2 (sub570C) H2O+Fe FeO+H2 (peste570C) Prinincalzireaamesteculuidepulberedefiercuazotatdepotasiu(KNO3)seproducebruscaprindereafieruluicu luminaputernica,formandusesareadepotasiuaaciduluiferic(K2FeO 4).Solutiavioletrosieaacesteisariestesuficientde stabilalarece.Prinfierbereinsasedescompune,punandinlibertateoxigenul.Ingeneraltotiferatiisuntsubstanteputernic oxidante. Dinpunctdevederealpericoluluideexplozie,pulberiledefiersunt:cuexplozivitatemediesicuexplozivitateredusa. Pulberiledefiercelemaiexplozivesuntceleinstaredesuspensie(aerosoli),canddegajareadecaldurapeunitatedetimpeste foartemaresidecipoateducelaexplozie.Sepoatedaunexemplu:incarcareainmoriauneicantitatifoarteredusede pulberi,fatadecapacitateaacestora,poateducelaaprinderesauexplozie. b.Prevenireaincendiilorsiexploziilor.Masuriledeprevenireaincendiilordepulberedefiersuntsimilarecucelede lapulbereadezinc. 8.Pulberea(praful)deuraniu a.Pericoluldeincendiusiexplozie.Uraniulesteunmetaldeculoarealbargintiesirelativmoale.Subformade praf,areoculoarecuprinsaintregrisinegru.Elsepoateautoaaprindeincontactcuaerul,dacasegasestesubformadebucati mici,faramitatsausubformadepulbereinurmaarderiidezvoltaomicacantitatedecaldura. Petimpulprelucrariibarelordeuraniu,dincauzacalduriicaresedegaja,acesteasepot,deasemenea,aprinde.Daca ardereaarelocinincaperiinchise,hidrogenuleliberatpetimpularderiipoateformacuaeruluiamestecuriexplozive. Pulbereadeoxiddeuraniusepoateautoaprindelatemperaturifoarteridicate,sianumelacelputin1000C.Siuraniul incantitatimaimaresepoateaprinde.Prafulprovenitdelaslefuirealuiseaprindechiarsisubapa.Pulberea,praful,piesele strunjitesiplaciledeuraniureactioneazalentcuapa,degajandhidrogen. Suprafeteleparticulelorsipieselordeuraniutratatecuacidazoticconcentratseautoaprind,putandsadeanasterela explozie. b.Prevenireaincendiilorsiexploziilor.Pentruaseevitaautoaprinderiledeuraniuesteneceasarsasepastrezein cantitatilimitate,subulei. Prafulsipulbereadeuraniusevorferideumiditate,contactulcubioxiduldecarbonsaucuargonulsidesursede caldura,siaprindere.

9.Pulberea(prafuldecupru) a.Pericoluldeincendiusiexplozie.Fabricatiapieselorsinterizatelagareautoungatoare,piese mecanice,perii,filtre,materialedefrictiune,contactenecesitacantitatiimportantedepulberidecupru. Pulberiledecuprusuntclasificateinpulbericucapacitateredusadeaprindere.Pulberilefoartefine(maimicide0,005 mm)potdevenipiroforice. b.Prevenireaincendiilorsiexploziilor.Dinpunctdevederealpreveniriiincendiilor,pulberiledecuprunuridica problemedeosebite. CapitolulX Prevenireaincendiilorinindustriapetroliera A.Proprietatifizicochimicealeproduselorpetroliere Pericoluldeincendiudepindeinmaremasuradeurmatoareleproprietatifizicochimicealeproduselor. a.Temperaturadeinflamabilitatesiautoinflamare.Vaporiideprodusepetroliereformeazacuaerulamestecuri inflamabilesiexplozive.Temperaturadeinflamabilitatevariazamult,functiedefractiuneapetroliera.Astfel,fractiunilede benzinaaupunctuldeinflamabilitatecuprinsintre 58Csi+10C,celedepetrollampantdela28Cla60C,iarfractiunilede uleiuridela130Cla325C. Pananudemult,clasificareafractiunilorpetrolierelichidedinpunctuldevederealpericoluluideincendiusefacea numaipebazatemperaturiideinflamabilitateaprodusului.Decurandsaintrodusonouaclasificare,careiainconsideratiesiun altcriteriusianumetemperaturaprodusului,considerandcapunctuldeinflamabilitatesigurnuexprimasuficienttendintade inflamare.Astfel,uncombustibilgreucupunctdeinflamabilitateegalcu70C,incalzitlaotemperaturade60Cpoateprezenta aceleasiriscuricasiunpetrollampant. Intimpcetemperaturadeinflamabilitatecrestecucrestereagreutatiimoleculareafractiunilor,delabenzinala uleiuri,temperaturadeautoinflamarescadedelafractiunileusoarelacelegrele.Dinaceastacauzafractiunilegreleincalzite (motorina,pacura)suntfoartepericuloaselaincendiu,intrucatseautoinflameazaincontactcuaerul,faravreosursa exterioara.Dinpracticasecunosccazurideincendiilarezervoareledepacura,datoritapompariiprodusuluifierbereinrezervor. b.Limitedeexplozie.Laanumiteconcentratiialevaporilordeprodusepetrolierecuaerul,amesteculseaprinde exploziv. Seobservacaintervaluldintrelimitainferioarasiceasuperioraesterelativmic.Inschimb,valoareascazutaalimitei inferioarepermiteatingereacuusurintaaconcentratieipericuloase. c.Volatilitatea.Aceastaareostransalegaturacupericoluldeincendiupecarelprezintaprodusulrespectivintimpul depozitarii.Astfelformeazaininteriorulrezervoruluiamestecuriinflamabiledevaporisiaerinspecialiarna.Vara,dincauza volatilitatiimari,amesteculdevaporideaerestepreabogat,fiindinafaralimitelorinflabile.Intimpulverii,unrezervorde benzina,carealuatfoc,ardenumailagura.Explozianuseproducedecatlasfarsit,candintreagacantitatedebenzinasa evaporat,amesteculdevaporisiaerdinrezervornemafiindalimentatcuvaporidebenzinasedilueazacuaer,ajungandlalimita superioaradeexploziesiexplodeaza. Ingeneralseconstatacaincendiilelarezervoaredebenzinasuntmaifrecventeiarna,iarlaceledepetrolsi motorinausoaravara. d.Greutateaspecifica.Datoritagreutatiispecificemiciaproduselorpetroliereusorinflamabile,precumsial insolubilitatiilorinapa,elenupotfistinsecuapa.Pentrustingerealorsuntnecesaremijloacespecialeca:spumachimica,spuma mecanica,pulberistingatoare. Greutateaspecificiamareavaporilor(decatevaorimaimaredecataerul)marestepericoluldeincendiu,intrucatnu permiteimprastiereavaporilorprinventilatienaturala.Vaporiiseacumuleazainpartileinferioarealecladirilor,in gropi,cuve,canaledeconductesicaminedecanalizare. e.Putereacaloricasivitezadeardere.Valorilemarialeacestoraducincazulincendiuluiladezvoltareaunor temperaturiridicateceprovoacadistrugereautilajelorsipropagareacurepeziciuneaincendiuluilainstalatiileinvecinate. f.Electrizarea.Produselepetrolierefiinddielectrice(nuconduccurentulelectric)latransportulpeconducte,caurmare afrecariilor,seincarcacuelectricitatestatica.Sarcinielectriceaparsilatrecerealorprintrunstratdeaer.Valoareasarcinilor electriceajungeinunelecazuridela20000panala75000V,pentruaprinderealichidelorusorinflamabilefiindsuficientao scanteiecuunpotentialde500V. g.Corozivitatea.Actiuneacorozivaaproduselorpetroliereprovenitedintiteiuricucontinutridicatdesaresulf provoacaneetanseitatisideciscurgeridelichideinflamabile. Produselepetrolierecucontinutdesulfformeazatotodatacompusipiroforici,cupericoldeautoaprindereinaer.

B.Rafinariidepetrol 1.Desalinareaelectricaatiteiului Desalinizareaesteoperatiuneaprincareseeliminasareasausauemulsiadeapasaratadintiteiulbrut.Subactiunea campuluielectricrealizatcuajutoruladoielectrozideinaltatensiune,emulsiasedesface,particuleledeapaincarcatepozitivse unescintreelesiseacumuleazalafundulrezervorului. Ininstalatiilededesalinareelectricapericoluldeincendiuconstainprezentaunorcantitatimaridetiteibrut.Numaiin deshidratoaresegasestelaunmomentdatocantitatedetiteide100200t,iarprininstalatietreczilniccirca1500ttitei. Celemaifrecventecauzedeincendiusuntceledatoritadefectiunilorinstalatieielectricedeinaltatensiune (35000V)sianume: spargereaizolatorilorelectricimontatipecapuldeshidratoarelor slabirealegaturiloracestora defectiunipeliniileelectricedealimentarecucurent defectiunilaintrerupatoareledecurent.Toateacestedefectiunipot conducelascurtcircuitesiaprindereatiteiuluicontinut. Oaltacauzacareconducelaincendiuestescadereaniveluluidetiteiindeshidratoare,sublimitadeapropierea electrozilor,datoritaunorintreruperiinalimentareacutitei.Aceastafaceposibilaaparitiadescanteicapabilesaamorseze aprindereaamesteculuiinflamabilexistent. Pentruprevenireadefectiunilorlainstalatiaelectricadeinaltatensiunesevaimpuneverificareaperiodicaastarii izolatorilor,liniilordealimentarecucurentelectricsiaintrerupatoarelor. Deshidratoarelevorfiprevazutecuindicatoaredenivelsisemnalizarelascadereanivelului.Intreruperilein alimentareacutiteiadeshidratoarelorvorfisemnalizateacusticsiautomatsevaintrerupecurentulelectric.Deasemeneapentru apreveniexploziadeshidratoarelorsevorprevedeamembranedeexploziemontatepecapac,calculateastfel,incatsaserupa atuncicandpresiuneadindeshidratordepasesteoanumitalimita. Incazuriledeavarie,deshidratoarelesegolescinrezervoaredeavarieamplasateinlocuriferitedepetrolsiavand capacitateadeshidratoruluiceluimaimare. Pentrustingereaunorincendiiladeshidratoaresevaprevedea,pelangainstalatiidestingereobisnuite,oinstalatiede stingerecubioxiddecarbon,montatadirectpecapaculdeshidratorului,pentruinterventiilaizolatoriideinaltatensiune. 2.Distilareaprimataatiteiului Operatiadedistilareprimaraconstainfractionareatiteiuluiinfractiicomponente,dupaintervaluldefierbere:benzina (C5180C),petrol(180250C),motorina(250340C),pacura,reziduu. Atattiteiul,catsifractiilepetroliereobtinutesuntlichideinflamabilesaucombustibile.Proprietatilefizicelegatede pericoluldeaprinderealacestorproduseafostaratatlapunctulA. Prezentaininstalatiilededistilareprimaraaunorcantitatimaridetiteisiprodusepetroliereincalzitelatemperaturile lordefierbereconstituieunpericoldeosebitdeincendiu.Astfel,introsinguracoloanaderectificaresegasescinoricemoment circa20tprodusepetroliere,incuptoruldeincalzire10tone,iarinintreagainstalatiededistilareprimarasepotaflapanala80 120tproduse. Faptulcatoateinstalatiilededistilareprimarasuntamplasateinaerlibermicsoreazaintrucatvaurmarileincendiilorsi permiteinmajoritateacazurilorlocalizareaacestora. Ininstalatiilededistilareprimara,titeiulesteincalzitpanalatemperaturide320370C,temperaturicedepasesccu multtemperaturiledeinflamabilitatesichiarceledeautoaprinderealeunorfractiipetroliere.Astfel,temperaturade autoaprindereamotorineiestecuprinsaintre300si330C,iarapacuriiintre270si320C. Celemaifrecventeincendiiininstalatiilededistilareprimaraauloclacuptorultubulardepreincalzirea titeiului.Aceastaseexplicaprinfaptulcaintevilecuptoruluititeiulsegaestelatemperaturiridicate.Oricescurgeredetiteiin interiorulcuptorului,directinzonafocarului,provoacaoaprindereintensa,carepoateconduceladeformareatevilorsichiarla deteriorareaconstructieicuptorului. Scurgeridetiteiinzonafocaruluisedatorescincelemaimultecazurideterioriitevilorcareformeazaserpentina cuptorului.Temperaturileridicatedininteriorulcuptorului(9001000Cinzonaderadiatiesi550600Cinzonade convectie),actiuneaoxidantaagazelorarse,precumsiactiuneacorozivaatiteiuluidintevimicsoreazarezistentamecanicaa acestorasiprovoacauzuralor.Inplus,tensiuniletermice,careaparinmaterialultevilordatoritaincalziriineuniformeatevilorin diferitezonealecuptorului,provoacaslabireamaterialului. Coroziuneametaluluiininteriorultevilorsedatoresteprezenteiintiteiulsupusincalziriiunorimpuritatichimice daunatoare:compusicusulf,clorurimetalice.Sulfurileorganicesedescompunlatemperaturiridicatecuformaredehidrogen sulfurat(H2S),careatacafierultrecandinsulfuradefier(FeSsiFeS 2).Clorurilemetalice:cloruradesodiu(NaCl),clorurade magneziu(MgCl2),cloruradecalciu(CaCl2)sedisociazainprezentaumiditatiicontinuteintiteiformandacidclorhidricprodus extremdecoroziv. Inspeciallacapeteletevilorpeoportiunedecirca1mdecoturiledeintoarcere,coroziuneaestefoarteputernica.In aceastazonaauloccelemaimultespargerialetevilor.Explicatiaconstainfaptulcaaici,dincauzacurentilorturbionari,oxizii metalicicareprotejeazasuprafatametaluluisuntindepartati,astfelincatprocesuldecoroziunechimicaarelocnestingherit. Uzurainterioaraatevilorcuptoruluisedatoreste,inafaracoroziuniichimice,sieroziuniisuprafeteiinterne,caurmarea vitezelormari.Aceastaestemaiintensainzoneledeschimbareadirectieidecurgere,decitotcatrecapeteletevilor.Actiunea

comunaacoroziuniichimicesieroziuniiducelamicsorareagrosimiiperetilorlangacoturiledeintoarceresiinfinallaruperea acestora. Inexterior,tevilesuntsupuseactiuniioxidanteagazelorarse.Aceastaestecuatatmaiputernicacucattemperatura gazelorarseestemaimare,caurmareanerespectariiregimuluinormaldeincalzire.Functionareacuexcesmaremaredeaersau combustibilsiocantitatemicadeaburdepulverizareincazularderiicombustibililorlorlichizicontribuiedeasemenealauzura externaatevilor. Deformareatevilorcuptoruluipoatefiprovocatasideoardereintensainzonafocaruluiincazulpatrunderiiincuptor odatacugazelecombustibileauneicantitatimaridehidrocarburilichide.Aceastaepoateintamplamaialesintimpuliernii candhidrocarburilevolatiledingazecondenseazapeconductedincauzatemperaturilescazute. Ininteriorulcuptoruluisepotproduceincendiiincameracoturilordeintoarceredatoritastrangeriineetansea dopurilor,aruncariidopurilorsaudeteriorariiimbinariidintreteavasicotuldeintoarece. Lastrangereaneetansaadopului,caurmareauneicuratiriinsuficienteasuprafeteideparticuleledecocs,jetulfierbinte detitei,careieseprinneetanseitati,seaprindeimediatincontactcuaerul,dacatemperaturaluiestesuperioaratemperaturiide autoaprindere.Aceastaavarienuareurmaripreagrave,intrucatincendiulestelocalizatsipoatefistinscuajutorulunuifurtun indreptatspreloculscurgerii.Inplus,neetanseitateaseinchidedelasinedupaunanumittimpdincauzacocsificariititeiului. Avariilecareaulocprinaruncareadopurilordatoritaruperiifiletuluisauruperiiimbinariidintreteavasicotulde intoarcere,caurmareauneimandrinarinecorespunzatoare,suntdeosebitdegrave.Inacestcazjetuldetiteiestearuncatin afara,aprinzanduseincontactcuaerulsauformand,prinevaporareintensaocantitatemaredevapori,care seaprinddela arzatoarelecuptoruluisaudelaaltesursedeaprindere. Pentruapreintampinaincendiilesiexploziilelacuptoareseiauoseriedemasuriatatinproiectoarecatsiin exploatarealor. 1)Inprimulrandscheletulderezistentaalcuptoruluiseprotejeazacucaramidarefractaraimpotrivadeformatiilor termice.Lainzidireacuptoruluiseprevadrosturidedilatatiepentruaevitadeformaridatoritaincalziriineuniforme.Peperetii lateraliaicamereideradiatiesemonteazasupapedesigurantapentruaprotejaconstructiacuptoruluidedistrugereincazulunei exploziiinspatiulfocarului. 2)Peconducteledegazecombustibile,imediatdupacuptor,semonteazaseparatoaredeproduselichide,cuindicarea niveluluiacestora,pentruapreintampinapatrunderealichiduluiinspatiuldeardere. 3)Invedereareduceriicoroziuniichimicedininteriorultevilorcuptorului,titeiultrebuiesupuspurificariisprea indepartaimpuritatiledesulfsisare,ceeaceserealizeazaininstalatiilededesalinareelectricasidesulfurare.Intimpul exploatariisecontroleazaperiodicstareatevilor.Celecareprezintadeformatiisaumicsorarialegrosimiitevilorseinlocuiesc. 4)Tevilesicoturiledeintoarcereseconfectioneazadinmaterialerezistentelatemperaturiinaltesi coroziune.Strangereasuruburilorpentruetansareadopurilorsefacenumaidupascadereapresiuniiincuptorpanalacea atmosferica. 5)Pentruamicsoracoroziuneaexterioaraatevilor,secontroleazaautomatregimultermicalcuptorului(temperaturain focar,laprag,incanaluldefum).Alimentareacucombustibilainjectoarelorseregleazacuajutorulregulatoarelorde temperatura,carementintemperaturatiteiuluilaiesireadincuptor.Ardereacorectaacombustibiluluisiexcesuldeaerse controleazaprinanalizareagazelordeardere. 6)Incazurideavarieseoprescimediatarzatoareledecombustibilsiseintroducecuaburinspatiulcuptorului.Se oprescpompeledealimentarecutiteisisedeschidventileledegolirerapidaatiteiuluidintevilecuptorului.Pentruausura golireatiteiuluidinteviseutilizeazaunsistemdeconductecuaburlegateinconductadealimentaresiiesireatiteiuluidin cuptorsicateodataincatevapuncteintermediarealeserpentinei. 7)Pentrustingereaincendiilorlacuptoaresefolosesteabur.Inacestscopfiecarecuptorseprevedecuoinstalatiefixa destingerecuabur.Aceastaseintroduceincamerafocarului,inzonadeconvectie,incanaluldefunsiincamerecoturilorde intoarcere.Aburul,lacutiilecoturilordeintoarceresiindiferitezonealecuptorului,esteadusperamificatiiprevazutecuventil situatladistantasiconductedepurjare.Intregsistemuldeconductedeaburpentrustingeresevopsesteintroanumitaculoare pentruasedeosebitdecelelalteconductedininstalatie. Incendiifrecventepotaparesilacoloaneledefractionare.Procesuldefractionareimplicaexistentaininteriorul coloaneiafazeidevaporiinechilibrucufazalichida,incalzitalatemperaturadefierbere.Aparitiauneineetanseitatiincoloana ducelaiesireaprodusuluisubformadejetdelichidsaudevapori,candcoloanalucreazapestepresiuneaatmosferica.La coloaneledevid,incazuluneineetanseitati,arelocpatrundereaaeruluiincoloanasiformarea,inanumiteconditii,deamestecuri explozive.Numarulmaredeimbinarisudatecuflansefavorizeazaaparitianeetanseitatiiincoloanasauinconductelede legatura. Temperaturavariazadealungulcoloanelordefractionare,fiindmairidicatainparteainferioarasimaicoboratala varf.Incazulcoloanelordefractionareatiteiuluisauapacuriisubvid,temperaturalabazacoloaneiestesuperioaratemperaturii deautoaprindereaprodusuluidefund(pacurasaureziduudevid).Inacestcaz,laformareauneineetanseitatisaudeteriorariin parteainferioaraacoloanei,jetulfierbintedelichidsauvaporiseautoaprindeincontactcuaerul. Formareaneetanseitatilorsedatoresteincelemaimultecazuriactiuniicoroziveatiteiuluisaupresiunilor ridicate.Coroziuneaesteprovocatadeprezentaimpuritatilorcusulfsiasariidintitei,chiardacaacestaafostsupusoperatieide desalinareelectrica.Portiuniledincoloanesupusecelmaimultcoroziuniisuntceledinspatiuldevaporisaudelacontactul dintrevaporisilichid.Crestereabruscaapresiunii,chiarincoloanecefunctioneazalaopresiuneputinsuperioarapresiunii atmosferice,poatefiprovocatadeintroducereaincoloanaincalzita,odatacuaburuldestripare,auneicantitatimarideapa,din conducta,provenitadincondensareaaburului.Dinpracticaexploatariiinstalatiilordedistilareprimaraatiteiului,secunosc cazurideexploziigraveinsotitedeincendii,tocmaidinaceastacauza.

Neetanseitatileaparuteincorpulcoloaneinupotfiobservateimediatdincauzaizolatieitermicesiatableideprotectie aizolatiei. Inscopulprotejariidedistrugereacoloanelor,incazulcresteriipresiunii,seprevadsupapedesigurantainpartea superioarasiinzonadealimentare.Inaintedeintroducereaaburuluiincoloana,seevacueazacondensatuldinconductadeabur. Incazulopririlorpentrureparatii,sedesfactoatelegaturilesisemonteazaflanseoarbe.Dupaspalarecuapafierbinte,se suflacuaburpanalaindepartareatotalaaurmelordetitei.Dacaincoloanasepresupuneprezentaunordepuneridesulfurade fier,curatireasefaceprinumezireapermanentaasuprafeteicuapa.Dupacuratireasulfurilor,acesteaseindeparteazadin instalatie,stranganduseintrunvasmetalic. Inaintedepornire,coloanelesesuflacuaburpanalaindepartareacompletaaaerului(aburulevacuatsacontina minimum0,5%oxigen. Pentrustingereaincendiilor,coloaneleseprevadcuinstalatiifixedestingerecuabur,curacorduridefurtunin dreptulfiecaruiplatforme. Maiputinpericuloasesuntcondensatoarelesiracitoareledetipscufundat,deoarece,incazuridescurgere,produsul petroliertreceinapa.Lacondensatoareletubularedebenzina,pericolulsedatoresteintreruperiialimentariicuapa.Inacest caz,vaporiidebenzinaiesnecondensatiinatmosferaputandformaamestecuriexplozive.Pentruinlaturareapericoluluise prevaddispozitivedealarmalascadareapresiuniiapei. Pentrustingereaincendiilorlagrupuriledeschimbatoaredecalduraseprevedeoconductadeaburcuactionarea ventiluluideladistanta. 3.Cracareatermicasicatalitica ininstalatiiledecracaretermicasicatalitica,pacurilesimotorineleprimaresuntdescompusetermicinhidrocarburimai usoare,prinincalzirelatemperaturide470500C.Presiuniledelucrusuntde3050at,incazulcracariicatalitice. Pericoluldeincendiuinacesteinstalatiiestesporitfatadeinstalatiilededistilareprimara,datoritatemperaturilorsi presiunilordelucruridicate.Majoritateaincendiilorsedatorescscaparilorde produsecaurmareaneetanseitatiiechipamentelor siconductelor. Ingeneralcauzeleneetanseitatilorsunt: garnituri,ventile,sticledeniveldefecte coroziunidatoritacompusilorde sulfdinmateriaprima depasireapresiuniideregim. Scurgeriledelapompelecaldepotconstituicauzealeunor incendii,prinautoapridereaprodusuluifierbinteincontactcuaerul. Scapariledeprodusefierbintipotavealocfrecventsilacoturiledeintoarecerealeserpentineicuptoruluide incalzire,caurmareaunorincalzirisiracirirepetate.Deaceea,intimpulreviziilortrebuieacordatatoataatentiaverificariisi inlocuiriilatimpacelorcenuprezintasiguranta. Dacaneetanseitatileaparintimpulexploatarii,seinjecteazaaburinloculrespectiv,realizanduseastfelococsarea fisurii.Aceastametodasepoatefolosicusucceslainstalatiileprincarecirculaprodusegrele.Incazulscaparilordeproduse usoarelaetansarilepompelor,sevorstrangesuruburiledelapresetupe,avandgrijainsacagarniturilesanufreceputernicde axulpompei,intrucatinacestcazsepotproduceincalzirilocale,cupericoldeincendiu. Formareacocsuluiintevidepindederegimultermicsidevitezadecirculatieaprodusului.Datoritatemperaturilor ridicate,straturiledeprodusdinimediatavecinatateapereteluiteviisuferaodescompuneretermica,formandusecocsun produssolidporos.Cucattemperaturaestemairidicata,cuatatdepunereacocsuluiestemaiintensa.Vitezadecirculatiea produsuluiinfluenteazadeasemeneadepunereacocsului.Estestiutcavitezadecirculatieaparticulelordelichidnueste constantapetoatasectiuneatevii,variinddupaocurbaparabolica,cuvarfulincentrultevii.Particuleledelangaperetese deplaseazamultmaiincetdecatceleincentrulteviidincauzafrecarii.Grosimeastratuluidelichidperifericestefunctiede stareasuprafeteiinterioareatevilorsidevitezamediedecurgere.Cucatsuprafataestemairugoasasivitezadecurgeremai mica,caatatgrosimeastratuluiperifericcreste.Inaceststrat,aproapeimobil,aulocsupraincalzirilocale,careduclaformarea cocsului. IninstalatiiledecracaretermicasicataliticaseproducfractiiC3 siC 4 inproportiimari.Pericoluldeincendiulegatde prezentaacestorgazelichefiateafostaratatlacapVI.Scapariledegazelichefiatepotfidetectatedupaceataalbacese formeazacaurmareacondensariiumiditatiidinaerpeparticuleledehidrocarburineevaporizatesidupastratuldezapadacese produceinloculuneineetanseitati,caurmareadetenteigazului. 4.Reformareacatalitica acestprocedeusefolosestepentruaobtinebenzinecucifraoctanicaridicatadinbenzinededistilatieprimaradin reactiideizomerizaresiaromatizare,pecatalizatorideplatina,inprezentahidrogenului.Presiuniledelucrusuntcuprinseintre35 si45at,iarratiaderecirculareagazelorbogateinhidrogende810moliH2/molmaterieprima. Ininstalatiilerecentesefolosesccatalizatoribimetalici,carepermitscadereapresiuniila510at sireducerearadiatiei derecirculareagazelorbogateinhidrogenpanala2,53moliH 2/molmaterieprima. Casiincazulcracariitermice,pericoluldeincendiuestelegatinspecialdescapariledegazesiscugeriledeprodus.In instalatiilerecentesefolosesccatalizatoribimetalici,carepermitscadereapresiuniila510atsireducerearatieiderecircularea gazelorbogateinhidrogenpanala2,53moliH2/molmaterieprima.Functionarealapresiunijoasemicsoreazamultpericolul scaparilordeproduse.

Inexploatareainstalatiilordereformarecataliticaarelococresterelentasiprogresivaapresiuniiinreactoare,ca urmareadepuneriidecocspecatalizator.Cresterearapidaapresiunii,indeosebiinprimulreactor,sedatorestedepunerilorde particuleantrenate.Acestfenomenesteintalnitmaifrecventlareactoarelecufluxradialsisedatorestemigrariicatalizatorului. Ocauzadescaparideprodusestecoroziuneaclorhidricasidepuneriledecloruradeamoniuceobtureazaconductelesi elementeledeinchidere.Acesteincovenientepotfievitatedacasementinesub0,1ppmcontinutuldeazotinmateriaprimasise lucreazacumaterieprimauscata.Intimpulregenerarilorcatalizatorului,candprezentaapeinupoatefievitata,sepractica adaugarea deamine,atatpentruaformapeliculeprotectoare,catsipentruneutralizare. Instalatiiledereformarecataliticacuprindderegulasioseparareaaromatelor:benzen,toluen,o,m,siplixen,operatie ceserealizeazaprindistilaresicristalizarefractionata.Toateacestehidrocarburiaromaticesuntlichideusorinflamabile,avand temperaturadeinflamabilitatecuprinsaintre11Clabenzensi2732Claxileni.Benzenulcongeleazalatemperatura 4,5C,astfelincatrezervoareledebenzenseprevadcuserpentinedeincalzirepetimpuliernii.Trebuieavutgrija,catemperatura sanucreascapesteoanumitalimita,intrucatbenzenulvolatil(temperaturadefierbere80,4C)siprinincalziredegajavapori inflamabilicepotformaamestecuriexplozive.Mentinerea uneitemperaturiconstateserealizeazaprinmontareadeventile regulatoarepeconductadeabur,actionatedetemperaturadinrezervor. 5.Rafinareaselectivaauleiurilor Invedereaimbunatatiriiproprietatilordeungereauleiurilor,acesteasuntsupuseuneirafinariiselective.Inacestmod,se indeparteazadinuleiuricompusinedoriticumsunt:compusiiasfaltosisicompusinestabilidinpunctdevederetermic.Drept solventselectivseutilizeazafurforul. Procesultehnologicderafinareselectivacuprindeurmatoarelefaze: extractie regenerareasolventuluidin solutiaderafinat regenerareasolventuluidinsolutiadeextract regenerareasolventuluidinsolutiaapoasa. Pericoluldeincendiudininstalatiilederafinareselectivadatoaresteprezenteiunorcantitatimarideuleisifurfol produsecombustibilesiinflamabilelatemperaturide230250C. Furfolullatemperaturaobisnuitalaunlichidincolor,insolubilinapa,usorsolubilinbenzen,alcoolsaueter.Estevolatil sifoartenestabil.Depozitatinvaseinchisesedescompunetreptat.Aretemperaturadeinflamabilitatede60Csiseautoaprinde la315C.Vaporiidefurfurolformeazaamestecuriexplozivecuaerulinlimitefoarterestranse(1,84panala3,4% vol.).Densitateavaporilorinraportcuaerulfiindde3,3acestiaseacumuleazainpartileinferioare.Uleiurilemineralesunt lichidecombustibilevascoase,avandtemperaturadeinflamabilitatecuprinsaintre142si250C,iarceadeautoaprindereintre 260si400C.Amestecuriledeuleicufurfurolulseinflameazalatemperaturiinferioareceloraleuleiurilor. Osupraveghereatentatrebuieacordatainspecialcuptoarelorpentruincalzireasolutieiderafinat(uleisifurfurol)side extractparafinasifurfurol).Inacestscopsevorverificaperiodictevilecuptorului.Scurgereaunorcantitatimarideprodus continandfurfurolinspatiuldearderealcuptoruluipoateprovocaexploziaacestuia.Deobiceispargereauneiteviinzonade radiatieacuptoruluipoatefiobservatavizualpringuriledeobservatie.Inschimbspargereauneiteviinconvectienupoatefi detectatausor.Unindiciuilpoateconstituiaparitiaflacarilorincosuldefum. Intimpulfunctionariicuptoarelornuestepermisadeschidereausilordelacamerelecoturilordeintoareceinaintea aprinderiiarzatoarelor,cameradearderesevasuflacuaburtimpdecelputin5minpentruaindepartaeventualelegazecese acumuleazainspatiulfocaruluiprinneetanseitatilaconducteledegazealearzatoarelor. Inaintededeschidereacoloanelordedistilarepentruverificarisaureparatii,acesteatrebuiesuflatecuaburtimpde catevaore,pentruindepartareavaporilordeprodusepetrolieresifurfol.Sevaevitaintroducereacondensuluiincoloana incalzita. Scurgeriledefurfurolsevorevitaprinasigurareauneiperfecteetanseitatiapompelor. Furfurolulesteuntoxicalsistemuluinervos.Vaporiidefurfuroliritamucoasele.Inconcentratiidepeste3mg/l produceiritareacailorrespiratorii. 6.Deparafinareauleiurilorsidesuleireaparafinei Pentrucoborareapunctuluidecongelareuleiurilesuntsupuseunuiprocesdeextragereahidrocarburilorparafinicecu punctdecongelareridicat.Aceastaserealizeazaprintratarecuamestecdesolventi:metiletilcetona(MEC),benzensi toluen,dupacareurmeazaoraciretreptatacristalizaore. Materiaprimasupusadeparafinariieterafinatulrezultatdelasolventareacufurfunol.Procesultehnologicsecontinua ininstalatiadedesuluiere,undeseseparaultimelecantitatideuleideparafina.Acestaserealizeazaprintrosolventaremai adanca,folosindaceeasisolventi. Pericoluldeincendiusiexplozieininstalatiilededeparafinareauleiurilorsidesluiereaparafineisedatoresteinspecial folosiriiunorsolventifoartevolatilisiinflamabili(tabelul9). Tabelul9 Caracteristicilefizicealeunorsolventi Solventul MEC Punctuldefierbere 79,6 Temperaturade inflamabilitate[C] 6 Temperaturade autoaprindere[C] 514 Limiteledeexplozie [%vd] 1,910,0

Benzen Toluen

80,2 110,8

11 4,5

534 552

1,37,1 1,46,7

Cerintadebazacareseimpuneinacesteinstalatiiesteasigurareauneietanseitatiperfecte.Oricescurgeridesolventi sevorinlaturaimediatpentruaevitaacumulariledevaporiinflamabili. Locurileundeseproducneetanseitatisuntmaialespresgarniturileelementelorinmiscarela:ventile,pompe,filtre rotative.Tamburulfiltruluiavandogreutatedecirca20tcreazaopresiunemarepelagar,ceeaceducedeasemeneala producereadeneetanseitati. Pentruinlaturareaacestora,estenecesarsasefoloseascagarnituricorespunzatoareloculuirespectivsicaracteristicilor produsului.Trebuieavutinvederecagarnituriledecauciucsuntdegradatecuusurintadesolventi. Lafiltrelerotativecarelucreazasubvidexistaposibilitateapatrunderiiaeruluidinexterior,caurmareadeterioarii garniturilor,siformariideamestecuriexplozivecuvaporiidesolventi.Pentruevitareaunorasemeneasituatiietenecesarcain carcasafiltrelorsasementinainpermanentaopernadegazinert(azotsaubioxiddecarbon). Avandinvederecamajoritateautilajelor(pompe,filtre,cristalizatoare,compresoare)segasescinincaperi inchise,acesteavorfiventilatepentruaimpiedicaformareaconcentratilorpericuloase. Inunelevasesirezervoaresepoateproducespumareauleiurilor,incarecazprodusuldebordeazasiseimprastiein jur,crendpericolulaprinderiilui.Pentruevitareaacestuifenomensevacontrolapermanentstareaprodusuluidinrezervoare: viscozitatea,temperatura,presiuneadevaporisimaialesprezentaapeiinuleiuri. Pentrustingereaincendiilorininstalatiadedeparafinaresidesluieresefolosesteaburul. 7.Bitumul Seobtineprinoxidarealacaldareziduurilordepetrol. Bitumulesteosubstantasolida,combustibila,deculoareneagralucitoare,cumiroscaracteristic.Seinmoaiela temperaturicuprinseintre40si100C.Pericoluldeaprinderealbitumuluidepindedecalitateamaterieiprimesideregimul tehnologicutilizat.Temperaturadeaprindereestecuprinsaintre285si349C,iarceadeautoaprindereintre368si397C.Arde mocnitla195C. Bitumulaplicatpevatadezguraaretendintaspreautoaprindere.Tendintaestemaximalaraporturibitum/zgurade1:2 ,darlaraporturimaimicide1:20sepotinitiaautoaprinderi. Ininstalatiiledefabricareabitumului,pericolulprincipalilconstituiecazaneleincarearelocincalzireareziduului.Lao cresterenecontrolataatemperaturiipoateavealocautoaprindereabitumuluiincalzit.Deasemenea,scurgeriledeprodusfierbinte laincarcareainbutoaiesaulaneetanseitatialeconductelorpotconducelaaprindereaacestuia. C.Depozitareaproduselorpetroliere 1.Depozitareaproduselorlichideinflamabile a.Pericoluldeincendiu.Posibilitateaformariiamestecurilorexploziveinrezervoareledeprodusepetroliereeste determinatadeexistentaininteriorulrezervoruluiaunuispatiudevaporideprodussiaerlasuprafatalichidului.Concentratia vaporilorinspatiudedeasupralichiduluiesteinfunctiedetemperaturainitialadefierbereaprodusuluisideconditiile climatice. Lacrestereatemperaturiiinrezervorseproduceocrestereapresiuniiinspatiuldevapori,caurmareavaporizariiunei cantitatisuplimentaredeprodus.Inconditiiegaledetemperatura,presiuneainspatiuldevaporisideciconcentratiavaporilor estemaimareincazuldepozitariiunorprodusecupunctdefierberescazut.Dinaceastacauzaprodusepetrolierevolatile,cum sunt:pentan,hexan,heptan,izooctansedepoziteazainrezervoarelaooarecaresuprapresiune(peste200mmH2O),intimpce produselegreuvolatile,capetrolullampant,motorinasiuleiurilepotfidepozitateinrezervoareavandcomunicatieliberacu atmosfera. Variatiiledetemperaturaaleaeruluiinconjuratorincursuluneizileproducvariatiialetemperaturiisipresiunii amesteculuidevaporisiaerdinspatiulgazosalrezervorului.Ziua,datoritarezervoruluisiaprodusului,cantitateadevaporisi decipresiuneainspatiulgazoscrestesiopartedinvaporisiaerseevacueazainatmosfera.Intimpulnoptii,seobserva fenomenulinvers,temperaturaaeruluiexteriorsiaprodusuluiscade,opartedinvaporisecondenseaza,presiuneainrezervor descreste,iaraeruldinexteriorintrainrezervor.Acestprocesdeschimbmaterialintrespatiulgazosdininteriorulrezervoruluisi atmosfera,datoritavariatiilordetemperaturadintimpuluneizilesenumesterespiratiamicaarezervorului. Intimpulincarcariiunuirezervor,aeruldininteriorsaturatcuvaporideproduspetrolieresteevacuatinatmosfera.La golirearezervoruluipatrundeaerdinexterior.Siinacestcazarelocorespiratie,care,fiinddevolummaimaredecat prima,poartanumelederespiratiamarearezervorului. Intimpulrespiratieirezervoarelorsepotformaamestecuriinflamabileininteriorulrezervoarelorsiinexteriorul lor,caurmareaevacuariivaporilordeprodusinaer. Desipresiuneadinrezervorartrebuisafieegalacupresiuneadevaporiaprodusuluilatemperaturarespectiva,sa constatatcavaporiidehidrocarburidinrezervoarenusuntsaturatidecatlasuprafatalichiduluisica,inpractica,presiuneain rezervornuestedecataproximativjumatatedinpresiuneadevaporiaprodusului.Acestfenomenseexplicaprinfaptulca vaporiisaturatidelasuprafatalichidului,datoritadensitatiimari,difuzeazafoarteincetinmasadevaporiimpiedicand evaporarea.Incalzireadatoritarazelorsolare,inspeciallangamantauarezervorului,creeazacurentideconvectie,careantreneaza vaporiisaturatidelasuprafatalichiduluifavorizandevaporarea.Astfel,seexplicadeceunuirezervordebenzinaiisuntnecesare

48hsichiarmaimultpentruasesaturaspatiuldevaporipevremeintunecata,intimpcesaturareaesteatinsaincatevaore pe vremeinsorita. Incetinireavitezeideevaporareinrezervoaremarestepericoluldeaprindereintrucatfavorizeazaformarea amestecurilorinflamabiledevaporisiaer.Intrunrezervorcubenzina,dacaspatiuldedeasupralichiduluiestesaturatcu vapori,aprindereadelaoscanteiedeorigineelectrostaticaesteneprobabilavara,intrucataceastascanteiesarproduceintro zonaincareconcentratiavaporilordebenzinaestemaimaredecatlimitasuperioaradeinflamabilitateaamesteculuivapori aer.Pericolulnuaparedecatiarna,latemperaturisub15C,candconcentratiavaporilordebenzinaseaflainlimitelede explozie,Ori,datoritafaptuluicaspatiuldevaporiintrunrezervordebenzinanuestesaturatinparteasuperioara,aprinderease poateproducechiarsivara,amesteculsituinduseinlimiteledeinflamabilitate. Unpericolimportantladepozitareaproduselorpetroliereilconstituiedebordarealichiduluiprinfierbere.Incazulin careprodusulesteformatdincomponenticudiferentamareintrepuncteledefierbere,cadeexempluincazulmotorinei,in timpulincendiuluifractiunileusoareseevapora,intimpcefractiunilegreleincalzitecoboaralafundulrezervorului.Rezultaasa numitaundadecalduracarepoateatingetemperaturide150260C.Vitezaeiestediferitadupanaturaprodusului.Deciexista unstratdeapalafundulrezervorului,undadecalduraprovoacavaporizarealui.Vaporiiformatiocupandunvolummare(1lapa formeaza1700lvapori)arelocdecelemaimulteoridebordareaprodusuluiprinfierbere,ceeaceconducelaintensificarea foculuisiraspandirealui. Inaintareaundeidecalduraputandfiurmarita,sepoatedeterminavitezaeisidecisepoateprevedeamomentulincare vaavealocdebordareaprodusului,putanduseluaastfelmasuriledesecuritatecuarfi:evacuareaapei,coborareanivelului produsuluiinrezervor,executareadediguri,evacuareamuncitoriloretc. Unpericolinsemnatinparcurilederezervoaredinrafinariiilconstituierezervorulincaresecolecteazascurgerilede diferiteprodusedininstalatiisidespalarearezervoarelordenumitrezervordeslop.Aceastapoatesacontinainafarade apa,reziduuripetroliere,parafinasicantitatidehidrocarburiusoarecaremarescpericoluldeincendiu.Astfellaorafinariedin 3 Rotterdam(Olanda)unincendiudemariproportiiaizbucnitlaunrezervordeslopde1500m .Serpentinadeincalzirea rezervoruluiaincalzitstratuldeapadelafundulrezervorului.Dupacepresiuneadevaporiaapeiapututinvingestratul hidrostaticdehidrocarburi,saprodusodebordareaprodusuluicaresaaprinsdelaosursaoarecare. b.Sursedeaprindere.Cauzeleprincipaledeaprindereaamestecurilordevaporiaredinrezervoaresunt: sarcini electrostatice descarcariatmosfericeproducereaaccidentaladescanteielectrice formareasulfuriidefier.Sevorexamina perandacestecauze,aratandusemasuriledeinlaturarealor. c.Sarcinielectrostatice.Acesteasuntinevitabilelamiscarealichiduluicuconductivitatescazuta,cumsuntprodusele petroliere.Sarcinilesidiferenteledepotentialprodusesuntinsainofensive,cattimplichideleseaflainrecipientemetalicelegate lapamantsilipsitedegaze.Zoneledelichidincarcateelectrostaticsedescarcaprinlichidsauprinsuprafataacestuia,cuatatmai repede,cucatconductivitatealorestemaimaresicucatdistantafatadepartilemetalicelegatelapamantestemaimica. Incursuloperatiilordepomparesitransvazarealichidelor,sarcinileelectrostaticepozitivetindsaseacumulezein conducte,iarsarcinilenegativetransportatedelichidulinmiscaretindsaseacumulezeinrezervor.Cucatvitezeledecurgere suntmaimari,cuatatcrescposibilitatiledeacumulareasarcinilor.Ingeneral,lacurgerealichidelorinflamabile,vitezelece depaseste1m/strebuieconsideratepericuloase. Laumplereaunuirezervorculichideincarcateelectrostatic,purtatoriidesarcinielectriceseadunalasuprafata lichidului.Dacarezervorulestelegatlapamant,potentialulscadedelamijloculrezervoruluicatrepereteleacestuia.Incazul existentei,inrezervoareaunorobiectestrainecareplutescpesuprafatalichidului,acesteajoacaroluldecondensatoare,care acumuleazapesuprafatalorsarcinileelectrostatice.Lacontactulcuunconductorseproduceodescarcareelectricacuformare descantei.Deaceea,esteogresealadeaseintroduceinrezervorrigledemasuratnivelul,tevisuplimentaresaurecipientide metalpentruluatprobeintimpulsauimediatdupaooperatiedeumplere. Pentrumicsorareapericoluluideaprindere,fenomenuldeincarcareelectrostaticatrebuiereduslaminimumchiarla loculdeformarealacestuia.Astfelsevaevitascurgereaturbulentaalichidelorinsectiunileingustealeconductei.Turbulenta cresteodatacuvitezadecurgeresidepindemultdegeometriacurgerii. Oimportantadeosebitatrebuieacordataorificiilordeiesire.Lasistemelelacarelichidulieseturbionardin orificiu,stropestesauformeazaceata,arelocoseparareintensaasarcinilorelectrostaticeininteriorullichidului,ceeacepoate constituiunpericol.Chiarsiincazullichidelorcupunctdeinflamabilitatepete55C,cumestecazulcarburantilor Diesel,aparitiasarcinilorelectrostaticedatoritastropiriisidispersariiacestorlichidepoateducelaaprinderi. d.Descarcariatmosferice.Acesteaconstituieoaltacauzadeincendiiladepozitareaproduselorpetroliere.Rezervoarele suntinmodspecialpredispusedeafilovitedetrasnetdatoritaformeilorrotunjite,suprafeteiexterioaremarisifaptuluicaiesin relieffatadesolulinconjurator.Lacontactuldirectaltrasnetului,curentuldedescarcare,ajungandpanala80000A,produce incalzireapartilrometalicealerezervoruluipanalatopire,ceeaceprovoacaaprindereaamesteculuidevaporiaerdininterior. Protectiarezervoarelorimpotrivadescarcariloratmosfericeserealizeazacuinstalatiideparatrasnet.Trebuieavutin 3 vederecadeasuprarezervoarelordecapacitatemare500010000m ,intimpulumpleriilor,sepotformaamestecuriexplozive devaporiaerlaoinaltimede35m.Deaceea,dispozitivuldeprotectietrebuieastfelexecutat,incatcanalultrasnetuluisavinain contactcuinstalatiadeparatrasnetinafarasfereiconcentratiilorexplozive. Producereadescanteielectriceconstituieosursadeaprindereanumeroaselorincendii.Acestesursepotficlasificatein douagrupe.Primagrupasereferalaincendiiprovocatedesupraincarcareaconductorilor,prinformareadescanteilainstalatii prostmontatesaudatoritaunorneglijente.Inadouagrupamaiimportantafigureazaincendiiprovocatedescurtcircuitesau legaturilapamantcudefectedeizolatie. Formareasulfuriidefierconstituiedeasemeneaosursadeinflamaresiunnumarapreciabildeexploziilarezervoarea pututfiatribuitcucertitudineacesteicauze.Sulfuradefier(SFe)rezultainurmaactiuniihidrogenuluisulfuratasupra

fierului.Easeprezintasubformaunuiprafdeculoareneagrasaubruna.Expusalaaer,sulfuradefierseoxideaza spontan.Aceastaoxidaredegajasuficientacaldurapentruainflamasulfuradefier,careesteadusainstarede incandescenta.Datoritaacesteiproprietatideaseaprindeinaersulfuradefierafostdenumitasulfurapiroforica. Procesulformariisulfuriidefieresteurmatorul:titeiusimateriilebrutecontinindiferiteprocentehidrogen sulfurat,careatacatablarezervoarelorsidasulfuradefier.Formareasulfuriidefierinrezervoareledeprodusefiniteestelegata deprezentaapei.Existainapaobacterieanaeroba,careareproprietateadeareducesulfatii(prezentiinapasauinnoroiuldela fundulrezervorului)dandnasterelahidrogensulfurat.Actiuneaacesteibacteriiestecuatatmaiimportanta,cucattemperatura estemairidicata.Multavremesacrezutcabacteriilereducatoaredesulfatinusegasescdecatinapademare.Inprezentsestie caeleexistasiinapadulce. Sulfuradefierseformeazaatatpetableleudatedelichidcatsipeceleneudate.Depoziteimportantedesulfuradefier segasescintotdeaunapepartilecarenusuntatinseniciodatadehidrocarburi,adicatablacapacului,parteasuperioaraamantalei rezervoruluisipepieselescheletuluicesustinecapacul. Pentruindepartareaformariisulfuriidefiersevaeliminapecatposibilapadinprodus.Cumaceastanuesteposibil intotdeauna,sevacontrolacaapacareseevacueazadelafundulrezervoruluisanucontinasulfurisihidrogen sulfurat.Noroaieleacumulatelafundulrezervoarelor,carecontinapa,sulfurisibacteriireducatoaretrebuieevacuateperiodic(de ex.,lafiecare23ani). Inexploatareacurenta,pericolulinflamariivaporilordehidrocarburiinrezervoareesteredus.Dimpotriva,pericoluleste considerabilintimpuldeschideriirezervoarelorsiaerariilor.Deaceeasevaevitaaerareaprinventilatienaturalasauartificiala faraaseumezisuprafatainterioaraarezervorului. e.Masuridesecuritateladepozitareaproduselorpetroliere.Pentruaevitascapariledeprodusepetrolieresi raspandirealor,careconstituieprincipalulpericoldeincendiisiexplozii,ladepozitaresevorluaoseriedemasuri: Cuvederetentie.Rezervoareleizolatesaugrupurilederezervoareseprevadcucuvederetentiepentruaimpiedica revarsareaprodusuluiincazurideavariesauincendiu.Inaltimeadiguluisauziduluideprotectie,precumsispatiuldininteriorul indiguiriisecalculeazaastfelincatsaincapainelintreagacapacitatedelichiddinrezervoarelegrupeirespectivesaua rezervoruluiizolat.Oglindalichiduluiscurstrebuiesafiecu0,20msubinaltimeadigului. Inultimavremesaurealizatrezervoareavandspatiulcolectorsubformaunuispatiuinelarformatdinperetele rezervoruluisiomantaexterioaradinotel.Folosireaacestuisistemprezintapelangauncostmaiscazuturmatoarele avantaje: sepoaterealizascurtareatimpuluideconstructie,deoarecemantauaexterioarasepoaterealizasimultancuconstructia rezervorului necesitamaiputinterencaretrebuieamenajatspecial spatiulinelarmaimicatragedupasinecantitatimaimicidespumaincazdeincendiu incazulsupraincarcarirezervorului,mantauapoatefifolositapentruprimireaprodusuluideversat spatiulinelaracoperit,datoritaperneideaerrealizeazaoizolatietermicaefecienta,carelaproduseleusorvolatile,in cazulrezervoarelorcucapacfix,ducelascadereapierderilorprinevaporare. Aceastaconstructieprezintainsadezavantajcapentruevitareaunorconcentratiipericuloasedevaporiaereste necesaraprevedereaunordispozitivedeaerisireaspatiuluiinelar. Stabilizareatiteiuluisiproduselor.Esterecomandabilca,inaintededepozitare,titeiuluisibenzineleusoaresafie stabilizatepentruindepartareagazelorsiaproduselorfoartevolatile(metan,etan,propansipartialbutan). Reducereaspatiului gazosesteunadinmasurileprincipaleimpotrivascaparilordeprodusedatoritacelordoua tipuriderespratii.Aceastaserealizeazaprinurmatoarelemetode: 1)Depozitareaindelungataaproduselorpetrolierenumaiinrezervoareumpluteinintregime. 2)Pastrareaproduselorpetrolierepeopernadeapadeinaltimevariabila.Laevacuareaprodusului,seintroduceapain rezervor,iarlaincarcareseevacueazaapa,astfelincatnivelulsuperioralprodusuluipetrolierinrezervorramaneconstant.Acest procedeunuacapatatolargafolosiredincauzaunorneajunsurisianume:consummaredeenergie,pericoldeintroducereaapei inprodus,pericoldeinghetareaapeiintimpulierniietc. 3)Izolareaspatiuluigazosalrezervoruluideoglindalichidului,prinacoperireasuprafeteiacestuitacuunstratde spuma,caresanupermitaevaporareaprodusuluipetroliersisaturareaspatiuluigazoscuvapori.Greutateaconstainproducerea uneispumecatmaistabile. 4)Folosireaunorrezervoaredeconstructiespecialadintrecareamintim: a)Rezervoarepicaturadeapa.Formaacestorrezervoarereprezintaopicaturadelichidcestapeosuprafataplanasub actiuneafortelordetensiunesuperficiala.Elesefolosescinspecialpentruprodusevolatile,incazuldepozitariiindelungate,fiind calculatelapresiunipanala2atsividde500mmH2O.Acesttipderezervorasiguramicsorareapierderilorrespiratieimici. b)Rezervoarecucapacplutitor.Pentruareducepierderiledeprodusevolatileintimpulrespiratieimarisimicise folosescrezervoarealcarorcapacplutestepesuprafatalichiduluidepozitat,coborandusesiridicanduseodatacuacesta. Rezervoarelecucapacplutitornuauspatiugazosdeasupralichidului,cuexceptiaunuispatiumicdinzona inchizatorului,carefiindinsaconstantlaoricepozitieacapaculuinureprezintaosursadepierderiprinrespiratie.Desimai costisitoaredecatrezervoareleobisnuite,diferentadecostseamortizeazadatoritareduceriipierderilordeproduse volatile.Acesterezervoaresuntfoarteutileatuncicandsefacoperatiidesedeincarcaresidescarcare(rezervoare curente),deoarecesereducpierderiledatoritarespiratieimari. Rezervoarelecucapacplutitorauneajunsulcadeasupracapaculuiinspatiulcilindric,sepotacumulavaporideproduse petroliere,incazuluneietansarinecorespunzatoare,ceeaceprezintapericoldeincendiu.Unaltneajunsestecainregiunilecu ninsoriabundente,pentruaevitaacumulareazapeziitrebuieconstituitunacoperisexterior,ceeacescumpesteconstructia.

Acesttipderezervoracapatatolargaraspandireinultimiiani.Elnuserecomandapentrudepozitareaproduselor foartevolatileizoctan,benzinedeaviatie)dincauzaimposibilitatiideaseasiguraoinchidereabsolutetansaaspatiuluiinelar. c)Rezervoarelecucapacrespirator.Capaculacestorrezervoareconstaintromembranadeotelelasticcugrosimede 23mm.Candrezervorulestegol,parteademijlocacapacului,subpropriagreutate,coboarasisesprijinapesuporti.Laumplerea rezervoruluisaulacrestereapresiunii,capaculseridicasivolumulrezervoruluicreste.Variatiiledevolumreprezinta35%,ceea ceestepedeplinsuficientpentrulichidareatotalaarespiratieimiciarezervorului. d)Rezervoarelegazometricecucapaculconstruitsubformaunuiclopot.Lacrestereapresiuniiinrezervorclopotulse ridica.Etansareaspatiuluiinelardintreperetiiclopotuluisiairezervoruluiserealizeazacuajutoruluneiinchideri hidraulice.Lichiduldeetansareainchideriihidrauliceesteunproduspetroliercupunctdecongelarescazut.Pentruanupermite patrudereadiferitelorobiectesiaprecipitatiiloratmosferice,elesteaparatdeomantaexterioara.Pozitiacorectaaclopotuluise realizeazacuajutorulunordispozitivedeghidare. Acesttipderezervorasiguralichidareatotalaarespiratieimici.Elsecomportafoartebineinexploataresise folosesteinspecialpentrudepozitareaindelungataaproduselorpetroliere. Micsorareaamplitudiniivariatiilordetemperatura,careserealizeazaprinurmatoarelemetode: 1)Vopsireasuprafeteiexterioarearezervoruluiinculorideschise,cereflectarazelesolare.Eficacitateaacestuimijloc deprotectiearezervoruluiimpotrivaincaliziriidatoritaradiatiilorsolarerezultadindateledemaijos,carereprezintapierderile anualedeprodusevolatile,in%,infunctiedeculoareavopselei: vopseadealuminiu:0,83 cenusie:0,99 rosie:1,24 neagra:1,24

2)Izolareatermicaacapaculuirezervoruluicumaterialeizolatoaresarcinasuplimentarapecapacdatoritaizolariinu trebuiesadepaseasca2023kgf/m. 3)Ecranarearezervoarelorprinplantareainapropierealoraunorpomicufrunzadeasasauprinamenajareaunor constructiispecialepentrureflectarearazelorsolare. 4)Stropireacapaculuirezervoruluicuapapulverizata.Incazulrezervoarelorcucapacplat,prevazutecuobordura,se realizeazaunstratuniformdeapapetoatasuprafatacapacului,carereducepierderiledeprodusprinevaporare. f.Depozitareaproduselorsubpresiune.Prinacestsistemsereducaproapecompletpierderiledatoritarespiratieimici sipartialceleprovenitedinrespiratiamare.Presiuneaoptimasealegeinfunctiedeproprietatilefizicealeprodusuluiside conditiilemediului.Inrezervoarelesfericesisferoidepresiuneapoateatingevaloride200300mmH2O. g.Capacitateavaporilor.Pentrucaptareavaporilordeprodusepetrolieredinrezervoarecucapacfixsefolosesc rezervoarecucapacrespirator,rezervoaregazometru,baloanesauabsorbere.Inacestscopseleagaconducteledeaerisiredela maimulterezervoarepentruprodusedeacelasifelintroreteacolectoare.Legareaspatiuluigazosalrezervoarelorasiguraun schimbreciprocdegazesioizolareperfectafatademediulexterior.Vaporiideproduspetroliertrecprinrezervorulcese descarca,ceeacepermitesasereducaconsiderabilpierderile.Pentrucazurileincarenuexistaosincronizareaoperatiilorde incarcaresidescarcare,ceeaceducelaaparitiaunuiexcedentdevaporisauaunuiminus,inreteaua,degazsecupleazaun rezervorgazometru.Acestsistemfoarteeficientesteunadinmasurileprincipalepentrureducereapierderilordeprodusevolatile datoritaambelortipuriderespiratii. Uneoripentrucaptareavaporilorsefolosescrezervoarecuperetielastici,subformaunorbaloaneincareseaduna vaporiidelamaimulterezervoare.Acesterezevoarebalonaudiametrumarecufundsicapacrigiddintablade2mm.Corpulse confectioneazadintesaturadebumbacimpregnatacuosubstantafatadeproduselepetroliere.Laumplerealorcuvaporide produspetrolier,capaculseridicadela2,00panala4,50m.Supapedesigurantamentinininteriorulbalonuluide20300mm H2O. Deseoripentrucaptareavaporilordelarezervoaresefolosescabsorbere,alcarorprincipiudefunctionareconstain absorbtiavaporilorinabsorbantiispeciali.Dreptabsorbantisepotfolosisipetrollampant,uleiurietc.Inabsorberenuseretine intreagacantitatedevapori(acestaarnecesitaabsorberededimensiunimari),darsemicsoreazascaparilordeprodusevolatile datoritarespiratieimicicucirca40%.Pentruscurgereavaporilorproduselorpetrolieresefolosescsiinstaltiideadsorbitecu carbuneactiv. h.Exploatarearationala.Pentruamicsorascapariledevaporisiareducepericoluldeincendiusepotluasioseriede masuriorganizatoricesianume: 1)Verificareazilnicaaetanseitatiirezervoarelor. 2)Reducerealaminimumanumaruluideoperatiideincarcaresidescarcare,ceeacemicsoreazapierderiledatorita respiratieimari. 3)Incarcareaprodusuluiinrezervoaresasefacapecatposibilnoaptea,laotemperaturacatmaiscazuta,iardescarcarea ziua. Echiparearezervoarelorcuechipamentulnecesaruneiexploatarilipsitedepericolsianume: 1)Clapetaderetinerepentruaimpiedicadeversareaprodusuluidinrezervorincazuldeteriorarii conductelor.Mecanismuldeactionareaclapeteisemonteazalaparteainferioaraarezervorului.Mecanismuldeactionarea clapetei semonteazalaparteainferioaraarezervorului. 2)Supapaderespiratie,incazulrezervoarelorcucapacfix,careasiguraautomatcomunicatiaspatiuluigazosal rezervoruluicuatmosferalavariatiiledepresiunedatoritatemperaturiisaulaoperatiiledeincarcaresigolirea rezervorului.Supapaconstadintrocutiecudouaclapete:unadinclapetesedeschidelacrestereapresiuniiinspatiulgazossi asiguraevacuareagazelorinatmosfera,iarcealaltasedeschideincazulformariiuneidepresiunisipermiteintrareaaeruluiin rezervor.Celedouaclapetesedeschidlaosuprapresiunede100200mmH2O,respectivlaodepresiunede50100mmH2O.

Supapelederespiratiesemonteazapeaceeasiconductacuopritoareledeflacari. 3)Supapadesigurantahidraulicalimiteazamarireasuprapresiuniisauadepresiuniidinspatiulgazosalrezervorului,in cazulnefunctionariisupapeiderespiratie. Dreptlichiddeetansaresefolosesteofractiegreuvolatila,deobiceiuleimineralcugreutateaspecifica0,860,88si temperaturadecongelare20C.Lacrestereapresiuniiinrezervor,uleiuldinspatiulinelarAesteimpinsinspatiulB.Canduleiul coboarasubmargineacrestataadespartiturii,amesteculvaporiaerdinrezervortrecesubformadebuleprinstratulde ulei,iesindinatmosfera.Incazulpresiuniiscazute,fenomenulsepetreceinvers. 4)Opritoruldeflacariservestelaprotectiaspatiuluigazosalrezervoruluidepatrundereaflacariiprinsupapelede respiratie.Opritoruldeflacariconstadintruncorpturnat,avandininteriorunpachetdeplacimetalice,alternanduneleondulate cualtelenetede.Placileseconfectioneazadintrunmetalanticoroziv(otelinoxidabiletc.).Distantadintreplaciestederegulade 1mm. ExistasialtetipurideopritoaredeflacaricuplansedesarmacuochiurimicidenumitesiteDavysaucuumpluturade pietris.Celecuplasadesarmaprezintadezavantajuluneirezistentemecaniceinsuficiente,iarcelecupietrisauneajunsul infundariilorusore,posibilitatilorgreledecuratiresiuzuriiprematureaarmaturilor. Principiuldefunctionarealopritoarelorconstainfaptulcaflacaratrecandprinsistemuldecanaledesectiuneamica estedispersatasuprafatadecontactaflacariimarinduse,cresteschimbuldecalduracuperetiicanalelorsiflacarasestinge. Incursulexploatarii,opritoareledeflacarisevorcontrolacelputinodatapeluna,verificandusestareadecurateniea pachetelorcuplacimetalicesiasezareacorectaaplacilor.Pacheteleimbicsitecuprafsecurata,iarplaciledefecteseinlocuiesc. 2.Depozitareagazelorlichefiate Infunctiedenaturagazului,depozitareagazelorlichefiatesefacesubpresiuneaatmosfericasilatemperaturiscazute. Anumitegazecumsunt:etanul,etilena,gazulnatural,metanulnupotfidepozitateinstarelichefiatala temperaturaambianta,intrucattemperaturacriticaaacestorgazeesteinferioaratemperaturiiambiante.Elenusepot depozitadecatlatemperaturiscazutesilapresiunicarepotvariadelapresiuneaatmosfericapanalapresiuneacorespunzatoare temperaturiiadmisibile(subtemperaturacritica).Asemenearezervoaresenumescrezervoarecriogenice.Astfel,etilenapoatefi depozitatalapresiuneaatmosfericasitemperaturade 104C(corespunzatoaretemperaturiidefierberelapresiunea atmosferica),deexemplu,de9atsitemperaturade53Ccorespunzatoareacesteipresiuni. Gazelichefiateca:propanul,propilena,butanul,butilena,butadiena,sauamestecuriledeacestehidrocarburise depoziteazaderegulainrezervoaredepresiune.Presiuneavariazainfunctiedenaturagazuluidela6atpanala20at.Si acestegazelichefiatepotfidepozitateinrezervoarecriogenicelapresiuneatmosferica.Inacestcaz,scapariledegazesunt considerabilreduse,ceeacemicsoreazapericoluldeincendiusiexplozie. Introsituatiedeosebitasegasescuneleproduseca:gazolina,izoprenulsiingeneralfractiaC 5,caresuntlalimita dintrelichidefoartevolatilesigazelichefiate.Dincauzavolatilitatiilorridicate,ladepozitareainrezervoareatmosferice obisnuite,intimpulverii,sepierdcantitatimarideprodus.Inafaradeaceasta,iesireainatmosferaaunorcantitatimaridevapori inflamabiliconstituieunpericolimportantdeincendiu. Ladepozitareainrezervoarefaracomunicarecuatmosferatrebuieavutinvederecaintimpulveriiaceste hidrocarburidezvoltaosuprapresiuneinrezervoare.Dincontraintimpuliernii,latemperaturiscazutepresiunealorde vaporiscadesubceaatmosferica,astfelincatspatiulinchisalrezervoruluiseproducevacuum,carepoateconducelaburdusirea rezervorului.Dinaceastacauza,multavremeacesteproduseeraudepozitateinrezervoaredepresiune,sfericesau cilindrice,ceeaceconstituiaosolutiecostisitoare. Inprezent,pentrudepozitareahidrocarburilordinfractiaC5sefolosescrezervoarecilindrice,fara presiune.Pentruanuaveapierderideprodusserecomandadepozitareainanumiteconditii. Vara,produsulesteracitlaintrareainrezervorlatemperaturade15Ccuaparacitade5C.Rezervorulesteizolat pentruamicsoraincalzireaprodusuluidinexterior.Vaporiicareseformeazalaodepozitareindelungatasuntcondensaticusola de15C,iarlichidulseintoarcedinrezervor.Seprevedesiposibilitatearaciriiprodusuluiprinrecircularecupompainaceleasi racitoarecuapade+5C.Candpresiuneacrestetotusipesteoanumitalimita(200mmH2O),unregulatordepresiunedeschide iesireaspreatmosfera.Lascadereapresiuniisubceaatmosferica(vacuumde50mmH2O),acelasiregulatordeschideintrarea azotului,evitanduseastfelpatrundereaaerului.Pentruprotectiarezervoruluidedistrugereseprevaddouasupapehidraulice:una pentruevacuareavaporilorinatmosferalacrestereapresiuniipestelimitaadmisibilasiunapentruintrareaaeruluicand presiuneascadesublimitaminimaadmisa.Peconducteledeaerisiredeperezervorsisupapelehidrauliceseprevadopritoarede flacari. a.Rezervoaredepresiune.Pentrudepozitareagazelorlichefiatesubpresiunesefolosescrezervoaresferice sau,pentrucapacitatimici,rezervoarecilindriceorizontale.Rezervoarelecilindricepotfisuprateranesauingropate. Incazulrezervoarelorsuprateraneeletrebuieprotejatedeincalzireadatoritarazelorsolare,prinizolaretermicasau parasolare.Cumpresiuneadininteriorestevariabilainfunctiedetemperaturamediuluiambiant,pentruaimpiedicacresterea temperaturiisipresiunii,intimpulveriirezervoarelesestropesccuapainpartealorsuperioara,cuajutoruluneiteviprevazutacu 3 ajutaje.Debituldestropireestedecirca0,10m /m/h.Pentruanuintroducecantitatimarideapainspatiuldesubrezervorse prevedeunjgheabdecolectareaapei putinsubecuatorulsfereisaugeneratoarearezervoruluicilindric. Inanul1966larafinariadelaFeysin(Franta)aavutlococatastrofa,careacauzatmaripagube materiale.Cauzaacesteicatastrofeafostscurgereaunorcantitatimaridegazelichefiatedinparteainferioaraaunuirezervor sfericdepropan,intimpulinterventieilaarmaturi.Gazelescursesauaprinscuexplozie.Foculdesubrezervoraadusla deformareaacestuiaurmataderupereasirasturnarealui.

InurmacatastrofeidelaFeysin,prescriptiilepentrudepozitareagazelorlichefiateaufostrevizuiteinintreaga lume.Astfel,bazinuldecolectareagazuluilichefiatdesubrezervorafostdesfiintat.Suprafatadinjurulmaimultorrezervoarede gazelichefiateseprevedecupantausoaracatreunbazindecolectareseparat.Gazullichefiat,eventualscurs,seacumuleazain acestbazin,caretrebuieamplasatladistanta,astfelincatcalduradezvoltatalaardereagazuluilichefiatinbazinsanupericliteze rezervoarele.Serecomandaconstructiaunorsanturiingustesiadanci,caresaconducagazullichefiatscurssprebazinulde colectare.Pentruaindepartaapadeploaiesauapafolositapentrustingeredinbazin,seinstaleazaopompa. Deasemenea,nusemaiadmitracorduricuarmaturiinparteainferioaraarezervorului.Racorduldeintraresiiesire,pe caresemonteazaventiluldeinchidere,trebuiescosinafarazoneidesubrezervorpentruaevitaposibilitateascurgeriidegaz lichefiatlaimbinari. Osolutiecarereducemultpericoluldeincendiuestedesfiintareacompletaaracordurilordinparteainferioara arezervoruluisiacoperireacupamantapartiiinferioarearezervoruluipanalapicioruldesustinere.Inacestcaztoate racordurilesegasesclaparteasuperioaraasferei.Golireaprodusuluipesussefaceprinsifonare,cuajutoruluneipresiuniputin superioarepresiuiidevaporiaprodusuluidinrezervorlatemperaturarespectiva,presiuneaceserealizeazacuajutorulunei pompederecircularesiaunuievaporator. Invedereaumpleriiexcesive,fiecarerezervortrebuieprevazutcudouaindicatoarede nivel,independente.Nivelulsecitestelocalsitotodataincameradecomanda.Deasemenea,seprevadmasuridetemperaturala diferitenivelealesferei.Toateracordurilecareauconductecufundateinlichidseprevadcuventiledeinchidererapida actionatepneumaticdindouapunctediferite. Pentruaevitacrestereapresiuniidevaporiinrezervor,datoritaschimbariicompozitieigazului(deexemplucontinut ridicatdeC3 inC4)sauincazulunuiincendiuinvecinatate,rezervoareleseprevadcudouasupapedesigurantamontatepe racorduriavadventilcutrecai,astfel,incatinoricemoment,unadinsupapeledesigurantasafieinfunctiune.Supapele desigurantadescarcagazeleinconductadefaclasauinlipsaacesteiainatmosferapeoconductaverticaladeasupra rezervorului,astfelincatdacaseaprindegazul,aceastasaconducalaoincalzireasferei. Osursaimportantadepericolpotprezentaventiledegolireaapeidinrezervor.Incazulincarelaevacuareaapei iesgazelichefiate,laoumiditateridicataaaeruluiexterior,eleproducoinghetarearacorduluidatoritaevaporariilorprin destindere,nepermitandastfelinchidereaventilului.Iesireauneicantitatimaridegazepoateducelacatastrofa.Pentruapreveni astfeldeaccidenteserecomandaprevedereapeconductadeevacuareaapeiadouaventile,separateintreeleprintruntronson deconducta,astfelincat,lainfundareaunuia,celalatsaramanainstaredefunctionare.Conductadeevacuareaapeitrebuie amplasatalateralsinusubrezervor,iardiametrulsanudepaseasca25mm. Pentruprevenireaunorscaparidegazelaimbinarilecuflanse,aceastatrebuieexecutateastfel,incatgarniturasanu poatafiimpinsadelaloculei,cadeexemplulaflanselecupragsiadancitura,sausasefoloseascagarniturispeciale(armatecu metal).Aceastasaimpunemaialesincazulgazelorlichefiatecesedepoziteazalapresiunide16atsimaimari.Incazul rezervoarelordeC4,oasemeneamasuranuesteabsolutnecesara. b.Rezervoarecriogenice.Pentrudepozitareagazelorlichefiatelapresiuneaatmosfericasitemperaturiscazutese folosescingeneralrezervoarecilindricecuperetidubli.Camaterialuldeconstructierezistentlatemperaturiscazutese utilizeazaotelulcucontinut9%nichel.Pentrureducerealamaximumapierderilordefrig,intrecei doipereteseintroduceun materialcuproprietatiizolatoarebune,deobieceiperlita.Stratulizolatortrebuiementinutsubousoarapresiunedegazde protectieuscat,deobiceiazot,pentruaimpiedicapatrundereaumiditatiidinaerulexteriorintimpulrespiratieispatiuluiinelar umplutcuizolatie.Inprezentaumiditati,izolatiaisipierdeproprietatileizolatoare.Incazulincaresefolosesteazotdreptgazde protectie,chiarscurgerimicidinrezervorulinteriorpotfiusordetectateprinanalizareaazotuluicareseevacueazadinspatiul inelarintimpulrespiratiei.Pentruanusepierdeazotul,acestaestedepozitatintrunvasrespirator.Lacrestereapresiuniiin spatiulinelar,azotulestetrimisinvasulrespirator,iarlascadereapresiunii,intradinvasulrespiratorinspatiulinelaral rezervorului.Vasulrespiratorseprevedecuomembranaelastica. Deoimportantacapitalapentrusecuritateaunuirezervorcriogenicesteconstructiaacoperisului.Solutiaceamaisimpla simaidesfolositadatoritapretuluiscazutestecuacoperisulrezervoruluiinteriorsuspendat.Deoarecelaacesttipdeconstructie etansareamantaleiinterioarenuesteposibila,intimpulvariatiilordetemperatura,presiuneagazuluiajungelastratulde izolatie.Inacestcaz,chiarvaporiigazuluilichefiatservescdreptgazdeprotectiepentrustratuldeizolatie. Maisigureinexploatare,darmaicostisitoaresuntrezervoarecuperetidublilacaremantauainterioaracatsi ceaexterioarasuntinchisesispatiulinelarcuizolatiedintreceledouarezervoareformeazaunsistemseparat.Inacest gazstratuldeizolatietrebuiesarespireodatacuunuldinrezervoare,pentruaputeapreluaschimbariledevolum.Pentru aceastastratuldeizolatiedelangarezervorulinteriorseexecutadintrunmaterialelastic. Rezervoarelecriogenicesuntechipatecuinstalatiianexepentruevaporareagazuluilichefiatsicomprimareavaporilor careseformeaza,caurmareapierderilordefrigprinizolatie.Volumeledegazlichefiatinacesteinstalatiisuntinsacomparativ foartemici,astfelincatsuntvalabilemasurilegeneraledeprevenireaincendiilorsiexploziiloraratatelagazelelichefiate. 3 Acesterezervoareseconstruiescpentrucapacitatipanala50000m sichiarmaimari.

D.Rampedeincarcaredescarcare 1.Rampedecaleferata Incarcareasidescarcareaproduselorpetrolieredinvagoanecisternadecaleferatareprezintaunadinoperatiilecugrad ridicatdepericol.Amestecuriinflamabilepotluanastereatatininteriorulcisternelor,cuocaziaumpleriisigoliriilor,catsiin jurulcisternelor,ingropi,canalesicaminedecanalizare. Incendiilelarampeledeincarcaredescarcaresemanifestacumarefortasirapiditate.Temperaturileridicatecare sedezvoltaintimpul unuiincendiuprovoacaardereagarniturilordelaimbinarilecuflanse,ceeaceconducelascurgeri suplimentaredeprodusecealimenteazaincendiul.Deasemenea,temperaturileridicatedeformeazaconstructiilemetaliceale rampei,ceeaceprovoacarupereaconductelor. Surseledeaprinderecelemaicaracteristicesunt: scanteileproduseprinlovireaunorobiectemetalicedeperetii cisterneiintimpulumplerii electricitateastaticadatoritafrecariiinconducte descarcarileatmosferice scanteileproduse delocomotiveetc. Intimpulincarcariiproduselorpetrolierelichideincisterneaulocscapariintensedevaporiinflamabililagura cisternei.Scaparilesuntdeosebitdemariatuncicandumplereanusefacesubunstratlichid.Pentruasereducescaparilede vapori,laproduselevolatileserecomandacaumplereasasefacainsistemetans(printrunracordprevazutincapaculguriide vizitare),iarspatiulgazosalcisterneisafielegatprintroconductacuspatiulgazosalrezervoruluidincareseface incarcarea.Aceastamasura,caresefolosesteinmodcurentlaincarcareagazelorlichefiatepentruegalizareapresiunii,permite intoarcereavaporilordeproduspetrolierinrezervor,inlocsaiasainatmosfera. Laincarcareacisternelorcuprodusse vaaveagrijasaselaseunspatiudevaporideasupralichidului,caresapermita dilatareaprodusuluilavariatiiledetemperaturaintimpultransportului. Conducteledeincarcaresigolireacisternelortrebuieprevazutecuventiledeinchiderepentrucazurideavarie,situate la1520mdistantaderampa.Pentruaevitaformareascanteilor,furtunuriledeincarcareseprevadcuracorduridinmetale neferoase. Capacelegurilordeincarcareacisternelorsevorinchidecugrija,faraaletranti.Dupaintroducereafurtului,gura cisterneisevaacopericuohusadinprelata,pentruaimpiedicaiesireavaporilorsiimprastierealorpeorazamare. Rampeledeincarcareseamplaseazaladistantelecerutedenormeledepazacontraincendiilor.Terenuldinjurul rampelorvaficuratitdeierburi,buruienisauplante,careuscanduse,favorizeazaproducereasipropagareaunuiincendiu,in cazularuncariineglijentearesturilordetigarisichibrituriaprinse. Lamanevrareavagoanelorcisternapentruincarcaresaudescarcaresevorluaanumitemasuri.Vagoanelevorfi impinsepeliniepanaindreptulgurilordeincarcare,iarlocomotivademanevra,fiecaestecuabursaucumotorDiesel,nuva treceniciodataprindreptulrampei.Distantaminimalacareolocomotivasepoateapropiaderampaestede30m,incarescopse vorfolosilaimpins23vagoanetampon. Incazulrampelordeincarcaredescarcagazelichefiate,pentrutragereavagoanelorcisternaindreptulgurilorde incarcaresevorfolosicabestane.Dispozitivuldeantrenareacablului,precumsirotiledintatealeangrenajuluitrebuiesafiedin materialecarenuproducscantei. Circulatialocomotivelorcuaburinzonadepozituluisevafacecugratarulinchis,iarcosuldetirajvafiprevazutcu dispozitivparascantei.Subniciunmotivnusevorfolosifranelepetamburiirotilor,intrucatfrecareasabotilorperotipoate provocascantei.Oprireavagoanelorindreptulguriideincarcaresavafacefolosindsabotispecialiinacestscop.Aceastaimpune camanevrareavagoanelorcisternapeliniarampeisasefacacuvitezamica,echivalentacumersulnormalalunuiom.Inacest mod,oprireaprinfolosireasabotilordesinaesteasigurata. Multimanevranti,dincomoditate,aruncapietre,luatedepeterasamente,subrotilevagoanelor.Oasemeneapractica,pe langafaptulcapoateprovocascantei,duceinmultecazurilaaccidente.Lamanevrareavagoanelorsevorluamasuricalovirea tampoanelordintrevagoanesafieevitatasausasefacausor,pentruanuproducescantei. Latrecereavagoanelorcisternaprindreptulrampei,guriledeincarcarevorfirotitelateral.Deasemenea,puntile metalicedetreceredepepasarelarampeipecisternasevorrabotapentruanulovicisterneleintrecere,Scanteilecesarputea produceincazuluneiloviri,arconducelaincendiudacatinemseamacamediuldinjurulrampeiesteexploziv. Elementelemetalicealerampei,conductelecisternelorsisineledecaleferatatrebuielegatelapamant.Conductelevor filegatelapamantpeportiunidecate150m.Pentruinchidereacircuitului,laimbinarilecuflansesevorsudapuntite. Rampeledeincarcaredescarcareagazelorlichefiatevorfiseparatedecelepentrulichide.Ladepoziteledelichidede categoriaIsevorprevedealiniiseparatepentruincarcareproduselorcutemperaturadeinflamabilitateavaporilorpanala 45C.Ladistantade20mdeliniiledeincarcaredescarcaresevaprevedeaoliniedederivatieparalelaculiniarampei,cu legaturilafiecarefrontdeincarcare. LadepoziteledecategoriaaIIasiaIIIaseadmiteosinguraliniederampepentrutoateprodusele,pastrandinsa distantade20mintremarginilerampelor.Dacalaacestedepozitenuexistaposibilitateaconstruiriiuneiliniidederivatie,se admitliniidecapat,marinduleinsalungimeacu20mpentrucuplareagarnituriiincazdeincendiu. Iluminatulrampelortrebuiestudiatastfelincatoperatoriisimanevrantiisaaibaasigurateconditiioptimede vizibilitate,atatnoaptea,catsipetimpdeceata.Iluminatulexteriorsevarealizacureflectoareprotejatecontraexploziilor montatepestalpiproprii. Incarcareacisternelorpetimpdefurtunacudescarcarielectriceviolenteesteinterzisa.

Pentrustingereainceputurilordeincendiu,inlungulrampelorsevorprevedeaconductedeaburcuprizepentru montareafurtunurilor.Furtunurilesevoramplasapesuportianumeamenajatisivorfiprevazutecumanereizolatetermic.In plussevorasigurastingatoarecuspuma,lazicunisipsipaturideazbest. 2.Incarcareainautocisterne Laumplereaautocisternelorcuprodusepetroliere,pericoluldeincendiusedatorestedegajariidevaporiinflamabilidin lichidultransferatsiformariiunoramestecuriexplozive,atatinrecipient,catsiinapropiereapunctuluideiesireaaerului deplasat.Aprindereasepoateproducescanteistaticeprovocatedefrecareaprodusuluidestratuldeaerintimpulincarcarii. Prinincarcareapejosaautocisternelor,folosindacelasiracordcareservestepentrudescarcare,sereduceinmare masurapericolul,intrucatincarcareafacandusesubpresiune,cuguradevizitareinchisa,semicsoreazaevaporarea.Pedealta parte,nuexistapericoluldebordariiprodusului.Pedealtaparte,nuexistapericoluldebordariiprodusului,umplereacontrolandu secuindicatordenivel,iarformareaelectricitatiistaticearelocinmasuraneinsemnata.Generalizareaacesteimetode,carese folosesteinaeroporturilaincarcareacarburantilorinrezervoareleavioanelor,afostfranatadefaptulcaechipamentul autocisterelortrebuiemodificatinconsecinta. Laumplereacisternelor,maialeslaumplereapesus,trebuiecontatpeaparitiaunorsarcinielectrostaticefoarte mari,datoritaizolariivehiculelorfatadepamant.Deaceeaestenecesarsaseefectuezeolegarelapamanteficienta.Pentruase evitacazurilecandlegarealapamantsarefectuagresit,saunusarfacedeloc,sapuslapunctundispozitivdecontrol automat.Integratincircuitulsistemuluideincarcare,acestdispozitivobligaoperatorulsaefectuezelegarealapamant.Releulde fortaalpompeidealimentareestecomandatdeuncircuitelectronicdecontrol,carenuraspundedecatdacabornadelegarela pamantesteconectatalavehiculuirutier.Dacaaceastanuserealizeaza,nupoatefipornitapompadealimentare.Legatura vehiculpamantesterealizataastfel,incatarculelectricnusepoateproducedecatininterioruluneicutii antideflagrante.Comandapoatefimanualadelaunbutonsauautomataprinintermediulunuireleutemporizat.Inambele cazuri,olampamontataininteriorulcutiei,semnalizeazacalegaturaesteasigurata. E.Transportulproduselorpetrolierepeconducte Conducteledeprodusepetroliere,inspecialceledeprodusevolatile,prezintapericolemarideincendiusiexploziein cazulruperiiconductei,intrucatvaporiiprodusuluiscursdinconductaseraspandescpesuprafetemari,putanduseaprindedela osursaoarecare.Perimetrulfocaruluideincendiuesteinfunctiededateledeexploatarealeconductei,dediametrulconducteisi timpulpanalainchidereavanelordesectionare. Conformuneistatistici,rupereaconductelorsedatorestein36%dincazuriunorsuduridefectuoase,40%dincazuri coroziuni,20%dincazuriunorcauzeexterne(deexemplulovireadecatreunexcavator)si4%dincazuriunorcauze necunoscute. Pentruaputeapreveniruperideconductecaretransportatiteisauprodusepetrolierevolatileestenecesarase luaoseriedemasurispeciale.Controluldecalitatealtevilorintimpulfabricatieisiinaintedemontaretrebuiefacutdeun specialist,altuldecatspecialistuluzineiproducatoaresaualintreprinderiidemontaj.Sudurile,atatceledeimbinareatevilor,cat sicelelongitudinale(dacaestecazul)vorfiprobatenedistructiv(pringamagrafieresaucuultrasunete)inproportiede100%.Se previnastfelsudurilenecorespunzatoare,caresuntcauzaanumeroaseruperideconducte.Presiuneadeprobapentruconductele detransportprodusepetrolieretrebuiesafiemaimarefatadeceaderegim,inraportcualteconducte.Avandinvederecamulte ruperideconductesedatorescunorcauzeexterne,sevaimbunatatisistemuldeprotectieaconductei.Deasemenea,coroziunea fiindunadincauzeleimportantederupereaconductelor,sevaefectuauncontrolperiodicalconductei,pentruadetermina schimbariinstructuracristalinaamaterialuluiprinmijloaceelectronicesaucuultrasunete.Conductelevorfiprevazutecu sistemedeprotectiecontracoroziunii. Pentruamicsorascurgeriledelichidincazulruperiiconducteisevalimitadistantadintreventileledesectionaredepe traseulconductei.Deasemenea,sevalimitadiametrulconductei,avandinvederecaladiametremarisicantitatiledeprodus scursesuntmaimari. Latransportulproduselorpetrolierepeconductetrebuieluatinconsideratiesiinfluentaasupracelorlalteconductein cazulruperiiuneiadinconducte.Rupereaconducteitrecelaaparitiaunuisantsimetricincazulconductelorsudatelongitudinal sideformaneregulataincazulconductelorsudateinsprirala.Dreptrezultat,conductasedeplaseazaatatdemult,incatexista pericolulinfluentariiconductelorparalelealaturate. Caurmareaunoraccidentecareauavutloc,sapututdeterminacasantulformatarelabazaolatimede2msiun unghideinclinarede70. CapitolulXI Prevenireaincendiilorinindustriachimica A.Materialecolorante 1.Intermediari Pentrufabricareacolorantilorsinteticisefolosescsubstanteorganicecomplexe,denumiteprodusiintermediari.Ceamai mareparteaintermediarilorpentrucolorantisuntsubstanteinflamabile,uneorichiarexplozive.

Produsiiintermediarisepotimpartiinurmatoarelegrupeprincipale: 1)Aminoderivatiibenzenului,toluenului,xilenuluisinaftalineicontinunasaumaimultegrupeamino(NH2).Ceimai deseamareprezentantisunt:anilina,mxilidina,xnaftalina,mfenilendiamina,benzidinaetc. Toateaminelesuntsubstanteinflamabile.Anilinaesteunlichiduleios,avandtemperaturadeinflamabilitate79C,iar deautoaprindere493C.Fierbela184C.Vaporiiformeazacuaerulamestecuriexploziveinlimitele1,28,3%vol.Estetoxica mxilidinaestedeasemeneaunlichiduleioscareseinflameazala98Csiseautoaprindela545C.Fierbela212C.Vaporii formeazaamestecuriexploziveinlimitele1,02,7%volum.Celelalteanimesuntsubstantesolide.Benzidinaseautoinflameazala 910C.Cucloruradevarformeazaosubstantadeculoarerosie,careexplodeazala135Cxnaftalinaseinflameazala 157C.Areactiunecancerigena. 2)Nitroderivatiisuntprodusicecontinunasaumaimultegrupe nitro(NO2).Maiimportantisunt:dinitro naftalina,dinitrotoluen,dinitroclorbenzenetc.Nitroderivatiisuntsubstantesolide,inflamabilesiexplozive.Dinitrotoluenulse folosestechiarlafabricareaexploziviilor.Dinitronaftalinaseaprindela216C.Ardereauneimaseimportantesepoate terminacuoexplozie. 3)Nitroaminelesuntprodusiintermediari,careinafaradegrupaaminomaicontinsigrupenitro.Pentrufabricarea colorantilor,ceamaimareimportantaoau:pnitroanilina,mnitroanilinasimnitroptoluidina.Acesteasuntsubstante solide,usorinflamabile.Primaseinflameazala199C.Inprezentaumiditatiiproducenitrareasubstantelororganiceputand provocaaprinderealorspontana. 4)Hidroxiderivatiicontinunasaumaimultegrupehidroxil(OH).Maiimportantisunt:fenolul,resorcina,asi b naftolul.Fenolulestecombustibil. 5)Aciziisulfonicisuntprodusiintermediaricecontingrupesulfonice(HSO3).Ceimaiutilizatisuntacizii: metalici,sulfanilic,naftionic.Totiaciziisulfonicisuntsubstantesolide.Seoxideazainaer,maialesinprezentasarurilorde fier.Dincauzaactiuniicorozivesepastreazainbutoaiedelemn. Altiprodusiintermediarisuntderivatiaioaminofenolului,cumarfiacidulpicramic,osubstantasolida,foarte periculoasadincauzaprezenteiintamplatoareinmasaeiaaciduluipicric.Explodeazaprinloviresauinprezentaunei scantei. Lafabricareatuturorcolorantilorazoicisefolosesteazotituldesodiu(NaNO2),osubstantasolida,careprinincalzirecu acizidiluatitreceinacidazotos(HNO2).Acestalarandulsau,sedescompunedegajandvaporideoxizideazot,oxidantifoarte puternici. Anilina,dimetilanilinasimxdilitina,fiindlichideinflamabilenusevorpastrainsectiedecatincantitatistrict necesare.Ladepozitareasimanipulareaacestorsubstantetrebuiesaseevitecontactulcuaparatedeincalziresiconducte deabur.Anilinavarsataseacoperacurumegus,caredupacesaimbibat,seindeparteazadinsectie.Loculpatatsespalacuacid clorhidric diluat,apoicuapa. Prafuldebenzidinasi anaftilaminacesedegajaintimpuldeschideriibutoaielor,incarcariiprodusuluisio cantaririi,formeazacuaerulamestecuriexplozive.Prafulsepoateformasiprinuscareapasteidebenzidinarisipitape jos.Ambalajulgolitdebenzidinaseevacueazadinsectie. Pentruareduceposibilitateaformariiprafului,pnitroanilinasimnitroanilinaseumecteazacuapainaintede incarcare.Deasemenea,lapastrareasimanipulareaaciduluipicramic,acestatrebuiesasegaseascatottimpulinstareumeda,intr oincaperespecialdestinata.Vara,candumiditateascade,acidulpicramictrebuiecontrolatsidacaestenecesar,umectatcuapa.In timpultransportuluisicantaririi,acidulpicramicsevaferideloviturisaucaderi.Lamanipularenusevorfolosiuneltedin metaletari,careproducscantei.Bucateledeacidpicramiccazutepejossevoradunacugrija,iarloculsevaspalacuapa. 2.Colorantiazoici Prinreactiidediazotaresicuplareadiazoderivatiilorcuunaltprodusintermediarseobtinecomponenta azoica. a.Diazotareaaminelor.Acestprocesconstaintratarealorcuazotitdesodiuinprezentaaciduluiclorhidricsau sulfuric. Incursulprocesuluidediazotaresedagajaoxizideazotoxidantiputernici,caredaucuvaporiianumeroase substanteorganice,amestecuriexplozive.Laconducereagresitaareactiei,incazuluneitemperaturiridicateamaseide reactie,laincarcareaazotituluiincantitatimaimaridecatceleprescrise,precumsilaincarcareaprearapidaaacestuia,oxiziide azotsedegajaincantitatimari,prezentandunpericoldeincendiu. Fiindmaigreidecataerul,oxiziideazotpotramaneuntimpindelungatpefundulaparatelor,ingropi,subsoluri,camine decanalizare.Avandinvederecaprodusiiintermediarifolositilafabricareacolorantilorazoicisuntsubstantecombustibilesau inflamabile,inprezentaoxizilordeazotareloclaaprinderealor.Aprinderipotavealocsiincanaledeventilatie.Incazul aparitieiflacarilorseopresteventilatorulsiseinchideclapetapentruaimpiedicaintrareaaerului. Diazoderivatiisuntsubstantesolide,nestabile,descompunanduseprinincalzire.Ocrestereatemperaturiicu10C marestevitezadedescompunereaproximativdedouaori.Inmediulalcalinseformeazanitrozaminesubstantemaistabile,care insalatemperaturiinaltesedescompuncuexplozie. Instareuscata,diazoderivatiiprezintapericoldeaprinderecuexplozii.Diazoderivatiiacizilorpicramicsi sulfanilic,aipnitroanilineisimnitroanilineiseaprindcuexplozieprinloviresauincalzire.Deaceea,toateoperatiilecu diazoderivatiseefectueazainsolutiiapoasesauinstareumeda.

Pentruevitareaaprinderiicuexplozieadiazoderivatiilorlatransvazarealordintrocadainalta,seva observaca solutiasanuajungapepodeasaupepieseincalzitedatoritaunuifurtunruptsauunuirobinetdefect.Incontactcuosursade caldura,diazoderivatulseusucasiseaprindeinprezentaaerului. Dupaevacuareadiazoderivatiilor,cadatrebuie spalatacuaer.Dacaprodusulramanepeperetiisaupefundulvasului,pe agitatorsauinstuturi,elseusucacuvremeasisepoateaprindeprinlovireapaleteloragitatoruluisaulaefectuarealucrarilorde reparatii.Sevaverificaventiluldepeconductadeaburcarealimenteazabarbotorul,astfelincataburulsanutreacain barbotor,incalzindul.Injurulbarbotoruluisarformaastfelopeliculadediazoderivatuscat. Candsetrecedelaproductiaunuicolorantlaaltul,cadadediazotareseumplecuapa.Incazuldiazoderivatului aciduluipicramic,cadaseumplecuapadupafiecareoperatie,ramanandastfelpanaladiazotareaurmatoare. b.Cuplareadiazoderivatiilor.Reactiadeautocuplareseefectueazadeobiceila015C,deoarecelatemperaturimai ridicatemajoritateadiazoderivatiilorsuntnestabili. Cantitatiledeprodusiintermediaripentrucuplaretrebuiesafieceleindicateinregulamentuldefabricatie.Ocantitate preamicadecomponentaazoicaducelaformareadenitrozamine,produsidedescompunereadiazoderivatiilorinexeces.Pe langafaptulcaopartedindiazoderivatiisepierd,prezentanitrozaminelorincolorantprezintaunpericoldeaprinderecu explozielaoperatiileulterioaredeuscaresimacinareacolorantului. Dacaseintrerupecuplareainaintedeafiterminata,atunciprodusiiintermediarisiinprimulranddiazoderivatulraman incolorantsiseaprindcuexplozielaprelucrareaulterioara. c.Precipitareasifiltrarea.Colorantiiseprecipitadinsolutiileapoaseprinsalefieresauacidulare.Uneoricolorantiise incalzescinaintedeprecipitare.Inacestcazsevarespectatemperaturaprescrisa,deoarecelatemperaturiridicatecolorantii azoicisedescompun. Filtrareacolorantilorazoiciprezintapericoldeincendiu.Incazulincarecolorantulseusucapepanzafiltrelor presadiazoderivatulcontinutincolorantsepoateaprinde,datoritauneisupraincalzirisauprinlovire.Seimpuneca,dupa filtrae,panzasafiementinutainstareumeda. 3.Colorantiidesulf Seobtinprintopireaunorprodusiintermediaridingrupanitroderivatiilorsiahidoxiaminelorcusulfsau polisulfuri.Sefolosescdinitronaftalina,dinitrotoluenul,dintroclorbenzenul,dinitrofenoluletc.Totiacestiintermediarisunt substanteinflamabile,carepotformaamestecuriexplozive. Uneletopirialecolorantilorcusulfinstarecaldasuntcapabiledeautoaprindereincontactcuaerul. Inprocesuldefabricatieacolorantilorcusulfsedegajacantitatiinsemnatedehidrogensulfurat,ungazinflamabilsi toxic.Pulbereadesulfcareseutilizeazapentrutopituriformeazacuaerulamestecuriexplozive.Acumulareasulfuluiincanalele deventilatiepoateprovocaaprinderea.Seimpuneuncontrolrigurosallocurilordeacumulareasulfuluisiindepartarealui periodica. 4.Conditionareacolorantilor a.Uscareacolorantilor.Aceastaseefectueazainuscatoarecuaercald,abursaugazedeardere.Temperaturaceamai ridicatalacaresepoateuscauncolorantfarapericoldedescompuneresenumestetemperaturalimitade uscare.Easevariaza pentrudiferiticolorantidela70Cpanala240C. Toticolorantiiazoicisedescompunintre100si250C.Laotemperaturamaiinaltacolorantiiazoiciardinprezenta aerului.Deaceea,uniicoloranticareprezintapericolmaredeincendiu,cumarfibrunulaciddecromK,inaintedeuscaresi macinareseamestecacusaruriminerale.Celmaiutilizatinacestscopestesulfatuldesodiu.Dacaincolorantramandiazo derivatisaunitrozamine,potavealocaprindericuexplozie,chiarlatemperaturimaiscazutedecattemperaturalimita. b.Macinareacolorantilor.Aceastaesteinsotitadeprafcareformeazacuaerulamestecuriexplozive.Inflamabilitateasi explozivitateacolorantilorcresteincazulprezenteiinmoleculaadouasaumaimultegrupenitro(NO2).Prezentainmolecula colorantuluisulfonice(HSO3),precumsiadaosuriledesaruriminerale(clorurasausulfatdesodiu)contribuielareducerea inflamabilitatii. Insectiiledemacinaretrebuiesaexisteinstalatiieficacedeventilatie.Nuseadmiteunsistemgeneraldeventilatie pentrutoatesectiile,intrucatoxiziideazotdinsectiadediazotarepotprovocaaprindereaprafuluidecolorantdinsectiade macinare. B.Lacurisivopsele 1.Materiiprimesiauxiliare Pentrufabricarealacurilorsivopselelorsefolosescpigmenti,uleiurisicative,dizolvanti,rasinisinteticesiplastifianti. a.Pigmenti.Acestiasuntdeobiceisubstantedeorigineminerala:oxizisausaruridemetalegrele(oxizide zinc,fier,plumb,carbonatbazicdeplumbcromatbazicdeplumb)grafit,negrudefum,pulberialuminiuetc.Sefolosescde asemeneapigmentiiorganici. Macinareapigmentilor,inspecialacelororganici,esteooperatiepericuloasa,deoareceparticulelefinede pigmentirezultatedinmacinarepotformacuaerulamestecuriexplozive.Lafabricareapigmentuluiverde,prinamestecarea

mecanicainkollerganguriagalbenuluidecrom(cromatdeplumb)cualbastrudefier(ferocianuraferica),sauobservarcazuri deaprindere,insotitedeexplozii. Pentrustingereseprevadinapropierelazicubaritina(sulfatdebariu).Acestmijlocdestingereesteeficientsiprezinta avantajulcapigmentulnusestrica,baritinafiindingeneralfolositacapigmentdediluare. Dintretotipigmentii,negruldefumprezintapericoldeosebit.Aretemperaturadeinflamabilitate180C,iarde autoaprindereintre242si400Cinfunctiedeprocedeuldefabricatiefolosit.Aretendintadeautoaprindereinurmaumeziriicu apa,incontactcuuleiurivegetalesauoxidanti.Prinardere,degajaocantitatemaredeoxiddecarbon,acaruitoxicitateestebine cunoscuta. Pericoluldeaprinderealpulberilordealuminiuafostaratatincap.IX. b.Uleiurisicative.Acesteaautendintadeaseautoaprinde.Capacitateadeautoaprindereestedeterminatadecifrade iod,crescandodatacuaceasta.Temperaturalordeaprindereetecuprinsaintre180si250C,iarceadeautoaprindereintre340si 400C.Uleiurilesicativesuntmaiusoaredecatapasiinsolubileineadeaceeapentrustingeresefolosestespumasiapa pulverizata. c.Solventi.Ceimaiuzualisunt:hidrocarburilearomatice(benzen,toluen),alcoolii(metilic,etilic),esterii(acetatde etil,deamil,cetoneetc.),substanteusorinflamabile. d.Rasini.Suntfolositelafabricarealacurilor.Potfinaturale(colofoniu,selac)sausintetice(vinilice,acrilice,fenolice,pe bazadecelulozaetc.). e.Plastifianti.Ceimaiutilizatisunt:camforul,tricrezilfosfatul,dibutilftalatul,butilsebacatuletc. Pericoluldeaprinderearasinilorsinteticesialplastifiantilorestearatatinsubcapitolul:Materialeplastice. 2.Vopsele Suntsuspensiidepigmentiintrunliat(lac,uleisauapa).Sedeosebescvopseledeemail,uleisauapa. Vopseleledeemailpreparateculacuridenitrocelulozasuntusorinflamabile,avandtemperaturadeaprinderesub 28C.Vopseleleperclorvinilicesipoliclorviniliceutilizeazacasolventiacetona,acetatuldebutil,toluenulinproportiede12 62%. Vopseleledeuleisepreparaprinfrecareapigmentilorcuuleiurisicative.Vopseledeapanuprezintapericolde incendiu. Inflamabilitateavopselelordepindedenaturasolventuluisidebazapeliculogena.Lafabricareavopselelor frecate,incendiilepotaparecaurmareaaprinderiivaporilordesolventiincazulcandselasanefrecateamestecuri devopsele uscatesiuleiuri.Inindustrieaufostcazurideaprindereaamestecurilordepigmentidecromcuuleidein.Amestecurile preparatetrebuiesafietrecutecelputinodataprinmasinadefrecatsinumaidupaaceeapotfilasatetimpindelungat. 3.Lacuri a.Lacurideulei.Acesteasuntconstituitedinuleiurisicativepolimerizatesauoxidate,dinrasinisausolventi. Procesuldefabricarealacurilordeuleiprezintapericoldeincendiulegatde: curatireaserpentinelordeabura cazanelorpentrufierbereauleiurilordepeliculadeuleicarbonizat scurgerideuleipeperetiiexterioriaicazanelorintimpul incarcariilor revarsareauleiurilorintimpulfierberiicaurmareaspumarii macinareasicernereacolofoniuluisisulfului introducereaingredientelorsiasolventului. Camasuradeprevenireserecomanda: curatireaserpentinelorcazanelorcuspacuridematerialeneferoasesau demontareaserpentinelorsicuratirealorinafarasectiei incarcareacazanelorcuajutorulpompelorpentruaseevita scurgerile spargereaspumeicuajutorulunordispozitivecuactionaremecanicasievitareacontactuluiuleiuluiincalzitcu substanteoxidante cernereasulfuluisicolofoniuluinusevafaceinsectiadeprepararealacurilor seinterziceamestecarea inprealabilasulfuluisicolofoniului,intrucatseautoaprindusor pentruprevenireaincendiilorseintroducemaiintai colofoniu,iarapoidupacompletainglobareaacestuia,sulful introducereasolventuluipesteuleiesteooperatiepericuloasa temperaturauleiuluitrebuiesafiemaimicade170Ccandsefolosestecasolventterebentina,160Cpentruwhitespirit,140C pentruxileni. Folosireaapeipentrustingereestecontraindicata,deoarecearuncatapesteuleifierbinteproducespumareasi imprastiereauleiului. b.Lacuridespirt.Suntsolutiialcoolicederasininaturalesausintetice.Acestelacurifacpartedincategorialichidelor usorinflamabile.Temperaturalordeaprindereestede1416C. c.Lacuridenitroceluloza.Laprepararealaculuidenitrocelulozasefolosesccasolventiacetona,acetatulde metil,acetatuldeamil,substanteavandtemperaturadeinflamabilitatesub28C. Trebuieavutinvederesipericoluldescompunerilornitrocelulozeiuscate.Deaceea,inaceastasectiepardosealatrebuie safiecuratasisanuaibacrapaturiincaresaseacumulezenitroceluloza. Pentrustingerealacurilordenitrocelulozasefolosesc:apapulverizata,spumasaunisip. C.Cauciucurisintetice 1.Monomerii

Pentrufabricareacauciucurilorsinteticesefolosesccamateriiprimebutadienasiizoprenul.Pentruobtinereaunor copolimeri(cauciucbutadienstirenicsibutadienacrilonitrilic)sefolosescpelangabutadiena,stirenulsiacrilonitrilul. a.Butadiena.Acestaesteungazcarelatemperaturaobisnuitaaredensitate1,87.Sepastreazainstarelichefiatasub presiune.Temperaturadeaprindereavaporilorestesub50C,iarceadeautoaprindere423C.Limiteledeexploziesunt1,6 10,8%volum. Seobtineinmodcurentprindehidrogenareabutanuluisibuteneisaucaprodussecundarlapirolizahidrocarburilor.La temperaturalacarearelocdehidrogenarea(600C),butadienapolimerizeazasisedescompunetermic.Pentruaevita descompunereabutadieneitrebuiemicsoratapresiuneapartialaavaporilordebutena.Aceastasepoaterealizaprincreareaunui vidinreactorsauprindiluareacuabur.Sevafolosiultimametodadeoareceincazulviduluiesteposibilapatrundereaaeruluiin reactorprinneetanseitati,ceeacearpermiteformareaunoramestecuriexplozivecugazeledereactie,aflatelaotemperatura superioaraceleideaprindere. Regenerareacatalizatoruluisefacecuaercaldsiabursupraincalzit.Dupaterminareaoperatieideregenerarecuaer cald,reactorulsesuflacuabursupraincalzit,pentruaindepartaaerul,carearformaamestecuriexplozivecuvaporiidebutansau butena.Incazulregenerariicuabursupraincalzit,trebuieavutinvederecaacestareactioneazacucarbuneledepuspe catalizator,formandungazdeapa(amestechidrogensioxiddecarbon).Deaceeainconductadeevacuareagazelorseprevede posibilitateaintroduceriidebioxiddecarbon. Inunelecazurisefolosescsolutiicuproamoniacalepentruextractiabutadieneidinamesteculdegazeceformeaza fractiaC4.DacafractiaC 4 provinedelapirolizabenzinei,eacontineacetilena,capabilasaformezecucuprulcompusi explozivi.Inacestcazfractiatrebuiepurificatadeacetilenainaintedeafisupusaextractiei.Aceastasefaceprinhidrogenarea fractieisitrecereaacetileneiincompusimaiputinnesaturati. b.Izoprenul.Acestaesteunlichidincolorcudensitatea0,861.Estefoartevolatil,temperaturadefierberefiind 34C.Vaporiisuntmaigreidecataerul(densitateafatadeaer2,4).Sedepoziteazaininrezervoarefaracomunicaredirectacu atmosfera.Pentruamicsoratensiuneadevapori,intimpulveriivaporiiseracesccuunagentfrigorific.Seinflameazala 45Csi seautoaprindela400C. Seobtineprindeshidrogenareapentanuluisaudinbutadienasiformaldehida,substanteceprezintapericolde aprindere.Ladepozitareaizoprenului,vaporii,fiindneinhibati,potformapolimeriinconducteledeaerisiresausupapelede siguranta,provocandinfundareaacestora. c.Stirenulsiacrilonitrilul.Acestiaseobtinprindehidrogenareaetilbenzenului,respectivamonoliza propilenei.PericoluldeaprinderesimasuriledeprevenirelafabricatiaacestormonomeriaufostdescriseincapitolulVI B.Procesedeoxidare. 2.Polimeri Cauciuculsinteticesteosubstantacombustibila.Aretendintadeautoaprindere.Proprietatilediferitelortipuride cauciuclegatedepericoluldeincendiusuntindicateintabelul11. Tabelul11. Temperaturadeaprinderesiautoaprinderealediferitelortipuridecauciuc Denumireasubstantei Cauciucbutadienic Cauciucizoprenic Cauciuccloroprenic Cauciucbutadienmetilstirenic Cauciucbutadienstirenic Cauciucnatural Temperaturadeaprindere[C] 290 285 293 292 129 Temperaturadeautoaprindere[C] 338340 320 436 339 332 400

Latemperaturiinaltecauciuculsedescompune,cudegajareaunorcantitatimaridegazecombustibile.Dinaceasta cauza,ladepozitareacauciucului,unincendiupoatefiinsotitdeexplozii. Procesuldepolimerizareinvedereaobtineriicauciuculuisinteticpoateavealocinblocsauinemulsie. a.Polimerizareainbloc.Acestprocesesteooperatiepericuloasa.Aceastaseexplicaprinprezentauneicantitatimari debutadienalichida,subpresiune,invaseledepolimerizare.Pericoluldeincendiusedatorestepedeoparteformariiunor concentratiiexplozivedevaporidebutadienasiaer,iarpedealtaparte,umectariisodiuluicareservestedreptcatalizator. Reactiadepolimerizareestreinsotitadedegajareauneicantitatimaridecaldura,astfelincatoracireinsuficientapoate ducelacrestereatemperaturiisipresiuniisilascaparidevaporidebutadiena.Inplus,temperaturileridicatefavorizeaza formareaunuipolimerspongios,deculoaregalbena,capabildeaseautoaprindeinaerdatoritauneioxidariintense. Odegajareintensadegazeinincaperepoateavealocsidatoritauneidegazariinsuficienteapolimerului.Descarcarea vaselordepolimerizare,faraumplereaprealabilacuazot,nuesteadmisa. Unpericolimportantilprezintaoperatiadeintroducereasodiuluiinvaseledepolimerizare,datoritaumectarii acestuiasauproduceriidescanteiprinlovire.Pericolulsemicsoreazaconsiderabildacaseinlocuiestesodiulcuunamestec cataliticformatdin:sodiu,cauciuc,creta,parafinaetc.Aceastapastanuseaprindedelaflacarasauinprezentaumditatii.La

curatireavaselordepolimerizarederesturiledepolimer,muncitoriitrebuiesaaibalaindemanaprosoapecurate,pentrustergerea transpiratiei. b.Polimerizareainemulsie.Acestprocesestemultmaiputinpericulosdinpunctdevederealincendiilor,iarprocesul decoagularealatexulunuprezintaingeneralniciunpericol. Trebuieavutinvederecadicloretanulfolositcasubstantaregulatoareesteinflamabil.Pedealtaparteinitiatorii reactieidepolimerizare(peroxizi,persulfati,apaoxigenata)suntsubstanteoxidante.Pastrarealorinacceasiincaperenueste admisa. Invasuldepolimerizare,temperaturatrebuiementinutaconstanta.Ocrestereaccidentalaatemperaturiiducela crestereapresiuniisilascaparidegazeinincaperi.Pentrudegazarealatexuluidemoromernereactionatnutrebuiefolositaerul comprimat,ciabur. D.Materialeplastice 1.Prelucrareamaterialelorplastice Operatiiledeprelucrareamaterialelorplasticeprezintapericoldeincendiu.Foiledinmaterialeplasticeseaprind mairepededecatmaterialelecompacte,formateprinturnaresauinjectie.Nusecunosccazurideautoaprindereamaterialelor plastice,cuexceptiaceluloidului.Foiledinmaterialeplasticepotfifacutegreucombustibileprinincorporaredeagentiignifugi. Foiledinmaterialeplasticeseincarcausorcuelectricitatestatica,ceeacepoateconstituiosursadeaprindereincazul manipulariilorinapropiereaunorlichidecombustibile. Caplastifiantipentrumaseplasticesefolosescoseriedelichidecombustibile(dimetilftalat,dibutilftalat,tricrezil fostfat,dibutilsebacat)avandtemperaturadeaprinderecuprinsaintre150si230C .Laalegereaplastifiantilorsetineseamaca acestiasaaibaunpunctdefierberecatmairidicat(minimum200Cla4mmHg)deoarecealtfel,intimpulprelucrariieise volatilizeazaformandvaporiinflamabili.Inmasuraincareesteposibil,sevorintrebuintaplastifiantineinflamabili,cumsunt derivatiiclorurati(bifenilclorurat,parafinaclorurataetc.).Insectienusevorpastradecatcantitatilestrictnecesarede plastifianti.Cantitatilemarisepastreazaindepozitespecialamenajate. Laincarcareamaterialelorpevalturipentruomogenizaresiplastifieresedegajavaporideplastifianti,carepotforma amestecuriexplozive.Deaceea,valturile,calandrelesimasiniledeextrudereseprevadcuventilatielocala.Pentrustingerese folosestebioxiddecarbon. Incazulprelucrariipolietileneisaupolistirenuluiinmasinideextruderesiinjectielatemperaturide200220C,acestea sedescompunpartial(sedepolimerizeaza)inetilena,respectivstiren,acarorinflamabilitateestebinecunoscuta.Inzonaundeau locdegajaridegaze,lascoatereaobiectuluidinmatritaestenecesarsaseprevadaoventilatielocalacuhota. Laprelucrareaceluloiduluipraf,acestatrebuieumezitimediat,chiardelaloculundeseproduce.Deseuriledeceluloid trebuiepastratelarece.Inacestscopseintroduceindepozitgheatasaubioxiddecarbonsolid(zapadacarbonica).Stabilitatea deseurilordeceluloidtrebuieincercatacuohartiedefiltru,impregnatacuosolutiedeioduradepotasiusiamidon,carese coloreazainalbastruladescompunereaceluloidului. Incendiiledefoidinmaterialeplastice,cuexceptiacelordeceluloid,sepotatingecu:spuma,apasaualtiagentide stingereadecvati. Ocombustibilitatemareoposedamaterialeleplasticespongioase.Inpracticasefolosescmaterialespongioasedin polistiren,poliuretani,policloruradevinil,rasinifenolice,ureoformaldehice. Materialelespongioase,incazdeincendiu,devinmaiintaiplasticeprintopiresinumaidupaaceeaardintocmaica hartia. Mijloculcelmaieficacedeprevenireaincendiilorinsectiiledeprelucrareestecuratenia,deseurilemici trebuindindepartatedinsectie. 2.Polistirenulexpandat Lafabricareaplacilordepolistirenexpandatunpericoldeosebitilprezintabutanulfolositpentrugazarea perlelor.Vaselededepozitaresidemasuraabutanuluiseprevadcusupapedesiguranta,iarpeconducteledeevacuarea acestorasemonteazaopritoaredeflacari. Marginilesideseurilecarerezultalataiereaplacilordepolistirenexpandattrebuiecolectatesidepozitateintrunloc special,deundeulteriorsepotluasirefolosiinproductie. Intimpuloperatieidetaiereaplacilorrezultaprafdepolistiren,masiniledetaieretrebuiesaaibapunctedeaspiratie plasateinasemeneapozitii,incatmajoritateaprafuluisafiecolectat.Prafulaspiratdeventilatieesteretinutpefiltrecusaci. Inprezentauneisursedeaprindere,polistirenulexpandatseaprindemaiusordecatcelstandard,datoritasuprafeteimari decontactcuaerulsiurmelordebutaninglobat.Prindarderesetopeste,putandpropagaflacaracumultausurinta. Pentruinlaturareaacestorinconvenientesaurmaritobtinereaunuipolistirenignifugat.Ignifugareaserealizeazaprin adaugareaunuiamestecdetrioxiddeantimoniusiparafinaclorurata.Pentrucaingredientiideaderelaperlelepreexpandate,se adaugauleialbinproportiede2%.Amesteculdeingredientitreceprintrunsnecdeamestecareinbuncaruldealimentarea masiniidefabricatplaci.Greutateaspecificaapolistirenuluiexpandatignifugatestecevamaimaredecataprodusuluiobtinut 3 (circa30kg/m ).Inschimbprezintaavantajuluicaseapridemaigreusipoatefifolositcamaterializolantinconstructiisi industrie.

3.Spumepoliuretanice Spumelepoliuretanicepebazadepolieterisitoluilendiizocianatavandinconstitutialorchimicaunprocentajmarede oxigensuntconsideratecamaterialeusorinflamabile.Latemperaturacamereisepotaprindechiardelaunchibrit.Pebazaunor incarcariexperimentalearezultatcaunblocdedimensiuni300x100x50cm,careseaprindelauncolt,cuunchibrit,ardepetoata suprafatain35min.Structuracuporifinideschisifavorizeazapropagarearapidaaflacarilorsiininterior.Ohartiefixatape blocfavorizeazapropagareaflacarilor.Intimpularderiiseproduceunfumnegru,abundentsisedegajaocantitatemarede caldura. Inultimavremesausemnalatpeplanmondialcazurideincendiiprovocatedeautoaprindereaspumelor poliuretanice.Aceastasedatoresteinspecialtendinteidearealizaspumecugreutatispecificereduseprinmarireavolumuluide apasitoluilendiizocianat. Pentruademonstraautoaprindereaspumelordegreutatespecificamicasaufacutexperimentarifolosinddiferite cantitatideapala100partipolieteri.Pentruintocmireacurbeidetemperaturasaufolosittermoelementeplasateinmijlocul blocurilor.Saconstatatcautilizand5,5partiapala100partipolieternusaprodusautoaprindereablocurilor,cisaobservat doarocoloratieinmijlocullor.Nicicandsamaritprocentuldetoluilendiizocianattemperaturanusaridicat.Saprodusinsao contractieputernicaasuprafeteiblocurilorfaracaelesaseautoaprinda.Utilazandinsaoretetacu6,5partiapainaceleasi 3 conditii,blocurilesauautoaprinsdupa2,53h.Laspumarileareconduclagreutativolumetricede2040kg/m ,chiarvariatii descurtadurataedebituluideamestecpoliuretanicaudatnasterelablocuricaresauautoaprinsdupa25h.Ininteriorulunor astfeldeblocurisaugasitsidupa20haglomerarideculoaremarocutemperaturide130135C. Inincercarileefectuatesaconstatcasupradozareaamesteculuideactivatori(desmorapidCo,desmorapidSo)nua duslaautoaprinderi.Alteincercariexperimentaleauconduslaconcluziacafolosindpolietericecontinazot,incomparatiecu tipurilenormaledepolieteri,blocurile de2025cminaltimesichiarmaimicisepotautoaprinde. Pentruevitareafenomenuluideautoaprinderesemonteazaunaparatcorespunzatorinsistemuldealimentarea polieterului,caresaopreascaautomatmasinalalimitasuperioaradeapainpolieteri. Intrucattimpuldintremomentulspumariisicelalautoaprinderiinudepindenumaideretetaaudegreselilededozare 3 serecomandafolosireatermocuplelordesiguranta,maialesincazulspumelorcugreutativolumetricescazute(2024kg/m ). Aceastanumaiincazulspumelorlacaresefolosescmaimultde5,5partiapala100partipolieter. Incazulfolosiriipentruspumareaunoractivatoricucaracteristiciinsuficientcunoscutesevaurmariindeaproape temperatura,pentruaseevitapericoluldeautoaprindere. Fragmenteleramasedupataiereablocurilorcasialtedeseurisevortinesubobservatie,pentrualuamasurilecuvenite incazdeautoaprindere. Laoprireaaccidentalaainstalatiei,spumasaumaterialulrezultatsevaevacuaimediatintrunlocspecial,situtatin exteriorulsectie.Dacalapregatireaacestorloturisadozatgresitcantitateadepolieteri,flacarilepotaparedupa912min. Depozitareablocurilorpebazadepolieterisevafaceinincaperianumeamenajate,aflateladistantafatadealtesectii incareselucreazacumaterialeinflamabile.Fiecarelotvafidepozitatseparatinprimele68hdupaceafostprodussicontrolat dacanuprezintapericoldeautoaprindere. Avandinvederecaintimpulincendiilordespumesedegajacantitatimaridefum,estenecesarasementinepentru evacuarecailiberedeaccessspreexterior(catmaisimple,faracurbe,suficientdelate).Marcareaacestoraculiniicoloratesa dovediteficienta. Stingereaunuiblocaprinsserealizeazacuajutorulapeisubpresiunede68at.Operatiaesteinsadelungadurata, intrucatestenevoiedetimppanacandapapatrundeinmasaspumoasapoliuretanica.Semaipoateutilizacaagentdestingere spumamecanica.Celemaieficientemijloacedestingeresuntsubstantepulverulente,stingereaunuiblocrealizanduseincateva secunde.Experimentarilefacuteauaratatcazapadacarbonicasibioxiduldecarbongazosnusuntsuficientdeeficiente. CapitolulXII Prevenireaincendiilorinindustriadeprelucrarealemnului 1.Generalitati Lemnulareomareimportantaincadruleconomieinationale,fiindfolositinindustriaconstructiilor,inindustria chimica,camaterieprimalafabricareacelulozei,ahartiei,afiltrelorchimiceartificiale,amaterialelorplastice,aexploziviloretc. siinindustriadeprelucrarealemnului,pentrufabricareamobileisiadiferitelorobiectecasnice. Lemnulsiproduseledinlemnfiindcombustibile,suntnecesareoseriedemasuripentruprevenireaincendiilorintoate sectoareleundeacestaseprelucreaza.Existenta,inintreprinderi,aunormaricantitatidematerialelemnoasesubformabrutasau semifabricate,subformafinitasaudeseuri,favorizezaaparitiasipropagareaincendiilor,dacanuserespectamasurilede prevenireaincendiilor.Acestpericolestemaiaccentuatinintreprinderilecucladirivechi,construitefararespectareanormelor deprevenireaincendiilor. Lemnulsubactiuneacalduriidegajatepetimpularderiicomponentilorcombustibili,sufera,inpartilenecurprinsede flacari,diferitemodificarifizicesichimice,inimediataapropiereazoneideardere.Acestemodificariseproducintoatamasa materialuluicombustibil.

Inurmaincalziriilemnuluipanalatemperaturade110C,seproduceeliminareatreptataaapeisiasubstantelor volatile.Intre110si150C,intensitateadegajariisubstantelorvolatilecreste,incepedescompunerealemnuluisischimbarea culorii. Descompunereaseaccentueazalapeste230C,producandusedegajariputernicedegazecombustibile.Intre230si 270C,lasuprafatalemnuluiseformeazaunstratdecarbunepiroforic,foarteaviddeoxigen,contribuindlaaparitiastariide incandescenta.Dupadepasireatemperaturiide270C,adsorbtiadeoxigendecatrestratuldecarbunepiroforicestetotmai mare,astfelincatlacirca290300Cseproduceardereacuflacara. 2.Fabricidecherestea a.Depozituldebusteni.Incadruluneifabricidecheresteadepozitulocupaomaresuprafatadeteren.Inincintalui,in afaradelemnrotund,semaigasescsideseuridelemn(scanduri,aschii,rumegusetc.)demaimulteoridepozitateindezordine, precumsiierburileuscateinperioadadeprimavara,toamnasiverisecetoase.Deasemenea,existaomarecirculatiedeoameni precumsidemijloacedetransportsimanipulare.Toateacesteafavorizeazadeclansareaunuiincendiu,inspecialcandsefac focurideschisesisearuncatigarisichibrituriaprinse,candcadscanteidelalocomotivesaudeladiferitecosuri. Ceamaieficacemasuradeprevenire,careinacelasitimpasigurasiobunainterventieincazuldeclansariiunui eventualincendiu,esterespectareaorganizariirationaleadepozituluiconformcuprevederilenormative,inceeace privestecapacitateaadmisaladepozitareprecumsiasigurareaspatiilorliberedesiguranta. Depozituldebusteniseorganizeazapestive,sectiisisectoare.Ostivadebusteni,lacaresefolosescmijloacede manipulare,nutrebuiesadepaseascaprevederilenormativeinvigoare. Suprafatadepozituluivafibinecuratatadedeseurilemnoase,iariarbadinjurulstivelorinlaturata.Inincintadepozitului sevorfolosilocomotiveDiesel.Dacasemaifolosesclocomotivecuabur,cosurileacestoraseprevadcusite parascantei,circulatiaindepozitfacandusecucenusareleinchise.Focuriledeschisesifumatulinincintadepozituluisauin imediataapropiere,suntinterzisecudesavarsire. Pentruinlaturareapietrisului,anisipului,existentepebusteniacesteasevorspalacutreijeturideapa,dintrei directii,inlaturanduseastfelposibilitateaformariiscanteilorpetimpultaieriibustenilorlagater.Depoziteledebustenitrebuie prevazutecureteledeapapentrustingereaincendiilor. b.Haladegatere.Inhaladegatere,pelangabustenisegasescrumegus,prafdelemnsideseurilemnoase(aschii).Praful delemn,inhalagaterelor,seproduceinspeciallavitezemarialefierastraielorcupasmicintredintiiscandlemnulesteuscat. Particulelecelemaifinedeprafdelemnpotformacuaerulamestecuriexplozive.Pericolulformariiacestor amestecuricrestedacaprafuldepusesteuscatsiseturbioneaza. 3 Limitainferioaradeexplozieaprafuluidelemnestede3555g/m .Eadepindedenaturalemnului,compozitiaprafului siproprietatilefizicochimicealeacestuia. Pentrudeterminareapericoluluideexplozieaprafului,deomareimportantaestecunoastereacontinutuluiinsubstante volatile.Pentruanumiteprafuridelemn,procentulridicatdesubstantevolatile(dela64,13panala78,72%),exercitainfluenta asupralimiteiinferioaredeexplozie. Dintretoateprafuriledelemn,celmaiexplozivestecelcudimensiuneaparticulelorsub100 m.Laaceasta 3 dimensiune,limitainferioaradeexplozieestedeaproximativ40g/m . 3 Presiuneamaximadeexploziesemanifestaladensitateanoruluideprafdecirca300g/m .Pentruparticulecu dimensiuneapanala100m m,presiuneadeexplozieestede4,104,80kgf/cm.Laoasemeneaconcentratie,prafuldelemn prezintaceamaimarecapacitatedeexplozie.Fortaexplozieidezvoltatainacestcaz,poatesadistrugautilajulsielementele de constructie. Oxigenuldinaeresteadsorbitcuusurintadecatreprafuldelemn,accelerandinacestfelprocesuldeardere. Procesuldeaprinderesideardereesteinfluentatdecontinutulderasini,deumiditateasidecenusadinprafulde lemn,deumiditateadinatmosferasidecapacitateatermicaasurselordeaprindere. Particuleledeprafdelemninsuspensiesefreacaintreelesaucuaerul,formandusesarcinielectrostatice,localizatela suprafata,cuatatmaimari,cucatprafulestemaifin,tensiuneaparticulelorputandajungepanala6000V. Laechilibrareaacestorpotentialesepoateproduceasanumitultrasnetdepraf,careaprindeamesteculdepraf aer,producandoexplozie.Unasemeneapericolaparemaideslaformareaunorvartejuridepraf intimpulcuratenieiprinsectie saulafolosireaunorjeturiputernicedeapaintimpulstingeriiunuiincendiusiaceastadincauzadispersieiprafuluiinaersia formariideamestecuriexplozive. Prafuldelemnincalzittimpindelungat,latemperaturade100Csecarbonizeaza,formandasazisulcarbune pirofor,careincontactcuaerulseaprinde. Rumegusuldelemn,avandostructuramaicompacta,cuanumitedistanteintreparticule,seaprindemaigreu,maiales dacaestedepozitatinvrac.Aerulcirculacumaimultagreutatesinupoateasiguraoarderecompleta.Rumegusulderasinoase,in anumiteconditiidedepozitare,cadeexemplu,ingramezimari,cuunanumitprocentdeumiditate,sepoateautoaprinde. Arderearumegusuluisefacemocnit,incazullipseicurentilordeaer(vant).Laimprastierearumegusuluiinstare incandescenta,ardereasepoateproducecuflacara,putanddanastere,inanumiteconditiilaexplozii.Prafulsirumegusuldelemn sedepunpelagarelesupraincalzite.Insubsolulhaleigaterelorsupraveghereasiintretinereaacestoraestedestuldegreoaiesidin aceastacauzadeclansareaunuiincendiuesteposibilacuusurinta.Demulteori,inbustenisegasesccuie,scoabe,sarmesause poateproduceodeviereapanzelordeferastrausiinasemeneasituatiiformareascanteilormecaniceesteaproapedeneinlaturat. Folosireamotoarelorelectriceneprotejate,acablurilorelectricedeterioratesiinstalatenecorespunzator,trecutepesub pardoselisaugramezidemateriallemnos,potproducepetimpulexploatariiscanteielectricecircuiteleelectricepotfisiele

deranjate(lovite,izbitecucorpuritarietc.)sisuprasolicitate,facandposibilaaparitiaunorscurtcircuite.Ceamaifrecventacauza deincendiuoconstituieinsafoculdeschis,manefestatprinflacaradelalampadebenzina,delasudura,delacorpurile incandescentearuncatesaulasatedinneglijentalaloculdemunca(tigarisauchibrituriaprinse,scoriidelasuduraetc.). Incendiiledintrohaladegateresepotevitaprininlaturareasurselor deaprindere,prinexploatareanormalaa tuturorinstalatiilorsirespectarearegulilordeprevenireaincendiilor.Inacestscopnuesteadmisafolosirealampilorde benzinapentruincalzireadiferitelorpiese,sudareaininterior,faraaserespectaregulilearatateanteriorsinicifumatul. Busteniiseverificaatent,inaintedeaseintroduceingatere,pentruaseinlaturaeventualelecorpurimetalice,pietreetc. Gatereleseprevadcudispozitivecaresaasigurescoaterealordinfunctiune,incazulproduceriiscanteilorsaua supraincalziriidiferitelorpartialeinstalatiei.Pentruaseevitaaprindereaprafuluidelemnsauarumegusuluicevineincontact culagarelesaucualtemecanisme,careseincalzescdincauzafrecarii,estenecesarsaseexerciteosupravegheresiuncontrol permanentasupratemperaturiiacestora. Scurgerileuleiuluideungerealagarelorsiaaltorutilajemecanice,trebuieinlaturate,folosindusepentruaceasta dispozitivespecialesau,incelmairaucaz,vasecolectoare.Unsorileamestecatcupraf,seinlaturacuregularitate.Utilajulelectric (motoareelectrice,intrerupatoareetc.)trebuieprotejateimpotrivaprafului.Reguliledemontaresiexploatareainstalatiei electricedefortasiiluminattrebuierespectatecumarestrictete. Canaleledecablurisiconducteleelectrice,racordurilesiconectarile,protectiatablourilordedistributie,corpurilede iluminatetansetrebuiesaconstituiepunctedecontrolpentruelectricianuldeserviciu,remediindusefaraintarzieredeficientele constatate. Infabriciledecherestea,evacuarearumegusuluisiadeseurilorconstituieoproblemaimportantapentruasigurarea preveniriiincendiilor.Inmajoritateafabricilor,evacuareaintegralaarumegusuluisideseurilorsefacepecalemecanica (transportoarecubandasaupneumatice). Transportoarelepneumaticeseconfectioneazadinmaterialeincombustibilesiseprevadcudispozitivedeinchidere automataaconductelor,incazuldeclansariiincendiului. Latransportoarelecubandadecauciucsaucuraclete,montatepebandatextila,secontroleazacuatentieungerea rolelorsitraseul,pentruaseinlaturaeventualelefrecarisaublocari. Lafolosireauneitransmisiicentralepentruactionareagaterelor,trecerileprinperetiseetanseazapentruaevita patrudereaprafuluiinsalamasinilor. Laconstruireasiexploatareainstalatieidealimentareacazanelorcuabur,curumegussideseuridelemn,estenecesar saseiatoatemasurileinscopulinlaturariirabufnirilor,aformariifocarelordeincendiusipropagariiacestora.Laalimentarea manualaafocarelorserecomandacarumegusulsaseincarceinlazisiapoisaserastoarneinguradealimentare.Infataguriide alimentaretrebuiepastratainpermanentacuratenia,iarrumegusulsafiedepozitatintrunbuncarsauintroincapereinafara saliicazanelor. Instalatiadealimentarecuaer(ventilatoruletc.)secontroleazainpermanenta,functionareaeiincadrandusein parametristabiliti.Neetanseitatilecanalelordefum,contactulcosuluimetalicsiaaltorpartiincalzite,cuelemente combustibile,nusuntadmiseneregulileconstatate,inlaturanduseimediat. Conducteledetransportatabursauapasupraincalzitapeste114Cseizoleazatermicatuncicandtrecprinsauin apropiereaelementelorsiobiectelorcombustibile.Sistemeledeincalzireimprovizate(sobemetalice)pentruarderea rumegusului,suntinterzise. Insectiiledeprelucrarealemnului,incaresedegajaprafefectelefenomenelorelectrostaticedisparprinumezirea aeruluicuvaporiideapasiprinmentinereaumiditatiirelativeaaeruluide8085%. c.Depozituldecherestea.Cheresteauasedepoziteazasubcerullibersausubsoproane.Deoareceintrescanduriselasa spatiiliberepentruafavorizauscarea,acesteacontribuielamarimeapericoluluideincendiusiinspecialladezvoltareasi transmiterealui.Dinacestemotive,sepuneunmareaccentpeorganizareadepozitelorsipemoduldestivuireacherestelei. Formaceamaiadecvatadedepozitareesteasezareacheresteleiinstive.Intregrupeledestiveselaunintervalde siguranta,atattransversalcatsilongitudinal.Caunitateimediatsuperioaragrupurilordestiveestesectia. Maimultesectiialcatuiescunsector,iarmaimultesectoare undepozit. Suprafetelesectiilor,grupurilordestive,estabilescprinnormespecifice. Soproaneleincaresedepoziteazacheresteauanutrebuiesaaibasuprafatamaimaredecataunuigrupdestive. Reguliledeprevenireaincendiilor,caretrebuierespectatepetimpulexploatariiunuidepozitdecherestea,sunt asemanatoarecucelealeunuidepozitdebusteni. Depoziteledecheresteaseprevadcureteadeapapentruincendiu,alcareidebitsestabilesteinfunctiedevolumul stivelor. 3.Sectiideprelucraremecanicaalemnului Insectiileincareseprelucreazalemnulprintaierecuferastraie,prinrindeluiresirectificare,seproducmaricantitatide praf,careestecuatatmaifin,cucatmasinilefolositeauturatiamaimare. a.Praful.Acestarezultadelaprelucrareamecanicaalemnuluiinateliereledetamplarie,croitetc.,fatadecelprodusla fabriciledecherestea,estemaimultuscatsiacestacontribuielamarireapericoluluideincendiu,aprinderealuifacandusela temperaturimaiscazute.Datoritafineteisiuneieventualeturbionari,prafulsementineuntimpmaiindelungatinaer,depunandu selainceputnumaiparticuledeogreutatemaimare. Incazulinstalatiilordeventilatiedefecteinsuficientdimensionate,saudatoritalipseiacestora,prafuldelemnsedepune pegrinzi,pereti,masinisiinspecialinlocuriinaccesibile(colturi)marindastfelpericoluldeincendiusidepropagareaacestuia. Insectiiledeprelucrarealemnului,inafaraprafuluisirumegusuluidelemn,mairezultasitalas.\

b.Talasul.Acestaseaprindecumultausurintadelaoricesursadefocdeschis,corpincandescentsichiardelascanteile electrice. Latalasulafanat,ardereasepropagacurepeziciune. Surseledeaprinderecelemaifrecventeinsectiiledeprelucrarealemnuluisunt:scurtcircuitul,radiatiiletermice, calduraradiatadelampileelectrice(becuri)neprotejate(energietermicaprovenitadinenergieelectrica),foculdeschis,scantei electrice,scanteidenaturaelectrostatica,focdeschisdelasudura,tigarisauchibrituriaprinsearuncate. Ininteprinderiledeprelucrarealemnuluiincarefunctioneazasiinstalatiidecazanealimentatecurumegussitalas,in afaradeexploziisepotproducesirabufniri.Acesteaseproducdatoritaturbionariiinfocaraamestecului(norului)de praf,rumegussitalassicontactuluicuperetiifoarteincalziti(incandescenti)aiacestora.Noruldeprafseproducelaalimentarea manualaacazanuluicurumegussitalassaulafolosireaunorinstalatiimecanicedealimentarenecorespunzatoare. Laalimentareamanualaacazanelor,prinaruncareaculopatadinbuncarinfocaracombustibilului,sepoatetransmite foculdatoritaparticulelorincandescentevehiculateprinmanipularilerepetatealelopetii. Dincauzaruperiipaletelordelaventilatoaresauapatrunderiiincarcasaacuielor,piulitelorsauaaltorobiecte metalice,sepotproducescantei.Deasemenea,scanteisepotproducepetimpulslefuiriidiferitelormaterialecarecontin cuie,precumsilacontactulbenziideslefuit,cucapaculdeprotectiedelamasinasaudelacapotele deaspiratie. Ininteriorulsectiilorpotluanastereturbinoarialeprafuluidelemndepuspegrinzi,peretiferestre,masini,datorita curentilordeaer,careseformeaza.Dinaceastacauzaseproducamestecuricaresepotaprindelacontactulnorilordeprafcu corpuriincalzite(lagare,sobedetopitcleiul,conductedeaburinsuficientizolate,lampielectriceneprotejateetc.). Prafuldelemnsirumegusulcuurmedeuleisirasinasicuoanumitaumiditate,depozitatetimpindelungat,sepot autoaprinde. Scanteilesiflameleelectriceproduselacontactoare,laintrerupatoare,lamotoareleelectrice,laprizeetc.,potaprinde prafuldelemn,pericolulfiindmultmaimarelaformareaarcurilorelectricesilascurtcircuitelor. Sarcinileelectrostaticecareseformeazalafrecareaparticulelordeprafcuaerulsauintreele,producaprinderea, fenomenexplicatlahalagaterelor.Pericoluldeincendiuintrosectiedeprelucrarealemnuluiestemaritsidincauzastocurilor preamaridemateriallemnos,dedeseurirezultatedelamasini,inspecialdelaceledeproductivitatemare. Depozitareadeseurilorlemnoaseinapropierealagarelorcalde,acorpurilordeincalzire,amotoarelorelectrice(incazul unorscurtcircuite)creeazaunpericoldeaprindere. Pentruinlaturareapericoluluideincendiu,inprimulrandestenecesarsaserestrangaposibilitatilede propagareaincendiuluiprinmasuriconstructive,faptceseasiguraincadelafazadeproiectare. Ceamairecomandabilasolutiepentruevacuareaprafului,atalasuluisirumegusuluioconstituieinstalatiilede transportpneumatic,dimensionatecorespunzator.Dacaacestlucrunuserealizeazapedeplin,deseuriledemateriallemnosse aglomereazainlocuriledemunca,masinilesesufocaavaddrepturmaresiomarireapericoluluideincendiu.Defapt,aceasta constituieunadintrecelemaimaridificultatiintalniteastaziinintreprinderileindustrialedeprelucrarealemnului. Pentruevacuareaprafuluisirumegusuluidinintreprinderilemaimicideprelucrarealemnului,cumarfideexemplu tamplariilemecanice,esterecomandabilsasefoloseascainstalatiiindividualedeaspiratiepentrufiecaremasina,iarrefulareasa sefacaprintrunciclonasezatinexterior.Conductadeaspiratieracordatalaexhaustor,seprevedecuunsubarpentrureglarea debitului,eventualpentruafifolositlaoprireapropagariiincendiului. Laconstruireasiexploatareauneiinstalatiideaspiratie,trebuiesasetinaseamadetipurilesidefeluldemontarea masinilorunelte,deduratadefunctionare,precumsidealtifactori. Instalatiadeaspiratiedinsectiileincareseproducrumegus,talas,praf,seprevedecuunseparator. Lamasiniledeslefuitserecomandaoinstalatiedeaspiratieindividuala,prevazutacudispozitivederetinereaprafului (ciclon,filtrudepraf,sacetc.). Lainstalatiadeaspiratieesteadmisa,racordareaunuinumarlimitatdemasini,inraportcucapacitateapentrucareafost calculata. Verificareainstalatieisefaceoridecateoriseintroducesausescoateomasinadinfunctiune.Pentrucainstalatiasa functionezeinbuneconditiitrebuiesanuprimeascaaerfals,fiindnecesaradeciobunaetanseitate,inspeciallaimbinarea tronsoanelordetasabile. Incazulinfundariiconductelorcutalas,nuesteadmisadesfundareacubaredefier,deoareceseproducscantei,carepot aprindeprafuldelemn.Sefolosescprajini(bare)delemnsausedemonteazaportiuneainfundata. Pentrufunctionareainstalatieideaspiratie,sefolosescventilatoarecentrifuge,deoconstructiespecialapentrutalassi carenutrebuiesaaibaunnumarpreamaredepalete,deoarecesepotinfunda.Incazdeincendiusauexplozie,primasiceamai deseamamasuraesteoprireaimediataaventilatorului. Inuneleintreprinderi,deseurilelemnoasesedepoziteazaintrunbuncar,dincaresealimenteazafocarelecazanelor. Pentrufunctionaresigura,prafuldelemnestetransportatpneumatic,cuajutorulunorinstalatiispecialecaresepara prafuldetalas,folosindusesidispozitivedeumplere. Conductelecareducdelaventilatorlaarzator,trebuiesaaibapereteledininteriorfaraasperitatipentruanufavoriza infundarea. Pentruapreveniproducereaunorrabufnirisitrecereaflacarilorinconducteleinstalatieipneumaticesauinbuncar, vitezadeinsuflaretrebuiesafiesuperioaravitezeideardereaprafuluidelemn.Vitezadeardereestedeaproximativ14m/ssi deciceadeinsuflaretrebuiesafiesuperioara,eavariindintre15si20m/s. Inscopulinlaturariipropagariiflacarilorprinconducte,delafocarsprebuncar,seintercaleazaoclapetaderetinerecare sedeschidesubactiuneacurentuluideaersiseinchideautomatlaincetareaacestuia.

Dupaterminarealucrului,conducteledetransportsiseparatorulsegolesc,clapetelesiregistreledelamasinisiconducte seinchid,iarseparatorulderumegusseizoleazadebuncar.Esterecomandabilcatraseulconductelordetransportdininstalatia deaspiratiesafiealesnumaiprinsectiiledelacaresefaceaspiratie. Instalatiadeaspiratieseconfectioneazadinmaterialeincombustibilesiseleagalapamant,pentruscurgerea electricitatiistatice. Buncarelepentrudepozitareadeseurilorlemnoase(praf,rumegus,aschii,talas)asezateinatelieresaucelealipitede cladiri,trebuiesafierezistentelafoc. Deschiderilefolositelascoatereadeseurilor,caredauinsalacazanelorsauinalteincaperi,incaresegasesteoinstalatie deardere,seprevadcuusirezistentelafoc. Datoritapericoluluipecarelprezintascanteile,masiniledeascutitpanzelesicutiteleseaseazainincaperiseparatede celedeprelucrareamaterialuluilemnos.Incasascarilor,pecoridoare,inganguri,incurtiledelumina,nuesteadmisascandurilor siobiectelordinlemn. Incalzireacusobemetaliceimprovizate,alimentatecurumegus,nuesteadmisa.Celmaibunsistemdeincalzireestecel central,cuapacaldasauaburdejoasapresiune. Uscareasiasezareaobiectelordeasuprasobelor,acorpurilordeincalzire,suntinterzise.Estenecesarcaintreagareteade conducteasistemului deincalzirecentrala,inclusivcorpuriledeincalziresafiecuratatedepraf. Incalzireacleiuluilafocdirectseadmitenumaiinatelierelemicisinumaidacaseprotejeazacuunparavandetablade otelsaudinmaterialerezistentelafoc.Fierbereasiincalzireacleiuluiinsectiilemaimaritrebuiesasefacaintroincapere separataprinperetirezistentilafoc,desectiadeprelucrarealemnului.Pentrufierbereasiincalzireacleiuluiesterecomandabil sasefoloseascarecipientecuabur,incarecazfierbereasepoateefectuasiinsectiiledeproductie. Instalatiileelectricedeiluminatsifortatrebuiesacorespundaprevederilornormativuluipentruincapericupericolde incendiusiexplozie. Oatentiedeosebitasevaacordaconectariimotoarelorelectricelacircuiteledecabluripanalamotor,functionarii normaleaintrerupatoarelorsiaaltoraparatesidispozitiveelectrice. Inprincipiu,insectiiledeprelucrarealemnuluinusuntadmisesudurile,lipiturilecuflacarisaucucorpuri supraincalziteacesteoperatiisepotexecutainsadupaceseopresteproductiasiseindeparteazamaterialelecombustibilesi prafulpeorazadecelputin5mdelapunctuldelucru.Incazurideosebite,acesteoperatiisepotexecutarespectanduseregulile aratatelasudura. Avanduseinvederepericoluldeosebitdeexplozieaprafuluidelemn,depunerealuipeplansee,pereti,grinzisi masini,pepervazurileferestrelor,peinstalatiiledeincalziresipecorpuriledeiluminat,acesteatrebuieindepartatecu regularitate(anorilordepraf),dincauzacurentilordeaersiasazisultrasnetdepraf. Esterecomandabilcabuncarelepentrualimentarecudeseuriacazanelordeabur,safieprevazutecuinstalatii drencer,apapulverizatasauabur. 4.Fabricidelemn Fainadelemnesteunproduscumutipleintrebuintariinindustrie.Eaestesolicitatainindustriamaterialelorplastice,ca ingredient,lafabricareaarticolelordecauciucsintetic,alinoleumului,siaxiloletului,adinamiteietc.Cantitatiinsemnatedefaina delemndecalitateinferioarasuntconsumatelarealizareaformelordeturnatorie,laturnareacrudaafonteisicamaterialde protectielacalireinindustriametalurgica. Fainadelemnseobtineprinmacinarearumegusuluidelemnsauaaltordeseurilemnoase,ininstalatiispeciale. Procedeultehnologicconstainpregatirearumegusului,uscareasitransportulluiinsiloz,macinareacuajutorulmorilorcu ciocane,cernereafainiidelemnpesorturi,umplereainsacisidepozitareainmagazie. Petimpuldesfasurariiprocesuluitehnologicdefabricareafainiidelemn,existapericoldeincendiusi explozie,incepanddelatransportulrumegusuluipanaladepozitareafaininiiinmagazie,aceastadatoranduseusoareiei combustbilitati,posibilitatiiformariiamestecurilorexplozive. 3 3 Limitainferioaraaconcentratieicriticeetede30,2g/m ,iarceasuperioarade60g/m . Pericoluldeincendiusideexplozieafainiidelemndepindesidegraduldefinete,deoarececucatestemacinatamai fin,cuatatestemaimaresuprafatadecontactcuoxigenuldinaer,avanddecioactivitatechimicamaritapentruaprindereeste suficientaosursacutemperaturadeaproximativ250C. Graduldeumiditatejoacaunrolinaprindereafainiidelemn.Laoumiditateaccentuata,aprindereanupoateavealoc propagareaflacariilafainadelemnputinumezitasefacecumultagreutate. Fainadelemn(prafuldelemn)sedepunepeelementeledeconstructie,pediferiteinstalatiisiobiecte,putandtrecein staredesuspensie,incazuluneimiciturbionari,marindconcentratiapanalalimitadeexplozie. Exploziaamesteculuidefainadelemnaerproduceunexcesdepresiune,carepoatedistrugeinstaltiilede transport,propagandundeexplozivainintreagasectie. Inincaperileincareseafladepusprafcombustibil,existapericoldeexploziedaca: C=Sdp gp C mps V 3 Cconcetratiadeprafinintregimeinstaredesuspensie,ing/m Ssuprafatatotalaastratuluidepraf,inm dp grosimeamedieastratuluidepraf,inm

3 gp densitateavolumicaaprafului,ing/m 3 Vvolumulincaperiisauauneizonedinaceasta,inm 3 Cmpsconcentratiaminimaaprafuluiinstaredesuspensie,lacareesteposibilaexplozia,ing/m .

Prafuldelemnnupoateexplodadecatdacasegasesteinstaredesuspensie,introconcentratiedeexplozie,incontact cuosursadeaprindere.Dacaseproduceoexplozielocala,ininteriorulunuiutilajincaresadegajatprafsauinjurul acestuia,undeledesocpotgeneraexploziilaanumitedistante.Incalealorridicainaerprafuldepuscareformeazarapid amestecuriexplozive,iarflacarilesicalduradegajatadeexplozielepotaprinde.Decelemaimulteoriseauddouasautrei explozii,unadupaalta. Presiuneadeexploziesivitezadecrestereaeidepinde,inmaremasuradedimensiunileparticulelordepraf.Majoritatea prafurilorcudimensiunialeparticulelorsub200 m,formeazaamestecuriexplozive.Celemaiputerniceexploziiseproducde catreparticuleledeprafacarordimensiunisuntcuprinseintre2060 m..Asupragraduluideexplozivitateinfluenteazasi umiditateaatmosferica.Laoumiditateaprafuluidefainadelemnde17,5%,posibilitateaformariiunuiamestecexplozivestede numai5%. Surseledeaprindereafainiidelemnpotfidiferite: sepotproducescanteimecaniceinmorilecuciocane,datorita patrunderii,odatacurumegusul,acuielor,saibelor,spanuriloretc.,inspecialinmersulingol sepotdegajacantitatiinsemnate decalduralafrecarilediferitelorpiesedelatransportoare,elevatoarecucupe,lalagareetc. sursedenaturacelordescrisela proceseletehnologiceanterioare. Urmarindinlaturareasurselordeaprindere,esteabsolutnecesarcatoatemotoarelesiaparatajulelectricsafiede constructieetansa,legatelapamantpentruscurgereaelectricitatiistatice.Deasemenea,transmisiile(capeteleaxelordela transmisiileindividualeetc.)precumsiactionarileindividuale,trebuiesafiedeconstructiecapsulata.Corpuriledeiluminat trebuiesafieetanselapraf.Tablouldedistributieacurentuluielectricpentruiluminatsiforta,semonteazaintroincapere separatadesectie. Problemeleprincipalecareseimpunafirezolvateinsectiiledefabricareafainiidelemn,inscopulprevenirii incendiilorsiexploziilor,constauincontrolulperiodicpentruasigurareauneibuneetansariatuturoragregatelor,mecanismelor siinstalatiilordetransport,precumsiinconstructiasiexploatareainbuneconditiiainstalatiilordeaspiratie.Etanseitatea agregatelor,ainstalatiilordetransporttrebuiecontrolatasistematic,inlaturanduseintimpulcelmaiscurtposibildefectiunile constatate. Rumegusulnusevadepozitainsilozdecatbineuscatsifaraurmedeuleisaugrasimi. Instalatiiledetransportseprevadcusupape,clapedesiguranta,montatelacicloane,inbuncaresilaconducteetc.,in specialinlocurileundecurentuldefainadelemnsiaerisischimbadirectia. Pentruaseinlaturaposibilitateadepatrundereininstalatiiaobiectelormetalice,seprevadseparatoare electromagnetice(inspeciallamasiniledemacinat).Putereaelectromagnetuluitrebuiecontrolatacelputinodatape saptamana,iarcuratirealuisevafaceodatapeora. Fainadelemnnutrebuielasatauntimppreaindelungatinbuncaresiinsite,avandusetotodatagrijasanucontina urmedeuleisauunsori,intrucatfiinddepozitatasitransportatainsaci,sepoateautoaprinde. Lagarele,precumsitoatepieselesupusefrecarii,inspecialininstalatiadetransport,undesepotproduce blocari,infundarietc.,sesupravegheazasisecontroleazainpermanenta,inlaturandusedegajariledecaldura,periculoasepentru aprindereafainiidelemn. Pentruscurgereaelectricitatiistatice,echipamentulelectricsiinstalatiadetransportseleagalapamant. Saciiumpluticufainadelemnseaseazapesuportispeciali,amenajatipentrustivuire,deundesetransportala magazie,impreunacusuportii.Inmagazie,amenajatainafarasectieidefabricare,depozitareasevafacerespectandusenormele destivuiresimanipulareamaterialelorcarepotformacuaerulamestecuriexplozive. Sectiadefainadelemn,precumsimagazia,seprevadcuinstalatiideventilatie,paleteleventilatoarelorfiind confectionatedinmaterialeneferoase. Pentruevitareaeventualelorscanteicesarputeaformaintrecurelesiaparatori,estenecesarcaintreacesteasaexisteo distantademinimum0,50m,iarpartilemetalicesafielegatelapamant. Liniatehnologicafunctionandinfluxcontinuu,iesireadinfunctieauneicategoriideutilajeimpuneintreruperea imediataafabricatieisigolireainstalatiei.Inacestcaz,materialulevacuattrebuieaduspebandaderacletiinainteaseparatorului electromagneticsiapoireintrodusinfluxultehnologic. Folosireafoculuideschis,executareasudurii,faraintrerupereaproductieisuntinterzise. Insectiiledefabricareafaineidelemn,incalzireasefacecentral,cuapacaldasauaburdejoasapresiune. Prafuldepuspeinstalatii,peperetisiinspecialinlocurilegreuaccesibile,securataperiodic,curatireageneralaasectiei facandusesaptamanal. 5.Fabricideplacifibrolemnoasesiplaciaglomerate Folosireaplacilorfibrolemnoaseacapatatototmailargaextindereinfabriciledemobilasibinale. Obtinereaplacilorfibrolemnoasenecesitaotehnicacomplexa,incadrulcareiasenumarasitratareatermica.Aceasta operatieestesiceamaipericuloasadeoarecenecesitafolosireaunortemperaturiridicate(circa160C),capabile,inanumite conditii,sagenerezeinceputurisichiarincendiidemariproportii.Celemaifrecventecauzedeincendiusuntdepasirea temperaturiideuscare,precumsiautoaprindereafibrelorimbibatecuparafina,fenomenfavorizatsidetemperaturaexistentain

interiorulagregatelordetrataretermica.Celmaiusorseaprindfibrelenepresate,delaextremitatileplacilorfibrolemnoase,care seusucasisecarbonizeazamultmaiusor. Majoritateacauzelordeincendiusepotindepartaprinverificareaperiodicaaagregatelorsiinspecialaaparatelorcare indicatemperaturasigraduldeuscareamaterialului.Pentruaceastatrebuiefolositedispozitivedecontrol. Peretiicamerelordetrataretermica,esterecomandabilsasecuretesaptamanal,indepartandusefibreleimbibatecu parafina.Aceeasicuratenietrebuiesasefacasilavagoaneleutilizatelatransportulsisustinereaplacilorfibrolemnoasepe timpultratariitermice. Fibrelenepresate,ramasedupastantare,lacapeteleplacilorsevorindeparta. Dupaintroducereavagonetelorininteriorulsalilordetratare,usilesevorinchide.Supraincalzireacamerelor,facutacu scopuldeacompensacaldurapierdutapelausileincompletinchise,ducelaaparitiaincendiilor,flacarilepropagandusecu usurintainintreagasectie. Candseconstataocrestereatemperaturiipestelimitanormala(160C),se puneinfunctiuneinstalatiaderacire,careva functionainparalelcuventilatorul.Inacelasitimp,sevacontrolaclapetacosuluideaerisire,carevatrebuisafiecomplet deschisa.Dacainurmaacestormasuritemperaturanuscade,sevainchidesistemuldeincalzire,ventilatorulcontinuandsa functioneze. Ridicareatemperaturiipoatefiurmareaunuiinceputdeincendiu,aspectcesesesizeazainspecialprinmirosul caractersticdefum.Inaceastasituatieseprocedeazacasiincazulcresteriitemperaturii. Flacarilepotreaparesilascoatereacarucioarelorpepodultransportor,odataceintraincontactcuoxigenuldin aer.SectiiledetrataretermicaaPFL,esterecomandabil,safiedotatecuinstalatiidrencer,caretrebuiesafieinpermanentastare defunctionare. Insectiiledeprelucraremecanicaapanourilordefibrelemnoase,trebuierespectateaceleasimasurideprevenirea incendiilorcalaateliereledeprelucraremecanicaalemnului. Procesultehnologicpentrufabricareaplaciloraglomeratedinlemnconstain:cojire,umezire,retezare,aschiere, maruntire,uscare,sortare,incheiereaaschiilorculiant,precumsipresare,tiviresislefuireaplacilor. Petimpulmajoritatiiacestoroperatii,pericoluldeincendiuestecreatdedegajareaprafului(fainii)delemnside existentaaschiilordelemndegrosimide0,150,4mm,caresepotaprindecumultausurinta,inspecialdupauscare.Inaintede retezaresiaschiere,lemnulpoatecontineinmasaluicuie,corpurimetalice,carelovitedepanzeleferastraielorsicutitelede aschiere,producscantei.Inprocesuldefabricareaplaciloraglomeratesefolosescinstalatiidetransport,careincazulincarese blocheaza,seinfundasisepotproducefrecari,urmatededegajaridecaldura. Temperaturade170Cfolositainuscareprezinta,deasemenea,unpericoldeincendiuinsectorulrespectivdelucru. Lapulverizarealiantuluifabricatpebazaderasinisintetice,sepotproduceincendiidacadindiferitecauzeaparsurse deaprindere. Dupapresarealacaldaplacilorpreformate,latemperaturadecirca145Csiasezarealorinstive,pentruracirein grosimipreamari,faraspatiideaerisire,sepotproduceautoincalziri. Incazuldefectariimotoarelorelectrice,careactioneazaindividualoseriedemasiniuneltesiagregate,aldeteriorarii coloanelorlordealimentare,alconectariineregulamentareacablurilor,secreazaposibilitateaformariiscanteilorsi scurtcircuitelorelectrice. Pentruinlaturareapericolelorsicauzelordeincendiu,dinsectiiledefabricatieaplaciloraglomerate,estenecesarsase iaoseriedemasurideprevenireaincendiilor. Inaintedeaintroducelemnullaaschiere,sedefecteazatoatecorpurileferoasecareeventualsargasiinmasalui.In acestscop,petransportorulcubandasemonteazaundetectordemetale,electromagnetic.Laaparitiaunormaterialeferoasese produceovariatieacampuluimagnetic,caredanasterelauncurentdeimpuls,amplificatculampielectronicesiprinactionarea unuireleu,transportorulcubandaesteopritpanalaindepartareacorpurilorferoase. Dacatotusiinmasinadeaschiereaajunsuncorpmetalic,prezentaluiestesemnalizataacusticsioptic. Instalatiadeuscareaaschiiloresteprevazutacuaparatepentrumasurarea,verificarea,reglareatemperaturii.Depasirea temperaturiide170Cestesemnalizataopticsiacusticpentrusesizareaunordefectiuniestenecesaraosupraveghereatentadin parteamuncitorilorsitehnicienilor. Existentaprafuluisiaaschiilorsupradimensionate,dupaceseseparaaschiilecuajutorulsitelorvibratoare,impune absorbirealordecatreunexhaustor,avandpaletedinmaterialeneferoasesifiindactionatdecatreunmotorelectric,protejat impotrivaprafului.Filtrelesicicloanelevorficuratite,latimp,depraf.Inacestsectordelucruserecomandamontareaunor instalatiidesprinklere. Lasilozurilededepozitareaaschiiloruscatesevorsupravegheasicontrolatransportoarele,valtuldeevacuaresi axele,pentruanuseproducefrecari.Permanenttrebuiecontrolateinstalatiiledetransport,inscopulinlaturariifrecarilor, infundarilorsiblocarilor. Scapariledeparticuledecleidinmasinadeincleiat,seaspiracuajutorulunorinstalatiideaspiratieseparatedecele pentruaspirareasirefulareaprafuluisiaaschiilorsubdimensionate. Dupapresare,placileaglomeratetrebuieracite,asezanduseinstivedecelmult40bucati,prevazutecuspatiideaerisire. Inmagaziimaterialelesevordepozitainstareuscata. Masiniledeslefuitseprevaddeasemeneacuinstalatiideaspiratieaprafului,rezultatpetimpulslefuiriicuvalturi imbracatecuhartieabraziva. Odeosebitaatentiesevaacordapupitrelordecomandapentruanuseproducegreselidemanevrare,deranjamentesi avariilamotoareleelectricecupornireautomata.

6.Fabricidemobila Procesultehnologicdefabricatieamobileiconstadintroseriedeoperatiidesfasurateinsectiiledeprelucrare mecanicaalemuluisisectiiledevopsitorie,lacuiresilustruire. Infabriciledemobilalacarefinisareasefacecunitrolac,operatiiletehnologicesunt:pregatireasuprafetelordefinisat, umplereaporilor,aplicareagrundului,slefuireauscatasiindreptareadefectelor,aplicareanitrolacurilor,slefuireaumedasi lustruirea. Pericolulsimasuriledeprevenireaincendiilorpetimpulprelucrariimecanicealemnului(croit,incleiat,finisaj etc.)sidepregatireasuprafeteidefinisat,deumplereaporilor,deaplicareagrundului,deslefuireuscatasuntsimilare cuceleanalizatepentrusectiiledeprelucraremecanicaalemnului. Lafabricareamobileicurbate,insectiiledeslefuitexistaunaccentuatpericoldeincendiu.Aiciesteloculundese producecelmaimultpraf.Operatiadeslefuitseexecutacuajutoruldiferitelormasinidedisc,orizontale,cucilindri,infunctiede formapieselorcareseslefuiesc. Existentaprafuluifinsiincantitatiidestuldemari,inatmosferaunorinceperi,esteunfaptspecificunitatilorde mobila,inspeciallamobilacurbata,deoarecelaastfeldepiesenuesteposibilafolosireainstalatieilocaledeventilatiepentru absorbtiaperfectaaprafului. Unaccentuatpericoldeincendiuexistalasectiadegrunduit.Aiciselucreazacuspirtsinitrolacuri,substantecarese aprindusordelascantei,flacari,tigarietc.Grunduireapieselorsepoatefacemanual,cutampoaneimbibatecusolutie,mecaniccu masinidegrunduitsauininstalatiideimersiecunitrolac. Insectiadevaporizare,pericoluldeincendiuestedeterminatdefolosirea,incantitatimari,auleiuluideinfiertsiaunei seriidevopseluripebazadeulei. Uleiuldeinfiertseaprindelatemperaturijoase,cuprinseintre36si170C.Inastfeldesectiisefolosesccarpepentru sters,care,imbibatecuuleisiaruncateindepozitefaraaserespectaanumitereguli,sepotautoaprinde. Infabriciledemobilaseutilizeaza,pescaralarga,vopsireaculacuri.Inpreparareaacestorvopselesefolosesc,ca solventi,acetonadeetil,acetatuldebutil,alcoolulmetilic,benzenul,etc.substantecupunctedeinflamabilitatescazute. Unadinmetodeledeaplicarealaculuiestepulverizarea.Laaplicarealaculuicuajutorulpulverizatorului,opartedin materialulpulverizatramaneinsuspensie,subformadeceata,particulelesaturandaerulfoarterepede.Vaporiidesolventcreeaza unmarepericoldeincendiu. Pentruareducepierderilemateriale,satrecutlapulverizareaelectrostatica,realizanduseoeconomiedelacpanala 80%,procedeulfiindindicatpentrupiesemici.Incazulfolosiriilacurilorcuotemperaturadeinflamabilitatesub21Cse mareste pericoluldeincendiudeincendiu. Aplicarealaculuipesuprafetefinisatesefaceprinturnare,inlocuindmetodaprinpulverizarecareprezintaunaccentuat pericoldeincendiusiexplozie.Silaacestprocedeuexistapericoldeincendiusiexploziedatoritaevaporariisolventilordin filmuldenitrolaccareacoperapiesacetrecepebanda,prinmasinadeturnatnitrolac. Incazulintroduceriisiscoateriimanualeapieselordinmasina,acesteaseaseazapestelajesiramaninsectieuntimp maiindelungat,dincarecauzadegajareavaporilorestesimaiintensa. Pentruareducecicluldeproductie,inunelefabriciseobisnuiestecauscareastraturilordenitrolacsasefacaprin folosireainstalatiilorcuaercald,latemperaturade4050Csaupiesadelemn,inaintedeafiintrodusainmasinadeturnarea laculuisafieincalzitacurazeinfrarosii,la100150C. Intimpulacestoroperatii,prezentadevaporisiexistentauneitemperaturidepeste100Cconstituieunpericolde incendiu.Lafabricilemainoi,inprocesuldefinisaresefolosescmetodesiinstalatiimodernecauscarealaculuiintre2 turnari,tunelpentruuscarealaculuidupaultimaturnare,desprafuireaetc. Intuneluriledeuscarealacului,vaporiidesolventi(acetona)seaseazalaparteainferioaraaincaperiisiformeaza amestecuriexplozive. Pentrupiselemaimici,sefolosesccameredeuscare,pieselebaituite,acoperitecupeliculedelacsichiarceletratatecu vopselediluatecuwhitespirit,seintroduclauscare,fiindasezateintruncarucior.Incamereledeuscare,existaacelasipericolde incendiusiexploziecasilatuneluriledeuscare. Lapieselemicisemaifolosestelacuireaprinpulverizareculac.Continutuldesolventilaaplicarealaculuiinstare rece,estede80%,iar20%suntsubstantesolide.Laaplicarealaculuiinstarecalda,continutuldesolventipoatesascadapanala 40%,infunctiedeviscozitateasitemperaturalacareselucreaza. Pentruaapreciagravitateapericoluluideexplozie,petimpuldiferiteloroperatiitehnologice,sementioneazaca65%din solventisevolatilizeazaintimpulpulverizarii,10%intimpultransportuluisirestulde25%intimpuluscarii. Concentratiaminimalacaresepoateproduceoexplozieaamesteculuidesolventisidelaccuaerul,petimpul pulverizarii,infunctiedeconcentratiasolventuluirespectiv. Petimpullustruiriimobileicuterebentina,alcool,acetona,whitespiritetc.existapericoldeincendiusiexplozie.Gradul depericolestedeterminatdevitezadeevaporare,depunctuldeinflamabilitate,degreutateaspecifica,devaloarealimitelorde exploziesidegraduldeventilareaaerului.Prinfolosirealaslefuiresilustruire,auneipastespeciale,inlocullustruiriiprin egalizare,manualsaumecanic,pericoluldeincendiuestemicsoratintrooarecaremasura. Insectiadetapiteriesedegajascame,praf,intimpulcroiriistofelordemobilasiaaltoroperatiitehnologice. Pericoluldeincendiuexistasilaascutireasculelorlapolizare,datoritajerbelordescanteicareseproduc.Polizoarelenu trebuieamplasateinsectiiledeproductie,incaresedegajavaporiinflamabilisaupraf.

Cauzelecelemaifrecventecarepotdanasterelaincendiisiexploziiinsectiiledefinisareamobileisedatoresc: scanteilordenaturamecanica,produse prinizbire,lovire,frecarelaventilatoarelecudefectiuni folosiriifoculuideschis (lampidebenzina,suduraetc.),tigarilorsichibrituriloraprinse,aruncatelaintamplare. Insectiiledefinisareamobilei,incendiilesiexploziilepotfievitatedacaserespectaoseriedemasurisireguli,atatla constructialor,catsiintimpulexploatarii. Aplicarealacurilorsivopselelorcarecontinsolventiinflamabili,estenecesarsasefacanumaiprinfolosireaunor instalatiiadecvatedepulverizare,operatiaexecutanduseincameresaucabinespecialamenajate,separatederestulsectiilor.In asemeneacamereseintroducenumaistrictulnecesardeobiecteceurmeazaaselacuisauvopsi. Camereledepulverizareseprevadcuinstalatiideaspiraresidepurificareaaeruluiincarcatcuvaporidesolventi.O asemeneainstalatietrebuiesafunctionezeinbuneconditii,inscopulindepartariidinaeraparticulelordevaporidesolventisi denitrolac,intregulutilajfolosittrebuindsaexcludaposibilitateaformariidescantei. Purificareaaeruluisefaceprinfolosireafiltreloruscate(talas),inascelemaiindicatesuntfiltreleumede.Pentruca pericoluldeincendiusafiecatmaimic,incabinelesicamereledepulverizareserecomandaventilatiaprinaspiratiedirecta,iar epurareaaeruluievacuatsasefacapecaleumeda(cuapa). Instalatiadeventilatieseconstruiesteastfelincatsaseasigure,laorificiuldeaspiratie,ovitezaaaeruluide0,95m/s, pentrucaceatadelacformatasapoatafifaramitatasievacuata. Incabineledepulverizare,folosireaperdelelordeapasiaapeipulverizateprinduzefacecaopartedinvaporiide nitrolacsafieretinuticuapasitransportatiinbazinuldeapa,iarceiramasiinsuspensie,safieabsorbitideventilator. Prinexistenta,inparteaexterioaraacabinelor,aunorcasetecuroldeseparareaaeruluideparticuleledenitrolac,se inlaturaposibilitateadepuneriinitrolaculuipepaleteleventilatoruluisipeconductadeventilatie,micsorandusepericolulde incendiu. Sectiadepulverizareseprevedesicuoinstalatiedeintroducereaaeruluiproaspatprinfiltre,dupacemaiintaiacesta estetrecutprintrobateriedeincalzire,montatainexterior. Camereledepulverizareseprevadcailuminatdinexterior,intreagainstalatiefiindprotejataimpotrivapatrunderii vopselelorsiparticulelordesolventisilac.Electricitateastatica,careseformeazapetimpulpulverizarii,seinlaturaprinlegarea lapamantacamereisicabineidepulverizare,precumsiainstalatieideventilatie. Instalatiadecompresoaresemonteazaintroincapereseparatadecamerelesicabineledepulverizare. Curatireacabinelorsicamerelordepulverizare,dedepuneridelacurisivopsele,trebuiesasefacanumaicuracletede lemnsaumetaleneferoaseca:aluminiu,cupru,alamaetc. Solutiiledelacurisivopselesetransportaprincondctesauseaducinconveioare,dinincaperilespecialamenajate pentrupreparare,insasubnicioformanuseadmitepregatirealorincamerelesicabineledepulverizare. Insectiileincaresefolosescsolventiinflamabili,concentratiadevaporiseverificasistematic,tinanduseseamade greutateamolecularaasolventuluisaualaculuicareseevapora,detensiuneavaporilorsaturati,precumsidevolumulincaperii. Pericoluldeincendiusiexploziepoatefimicsoratsiprinfolosireaunorsolventiincombustibilica:tetraclorurade carbon,clorurademetilenetc. Laaplicarealacaldalacului,prinprocedeulturnarii,incalzireaacestuiasevafacenumaipebaiedeapa,instalatiade incalzirefiindprevazutacuserpentinepentruapacaldasauabur.Pentruamicsoragraduldevolatilizare,esterecomandabilca dirijareasirecomandarealaculuisasefacacucircuitinchis. Prepararealaculuisefaceintroincapereseparata,invaseprevazutecudispozitivemecanicedeamestecare.Rezervorul pentrulacdelamasinadeturnare,vaaveacapuletans. Latunelurilepentruuscarealacului,trebuiesaseasigureoprimenirepermanentaaaerului,pentruasepreintampina pericoluldeexplozie.Inacestscop,tunelurileseprevadcudeschideriinparteasuperioara,princareseevacueazaaerulincarcat devaporidenitrolacexistentiininterior,sicuoinstalatiedeventilatieinparteainferioara,pentruevacuareavaporilorde solventimaigreicaaerul.Usiletunelului,dupaintroducereacaruciuoruluicupiese,seinchidermetic.Lapunereainfunctiunea instalatieideventilatie(deschidereaclapetelor)sevasupravegheacatemperaturasanudepaseascavaloareaderegim. Defectareainstaltiilordeventilatiesideincalzirepoatedeterminaaparitiacauzelordeincendiu. Camereledeuscaresuntconstruitedinmaterialemetalicesisuntasezateinsectiiledefinisare.Lacamereledeuscare trebuierespectateaceleasimasurideprevenireaincendiilorcasilatuneluriledeuscare.Sectiiledelustruireamobileiseprevad cuinstalatiideventilatiecapabilesaevacuezeintreagacantitatedevaporicaresedegajeaza,guriledeaspiratiemontandusein parteasuperioaracatsiinceainferioara,inraportcugreutateaspecificaavaporilor. Unprincipiucarenutrebuieneglijatlaconstruireasiexploatareainstalatieideventilatie,esteacelaalevacuarii separateaprafuluisiaaltordeseuridelemn,deceledevaporiinflamabili. Excesul dewhitespiritsirumegusfolositelaslefuireumedasedepoziteazainexterior,invasemetalice inchise,deoareceprezintapericoldeautoaprindere.Acelasiregimseimpunesibenzinelordelustruitdelamasinilede slefuit,dupaceacesteasuntschimbate. Substantelefolositelalustruire,sevorpregatisipastrainincaperiseparate,insectieadmitandusenumainecesarul pentruunschimb,muncitoriitinandunminimumdetimpneacoperite(sausticledestupate). Dupaterminarealucrului,vaselecusubstantefolositelalustruit,precumsitampoanele(folositelalustruireamanuala) sevorscoatedinsectiesisevordepozitainincaperiseparate. Incalzireafabricilordemobilasevafacecentral,cuapacaldasaucuaburdejoasapresiuneurmarindusecumaregrija caradiatoareledeincalziresiconductelesafieinpermanentacuratitedepraf,iarladistantade50cmdeelesanusegaseasca niciunfeldematerialcombustibil. Instalatiaelectricadeiluminatvafideconstructieetansalaprafinsectiileincaresedegajapraf,siantiexplozivain celeincareseproducemanatiidevaporiinflamabili.

Tablourilededistributiesemonteazainexterior,motoareleelectricevorfidetipprotejatcontraprafului(insectiilein caresedegajapraf)sideexecutieantiexplozivainsectiilecuemanatiedevapori.Conectareasideconectareacircuitelorseva faceprinintermediulintrerupatoarelorinulei. Folosireafoculuideschis,(lampidegaz,suduraetc.)sifumatulsuntcudesavarsireinterzise. 7.Sectiidemelaminaresiemailare a.Melaminarea.Placilemelaminateseobtinprinaplicareaunuifilmmelaminic(hartieimpregnatacurasina fenolformaldehidica)pesuportulfibrolemnosdursaupestraturidehartieimpregnatcurasinafenolformaldehidica. Procesultehnologicdemelaminareconstain:imprimareahartiei,impregnareahartieicurasinamelamino fenolformaldesidicasipresareafilmelormelaminicepesuportulrespectiv. Imprimareasefacecuajutorulunormasinidetiparit,diluantulcerneliifiindbutanolul,alcooluletilic,acetatulde butil,monoetilglicolulsauunamestecalacestora. Pentruprevenireaincendiilor,insectiesevoraducenumaicantitatiledediluantnecesareprocesuluitehnologicpeo singurazidelucru.Bidoanelevorfiinpermanneta cucapacelebineinchise,inlaturanduseastfelposibilitateaevaporariisau revarsariicontinutului. Ininterioruluscatoruluimasinilordeimprimare,temperaturanuvadepasiniciodata150C.Canddiluantulse volatilizeazacugreutate,pentruevitareapericoluluideincendiusevamicsoravitezadetrecereahartieiprinsistemuldeuscare. Vaporiiformatiininterioruluscatoruluisevaevacuainexteriorcuajutoruluneiinstalatiideventilatie,inlaturanduse posibilitateaformariiamestecurilorexplozive. Hartiileimpregnatesevordepozitainincaperispecialamenajate,feritedeactiuneasurselordeaprindere. Pentruevacuareainatmosferaavaporilordeacidformic,folositlaproducerearasinilorsidebutanol,fiecaredincele treizonealetuneluluisuntprevazutecuinstalatiispecialedeventilatie.Lacapeteletuneluluisemonteazaventilatoarecare formeazaperdeledeprotectiecuaer,impiedicandastfeliesireavaporilorinflamabiliinincapere. Inrecirculareaaeruluicaldnutrebuiesaseajungalaoconcentratiedevaporicuaerulcapabilasaproducaexplozii.In acestsens,sevorluaprobedelaborator.Usiletuneluluivorfiinpermanentaperfectinchise.Ininteriorulacestuiasevalucracu temperaturimaijoase,deoarecefenolulseinflameazala90C.Pentruaceasta,semicsoreazavitezadetrecereahartiei impregnateprintunel,decisemarestetimpuldeexpunereahartieilacontactulcuaerulcald. Odeosebitaatentietrebuieacordatacuratiriimasinilordeimpregnatcurasinifenolformaldehidicefolosinduse ,pentrucuratiresispalare,alcooletilic.Petimpulacesteioperatiisevaasiguraobunaventilatie.Deasemenea,sevorindepartacu grijasipulberileproveniteprincaderearasiniicondensatesiuscatedepefilmelemelaminicesihartieimpregnata. Presarea,caproceschimicdepolicondensarearasinilorpentruobtinereauneipeliculemelaminiceaderentelasuportul respectiv,nusefacefarapericoldeincendiu.Petimpulpolicondensariiaulocdegajaridevaporideformaldehida,fenol,cei dreptredusecaretrebuieindepartateprininstalatiadeexhaustarecucaresteprevazutapresahidraulica. Toatemasiniledeimprimat,impregnatsipreselevorfilegatelapamantsiunsecuregularitate. b.Emailarea.Produsulemailatseobtineprinaplicareapesuprafataplacilorfibrolemnoase,adouastraturisuccesivede grundsiapoiaunuistratdeemail.Materialelefolositeinacestscopsuntrasinilealhidomelaminice,carecontinsiun pigment,deregulaanorganic. Procesultehnologicpentrupolicondensareacelordouarasinicomponenteprezintaunpericoldeincendiu,doarecese folosesctemperaturide160C. Emailareaesteprecedatadedouaoperatii:pregatireaplacilorfibrolemnoasesipregatireamaterialelordeaplicare. Lapregatireaplacilorfibrolemnoaseestenecesarsaserespecteaceleasiregulidepreveniresistingereaincendiilorca silaatelieredetamplariemecanica. Pregatireamaterialelordeaplicarearelocinstatiadepreparareagrundurilorsiemailurilorsiconstadinaducerea acestoralaviscozitateadelucru.Operatiaseexecutainvasespeciale,prevazutecuagitatoare. Solventiiintrebuintatiladiluare,fiindsubstanteinflamabilepentruevacuareavaporilordegajatiinstatiiledepregatirea placilor,estenecesaraoputernicainstalatiedeventilatie. Aplicareamaterialuluipentruinnobilareaplacilorfibrolemnoaseserealizeazainsectiadeemailare,intreietape succesive:aplicareaprimuluistratdegrund,apoiaceluidealdoileastrat,totdegrund,iarinfinal,aceluidealtreilea deemail. Aceastaoperatieseexecutapetreiliniitehnologice,fiecareliniefiindformatadintrunagregatdedesprafure,ozonade preincalzire,masinadeaplicatmaterialuldeinnobilare,ozonadezvantare,ozonadeuscare(coacere)si ozonaderacire normala. Petimpulexecutariioperatiilortehnologice,sevaaveagrijasanusedepaseascatemperaturaderegim,incarecaz radiantiielectricivorfisupravegheaticuatentieiarinstalatiaelectricacareiialimenteaza,vafiinperfectastarede functionare,eliminanduseproducereadescurtcircuite. Unaccentdeosebitsevaacordapreveniriiincendiilorlamasinadeaplicatmaterialuldeinnobilare,undeobiectelese acoperacuopeliculadegrund,careesteinflamabila.Inaceastazonaseinterzicecudesavarsirefolosireasurselordeaprindere (flacari,scanteietc.). Rolelecarepuninmiscarebandadetransport,vorfibinecentrate,iaraxeleunseperiodic,pentruevitarea supraincalzirilor. Zilnic,partilemetalicealeinstalatieideturnarevorficuratitedecrustadegrundcesadepuspetimpullucrului. Dintuneluldeuscare,vaporiidesubstanteinflamabile,dagajati,seevacueazacuajutorulunorconducte,prinintermediul caroraacestiaseexhausteazainexterior.

Canaleledeventilatievorfiperiodicverificatesidesfundatedereziduuriledegrunddepuse. Temperaturadeuscarenuvadepasiniciodata160C. CapitolulXIII Prevenireaincendiilorinindustriausoara A.Filaturi 1.Filaturidebumbac a.Depozitedebumbac.Bumbaculseaducelaintreprindereadeprelucrarecucamioanelesaucutrenul,invagoane inchise. Ceamaifrecventacauzaaaprinderiibaloturilordebumbac,transportatepecaleferata,oconstituiescanteiledela locomotivacarepotpatrundesiininteriorulvagoanelor. Deasemenea,datoritafrecariisarmelorcaresefolosesclalegareabaloturilordebumbac,seproduceodegajarede caldura,suficientapentruaprindereafibreidebumabac.Aprinderisemaipotproducesidincauzatigarilorsichibriturilor aprinse,aruncatepebaloturiledebumbacintimpultransportulpecaleferatasaucuautocamioanele. Baloturileaduseinntreprindere,sedepoziteazainincaperiinchisesi,mairar,inaerliber. Indepozite,incendiileseproducdatoritaaruncariichibriturilorsiatigariloraprinsepebaloturiledebumbac,focului deschis,scanteilorsiscurtcircuitelorelectrice. Procesuldeaprindere,generatdecontactulbumbaculuiuscatsinepresat,cucorpuriincandescente,semanifestadiferit demoduldeaprinderesiardereabumbaculuipresatinbaloturi.Aprindereabumbaculuinepresatsedesfasoaracutrecererapida delacombustialentalaardereacuflacari. Bumbaculbrut,uscatsipresatinbaloturisaunepresat,esteunmaterialcarenuseautoaprinde.Aprindereabumbacului presatinbaloturiesteconditiondatademarimeasidenaturaparticulelorincandescentecucarefibravineincontact.Particulele incandescentedecarbunetrebuiesaaibacelputinmarimeauneialunepentruaputeasaincendiezebalotul,iarparticulele incandescentedemetaltrebuiesaaibamarimeadecelputin3mm. Bumbaculcrud,necopt,umezitsiimbalotat,seautoincalzestesi,inscurttimp,seautoaprinde.Defapt,numaibumbacul imbibatcudiferitegrasimisiuleiuri,careseoxideazaincontactcuoxigenuldinaer,dareactiiexotermecumariacumularide energie.Estecazulbumbaculuicarepetimpultransportului,manipulariisaudepozitariiaintratincontactcugrasimisauacelui careaservitlastergereadeuleiautilajelor.Procesuldecarbonizarea straturilorinterioareincepela160C. Unmarepericoldeautoarpindereprezintabaloturiledebumbaccuurmedeulei,transportatecunavelemaritime,din cauzaasezariilorinstivemari,alipseideaerisirecorespunzatoaresiatransportuluiindelungat. Depozituldebumbacseconstruiesteseparatderestulcladirilordeproductie. Inmagazie,baloturileseaseazainstive.Laasezareamanuala,inaltimeastivelornutrebuiesadepaseasca6randuride baloturi.Indepozitelemari,asezareasimanipulareabaloturilorsefacemecanizat,folosindusemacaralemobile,inaltimea stivelorputandajungepanala8sau10randuridebaloturi.Intrestive,estenecesarsaselasespatiidesiguranta,indirectiausilor exterioare.Trecerilesiiesiriledindepozittrebuieiluminate,blocarealornefiindadmisa. Depoziteledebumbacnuseincalzesc,ventilareasefacenatural. Motoareleelectricefolositelamacaraletrebuiesafiedetipulcelorprotejateimpotrivaprafului. b.Sectiadeamestecaresicuratire(bateresaubataj).Dindepozitbumbaculseaduceinsectiadecuratiresi bataj,fiindsupusdesfaceriisicuratiriideimpuritatisipraf. Principalelemasinidinaceastasectiesuntdesfacatoareledebaloturisilupuldestramator,cuajutorulcaruiasedesface bumbacul,sescuturaimpuritatilesiseeliminapraful.Prafulcaresedegaja,seabsoarbedeventilatoaresisedepuneincamerele deprafsubformadescamadebumbaclincendiulsepoatepropagaprinconducteledeventilatiesidetransportpneumatica bumbacului.Celemaifrecventeincendiisuntprovocatedescanteileproduselapatrundereacorpurilorferoase(cuie,piulite, sarmeetc.),inmasinisaulafolosireaciocanelordefierpentrudesfacereabaloturilordebumbac. Dupareparatii,dinneglijenta,ramanininteriorulmasinilordiferiteuneltemetalice,casurubelnitesaupiulitecare,in timpulfunctionariimasinii,prinlovireapartilorferoase,producdeasemeneascantei. Incendiilepotficauzatesidecalduradegajataintimpulfunctionariilagarelorneunse,aprindereafiindmultmai favorizatadeinfasurareafirelordebumbacpeaxelemasinilorsitransmisiilorinmiscare. Flamelesiscanteileelectrice,produsedeinstalatiilesimotoareleelectricedefectesauneadecvatefilaturilorde bumbac,potaprindepraful,scamelesifibreledebumbac. Calduradegajatapetimpulfrecariirotilorsaibelordeaparatoarelelor,poateaprindescamasiprafuldebumbacdepuse incazulpatrunderiiunorbucatidesfoara,existenteinbumbac,intredintiivolantuluibatator,seproduce oautoincalzire. Prafuldebumbacdepusperadiatoareledininstalatiadeincalzire,dupaunoarecaretimp,secarbonizeazasila patrundereaaeruluiproaspat,sepoateaprinde,devenindincandescent.Pericolulcreatdeprafuldepusincamereledecolectarea prafuluiinsectiadebatajeestedestuldemarelfocarulsementinezileintregisilapatrundereaaeruluiinmodbrusc,sepoate produceincendiuinstantaneu.Incameredeamestec(odihna),oricescanteieprodusascapatasipurtataodatacutransportul pneumatic,inconctactcufibreledebumbac,cuprafulsidatoritaoxigenuluidinaersiacurentilordeaer,poateproduceun incendiu.

Intrungramdeprafdebumbacexista,deexemplu,pestetreimilioanedeparticulemaimicide50 m.Particulelefinese sedimenteazacuovitezamaimica(0,0030,50cm/s)sicuomiscareuniforma.Cercetarileefectuateinacestdomeniu,austabilit cavitezadesedimentareaparticulelormaimicide5 mesteindependentadegreutateaspecifica.Diferentademasaintre particulele deprafesteneinsemnata.Particulelefinedebumbac(textile)insuspensieinaerramannemiscatetimpdeaproape24 h. Intimpulprocesuluideproductieprafuldebumbacsepoategasisubdouaforme: 1)Aerosoli,incarecazparticulelerespectivesuntmicisiincantitateredusa. 2)Prafdepuslocalinmasinisiinjurullor,particulelefiindrelativincantitatimaimari(lalupuldestramator,masini batatoare,destramatoare,desfacatoareetc.). Incendiileinsectiiledebatajsiingeneralsiinfilaturiledebumbac,potfievitateprin: inlaturarea,inprimul rand,acauzelortehnice,carelearputeadanastere inaldoilearand,respectandcustricteteregulilegeneraledeprevenirea incendiilorsiceledeexploatarerationalaatuturorinstalatiilor,utilajelorsimasinilor. Sectiadecuratiresibatajetrebuieseparataderestulfilaturiiprinperetiantifoc,iarcomunicatiaintreelesasefacaprin usirezistentelafoc,sauincelmairaucazmetalice.Bumbaculsepoatedesfacedinbaloturisicuratitdepraf,frunzesidealte impuritati,inconditiibune,laotemperaturainsectiede20 24Csilaoumiditatede4550%. Pentruaseinlaturaformareascanteilor,baloturiletrebuiedesfacutecudispozitivespecialederuperesauataierea fieruluibalot,inniciuncaznusevorfolosiciocanedefier. Prafulcaresedepuneincutiadealimentareintimpulamestecariibumbacului,trebuieevacuatcuajutorulunor instalatiideaspirare,incameredepraf.Indepartareacorpurilorferoase(cuie,sarma,nituri,piuliteetc.)seasiguramontarea,la alimentatoareaunormagnetiputernicisauelectromagneti. Esterecomandabilsasefoloseascasialtemetodecadeexempluasaziseleprinzatoaredepietresauseparatoarecuaer, carepoteliminasicorpurimetalice. Pentruprindereacorpurilorferoase,desfacatoareledebaloturiseprevad,deasemenea,cuelectromagneti. Inzilelederepaus,masiniledinsectiadebatajesegolescdebumbac,iarcamereledecolectareaprafuluisecurata. Conducteledetransportpneumaticalbumbaculuiincamereledeodihna,seprevadcudispozitivedeinchidere automata(subereetc.)pentrualocalizasiimpiedicapropagareaunuieventualincendiu. c.Sectiadecardare.Insectiiledecardare,pericoluldeincendiuestemairedus.Ocauzadeincendiuspecificaacestei sectiioconstituiescanteilecareseproduclaascutireaacelortamburului.Asemeneascanteisepotproducesiincazul deteriorariigarniturilordelacarde. Pentruinlaturareapericoluluigeneratdescantei,estenecesarcaascutireagarniturilorcardesasefacanumaidupace tamburulsidofferulsecuratabinesinumaidecatrelucratoriicareaufostinstruitisidinpunctdevederealpreveniriisi stingeriiincendiilor.Pentrucuratireatamburelorsidofferelor,serecomandafolosireametodeipneumatice. Sabotiipentrufinisareatamburuluinusevorfacedinmaterialecarelafinisaresaproducascantei. Cardeleseprevadcuoventilatiespeciala,caresaasigureevacuareaprafuluiincicloanesauincameredeprafetanse. Pentruomaibunacuratire,esterecomandabilcascoatereadeseurilordesubgratarelecardelor,desubtambure,valturi rupatoaresiperioetoare,sasefacapneumatic. d.Sectiiledepieptanare,laminare,flyeresialemasinilorcuinele.Lasectiiledepieptanaresilaminare,trebuie respectatecustrictetetoateregulilegeneraledeprevenireaincendiilor,laspecificullor,inspecialungereapieselorinmiscare, indepartareascamelorsiprafuluiprintrunsistemdeaspiratiesideventilatieadecvatesirealizareauneicurateniicorespun zatoare. Laflyere,incendiulpoatefiprodusdincauzacalduriidegajatepetimpulrotiriifuselorinconditiileuneiungeri necorespunzatoare. Insectiamasinilorcuinele,datoritarotiriifuselorcareajunglapeste11000rot/min,sepotproducedeseorio asemeneadegajaredecalduraincatseaprindfireledebumbac. Inurmaruperiibenzilorsauasnururilordebumbaccareactioneazafuselesidatoritapatrunderiiacestorainlacasurile tamburelor,seproducfrecaricudegajaridecaldurasuficientapentruaaprinde,eventual,prafulsiscamadepuse. Pentruaseinlaturarupereasnururilordelamasinacuinele,careprininfasurareasifrecarepeaxeduclaincalzirisi aprinderi,estenecesarcalegarealorsasefacacuprudentadecatrepersonalcalificatsidacaesteposibilcumasinacomplet oprita. e.Sectiadevigonie.Oatentiedeosebitatrebuieacordatafilaturilordevigonie,deoarecesuntcelemaipericuloasela incendii,dincauzacaprelucreazafibrescurte,deseurisizdrentedestramate,caredemulteorisuntunsesiplinedepete.Pe timpuldestramariizdrentelor,atatinmasina,catsiinincaperi,sedegajaomarecantitatedepraffinsiscamadebumbac, creinduseconditiifavorabilepentruproducereascanteilor.Ladestramareaacestorzdrenteseproduccelemaimulteincendii, dincauzascanteilorcareseformeazalamasinilerespective.Scanteileseproduccaurmarearuperiiunorcuiedepetamburisi izbiriilordepartimetalicesaucaurmareaatingeriireciproceatamburilordincauzauzuriigarniturilorrespectivesaureglarii necorespunzatoareaacestora. Oaltacauzacaracteristicafilaturilordevigonieoconstituiesupraincalzirealagarelorunormasinidincauzafrecariisi neungeriilorlatimp,careesteurmata,incelemaimultecazuri,deaparitiainceputurilordeincendiu. Inmultecazuri,seconstatainfasurarialematerialuluitextilpeaxesianumiteorganealemasinilorproducandcaldura, careoconstituiesursadeaprindere. Insectiadevigonie,atentiatrebuieindreptataspreinlaturareaformariiscanteilorlalupuldestramator,deoarecein deseuriledebumbacpotexistauneoricorpurimetaliceacestemasiniseprevadcuelectromagneti.

Deseurilefaraintrebuintareramaseinurmaprelucrariimaterieiprimeinsectiiledevigonie,seaduna,sebaloteazasi sedepoziteazaseparatdecelestransedepejos,plinecugrasimi,careprezintapericoldeautoaprindere. Pentruprevenireaformariiunoramestecuriexplozivedeprafaer,seimpunecontrolulcuregularitateaconcentratiilor amestecurilorcareseformeazainincaperi.Candseconstataconcentratiipericuloase,serecomandaoprireamasinilorsi aerisireasectiilor. Inscopulpreveniriiexploziilorcesarputeadatoraamestecurilordeprafaer,seprevadinstalatiideventilatie.Acestea trebuiesafiebinedimensionate,eficiente,safunctionezeinpermanentasisafieprevazutecuobturatoarecaresaopreasca propagareaeventualelorincendiisprealtesectii. * ** Deoareceinfilaturisedegajafoartemultascamasipraf,obunacuratineinusepoateasiguradecatprinfolosireaunor dispozitivedeaspirate,prevazutecuconductedemaridimensiunisifiltre.Sepoatefolosi,deasemenea,suflatoaredescama mobile,careinlaturadepunereaprafuluisiascameipemasinisipeperetiisectiilordefabricatie.Trebuieextinsafolosirea aspiratoarelordepraf.Acesteaspiratoaresepotutilizasilacuratireatavanelor,grinzilor,luminatoarelor,transmisiiloretc.,prin intermediulunortuburiprelungitoare,asamblatedinbucatide1,001,50m. Prinrealizareauneicurateniimecanizate,seinlaturapraful,scama,iarconcentratiadeprafinsectiiledefabricatiese reducesimtitor. Infilaturiledebumbac,odatacufolosireamasinilorcuvitezemaridelucru,acrescutsipericoluldeincendiu,datorita formariielectricitatiistatice.Sarcinileelectriceaparpetimpulafinariisicuratiriibumbacului,incantitatiinsemnate,carepot amorsasiexplozii.Sarcinileelectriceaparutedatoritafrecariipetimpulprocesuluideprelucrareamaterialului,seacumuleaza pepartilemetalicealemasinilorsimecanismelor,crenduncampelectricdeunanumitpotential. Dintrefibre,celmaimult seelectrizeazaceledemataseartificiala,apoiceledebumbacsimaislablana.Descarcarile electricepotproduceaprindereaprafuluidepus. Instalatiiledeconditionareaaerului,detransportpneumaticalmaterieiprime,aldeseurilorsirebuturilor,sunt indispensabilefilaturilordebumbac.Eleseconstruiescdinmaterialeincombustibile,pecatposibilfaracoturivitezade circulatieaaeruluitrebuiesafiesuficientapenteuanudaposibilitateasasedepunaininteriorpraf,scameetc.latrecereadintr oincapereinalta,conducteleseprevadcuobturatoareimpotrivapropagariiincendiilor. Pentruaseinlaturadegajariledecalduradatoritafrecarilor,lagarelor,angrenajeleseungcuregularitatesisestergde praf. Incalzireasepoatefacecuaerconditionat,cuapacaldasaucuabur,folosinduseradiatoarelenetede,caretrebuie curatatecuregularitatedescamasipraf. Oatentiedeosebitasevaacordasectiilorincaresevaacordasectiilorincareseexecutadiferitereparatii,fara intrerupereaproductiei.Inacestesectiisecererespectareacustrictetearegulilorgeneraledeprevenireaincendiilorsiun controlpermanent,tinandseamadefaptulcalucreazauneoripersonaldelaalteintreprinderi. Cailedeaccesnusevorblocaculazisaualtemateriale.Evacuareapersonaluluitrebuieasigurata,inspecialla cladirilecumaimulteetaje. 2.Sectiidetesatorie Insectiiledetesatoriesefolosesc,camateriiprime,bumbacul,lana,fibrelesinteticeetc.,subformadefire.Textilele suntmaterialeusorcombustibile,insacuungraddecombustibilitatediferitdelaunfeldemateriallaaltul.Dupaunii specialisti,capacitateadeardereesteinfunctiededuratadeaprindere. Intabelul12searataduratadeaprindere,inanumiteconditiideexperimentari,pentruuneleprodusetextilede bumbac. Tabelul12 Duratadeaprindereaunortextile Denumireatesaturii Panzadevele Gradelpentruimbracamintedeprotectie Poplin Perdele
2 Greutatea[g/m ] 660 280 180 96

Duratadeaprindere[s] 2 0,4 0,2 0,1

Textilelesepotaprindesisubactiuneacalduriitransmiseprinradiatiitermice.Sastabilitcatesatoriiledebumbacse potaprindesisubactiunileradiatiilortermicela450Cintimpularatatintabelul13.

Tabelul13 Duratadeaprindereatesaturilordebumbacsubactiunearadiatiilortermice Denumireatesaturii Tesaturapentruperdele Muslindebumbac Gradeldebumbac Panzeledeveledebumbac Greutatea[g/m] 65 120 400 750 Duratadeaprindere[s] 0,4 1,0 3,5 5,0

Dindatelecomparative,specificateintabelele11si12rezultacamaterialeletextileseaprindsiardcuatatmaiusor, cucatgreutateatesaturii(pem)estemaimicaincrucisareafirelor(bataturasiurzeala)mairara. Deci,incazultesaturilormaisubtirisirare,pericoluldeincendiuestemaimare,cerandusemaimultaexigentain respectareamasurilordeprevenireaincendiilor. Latesaturilecarefolosescfibresintetice relon,perlon,pericoluldestemairedus.Fibrelesinteticeprezintainsao caracteristicasianume,elesetopescsubactiuneacaldurilor.Deexemplu,policloruradevinilsetopestela125C,perlonulsi nailonulla200300C.Picaturileacestortopituridistrugtesaturilesipotducelaarsuriserioase,ajungandpanalaos. Combustibilitateatextilelor,incazultesaturilorsimaterialeloramestecateestemaimaredecatamateriilor primedincareprovinacestea. Asuprapropagariiincediuluisiaintensitatiiluiomareinfluentaareoranduireainspatiua materialelor.Datoritamariiintensitatiaarderii,incazultextileloramestecate,arelocoscadereintensaaoxigenuluinecesarsi inconsecintaardereaesteincompletacudegajareputernicadefumsifuningine. Prafuldebumbacsiscameleexistentesubrazboaiesiinjurulacestora,trebuiecuratitesievacuatezilnic,inlaturandu seaprinderealordecatreeventualelescanteidelamotareleelectrice. Petimpuloperatieideparlirecuflacariatesuturilordebumbac,estenecesaraosupravegherecontinuaadeplasarii textilelor,deoarecelaopririacesteasepotaprindelaoriceoprireatesaturii,pecilindriimasiniideparlitseinchideimediat conductadegaz. Deasupramasinilordeparlitseprevedeoinstalatiedeventilatie,iarcenusa(pulberea)rezultatadelaarderetrebuie evacuataincamereetansesirezistentelafoc.Dispozitiveledearderesecuratacuatentiesiregularitate. Pentrucaeventualelescanteiramasesanuaprindatesatura,elesestingcuajutorulvaltuluiperietor,umezitsaude catreceldepresare(lamasinicucilindri). Sectiadeparlireseamplaseazaintroincapereseparatadecelorlaltesectii,prinperetiantifoc. Colorantii(vopselele)trebuiesasepastrezeinincaperiseparate,deoareceopartedineisuntcombustibilisiprezinta pericoldeincendiu,datoritaunorgazecaresedegaja(colorantiazoici,colorantidesulf,colorantiindigoizi). Dupavopsire,firelesautesaturileseusuca,folosinduseaercald.Conducteledeaductiuneaaburuluipentruincalzirea aeruluitrebuiesafieizolate.Presiuneasecontroleazainmodpermanentcuajutorulmanometrelor,mentinanduseintrelimitele prescrisepentrutipulrespectivdeuscatorie. Tesaturile,inaintedeatrecelauscare,secontroleazacuatentie,pentruanucontinecorpuristraine,inspecialferoase. Lauscatoriilecuaercald,temperaturanormaladeregimnutrebuiesafiedepasita,deoarecetesaturilesepotaprinde. Insectiiledefinisare,undenusuntinstalatemasiniledescamosat,estenecesarsafunctionezeoinstalatiedeventilatie caretrebuieexploatatainconditiioptime. Pentruaseevitafrecarile,slabiriledemecanisme,desfaceriledepiulite,ruperilesideformatiiledepiese,careprin izbirelovire,potproducescantei,suntnecesaresupraveghereasicontrolulpermanent.Curatirealordescamesipraftrebuiesa sefacazilnic.Deasemenea,ungereatuturorangrenajelorsilagarelortrebuiesaseefectuezecuregularitate. Mijloacelesiinstalatiiledetransportsesupravegheazapermanentsisecontroleazasistematic,pentruainlatura frecarile,siblocarile,evitanduseastfelaprinderileincidentale. Oatentiedeosebita,dinpunctdevederealpreveniriiincendiilor,trebuiesaseacordepetimpuldesfasurariiprocesului tehnologicdeobtinereatextilelornetesute,lafazeledelipireafirelorcuajutorullatexuluidecauciucnatural,destropirecu liantetc. Pentruanuseformaprafinincaperiledelucru,dincauzaparticulelorpreafinedeliantsubformadepulberesinici depunerideliant,petimpulstropirii,sevafolosioinstalatiedeventilatie,careiatrebuiesaiseasigureofunctionare permanenta. Instalatiaelectricadeiluminatsifortavaficeaspecificatesatoriilor,incaperilorcuvaporideapasicuvaporicorozivi. Regulilegeneraledepreveniresistingereaincendiilortrebuierespectatecuceamaimarerigurizitate. B.Fabricideincaltaminte 1.Incaltamintedinpiele Materiaprimafolositalafabriciledeincaltaminteoconstituiepieleapentrufatasicaptusealasitalpapentru incaltaminte.Inafaradeaceastasemaiutilizeazapanzapentrucaptuselisaufete,cartonulsioseriedesubstantechimiceca: solutiiledecauciuc,cleidenitroceluloza,acetona,benzinaetc. Pieleaardedestuldegreu,aprindereafacandusesubactiuneaindelungataauneiflacarisauaaltorsursedecaldura. Timpuldeaprinderesivitezadeardere,depindinmaremasuradenaturapieliisiamoduluidefabricareaacesteia.

Existasorturidepiele,careseaprinddestuldegreu,insadupaindepartareaflacarii,ardmocnit,panalacarbonizare completa. Celmaimarepericoldeincendiu,infabriciledeincaltaminte,ilprezintasolutiilepentrulipitsiprafulcarese degajapetimpulprelucrariiinmasiniapielii siatalpii(frezare,polizareetc.). Astazi,inindustriaincaltamintei,sefolosesteotehnologiemoderna,intrebuitanduseoseriedemasinica:masinide unsmargineatalpiicusolutie,agregatedeegalizatscamosatsisubtiatalpa,masinidetrasprinlipire,masinidelipitetc. Pentruungereacusolutiidecauciucacaptuselilor,serecomandafolosireacabinelordepulverizare.Prinaplicarea tehnologiei,prinfolosireamasinilorsiutilajelormoderne,pericoluldeincendiulaunelesectiidinfabriciledeincaltaminte,este eliberat,oseriedemasurideprevenirefiindrezolvateodatacufabricareaacestoragregatesimasini. Sistemeleclasicedecusutperama,decusutprinbrant,aucedatloculsistemuluilipiriilarecesilipiriilacald,prin vulcanizare. Dinacestpunctdevedere,fabricareaunorgamevariatedesolutiipentrulipit,caresuntpebazadesolventi inflamabili,marestepericoluldeincendiuinsectiilerespective. Pentrulipireastazisefolosescmaimultetipurideadezivica:latexulnaturalsisintetic,solutiipebazadeneopren, cleiuripebazaderasinisintetice,cleidenitrocelulozaetc. Folosireavopselelorpebazadespirt,pentruvopsireamarginiitalpii,prezintapericoldeincendiu.Lafinisarea incaltaminteiprinpulverizare,particuleledevopseasepotimprastiasidepunepeinstalatiisiobiecte,iardupauscarese transformainpraf.Insectiiledefabricilordeincaltaminte,solutiiledelipit,vaporiidesolventiemanati,prafuldepielesau talpa,deseurilecombustibile,rezultatedeladiferiteleprelucrari,delafrecareetc.sepotaprindecumultausurintadela scanteilerezultatedelapolizare,delafocuriledeschise(lampicubenzinaetc.),delaarcurielectrice,atuncicandseproduc scurtcircuite,delatigarisichibrituriaprinse,aruncate,delaradiatiitermiceputerniceetc. Infabricilevechi,prinfolosireaunuisistemcentralizatdeventilatie,prafulcolectatdeladiferitemasini,esteevacuat cuajutorulunuiexhaustorsi,incazul unorsuprasolicitari(racordaridemultemasini),pericoluldeincendiusemareste, deoareceintreagacantitatedeprafesteaspirata,darinanumitesituatiiseaspirasiscanteileprodusedefrecariladiferitemasini, carepotaprindecombustibilsipropagaincendiulprininstalatie. Majoritateamasurilordeprevenireaincendiilorsereferalarespectareaunorregulilegatededepozitarea,prepararea, transportulsimanipulareasolutiilordelipit,precumsideevacuaresicuratireaprafuluirezultat petimpuldiferiteloroperatii tehnologice. Acetonasiceilaltisolventi,sepastreazaindepoziteamenajateconformprescriptiilorprevazuteinnormelede depozitare. Solutiiledecauciucsicleiuridelipitseaduc,ingeneralinsectiiledeproductiegatapentrupreparate,inbidoane metalicede2550lcapacitatesisedepoziteazainboxeseparatedecelelaltemateriiprime(piele,talpaetc.).Insectiise prastreazacantitatilimitate,numaipentruunschimb,iarceeaceramanelaterminarealucrului,seevacueazainincaperi dinaintestabilite. Bidoanelecusolutiidecleiuridenitrocelulozasedesfacnumaicuunelteneferoase. Dupacroire,deseurileramase(piele,talpa,panza,carton)seadunaincosurisausacisiseevacueazadupafiecare schimb,insectiiasiguranduseordinesicuratenie. Prafulrezultatpetimpulfunctionariimasinilordeslefuit(moderne)sedepoziteazaindesprafuritoareleexistentepe langafiecaremasinasiseevacueazadupafiecareschimb. Oatentiedeosebitasevaacordaascutiriicutitelorcuajutorulpolizorului,deorecescanteileprodusepotaprindepraful depiele.Esterecomandabilpentruinlaturareaacestuipericolcapetimpulascutiriicutituluisanuseexecuteoperatiade desprafuire. Launelemasinideegalizat,pieledefete,cutitulbandaseascuteautomat,intimpulfunctionariimasinii.Pentru indepartareaprafuluisimirosuluipetimpullucruluisiacestgendemasinaseprevedecudesprafuitor. Lamasiniledeunscusolutie,deaplicatsiretsiindoit,incalzireasolutieidelipirefacanduseintrunvasincalzitcu rezistentaelectrica,estenecesara,supraveghereaatentaaacestuia,pentruaseevitaproducereaunorscurtcircuitesauaaltor deranjamente. Solutiiledelatexsaudealtecleiuri,folosirealaungereafetelorsepastreazainvasemici,cusuprafatamicade evaporare.Insectiileundeselucreazacuasemeneasolutii,seprevedeoinstalatiedeventilatie.Intehnologiamoderna,ungerea culatexacaptuselilorsefaceincabineprevazutecugurideaspiratiepentruevacuareasurplusuluidelatex,careprindizolvare sepoaterefolosi. Prafulrezultatlaslefuiresecolecteazasisedepoziteazainparteadejosamasinii.Folosireadesprafuitoarelorinlatura uneleneajunsuri,inceeaceprivesteevacuareaprafuluicombustibil,insanecesita,inafaradeevacuarealuidupafiecare schimb,curatireafiltrelordinorainorasiuncontrolzilnicalintreguluisistemdeevacuare,evitanduseastfeleventualele aprinderidincauzascanteilorajunsepanalacutiametalica. Ungereabraturilorsitalpilorcusolutiedelatexsaucleidenitroceluloza,sevafacenumaipemasametalicacucapac, prevazutecuodeschiderepentrupensuladeungere. Deseurileimpregnatecusolutiidelipit,sestranginvaseincombustibilesiseevacueazadupafiecareschimb,inlocuri destinateacestuiscop. Lafinisareaincaltaminteisefolosescmasinipentruslefuireasifrezareatocurilorsitalpii,vopsireamarginiitalpii, lustruireatalpiietc. Masinileincaresedegajapraf,seprevadcudesprafuitoare,iarcelecarefolosescsolutiidelipitsauvopsele,se monteazagurideaspiratie.

Pentrucuratireadeateprinardere,sefolosesclampicubunzen,alimentatecugazelichefiatedinbutelii.Peacelasi nivelnuseadmiteasezareaamaimultde3buteliiinstalateindependent,depasireaacestuinumarimplicandinstalarealorin incaperiseparate.buteliilesefolosescnumaicuregulatordepresiunesicurespectareatuturorregulilordeexploatare,impuse unorastfeldeinstalatii. Instalatiaelectricadeiluminatsifortadeincalzireestesimilaracuceledelafilaturi,ambeleintreprinderifacandparte dinaceiasicategoriedepericoldeincendiu. Cailedeaccesinterioare,iesirilelaexteriorvorfimentinuteinpermanentadeblocate. Benziledetransportvorfiinperfectastaredefunctionare,acordanduseatentieungeriilor,inlaturariifrecarilor, respectariivitezeidemiscaresisarciniideincarcare. 2.Incaltamintedecauciuc Lafabricareaincaltaminteidecauciuc,sefolosesccantitatimaridesubstanteinflamabilecabenzina,solutiede cauciuc,lacurietc. Incadrulprocesuluitehnologic,sedistingoperatiicafierbereauleiuluidein,prepararealaculuipropriuzis,pregatirea solutiilor,pregatireapieselor,lacuireasifinisareaproduselor. a.Fierbereacleiuluidein.Petimpulfierberiicleiuluidein,pericoldeincendiusecreeazalafolosireaspaclurilordin metaleferoase,lacuratireacazanelormetalicedepeliculadeuleicarbonizata,operatiecare,inacestcaz,sepoatesoldacu formaredescanteisiizbucnireaunorinceputurideincendiu. Laincarcareacazanelor,scurgeriledeulei,caresarproduce,sepotaprindeincontactcudiversesursedeaprindere. Pericoluldeincendiuexistasiatuncicandpetimpulfierberii,datoritacontinutuluideapa,uleiulspumeazasiserevarsa. Folosireacazanelorcuperetidubliinloculcelorcuserpentine,curatireaacestoradupafiecaresarja,cuspacluride cuprusaudinaltemetaleneferoase,constituiemasuridepreveniredemareimportanta.Pentruinlaturareaeventualelorscantei, serecomandacainaintedeincepereaoperatiilordecuratire,saseintroducaapaininteriorulcazanelor,invedereausurarii desprinderiicrusteideulei.Incarcareacazaneloresterecomandabilsasefacanumaiprinintermediulpompelor,pentruase evitascurgeriledeulei.Laincarcareamanuala,sevorfolosigaletidinplastic,interzicanduseceledintabla.Acesteasevor umplenumaipanaladincapacitatealor. Prinfolosireaunorvasederezerva,decapacitatemaimicaracordatelacazane,sepermitescurgereauleiuluiincazul uneiinspumariputernice,evitanduseinacestfelraspandireaacestuiainsectie. Pentruaseopricrestereaniveluluidespuma,continutulcazanelorseagitacuajutorulunorpaletedelemnsau aluminiu.Petottimpulprocesuluitehnologicsevarespectatemperaturaderegim,presiuneaaburuluiverificandusecuajutorul manometrelor. Cazaneleseprevadcucapacerabatabile,careincazdeaparitieaflacarilorseinchidautomat.Uleiuluiincalzitnu trebuiesavinaincontactcusubstanteoxidante. b.Prepararealaculuipropriuzis.Laprepararealaculuipropriuzisesteposibilsaseproducaexploziiinurma formariiunoramestecuriexplozivedinprafulrezultatlamacinareasicernereacolofoniului,saudecolorantprafaer,petimpul operatieideadaugareacolorantului.Laadaugareawhitespirituluiaulocreactiiexoterme. Petimpuldescarcariisifiltrariilacului,seformeazasarcinielectrostatice,careprindescarcaredauscanteiceprezinta unmarepericol. Pentruprevenireaexploziilorsiincendiilor,seimpunecamacinareacolofoniuluisasefacaininstalatiispeciale, numaiincantitatilenecesarepentrusarjarespectiva,deoarecedepozitattimpindelungat,elprezintapericoldeautoaprindere. Cernereasulfuluisicolofoniuluisevafaceinlocurispecialamenajate,sitelefiinddetipcapsulatsicorespunzator legatelapamant. Inceeaceprivesteincarcareacazanelorcuulei,sevorrespectaaceleasimasurideprevenirecasilafierbereauleiului dein. Colorantulsevaintroduceesalonatsidelaodistantacatmaimicadesuprafatauleiului,agitarealuifacandusecu ajutorulunorlopetidelemn. Pentruaimpiedicaproducereaunorreactiicuactiunereciprocaintrecolofoniusisulf,produselesevorintroducein cazanseparat,maiintaicolofoniul,apoisulful,iarlafinalacceleratorul. Inaintedeaseadaugawhitespiritul,seopresteaburul,pentruasereducetemperaturadela160 165Cla120C. Inlaturareaformariiamestecurilorexplozivedevaporiinflamabiliaerserealizeazacuajutoruluneiinstalatiiadecvatede ventilatie. Descarcareacazanelorsevafacecumultagrija,folosinduseinstalatiidepompelegatelapamantsaugaletidin materialplastic. Operatiiledeagitareasubstantelorincazanesevorfacenumaiculopetidelemn,iarcuratireadereziduuri cuunele carenuproducscantei. c. Pregatireasolutiilordecauciuc,delacuri etc.Aceastaesteooperatietehnologicaintimpulcareiaexistaun accentuatpericoldeincendiu.Aceastasedatoresteproduceriidescarcarilorelectrostaticepetimpultransportuluipeconducte, lipseideetanseitateaconductelorsiventilelordeinchidere,scanteilormecanicecarepotluanasterelalovireabutoaielorde benzina,folosiriisurselordeaprindere,insectiiledeproductiesiinlocurilededepozitareamaterieiprimeinflamabileetc. Masuriledeprevenireaincendiilorsereferainspecial: laetansareaconductelorsiventilelor legarealapamant aconductelorprincaresevehiculeazabenzina latransvazareacugrijaabenzineidinbutoaieingaleti latransportul

solutieidecauciucinvaseinchidedeotel,prevazutecucapac ladepozitareasolutieidecauciucsiabenzineiinconditiide siguranta. Diluarealaculuisefaceprintrousoaraagitare,pentruanuspuma,deregula,cuolopaticadealuminiusaudelemn, transportulluiinhaladelucrufacandusecuodeosebitaatentie. Tricotulfolositlafiltrare,carevaramaneimbibatculacvafiimediatevacuatdinsectiesidepozitatintocurispeciale. d.Pregatireapieselor. Aceastaoperatieconstaincusutulcaptuselilor,spalareapieselorcubenzina,ungereapieselor cusolutiedecauciucsiambalareapieselorrespective.Petimpulacestoroperatiitehnologicesepotproduceinceputuride incendiidindiferitecauzeca:scanteimecanice,scanteielectrice,inspecialacoloundeselucreazacubenzinasisolutiede cauciuc. Cauzeleincendiilorpotfi,ingeneral,inlaturate: dacasefolosescmotoarecapsulate dacainstalatiaelectrica esteinpermanentastaredefunctionare dacasefolosescprizeelectricedetipantiexploziv dacabenzinasepastreazasise manipuleazainconditiidesiguranta. e. Lacuireaproduselor.Aceastaoperatiesevafacecuatentie,faraagitare,folosindusegaletidinmaterialplastic. Bazinulincaresecufundaproduselenevulcanizate,vaficonfectionatdinaluminiu.Dupaterminarealucruluiinsectie,lacul ramasvafievacuat. f.Vulcanizareaproduselorinautoclave.Laaceastaoperatieesteposibilsaseproducaaprindereaacestora,daca depasestetemperaturanormaladelucru(130140C)siintimpulprescrisderegimultehnologic(8090min).Respectarea parametrilortehnologicilacarefunctioneazaautoclavele,executareacorectaaoperatiilordeintroduceresiscoatereaobiectelor autoclave,constituiemasurideprevenireaincendiilor,caretrebuieavuteinvederedecatretotimuncitorii. g.Finisareaproduselor. Acestprocessedesfasoaracudegajaridepraf,rezultatprinpolizareaincaltamintei,care pentruevitareaautoaprinderii,trebuieevacuatcelputinodatapezi,iarsaciidefiltrarescuturaticuregularitate. C.Articoledecauciuc(cauciucate) Inintreprinderiledeprelucrareacauciucului,sefolosescoseriede materialecareprezintapericoldeincendiu, cum suntdeexemplu:negruldefum,extractuldesolventare,colofoniul,sulfuletc. Inafaraacestormateriale,segasescutilajelacare,dacanusuntrespectatereguliledeexploatare,sepotproduce inceputurideincendiu. a. Negruldefum.Acestprodusestecomponentulprincipallapreparareaamestecurilordecauciuc.Datoritafaptului caparticuleledenegrudefumauosuprafataspecificamare(1gdenegruareosuprafatade10panala250m),procesulde oxidarepeunitatedevolumpoatefidestuldeintens.Inaceastasituatie,dincauzatransmisieiproasteacaldurii,sepoateajunge laautoaprindere.Specialistiidinindustrianegruluidefumexplicafenomenuldeautoaprindereprinexistentaunorcompusi piroforicisauprindescompunereaincompletaamaterieiprimecarbonice,careesteabsorbitalasuprafataparticulelordenegru defum.Autoaprindereanegruluidefumesteconsecintaactiuniireciprocedintreoxigenuldinaersisuprafatacarbonului. Pentruapreveniexplozii,negruldefumseamestecaintrunmalaxor,cuextractdesolventaretopit. Manipulareanegrului defumsefacecumultaatentie,pentruanuseimprastiainaersiaseformaamestecuri explozive. Invedereaevitariiautoaprinderilor,nuestepermiscontactulnegruluidefumincalzitcuaerul.Deasemenea,sevor evitadepuneriledenegrudefuminstraturidepasindgrosimeacritica. b.Extractuldesolventare. Acestprodussedepoziteazainmagazii,ingeneralinapropiereanegruluidefum,ambalat inbutoaiemetalice.Extractuldesolventareesteunmaterialcombustibil,careprinincalziredegajeazavaporitoxicisiexplozivi. Dinaceastacauza,manipulareapetimpultopiriisefacecugrija,neadmitandusefolosireadeflacaradeschisa,chiarsidacase solidificapetevi. Petimpulmalaxarii,sedegajavaporitoxicisiexplozivi,dincarecauza malaxorultrebuiesafiebineetansat,iarsectia safieprevazutacuoventilatieputernica. c. Colofoniulsisulful.Acesteprodusesepastreazainboxespecialamenajate,intrucatsulfulprinarderedegajabioxid desulfsimaricantitatidecaldura. Colofoniul,subformadepraf,seaprindecuusurintachiarsubactiunearazelorsolare. Sulfulsicolofoniul,degajandpetimpularderiimaricantitatedecaldurasigazetoxice,creeazagreutatipetimpul operatiilordestingereaincendiilor.Serecomandacadepozitarealorsasefacainboxeseparateculuareatuturormasurilorde evitareaaprinderii. d.Cauciuculnaturalsausintetic.Acestprodussedepoziteazainmagazii,inbaloturicugreutatede100250kg. Baloturilesepulverizeazacutalc,pentruanuselipiintreele,masuracareprevenireintrungradoarecaresiaprinderealor. Magaziileincaresedepoziteazacauciuculnuseincalzeste.Cauciucul,inaintedeafiintrodusinfabricatie,setaieinbucaticu ajutorulunorcutitecirculare,aghilotinelorsauapreselordetaiat. Inindustriacauciuculuisefolosescdeseuridecauciuc,caresedepoziteazapeplatformespecialamenajateinaerliber. Pentruaseevitaoeventualaautoaprinderemultedinacestedeseuri,fiindplinedeulei,depozitareasefacepesorturisila distantadecladiri.Inafaramaterialeloraratate,inindustriacauciuculuisemaifolosesc:var,caolin,creta,talcetc.,carenu prezintapericoldeincendiu. Ceamaipericuloasasubstanta,folositainindustriacauciucului,caresepoateinflamacumultausurinta,estebenzina deextractie. Benzinaseaprindelatemperaturade15 20Csiseautoaprindela415 530C.Prinarderedezvoltaoputerecalorica de11.30011.700kal.,atingandtemperaturadeaproximativ1100C.

Unkilogramdebenzinasetransformain250300lvaporidebenzina,evaporareaintensaincepanddelacirca6C. Dinacestecatevadateasupraproprietatilorbenzineideextractierezultacainoriceprocesdefabricatieestefolosita, eaprezintaunpericoldeexploziesiincendiusidinaceastacauzasecererespectareacuceamaimarerigurozitate,amasurilor siaregulilorgeneraledeprevenireaincendiilor. Esterecomandabilcadepozitareabenzineisasefacainrezervoareingropatesiladistantaprevazutainnormelede prevenireaincendiilor,inraportcucantitateadepozitatasicugradulderezistentalafocacladirilorinvecinate. Deomareimportantaestemodulcumsedistribuiesicumsetransportabenzinainsectiiledeproductie. Inafaradefaptulcaintimpulacestoroperatiinutrebuiesasefumeze,estenecesarcapersonalulsafieinstruitspecial, iartransportulsafiefacutinbutoaieinchise,prevazutecubusoanedinmaterialecareprinlovirenudauscantei, peremorcide electrocarsinupeelectrocarulpropriuzis. Desfacereabusoanelorsevafacecuuneltedinmaterialeneferoasesiinafarasectieideproductie,introincapere separata. Inindustriadeprelucrareacauciucului,celemaipericuloasesectiilaincendiusiexploziesuntaceleaincarese folosescsolutiiledecauciucpebazadebenzinadeextractiesinegrudefum.Insectiadedozare,petimpulcerneriinegruluide fum,sedegajafoartemultpraf.Deaceea,pentrutransportulnegruluidefumsefolosescdispozitivepneumatice,careinlatura pierderilesiformareauneiatmosfereincarcatedepraf.Serecomandacainstalatiadecernereafieetansasi,dacaesteposibil, chiarautomatizata. Uleiurilefolositeinamestecuriledecauciuc,sepotaprindecuusurinta,iaruneledintreele,inamesteccusubstante organice,sepotautoapride. Colorantiiorganici,fiindsupusioxidarii,prezintadeasemeneapericoldeincendiu,iarprafuldeebonitapoateforma cuaerulamestecuriexplozive. Laprelucrareaamestecurilorcuajutorulvalturilor,datoritafrecarilorpentruinmuiereacauciucului,valturilese incalzescpanalatemperaturadeaproximativ80C. Racireainterioruluivalturilorseasiguraprincirculatiaunuicurentdeapa.Valturiletrebuieprevazutecucarcasade protectie,intrerupatoaredesigurantapentruoprireainstantaneeacilidrilor,cutitmecanicpentruamestecareasitaiereadefasii dinamesteculdepevalt.Pentruvizitareasicontrolulangrenajelorsipentruturnareauleiului,estenecesarsaexisteinpartea superioaraacarcaseiodeschizatura. Intrerupatoruldesigurantatrebuiesaasigureoprireainstantaneeacilindrilor,sadecuplezemotorulelectricsisa cuplezefranaelectromagneticacusabotiacuplajelorsertaruluideetansare.Eltrebuiesafieinstaredefunctionare, verificandusepersonaluldecatrefiecaresefdeschimb.Incazulincareintrerupatoruldesigurantanuesteinstarede functionare,lucrulpevaltseopreste. Lainceputulfiecaruischimb,secontroleazasistemulderaciresimasinanusepuneinfunctiunepananuseremediaza chiarsicelemaimicidefecte. Lamasini,materialulrecesevaintroduceinbucatimicisitreptat,lucrandusecumultaatentie,pentruanuse supraincarcamasina. Prelucrareaamestecurilordecauciucsubformadefoideoanumitagrosime,sefacecuajutorulcilindrilor,procesul respectivnecesitandvalturiincalizte.Incalzireavalturilorsefacecuabur.Vitezaperifericaavaltuluifiinddeaproximativ50 m/min,favorizeazaaprindereacauciucului. Petimpuldecalandrare,dincauzafrecarii,seproducscanteiintrecauciucsivalturi.Sarcinaelectricaceseformeaza, poatesaajungalaunpotentialde57kV.Scanteile,careaparlacalandre,potficauzatechiarsidemuncitorulcarel deserverste. Muncitorul,carestapeunpresdecauciuc,princontractulcarelfacecufoaiadecauciuc,primestesielsarcini electrice.Inmomentulcandseapropiecumanadevalturi,seproducscantei,careincazulcalandrelorfolositepentrutesaturi, prezintaunaccentuatpericoldeincendiu. Dupacematerialulsaomogenizat,setrecelaconfectiesiapoilavulcanizare. Laautoclaveledevulcanizare,principalelemasurisuntindreptatespreevitareaspargerii(exploziei)autoclavelor. Spargereapoateficauzatadesolicitarilapresiunipesteceleadmise,manevrareagresitalapunereasiscoatereadinfunctiunea autoclavei,defectareaaparaturiidemasurasicontrol,uzuraprematuraacazanului,fiedintroproastaintretinere,fiedincauza folosiriiinconstructieaunuimaterialnecorespunzator. Peretiiautoclavei,datoritafaptuluicasuntsupusicoroziuneidincauzasulfuluisiacompusilorlui,voraveagrosimea cu23mmmaimaredecatcearezultatadincalcul. Peretiiautoclavelorfolositelavulcanizareaproduselordeebonita,seconstruiescdinotelinoxidabil.Autoclavele pentruvulcanizarenusesolicitapestepresiunileadmisesisuntsupuserevizieiperiodice,conformnormelorinvigoare. Lapreseledevulcanizare,toatepartileincalzitelapeste90C,seizoleazatermic. Pentruinsectiileincaresefolosestesolutiadecauciuc,aceastasepregatesteinmalaxoareconstruitedinotelsi prevazutecucapace.Dinmalaxor,solutiasetransportainvaseinchise,celmaisigurmoddetransportfiindinsapomparea. Malaxoareletrebuiesafietottimpulinchisecucapac,pentruanupermitesolventuluisaseevapore. Insectiiledepreparareasolutieidecauciuc,motoareleelectriceseaseazainexterior,iariluminatulelectricsefacetot dinexterior. Deschiderilepentruaspiratiesirefulareaaeruluisevoramplasaopus,inscopulcreariiunorcurentideaer,intot spatiulsectiei.Intrucataerulcaldantreneazavaporiicatreparteadesusaincaperii,estenecesarainstalareaunorguride aspiratieinparteasuperioara.

Amestecareasolutieisefacenumaicuamestecatoarecupaletesitijedelemndeesentatare,pentrudiferitelucrari folosindusenumaisculedincupru. Utilajelesitransmisiilelacaresepotproducescanteielectrice,datoritafrecarilor,seleagalapamant. Dacanereferimlaconsumuldesolutiedecauciuc,sepoatespunecasectiadegumareocupaprimulloc.petimpul operatieidegumare,sedegajaomarecantitatedevaporidebenzina.Inscopulcaptariiacestorvapori,masinilesunprevazute cucarcasemetalice,racordatelainstalatie,pentruevacuareavaporilordebenzina. Recuperareabenzineisefaceininstalatiideadsorbtiepecarbuneactivsausilicagel. Datoritavaporilordebenzinadegajatisiadescarcarilorsarcinilorelectrice,produselafrecareadintretesaturilegumate sisuprafatamasinii,pericoluldeincendiusiexplozieinsectieestemultmarit. Sarcinileelectriceseformeazainurmatoarelecazuri: ladesprindereatesaturiigumatedepecilindrusitrecereaeipedispozitivuldedesfasurare latrecereatesaturiiprinintervaluldintretaisulcutituluidegumajsisuprafatacilindruluidelemn latrecereatesaturiidepeplacaincalzitaperoladeintindere. Pentruaseinlaturaformareasarcinilorelectriceseiauurmatoarelemasuri: pieselemetalicealemasiniidegumajsidispozitiveleauxiliareseleagalapamant asezareadeacurmezisulmasiniiaunortijesaupieptenidincuprusaualama,legatilapamant,lacelmult10mmde stratuldecauciuc,pentrucolectareaelectricitatiistatice asezareasubtesatura,petoatalatimeamasinii,auneiconductede1,perforata(orificiilefiindde 0,51mm)prin carecirculaaburulaceastaconductaseracordeazalaconducteledeaburalemasinii. Prinumezireatesaturii,electrizareadispare.Inscopulmaririiconductibilitatiielectriceabenzii,serecomandaase dizolvaineaoanumitacantitatedeoleatdemagneziu.Pericoluldeincendiuestemultdiminuatdacainloculsolutieide cauciucsefolosestelatexdiluatcuapa. 3 Instalatiadeventilatietrebuiesafiedestuldeputernica,inaeradmitanduseoconcentratiedemaximum3mg/m vaporidebenzina. Solutiadecauciucsetransportainsectiiledegumareprinconductedeoconstructiespecialasisubpresiunedegaz inert. Insectiadegumareseadmitedepozitareauneicantitatidesolutiedecauciucnumaipentrupatruoredelucru.Sectiile degumaretrebuiesafieseparateprinperetiantifoc,decelelaltesectiisauateliere. Dacanuseinstaleazarecuperatordebenzinadeasupramasinilordecauciucat,seinstaleazahotasubformadenisa. Oseriedearticoledecauciucsefabricaprinscufundareaunorformedelemnsaudesticlainsolutiadecauciucsaude latexdupauscare,seexecutavulcanizareainautoclavecuaerincalzit. Dincauzasolutieidecauciuc,concentratiapericuloasalaincendiisiexploziiincladiriseparatesi,recomandabil,cuun singuretaj.Introasemeneacladire,instalatiadeventilatietrebuiesafiefoarteeficace,pieselemetalicelegatelapamant, atmosferaambiantaumezita,iarincaperileprevazutecuiluminatdinexterior. D.Sectiidefabricareasticlei Materiileprimedebaza,folositelafabricareasticleisunt:nisipul,sodacalcinata,feldspatul,dolomitaetc. Sticlaseobtineincuptoarespecialconstruite,carerezistalatemperaturide14001500C.Inacestecuptoarese productransformarilefizicochimice,careinesentadeterminaformareasticlei,afinarea,omogenizareasiracireaei.Toateaceste fazeseproduclatemperaturiinaltesioricatdebinearfiizolatecuptoarele,caldurasedegajasiinmediulinconjurator. Celemaiputernicesursededegajareacalduriisuntcuptoareledetopireasticleisimasiniledetragereasticlei. Defectiunilesidegradarilecuptoarelordesticlasialeoalelorderefractareinfluenteazadegajareadecaldura,avand dreptconsecintasicrestereatemperaturii.Acestedegradariseproducdincauzavariatieiniveluluidesticlatopita,care actioneazaasuprasamoteidistrugando. Inmultecazuri,zidariacuptoruluiestesupusaactiuniicoroziveamaterialuluiincalzitininterior. Masadesticla,dezgura,patrundeincrapaturilesirosturilezidarieisipoatedanasterelascurgeriininterior. Pentruprevenireaincendiilorlacuptoareledetopitsticla,seimpunerealizareaunorbazinedescurgereasticlei, dispuselaoanumitadistantadeelementelecombustibile.Inaceastasituatie,trebuiepregatitedintimpjgheaburiizolatetermic, pecareincazulspargeriiperetilorcuptoarelor,sasepoatadirijatopituracatrebazinelerespective. Subsolulcuptoruluivananutrebuiesaaibaniciunfeldelegaturacurestulincaperilordeproductie.Insubsolulsectiei decuptoarenusevordepozitaniciunfeldematerialecombustibile. Inmajoritateafabricilordesticla,sefolosescdreptcombustibilgazelenaturale.Acestegaze,introanumita concentratie,potformaamestecuriexplozive. Laincalzireacuptoarelornoisauacelorreparate,suntinterzisefolosireaarzatoarelorimprovizate,aconductelorfara robinetedeserviciu,aprelungitoarelordincauciucsauaaltormaterialecombustibile. Esteimportantsaseurmareascaasigurareaetansariiconductelorsiverificareaacesteia,sistemuldeaprindere,buna functionareaventilelorsiaarzatoarelor,asigurareauneipresiunicatmaiconstante,ferireaconductelordedegadarimecanice etc. Ventilelearzatoarelorseverificainaintedeaprindereafoculuiincuptor.Eletrebuiesafieinchisepetimpulventilatiei spatiuluicuptoruluisiaconductelordefum,operatiecareseexecutatimpdfe510min.Obunaventilatieseexecutasiin incapereacuptoarelor.

Aprindereagazuluiincuptorsefacerespectanduseprincipiulgazpeflacara.Oatentiedeosebitasevaacorda inversariifocului,pentrucaexecutareauneimanevregresitepoatesaconducalaexplozii.Lainversareafocului,estenecesarsa sefacapauzasuficientdemare(45s). Deomareimportantainprevenireaexploziilorsiaincendiilor,esteasigurareauneiarderiuniforme,cuflacara invizibilasicontinuaintreruperileinardereconstituiecauzadeformareaamestecurilorexplozive,foarteprimejdioase. Acesteintreruperisepotproducecandvitezadeiesireaamesteculuicombustibildinarzator,estemaimaredecat vitezadeaprindereagazuluisaulascadereapresiuniiinconductadealimentare. Prevenireaacestorexploziiserealizeazaprininzestrareacuptoarelorcudispozitivedesemnalizare,careatragatentia muncitorilorasuprainchideriiventilatiei.Sepotfolosi,deasemenea,dispozitiveautomatedeinchidere. Controlulsiverificareaconductelorsiaventilelor,asigurareaetanseitatiiconstituiemasurilecelemaieficacede inlaturareaexploziilorsiincendiilorprovocatedeinstalatiiledegazenaturale. Odeosebitaatentiesevaacordasupravegheriitemperaturii,urmarindusesanudepaseascalimiteleadmise. Temperaturatrebuieastfelcondusape timpulprocesuluitehnologic,incatsanuseproducadeformatiiinboltacuptorului. Pentruapreveniconsecinteleunoravarii,printrecaresenumarasiincendiile,lasectiadecuptoareestenecesarsaseprevada hidrantideincendiucuechipamentulnecesar,acarorstaredefunctionaresasecontrolezelafiecareschimb. Langacuptor,trebuiesaexisteinpermanentauneltecaresafiefolositelalichidareaavariilor. Incazdeavarie,pentruanuseproduceunincendiu,estenecesarsaseexecute: oprireaalimentariigazelorin cuptorfolosireaunuijetputernicdeapalaloculdescurgereasticlei existenta,laloculdescurgere,auneilopetispeciale,cu coadalungadelemn,caresaajutelaasezareamaseidesticla,lopatastropindusecuapa evacuareaincazdeavarieamasei desticlainbazinulamenajatinexteriorulsectiei.Volumulbazinuluipentruevacuareamaseidesticla,secalculeazala50%fata devolumulcuptorului. Instalatiileelectricesemonteazainafaraincaperiisectiilordecuptoare. Cuptoareledetopitsticlatrebuieprevazutecuaparaturadecontrolcorespunzatoare,pentruasigurareauneibune functionarisiarespectariiparametrilortehnologici. Preselemanuale,masinileautomatesisemiautomate,vorfiunsecuuleiurispecialesicumultagrijapentruanuse producescurgeri. Sectiiledefabricareaoglinzilor.Pericoluldeincendiuexistasilafabricareaoglinzilor,dincauzaposibilitatiide formareaunoramestecuridetonante. Reducereaargintuluimetalic,careformeazasuprafataoglinzii,estelegatadeobtinereacompusilorhidroxiduluide argintcuamoniacsialazotatuluideamoniu. Inanumiteconditii(concentratiamareasolutiilor,temperaturaridicatainincaperi,ventilatianecorespunzatoare) solutiaamesteculuideargintareacareipartecomponentaestesareaamoniacaladeargintcomplexa,sedescompuneinamidasi argint,amoniacsiapa,cudisociereaulterioaraaamideiinnitruradeargint. Amidasinitruradeargint,degajatedinsolutiesubformaunuiprecipitat,dauunsedimentdeculoarecafenieinchisa. Solutiiledehidroxiddepotasiumanifestatendintemaimarispreformareaunuiamestecdetonantdecatsodacaustica, dincarecauzaserecomandautilizareasolutieidesodacaustica. Introducereacristalelordenitratdeargintinsolutiaamoniacalaesteinterzisa(esteindicatcaamoniaculsaseadauge insolutiadenitratdeargint). Solutiilefolositelaargintare,inscopulprotectieilorimpotrivarazelorsolare,sepastreazainflacoanedesticlabruna. Unanumitpericoldeincendiuexistasiinmagaziiledeprodusefinite,dincauzaambalajuluicombustibillazide lemn,talas,paie,hartieetc. Inacestemagaziiestenecesarcadepozitareamarfurilorsasefacacurespectareaunuiintervaldesigurantaintrepereti simarfuri. Pastrareaambalajelorsevafaceinsiguranta.Larampadeincarcaretrebuieasigurataobunacurateniesiordine deplinalaincarcareavehiculelor. Regulilegeneraledeprevenireaincendiilortrebuierespectateintocmai. E.Magazinecomerciale Oricemagazinesteundepozitdemarfurisiinacelasitimpoconstructiedestinatasaprimeascanumerosioamenicare, launmomentdatsiinanumitesituatii,potumpleaproapepanalarefuztoateincaperile. Inmarilemagazine,pericoluldeincendiuestedestuldemare,datoritacantitatilordeosebitdemaridemateriale combustibilesivarietatiilor(sarcinadeincendiumare),vitezeiridicatedepropagareaincendiilorsicantitatiimaridecaldura degajata. Dacasetineseamadefaptulcainmagazinenumaruldepersoanenupoatefilimitat,caincazdeincendiusedegajao marecantitatedefum,careingreuiazastingerea,caintensitateaarderiiestefoarteridicata,seapreciazacalamagazinele comercialepericoluldeincendiuestemaimaredecatlasalileaglomerate. Marilemagazinecomercialeatingfrecventsuprafetelecedepasesc1000m,ajunganduneorisila40000m.Laastfel demagazineprobabilitateadeproducereaunuiincendiucreste,laaceastacontribuindsiinstalatiiledeventilatiede conditionareaaerului,instalatiileelectricecomplexeetc. Indezvoltarearapidaaincendiuluiunrolinsemnatilarecirculatiaverticalaagazelorfierbinti,degajatepetimpul arderii,pringolurilescarilorprotejatenecorespunzator,favorizandastfelpropagareaincendiuluilamaimulteniveluri.

Lacrestereaproportiilorincendiuluimaicontribuiesiardereacuintensitateamarfurilordinmaterialeplastice, caracterizatasiprintromaredegajaredefum,careingreuiazaevacuareapersoanelor,inunelesituatiiacestadevenind imposibila,deoarecevitezadepropagareafumuluiestededouaorimaimaredecatvitezadedeplasareafluxurilordeevacuare dealungulcailordecirculatieorizontale. Celemaifrecventecauzedeincendiisunt:scurtcircuitul,aparateleelectricelasateinprizasinesupravegheate,tigarile aprinsearuncate,foculdeschis(sudura,lampicubenzina)etc. Incendiileizbucnescingeneralintreorele821,perioadacandmagazinelesuntdeschise.Celemaipericuloase incendiisuntaceleacareizbucnescinspatiiascunse,separatedesaliledevanzareprinmobilier,perdelesaupanouridecorative, deoareceeleevolueazafarasafieobservatelatimp. Incendiilelamagazinelecomercialepotfipreveniteprinluareaunormasuriconstructivesipetimpulexploatarii, menitesainlaturepericolulsicauzelelor. Prinasigurareaa13fatadeliberespredrumuripublicesauspatiilibere,sefaciliteazaevacuareapersoanelor,a marfurilorprecumsiinterventiaincazdeincendiu. Pentruanuingreuiainterventiapompierilor,trebuieevitataparcareamasinilorcudiferitedestinatii,langacladirea magazinului. Constructiamagazinelorcomercialetrebuiesaaibaostructurarezistentalafocde1,52h. Finisajulinteriortrebuiesafiegreucombustibil,pentruanucontribuilapropagarearapidaaincendiului. Invederealimitariipropagariiincendiilorlamagazinelecomercialevorficompartimentateprinelementerezistentela foc.Anexelecupericoldeincendiusidepozitelepebaza,vorfiseparateintreele,catsidespatiileaccesibilepublicului,prin peretisiplanseerezistentelafoc. Spatiileascunsevorfiadmisenumaiatuncicandsuntstrictnecesaredinpunctdevederefunctional.Separarealorfata desaliledevanzareesterecomandabilsasefacaprinelementecareauinaltimeanecesarapentruaimpiedicapubliculsale priveascaininteriorulspatiului,faraafiinsaridicatapanalatavan,dandastfelposibilitateacaincendiilesafieobservatemai rapid. Principalapreocuparetrebuieindreptataincazulizbucniriiincendiuluispreluareamasurilornecesarepentrusalvarea oamenilordinmagazin,incelmaiscurttimp. Incadelaproiectareacladirilordestinatemagazinelor,seimpunesaseconceapaoastfeldeschemadeorganizarea circulatiei,incatsaconducapubliculintimpulfunctionariinormaleauneiparticatmaimaridincailepecarearputeafinevoit salefoloseascapentruaseevacuaincazdeincendiu. Scariledestinateevacuariitrebuiesafieventilatesiinchiseincasedescari,eleputandcomunicacuetajelecele deservesc,pringalerii,insaprotejatecuusipline.Nerespectareaacesteimasuriducelainvadareacufumacaselordescarisila propagareaincendiului. Scarilesilifturilecarenusuntinglobateincasascarii,sevorinchideobligatoriu.Scariletrebuiesaasigureocirculatie farariscurisisafieconstruitedinmaterialeincombustibilesirezistentelafocunnumardeore,farasasipiardacapacitatea portanta. Scariledeevacuaretrebuiesaseterminelanivelulparteruluidacasarterminalasubsol,omulneavandvizibilitatea dincauzafumuluisiarcontinuacoborareapanalasubsol,evacuareainacestcaznuarmaifiposibila. Accesuldinincaperilemagazinuluiinceseledescari,trebuiesasefacapecaiscurte,neintortocheate,liberesisigur. Pozitiascarilortrebuiesafievizibiladinincaperilemagazinului,marcatacusemneindicatoare. Pentrucafiecaremagazintrebuiesaseintocmeascaunplandeevacuare,caretrebuiebinecunoscutdecatretoti salariatii. Pecailedeevacuareesteinterzissasefoloseascausiturmante,glisante,bariere,vartelnitesaualtedispozitivecarese potblocaintimpultreceriipersoanelorevacuate.Lifturilevorfialimentatecucurentelectricdelaolinieseparata. Rafturilesivitrinelevorfiastfelconstruitesiamplasateincatelesanuimpiediceevacuarea. Folosireaoglinzilorpecailedeevacuaresiinincaperiledevanzareesteinterzisa. Odeosebitaatentiesevaacordaraionariidiferitelorcategoriidemarfuri:raioanelecumarfuriscumpecabijuterii, televizoare,stofeetc.,sevoramplasalaetajeleinferioare,inincaperiundeevacuareasefacecuusurintaaceluiasiregimsunt supusesiraioanelepentrumarfuriledestinatecopiilor.Marfurilecaredegajafummultsigazetoxice,ingreuiazapatrundereain magazin,deaceeaesteindicatsaseamplasezelaultimulcat.Celepentrucaresefolosesc,incazdeincendiu,substantede stingerediferite,seamplaseazaseparat(deex.,pentrutextileapa,pentrutelevizoarebioxiddecarbon,pulberestingatoare). Oatentiedeosebitasevaacordaexpuneriisivanzariiunormarfuripericuloasecumsuntarticoleledeceluloid, artificiile,buteliiledebutan,recipientelespray,vopsele,solventiietc. Deseuriledeladesfacereaambalajelordelamarfuri,ambalajeledelemn,hartieetc.,vorfievacuateinlocurisigure. Instalatiilecaredefaptproduccelemaimulteincendii,trebuierealizatedinmaterialecorespunzatoarenormelor tehniceinvigoare,simontateastfelcasanucontribuielaizbucnireasipropagareaincendiilor,asiguranduseinacelasitimp protectiacontraelectrocutarilor.Amplasarea surselordealimentaresiadispozitivelordecomandasevafaceinafarazonelorin carepotfiatinsedepublic. Corpuriledeiluminatdetipulcorespunzatormediuluidinincaperi,seamplaseazaladistantadematerialele combustibile.Indepozitesiintoatecazurileincaremarfurilesepotaprindeusor,corpuriledeiluminatincandescenteseprevad cugloburisiprotectieimpotrivaloviturilormecanice. Latoateinstalatiileelectricedinmagazinesidepozitetrebuieasigurataposibilitateascoateriiacestoradinfunctiune, (cuexceptiailuminatuluidepaza)centralizat,dinpunctesituateinafarazoneicareseinchide. Pentruasigurareasecuritatiipersoanelorexistenteinmarilemagazine,trebuiesaevadainstalatiielectricede iluminatdesigurantaastfel: iluminatdesigurantacontrapanicii,inspatiilecumariaglomeraridepersoane iluminatde

sigurantapentruevacuarecuindicatoarepentrumarcareacailordeevacuaresicorpurideiluminat,caresaasigurevizibilitatea minimanecesaracirculatieipecailedeevacuare iluminatdesigurantapentrumarcareahidrantilorinteriorideincendiu iluminatdesigurantapentrucontinuarealucruluiinpunctelevitale. Iluminatuldesigurantasealimenteaza,inafaradesursadebaza,delaosursaindependenta,carepoatefibaterie centraladeacumularesaugrupelectrogen. Marilemagazinecomercialeseprevadcusistemecomplexedesemnalizareaincendiilor,caretrebuiesaasigure detectareaautomataainceputurilordeincendiuinsaliledevanzaresiinspatiileauxiliare,anuntareaincendiilorlapunctulde permanentaalpompierilorciviliaimagazinului,prinbutonaedesemnalizaresitelefoaneinterioare,precumsialarmarea operativaapompierilorciviliincadratipefunctiioperativesivoluntarisiavertizareapersonaluluimagazinului. Pentrurealizareauneiprotectiicorespunzatoareesterecomandabilcainstalatiiledesemnalizareaincendiilor safieasociatecuinstalatiidestingereeficiente. Celemaieficienteinstalatiidestingereaincendiilorsuntsprinklerele,montatepetoatasuprafatamagazinului. Conducereamagazinuluiesteobligatasastabileascamasuriconcretepentrureglementareautilizariifoculuideschis, inclusivafumatului,exploatareacorectaaaparaturii,echipamentelor,siinstalatiilorcucareestedotatmagazinul,controland permanentmodulcumsuntexploatate. Intregulpersonalalmagazinuluivafilustruitreferiorlapericoluldeincendiu,reguliledeprevenirecetrebuie respectatesiprocedeeledestingerrapidaaincendiilor. Lamarilemagazinecomerciale,unpericoldeincendiuilprezintasireclameleluminoase,instalatiileelectricedin vitrine,maialesdacasuntimprovizatesilamontarealornuserespectanormeledeprevenireaincendiilor. Invitrine,incareseexpunmaterialecombustibile,cutemperaturideaprindereinjurde220C(textile,confectii, obiectedelemn,dehartie,vopsele,jucariietc.),inpozitieverticalasiorizontala.Lampilecuincandescenta(100200W), montateinpozitieorizontalasaucufluxulluminosinsus,potajungelaotemperaturainjurde300C,decipestetemperatura deaprindereaunorproduseexpuse.Materialelecombustibile,fiindexpusetimpindelungatradiatiilortermice,isimicsoreaza multtemperaturadeaprindere.Literelesiprofilelecuiluminarepentruinstalatiipublicitare,suntinmarealormajoritate alimentatecucurentdeinaltatensiune,delauntransformator. Pentrupreintampinareaizbucniriiincendiilor,instalatiileelectricetrebuieexecutateinconformitatecunormelein vigoare,excluzanduseoriceimprovizatie. Comandacircuitelorelectrice,carealimenteazacucurentfirmeleluminoasesivitrinelesepoatefacedinmagazin,cat sidintronisaexterioara,prevazutacuusasicheie,accesibilapersonaluluidepaza,petimpulcandmagazinulesteinchis. Constructiafirmeiluminoasetrebuiesafiesolidexecutatapentruarezistalavantputernic,evitanduseruperiledeconductoare. Pentrualimentareacucurentatuburilorcudescarcaricugaze,sevorfolosinumaitransformatoarespeciale, monofazate,omologateinacestscop,avandtensiuneaprimaradealimentaredemaximum250V.Transformatoarelefolosite pentrualimentareafirmelorluminoase,sevoralimentaprincircuiteseparatederestulinstalatiilor. Instalatiadealimentarevafiprevazutacudispozitivecaresaintrerupacurentulelectricpetoatefazele. Ininteriorulvitrinelor,circuiteleelectricevorfimontateastfelcasafieferitedeactiunimecanice(loviri,izbiri,taieri etc.). Invitrine,marfurilesevorexpunelaoanumitadistantadelampileelectrice.Improvizatiileelectricesuntinterzise. CapitolulXIV Prevenireaincendiilorinindustriaalimentara 1.Morisistematice Cerealeledepozitateinsilozcontinmulteimpuritati(corpuristraine,nisip,pamantetc.)sidinaceastacauzaeste necesaracuratirealor,operatie,caresefacedeobiceiinacceasicladirecusilozul.Inlaturareacorpurilorstrainegrosiereca: paie,coceni,fasole,mazariche,rapitasaunisipsefacecuajutorultararelorasezateinserie.Inprimafazaseinlaturaaproape toatecorpurilestrainedincereale,obtinandusecadeseuprincipalprafulnegru:inadouafazacerealelesesupununor tratamentefizicesichimice,spreaseobtineboabecatmaibunepentrumacinat,rezultandcadeseuprafulalb. Petimpultuturoracestoroperatiisedegajeazamultprafcareprezintaunmarepericoldeincendiisiexplozii.Praful, depuspediferitesuprafeteincalziteestedestuldefinsiuscat,astfelcasepoateaprindesila200C.Temperaturadeaprinderea amesteculuideprafaerestecuprinsaintre410si500C. Prafuldecereale,detarateestemaipericuloslaexploziesiincendiudecatprafuldefaina. Particulelecupericoldeexplozieauintotdeaunadimensiunimaimicide100 m. Pericoluldeexplozieaprafuluidemoaracresteinlunilecalduroasesisecetoase,candparticulelefineseuscuca completsiscadepevremeumeda. 3 Limitadeexplozieaprafuluidecerealesi defaina,practicestecuprinsintre20si2000g/m .Laoconcentratiede100 3 3 g/m saconstatatopresiunedeexploziede1,50kgf/cm,iarla500g/m de2,8kgf/cm. Ininstalatiilepneumaticefolositeinmorisepotproduceamestecurideprafuriaerintroconcentratiede1000la4000 3 g/m aer,deciinanumiteconditiiesteposibilaoexplozie,concentratiaapropiindusedelimitasuperioaradeexplozie.Pericolul estemultmicsoratdatoritagraduluideumiditateafainii(injurde15%umiditaterelativa)siaparitieirareaunorsursede aprinderecucapacitatetermicanecesarainitieriiuneiexploziisaurabufniri.

Concentratiiledeprafcelemaimariseconstata,ingeneral,lainsacuireaproduselorfinitesiadeseurilor,repararea sacilor,incarcareainvagoaneafainii,taritii,precumsiinsilozuri. Intrundepozitdefaina,pericoluldeexploziesepoateconstatapractic,dupavizibilitateaexistenta.Astfelin momentulincarenusemaivedelaodistantadepeste1,00m,inconditiideiluminarenormala,inseamnacasadepasitlimita inferioaradeexplozie. Prezentadepicaturideuleimarestepericoluldeincendiuusurandaparitiaunorautoaprinderilatemperaturiscazutede 200 300C. Inindustriamorarituluiaparemaipregnantdecatinoricarealtaexploataredeprodusepulverulentepericolul exploziilorinlantadincauzaturbionariiusoareafainii,careincazdeaprindere,mocnestesinuardecuflacara. Surselecelemaifrecventecarepotgeneraexploziiinindustriamorarituluileconstituiecalduradegajataprinfrecarea lagarelormasinilorlamersulingolalvalturilorsiscanteileformateinurmapatrunderiicorpurilormetaliceinvalturi. Majoritateaexploziilorsunturmatedeincendii. Electricitateastaticageneratadefrecarilacureleledetransmisiereprezinta,deasemenea,sursaanumeroaseincendii siexplozii.Sauinregistrattensiunide13000Vlacurelelevalturilorculatimeade130mm.Situatiisimilareseproducla instalatiiledetransportpneumatic,dacaconductelemetalicenusuntlegatelapamant. Exploziaamesteculuideprafaermaipoateficauzatasidescanteileprodusedelovireadesaibaauneicupemetalice desfacute,izbireaunorpiesemetaliceintreelesaudealtecorpuritarietc. Scurtcircuitele,flamelesiscanteileelectriceprodusedincauzadefectiunilorinstalatiilorelectriceprodusedincauza defectiunilorinstalatiilorelectricedeiluminatsiforta,inanumiteconditii,cadeexemplu,existentaunuiamestecdeprafaer sauchiarpraf depus,potprovoca,deasemenea,incendii.Defectiunilelainstalatiadeventilatieusureazaformarea amestecurilorexplozivedeprafaer,adepunerilordeprafpediferiteaparate,obiecte,masini,motoareelectriceetc.In asemeneasituatii,oricesursa defocdeschissaudenaturaelectricapoateproduceunincendiudatoritacalduriidegajate. Lamoriexistanumeroaselocuriundeformareaconcentratieipericuloasedeprafnupoatefievitata.Caatare,inaceste locuritrebuieluatemasuririguroasepentruinlaturareapericoluluideexploziesiincendiu. Deoarececelemaimulteincendiisedeclansarealaelevatoare,serecomandacaactionarealorsasefacaindividualcu motoareelectriceprotejateimpotrivaprafului,saseprevinaalunecarealordepe roti,safiejustcalculatavitezademiscaresi numaruldecupe,iarimpotrivamersuluiinapoisaseprevadadispozitivedesiguranta. Celuleledesiloz,dupagoliresicelputinodatapean,securatacuperia,deprafsideresturi. Oatentiedeosebitatrebuieacordatatuturortransmisiilordeoarecedestuldedescureleledetransmisiepatineazadin cauzasuprasarcinilorsaualunecadepesaibe,producandusefrecaricudegajarimaridecaldura.Elevatoareleseprevadcu ferestruicicugeampentruobservareafunctionarii.Latrecereacurelelordetransmisiepelangagrinzi,prinplansee,locurilese captusesccutablasausemonteazaperoledeghidare,pentrualeferilemnuldeincalzireprinfrecare. Inlocuriledeincarcaresaudedescarcareacerealelorpebenziledetransportsauinaltelocurideproducereaprafului seinstaleazagurideabsorbtie.Laguriledeabsorbtieinstalateinparteadejosaelevatoarelor(piciorulelevatorului)se recomandamontareaunorcapetesprinkler. Masinilesicantareleautomateseetanseazasiseprevadcuinstalatiideaspiratpraful. Instalatiiledeventilatiesidetransportmecanicsesupravegheazasisecontroleazainpermanenta,pentruanuse desfecta,deoarecesecreeazamulteperturbatiiprocesuluitehnologic.Agregatelepentruventilatietrebuiesacorespundadin punctdevedereconstructivsifunctionalspecificuluimorii.Instalatiiledetransport,catesteposibil,trebuiesafieinchiseetanse lapraf. Oinstalatiedeaspiratiebinedimensionatasiexploatataesteatatdeimportantacasioinstalatiedefiltrare. Construireaunorinstalatiiinchise,inlaturaposibilitateaproduceriiscanteilorproduselaventilatoaresauaaltorsurse deaprindere. Inlaturareaposibilitatilorfunctionariilagarelorsiaagregatelordefecte,cudegajarimaridecaldura,seasiguraprintr uncontrolsistematic,defectiunileinlaturanduseimediat.Lagarelesiangrenajeleseunglatimp(odatapeschimb),securata deprafsisecontroleazaodatapesaptamana. Celulelesilozurilorsisorburileseprevadcuarmaturietanselapraf. Pentruevitareaconcentratiilorsitemperaturilorpericuloase,estenevoiesaseiaurmatoarelemasuri: prevenireascaparilordeprafdinutilaje,faptcesepoaterealiza,princonstruireademasinisiinstalatiietanse functionareautilajeloretanselaousoarasubpresiune,inscopulevitariieliminariideprafinexterior amenajarealocurilordeinsacuiresubformadeboxeiardacaaceastanuesteposibil,utilizareade hote,deschiderile fiindreduselaminimum evitareastocariidesacicufainainincaperiledeproductie,inspecialincelecuvalturisisite pastrareauneicurateniiprefectesieliminareaprafuluidinincaperi,pemasuraacumulariiacestuia. Masuraceamaieficacepentruinlaturareaexploziilorconstainevitareadepunerilordeprafinincaperi,pe masini,obiecteetc.Prafuldepusestefoartepericulossidinaceastacauzaestenecesarsafieindepartatlatimpsidintoate locurileoricatdeinaccesibilearfi(colturileelevatoarelor,spatiileascunseetc.). Pentruinlaturareaefectelorexploziilor,suprafataferestreloresterecomandabilsafie1/5dinsuprafatapodelei. Atenuareapericoluluideexploziemaipoatefiasiguratasiprinfolosireaventilatieidesiguranta,caresedeclaseazalaoanumita presiune.Declansareainstalatieiseproducelaopresiunedeaermairidicata,premergatoareexplozieiamesteculuideprafaer introcameradeexploziepreventiva,avanddreptconsecintainchidereaclapetelorsideciintrerupereacirculatieiprafuluisi aerului.Dupaaceastasepuneimediatinfunctiuneinstalatiadesemnalizareacusticasiopticadestingere. Urmarileexploziilorsipropagareaincendiilorsepotreducesiprin:

separareaprinziduriantifocasilozurilordecladireaprecuratatorieisidesectiademacinat,acuratatorieisi precuratatoriei,precumsiasectieidemacinatlamagaziadefaina construireadeplanseerezistentelafocsiexplozie separareaprinconstructiirezistentelafocasectiilordeproductiedecaseledescari asigurareadeinstalatiispecialedestingere(sprinkleresidrencere) folosireainstalatiilorpneumaticedetransportsiatubulaturiimetalice. Pentrueliminareacorpurilormetalice,careeventualsargasiincereale,latararesemonteazacoloanedemagnetisi guriaspiratoaredepraf,inainteaintrariicerealelorindecojitoare.Indepartareacorpurilormetalicedepemagneti,sefacede4 oripeschimb.Masiniledecojitoaretrebuiesafunctionezefaratrepidatii.Obunafunctionareseasiguraprintruncontrol periodicaldistanteidintrepaletelerotoruluisimanta,caretrebuiesafiede20mm.Pentruanuseproducescaparidepiesein interior,secontroleazasuruburilesipiulitele. Masiniledescojitoarevorfunctionacuusitelesicapaceledevizitareinchise.Deseurilerezultateinsectiidincuratirea cerealelorseevacueazazilnic. Locurileundesarputeaproducefrecari(piese,cureledetransmisieetc.)sedescopera prinobservaresauprin zgomotulprodus. Functionareavalturilornuestepermissasefacaingolsinicicusistemuldecuplaredecuplaredefect,deoarecesepot producescanteidatoritafrecarilorintrepieselemetaliceinmomentulrealimentariicuprodusvaltulsecupleaza. Blocareacusacidefainaacailordeacceslahidrantiideincendiunuestepermisa. Serecomandafolosirealasiteapanzelordemataseignifugate.Sectiadevalturisidesiteplaneseprevedecuinstalatie despriklere,caretrebuiecuratitadeprafsiverificataperiodic. Inmagaziiledefaina,atentiatrebuieindreptataasuprarespectariiregulilordestivuireasacilor,acantitatiiadmisede depozitare,afolosiriicorespunzatoareautilajuluidetransportsidemanipulare(macarale,electrocareetc.). Lamorilecareauplanseelesipodurilecombustbile,acesteasetrateazacusubstanteignifuge. Utilajulsiintregulaparatajelectric(motoareelectrice,intrerupatoare,prizeetc.)trebuieprotejateimpotrivaprafului. Sefolosescmotoareprotejateimpotrivaprafului,prizeetanse,intrerupatoareinuleisitablouridedistributiecapsulate. 2.Fabricideamidon Materiaprimapentrufabricareaamidonuluioconstituiecerealele.Pericoluldeincendiusiexploziepetimpul depozitariisitransportuluicerealelorestesimilarcuceldelamorilesistematice. Petimpuldesfasurariiprocesuluidefabricareaamidonului,dupaoperatiiledepregatiresispalareseproduceprafde amidon.Sectiiledeuscare,macinare,cerneresideincarcareinsaciaamidonuluisuntcelemaipericuloasedinpunctdevedere alincendiilorsiexploziilor,laacesteasemaiadaugasiceledeuscareaborhotuluisideprajireaamidonuluipentruase transformaindextrina. Prafuldeamidon,dupa uniicercetatori,,estemaiputinexplozivdecatceldefaina,elavandlimitainferioarade 3 exploziede22g/m aer,laoumiditaterelativasub8%,particulelefiindinmarealormajoritate,sub60 m.Amidonuldeorz,dat fiindcontinutulluirelativmaredecenusa,estemaiputinpericuloslaexploziedecatamidonuldeporumbsaudegrau. Dupapericoluldeexploziesiincendiupecarelprezinta,sastabiliturmatoareasuccesiuneafelurilordeamindonde porumb,degrau,deorz,desecarasicarfoni.Uscareaamidonuluisefaceinuscatorii,ingeneralincalzitecuradiatoare,lao temperaturadeaproximativ70Coasemeneatemperaturanuestepericuloasapentruprafuldeamidon,indifentdacaeste depusinsuspensie.Concentratiadeprafdeamidonseformeazainspecialinelevatoare(capeteleelevatoarelor),ininstalatiile detransport,inbuncaresimaicuseamalaincarcareaamidonuluiinsacisiapudreideamidoninambalaje.Amidonuldestinat pudreideamidonseusucainuscatoarecutambur,incareseformeazaamestecuriexplozive.Pericolulsedatorestesiaerului cald,careseintroduceinuscatorlaotemperaturade120C.Focareledeprafdeamidonprezintaunpericoldeabiala350C, insafoculsetransmitecugreudincauzazgurificariisticloasecareseformeazapestratuldeamidon.Celemaipericuloase locuriundesepotdeclansaexploziisiincendiisuntmorile,indiferentdacasuntcuvalturi,cudiscurisaudealttip.Inuneletari saudistrusfabriciintregidatoritaexploziilorproduseinasemeneamori. Aprindereaamestecurilordeprafaersedatorestescanteilor,saujerbelordescanteicesepotproducedincauzafrecarii corpurilormetalice(cuie,saibe,piulitze,etc.)patrunseinteriorulmorilor. Exploziisiincendiisaudeclansatsidincauzadescarcariisarcinilorelectrostatice,produseinspeciallafrecarea curelelordetransmisielamorisilasiteledecernereaamidonului. Inafaracauzeloramintite,exploziilesiincendiilemaipotficauzatedescurtcircuiteelectrice,sudura,focdeschissub formadeflacaradelalampiledebenzina,chibriturisitigariaprinsearuncateinlocuriincaresaacumulatprafuldeamindon, desupraincalzirealagarelorsiadiferitelorroledininstalatiadetransport.Prafuldeamidonexistentinmasinisauinaparate inchiseesteaproapefarapericol,dacanuaparedintrocauzasaualtavreosursadeaprindere. Pentruinlaturareapericoluluideincendiusiexplozie,estenecesarsaseiaoseriedemasuri,deprevenire printre care:etansareatuturormasinilor,aparatelor,instalatiiledetransport,infelulacestaseinlaturaposibilitateascapariiin spatiuaprafuluideamidon. Intoateincaperileundesuntposibiledegajarideprafcombustibilestenecesarsaseprevadainstalatiideventilatie corespunzatoaresaudispozitivelocaledeaspiratie.Inspatiilecupericoldeexploziecontrolulconcentratieiamestecurilor explozivedeprafaer,trebuieefectuatcuregularitate. Pentrulimitareaefectelorunoreventualeexplozii,inincaperiestenecesarseseprevada: clapetecontra exploziilorinconductelesicanaleledeventilatiealeacestora electrofiltre filtre sistemederecuperareaprafului

canaledecolectareaacestuia sistemedecolectareprinintermediulapei sistemedeumectareamediuluiinsectiilede productie(gasireaunuiagentdeumectarecucaracteruniversalconstituieotendintamodernainacestscop) aspiratoare mobiledeprafetc.Aceeasiimportantatrebuieacordatasiinlaturariisurselordeaprindere.Inacestscop,inspatiilede productie,undeesteposibilaformareaunorconcentratiiexploziveseinterzicefolosireaechipamentuluielectricneetans,lapraf, sudareapeselormetalicefaraluareaunormasurispecialedesiguranta,folosireafoculuideschis,indiferentsubceforma, utilizareaunorsculecare,prinizbiresaulovire,potproducescanteimecanicecapabilesaaprindaprafuldepussauinsuspensie, utilizareautilajuluimetalicsiaconductelornelegatelapamant,folosireaunorsuprafeteincalzitepestetemperaturadeaprindere sidearderemocnitaaprafuluirespectiv. Inlaturareacorpurilorferoase,generatoaredescanteiprinfrecare,serealizeazaprinmontarealacapeteleelevatoarelor siasnecurilor,laintrareainuscatoriesiinmori,amagnetilorsauelectromagnetilor.Eitrebuiesupravegheaticontinuusilegati inserieculampidecontrol,caresaindicecontinuitateafunctionarii. Pentruaseinlaturaposibilitateascapariidiferitelorcorpurimetaliceneatrasedemagneti,dincauzacaacesteasunt infasurateinparticuledeamidon,inainteamagnetilorseaseazaunsfaramatorcaredesprindedepeacesteacorpuridefainade amidon. Pentruscurgeriielectricitatiistatice,toatepartilemetalicealesitelor,morilor,aleinstalatiilordetransportsitransmisie seleagalapamant. Laincarcareasacilorsemonteazainstalatiideaspiratie.Inlaturareafrecarilorseasiguraprintruncontrolpermanental instalatiilordetransportsiprintroungerecorespunzatoareaangrenajului. Oatentiedeosebitasevaacordauscariiborhotului,prinverificareafunctionariitobelorcilindricedeuscare,inscopul inlaturariiposibilitatiiformariicuiburilordeborhotsuprauscate.Tobelecilindricedeuscareseprevadcuinstalatiedestingere cuabur. Lafabricareadextrinei,oriceoprireamalaxoruluidincauzaunordefectiunitrebuiesafieurmatasideoprireasursei decaldurasievacuareaamidonului. 2.Fabricidespirt Pentrufabricareaspirtuluisefolosescporumbul,cartoful,melasasiovazul.Depozitareamaterieiprimesevaface separat.Cerealelesevoraerisipentruaseinlaturavaporiideapasicalduracaresedegajaprinrespiratiacerealelor.Orzuladus umedseaseazainmagazii,intinspesuprafetecatmaimari,temperaturacontrolanduseinadancimesioridecateorise constataocrestereaacesteiasetreceimediatlalopatare. Folosireaaciduluisulfuriclaacidulareaplameziidedrojdie(laprelucrareacerealelor)siamelasei,puneproblema respectariiunormasurideprotectiamunciilatransportulsimanipularealui.Transportareaaciduluisulfuricdinrezervoarepana laloculdefolosiresefaceinvaseplumbitesauindamigene. Procesuldedistilarefiindcontinuu,impuneobunaetansarea intregiiaparaturi,totusisemaipotproducesiscaparide vapori,carepotformacuaerulamestecuriexplozive.Conductelesiaparatelenutrebuiesolicitatepestedebitulnormal, deoarecesepoatedefectaregulatoruldeborhot,sepoateintrerupescurgereaplameziisprefundulcoloaneidincauzapresiunii preamaridincoloana,patrundereaeifiindindeflegmatorsiapoiinracitor. Spirtulobtinutdeladistilarecuoconcentratiede8092%sedepoziteazainincaperiracoroaseincare,temperatura pecatposibilsanudepaseasca10C. Inrezervoarelecarenusuntcompletumplutecuspirtsedegajeazavaporiceformeazacuaerulamestecuriexplozie. Regulilesimasuriledeprevenireaincendiilorlaasemenearezervoaresuntsimilaredepozitelordebenzinasise referainprincipalla: asigurareauneibuneetanseitatilaconductesivane asigurareauneiperfectecuratenii inlaturarea tuturorcauzelorcarearputeadanasterelaunincendiu(focdeschis,fumatetc.) construireaunorrezervoarederezervapentru evacuareaspirtuluiincazdeincendiusaudedeteriorareaunuirezervor ingradireadepozitului construireadeinstalatiide stingerecuapaetc.(alcooluldiluatcuapamultanuarde). Rezervoarelecuvasedecolectareaspirtuluicuuncontinutmaimarede70%dinvolumtrebuiesafieinchiseetanssi prevazutecudispozitivedeaerisire,caresaimpiediceproducereasuprapresiunilorsaudepresiunilorpericuloase.Dispozitivele deaerisiretrebuiesaaibaaerisireinaerlibersisafieprotejateprinsupaperegulamentare,contrapropagariiflacarilorsaua exploziilor. Incazulprevederilorrezervoarelorcuplutitor,deschiderileprincaresetreccablurilesautijelevorfibineetansate.In aparatelededistilaresirectificarenuesteadmissanudepaseascapresiuneade0,5at,deoarecepoateduceladeteriorarea conductelor(lacuplari),permitandiesireainaeravaporilordealcool. Supraveghereaatentaafunctionariiintregiioperatiiconstituiecheiainlaturariituturordefectiunilor.Atentia trebuieindreptataspresticleledenivel,sprecoloaneledefractionarespreventilesiconducte.Insectiilededistilare,rectificare sideshidratare,ventilatietrebuiesafunctionezeinbuneconditiunivaporiidespirtfiindmaigreidecataerul,gurilede absorbtiesemonteazalaparteadejos. Conducteledeventilatienutrebuiesaprezintecoturibruste,deoarceinasemeneacazuriaerulnucirculanormalsau aproapedeloc,incoturiadunanduseamestecuridevaporidespirtsiaer. Toatedeschideriledeventilatieseconstruiescsicabluri,trebuiebineetansateimpotrivapatrunderiivaporilordespirt. Pardoselileseconstruiescdinmaterialeincombustibilesaugreucombustibilesiastfelincatsasepoatainlatura lichidelecaresescurg,eliminarealorfacanduseinexteriorsauinincaperialaturatefarapericoldeincendiu.Instalatiade iluminatsifortatrebuiesacorespundanormativelorinvigoare,verificatasicontrolatapentrucaoricedefectiunesafie inlaturatalatimp.

Insectiilededistilaresirectificarenuesteadmisainstalareademotoareelectricenecorespunzatoare,intrerupatoare, prize,iarcorpuriledeiluminattrebuiesafiedetipulprotejatcontraexploziilor.Conducteledetransportataburvorfibine izolatetermiceletrebuiesanuvinaincontactcuelementelecombustibile. Infabriciledespirtnuesteadmisfoculdeschis,fumatul,incaltamintecucuie,sausudareafararespectarearegulilor specifice. Incarcarea,descarcareaspirtuluiinambalajesicuratireaambalajelorsevafacecumultaatentie,folosinduseaparate siuneltedinmaterialeneferoase.Spalatulsevafacenumaicuabur,laluminazileisausefolosesclampidesiguranta. 4.Fabricidezahar Inindustriazaharului,datoritamaterieiprimesidesfasurariiprocesuluitehnologic,inmarealuimajoritateinmediul umed,separecanuarexistapericoldeincendiu. Totusipetimpuluscariisidepozitariiborhotului,precumsipetimpulambalariizaharuluiexista,inprimulcazpericol deincendiu,iarinceldealdoilea,pericoldeexplozie.Statisticaaratacaincadrulfabricilordezaharcelemaimulteincendiis auproduslauscatoriilesilamagaziilededepozitareaborhotului. Intamburiideuscare,aprindereaborhotuluisepoateproducedincauzadepasiriitemperaturiilacareseexecuta uscareaborhotuluiumed.Ininteriorultamburuluitemperaturacresteinurmatoarelecazuri:laoprireafunctionariitamburlui,la introducereaincantitatiinsuficienteataiteilorumezisaulaintrerupereaintroduceriiacestora.Resturiledetaiteiuscati,ramasi intambursepotaprindelareluareaprocesuluideuscarecuocantitateinsuficientadetaiteiumezi. Insituatiafolosiriiinstalatiilordeardereinfocareledinapropiereatamburelordeuscare,pericoluldeincendiucreste. Inacestcazflacarilearputeapatrundeintambursilaanumitgraddeuscareaborhotuluisalaprinda.Ininteriorultamburului peconductadeintroducereesteposbilsaramanataitei,careseusucaintimpsiapoisecarbonizeazatransformandusein carbunepirofor,uncarbuneactivfoarteavinddeoxigenpericoluldeincendiucreatdeacestcarbunecresteinspecialla depunerealuipelagareleincalzite.Acestitaiteicarbonizatitrebuieinlaturatilatimp,odatacucuratireainterioaraatamburului siconducteidefaptcuratireasefaceautomatodatacurotireatamburului. Inanumitesituatiitaiteiisesupraincalzescintamburdeaceeaeitrebuiesafietransportatiinmagazie(depozit)dupa celputin30min. Experienteleexecutatepentrustabilireagraduluideaprindereaborhotuluiuscataustabilitcala80Cacestaincepesa distilela135Cseaprinde,iarla250Cardereaseproducecuincandescenta. Borhotuluscatiesedintamburcuotemperaturadecirca90100C.Depozitarealaoasemeneatemperatura favorizeazaprocesuldeautoaprindere.Indepozit,borhotultrebuiesaajungalaotemperaturade2530Csiacestlucrueste posibilnumaidacaexistauntamburderaciresautransportuldelatamburuldeuscarepanaladepozit,sefaceprintrun transportor,peodistantadestuldelungapentruaasiguraoracirecorespunzatoare. Procesuldeuscaresidetransportareaborhotuluitrebuieinpermanentasupravegheatsicontrolat,pentruca temperaturasipresiuneaaeruluisanufiedepasite.Inacestscop,uscatoriilenoidintaranoastrasuntprevazutecuaparatede masurasicontroldeladistantapentrutemperaturasipresiuneaaerului,precumsicuinstalatiideabursiapapentrustingerea incendiilorceeventualsardeclansaintambur.Borhotuluscatdepozitatnuesteinafarapericoluluideincendiudeoareceeste supusautoaprinderiidenaturabiologica. Autoaprindereaborhotuluiesteinfluentatadeoseriedefactori,dintrecareseenumera:posibilitateadeacumulareintr unlocacalduriidatoritaprocesuluibiologic,efectulcatalizator,graduldeumiditate,temperaturamediuluiinconjurator, prezentainmasaborhotuluiaprafului,tendintasubstanteicombustibilespreautoaprindere. Laformareacuiburilordecalduradinmasaborhotuluidepozitat,omarecontributieoaductaiteiisupraincalzitisauin staredeincandescenta,scapatisubacestaformadintamburuldeuscare.Factoriienuntatimaisus,casialtii,ajutainceperea procesuluidefermentatiedatoritaactiuniimicroorganismelorsicaurmareseproduceunprocesdeautoincalizire,caretrecein autoaprinderedacanuseiaumasurideintrerupere. Procesuldefermentatie,decisiceldeautoaincalzirenupoateavealocdaca:borhotulcontinecelmult10%apaare temperaturasub30Cnusedepoziteazaingrosimimaimaride1012mseinlaturatoateposibilitatiledepatrundereaapei inmagazieprinacoperissiferestre. Temperaturacriticacaredevineprimejdioasapentruautoaprindereestede80C.Defapt,latemperaturimaimaride 60Cfenomenuldeautoincalzirenumaiesterezultatulactivitatiibiologiceamicroorganismelor,cialuneireactiichimice specificeborhotului,caurmareaprezenteisimultaneaaminoacizilorsiazaharurilorreductoare.Acestfenomencarepoarta numeledereactiaMaillard,esteinsotitintotdeaunaderidicareabruscaatemperaturii.Prindescompunereaborhotului depozitat,insotitderuperimoleculare,seajungeincele dinurmalaformareaunorprodusicarbonizatiasemanatoricucocsul. Tinandseamacaborhotuldevracdepozitatincantitatimari,sepoateautoaprindecumultausurintainanumite conditiideumiditate,seimpunecalatemperaturide4050Cgramezile deborhotsafiesupravegheateinpermanenta,iar atuncicandtemperaturaesteincresteresasedeterminecatmaiexactpozitiacuiburilordefermentaresiborhotuldinaceste locurisaseevacueze. Magaziiledeborhottrebuieprevazutecuinstalatiidemasurareatemperaturii,ladiferiteadancimi. Pentruinlaturareapericoluluideincendiulauscatoriilesimagaziiledeborhotesterecomandabilcaacesteasafie corespunzatoaredinpunctdevedereconstructiv,iarreglareagazelorcareintraintambursasefacaautomat,infunctiede temperaturagazelorcareiesdintambursidecantitateadeborhotumedcareintrainacestea. Autoaprindereaborhotuluiinmagaziisepoateevitaprin:respectareaspatiiloradmisibileladepozitaresiainaltimii vracului(1012m)respectareagraduluideumiditate(1012%)siatemperaturii(2530C)controlulautomatal

temperaturiisidepistarealatimpacuiburilordefermentare(focaredeautoaprindere)inlaturareaposibilitatilordepatrunderea apeiprinacoperissiferestresirespectarearegulilorgeneraledepreveniresistingereaincendiilor. Petimpultransportuluisiasezariiborhotuluiinmagazietrebuiesaseevitepecatposibilformareasiimprastierea prafului,inspatiulramasliber.Esterecomandabilsaseorganizezeexpediereacatreconsumatoraborhotuluirezultatdin prelucrareasfeclei,pentruaseevitasupraincarcareamagaziilor. Dacaintromagazieseconstatafocaredeautoincalzire,desfacereasievacuareaacestorasevorfacenumaidupacein prealabilsauasiguratmijloacedestingere.Celemaiindicatesubstantestingatoaresuntpulberilestingatoaresibioxidulde carbon.Folosireaapeinuesterecomandabiladeoarecetaiteiidesfeclaincontactcuapaisimarescvolumul(seumfla) prezentandastfelpericolulpentrumagazie. Inafarapericoluluideaprindere,infabriciledezaharexistasipericolulexplozieiprafuluidezahar. Inindustriazaharuluiexistapericoluldeexplozielasectiiledeuscareaborhotuluisilaceledezaharfarin,atatin decursulprocesuluitehnologicdeuscare,maruntiresiambalare,catsipeparcursuldepozitariisipastrariilui,inspecialin silozuri. Granulelededimensiunidepeste0,25mmnusuntexplozive.Granulelecudimensiunisub0,2mm,carereprezinta1 30%dintrunamestecdeprafdezahar,sepotaprindenumaiincazulprezenteiuneisurseviolentedeaprindere.Energiaunei scanteicuolungimede4mmnuestesuficientapentruaprovocaoastfeldeaprindere. Granuleledezahardepeste0,2mmdepusepeinstalatiiledetransportsaupeperetiiincaperilornufavorizeaza propagareaexplozieici,dimpotriva,micsoreazaintrooarecaremasuraviolentaacestuia. Depunderiledeprafsecomportalaoaprindereprimaraviolentacuunnoromogen.Posibilitateaaparitieiexplozieiiin 3 lantaparenumailagranulesub0,25mmsilaconcentratiiminimede30g/m . Inincaperileinguste,exploziilesepropagacuvitezedepeste200m/s,presiuneadeexploziepeperetifiindrelativ redusa.Inconsecinta,deschiderilededecomprimarepeperetisuntfaraefect. Pulbereacudimensiunisub0,06mmseconsideracaprezentandpericoldeexplozie,indiferentdeproportiagranulelor respectiveinamesteculdepulbere. 3 3 Liniainferioaradeexplozieaprafuluidezaharestede20g/m ,dupaunelesursebibliografice17,5g/m .Lalimita superioaradeexplozie,practic,infabriciledezaharnusepoateajunge.Dupauniicercetatorigermani,eaarevaloareade135 3 3 g/m ,iardupaceiamericani262g/m . Presiuneacareseformeazainurmaexplozieiamesteculuideprafdezaharaerestede4kgf/cm,eacrescandodata cufineteasicumarimeasuprafeteispecificeaparticulelordepraf,iartemperaturadeexploziede540645C. Explozianuesteposbilafaracontactulamesteculuiexplozivcuosursadeaprinderedeoanumitacapacitatetermica. Seconsideracasursaposibiladeaprindereoricecorpacaruitemperaturadepaseste360C.Dintotalulincendiilorsiexploziilor dinindustriazaharului,36%suntprovocatedescanteimecanice,scanteidelasudurasiscurtcircuite. Fenomenuldeaprindereesteinfluentatsidefaptulcaprinincalzirela135C,zaharulsedescompunetreptat,iardaca incalzireaestededurata,apareopojghitadezahartopit,careseaprindeinstantaneu,incazuluneioxidariintense.In consecinta,conducteledeaburpotconstituisursedeexploziichiardacanuautemperaturicorespunzatoarepunctuluide aprindereazaharului. Sementioneazaposibilitateainitieriiuneiexploziidatoritacalduriidegajateinurmafrecariiunorpieseintreele,fapt confirmatdepractica.Sarcinileelectricecareseformeazainurmafrecarilorpotinitiaoexploziedacanusuntcondusela pamantpentrudescarcare.Acestesarcini,odataformate,sepotmentinepesuprafeteledefrecarerespectivepanalaoorasi jumatate. Lacontactulprafuluidezaharcupiesesupraincalziteseformeazaunfeldecarbunepiroforic,capabil,inanumite conditii,saaprindaamesteculdeprafdezaharaer. Energianecesarapentruaprindereapulberiidezaharvariaza,infunctiedegranulatiesidealtiparametri,intre10si16 mj,eafiindsubceaascanteilorprovocatedescurtcircuite.Pentruaprindereaprafuluidezahardepusinstraturidecatre descarcarileelectrostatice,estenecesarungradientde60kV/cm,iaraceluisubformadenorungradientdeminimum10 kV/cm. Prafuldezahardepusinstraturiprezintapericoldindouaconsiderente:pedeoparte,elpoateizolasarcinile electrostatice,formateinconducte,inmasinietc.,impiedicandconducereaelectricitatiilapamant,iarpedealta,cresterea stratuluideprafdepusduceladezvoltareaincendiuluisauaexploziei,deoareceinacestcazexistaposibilitateaalimentarii incendiuluicuocantitatemaimaredepraf.Prafuldezahar,ridicatinatmosfera,facecuputintaproducereauneinoiexplozii saupoatedanasterelaoseriedeexploziiinlant. Ingeneral,exploziaamesteculuideprafdezaharaerdeprindedeformaspatiuluiincareseaflaamestecul,de existentasurseideformareaprafului,dedistantafatadesursadeaprinderesiinmaremasura,deenergiasurseideaprindere. 3 Candsaajunslaconcentratiacarereprezintalimitainferioaradeexplozie(20g/m ),vizibilitateaestede1m,iarla50 3 g/m luminadatadeolampade25Wnumaipoatefivazutaclardeladistantade3m. Temperaturadeautoaprindereaprafuluidezaharestede410C. Exploziilesiincendiiledeprafdezaharpotfiprevenitedacaseiaumasuricorespunzatoare.Astfel,inincaperilede productienutrebuiesaexisteconcentratiisaudepunerideprafcaresadepaseascalimitainferioaradeaprindere.Pentruase evitadepuneriledeprafpetransportoare,serecomandaevitareaulizariiinstalatiilorcarefunctioneazapepricipiulimpingerii, cumsunttransportoareleelicoidale,instalatiileculanturiinecatesijgeaburilevibratoare.Pentruuscareseindicanumai instalatiicaresaeviteformareadepraf,cumsuntdeexemplu,uscatoarelecutalere.Sepreferauscatoarelecuvalturinetedein loculcelorriflate.

Capeteledepredareintretransportoaretrebuieprevazutecuinstalatiideaspiratie.Aceastarecomandaresereferasila instalatiiledecernere,laracitoare,uscatoaresimasinideinsacuit.Estenecesarcainstalatiilededesprafuiresafieconduse centralizat,iarseparatoareledeprafsafieamenajateinincaperispeciale,separatedecamereledeproductie.Capacitatea exhaustoarelortrebuieastfelcalculataincatsanusedepaseascalimitainferioaradeaprindere. Pentruincalzireadepozitelorserecomandafolosirearadiatoarelornetede. Presiuneadeexploziepoatefiredusadacasuntmontatedechideridedecomprimareacoperitecupanouriusoare. Amplasareaoptimaadeschiderilordecomprimaresevafaceinapropiereasurselordeaprindere.Situatiaceamainefavorabila apareincazulsurselordeaprindereamplasateinmijloculincaperilor.Amplasareautilajelorpelangapereti,inimediata apropiereasuprafetelordedecomprimare,corespundecerintelordeprevenireaexploziilor. Pentrurealizareasuprafetelordedecomprimaresepoateutilizasticlacugrosimeademaximum3,2mm.Seprefera,de regula,geamurilerabatabilecaresedeschidladepasireauneianumitepresiuni. Conformunornormeelaborateinstrainatate,suprafetelededecomprimaresecalculeazatinanduseseamaderaportul 3 1m/24m . Incazulincaperilordebetonarmatusor,suprafatadedecomprimaresecalculeazapebazaprevederilornormelorin vigoare. Pentrureducereaconcentratieideprafdezahar,dinincaperisefolosescinstalatiideventilatieprevazutecu desprafuitoareumede.Vitezaaeruluidinconducteledeaspiratietrebuiesafiedepeste10m/s,pentruanugeneradepuneride prafdezahar.Sepreferainstalatiilocaleindependente,cuamplasareacolectoarelordeprafinincaperiseparate,lanivelulcel maidesusalcladirilorsiprevazutecuperetiantifocsiacoperisusor.Astfelaparepericolulcaexploziaprodusasasepropage, prininstalatiadeventilatie,delaosectielaalta,fenomenuldeclansanduseinlant. Sectiiledezaharpudrasevoramplasainincaperiizolatederestulfabricii,laultimultetaj,sivorfiprotejatecu instalatiideventilatiesidecolectareaprafului.Inacoperis, seprevadclapetedeexploziesaudeschideridecomprimare.La acestesectiiinstalatiadeventilatietrebuiepornitacu15mininaintedeinceperealucrului,urmandsafunctionezetotatatatimp sidupaterminarealucrului.Dacanuesteposibilaevitareaelevatoarelorcucupe,serecomandamasuradeasefolosicupedin materialeplastice. Chiardacaincaperileincaresedegajaprafdezaharsuntprevazutecuinstalatiidedesprafuire,seindicacuratirea zilnicaadusumelelor,agregatelorsiconductelor. Pentrureducereacantitatiideprafdezaharestenecesarsaseiamasurideinlaturareaformariiacestuiaprinfrecare, procesinfluentatdecalitateacristalelor,umiditateazaharuluisideinstalatiiledetransport.Prafulprezentintrecristaleesteusor deantrenatdecurentiideaerdupauscare,generandaparitiaunornoridepraf. Cucatzaharulestemaiuscat,cuatattindemaimultsasetransformeinpraf,inanumiteconditii.Inconsecinta umiditateanutrebuiescazutasub0,02%.Sepreferafolosireadeuscatoaretiptalere,caregenereazacu75%maiputinpraf decatceledetipturn. Silozuriletrebuieastfelconstruiteincatsaprevinaformareadeboltisaucraterelaumplereorilagolire.Incazde necesitate,seumezestezaharuldinsilozpanalaumiditatide0,300,50%.Ininteriorulcelulelordesiloznutrebuiesase gaseascadispozitivesauaparatecare,incontactcuzaharulincadere,saprovoaceaparitiadescanteisaudesarcini electrostatice. 5.Fabricideulei Intaranoastra,mareamajoritateamaterieiprimepentrufabricareauleiuluicomestibiloconstituiesemintelede floareasoarelui.Acesteasedepoziteazainsilozuricompusedincelulelepropriuzise,turnulelevatoarelorcuaspiratoare cascadesipodulsilozului,incaresegasesctransportoareleorizontalepentrurepartizareasemintelorincelule.Cutoate masurilecareseiaupentrupreintampinareaincendiilor,totusisemaiproducincendii,careingeneralaudreptcauza autoaprinderea. Inmasasemintelordefloareasoareluiseproducproceseexotermeinstransalegaturacutransferuldeapasicu reactiilechimiceoxidative.Inanumitepunctesedegajaomarecantitatedecaldura.Aceastanusepoatetransmiteinmediul inconjuratoratatdincauzabioxiduluidecarbonrezultatdinreactiadeoxidareasemintelor,catsimaialesdatoritaslabei conductibilitatitermicavariazaintre0,120,20kcal/mhC.Calduraprodusaneputandfievacuata,duceimplicitlacrearea unorcentredeautoincalzire.Laaparitiasi dezvoltareacentrelordeautoincalzireunrolinsemnatilaresirespiratia microorganismelor,cumsuntbacteriilesimucegaiurile,lacaresemaiadaugaprezentaimpuritatilorsiadaunatorilor,cumarfi deex.insecte,soareci,sobolanietc.Distrugereainvelisuluisemintelordecatredaunatori,maialesincentreledeautoincalzire, facposibiliascurgereauleiului,accentuareaoxidariisidegajareadeciauneimaricantitatidecaldura. Apaexistentainmasasemintelorconstituieunuldinfactoriiesentialiaiaparitieifenomenelordeautoincalziresi autoapridere. Laaparitiaautoincalziriiinfluenteazasicaldurasolarainconditiilededepozitareasemintelordefloareasoarelui,in magazii.Decelemaimulteoricuiburiledeautoincalzireapar,instratulsuperior,incelmaidejossaulateralcatreperetele batutdesoare. Cazuriledeautoincalzireaparcelmaifrecventtoamnasiprimavara,dincauzacasedepoziteazaseminteumede, rancede,nematurizatecuimpuritatisifaraaseexercitauncontrolrigurossisistematicaltemperaturii. Pentruevitareaautoincalziriiseimpunoseriedemasuriinspecialpentrureducereaumiditatiisemintelor.Semintele defloareasoareluitrebuiesafiebineuscate(coapte)incadelarecoltare.Inaintedeintroducereainmagaziiestenecesarsafie curatitedeimpuritati(buruieni,frunze,paie,nisip,pietricele,cioburidesticla),precumsidecorpurimetalice(saibe,cuie, suruburietc.).

Impuritatiledenaturavegetalafavorizeazaprocesuldeautoincalzire,iarcorpurilemetalice,prinprovocareadescantei mecanice,petimpuloperatiilordecuratireasemintelorpotinitiaexploziideamestecurideprafaer. Uscareasemintelordefloareasoareluisepoaterealizaprinfolosireadiferitelortipurideuscatoare,insatemperaturanu trebuiesafieridicataingeneralnutrebuiesadepaseasca180C.Uscatoareletiptamburtrebuiebinesupravegheatepetimpul functionariipentruaseevitacarbonizareasauaprindereasemintelordatoritaparticulelorincandescentedecombustibilsaua temperaturiiridicateaagentuluitermic.Inlipsauscatoarelorestenecesarsasefacaventilareasemintelorsauincelmairaucaz, prefirarealor. Umiditateacarenuinfluenteazabunadepozitareaseminteloresteceade89%.Siinacestcaztrebuiesaseexecute controlulpermanentaltemperaturii,pentruanudepasi25C. Pentruuneleseminte,cumarficeledericinsaudebumbac,nuserecomandadeasepastrainsilozuricelulare, doarecesubactiuneagreutatiipropriisarstrivi. Petimpulfunctionariiinstalatiilordetransportsedegajafoartemultprafsnecurilesielevatoarelesepotblocadin cauzasupraincalziriisauaunordefectiuniavanddrepturmareputernicefrecaripesaibe(patinari),cumaridegajari decaldura. Laprelucrareasemintelorimpuritatilepotprovocarupereapieselordelamasinisiouzuraaccentuataaacestora. Petimpuldecojiriisemintelordefloareasoareluisedegajafoartemultpraf,careformeazacuaerulamestecuri explozive. Pericoluldeincendiuexistasilaprajitoare,deoareceselucreazalatemperaturiridicate.Insectiadeprese,panzelesi filtreleimbibateinuleisilasateincontactcuaerulseautoaprind. Incendiilemaripotfiprovocatede: calduradegajatapetimpulfrecarilorputerniceinlagare scurtcircuite, scanteisauflameelectrice,cauzatedesuprasarcinisaudatoritaexploatariisiintretineriinerationaleainstalatiilorelectrice scanteimecaniceproduselaizbiri,loviri,alecorpurilorferoaseintreelesaudealtecorpuritari(unelte,incaltamintecucuie etc.) foculdeschis(flacara,tigara,chibriturietc.). Pentruevitareaincendiilortrebuieluateoseriedemasurideprevenire.Astfellainstalatiadecuratireasemintelorde floareasoarelui,separatorulpreliminarsiceldefinitivseprevadcumagnetisielectromagneti,asezatipefundulzgeaburilorpe carecurgsemintele.Magnetiisielectromagnetiiseprevadsilamasinilededecojitsivalturi,pentruculegereaeventualelor corpuriferoasescapatedelainstalatiiledecuratire. Masinileseparatoaredeimpuritati,elevatoarelepentrutransportulsemintelor,cantareleautomateseprevadcu aspiratoaredepraf(gurideadsorbtie).Saciifiltrelorsecurataperiodicsiautomatcuratireadeprafasuprafetelorfiltrelorse faceprinscuturareasacilorsiprinsuflareainacelasitimpcuaeratesaturii,indirectiaopusafunctionariinormale. Ciclonulsicolectoruldeprafsecuratalatimpsicumultagrija. Conducteledetransport semintedefloareasoarelui,inaintesidupafiltreseprevadcuobturatoarecuinchidere automata,pentrulimitareapropagariiincendiilor.Supraveghereasiexploatareaamijloacelordetransportsicuratireaflorii soareluiconstituieomasuraeficienta,careinlaturamultecazurideincendiu. Supapelepentruindepartareaamesteculuisiacojiisisuvegheazapermanentpentruanuseinfunda. Laoricezgomotanormalsilaodebalansareamasinilor,acesteaseoprescimediat,pentruaseinlaturacauzele.Cojile semintelordefloareasoareluitrebuiedepozitatedepartedeconstructii,recomandandusefolosirealorindiferitescopuri,pe masuraevacuariidinsectiadeproductie. Laprajitoareestenecesaramontareaunorinstalatiideraciresaudeinundarecuabur(incazdeincendiu). Pastrareacuratenieiinjurulbenziirulantecaretransportaamesteculdeprajitoaresisupraveghereafunctionariiei inlaturamulteinceputurideincendiu. Panzeledefiltru,imediatdupaincetarealucrului,sesuflacuaersisespalaspalareasiuscareatrebuiesasefacain cameredestinatespecialacestuiscop. Introfabricadeuleisectiaextractieprezintaunaccentuatpericoldeincendiusiacestadatoritafolosiriibenziide extractie.Vaporiidebenzinapotformainoricemomentamestecuriexplozive,destuldepericuloasedacanuseiaumasuri corespunzatoaredeprevenire. Inprocesulrafinariisefolosescacidulsulfuric,acidulclorhidricsioseriedereactivispeciali,iaracoloundealbirease facepecalechimica,sefolosescperoxizi. Srotulcadealtfelsiturteledinpieselemecanice,prezintatendintaspreautoaprindere.Fenomenuldeautoaprindere aparedatoritaautoincalziriicearelocinmasamaterialuluicaurmareacontinutuluideuleisiaactiuniidiferitelorbacteriisi ciuperci.Autoaprindereaturtelorsisrotuluiesteinfluentatademaimultifactoricareseenumera:posibilitateadeacumularea calduriiinanumitecentredinmasamaterialului,caldurarezultatainurmatransformariimaterieisiaactiunii microorganismelorgraduldeumiditatetemperaturamediuluiinconjuratortimpuldedepozitareetc. Laturteleoleagenoaseprocesuldeautoaprindereincepela7090C. Insectiadeextractienuseadmite,ladescarcareaextractoarelor,folosirealopetilordinmetaleferoasese intrebuinteazalopetidinlemn,alama,aluminiusaualtematerialeneferoase. Pentruaseevitaproducereaunorrabufnirisauaexploziilor,inaintedeasedescarcaextractorul,evacuareagazelorse faceprinorificiuldedescarcare. Garnituradelausadedescarcareaextractoarelorseungecugrafit,pentruaseasiguraobunaetansare. Scurgeriledebenzinapelaimbinari,robinetetrebuieinlaturateimediatceseproduc.Sectiadeextractieseprevedecu oinstalatiedestingerecuabur. Srotulsetineinextractorpanaceaburuldineleliminatoatabenzinapentruaceastasecereoatentiesioconstiicioasa supraveghereaprocesuluidefabricatie. Sneculdetransportatsrotulseverificapermanent,pentruaseinlaturafrecarile,caldurasieventualelescantei.

Srotultrebuiebineracit,inaintededepozitarepeuntimpmaiindelungat.Racireacuapapanalacelputin40Cse poateface,fieprinstropirecuapapetottimpultransportariidinsectieindepozitfaraadepasioumiditatede46%,fieprin depozitareinstraturifoartesubtiri. Pentruevacuareaprafuluisiavaporilordebenzinaseconstruiescinstalatiideventilatieadecvatesiindependente, agregateledeventilatiemontanduseinexteriorcadealtfelsiprizeledecurentelectric. Iluminatulelectricsasefacadinexterior,iarmotoareleelectricevorfidetipulsigurcontraexploziilor.Lampile portativesefolosescnumaiincazurispeciale,alimentatedinexteriorla12V. Insectiadeextractieserecomandafolosireapompeloractionatecuabur. Insecitaderafinareestenecesaruncontrolpermanentaltuturoraparatelorcarelucreazasubpresiune.Aparatelede rafinareseprevadcuconductesiventilepentruevacuareauleiuluiincazdeincendiu. Pelangaunelefabricideuleifunctioneazasisectiadesolidificare(hidrogenare).Deobicei,hidrogenulfolositla solidificareseobtinepecaleelectrolitica.Folosireahidrogenuluiinprocesuldefabricatieprezintaunaccentuatpericolde explozie,deoareceformeazacuaerulamestecuriexplozive,urmatedeincendii. Acestlucruesteposibiloridecateoriseproducscaparidegazepeconducte,larobinetesaulaaparatuldesolidificare. Hidrogenulseaprindeusorincontactcuoflacarasiseautoarprindelaotermperaturade570Celformeazacuaerul amestecuriexploziveintre4si74%. Pentruinlaturareapericoluluideincendiuinsectiiledehidrogenareestenecesarsaseasigureetansareaperfectaa tuturorconductelorprincarecirculahidrogenul.Inspatiileundesuntposibilescaparidehidrogentrebuiesafunctioneze instalatiideventilatie,absorbtiafacanduselaparteaceamairidicataaincaperii. Incazulfolosiriiventilatieimecanice,ventilatoarelevoraveacarcasasaurotoruldinmaterialeneferoase. Aparaturaelectricatrebuiesafiedetipantiexploziv.Utilajelesiconducteleprincarecirculahidrogenul,aburulsi uleiulvorfilegatelapamant,pentruscurgereaelectricitatiistatice.Actionareautilajelorsevcafacecumotoareantiexplozivesi numaiprinintermediulcurelelordetransmisiedetipantistatic. Conducteledegazevorfiasezateinmodobligatoriuladistantede0,80m,fatadesurseledecaludura.Elevorfi prevazutecumanometresisupapedesiguranta,legatelareturuldehidrogenlasursasaupentrueliberereainatmosfera. Procesultehnologictrebuieconduscuodeosebitaatentieinlimiteleparametriloroptimistabiliti,urmarindusein permanentastareaautoclaveidehidrogenarepentruaseevitaoexplozie. Laoprireafabricatieipentrureparatiitehnicetrebuieindepartathidrogenuldinaparaturasectieideautoclave,prin suflareacuaersaugazeinerte.Repunereainfunctiesevafaceperiodicnumaidupaceconducteleincareurmeazasase introducahidrogenulvorfitinutesubvacuumtimpde0,5h.Insectiadehidrogenarescapariledehidrogendinconductesau diferiteutilajesevordepistacusolutiedesapunsisevorfaceperiodicdeterminarideconcentratieagazelorpericuloase. Reguligeneraledeprevenireaincendiilorca:interzicereafolosiriifoculuideschis,afumatului,sauaexecutariiunor lucraricareproducscantei,trebuierespectatecuceamaimarestrictete. Personalulsectieivapurtaincaltamintecutalpadecauciuc. 6.Instalatiifrigorifice Procesultehnologicserefera,ingeneral,laproducereafriguluiartificial,uneoripanala 30Csichiar40Csiin continuarelaconservareaprinfrigadiferitelorprodusealimentare.Pareparadoxalcalaasemeneatemperaturiscazute instalatiilefrigorificesaprezintepericoldeincendiu.Esteaproapedenecrezutcadelacongelaresaseajungalatopiresi aceastadintrocauzaoarecare,caredecelemaimulteoriaparesiinurmaunorneglijenteomenesti. Pericoluldeincendiusiexplozieestegeneratdeexistentamaterialelorizolantedenaturacombustibilaside inflamabilitateaunoradintreagentiifrigorifici.Laacestematerialesisubstantesemaiadaugasiproduselealimentare combustibiledepozitateincantitatimaricumsuntgrasimile,carneaetc. Camaterialeizolantesefolosescpluta,plutabituminizataAsko(pentrupardoseli),rumegusuldelemnsiinultimul timpplaciledepolistirenexpandat. Ocaracteristicaaacestormaterialeesteardereamocnita,cumaredegajaredefum,carecreeazamaridificultatiin stabilireafocaruluisiininterventie.Astfeldeincendii,uneori,sedescoperacuintarziere. Plutacasicelelaltematerialefolositecaizolatiesepotaprindedelaoricesursadeaprindere.Plutabituminoasaincepe saseinmoaiela120C,iarla200Cdegajaprodusivolatili,la250Csedescompunetermic,iarla350Cardecuflacara. Polistirenulexpandatseaprindeusorchiarsidelaunchibrit,arderapid,cufumnegrugras,iarprintopireformeaza picaturicarecontinuasaarda,contribuindastfellapropagareaincendiului.Polistirenulexpandatardecuovitezamultmaimare decataceluiobisnuit. 3 Arzand,deexemplu,160gpolistirensubformadeplaci,introincaperecuunvolumde70m seproduceatatafum incatsepierdecompletvizibilitatea.Comparativ,laaceeasicantitatedebradsedezvoltaunfumdeabiaperceptibil. Formareauneicantitatiasademaridefumprezintaunmarepericolpetimpulincendiului. Indiferentdenaturaeiizolatiacombustibilacreeazaunaccentuatpericoldeincendiu. Petimpulmanipularilorinantrepozitecadpepardosealadiferitefirimituridecarneinspecialseu,uneorisigrasimi careseimbibainasfalt,inasamasuraincatestepracticimposibilsafieindepartate.Peasemeneapardoseli,incendiulse propagamairepede,iarfumul,abundentsiinecacios,devineinsuportabil. Oinstalatiefrigorificaincumbasiagentifrigorifici.Inprezentcaagentifrigorificisuntutilizatipeste30compusi chimici,darnumaicirca10auolargautilizare.Ceimaiintrebuintatisuntamoniacul,clorurademetil,bioxiduldecarbon, bioxiduldesulfsiinultimultimpfreonii(freon12,freon22,caceimaiintrebuintati).

Cutoatecaprintreconditiileimpuseagentilorfrigorificifigureazasiaceladeanufinocivisiinflamabili,panain prezentnusaajunsincalaacestedeziderate. Amoniaculprezintapericoldeincendiusiexplozie.Caagentfrigorific,amoniaculcontinuasafiepreponderentin instalatiilefrigorifice,datefiindcantitatilesale.Introsituatierefrigirentadecapacitatemijlociesegasesteocantitatede3000 3500kgamoniac,iarpentrupierderilenormaleprinscaparidevaporiestenecesaracomplectareaa4050kgamoniacin fiecareluna. Amoniaculatacacuprulsialiajelesaledeasemeneabronzulsialama.Inaerseautoaprindela651C,darin continuareamoniaculardedestuldegreu.Inamesteccuaerulsiinconcentratiede1625%amoniaculformeazaamestecuri explozive. Exploziaprodusanusepoatecomparadinpunctuldevederealpresiuniideexplozie,alefectelordinamice,de exemplucuceaaunuiamestecdeacetilenaaer. Totusiesteneintemeiataparereaunorcareconsideraamoniaculcapeosubstantafarapericoldeincendiusiexplozie. Ininstalatiilefrigorificeamoniaculestementinutlaosuprapresiunerelativridicata(la30Caproximativ11at). Incazdeavarieainstalatiei,amoniaculsepoatescurgerelativusorsiadunainaerulinconjuratorinconcentratii ridicate.Fiindmaiusorcaaerulseacumuleazainparteadesusaincaperii. Datoritainsamirosuluisauintrepatorscurgerileprinneetanseitatisepotdepistalatimp. Scurgerileprinconductesepotproducedatoritauneipozitati,dincauzasuduriisaulipiturilorexecutate necorespunzator. Scurgerideamoniacmaipotavealocsilacompresoare,dinlipsadeetansarecorespunzatoareaaxuluisiadiferitelor piesealecompresorului. Clorurademetil,datoritafaptuluicaselucreazalapresiunirelativreduse,esteunuldintreceimaiutilizati agentifrigorifici,ininstalatiilefrigorificemiciautomatizate. Scapariledeclorurademetilincantitatimici,deobicei,nupotfidetectaredupamiros. Clorurademetilinamesteccuaerulinproportiede819,7%devineexploziva. Ininstalatiilefrigorificeexistamultemasinisiaparateelectricelacaresepotproducedefectiuniurmatedescanteisiin anumiteconditiichiarsideincendii.Deasemenea,segasesccabluridefortasiautomatizare,pozatepeanumitetrasee (pasarele,tunelurietc.)orizontalesiverticale,caredindiferitemotivesepotscurtcircuita. Defectiunisepotproducesilaaparateledeprotectieinspeciallacontactorulcureleutermic.Deasemeneasila automateledeprotectiedefectiunileinanumiteconditii,potgeneraincendii(ardereabobineielectrocmagnetice,arderea releeloretc.). Laelectromotoarelecucolectorsiperiisepotproducescurtcircuiteintrelamelecolectorului,casilabobina. Pentruasigurareasecuritatiidepozitelorfrigorificeimpotrivaincendiilorsuntnecesaredemasuriconstructiveside exploatare. Urmarileincendiilordeclansatelauneleinstalatiifrigorificeprecumsigreutatileaparutelastingerealor,aufacutpe specialistisadeacatevanoisolutiiconstructiveinideeaasigurariiuneiinterventiimaioperative.Asa,deex.,arfinevoieca boxelesafieprevazutecuusicaresadeainexterior.Dacaacestlucrunuesteposibilsarputeaprevedeagoluriinpereti, obturatecupanourisauziditecuanumitematerialecarelanevoiesafieusordislocate.Partedezidconstruitadinumpluturaar puteafiprevazutedeexemplucuofoaiedetablalaparteainterioarasicucarliglaceaexterioarapentruaputeafismulsacu ajutorulunuicablutrasdeomasina. Inuneletariseremarcatendintainlocuiriiizolatieicombustibilecusticlaspumoasa.Acestmaterialdeosebitdedurabil sirezistentsepoatefolosipentruperetisipardoseala. Pardosealamaitrebuieindeplineascasialteconditiisianume,safierezistentalasarciniledinamice,sanufie alunecoasasisapermitaocuratenieusoara. Pentruinlaturareapericoluluideincendiugeneratdeagentiifrigorificiestenecesaraorationalaexploatareainstalatiei. Agentulfrigorific,deexemplu,nutrebuiesaatacemetalelefolositininstalatie,pentrucaaltfelseproducscaparide vaporisaulichid. Pericoluldeexploziealagentuluifrigorificsafiepecatposibilredus,iarefectultoxicsaudaunatorasupra organismuluiumansafiecatmaineinsemnat. Deasemenea,estenecesarastabilireacatmaiusoaraadefectelordeetansaredininstalatiaaflatainexploatare. Remediereaneetanseitatilorconstaindetectareasireparareadefectului,refacereavacuumuluiininstalatiesireincarcareaca agentulfrigorificrespectiv,operatiicaretrebuiefacutenumaiinatelieresistatispecialedeincarcare. Buteliilecuagentifrigorifici,neceasarecomplectariiincarcaturiiinstalatiei,sevortinelaunlocferitdeincalizare (sursadecaldura)siinmodspecialdefocdeschis. Estecompletinterziscaintimpulincarcariiagregatuluisaseincalzeascabuteliacuflacara,indiferentdesursaei, deoareceaparepericoluldeexplozie. Pentruincarcareinbuneconditiibuteliasevaintroduceintrunvascuapacaldasianumeinperioadaincare compresorulaspira. Uleiulfolositinmodcurentininstalatiilefrigorificetrebuiesaaibapunctuldeautoaprindereinjurula160180C, aceastapentruanutransformacompresorulmasiniifrigorificeinmotorcuexplozie. Pentruevitareascaparilordeagentifrigorificidincompresoresteabsolutanevoiedeoperfectaetansareaaxului compresorului,caretrebuierealizatacuajutoruluneipresetupecuineldegrafit. Automatizareamasurariianumitorparametriitehnologicisiasemnalizariiasigurasievitareaunorsurprizegeneratoare deincendii.

Oastfeldeinstalatieindeplinesteoperatiica:reglareautomatasiindicareaniveluluideamoniac,semnalizareaoptica siacusticaadepasiriilimiteloradmiselatemperaturi,presiunisiniveleindiferitepunctealeinstalatiei,reglareaautomataa temperaturilor,semnalizarealipseideungerelacompresoare,semnalizareaopticasiacusticaaramaneriidinneglijentaaunui omincamerafrigorifica. Incaperileinstaltiilorfrigorificecarefolosescagentifrigorificiinflamabilitrebuiebineaerisite,incarescopseprevad sistemedeventilatiecorespunzatoare. CapitolulXV Prevenireaincendiilorintransporturi 1.Garaje Ingarajelepentruautovehicule,pericoluldeincendiuestegeneratdeexistentabenzineiinrezervoareleacestora.Acest pericolestedestuldemareatuncicandsuntcreateconditiideevaporareabenzineisiventilatiasefaceinmodcorespunzator. Incazulconcentratiilorpericuloaselaexplozie,formateingaraj,sepotdeclansaexploziisauincendiidincauza scanteiloriesitelaesapare,atigarilorsichibrituriloraprinse,aflacariisiacorpurilorincandescente,ascurtcircuitelor,a scanteilorsiflamelorelectrice(inclusivdelabujii),precumsidatoritacalduriidegajatedemotorsaudeteavadeesapament supraincalzita.Ingarajelemici,datoritaincalziriicusobealimentatecucombustibil,secreeazaunpermanentpericolde incendiusiexploziesiaceastadincauzasupraincalziriiusitesobeisiajaruluicazutdinfocar.Ingaraje,incendiilemaipotfi provocatesideautoaprindereacarpelorimbibatecuuleisiunsori,depozitateprindiferitecolturisilocuriascunsealegarajului, peuntimpmaiindelungat. Inscopulpreveniriiincendiilor,alimitariipropagariilor,seiauoseriedemasuriincadelaconstructiagarajului.In cladiriledestinategarariiautovehiculelorsevarespectacapacitateadegararestabilitainfunctielagradullordefocsidetipul autovehiculelor. Amplasareagarajelorinsubsolurinuesterecomandabiladeoarece,inafaradedificultateaevacuariilor,vaporiide benzinasigazeledeesapare,fiindmaigreledecataerul,seacumuleazaprezentandpericoldeincendiu,exploziesiintoxicare. Garajeleamplasatelaetajtrebuiesadispunadecaisuficientedeevacuare. Usilegarajelortrebuiesaasigureoevacuarerapidaaautovehiculelor. Combustibilul(benzina,motorina)sepastreazaindepoziteamplasateinexteriorulcladiriigarajului,ladistanta prevazutainnorme. Platformeledegarareaautovehiculelor,seamplaseazafatadecladiriledinjur,ladistanteleprevazutedenorme. Ininteriorulgarajelor,nutrebuiepastratebidoanecucombustibil,unsori,uleiuri,cauciucurisaualtemateriale combustibile. Petimpulexaminariimotorului(carburatoruluietc.)sauarezervoruluidecombustibil,nutrebuiesasefumezesinici saselucrezecufocdeschis.Umplereasaugolirearezervoruluisefacenumaiziua,siincazuriexceptionalenoaptea,inexterior, iluminareaasiguranduseeletric,culampiprotejate.Petimpulumpleriirezervoruluicubenzina,motorulseoprestesisescoate cheiadecontact.Incazulrevarsariipejosabenzineisauamotorinei,peteleseacoperacunisip,caredupaceseimbiba,se evacueaza,loculrespectivpresarandusedinnoucunisipproaspat.Rumegusulnutrebuiefolosit,deoareceramasdepozitatun anumittimpsepoateautoaprinde. Rezervoruldecombustibilsiconducteletrebuiesafiebineinchisesietanse,pentruaseevitaemanariledevapori. Instalatiaelectricaaautovehiculelortrebuiesafiepermanentinstaredebunafunctionare,excluzanduseastfelposibilitatea formariiscanteilorelectrice.Conductoareleelectricetrebuiesafieizolate,contactelebinefacute,iarincazuluneireparatiila instalatie,sedesfaclegaturiledelaacumulator.Examinareaunuiacumulatornutrebuiesasefacalaluminachibritului, deoarecesepoateaprindehidrogenulemanat.Petimpdeiarna,motorulsirezervorulnuseincalzescculampidebenzinasaucu altesursedefocdeschis,cinumaicuapacaldasauaerulincalzit.Deasemenea,inapropiereavaselordebenzinaincarese spaladiferitepiesesauseexecutaoperatiilacaresarputeaproducescanteiesteinterzisaseumblacufocdeschis. Iluminareagarajelorsevafaceculampielectriceadecvate.Lampileportativevorfiarmate. Incalzireagarajelorsevafacecuinstalatiideincalzirecentrala.Lagarajelemaimici(10autoturismesau5 autocamioane)incalzireasepoatefacesicusobacuacumularedecaldura,cuconditiacausiledealimentareasobelorsafie situatelaexteriorulgarajului. Ingarajeesteinterzissaseintroducaautovehiculelorcurezervoaredebenzinafisurate,cuteviledeesapament supraincalzitesaufaratobedeesapament,cuinstalatiaelectricadefectasauincarcatecumaterialeexplozive,combustibilesi usorinflamabile. Ingarajetrebuiesaexisteunsistemdeventilatiemecanicasaunaturala. Inaintedepunereamotoarelorinfunctiune,sedeschidusilegarajuluipentruaseasiguraobunaaerisire.Pentruase evitaeventualeleautoaprinderi,carpeleimbibatecuuleisiunsorisedepoziteazainafaragarajului,incutiimetalice,acoperite. Incarcareaacumulatoareloringarajeesteinterzisa,deasemeneasidepozitareaaltormaterialecarenufacpartedin inventarulautovehiculelor. Ingaraje,asezareaautovehiculelorsevafaceastfelincatsapastrezespatiiintreelesipereti,caresaasigureoevacuare rapidaincazdeincendiu.Pentruaceasta,esterecomandabilsasemarchezepepardosealaspatiiledegararesicelelibere,in functiedepozitiausilorprevazutepentruevacuare. Unpericoldeosebitdeexploziesiincendiuexistasipetimpulincarcariiacumulatoarelor.Laincarcareaacestora,atat lacelecuacizicatsilacelealcaline,sedegajahidrogen,careincazuluneiventilatiinecorespunzatoare(mecanicasinaturala)

formeazacuaerulamestecuriexplozive.Camerelepentruincarcareaacumulatoarelor,datfiindposibilitateaformarii amestecurilorexplozive,vorficonsiderateincapericupericoldeexplozie. Pentruprevenireaexploziilorsiincendiilor,incamereledeincarcareaacumulatoarelortrebuiesaasigurein permanentaunschimbdeaercaresanupermitaformareauneiconcentratiipericuloasedehidrogenaer.Intrareaincamerede acumulatoaretrebuiesasefacaprintroincaperetampon,inscopulevitariipatrunderiihidrogenuluisivaporilorinincaperile vecine. Pentrudeservirea,inbuneconditii,astatiilordebateriideacumulatoare,sepreavadurmatoareleincaperiseparate: cameraacumulatoarelor,incapereatampon,depozituldeacidsiapadistilata,camerapentruechipamentdeincarcare(redresor, aparatedemasurasiprotectieetc.). Trecereaconductelorsibarelorprinperetelecamereideacumulatoarespreincapereacuechipamentulelectric., trebnuiesafieetansa.Esterecomandabilcaconductoareledelegaturasafievopsitecuvopsearezistentalaactiuneavaporilor deacidsulfuric. Montareaininteriorulcamerelordeincarcareaacumulatoarelor,aintrerupatoarelor,prizelorsiaaltoraparatecarepot producescantei,esteinterzisa. 2.Navemaritime Estestiutca,inultimiiani,tehnicainconstructianaveloraevoluatinmodconsiderabil,lemnulsefolosestedincein cemaiputin,masinilecuaburaufostinlocuitecumotoareDiesel,naveleaufostprevazutecuinstalatiidestingereaincendiilor sicutoateacestea,procentual,incendiilenauscazutpreamult.Dinunelestatisticireiesecaanual,sedeclanseazaincendiimai marilacelputin2,53%dinnumarulnavelor,iarpagubeleprovocatedeacesteaocupaaltreilealocinstatisticaaccidentelor maritime,dupaciocnirisiesuari. Printrecelemaifrecventecauzealeincendiilorseenumera: manipulareasifolosireaneatentasineglijentaa foculuideschis scanteilecareiespecosuriledefumsiprinteviledeesapament,precumsicelecareseformeazalalovirea metalelorintreele scanteilesiscurtcircuiteleelectricecauzatededefectiunileproduselainstalatiileelectricecauzatede defectiunileproduselainstalatiileelectricesidenerespectarearegulilordeexploatareaacestorinstalatii scanteilesiradiatiile caloricerezultateinurmalucrarilorcuflacari(suduraetc.) defectareasiexploatareanecorespunzatoareainstalatiilorde incalzire autoaprindereasiautoinflamareamaterialelorsisubstantelorcombustibile,carealtcatuiescincarcatura descarcari aleelectricitatiistatice trasnet chibriturisitigariaruncatelaintamplareprintremarfuri calduraradiatademasini(carese transmiteprinperetiisaliidemasini) contactullichidelorcombustibile,prelinse,cuteviledeesapamentalemotoarelor,cu cazanelesialtepartiincalzitealemecanismelor. Aproapejumatatedinnumarulincendiilordepemare,suntcauzatedemanipulareaneatentasineglijentaa focului,dearuncareachibriturilorsiatigarilorlaintamplare. Scanteilecareiesdinteviledeesapament,suntpericuloasepentrunavelecaretransportamaterialesisubstanteusor combustibilesiinflamabile.Dinaceastacauza,incendiileseproduc,inspecial,intimpulincarcariisidescarcariimarfurilorsi maialesabumbacului. Incendiileprodusedincauzaautoaprinderiisiautoinflamariisuntdestuldefrecventepetimpultransportului unormaterialecombustibilesisubstanteinflamabilecadeexemplu:carbuni,bumbac,produsevegetale,cauciuc,turtede floareasoarelui,compusiaisulfuluietc.pericoluldeautoaprinderesiautoinflamareesteconsiderabillatrecereanavelorprin regiunilecutemperaturiridicate. Bumbacul,caunuldintrematerialeleusorcombustibile,careinanumiteconditiiseautoincalzeste,nutrebuie transportatimpreunacuproduseuleioase (semintedeinsicanepa,turtedefloareasoareluietc.)sinicicumarfurile combustibilesiusorinflamabile,maritime,dincauzaasezariilorinstivemari,alipseideaerisire. Baloturiledebumbaccuurmedeulei,transportatepenavelemaritime,dincauzaasezariilorinstivemari,alipseide aerisirecorespunzatoaresiatransportuluipetimpindelungat,maialesprinregiunilecalde,prezintaunmarepericolde autoaprindere. Teviledeesapamentalenavelordestinatetransportariibumbaculuitrebuieprevazutecustingatoaredescantei.Pentru aevitaformareascanteilorintimpulincarcariisidescarcariiprinlovireabenzilordeotelalebaloturilordebumbacderamele metalicealedeschiderilormagaziilor,estenecesarcaacesteramesafieprotejateculemnsaupasla. Laincarcareabumbacului,folosireacablurilor,acarligelordehotelsiaplaselormetalice,esteinterzisapentruaevita formareascanteilordenaturamecanicadeasemeneaesteinterzisasiincarcareabaloturilorinmagaziilenaveiprinalunecarepe scanduri. Inmagaziilenavei,baloturileseaseazaastfelincatfrecarilebenzilormetalicesanufieposibile.Incazulasezarii baloturilorinapropiereaconductelorsiperetilorincalziti,estenecesarsaseasigureunspatiudesigurantasiasezareaunor panouridescanduralacelputin10cmdistantadeelementelecareiradiazacaldura. Petimpulincarcariisidescarcariibaloturilordebumbac,fumatulsifolosireafoculuideschissuntinterziseatatpe punte,catsiinmagaziilenavei. Transportulbumbaculuipepuntesefaceacoperitcuprelate,iarpetimpulnoptiibinesupravegheat. Magaziilenaveiincaresetransportabumbac,seventileazaperiodic,avandusegrijacatemperaturaacestuiasafie controlatacuregularitate. Pentruiluminarealoculuideincarcaresidescarcare,sepotfolosilampielectriceportative,cuputeredecelmult100 W,insainbunastaredefunctionaresiprevazutecuarmaturaetansa,cuplasadeprotectiesicordonarmat.

Turteledeproduseoleaginoiaseprezintadeasemenea,pericoldeautoincalziresiautoaprindere,laacestea contribuind,inmaremasura,continutuldeuleivegetal,precumsiabsorbtiaoxigenuluidinaer.Celemaipredispusela autoaprinderisuntturtelemaruntite,deoarecedisipareacalduriiinatmosferasefacemaigreu.Laconstatareauneitemperaturi de7090Cinstive,pericoluldeautoaprindereesteiminent.Celemaimultecazuriseproducinlunileiuliesiaugustsicand duratadetransportdepasestesasesaptamani. Pentruapreintampinaautoaprinderea,trebuiecaturtelemaruntitesafietransportateinstiveseparatesiprevazutecuo bunaventilatie. Ventilatiastivelordeturteoleaginoaseseasiguraprindouasautreicanalepracticatedelabazapanalavarfulstivei. Candseconstataocrestereatemperaturiiinstive,estenecesaraoventilatiesuplimentara,realizataprindeschiderea bocaportilormagaziilor. Unaltmaterialcombustibiltransportatdenaveestelana. Autoincalizareasiautoaprindereapoatesaaparasila lana,dacaaceastaseincarcainstareumedasauimbibatacuulei.Pentruinlaturareaacestorfenomene,lanaseincarcanumaiin stareuscatasicurata,faraurmedeulei.Incarcarealaneiimpreunacuuleiuri,grasimi,calti,insaualtematerialecareprezinta tendintespreautoaprindere,esteinterzisa. Inceeaceprivestemodulsimijloaceledeincarcare,seaplicaaceleasimasurideprevenireaincendiilorcalabumbac. Odeosebitaatentietrebuieacordatamaterialuluilemnosincarcatpenave. Inmagaziilenavei,materialullemnos trebuiesafieasezatcatmaicompact,pentruanuseformagoluricaresaajutelapropagareaincendiului.Asezareamaterialului lemnosinapropiereaperetilorincalzitisiainstalatiilorelectrice,nuesteadmisa.Teviledeesapamentalemotoarelornaveise prevadcustingatoaredescantei.Atatpetimpulnavigatiei,catsilastationari,efectuareapenavaalucrarilorcuflacaraeste interzisa.Inmagaziisipepuntetrebuieasigurateordineasicuratenia,toateresturiledemateriallemnostrebuieadunate, inlaturanduseastfelposibilitateapropagariiunuieventualincendiu. Inunelenavesetransportacarbune,careinurmaprocesuluideoxidaredegajaomarecantitatedecaldura. Procesuldeoxidareestemaiaccentuatincazultransportarii,incomunadiferitelorsorturidecarbunesiinstareumeda. Oxidarileputerniceduclaautoaprinderisilaincendii,caracterizateprintroarderemocnita. Ladepozitareacarbunilorinmagazii,inurmaoxidarii,sedegajaoxiddecarbonsimetan,gazecarepotformacuaerul amestecuriexplozive.Pentruainlaturaacestepericole,magaziilecucarbuniseventileazaartificialsinaturalprindeschiderea periodicaabocaportilor. Carbuniiincarcatipenavanutrebuiesaaibaotemperaturamaimarede30Claincarcaretrebuieevitataintroducerea odatacucarbuniiadeseurilordelemn,hartiilorsiaaltorobiectecombustibile.Deasemenea,seinterzicetransportulimpreuna cucarbuniiaproduselorcombustibile,careprezintapericoldeexplozie. Peretiicareseparamagaziiledecompartimetulmasinilorseizoleazacuplacisaupanourideazbest.Carbuniise incarcainmagaziipesuporturiseparate,infiecaremagazieexecutanduseobunanivelaresitasare.Pentruiluminatul magaziilor,invedereaexaminariicarbunelui,sefolosescnumailampiinexecutieantiexploziva,prizeleelectricefiindmontate inexterior. Petimpulnavigatiei,temperaturacarbunilortrebuiemasuratainfiecareacart,valorileinregistratetrecandusein jurnaluldebord.Masuratorilesefacmultmaidesdacatemperaturadepaseste4045C.Temperaturade60Cconfirma formareaunorcentredeautoincalzire,pentruacarorlichidaretrebuieluatemasuriurgente.Printreacestemasuriseenumera: oprireaaccesuluiaeruluiinmagaziilenaveiintroducereainspatiulinchisabioxiduluidecarbon.Incazulcelmaigrav,cand autoincalzireaatrecutinautoaprindere,seumplemagaziacuapa,care,inacelasitimp,seevacueazapestebord. Cunavelesetransportasialtemasuriconsideratedestuldepericuloaselaincendiisiexplozii.Printreacestease enumera:gazelelichefiatesicomprimate,substanteexplozive,substantelecareseautoaprindincontactcuapa,substantele causticesitoxice,lichideleinflamabilesicombustibileetc. Pentruacestecategoriidesubstantesimarfuri,masuriledesecuritatesuntfoarteriguroase. Incarcarea,deobiecei,sefacenumaipetimpulzileisinumaidupaoprealabilacuratenieamagaziilornavelor. Celmaimarepericolilprezintabuteliilecugazelichefiatesicomprimare,deoareceacestegazeformeazacu aerulamestecuriexplozive.Buteliilepotexplodainurmacresteriipresiuniigazuluiininteriorulsaudincauzaslabeirezistente amaterialuluidincaresuntconfectionate.Exploziabuteliilordeoxigensemaipoateproducesiinurmamurdaririiventilelorcu grasimisauulei. Pentrulimitareapericolului,numarulbuteliilorcugazecomprimate(acetilena,hidrogenetc.)estelimitatalacelmult 50bucati,penaveledemarfuri,sila10penavelemixte(pasagerisimarfuri).Transportulacestorbuteliiesterecomandabilsa sefacanumaipepunte,loculpentrudepozitarefiindincercuitsiprotejatimpotrivaactiuniisolare.Asezareabuteliilorcugaze sepoatefaceverticalsaupeorizontalinstelajespeciale,confectionatedinlemn.Buteliiledeoxigensiaerlichefiatseasaza numaiinpozitieverticala.Intrebuteliinuesteadmissaseasezecamaterialdeumpluturasautala,paiesaualtematerialeusor combustibile.Incarcareasidescarcareabuteliilortrebuiebinesupravegheata,iarincazulscapariigazelorseiautoatemasurile pentruinlaturareaacesteideficiente. Dintrematerialelecaresetransportasiprezintapericoldeincendiufacpartesisulful,chibriturile,vopselelesi uleiurilepebazadeanilina,filmelecinematograficeetc. Sulfulseaprindecuusurintadelaunchibritsichiardatoritafrecarii sauizbirii.Elsetransportainsaci,simairarinvrac.Transportarealuisefaceinmagaziiseparate,fiindferitdecontactulcu uleiurile,fosforulsicugazelecareauincomponentaloroxigensicarbonincantitatimaimari.Sulfulincontactcucarbonulse poateaprindeiarsubformadeprafsiinamesteccuoxigenul,formeazaconcentratiiexplozive. Chibriturileseaprindcumultausurinta,putanduseautoaprinde.Elesetransportainlazidelemnrezistente, manipulareaacestorafacandusecumultaatentiesifaraizbiri.

Laincarcareamarfurilorcombustibileinmagaziilenavelorestenecesarsaseacordeatentiefolosiriifaradefectiunia macaralelorsiaaltorinstalatiideincarcare. Inaceeasimagazienuesteadmisaasezareaimpreunaasubstantelorcarereactioneazareciproc.Totseparatsevor incarcasiazotatii(desodiu,potasiusauamoniu),cloratiisicolorantii. Aciziisevordepozitala9mdistantadecelelatemarfuri,avandusegrijasaexisteposibilitateacaptariilorincazde varsare,evitanduseastfelintrareainreactie. Petimpulnavigariiprinregiunicalde,seudacuapapentruaseraci. Multeincendiiseproducsidincauzanerespectariiregulilorreferitoarelainstalatiiledeincalzire,inspecialla incalzireacusobe.Pentruinlaturareaacestora,estenecesarcasobelesaseasezelaanumitedistantedeelementelecombustibile sipesuporturiizolatoare.Burlanelecaretrecprinplanseesidespartituridelemn,trebuiesafiebineizolatetermic.Conductele pentrutransportulaburuluisemonteazalacelputin5cmdeoricematerialcombustibil,iarlatraversareaelementelor combustibileseizoleazatermic.Atatburlanelepentrufum,catsiconductelepentruaburnutrebuiesatreacaprinspatiiincare segasestedepozitatcombustibillichid. Inafaramasurarilordeprevenireaincendiilor,caretrebuierespectatepetimpulincarcariidescarcariisitransportul marfurilor,estenecesarsaseasiguresupravegherea,controlulsiinterventiaincazdeincendiu. Controluldeprevenireaincendiilorinaintedeincarcaresipetimpulnavigatiei,seasiguradepersonalcalificat. Lacontrolulcareseexecutainaintedeincarcareseurmareste: indeplinireamasurilordeprevenireaincendiilor, referitoareladepozitareamarfurilorsidacanavacorespundepentrutransportulmarfurilorrespective stareainstalatiei electrice existentaindicatoarelorpentruinterzicereafumatului stareamijloacelordealarmasidestingereaincendiilor stareasemnalizariielectricesiacusticealeincendiilor graduldepregatirealechipajului,inceeaceprivesteobligatiilecarele revinincazdealarmasideinterventielaincendii stareastingatoarelordescantei(lanavelecaretransportabumbac) starea lampilorantiexploziveetc. Neregulileconstatateinurmacontroluluitrebuieinlaturate,inaintedeincepereaoperatiilordeincarcare.Aceeasi atentietrebuieacordatacontroluluiexecutatpetimpulnavigatieisiescalelor. 3.Transportulpecaleferatasiauto a. Transportulpecaleferata. Acestgendetransportpoatefipreliclitatdeincendiisiexplozii,cutoatecaseiauin prealabilsuficientemasuriconstructivesideexploatare.Dintretoatevehiculeledecaleferata,locomotivacuaburprezintacel maimarepericol,inspecialpentrutrenurilepetrolieresivagoaneledeschisecaretransportamaterialecombustibile.Peceamai mareparteatraseelordecaleferataacesttipdelocomotivasainlocuitculocomotiveDieselsielectrice.Incendiulmaipoatefi cauzatsidescanteilecareseproduclagarnituradetren. LaautomotoaresilocomotiveDiesel,pericolulcelmaifrecventilconstituiescurgereamotorineiprinneetanseitatile conductelorsiapoipepartileincalzitealemotorului.Pieselemotoruluicareserotesc,imprastiecombustibilul,acestaputand ajungeincontactcupieselefierbinti. LamotoareleDieselincendiilemaipotficauzatesidescanteileelectriceproduseincontacteleslabealeinstalatiei electrice,atuncicandinjurullorexistavaporidesubstantecombustibile. Incazuldiferitelordefectiunilainstalatiiledeincalzireaautomotoarelor,precumsilagarnituriletractatecu locomotiveDiesel,sepotproduce,deasemeneaincendii. Intimpulexploatariicaiiferateelectrificate,incendiilesepotproduce,fiedatoritaunorcauzedenaturapurtehnica,fie nerespectariiregulilordeprevenireaincendiilor. Supraincalzireaconductoarelordatoritasuprasolicitarilor,flameleproduseinfazadeconturnare,caurmareadepunerii particulelordefumsiaaltorimpuritati,potcauzadeasemeneaincendii. Scanteileelectricefunctionale,careseproducladeschidereacircuitelorelectricesicarenupotfievitate,constituiede celemaimulteori,sursedeincendiu. Scurtcircuitulcareseproduce,caurmareainrautatiriiproprietatilorizolantealeinvelisurilorconductoarelorelectrice, poatefideasemeneacauzaunuiincendiu. Descarcarileelectricitatiiatmosfericeconstituieunadincauzelecelemaifrecventedeaparitieasuprasarcinilorin conductoareleelectrice,carepotducelascurtcircuite. Casursedeaprindere,semaipoatecitasupraincalzireacuzinetilordelavagoane,dincauzalipseideungereincazul incareseproducflacari,sepotaprindepardosealasiincarcaturavagoanelor. Lafranarea,peoperioadamaredetimp,inspeciallacoborareapantelorlungisaulablocareasabotilor,seproduc jerbedescanteicarepotaprindecuusurintavagoanele,maialesceleincarcatecumarfuriusorcombustibile(produse petroliere,bumbac,furajeetc.). Unmarepericoldeincendiuilprezintamarfurilecombustibile,transportateinvagoanedecaleferata,incazulincare suntcalcatereguliledeexploataresauinurmaciocnirilor,deraierilorsiaaltoraccidente.Asemeneaaccidenteaparutela vagoanelecaretransportacombustibillichid,gazelichefiate,produsechimicecupericoldeincendiusiexplozie,sepot transformaincatastrofe. Pentruevitareaincendiilorpetimpultransporturilorpecaleaferata,estenecesarsaserespecteintocmaitoate instructiunileelaboratepentruexploatarealocomotivelor,agarniturilordevagoane(persoane,marfurisicisternepetroliere), pentrumanevreleexecutatecuacesteaingari,triajeetc. Locomotivelecuabur(acoloundemaisunt)seprevadcudispozitivecontrascanteilor.Cenusarelelorseinchidla trecereaprinregiunipaduroase,terenuriagricolesisuprafetecuvegetatieabundentasiuscata(petimpdeseceta).Peambele

partialecaiiferateseintretinfasiideterencuratitedeiarba(inspecialdeceauscata)traseeledecaleferatatrebuie supravegheateinpermanentapetimpfoartecalduros,pentruaimpiedicaaprindereatraverselordelemnsiaierbiinecuratate, decatrezguraevacuatadincenusarelelocomotivelor. Inceeaceprivesteinlaturareapericoluluideincendiucauzatdeinstalatiiledeincalzire,demotoarelesilocomotivele Diesel,aceastaseasiguraprinrespectarearegulilorsiinstructiunilepentrubunalorfunctionaresiprincontinuasupravegherea acestora. Lalocomotivelesiinstalatiileelectricedinreteauacailorferateelectrificate,seimpunecainapropierea transformatoarelor,comutatoarelor,intrerupatoarelor,rezistentelorsanusedepozitezesausasefoloseascasubstanteusor inflamabilesaumaterialecombustibilecabumbac,carpedestersetc.pentruevitareaefectelorprodusedescurtcircuite,seva utilizaaparaturadeprotectie.Improvizatiilelainstalatiileelectricedeoricenatura,suntcudesavarsireinterzise.La locomotiveleelectrice,conductoarelecircuitelorelectrice,caresedeconecteazadindiferitemotive,sevorintrerupesidela sursadealimentare.Capetelecircuitelorelectriceintreruptevorfiizolate,pentruaevitacontactulconductoarelorsiproducerea descurtcircuite. Mecaniciilocomotivelorcuabur,carecirculainzoneleelectrificate,trebuiesaverificecuatentiefixareaplasei parascanteimontatapecosullocomotivelor,lacelputin1,50mdefiruldecontact.Einutrebuiesamanipulezecenusarelepe linie,salescuturesisalecurateinlocuricurestrictii. Lagareleosiilordelavagoaneledemarfa,depasagerisilacisternelepetrolieretrebuiesafieunsecorespunzator graficului.Instalatiadefranaretrebuiesupusaunuicontrolcalificat. Folosireafelinarelordemana,alimentateculichidecombustibileesteinterzisa.Sevorfolosilampielectricesaudetip minier. Trecerilesiiesiriledinvagoanespremijloaceledestingerevorfiinpermanentadegajate. Cisternelepentruprodusepetrolieretrebuiesaaibacapacelesiventilelededescarcarebineinchiseevitanduseastfel scurgerilepetottraseul,delaincarcarepanaladestinatieelenutrebuieopriteinstatiiinapropieredefocurideschise.Lao stationaremaiindelungata,secontroleazatoatecisternelepentruaseconstatadacaelenuprezintascurgeridecombustibil, legaturiledintrevagoanefiindbinefacute,evitanduseeventualeleciocniri(ladezlegareasiscapareaacestora)petimpul noptii,controlulsefacenumaiculampielectrice. Intimpuldefurtuna,personalulstatieic.f.vasupravegheafireleelectricecaretrecpestemagaziilec.f.pentruevitarea avariilorurmatedeincendii. Prindereadereteuadecurent,aunormaterialecarepotproducescurtcircuite,incendii,deranjamente,accidente,nu estepermisa. Incazulincareconductoarelerupteatingpamantulsaualteinstalatii(sine,coloanedemanevra,releedetransmisiuni, stalpietc.),esteinterzisaapropiereaoricareipersoaneladistantamaimicade10m,laloculrespectiv. Toatecomenzilecarefolosesccurentulelectric,lalocomotive,releeelectriceinterioaresevorfacenumaidepersoane autorizatesiindeplinasiguranta,respectanduseintocmaiinstructiuniledefunctionaresiexploatare. b.Transportulauto. Cantitateademarfuritransportataprinmijloaceauto,acrescutfoartemult.Petimpulacestuifel detransport,pericoluldeincendiusedatoresteinprimulrand,defectiuniletehnicecesepotivilamotorulautovehicululuisi,in aldoilearand,marfurilorusorcombustibilesaucuproprietatiexplozive. Pentrutransportulproduselorcupericoldeexplozie,cumsuntdeexemplubuteliilecugazelichefiate,exploziviietc., sefolosescautovehiculespeciale.Laacestgendetransporturitrebuierespectateintocmaiinstructiunilespecialelaborate. Petimpultransportariiinremorcisiincamioaneamaterialelorusorcombustibilecadeexemplu,bumbac,textile furajeetc.,nuesteadmisfumatul. Pentruevitareaproduceriideincendii,conductorulautotrebuiesacontrolezebunafunctionareamotorului,inlaturand scurgeriledecombustibilpepartileincalzitealemotorului,saeliminedefectiunilelainstalatiaelectricadeasemeneatrebuiesa verificeteavadeesapament,precumsibunafunctionareastingatoarelordindotare. Autovehiculelesedoteazacustingatoaremanualecupulbere,cubioxiddecarbonsaucuhidrocarburihalogenate. 4.Porturilemaritimesifluviale Porturilemaritimesifluvialesuntnoduridecomunicatiepeapasiuscat,constituindpunctedetransbordare si depozitareaunormarfurifoartevariate.Inporturisegasescconstructiidispersate,destinatepentrudepozite,instalatiide transbordaresicladiriadministrative.Spatiiledintrecladirilesefoloscinspecialpentruconstruireacailorferatesidetransport auto. Cantitateamaresidiversitateamateriilorprime,amarfurilorsimaterialelordepozitatesitransbordate,prezintaun marepericoldeincendiu,atatpentruport,catsipentrunaveleacostateinel. Pentrulimitareapericoluluideincendiu,terenulportuluitrebuieorganizatinfunctiedematerialelordepozitatesi transbordate. Organizareapezonetrebuiesaseexecute,inprimulrand,pentru: depozitedecombustibillichidsiinstalatiile detransbordare depozitesimaterialeusorinflamabile,toxicesicupericoldeexplozie silozuridematerialegranulare depozitedecherestea. ConventiainternationaladelaLondradinanul1960,impuneoseriedeobligatiiconcretepentruasigurareasecritatii navelorsi,implicit,inbunapartesiaporturilorca: folosireamaterialelorrezistentelafocpentruconstruireanavelor, executareaperetilordespartitoriantifocorizontalisiverticali construireacailordeevacuarecurezistentacorespunzatoare dotareanavelorcusistemeeficientedeventilatiesicuinstalatiifixedestingereaincendiilor.

Celemaifrecventecauzedeincendiiinporturisunt: foculdeschis chibriturilesitigarilearuncatelaintamplare printremarfuri scurtcircuitelelainstalatiielectrice autoaprindereasauautoinflamareaunorsubstantesaumateriale combustibiledepozitate scanteilemecanicesauceleiesitepediferitecosuri suduraexecutatainapropiereamaterialelorsau asubstantelorcombustibile. Pentruinlaturareapericoluluideincendiudinport(constructii,depozite,instalatiiportuareetc.)trebuieluateoseriede masuriorganizatoricesitehnice,caracteristicefiecaruisectordelucru. Inceeaceprivestedepoziteledecherestea,deprodusepetrolieresidematerialecombustibile,sevorrespectaaceleasi regulisimasuriprezentateincapitoleleincaresetrateazadepozitelerespective. Incontinuare,sevorfacereferirilacheiuriledinbazineleportuare. Mareamajoritateacheiurilorsuntconstruitedinbeton,rarelocurimaiexistacheiuridinlemn(pilonidelemn impregnaticucreuzotsaucarbolineum).Subacestecheiuri,uneori,seadunareziduuridelichidecombustibilecare,incazul unuiincendiu,ridicaproblemedeosebitepentrustingere.Deaceea,seimpunecreareaposibilitatiistrangeriiacestorreziduuri sauindepartariilor,oridecateoriseconstataexistentaunoracumulari. Pecheiurilepentrumarfurigenerale,existapericoldeincendiu,datfiindfaptulcasedescarcamarfuricombustibileca: bumbac,cherestea,carbuni,cauciuc,produsechimice,cereale,diverseprodusevegetale,alimentareetc. Opartedintreacestematerialesausubstante,sepotaprindecuusurintadelasursedefocdeschis,uneledintreele prezentandsitendintadeautoaprindere,incazuldepozitariiinconditiinecorespunzatoare.Pentruaseputeapreintampinaacest fenomenseimpunecaduratadetranzitsafiepecatposibildescurta,timpincaresevaasiguraosupravegherecontinua. Bumbaculnuvafidescarcatpeplatformecarecontinurmedeulei,grasimi,vopselesinicinusevadepozitain apropiereaunorproduseuleioasecaturtedefloareasoarelui,semintedein,lubrifiantietc.Pentruanuseproducescanteila incarcareasidescarcareabumbaculuiinbaloturi,sevaevitafrecareabenzilormetalicealeacestoradedispozitiveledeprindere alemacaralelor.Platformeledepecheiuriundesemanipuleazabumbac,sevorcuratazilnicderesturiledebumbac.La depozitareaprovizorieinaerliberabaloturilordebumbac,stivelerespectivesevoracopericuprelate. Incarcareacheresteleisiacerealelorsevafaceladaneseparate.Oatentiedeosebitasevaacordalaincarcareasau depozitareapecheiuriasubstantelorsusceptibiledeautoaprindereincontactcuaerulsauapa,precumsiacelorcare,dinalte motive(temperatura,frecare,lovireetc.),potdanasterelaincendiisauexplozii.Deaceeaseimpunecarecipientelecuacizisau lichideinflamabile,subtanteexplozive,butoaiecucarbid,recipientelecugazesubpresiuneetc.,sanusedepozitezepecheiuri. Acestegenurimaterialetrebuiedepozitateimediatinspatiispecialdestinate,petimpulmanipulariisevorluatoatemasurile pentruanufilovite,spartesauexpuseactiuniiradiatiilorsolare.Inniciuncazsubstantelecare,princontact,potdanasterela reactiichimice,nusevordepozitainaceleasiincaperi. Manevrareanavelorlacheiuritrebuiefacutacumaregrija,pentruaevitaciocnirilesiproducereadeavariiurmatede incendii. Peliniiledecaleferataalecheiurilor,pecaresemanipuleazamarfuricombustibilesiinflamabile,sevorfolosinumai locomotiveDiesel,prevazutecudispozitiveparascanteilateviledeesapament. Autovehiculelepentrutransportcumotoarecuardereinterna,vorfiinperfectastaredefunctionare,faradefectiunila instalatiaelectricasaudealimentarecucombustibil,teavadeesapamentfiindprevazutacuparascantei. Electrocarelesielectrostivuitoarelevoraveaintotdeaunainstalatiaelectricainperfectastare,iaracumulatoarele protejateincasete. Celmaimarepericoldeincendiuexistalacheiuriledanelorpetroliere.Incarcareasidescarcareaproduselor petroliereinnavesevafaceprinsistemedeconducteinchise,pentruaevitaraspandireascurgerilorindreptuldanelorsaua vaporilorinflamabiliinatmosferainconjuratoare. Platformelesicaminelevanelordelainstalatiiledeincarcaretrebuiesafiebetonatesiprevazutecucanalizarepentrua sepermitecuratireasispalareaperiodicacuapasauabur,ascurgerilorpetroliere. Inaintedeincepereaoperatiunilordeincarcaredescarcare,sevarealizaoperfectalegaturalapamantatuburilor flexibilederacordaresiacorpuluinavei,pentruscurgereaelectricitatiistatice.Lacuplareatuburilorflexibilepentruincarcarea navelorpetrolieresaulucraridereparatiipechei,sevorutilizanumaiuneltesisculedinaliajedemetalcaresanuproduca scantei. Inaltimeadecadereaprodusuluipetrolierinvagoanecisternautrebuiesafiemaimarede1m.Capatulfurtunului trebuiefixatlarezervorulceurmeazaafiumplut,incatracordulfurtunuluisanupoataloviperetiirezervorului.Este recomandabilsaseincepatransvazareaproduselorpetrolierecuovitezadepompareredusasitreptataceastasafiemarita,pana lavaloareaadmisa. Petimpuloperatiilordeincarcaredescarcare,estenecesarsaseevitepatrunderealichidelorcombustibileincanalizari, puturi,pivnite,respectivpoluareaapelorlasuprafata. Recipientelemetaliceculichidecombstibilesevormanipulacugrijapentruanuseizbisiproducescantei. Pentruevitareaproduceriiscanteilordinfrecareaparamelor,legareanavelorpetrolierelachei,remorcarealorseva facenumaicuparamevegetale,dinmaterialeplasticesaucucablurideotelprotejat. Laintrareaincheiuriledanelorpetroliere,mijloaceledetransportvorfiriguroscontrolate,neadmitanduseaccesul celorcareprezintaneajunsuri,inceprivesterespectarearegulilordepreveniresistingereaincendiilor. Porturiletrebuiesafiedotatecumijloacepentrucuratireasuprafeteiapeidereziduuricombustibilesiproduse petroliere.Inacestscopsepotfolosiurmatoarelemetode: barajedeprotectieplutitoare amestecareasifractionarea impuritatilorcuajutorulspumantilorsidetergentilor aspirareaproduselorcombustibileprinfolosireaunormijloacede precipitare ardereapeliculeidelasuprafataapei(incazurispecialesinumaidacaseiauoseriedemasuri).

Oatentiedeosebitatrebuieacordatarespectariiintocmaiaregulilorgeneraledeprevenireaincendiilor,cainterzicerea suduriisiafumatuluiinlocurinepermise,afolosiriifoculuideschispracticatinporturiindiferitescopurietc. Pentrureusitauneiinterventiidestingereaincendiilorestenecesarcaporturilesafiedotatecureteleputernicede alimentarecuapa,tunuricuapacudebitemari,opartedintreacesteafiindmontatelainaltime,peplatforme,spreaputeafi folositecueficientalastingereaincendiilordenave. 5.Aeroporturi Prevenireasistingereaincendiilorpeaeroporturipresupuntoateactivitatiledeincendiisaustingerealorcuajutorul mijloacelorproprii. Fatadecomplexitateaactivitatilor,asigurareapreveniriiincendiilorridicainsauneleproblemespecificeacaror rezolvareimpuneorganizareaautoaparariiaeroporturilorinbuneconditii,maialesdacasetineseamacaaproximativ70% dintreaccidenteledeavionsunturmatedeincendii,eleproducandusepeaeroporturisauinapropiereaacestora. Pericolulesteevidentsidatoritafaptuluicaavioaneledetipurimoderneaulabordomarecantitatedecarburant, uneoridepasind100t. Celemaifrecventecauzealeaccidentelor,carepotgeneraincendiisunt: ciocniriintreavioanesauintreavioane siconstructiisaualteobiecte,petimpuldecolariisiaterizarii nefunctionareacorespunzatoareamecanismeloraeronavei,in specialatrenuluideaterizare defectiunipetimpulporniriimotoarelorsauaincarcariirezervoarelorcucarburant. Pepisteleaeroportului,inspeciallaoreledevarfaletraficului,intervinoseriedefactoricaremarescpericolul deincendiu,printrecareseciteaza: existentauneimaricantitatidecombustibilintrunspatiurestrans(candpeterenuldeaterizaresegasescmaimultde 20avioane) alimentareacucombustibilaavioanelorintruntimpscurtdeoprire,scurgereareziduurilordinrezervoare, defectiuniledelafurtunuriledealimentarecubenzina,rateurileproduselapornireamotoareloretc aprindereaamestecurilordevaporidebenzinacuaer,lacontactullorcuteviledeesapamentaleautovehiculelorce transportabenzinapentrualimentareaavioanelor scanteileelectrostaticeproduseladescarcareacisternelorcubenzinaprecumsifunctionareadefectuoasaa instalatiilordeincalziremobile. Incendiisemaiproducsidincauzadescarcariielectricitatiistatice,careseformeazalafrecareaeventualelorpiese defectatealeavionului,cuprafuldepepistasicucombustibilulscurspejos. Sestiecagraduldedistrugereaavionului,incazdeaccidentladecolaresauaterizare,depindedevitezaavionuluiin momentulatingeriisolului,deduritateasoluluisideunghiuldecadereaavionului. Lafranareabruscaaavionului,subactiuneafortelordeinertie,combustibilullichidsemiscainainte,serevarsapeste pieseleincalzitealemotorului,pesteteviledeesapament,seevaporasiseaprinde. Dincazurilereale,petrecutesidinexperimentari,areiesitcadelavitezelede130km/hinsus,lalovireadepamant, incendiile,careseproducsuntdeproportiimarisubvitezade130km/h,lalovireadepamantseproducincendiimaimici.Ori, estecunoscutcavitezadeaterizareamajoritatiiavioanelormodernedepaseste130km/h,deaicisipericolulcaresenastela eventualeledefectiunimecancisaudeconducere. Aprindereacombustibiluluiinurmauneiasemeneaavarii,sepoateproducedinurmatoarelecauze: suprafetelemetaliceincalzitealemotoarelor flacarilecareinsotescevacuareagazelorarde scanteileelectricedela sistemuldeaprindere conductoareleincalzite descarcareaelectricitatiistatice. Pentruinlaturareapericoluluideincendiutrebuierespectateoseriedemasurideprevenireaincendiilor. Astfel,alimentareaavionuluicucombustibilsilubrifiantisefacepeoplatformaspecialamenajata.Inacesttimp,atatmotoarele alimentatoruluicucarburanti,catsicelealeavionuluitrebuieoprite.Petimpulalimentariiesteobligatorielegarealapamant, pentruscurgereaelectricitatiistatice.Inaintedeincepereaoperatiilordealimentarecucarburanti,dedeasupraaripiisevor realizaurmatoarelelegaturiinordinea:cisternapamant,avionpamant,cistenaavion,teavadealimentareavion. Platformadealimentaretrebuiesaaibaprizecorespunzatoarelegatelapamant.Rezistentamaximaadmisaa instalatiilordeconectareestede10ohmi,aceastaverificanduseperiodic. Cisterneledealimentarenusevoramplasasubaripileavionului,rezervoareleumplandusenumai97%dincapacitatea lor.Alimentareatrebuiefacutacumultaatentie,pentruaseevitascurgereacarburantilorinjurulsaupecorpulavionului.Peo razade3040m,fumatulsifolosireafoculuideschissuntinterzise.Racordurilefurtunurilordealimentaretrebuie confectionatedinmaterialecareprinloviresauizbirenuproducscantei. Alimentareacucarburantiaavioanelorsefacenumaiinprezentauneimasinideincendiusauacelputindoua stingatoaretransportabilecubioxiddecarbonsauspuma.Iarna,candestenecesaraincalizareamotoarelordeavioane,aceasta operatiesevafacenumaicuajutorulincalzitoarelorspeciale,cuaercaldsaucugazedeardere,produsedeinstalatiilemobile deincalzire. Sistemelemobilecareproducagentulincalzitor,trebuieasezateladistantafatadeavionsinumaidupacese regleazabunafunctionareaincalzitorului,secupleazaconductapentruincalzireamotorului. Pompeledebenzinasecontroleazainpermanentapentruanuseproduceincalzirilocale(secontroleaza presgarniturile)scaparidebenzinapelaimbinarileneetanse. Laparcareaavioanelorpepistaspecialdestinataacestuiscop,trebuiesaseeviteaglomerarealorintrunspatiu restrans.Regulilespecificedeparcaretrebuierespectatecustrictete. Laechipamentuldeinaltafrecventa(radarul)carefunctioneazalaputeride2590kWsichiarmaimult,seimpune cafascicoluldeenergiesanufiedirijatsprezonacupericoldeincendiu,adicaacoloundesepotformaamestecuriexplozive.

Dintreconstructiileaferenteaeroporturile,celemaiexpuselaincendiusunthangarele,datoritaactivitatilorcese desfasoarainele,laanexelelorsaulaavioaneleadapostite. Inhangaretrebuieasigurataocorectaasezareaavioanelorinvedereauneievacuarirapidesiusoare.Inacestscopse prevadusisuficiente.Pentruaserealizaoevacuarerapidasiusoaratrebuieasiguratesiposibilitatiledetractaredinexterior, stiindcalaintrareainhangare,atuncicandaceastasuntcuprinsedeflacari,esteingreuata,uneorichiarimposibila.Usile hangaruluitrebuiesafieinpermanentalibere,deschiderealorfacandusemanualsicuusurinta. Pentrufiecarehangaretrebuiesaseintocmeascaunplandeevacuareamanuntit,princaresaseprecizezecumsicine evacueazaavioanele,infunctiedeforteledecaredispuneaeroportul. Inhangare,ingeneral,nusuntadmise:incarcareaacumulatoarelor,folosireafoculuideschis,mentinereasubtensiune aaparatelorelectricedelabordulavioanelor,alimentareaaparatelordezborcucarburantisilubrifianti,mentinereaavioanelor cuscurgeridecarburanti,pastrareaacizilorsilichidelorcombustibile,incalzireasaupornireamotoarelor,executareasudurilor etc.Defapt,inhangarenusuntadmisedecatlucraridedemontari,verificarisimontarideaparate,faracaacesteasafiepusein functiune. Decapareasivopsireaavioanelornuseadmitinhangareconcomitentcualtelucraricarepotducelaizbucnirea incendiilor. Dacainhangareseexecutavopsiri,trebuiesaserespecteregulilespecificeacestora.Inacestcaz,instalatiade ventilatietrebuiesafieputernica,pentruaseasiguraevacuareacompletaavaporilordelichideinflamabile. Inastfeldesectii,deregulatrebuierespectatereguliledeprevenireaincendiilorspecificemediilorcupericolde explozie,privindinstalatiiledeiluminat,deincalzitetc. Labanculdeprobaamotoarelor,trebuierespectatereguliledeprevenirecaresaasigurediminuarea pericoluluideincendiu,cadeexemplu: controluletanseitatiiconductelor,robinetelor,sistemuluidealimentare interzicereamanipulariirecipientelordeschiseculichidecombustibileinapropiereamotoruluipornit supravegherea permanentaamotoruluiinfunctiunedecatrespecialisti interzicereareglariidebituluidecombustibilintimpulfunctionarii etc. Deomareimportantasuntasigurareamijloacelordestingereaincendiilorsipregatireauneieventualeinterventii. Pentruoperativitatesieficacitate,mijloaceledindotareaaeroporturilortrebuiesaindeplineascaoseriede actiunidincareseciteaza: asigurareaunuistratdespumapepistadeaterizareintruntimpcatmaiscurt dispunerea accesoriilornecesaresalvariipersoanelordinavion transportarealaloculincendiuluiaservantiilorsicantitatilornecesarede agentistingatori(apa,pulberistingatoareetc.) realizareainterventieirapide,inoricemomentsiintoatazonaaeroportului refulareasubstantelordestingeredinmers. Mijloaceledestingeretrebuieamplasateinlocuricaresaasiugureaccesuldirect,rapidsidegajatlapista, platformesiconstructiileaeroporturilor. Sestieca,odatacucantitatiledinceincemaiimportantedecarburanti,carealimenteazaavioanelecureactiedemare distanta,suprafeteleinflamabile,incazdeaccidente,crescintroporportiesimtitoare.Acestesuprafetesuntcelputindeordinul 2 a1000m (40x24m).Pericoluldepindemaimultdesuprafatadeevaporaredecatdecantitateadecarburanti. Importantavolumuluidecarburanti,carepotardedintrodata,facecaluptacontraincendiuluisasetinaseamade cantitateadecalduradegajata. Omareimportantatrebuieacordatadotariiaeroporturilorcumasinispecialedestingere,caresaasiguredebitulde substantestingatoare,necesarelichidariiincendiului.Defapt,dotareaseimpuneafifacutainfunctiedecategoriaaeroportului. Unelenormeinternationaleimpartaeroporturilein10categorii,altelein7. Dupauneledatedinliteraturadespecialitate,masiniledindotaretrebuiesaasigure:celputin1000kg/min.pulbere,la 3 3 tunuriledepulberesi400kg/min.latevilemanualecelputin40m spuma/minlatunurisi8m /minlatevilemanuale. CapitolulXVI Prevenireaincendiilorintehnicanucleara 1.Izotopiiradioactivi Radioactivitateanupoateconstituipreaeainsasiocauzadeincendiudesiincendiulnuopoatedistrugesinici modifica,totusiinanumitesituatiiesteposibilsaschimbe stareasubstanteiradioactivesisofacamaipericuloasa,permitandui raspandireasubformadegaze,aerosoli,fumsaucenusa.Inafaradeacestea,incendiulpoateprovocamodificareastructurii stocurilordematerialfisionabil,precumsischimbariininstalatiileundeseutilizeazaastfeldemateriale.Acesteschimbaripot devenicauzaunorreactiinucleareinlantsiaunoraccidenteincazulinstalatiilornuclearemari. Elementeleradioactivesegasescsubdiferiteformeinfunctiedescopulpentrucaresefolosesc.Astfel,sedeosebesc elementeactivesiinactive.Ambeleformeparnedaunatoare,insatrebuiefacutaodiferentaintresurseleinchisesicele deschise. a. Surseleinchise.Acesteasuntconsiderateacelesubstanteradioactive,careinconditiinormaledelucruseprezinta subformasolidacompactasinefriabila,elefiindinchiseincapsuledeprotectiesausuntprotejatedealtemateriale,careopresc raspandirealorinmediulinconjurator. Substanteleradiactivesubformadesurseinchisesuntinsolubileinapa,nureactioneazacuelesinicicuaerul.Elesunt numairadiatiigamasaunumaibetasirareorisursealfa.

b.Surseledeschise.Acesteasuntformatedinsubstanteradioactivecarepotfi:lichidegazoasesolidesubforma cristalizata,granularasaupulverulenta.Osursaradioactivainchisasupusaunottratamentedisperseinintregimesauinparte esteconsideratacaosursadeschisa. Protectiavoitaacontinutuluiesteinfunctiedetipulstratuluiexteriorfolosit. Ingeneralsurseleinchiserezistabinelaincendiusiasiguraoprotectiecorespunzatoareelementelorradioactive. Spredeosebiredeacestea,surseledeschise,solutiilesaugazeleinambalajefragile,suntfoartevulnerabilela incendiu. Pentruprevenireasistingereaincendiilorlaizotopiiradioactivi,intereseazadouaproblemeimportante: cunoastereapericoluluideincendiu cunoastereapericoluluideiradiere. Invedereaasigurariilaboratoarelorsidepozitelordesubstanteradioactiveimpotrivaincendiilorsiiradiatiilor, estenecesarsasecunoasca: naturasiactivitateaizotopului,naturaradiatiilor(alfa,beta,gamma) scopulintrebuintarii posibilitatiledeincorporaresicontaminare dozadeiradiereinapropieredeecransideladistanta regulilecaretrebuie respectateincazdeinterventie instalatiiledestingereaincendiilorsisubstantelordestingere loculdecolectarea deseurilorradioactive. Pericoluldeincendiutrebuieanalizatinstransalegaturacunaturasurselorradioactivesicuscopulfolosiriilor.Cele maipericuloasedinpunctdevederealprotectieisiincendiilorsuntsubstanteleradioactivedeschise.Pericolulcresteintimpul transportuluisimanipularii,candesteposibilaproducereaunoraccidentedenaturavarsarilordinambalajesauaunoraccidente gravedecirculatiealemijloacelordetransport. c. Comportareasubstantelorradioactive. Unelematerialeradioactivedacasuntcuprinsedeincendiusetransforma infunctiedestareadeagregareincaresegasesc,setopesc,fierbsauseevapora.Inacestcazaparproduseledeaderecare corespundcaracteristicilorchimicealeacestuicorp,cazgura,cenusa,praf,pulbere,ceata,aerosoli,vaporisaugaze.Aceste produsedearderesuntingeneral,maifinesidedensitatemaimicadecatmateriaoriginala,deciseimprastiemaiusorinaer. Avandinvederecamodificareaformeifizicenuaduceniciomodificareacaracteruluiradioactivalacesteisubstante,controlul pericoluluideradioactivitatedevinemaidificil. Inafaraintreprinderilorproducatoare,izotopiiradioactiviseintalnescsubdiferiteformeindiverse laboratoaresidepozite,astfel: laboratoarecarelucreazacusubstanteradioactivesubformedesursedeneutroni(surseledeneutronisuntconstituite dinamestecuridedouasubstante,unafiindsubstantaradioactiva) laboratoarecarefolosescsubstanteradioactivesubformadesurseinchise laboratoarecareutilizeazasubstanteradioactivesubformadesursedeschiseinambalajenesigilate depozitedesubstanteradioactive. Lucrarilecuizotopiradioactivitrebuieexecutateinincapericorespunzatoarelaacarorconstructieestenecesar sasetinaseamade: naturaizotopuluiradioactivcaresefoloseste naturasivolumullucrarilor naturasurselorfolosite inchisesaudeschise activitateasurselorrespective. Amenajareaunitatilornucleareincladiriincareseoferaobunaprotectieimpotrivaradiatiilorasigura,ingeneral,si prevenireaincendiilor. Dacanuseiaumasurideprotectiecorespunzatoareincazdeincendiu,sepoateproducevolatilizareasubstantelor radiactive,lucrucareducelacontaminareaatmosfereiinconjuratoare,ingreunandactiuneadestingereaincendiilor. Laboratoareledepelangaintreprinderisiinstitutiisevoramenajaseparat,formandpecatposibilunitatiindependente. Constructialaboratoruluitrebuiesarezistelaincendiu,laradiatii,laacizisilauzura. Amenajareainterioaraaincaperilortrebuieastfelfacutaincatsaseasigureposibilitateauneibunacuratiriprinspalare cuapa,conditiecerutasidetehnicasecuritatii,pentruaseinlaturapericoluldestropiresaupoluarecuizotopiradioactivi. Deobiceisefolosestevopseauadeuleisaunitroemailul,produscarefavorizeazapropagareaunuieventualincendiu. Pardoseala,decelemaimulteori,seacoperaculinoleum,materialcareincazdeincendiudegajafuminecaciossigazetoxice. Acestematerialenusuntcorespunzatoaredinpunctdevederealpreveniriiincendiilor,insasefolosescpentrucaasigurabuna conditiidelucrucelorcareisidesfasoaraactivitateainlaboratoaredeacestgen. Esterecomandabilcapardosealasafiedinmaterialebuneconducatoaredeelectricitatesanupermitaformarea scanteilorelectrice. Ininteriorulincaperilor,toatelucrarilepetimpulcarorasedegajapraf,vaporisaugaze,trebuieexecutateobligatoriu innise. Macinareasubstantelorradioactiveestepermisasefaceinmojareinchiseermetic,iaramestecareapulberilortrebuie efectuatanumaiinvaseinchise. Incazdevarsareasolutiilorradioactive,curatireasevafacecuhartiedefiltru,dupacareloculimpurificatse spalacuapafierbinte. Acestefiltrenutrebuiearuncateincosurilededeseurisimaterialefolositelacuratireasuprafetelor radioactivesafieadunateinrecipientemetaliceinchisesidepozitateinafaracladirii,urmandcadistrugereasauevacuarealor sasefacadupainstructiunileexistente.Recipientelerespectiveseconfectioneazadinmaterialeincombustibilerezistentela actiunileacizilor,bazelor,solventilororganici,lapresiunesitemperatura,asigurandinacelasitimpsiobunaprotectie impotrivaradiatiilor. Pentruuneleunitatinucleareincaresecolecteazaunvolummarededeseuriradioactiveestenecesarsaseconstruiasca erematoriiincareacesteasevorarde.Dacadeseurileradioactivenuseard,atuncisetrateazacuacizi. Amplasareacrematoriiloresteindicatsasefacalacelputin2kmdecladiriledelocuit,depreferintainterenuriizolate, tinanduseseamadedirectiilevantuluidominat.Executiasiexploatareacrematoriilortrebuieefectuatacumultagrijapentrua nuapareposibilitateacaizotopiiradioactivisaseraspandeascaimatmosfera.

Cenusarezultatainurmaincinerariideseurilorradioactivesedepoziteazaingropispecialeconstruitesiizolate corespunzator. Odeosebitaatentietrebuieacordatasidepozitariisubstantelorradioactive.Inincaperiledelucruesteadmisanumai depozitareamaterialelorradioactivestrictnecesareefectuariioperatiilorcurente.Ambalareadesticlaincaresepastreaza substanteradioactivecuactivitateinaltaseintrodinrecipientemetalicesaudinmaterialeplastice,pentruaimpiedicao eventualaraspandireindepozitincazuldeteriorarii.Contianereledestinatetransportuluisipastrariiizotopilorradioactivi, trebuieasezateinlocurileundenusuntamenintatedeincendiu,exploziesinicideaccidente,caurmarealipseideatentie. Toatesurseleradioactiveseeticheteazacuindicatiiprivindnaturasiactivitatealor.Oricesursacareprezintapericole maimarisemarcheazainmodspecial. Deschiderearecipientelorculichideradioactivesevafacecumultaprecautiepentruaseinlaturaoeventuala aprindere,exploziesaudegajareradioactive.Incaperileincareselucreazacuizotopiiradioactivitrebuieprevazutecuinstalatii deventilatiemecanica.Schimbuldeaersecalculeazasiserealizeazainraportderadioactivitateasiradiotoxicitateaizotopilor. Conducteleinstalatieideventilatieconstruitedinmaterialeanticorozive,trebuiesafieperfectetanse.Recirculareaaeruluiin interiorulcladiriinuesteadmisa.Incazulfolosiriisubstantelorradioactivecaresepottransformaingazesauaerosoli radioactivi,instalatiiledeventilatieseprevadcufiltrespecialepentruretinere.Pentruoprireaaerosolilorsigazelorradioactive sefolosescfiltreelectrostaticesidinmaterialeporoasecahartiedefiltru,deceluloza,etc.Oastfeldemasuraestenecesara opririisaulimitariicontaminarii,nuesteindicatadinpunctuldevederealpreveniriiincendiilor,intrunlaboratordeizotopi radioactivi.Prinardereaacestorfiltresepotpuneinlibertatecantitatimarideaerosolisigazeradioactive.Dinaceastacauza esteindicatsasefoloseascafiltredinazbestsaudinfibredesticla.Pentruinlaturareapericoluluidepuneriiprafuluipecorpurile deiluminat,acesteatrebuiesafienetedesimontateinperetesauintavan,deobiceiincasete. 2.Transportulsubstantelorradioactive Utilizareapescaralargaasubstantelorradioactiveducelaointensificareatransportuluilorcutrenul,autovehicule, navesiavioane. Petimpultransportariisubstantelorradioactivepecailepublicesauinlaboratoarepotapareproblemedeosebite,atatin legaturacuiradierea,catsicuprevenireasistingereaincendiilor. Transportulsubstantelorradioactivesefaceincontainerespecialconstruit,caresapermitaemanarideradiatiipeste dozeleadmisibile,atatlasuprafataambalajului,catsilaanumitadistantadeacesta. Laconstructiacontainerelortrebuieavutinvedereinprincipal,camaterialuldincareesteconfectionatsarezistela coroziune,lacrestereauneieventualepresiuniinternesisanusecreezeposibilitateascaparilordeprodusesaudegaze.La acesteconditiisemaiadaugasialtele,cunoscutedespecialisti,careseocupadeproiectarea,construireasicontrolultipurilorde containerefolositelatransportareasipastrareasubstantelorradioactive,cadeexemplu,realizareauneianumitegrosimia peretilorcontainerelor,inlaturareaposibilitatilordeautoincalzireasurselordemareactivitate. Materialuldincareseconfectioneazaacestecontaineresealegeinfunctiedenaturasurseiradioactive.Deexemplu, pentrucelecareemitradiatiibetasepoatefolosisticla,aluminiul,bachelita,plexiglasulsaualtematerialeplastice.Larandul loracestecontainereseintroducinalteledinplumbsaudinhotel,cerintaimpusapentruoprirearadiatiiloremanate. Containerelepentrutransportulsubstantelorradioactivetrebuieastfelexecutateincatsanupoatefidistrusede incendiu,iarecranareaexistentasafieintegralmentinuta. Surseleradioactive,careemitradiatiigamma,setransportanumaiincontaineredinplumbcuinvelisdinotel. Indiferentpececalesetransportasurseleradioactive(uscat,aer,apa)reguliledesecuritatepersonalasicolectivatrebuie respectatecuceamaimarestrictete. Transportareasimanipulareasubstantelorradioactivesubformalichida,gazoasa,pulberesaucristale,trebuieefecutate cumultagrija,aceastapentruaevitavarsarilesauscaparilelordincontainere. Lafolosireacontainerelordesticlaesterecomandabilcaintre acesteasiceledeplumbsauhotelsaseintroduaun materialcapabilsaabsoarbainintregimesubstantaradioactiva,incadrulspargeriicontainerelordesticla.Transportarea substantelorradioactiveexplozivesefaceinambalajecutotuldeosebitesiinconditiispeciale. Containerelesicoletelecusurseradioactivenusetransportaimpreunacualtemarfuri.Eletrebuieprevazutecu etichete,caresacuprindasemnulconventionalalradiatiei. Toateacestedatedauposibilitateasaseidentifice,incazdeaccident,surseleradioactivesisaconstategradullorde deteriorare.Situatiadevinemaicomplicata,incazulcandinurmaaccidentuluisarproducesiunincendiu.Incazul transportuluirutier,accidentelepotsaaparainurmadeschideriiunuicontainer,precumsidatoritaopririibrusce,saurasturnarii autovehiculului. Inacestcaz,dacasevaproduceunincendiusisubstantaradioactivasedistruge,atunciinafaracontaminariisoluluise vaproduce sicontaminareaatmosfereipeosuprafatacuatatmaimare,cucatcurentiideaervorfimaiputernici.Particulele radioactivecadpesol,patrundinlocuinte,undepotfiinspiratedeoameni. Petimpultransportuluipecaleaaerului,dincauzavariatiilordetemperaturasipresiuneesteposibilsasesparga ambalajul. Transportulsubstantelorradioactivepecalemaritimasifluviala,sefacecuungraddepericolmaiscazut,deoarecesi contaminareaprincontactdirectestemairedusa. Inafaraderespectareauneiseriidereguliinceeaceprivestedozeleadmisibilesinumaruldecontainereestenecesar caintimpultransportuluisurseleradioactivesafiearanjate(stivuite)intrunanumitmod,asigurandstabilitateasi supravegherea.

Pentruomaibunaasigurareatransportuluisurselorradioactive,inuneletari,autovehiculelesuntobligatesacirculepe anumiteitinerariiobligatorii. Substanteleradioactivecumarepericol,caplutoniu,uraniusubformadebaresialtelecumareactivitatesetransporta numaidupaceseinstiinteazainprealabilinsitutiasauintreprindereadestinatara. Accidente,caurmareanerespectariiregulilordesecuritate,sepotproducesiinlaboratoare.Deaceeaestenecesarca vaseledetransportsafiealeseinraportdenaturasurseiradioactivesipecatposibilsaseevitetreceriledesubstantadintrun vasinaltul. Solutiilelichidedesubstanteradioactivenutrebuietransportateinvasedeschise. Pentrucatransportulsasefacainbuneconditiisevaaveainvederecacontainerelesanufiesupuse coroziunii, efectelorvariatieitemperaturiiexterioaresipresiuniibarometrice,sanuaparaposibilitateascapariidegazeprodusesau fenomenedeautoincalzire. Surseleradioactivenuvorfitransportateimpreunacualtesubstantepericuloase,cumsuntdeexemplu:substantele explozive,inflamabile,oxidantesicorozive. CapitolulXVII Prevenireaincendiilorlainstitutiiledecultura,cladiriinaltesispitale 1.Cinematografesidepozitedefilme a. Filmuldecinematograf(bandadefilm).Aceastaestededouatipuri:usorcombustibilsigreucombustibil.Filmul greucombustibilmaipoartadenumireasidefilmdesiguranta,iarcelusorcombustibildenitrofilm.Penutrdeosebireafilmului desigurantasaintrodusmarcareaculiteraS,imprimatasaustantatapemargineafilmului. Produsuldebazafolositlafabricareanitrofilmuluiestenitroceluloza(celulozanitrata).Dinaceasta,prinplastifierese obtineceluloidul,dincare,prinprelucrare,sefabricafilmul. Bandadefilmgreucombustibila(desiguranta)arelabazatotceluloza,supusaoperatieideacetilare.Acestfilmse numestefilmdeacetolceluloza(prescurtataceto).Bandadefilmusorcombustibilapoateardecuflacaradeschisasaufara flacara.Ardereacuflacaraseproduce numailacontactulcuoxignuldinaer.Temperaturadeaprinderevariazadela121la 180C.Laardereabenziidefilminaerseproduceotemperaturadeaproximativ1700Csisedegajagazenetoxice(bioxidde carbon,vaporideapa)sigazetoxice(oxiddecarbon,oxizideazotsiacidcianhidric).Dintrunkgdepeliculasedegaja7pana 3 la12gdeacidcianhidric.Prinardereaunuikilogramdepeliculausorcombustibilasedegaja4,40m gaze,careinanumite conditiipotspargegeamurilesidistrugezidurilecabineideprotectie. Dincantiteatotalaagazeloremanateintimpularderiifaraflacara(descompunere)aunuifilmusorcombustibil,45% suntgazecombustibile,careinamesteccuaerul,inprocentde49%formeazaamestecuriexplozive.Petimpularderiifara flacaraaunuikilogramdefilmusorcombustibilsedegajeaza470kcal,iarinarderecuflacara(inaerliber)3800kcal.Pelicula defilmtinutavertical,ardedejosinsuscuovitezade0,26m/s,iardesusinjoscu0,002m/s.Aceeasipelicula,peplan orizontal,ardecu0,10m/s. Opeliculadefilmde1mlungimeside3,5cmlatimeardeinmediein46s.Pentruanedaseamaderapiditatea arderii,searatacaobandadehartiedeaceeasilungimesilatimeardein13s,dacaestehartiedeziarsiin20s,hartiedescris, iardefilmgreucombustibil,in30s. Douakilogramepeliculadefilminrulouri,faraambalajardintimpde50s,16kg(8rulouri)in68s,iar32kg(16 rulouri)in75s. Peliculadefilmgreucombustibila(desiguranta)ardeexclusivnumaiinprezentaoxigenuluidinaersinumaiin contactcuflacara,stingandusefoarteusor.Indepartandsursa(flacara)peliculadefilmsestinge.Produselearderiiunuifilm greucombustibilsuntaproapesimilarecucelerezultatedinardereaunuifilmusorcombustibilemanadecibioxiddecarbon, oxiddecarbon,acidaceticsiacidcianhidric. Temperaturadeardereafilmuluigreucombustibilestecuprinsaintre370si425C.Pesteaceastatemperaturaarde incet,cuflacara.Ardereafilmuluiinaparatuldeproiectienusepropaga. Filmeleusorcombustibile(deceluloid)seaprinddelaoricesursadefoc(chibrituri,tigaraaprinsa,flacaradeschisa etc.)siardcomplet,faraposibilitatedestingere(filmulaprinscontinuasasedescompuna)chiarsisubapa,incatscosafaradin apasereaprindecuflacara. Aprindereafilmuluideceluloidsepoatefacechiarsidelacalduragazelorsivaporiloremanatideroleleaprinse,aflate introboxaalaturatasicareaupatrunsinboxarespectiva. Peliculeledefilmpastratelatemperaturadepeste40Csepotautoaprinde.Incendiidinaceastacauzasauprodusla intreprinderilederegenerareafilmuluiindepoziteledefilme,acoloundesegasescpeliculedefilmvechi. Pepeliculadefilmseacumuleazacuusurintasarcinielectrostatice,dacaestesupusafrecarii,fieintrediferitepieseale aparaturiideproiectie,fieinaer.Caurmareaincarcariielectrostaticepeliculadefilmantreneazacusineparticuledepraf existenteinaer,faptdoveditprinzgarieturilefilmului,catsialeaparaturiideproiectie,careseproducintimpulderulariisi rulariibenzii). Depoziteledefilmgreucombustibilesepotechivalainceeaceprivestepericoluldeincendiucuincaperileincarese depoziteaaarhivasaucarti. Aceastacomparatieestevalabilanumaipentrufilmeledecimenatograf,cupeliculede16mmsi35mm.

Depozitareafilmelordecinemagreucombustibilesevafacecurespectareaacelorasireguliimpusefilmeloruosr combustile(nitroceluza)deoareceesteposibilcaprintreacesteasasegaseascasibobinedefilmpebazadenitroceluloza. Filmelesepastreazaincutiimetalice.Cutiilecufilmusorcombustibilsemarcheazavizibil(deobicei,cuobandade culoareportocaliedecelputin2cmlatime).Petimpindelungat,cutiilecufilmesedepoziteazainboxedinmateriale combustibile.Capacitateatotaladedepozitareafilmelorgreucombustibilenutrebuiesadepaseasca50t(incasete)siincelule 5t(incasete),iarpentruceleusorcombustibile20t(incasete)siincelule1t(incasete).Cutiileseaseazaperafturidinteava dehotel.Peusaboxeitrebuiesaexisteoinscriptiecuinterzicereafumatului,amanipulariisurselorcufocdeschis,aintrariiin boxeapersoanelorneautorizatesetrecedeasemeneasicantitateadefilm,inkg,caresepoatedepozitainboxarespectiva. Pecoridoareleboxelornuesteadmisadepozitareacutiilorcufilmesauaaltormaterialecombustibile.Indepozite temperaturanutrebuiesadepaseasca40C,acestlucruasiguranduseprintrobunaventilatiecuaerconditionatsaueventualo instalatiederacirecuapaaacoperisului(dacaconstructiapermiteacestlucru). Inincaperilemagaziilorsiceledeproductieseadmitenumaiincalzireacentralacuapasauaburlatemperaturilepana la110C. Iluminatulsevafaceelectricsinumaidinexterior.Ferestrelecaresefolosescpentruventilatieseconstruiescdeasa naturaincatsasedeschidaimediat(automat),laocrestereapresiuniiininteriorrezultatainurmavreunuiincendiu. Salariatiipotfumanumaiinlocurispecialdestinatesiamenajatedupafumaresestranginscrumierespeciale,umplute cuapa.Fiecaruisalariat,inaintedeangajareisevafaceuninstructajamanuntitasupracunoasteriisirespectariicustrictetea tuturorregulilorgeneratedepreveniresistingereaincendiilor. Autovehiculelecaretransportafilmeletrebuieamenajatespecialpentruacestscop,neadmitandusecaodatacufilmele satransportesipersoane. Depoziteledefilmeseprevadcuinstalatiidesprinklereavandcapetelemontateinfiecareraft. Lucrarilelegatedeconsevareapeliculeidefilmsevorefectuaintroincapereseparata.Esterecomandabilcadepozitul defilmesafieamplasatintrocladirecuunsinguretaj.Inaltimeadepozituluinupoatefimaimicade2,80m.Volumul 3 incaperiinupoatefimaimarede21,50m .infiecareincaperetrebuiesaexistedeschideripentruevacuareaaeruluicuo 2 3 suprafatadecelputin0,065m pe1,00m . b.Cabinedeproiectie. Aparateledeproiectieseinstaleazaintroincaperespecialconstruita,dinmaterialerezistente lafoccuplanseledinbetonarmat.Inafaradeincapereapentruaparate,maitrebuiesaexisteoincaperepentruderularea filmelorsiunapentrutabloulelectricsialteaparateelectrice(convertizoare,redresoareetc.).Toateacesteincaperialcatuiesc cabinadeproiectie.Lacinematografelemari,inafaraacestorincaperimaiexistacameraauxiliara,pentruodihnaoperatorilorsi pastraeaimbracaminteideprotectie.Accesuldintroincapereinaltatrebuiesasefacaprintruncoridorlongitudinal, neadmitandusetrecereadirectadintroincapereinalta.Usilesefacemetalice,cudeschidereinexterior. Pentruameliorareasuprapresiunilor,incazulunuimareincendiu,trebuieprevazutaofereastracaresasedeschidacu usurinta. Operatoriitrebuiesaaibaasigurataevacuareadincabinadeproiectiepedouacai.Folosireascarilorinspiralapentru deservireacabineideproiectieesteinterzisa. Pardosealadincabinadeproiectieseconstruiestedinmaterialerezistentesausemirezistentelafoc,neadmitanduse formareadeprafinniciuncaznuesteadmisapardosealadelemn. Peretiicabineideproiectiesevopsesccuunstratdevopseacarepoatefispalatafarasasedegreadeze.Cabinelede proiectieseprevadcuobloaneimpotrivapropagariiincendiiloracesteaasigurainchidereaautomataavizetelordeprotectiesi decontrol,atuncicandseproducevreunincendiuincabinadeproiectie. Pentruevacuareagazeloremanatedelampilecuarcelectricsipentrumentinereauneiatmosfereproprii,cabinelede proiectieseprevad,inafaradeventilatienaturala,cuoinstalatiedeventilatieartificiala,avadorificiiledecaptaresubplanseu. Conductele(canalele)deventilatieseconstruiescdinmaterialeincombustibile,inasafelincatsanupermita propagareaincendiului. Instalatiaelectricadincabinadeproiectietrebuieexecutatacuconductoaredecupruintroduseintuburiizolateetanse, ingropatesaumontateaparent.Cabinadeproiectieseprevedecuiluminatdesiguranta.Aparateledeproiectie,carcasele tablourilordedistributiesimotoareleelectriceseleagalapamant.Circuiteleiluminatuluidesigurantanutrebuiesatreacaprin interiorulcabineideproiectiesausaaibaacelasitraseucucelealeiluminatuluiprincipal. Incalzireacabineideproiectiesevafacecentral,cuaburdejoasapresiunesaucuapacalda.Folosirearadiatoarelor electricepentruincalzireacabineideproiectieesteinterzisa. Incaperiledeproiectietrebuiementinuteintropermanentacuratenie.Inaintedeincepereaproiectieiincaperilese aerisescbinesipardosealasestergecucarpauda. Afisareapeperetiicabineideproiectieadiferitelordecizii,instructiunietc.,esteinterzisaseadmiteaseafisanumai schemademontajacircuitelorsiaparatelorelectrice.Lacabinadeproiectienuesteadmisapastrareaobiectelorstrainesinici intrareaaltorpersoane,decatceledinconducereacinematografului,aoperatorilorsiorganelordecontrol. Aparateledeproiectieseverificasisecuratainaintedepunerealorinfunctiune.Inincapereaaparatelordeproiectie nuestepermissasepastrezemaimultdedouaactedefilm,restulsedepoziteazaintrundulapmetaliccuinchidereetansa, amplasatladistantadesurseledecaldura.Ininteriorestenecesarsasementinalaotemperaturadeaproximativ18Csio umiditateinjurde60%. Inaparatuldeproiectieesteadmissasefoloseascaobobinacucelmult300mdefilm.Lipireaadouasauamai multoractedefilmindiferentdelungime,pentruaseasiguraorularecontinua,folosindaceleasiaparate,nuesteadmisa. Bobinelecareseintrebuinteazatrebuiesafiecurate,faraloviri,nedemontabilesiinperfectastaredeutilizare. Filmelesepastreazasisederuleazanumaiinincapereadestinataacestuiscop(cameraderulare).

Capeteledefilmsestrandincutiimetalice,cuinchidereetansa,caresegolescdupaterminareaspectacolelor.Cabina deproiectiesedoteazacu:ladacunisip,lopata,stingatorpentruspuma,stingatorcupulberesaucubioxiddecarbonsioprelata (patura)deincendiu. c. Salidecinematograf.Inscopulasigurariiuneicorespunzatoareevacuari,amenajareasaliidespectacoletrebuiesa corespundanormelorinvigoare.Pentrufiecaresaladespectacoletrebuiesaexisteunplandeevacuare,laacareiintocmirese vatineseamade:numaruldelocuri,timpulprescrispentruevacuareinintregimeaspectatorilor,gradulderezistentalafocal caldurii,numarulsilatimeacailordeevacuare,asigurareacirculatieinumaruluidefluxuriprinusi,coridoare,scarietc. Saladespectacoletrebuiesaaibacelputindouacaideevacuare,separatesicatreexterior,prinsimplaapasare, neexistandzavoaresaualtsistemdeblocare(seexcepteazausiledeiesiredinclarire,farasafieincuiate).Scarilebalansatesi trepteleizoltatenusuntadmisepecailedeevacuare. Asezareaunorscaunesuplimentaresaumicsorareatrecerilorintrerandurisigrupuldelocuri,prininstalareaunor strapontine,esteinterzisacudesavarsire. Peplatformelesitreptelescarilornuesteadmisaasezareastandurilordeexpozitie,bufete,flori,plantesiobiecte.Sub scena(acoloundenuexista),subcasascarilor,colturietc.esteinterzisadepozitareademateriale,obiecteetc. Accesulpecailedeevacuaretrebuieasiguratinpermanenta.Infoaierelesipecoridoarelesaliidespectacole,in vestibuluri etc.,covoarelesipresuriletrebuiebinefixatedepardoseala.Ferestrelesaliidespectacolenutrebuieacoperitecu obloanepetimpulspectacolului,cicudraperiidintextileignifugate.Incladirilecinematografuluiesteinterzisacudesavarsire amenajareaunorincaperipentrulocuinte. Saliledespectacolcumaimultde400delocuriesterecomandabilsaaibaincalzirecentrala. Laincalzireacusobeasalilormaimicitrebuieverificatabunastareaacestora,acosurilorsiacanalelordefum(pe timpulperioadeideincalzire,cosurilesecuratalunar).Incalzireasobelorsefacecualimentaredinafarasisubpermanenta supraveghere,alimentareacucombustibiloprindusecudouaoreinaintedeincepereaspectacolului. Aprindereafoculuiinsobeculichideinflamabilesaucupeliculadefilmesteinterzisa. Inincaperilecladriicinematografului,instalareaoricaruitipdesobeprovizoriiesteoprita. Asezareadiferitelordraperii(perdeleetc.)trebuiefacutalacelputin3040cmfatadeaparatelesicorpurilede iluminatelectric,iarincazulignifugariilorla20cm.Deasuprausilordeiesiredinsaladespectacoleseinstaleazainscriptii luminoaseiesireiluminatedesistemuldeiluminatdesiguranta. Dupaterminareaspectacolelortoateincaperilesecontroleazasisescoatedesubcurentinstalatiaelectrica,afarade iluminatuldeserviciu. Incladireacinematografuluinusefolosescinstalatiielectriceprovizorii,conectareasideconectareacircuitelor electriceexecutanduseprindispozitivespeciale(intrerupatoare,comutatoaresisescoatedesubcurentinstalatiaelectrica,afara deiluminatuldeserviciu. Incladireacinematografuluinusefolosescinstalatiielectriceprovizorii,conectareasideconectareacircuitelor electriceexecutanduseprindispozitivespeciale(intrerupatoare,comutatoareheblurietc). Iluminatuldesigurantatrebuiealimentatdelaosursaindependentadeenergieelectrica,conformnormelorinvigoare. Folosirealampilorportativeinincaperilecladiriicinematografuluiesteadmisanumaidacaacesteaseprevadcuarmaturi speciale. Pentrubateriiledeacumulatoareseprevedeocameraseparata,construitacorespunzatornormelorinvigoare. Intoateincaperilecinematografuluiseinterzicefumatulsifolosireafoculuideschis. Conducatoriicinematografelorsiaiinstalatiilorcinematografuluisuntobligati: sacunoascasisaurmareasca respectareacustricteteatuturorregulilordepreveniresistingereaincendiilor sasupraveghezebunastareaaparatelorde incalzit,deiluminat,aechipamentuluielectricsistareacailordeevacuaresisaiamasuripentrulichidareaincalcarilorin exploatarealor saasigureintretinereasibunastaredefunctionareamijloacelorexistentepentrustingereaincendiilor sa asigurepregatireaspecificaapersonaluluiindomeniulpreveniriisistingeriiincendiilor. d.Stingereaincendiilor.Incazulaprinderiipeliculeidefilmseinterzicedeschidereacanaluluidefilmsia clapetelordesiguranta. Operatorultrebuiesaiaurmatoarelemasuri: sainchidaclapetadesigurantapentruintrerupereafluxuluide lumina saopreascamotorulelectricalaparatajuluideproiectie sainchidaobloaneledelavizeteledeproiectie sa intrerupafunctionarealampiicuarc. Inaparatuldeproiectie,peliculaselasasaarda.Peliculadefilmaprinsainafaraaparatuluideproiectieseinabusacu nisipsaucuprelateincombustibilesiseacoperacuspumadinstingatoare.Peliculaaprinsaincasetaselasasaardain intregime,faraadeschidecaseta,sisearuncaintrunvascuapa. 2.Teatre Cladireaunuiteatruesteformatadinsaladespectacole,scena,cabinelepentruartisti,incapereadecorurilor,camerede regizare,aleorchestrei,garderobei,recuziteietc.,precumsidinspatiipentrudeservireaspectatorilorcafoaiure,garderobeetc. Celmaimarepericoldeincendiuexistapescena,dincauzamarilorcantitatidematerialecombustibilesiusorinflamabile,in majoritatedecorurisiaunorseriideinstalatiielectricefolositepentruiluminat,efecteluminoase,instalatiipentrudeplasarea decoruriloretc. Celemaifrecventecauzedeincendiusunt: tigarilesichibriturileaprinsearuncatepematerialecombustibile(in specialpescara)scurtcircuitele folosireafoculuideschispescena,necesitatsafiedeprezentareaspectacolelor,fiede

efectuareaunorlucraridereparatiiexecutatefaraluareamasurilordeprevenireaincendiilor. Laacesteasemaiadauga calduraradiatadesistemeledeincalziresiiluminatetc. Incendiileizbucnitelateatresepottransformauneoriinmaricatastrofe.Cauzeleunorastfeldecatastrofe, caracterizateprinpierderideoamenisibunuri,sedatorescinprincipalatreifactori: inprimulrandpaniciicreate,in urmaizbucniriiincendiului inaldoilearandexistenteiuneimaricantitatidematerialesiusurinteidepropagareaincendiilor (perdelelesuspendatesiasezatelaintervalemiciconstituieunmijlocpentrupropagarearapidaaincendiului) inaltreilea randmultiplelorposibilitatideaprinderepetimpulfunctionariiteatrului. Laconstructiateatrelortrebuierespectateoseriedeprescriptiinormative,inscopulasigurariievacuariipersoanelorin celemaibuneconditii,limitariipropagariiincendiilorsireduceriigraduluidecombustibilitateadecorurilor,tapiseriilor, draperiiloretc. Problemaasigurariisecuritatiispectatorilortrebuiesafieconsideratamaiimportantadecatceaaconceptieiartistice. Notiuneademoderndemodatseschimbacutimpulinraportdeduratacurentuluiartistic,insasigurantapubliculuiva constituioproblemaeterna. Lateatresilaoriceinstitutiedeculutatrebuierespectateoseriedemasurideprevenireaincendiilor.Astfel: interzicereaarderiiinincintaobiectivuluiadecorurilorsigunoiului interzicereablocariicumaterialecombustibileacailordeacces,locurilordetrecere,caselordescari,precumsi pastrareainpodadiferitelorobiectecombustibile supraveghereaechipamentuluisiaparatelorelectricesiscoatereaacestoradinprinzadupaceaufostfolositela nevoie interzicereaamenajariidelocuinteincladireateatrului controlulincaperilor,dupaterminareaspectacolului,pentruindepartareaeventualelorsursedeaprindere asigurareaaccesuluiliberlatoatecladirilesiincaperileteatrului interzicereaefectuariicuratenieiinincaperiprinfolosirealichidelorusorcombustibilesiadezghetariiconductelorde apacufocdirect executareaproduselorpirotehnicecuforteproprii,precumsipastrareasifolosireaacestorproduseinincinta teatrului pastrareasifolosireaproduselorpirotehnicetrebuiefacutainstransaconformitatecunormelespecificeinvigoare demontareadecorurilorsirecuzitelordinscenasievacuarealor,iarcostumeledincabineleartistilorsafiepredatela garderoba pastrareadecorurilorsirecuzitelorsevafaceinincaperirezistentelafoc.Inmagaziedecorurile,recuziteleseaseaza pegrupe,iarpentruaccesullaeleseamenajeazacaicorespunzatoare.Decorurileseasazaladistantadecelputin30cmde tablourilesidozeleinstalatiilorelectricesila50cmdecorpuriledeiluminat.Pastrareadecorurilorincasasceneiesteadmisa temporarsinumaipentrudecoruriledestrictanecesitate,culuareacelormaiseveremasurideprevenireaincendiilor.Seva depunemultaatentielamanipulareasiasezarealorpentruanuseagatadeconductoareleelectrice,pentruanuserezema (atinge)decorpuriledeiluminatsaudeconducteledeabur.Intredecorurisiperetiisceneisepastreazaodistantalibera,la fiecarespectacol asigurareauneiordinisicurateniidesavarsitepescenasiintoateincaperileteatrului.Dupaterminareaspectacolului cabineleartistilortrebuiecuratitederesturidehartiisimaterialecombustibile.Subscenaseinterziceamenajareadeatelieresi magazii curatireacostumelorsiperucilorcubenzinasietersialtelichidecombustibiletrebuieefectuataintroincapere separata,iarcalcareacostumelorsevafacenumaiinspatiispecialamenajate,fiareledecalcattrebuiepermanent supravegheate,siinperfectastaredefunctionare scoatereadesubtensiuneareteleielectricedefortasiiluminat,dupaterminarealucrului iluminatuldeavarietrebuierealizatcubecuricuincandescentasaucorpurideiluminatspeciale verificareareteleielectricesimasurarearezistenteiizolatieiconductoarelortrebuieefectuatacelputinodatapean, constatarilefiindtrecuintrunregistruspecialdefectiunileinlaturanduseimediat,faraasefolosiimprovizatii interzicereafolosiriiaparatelorelectricedeincalzit,aceasteasepotfolosinumaiinlocurispeciale,caredupa terminarealucruluisevorscoatedinprizasisevorpastrainlocuridinaintestabilite fumatulsevapermitenumaiinlocurispecialamenajate ignifugareadecorurilor,draperiilor,cortinelordintextile,apardoselilordelemnascenei(parteadesubscena)sia altorelementedinlemn incalzireasasefacanumaicentral,materialecombustibileasezanduselacelputin25deelementeleincalziteale instalatiei.Indiferentcarearfisistemuldeincalzire,estenecesarsasefacaoventilatieatentaacosurilor(trecerileprin acoperis)sicuratirealorcuregularitate. Pentruimpiedicareapropagariiincendiilorsipreintampinareaproduceriipanicii,unadincelemaieficacemasuri comfirmateinpractica,lamarileincendiideteatre,oconstituieexistentasifunctionareainbuneconditiiacortineimetalicede siguranta(prevazuteconformnormelordepreveniresistingereaincendiilor).Cortinametalicadesigurantacoboratalatimp,in maximum40ssiracitaimpiedicapatrundereadepescena,insaladespectacoleafumuluisiflacarilor.Actionareacortinei metalicedesigurantatrebuiesasefacamecanicsimanualmecanic,dinincapereapompieruluideserviciu,dincasasceneisi dincameratroliului,iarmanual,dincasascenei.Pentrumanevrareacortineisefolosescnumaicablurimetalice,intregulsistem decoboraresiridicarefiindpermanentinstarebunadefunctionare.Cortinatrebuiesarezistelaosuprapresiunede45kgf/m, faraasedeforma.Cortinaseverificazilnicodata,iardupafiecarespectacolsecoboara,ramanandinaceastapozitie,inspecial intimpulnoptii.

Scenelecuariamaimarede150mseprevadcutrapepentruevacuareafumului,insuprafataindicatadenormelein vigoare,cuactionareautomatasimanuala,asiguranduseinmodcorespunzatorventilareaeventualelorspatiicuprinsede incendiu. Ceamaiimportantaproblemacaretrebuierezolvatalateatreesteasigurareaevacuariipublicului.Pentruaceastaeste necesarsaseiatoatemasurilepentruimpiedicareapatrunderiifumuluisiflacarilorpecailedeevacuare,precumsia posibilitatilordeincrucisareafluxuluideevacuare.Masuriletrebuiesaducalapreintampinareaproduceriipaniciisila asigurareauneievacuaricatmaiordonate,faptcesepoaterealizaprinelaborareaunuiplanjudiciosplandeevacuare.Pentru micsorareaefectelorpaniciiestenecesarsafieamplasatecatmaijudiciosgrupuriledescaunedinsaladespectacole,saexiste unnumarcorespunzatordecaideevacuaresideusisisafieluatemasuripentruasigurareasecuritatiipersonaluluipetimpul evacuariisireducereatimpuldeevacuare. Experientamarilorincendiideteatreadoveditcaacoloundesaasiguratoevacuarerapidasiinordinenusauprodus pierderidevietiomenesti.Deaceeaestenecesarsaseacordeomareimportantaintocmirii,verificariisiactualizarii planuluideevacuare,incazdeincendiu. Inprincipalunasemeneaplancuprinde: semnaluldeincendiu(faraaficunoscutdepublic,pentruanusecrea panica) cailedeevacuarepentrufiecaregrupadelocuri sarcinipeoameni(personaluldeserviciuetc.),pentruindrumarea publiculuispreiesire,deschidereausilor,mentinereaordinii,verificareaevacuariipubliculuietc. Verificareacailordeevacuaresefacetinandseamadeceletreistapealeevacuariisianume: evacuarea publiculuidinsaladespectacol evacuareaintregiicladirisiacoloundeestecazulevacuareapubliculuiprincurtiinstrazisau inspatiiverzi. Pentruteatreestenecesaraexistentaacelputindouacaideevacuare:pentrusaladespectacole pentrufiecare niveldebalcoane,lojicumaimultde100persoane pentruincaperidedeservireapubliculuicusuprafatapeste100m 2 pentruscenacusuprafatacedepaseste100m(panala100m adouacaledeevacuarepoatefisiprinsala). Insaladespectacolescaunelevorfibinefixate,neadmitanduseintroducereascaunelormobilesaupestenumarul stabilitinbalcoanesiloji. Laasigurareauneibuneevacuariunrolimportantilareiluminatuldesiguranta,alecaruicorpurideiluminatde sigurantatrebuiesafieamplasatedeasupraiesirilorsipecailedeevacuarealimentareareteleirespective,separata,(sevaface delaosursaindependentadeenergie)(bateriecentraladeacumulatoare,acumulatoarelocale,saugrupelectrogen). Oatentiedeosebitasevaacordainstalatiilordestingereaincendiilorcuapa:hidrantii,sprinklere,drencere. Acesteinstalatiitrebuiepastrateinbunastaredefunctionare,bineintretinute,incarescopverificarealorseimpunecao necesitateimperioasa. Pentruinstalatiilefixedestingeretrebuiesaexisteafisateschemesiinstructiunidefunctionare,pecarepersonalulde deserviretrebuiesalecunoascalaperfectie. Cladiriinalte Aparareacladirilorinalteimpotrivaincendiilorconstituieoproblemademareimportantaavandinvedereca dificultatileprivindorganizareasidesfasurareaoperatiunilordesalvaresidestingereaincendiilordeterminatedevitezamare depropagareaincediuluisiafumuluipeverticalasideprezentaincladire,inmajoritateacazurilor,aunuinumarmarede persoane. Intaranoastradreptcladireinaltaseconsideraconstructiilecivilecareinpardosealaultimuluicatfolosibilestesituata laoinaltimede28,00msaumaimult,deasupraniveluluiterenuluiaccesibilvehiculelordeinterventiealepompierilor(cu exceptiablocurilordelocuintecuP+11etajesiaunorturnuricarenusuntdestinatepentruadapostireaoamenilor).In majoritateatarilor,incategoriacladirilorinalteapareonouasubgrupa,ceaaconstructiilorcaredepasescinaltimeade45m. Dinpunctdevederealprotectieicontraincendiilor,cladirileinaltecomportapericolespecificedeosebite,generatein principal,deinstalatiiledeventilatie,electrice,frigorifice,deincalzirelabucatarii,desurseledecaldurafolositeindiferite atelierecucoafura,croitorie,spalatorie,calcatorieetc.Inunelecladiriinalteopartedinetajesuntdestinatepentrubirouri, pentrudiferiteleinstitutiisiintreprindericomerciale,iarsubsolurilepentruinstalatiiletehnicesigaraje.Latoateacesteasemai adaugaprezentaunormaricantitatidematerialesisubstantecombustibilesiposibilitatiiledeproapagarerapidaaincendiilorpe caiascunse(canale,plafoanefalseetc.). Inaceastasituatieinastfeldecladiricauzeledeincendiupotfimultiple,delascanteiasauflamaelectrica,panala foculdeschis(flacara,chibrit,tigaraetc.). Pentruprevenireaincendiilorsuntnecesaremasuricaretrebuiesaasigureinprincipalsecuritateapersoanelorinaceste cladiri,maialesevacuarealor,atuncicandestenecesar.Inamiculnumarulunuinastfeldesituatii,estefumuldegajatpetimpul arderii,inspecialamaterialelorplastice. Lacladirileinaltetrebuierespectateurmatoarelecerinte: limitareafolosiriimaterialelorcombustibileincomponentalor,inspecialamaterialelorplasticecareproducmult fumsigazetoxice izolareacorespunzatoareaetajelormasuriledecompartimentarefaccaincendiulsifumulsanusepropagedelaun nivellaaltul limitareamaximaposibilaadezvoltariiincendiilorprincompartimentarisialtemasuriconstructive evacuareamecanicaatuturorproduselorarderiipecanalespecialconstruite. Casistemedeevacuareafumuluiprovenitdinincendiiledeclansateincladirilecumulteetajeserecomanda: evacuareaprindeschideriinperetiiexterioriaicladirilor practicareadedeschideripentruevacuareafumului,executatein

interiorulcladirii,deschideridefuminperetiiexteriorisiinterioricuventilatiaaeruluicaldsubpresiune practicareade deschideripentrufumininteriorulcladiriicuevacuareamecanicaaaeruluidincanalulfum. Masurilepentruevacuareafumuluisiaproduselordearderetrebuiebineganditesirezolvate,pentrucapatrunderea acestoraincasascarilor,ingreuiazaevacuareapersoanelordininteriorulcladirilorsidesfasurareaoperatiilordestingerea incendiilor.Experimentarilesiconcluziiledelaincendiile realeaudemostratcafumulumplecasascariisiputulascensoarelor intimpde1,52min,propaganduserapidinalteincaperi. asigurareaadouacaideevacuaredinfiecareincapereinprivintaevacuariioamenilor,majoritateaspecialistilor consideracaevacuareacompletaapersoanelordincladirileinalte,intruntimpscurt,esteimposibila.Aceastaparereserefera, inspecial,lacladirilepentruhoteluri,birouri,spitaleetc.Inschimb,totisuntdeacordcatrebuieinmodamanuntitelaboratesi pregatiteconditiiledeevacuareapersoanelordinzonelepericlitate,catrezonemaisingure.Timpuldeevacuareinmasaa oamenilordintrocladiredeevacuaresiesteproportionalcuinaltimeacladiri intocmireaunuijudiciosplandeevacuarea,stabilindusecaisiguredeevacuarepeverticalasiorizontala,cu responsabilitatiprecise,plancaretrebuiecunoscutdeoamenisiverificatperiodicinpractica destinareaunorascensoarespecialepentruintervetiapompierilorlastingereaincendiilor.Acesteascensoaretrebuie saaibaundispozitivdeblocareamiscariisiuncomutatorpentrualimentarecucurentelectricdelaoadouasursa,incazde nevoie asigurareauneibunefunctionariatrapelordefum prevedereauneiinstalatiidesemnalizareautomataaincendiilor(dupaprevederilenormelorinvigoare)sia instalatiilordestingere(sprinklere,hidrantiinteriorietc.) alimentareacuenergieelectricadeladouasurse,petraseeindepentedenteferitedeincendiu(pentruinstalatiilede stingereaincendiilor,actionareatrapelordefum,instalatiilordesemnalizare,agregateledepompareetc.) etansareaperfectaatrecerilorcablurilorsiconductorilorelectriciprinplansee executareadecontroaleperiodicelaniveluriletehnice,urmarinduserespectareainpermanentaatuturorregulilorsi masurilordeprevenireaincendiilorspecificeinstalatiilormontateinincaperilerespective(instalatiielectrice,ventilatie incalzire,aerconditionat,motoareelectriceetc.).Oatentiedeosebitasevaacordacalculatoarelorelectronice,precumsialtor instalatiitehnicelacaresevaurmarirespectareariguroasaamasurilordeprevenirespecifice dotareacladiriicumijloacedestingere,inconformitatecunormeleinvigoare,asigurandusebunalorfunctionarein permanenta instruireaintreguluipersonaldedeservireacladirii,privindcunoastereasirespectareaintocmaiaregulilorsi masuriledepreveniresistingereaincendiilor,decatreeiinsusi,precumsidecatrelocatari,functionarisipacienti.Personalul dedeserviresicelinsarcinatcuprevenireasistingereaincendiilor,vacontroladupaterminarealucruluitoateincaperileincare saudesfasuratactivitati,pentruinlaturareaeventualelorsursedeaprinderesauoricealtepericoledeincendiu. 4.Spitale Spitaleleadapostescunmarenumardepersoane,iarinincintacladirilorsalesegasescbunurimateriale,instalatiisi aparatedemarevaloare.Dupacumsecunoaste,inoricespitalsegasescinstalatiielectricesideincalzire,magaziicu medicamente,laboratoare,farmacii,saliideoperatii,sectiideurgentasisaloanecareadapostescbolnaviintoateacesteasepot produceincendiidacanuserespectaregulilesimasuriledeprevenireaincendiilor. Instalatiileelectricedefortasiiluminatconstituiesursedepericol,inprincipaldatoritaeventualelor suprasolicitaridecatreunnumarfoartemaredeaparateelectricefolositeindiferitesectiicaceledefizioterapie, operatiietc. Pentruinlaturareaaparitieidefectiuniloraunoreventualeincendiiseinterzicefolosireaimprovizatiilorsitablourilede distributie,prize,intrerupatoare,conductoare,imbinarietc.Fiecaresectie(cabinet)deelectrosihelioterapietrebuiesaaiba independentracorduldeintrareaconductoarelordelatabloulelectricprincipal.Aparateleelectricepentrutratamentemedicale trebuiesafiepermanentinbunastare,safiepuselapamantcorect,sisaaibaschemaelectricadefunctionare. Eletrebuieconectatelareteaprintrunprincipalcabluelasticdecauciucsaucordon,protejatdeuntubdecauciuc. Folosireaconductoarelorelectricecuizolatiauscatasidegradata,cudefectelalocuriledefixareaclemelorsidecuplarenueste admisa. Pentrufierbereainstrumentelorsiaaltorpiesetrebuiefolositesterilizatoarecuelementedeincalzit(izolatiile) protejate.Incalzireaparafineilafocdeschisesteinterzisa. Instalatiilesiaparateleelectricetrebuieverificateperiodic,iardefectiunileconstatateremediateimediat. Inlaboratoaresifarmaciioatentiedeosebitatrebuieacordatamanipulariilichidelorsisubstantelorcare prezintapericoldeincendiu. Aceastatrebuiedepozitateinvaselichide,etichetate,incantitatistrictnecesarelucrarilorde laboratorsidepartedesurseledeaprindere.Incalzirealor,dacaestenecesar,esterecomandabilsasefacacuajutorulaburuluisi aapeicalde.Reactiviisepastreazainmagazii,numaiindulapuriinchise. Operatiilecusubstantecareintrainreactiecudegajaredefumsigazetoxicesevorefectuanumaiinlocurispecial amenajate(nise)cuasigurareaunorbuneconditiideventilatieaincaperii.Vaseledesticlasiflacoaneleculichidecombustibile seprotejeazacuambalajeincombustibileermetice,caresaimpiediceimprastiereacontinutului.Reteleletrebuierespectate intocmaimanipularealichidelorinflamabilesevafacecugrijasicuasigurareaetansariirecipientelor,foculdeschisfolosindu senumaiacoloundeestestrictnecesar,luandusetoatemasuriledeevitareaproduceriivreunuiincendiu. Alcoolul,eterulsialtelichidecupericoldeincendiutrebuiepastratenumaiinincaperiincombustibileseparatesauin dulapurimetalice.

Reactiviisialtesubstantesimaterilaeacarorpastrarelaunlocpoatesaprovoaceacumulareadecaldura,formarea concentratiilorexplozive,initiereaautoaprinderii,trebuiepastratiseparatinambalajecorespunzatoaresiindulapuri incombustibile. Bloculoperatoriu(saladeoperatiesianexeleei saladepregatireabolnavilor,saladereanimare,salade sterilizare,salaaparaturiitehnice)prinimportantapecareoareintrunspitaltrebuiesaiseacordeoatentiedeosebita pentruainlaturaoricepericoldeincendiu. Insalileoperatorii undeosebitpericolinprezintaaparatuldenarcoza,care trebuiemanuitnumaidepersonalspecializat.Uneleanestezicecaciclopropanul,cloruradeetil,trilenul,floromanuletc., combinatecuoxigenulindiferiteconcentratiisuntinflamabilesiexplozive.Deaceeainsalonulincareesteadusbolnavul pentruoperatieesteinterzisaaprinderealampilordespirtsaufolosireaaparatelorelectrice,carenuprezintasigurantain functionare. Sepoatespunecaintrosaladeoperatiecelmaimarepericolpoatesalproducaelementelecarenusevadsianume scanteiaelectrica,oxigenulsipeneledecurentelectric. Deaceeatrebuieluatetoatemasurilepentruevitareaformariiarculuielectricsiaelectricitatiistatice. Acumulareadeelectricitatestaticapoatefievitataprin: eliminareamaterialelorpreaizolante amenajarea pardoselilorantistatice folosireaimbracaminteiantistatice. Personalulmedicaltrebuiesafoloseascacuatentieaparatelechirurgicale. Insaliledeoperatietrebuieasigurataoperfectaventilatie,careseverificacuatentieinaintedeincepereaoperatiilor. Depozitareasimanipularearecipientelordeoxigensevafaceconformnormelorspecifice. Arhivasicliseeleradiograficetrebuiedepozitateincladiriseparate siinincaperispeciale. Radiografiilesevor pastraindulapuri(rafturi)metalicesaulaziinchiseetans,ladistantadecelputin1,00mdeaparateledeincalzit. Inincapereaincaresedepoziteazacliseeleradiografice,fumatulsifolosireafoculuideschissuntinterzise. Evacuareabolnavilordinspitaleesteunadinproblemeledebazacaretrebuieefectuatarapidsiindeplinasiguranta. Aceastanuesteposibilafaraaexistaunplandeevacuare,caretrebuiecunoscutdecatretotpersonalulmuncitor.Faptulca stareafizicaabolnavilorestediferita,uniidintreeifiindnetransportabili,necesitaluareatuturormasurilorceseimpunpentrua seasiguralanevoiesalvarealor,farapericole.Pentrufiecareincapereinpartetrebuiestabilitetraseeldeevacuare,loculunde vorfiadapostiti,mijloacelecucaresuntevacuaticeicenusepotdeplasasinguri.Oatentiedeosebitatrebuieacordataevacuarii persoanelordinspitaleneuropsihiatrice,precumsiacelordepediatrie,undeproblemaevacuariitrebuierezolvatain conformitatecuconditiilespecifice. Unroldeosebitindesfasurareaevacuariiilarecalmulsiautoritateapersonaluluiinsarcinatcuanuntareasisalvarea bolnavilor. Dupaevacuareseimpuneuncontrolatentaltuturorincaperilor,inspeciallaspitaleledecopiisilaceledeneuro psihiatrie. Personalulcareraspundedeaplicareaplanuluideevacuarevafiinstruitcuregularitate. CapitolulXVIII Prevenireaincendiilorinagricultura 1.Lanuri Lanuriledecereale,odatacuincepereacoacerii,trebuiesupravegheatepentruaseinlaturatoatecauzeledeincendiu. Inacestscoppazniciiauobligatiasaparcurgasistematiclanurile,iarincazulexistenteiturnurilordeobservaresase organizezeprinschimbserviciuldeobservare.Turnuriledeobservareseprevadcumijloacedeanuntareaincendiilor.Pe timpultreceriiprinlanurisiprinapropiere,fumatulnuesteadmis.Deasemenea,peperioadacoaceriicerealelor,vanatoarein lanurisiinapropierenuestepermisa. Autovehiculelenepregatitespecialpentrucampaniaderecoltareacerealelornutrebuiesacirculeinlanurisauin apropiereaacestora. Lanuriledecereale,peportiunilevecinecupadurisaucucaiferateseizoleazacufasiideterenaratpeolatimede1m. Petimpulrecoltariicerealelor,majoritateaincendiilorsuntderecoltadin200in200m.Lalanurilepesuprafetemari, acestefasiisesecerasitransversal.Depeacestefasiiizolatoarerecoltasestrangeimediat. Suprafatafasiilorizolatoarenutrebuiesadepaseascacapacitateadelucruzilnicaauneicombine. Inperioadadestrangerearecoltei,aprindereafocurilorsiardereamiristilorsiburuienilorsuntinterzisepedistantade 200mdelalan. 2.Masiniagricole Petimpulseceratuluisetaiedealungullanuluimaiintaifasiiprovocatedemasinileagricole.Acestlucruisiare explicatiainfaptulcapetimpulfolosiriiacestormasininuserespectareguliledepreveniresistingereaincendiilor. Celemaimulteincendiicauzatedetractoaresedatorescscanteilorcareiespeteavadeesapament. Petimpul functionariimotorului,incameradecombustie,ingaleriadeevacuare,inteavadeesapamentsedepunecalamina(zgura).O datacuiesireagazeloraredinteavadeesapament,laotemperaturadestulderidicata,seevacueazasiparticuleledezgura incandescente,careajungandsubformadescanteipepaiesaupecereale,leaprind.Dacaregimuldefunctionareamotorului, nuesterespectat,sedegajeazaomarecantitatedecaldura,temperaturacrestefoartemult,iarparticuleledezguranunumaica

suntincandescentedarcontinuasaardaunoarecaretimpdupaiesirealordinteavadeesapament.Incendiisemaipotproducesi lacontactuldintrecolectoruldeevacuaresupraincalzitsipaie,atuncicandtractorullucreazafaraaparatorilelateralealecapotei. Unpericoldeosebitdeincendiuilprezintasireparatiiletractoarelorincamp,folosindsudura,lampilecubenzinaetc. Intimpulfolosiriitractoarelor,pericoluldeincendiupoatecrestesidatoritascurgeriicombustibilului,uleiurilorsiunsorilor, ceeacefavorizeazadepunereaprafuluisiapaielor(plevei). Tractoarelenupotfifolositelarecoltaredecatdupacelisafacutinprealabilominutioasarevizieasistemuluide aprinderesialimentare,arezervoruluicucombustibil,aconductelordealimentare,acarburatoruluietc. Incadelaprimelesemnealescurgeriidecombustibil,tractorultrebuieretrasintrunlocsigursimotoruloprit.La inlaturareascurgerilornusuntadmiseimprovizatiileca:bandajareaconductelorcucarpe,lipirealorcuunsoare,sapunetc. Instalatiadeaprinderenutrebuiesaprezintedefectiuniconductoarelevorfiizolatetrebuieluatemasuripentruanu seproducescanteietc. Conductapentrucombustibilinfundatasecuratanumaicumotorulracit,oprindalimentareasiasigurandobuna etansare. Rezervoarelecucombustibilseprevadcudispozitivedecontrolalnivelului,faraasefolosisticledenivel. Alimentareatractoarelorcucombustibiltrebuiesasefacacumotorulopritsiinafaraperimetruluilanului.Intimpul alimentariisaulaverificareaniveluluicombustibil,fumatul,foculdeschissifolosireafelinarelorsuntinterzise.Alimentarea rezervoarelorincursulnoptiinuesteadmisaincazuriexceptionale,acestlucrusepoatefacenumailaluminafarurilor(de tractoaresauautomobilesauasistemelordeiluminatelectriccorespunzatoare). Combustibilulcaresescurgeincursulalimentariiseindeparteazacuatentie. Pentruaimpiedicapaielesavinainatingerecucolectoruldeevacuaredelamotor,tractorultrebuiesaaibapetimpul functionariipartilelateralealecapoteifixe.Teviledeesapamentseizoleazapeportiuneadesubtractorcuaparatoaredetabla captusitacuazbestaceastaprotectietrebuiebinefixata. Sistemulderaciretrebuiesafunctionezeinbuneconditiuni,evitanduseastfelsupraincalzireamotorului.Teavade esapamentamotoruluiseprevedepetimpulrecoltariicudispozitivedecaptaresistingereascanteilor.Constructiaacestor dispozitivetrebuiesaasiguresiposibilitateacuratiriilorcuregularitatedecalamina.Sistemulstingatorcuplasadesarmanu esteeficace,deoarecesearde.Eficientestestingatoruldescanteicuciclon. Principiuldestingeresebazeazapefrecareaparticulelordecalaminapeperetiicorpuluistingatorului,acesteafiind purtatedecurentulturbionaralgazelorarse.Scanteilesestingprintrecereagazelorarseprintrunciclon,montartinpartea inferioaraastingatorului,undeisischimbadirectia,capatandomiscareelicoidala.Inacestfel,particuleledecalamina,sub actiuneaforteicentrifugareselovescdeperetiicorpuluistingatorului,sefaramiteazasiapoiseevacueazainatmosferaodatacu gazelearse.Semaipotconstruisialtetipuridestingatoare.Toatetractoarelefolositelastrangerearecolteisedoteazacu mijloaceinitialedestingereaincendiilor. Pelanuri,incendiilemaipotfiprodusesiintimpulfolosiriicombinelordinurmatoarelecauze: scanteilecare iesdinteviledeevacuareagazelordelamotor calduradegajatademotoratuncicandmotorulnuesteprotejatsicand paielevinincontactcuaceasta calduradefrecaredintrediferitelepiesecarenusuntasamblatesireglatecorect caldurade frecareprodusalainfasurareapaielorinjurulaxelorsimecanismelorcombineiinmiscare calduradegajatalapatinarea cureleidelatoba electricitateastaticaformatalafrecareaspicelorcubandatransportoare caluduradegajatala supraincalzirealagarelor.Inafaraacestorcauzespecificecombinelor,incendiilesemaipotproducesidatorita: nerespectarii regulilorgeneraledeprevenireaincendiilorca:fumatul,folosireafoculuideschis,suduraetc.inapropiereacombinelor. Lacombinesuntmultecuplajedefrictiune:laaxulmelculuipentruspice,lacelalmelculuipentruboabe,laaxul transportoruluicentralsilaactionareaorganelorhederului,laaxulintermediaralrabotorului,lacelalmelculuidetransport. Incalzireacuplajelorsepoatesesizadupapalparesimirospronuntatdematerialarspecareacesteaildegajaatunci candseinfierbanta. Pentruprevenireaincendiuluicarepoatesaizbucneasca,casipentruinlaturareadefectiunilorivite,combinerulare obligatiasaopreascacombinasisaeliminecauzacareproducesuprasolicitareaorganuluirespectivsausalregleze corespunzator. Indiferentundeesteamplasatmotorulcombinei,acestatrebuieprotejatpentruanucadeapaiepeelmotorulvafiin permanentacurat.Teviledeevacuareagazelorarseseprevadcustingatoaredescantei,caresaasigureostingereeficace. Pentruanudaposibilitatepaielorsapatrundasisavinainatingerecupartileincalzitealemotorului,combinase prevedecuoaparatoaremetalicabinefixata. Motoarelecombinelorautopropulsateseprotejeazaspreparteaseceratoriicuositametalicacuochiuride2mm. Inceeaceprivestemoduldealimentarecucombustibil,inlaturareascurgeriidecombustibil,asigurareaetanseitatii conductelor,curatireastingatoarelordecaptaresistingereascanteilor,trebuieluatesirespectareaceleasimasuricasila motoareletractoarelor. Pentruapreintampinaizbucnireaincendiilordincauzafrecariiintrediferitepiese,estenecesarcalamontareatobelor siaaltorpiese,estenecesarcalamontareatobelorsiaaltorpiesesanulasejocuridupaasamblareasirodajulcombinelor,se verificatoatepiesele,graduldestrangereasuruburilor,fixarearulmentiloretc.Petimpulexploatariiseverificaperiodictoate legaturile,suruburile,rulmentii,acordanduseodeosebitaatentiestariiincareseaflasubsansamblurilesudatedelabaza cadrului.Cureledetransmisie,carenutrebuieintinseexcesiv,sevorcontrolaperiodic,inlocuinduseceleuzatesaucelecare siaumodificatrezistenta,caurmareafolosiriiindelungate.Inceeaceprivestebunaintretinereacurelelorserecomanda slabirealorinperioadelecandcombinanulucreaza.Scurgereamotorineipecureleledetransmisietrebuieevitatacu desavarsire.

Pentrureglareadistanteidintretobasigratar,sevorfolosiparghiiarticulate,prevazuteinacestscop,evitanduse patinareasiaprindereatransmisiilorcucurele. Oatentiedeosebitatrebuie acordelasecerareaculturilorinaltesiumede,deoarceinacestecazuriaparsuprasarcinide lungadurata. Lacombinelepentrurecoltareacerealelorestenecesarsaseprevadamufedesigurantacuroluldeapreintampina rupereaorganeloractiveincazdesuprasarcini(lacapeteleaxeloretc.). Launlagarcarefunctioneazacorect(bineasamblatsiunslatimp),temperaturacorpuluisaunutrebuiesadepaseasca 70C.Celemaifrecventeincalzirialelagarelorseproducdincauzalipseideungere.Pentrucalagarele,inspecialceleale axuluioscilantsifusurilecareisipierdunsoarea,pelangaungereacuregularitateestenecesarsaseasiguredemontarea, curatireasitratarealorconformindicatiilortehnice(maialesceledinlemn).Supraincalziriseproducsidincauzagriparii bilelordelarulmentisaudatoritapatrunderiiininterior(intreaxsicuzinet)aunorparticulesolide. Practicainexploatareacombineloraratacainfasurareapaielorpeaxesialtemecanismeinmiscare(rotatie)seproduce latoatecombinele.Inasemeneacazuripaielesepreseaza,ajungandaproapedeconsistentalemnuluisidincauzafrecariise aprind. Infasurareapaielorpeaxeseinlaturaprinluareaunormasuriconstructive,careconstauinprevedereaaxelorcu mansoanespeciale.Lanevoieseindeparteazaacesteinfasurari(dupa68hdelucru). Combinaseleagalapamantcuunlant,caresetareste,pentruscurgereaelectricitatiistatice. Cablurilesiconductoarelecircuitelorelectricetrebuiesaaibaoizolatiecontinua,interzicandusecontactullorcuparti ascutite(muchiietc.). Reparareacombinelorsireviziilortehnicelegatedefolosireafoculuitrebuieexecutateinafaralanului,peunteren curatitdeiarba,laodistantadecelputin30mdeculturile cerealiere,stoguri,claidepaieetc. Stationareacombinelorpetimpulrecoltari,farasupraveghereesteinterzisa.Fumatulpecombinanuseadmitepentru fumatseamenajeazalocspecial. Pefiecarecombinatrebuiesaexisteunstingatordeincendiu,incarcatsiolopata,amplasatelalocurivizibile. Loculdestationarepecampabrigaziidetractoaresealegeladistantaprevazutedenorme,fatadeoricefelde constructii,acestainconjurandusecuaratura. Lavagoanelededormittrebuiesaexisteoinstalatiedeiluminatsiincalzirefaradefectiuni,carearputeagenera incendii. Autocamioanelefolositelatransportulcerealelorpetimpulrecoltariitrebuiesaaibatobelesitevilede esapamentprotejatecuplacideazbestsicuuninvelisdetablabinefixat. Teviledeesapamentseprevadcustingatoarede scantei.Tobelesiteviledeesapamentsecuratadecalaminainaintedefolosireaautocamioanelorlorlastrangerearecoltei. Petimpulfolosiriiautocamioanelor,lamotoareleacestorasevorrespectaaceleasiregulideprevenirecasilatractoare. Oatentiedeosebitatrebuieacordatacisternelordealimentarecucombustibil.Dincauzafrecariicombustibiluluide peretiicisterneipetimpulincarcariitransportuluisidescarcarii,seformeazaelectricitatestatica.Pentruinlaturareadescarcarilor electrostaticecisterneleseprevadcuunlantsiopriza,carepetimpulincarcariisidescarcariisiinfigeinpamantinresttrebuie safieinpermanentaincontactcupamant.Incisterna,nivelulcombustibiluluinutrebuiesadepaseascamargineainferioaraa guriideincarcare,iarsupapelederespiratiesafieinpermanentastaredefunctionare. Lapompeledebenzinasifurtunurisevainlaturaoriceposibilitatedescurgere. Transportulpersoanelorcuautocisterneledealimentarecucombustibilesteinterzis. Autocamioanelesiautocisternelesedoteazacustingatoaredeincendiu. 3.Depoziteledecereale Cerealelesedepoziteazainmagazii,silozurisibazedereceptie.Inaintededepozitareainmagaziicerealelesecurata deimpuritati,dupaposibilitati.Depozitareasefacepeloturisiingrosimidiferite,inraportcunaturacerealelorsidegradulde umiditate.Recoltareacerealelorpetimpploios(umed)impuneluareaunormasuriinceeaceprivestemaiintaiasigurareaunui deumiditateadmissiapoiaunuicontrolpermanentpentrupreintampinareauneieventualeautoincalziri.Dintrecereale,celmai marepericoldeautoaprindereilprezintaovazul. Controlultemperaturiiseexecutacusondespecialconstruite,careseintroducindiferiteadancimi,pentruluare probelor.Ladepasireatemperaturiide35C,setreceimediatlaaerisireacerealelorprinvanturaresi,insituatiimaigrave, uscarealorinaerlibersauinuscatoriispeciale. Pentruanuseasiguraevacuareacerealelorincazdeincendiu,indreptulfiecareiusiamagazieiselasaunspatiuliber, iarlongitudinalsitransversalseasiguratreceriinlatimede12m(infunctiedemarimeamagaziei). Ladepozitareainvracacerealelor,petimpulmanipularii(vanturariietc.),sedegajeazafoartemultpraf,carese depunepegrinzi,pereti,pardoselietc.Dinaceastacauzaestenecesarcamagaziilesafieventilate,iarimpuritatiledepuse, curatitesievacuate. Oatentiedeosebitapentruainlaturapericoluldeincendiutrebuiesaseacordedezinfectariimagaziilorcusubstante chimiceinflamabile(pebazadesulfuradecarbonetc.).Cattimpdureazaacesteoperatii,folosireaininteriorafoculuideschis, iluminatulcuflacarasifumatulsuntstrictinterzise.Acesterestrictiiseimpuntuturormagaziilordecerealesaudealteproduse agricolevegetalecombustibile,atatininteriorullorcatsipeorazade50m.Inlocurilevizibilesemonteazaindicatoare Fumatuloprit,iarlaloculamenajatpentrufumatLocpentrufumat. Injurulmagaziilordecerealetrebuiepastratainpermanentacuratenia,terenulnefiindocupatdealtemateriale.

a. Silozurisibazedereceptie.Inacesteconstructiiexistapericoldeexploziedeterminatinbunapartedeexistenta prafuluicombustibilsianumeroaselorpunctegeneratoaredescanteisiflamacareexistainasamblulinstalatiilortehnologice. Scanteileelectricesiflamelepotsaaparacelmaifrecventlacontacteleaparatelorfolositeininstalatiileelectrice. Laprecuratatoriesipetimpulcuratiriifineacerealelor,odatacuproduselepotpatrundeininstalatiidiversecorpuri metalice,datoritanefunctionariisauaglomerariimagnetilorproducandusescanteimecanice,carepotaprindepraful.Incendii maipotizbucnisidatoritacalduriidegajateinurmafrecariilagarelor. Lasilozurisibazedereceptieinceeaceprivestedepozitareasevarespectaaceleasiregulisimasurideprevenirea incendiior,calamagazii,iarpentruinstalatiiledeprecutaratorieaceleasiregulicalamorilesistematice. Regulilegeneraledepreveniresistingereaincendiilortrebuierespectareintocmai.Dupaterminarealucruluiin silozurisimagaziilebazelordereceptiesevafaceuncontrolamanuntit,dupaplecareamunctitorilorpentruanuramanein interiorsursedeaprindere,cafelinare,lampietc.Odeosebitaatentiesevaacordainstalatiilorelectrice,delatabloulde distributiepanalaaparateleconsumatoaredecurent,pentruaseinlaturatoatedefectiunilesiprafuldepuspeacestea.Fumatul estecudesavarsireinterzis. b.Instalatiifixedeuscareacerealelor.Acesteafunctioneazapeprincipiuluscariidirectesiindirecte.Celecuuscare directaprezintaunpericolaccentuatdeincendiu,incarecazgazeledecombustieinamesteccuaeruldinatmosfera,iaucontact directcuproduselesupuseoperatiuniideuscare.Inunelesituatii,deexemplu,lareaprindereacombustibiluluiinvatraincinsa, dupaointrerupereaalimetariiinjectoruluidupacadereatensiuniipecircuit,sepoateproducesiorabufnire. Pentruprevenireaincendiilorestenecesarsaseechipezeinstalatiacutermometredediferitetipuri,princaresase masoaretemperaturaagentuluideuscare(laiesirea dinfocarsilaintrareainfocaruldeuscare),catsilatemperaturaprodusului (inzonadeuscaresiinsectorulderacire). Temperaturaagentuluitermicsiaprodusului,precumsidebituldelucrutrebuiesafiecorelateastfelincatsanu depaseascatemperaturilederegimnormalprevazutedeinstructiuniledefunctionare.Incazulincarenuesteposibilaaceasta corelatiesevaurmarirespectareatemperaturiiprodusului,acareivaloaresevainregistrainfiecareoraintrunregistruspecial. Inaintedeuscare,produselecerealiresevorsupunetarariipentruinlaturareaimpuritatilor. Uscatoareledecerealetrebuiesupravegheateinpermanentapetimpulfunctionarii,urmarinduserespectareaintocmai aparametrilortehnologici.Deasemenea,seimpuneobunaorganizareapreveniriisistingeriiincendiilorpeloculdemunca, stabilinduseregulideprevenireaincendiilorspecificefiecaruisectordeactivitate,caretrebuiecunoscutesirespectatedecatre intregulpersonal.Silozurilesimagaziiledecerealetrebuieasiguratealimentareacuapapentruincendiu,precumsiunsistemde alarmareeficient. 4.Depozitedefuraje Avandinvedereusurintacucareseaprindfurajelesimaialesrepeziciuneacucaresepropagaflacarile,laorganizarea lorimpotrivaincendiilor.Candconditiilepermitesteindicatsaseorganizezedepozitepermanente,pecatposibilinapropierea unorsurseapa,peterenuricartmaimultferitedevanturi,orientatetransversalfatadedirectiavantuluidominant.Sevaurmari sasedispunadecaideaccespentrupatrundereainincintadepozituluiafortelorchematelastingereaincendiilor. Esterecomandabilcaterenuriledestinaredepozitariipermanenteafurajelorsafiepecatposibilimprejmuite,iarin jurullorsase plantezearborideesentatare(foioase),caresaconstituieperdeleprotectoare.Existentaunordepozite permanenterezolva,acoloundesuntreteleelectrice,problemailuminatuluipetimpulnoptii,cunoscandcaestecudesavarsire opritafolosireamijloacelordeiluminatcuflacaradeschisasauchiarcufelinare. Incazuldepozitelorpermanentesiacelororganizatepecamptrebuiecaterenulpecaresevorfacesirilesafiecuratite demiriste,maracini,arbusti,uscaturi. Inaintedeasetrecelacladireasireloresteindicatsasemarchezelocurilepecarevorfiamplasate,pleavaurmandsa fiedepozitatalaoextremitateadepozitului,separatdepaiesidealtefuraje.Pentrumicsorareavolumuluidepozituluieste recomandabilcapaielesafiebalotate.Incazuriextreme,fanulsipaielecaresuntincaumedepotficladiteinsire,darde dimensiunimaimici,ladistantemaimariuneledealtele,decatceleobisnuitesicuconditiacaincentrullor,labaza,sase amenajezetunelurisicosurideaerisire.Trifoiul,lucerna,fanulsidiferiteleleguminioaseinstareumeda,potficladiteinsire numaiamestecatecupaieuscatedegrausasecara,celedeovazfiindcontraindicate.Dintrefuraje,numaifanul,lucernasi trifoiulprezintapericoldeautoincalzire,accentuata,incazulcanddepasescgraduldeumiditate.Introducereainclaiafanului sauapaielorfarasaafifostuscate,repartizarealorneomogenasubraportulumiditatii,patrundereinsireaapeidinexterior (ploaie,ninsoare),aglomerareadepozituluicufansipaievrac,careseumezescmairepede,lasarealortimpindelungatpe intervaledesigurantafaciliteazaprocesuldeautoaprindere,punandinpericolintreguldepozit.Caoprimamasurapentru evitareaautoincalziriisiautoaprinderilor,seimpuneuscareafurajelorinaintededepozitarelapaiesialteplante,umiditatea naturalanutrebuiesadepaseasca20%,iarlafan16%. Uscareafurajelorsepoatesiartificialcuaercald,carereducemultpierderiledesubstantenutritive dinfuraje,ulterior putandfitransformatesiinfaina.Lautilajelefolositeinacestscop(uscatoare),deteriorareaaparatelorindicatoarede temperatura,dincauzaneprotejariilorsauaneglijentei,precumsinerespectarearegimuluidetemperaturaspecificatin indicatiatehnicadefunctionare,potducelaizbucnireaunorincendii. Indepozit,furajeleinvracsaubaloatetrebuierepartizateuniforminraportcugraduldeumiditatebalotiisafiebine presatisilegatispreanusedesfaceintimpuldepozitariisaumanipularii,iarinspatiileliberedintrebalotiiperifericisafie acoperitecupaievracspreasefavorizascurgereaapeiprovenitadinprecipitatii.Dacaintimpulcladiriisirelorploua,operatia trebuieopritaurmandcaimediatdupa ploaiesaseindepartezefurajeleumede,caresevorintroduceinsirenumaidupauscare. Indiferentdestareaincaresaudepozitatfurajele,pentruasepreintampinaincingereasideciautoaprinderealor,estenecesar cainpermanentsafiesupravegheatesisasecontrolezecuregularitatetemperaturadininteriorulsirelorcuajutoruluneisonde

cutermometresaualuneisondecutermometresaualuneivergeledemetal,oriprinintroducereamaniicatmaiadancinsira. Incazulincaretemperaturaseridicala4555Csiseobservaofumegare,cudeosebiredimineata,sirileincauzatrebuie desfacute,furajelelasatesaseraceascasisaseusuce,dupacaresevorrecladi. Lauscareaartificialaafurajeloroatentiedeosebitatrebuieacordataaprinderiimotorineiincameradecombustie, operatiecaresefacenumaicuovergeametalicapecareseaplicaunpamatufdebumbacimbibatinmotorina.Oimportanta deosebitainevitareaincendiiloroarerealizareauneicombustiinormale.Flacaracareindica ocombustienormalaesteoflacara scurta,farastropidemotorina.Pelacapatulciclonuluidelinistiresevaurmarisanuiasafumnegru.Dacafumulvafinegruse vamaridebituldeaerpentruinjector,iardacaestealbsevaprocedainvers.Esteabsolutnecesarsaseasigurecatemperatura dinciclonsaramanacatmaiconstantapetoataduratadeuscareamaterialului.Deasemenea,trebuiesaseasigureocorelatie corectaintrepresiuneadealimentarecucombustibilsitemperaturaagentuluideuscare. Materialulcareurmeazasafietocat,trebuiesanudepaseascaoanumitadimensiune(deregula30cm)avandlungimi maimari,seinfasoaraintobasubformadefuniesinumaipoatefidirijatsiabsorbitdeventilatorinciclonuldelinistire.In aceastasituatie,materialulestesupusuneifrecariindelungatecareducelaridicareatemperaturiisilaaprinderealui. Unadintrecelemaifrecventecauzealeincendiilordefurajeestejoculcopiilorcufocul.Deaceeaaccesulacestorain depoziteledefurajesauinapropierealortrebuieinterziscutoatastrictetea. Peteritoriuldepozitului,tractoarelefolositepentrudiferitetransporturitrebuiesaaibateavadeesapamentprevazutacu dispozitivdispozitivdeparascanteinuseadmiteapropiereatractoarelorlamaiputinde5mdesireledefuraje.Eletrebuiesa ramanaindepozitnumaipeperioadadeincarcaresidescarcareafurajelor,luindusemasuripentruprevenireaincendiilor. Transportuldefurajedeladepozitlagrajduriseface,deregula,numaiziua.Petimpulnoptiiaccesulestepermisnumai personaluldepazasiorganeledecontrol,activitateaindepozitputandusedesfasura,deregula,numailaluminazilei. Indiferentdacadistributiilesefacziuasaunoaptea,cantarireafurajeloresteopritaininterioruldepozitului,fiinddecinecesarca basculelesafieinstalateinafara,laintrare.Distributiiledefurajedindepozittrebuiesasefaca,inprincipiu,incepandcusirele delaintrare. Pentrufumatoriicarelucreazaladepoziteledefurajesevoramenajala100mdepartare,locurispecialepentrufumat, prevazutecuvasecuapapentrustingereachibriturilorsiaresturiledetigarisiindicatLocpentrufumat. Concomitentcumasuriledeprevenireamintite,seimpunesiluareaunormasuriinvederearealizariiinterventiei pentrustingereaincendiilor.Inacestscoptrebuiesaseasiguredotareadepozituluicumijloaceleprevazutedenorme. 5.Fermezootehnice Inmultefermezootehniceconstructiilesuntcombustibile,sicudiferitedestinatii,amplasatepeunteritoriurelativ intins.Inhaleledeproductieexistainstalatiicomplexedeincalzire,carefolosescenergiaelectrica,gazelenaturalesauaerul cald.Pentruhranaseutilizeazanutreturilecombinate,iarcaasternutcojiledesemintedefloareasoareluisiuneoripaiele.Pe teritoriulfermelordepasarisagasescsidepozitedecereale,precumsimoricuciocaneundesepreparahrana. Casursedeincalzirepentrunevoiletehnologicesefolosescradiatiicurazeinflarosii.Dintretipurilederadiatiideraze infrarosiiomareraspandireoaiceicutemperaturaridicata(luminoase)siradiatiicurazeinflarosiicutemperaturamedie (intunecoase). Prinfolosirearadiantilorcurazeinflarosii(lampicuincandescentadeformaparabolica),70%dinenergiatotala consumantasetransformainradiatiiinfrarosii,restulde30%sepierdsubformaderazeluminoase.Radiantiicurazeinfrarosii sefabricadeputericuprinseintre125 500W. Existentamaterialelorcombustibilesiprezentadiferitelorsursedeaprinderefaccainfermelezootehnicesaexiste pericoldeincendiu.Pentruinlaturareaacestuipericolseiauoseriedemasurideprevenire.Odeosebitaatentietrebuieacordata radiantilorcurazeinfrarosii, caresefolosescnumaiincarcasedeprotectie.Confectionareasimontareaacestorcarcasetrebuie facutaastfelincattemperaturasuprafeteiexterioaresanudepaseascainniciunpunct100C,atuncicandtemperaturaincaperii ajungela25C.Formacarcaseinutrebuiesafavorizezedepuneridepaie,fansialtefuraje.Radiatiicurazeinfrarosiise monteazacuaccesoriilerespectivesinumaidecatrespecialisti.Folosireaunorastfelderadiantipentruincalzireagrajdurilornu esteadmisa,deoarecesepotacopericupaiesaufan,punandinpericoldeincendiuincaperilerespective. Radiantiiseamplaseazaastfelincat,delacarcasapanalacorpulanimalelorsifatadematerialelecombustibiledinjur, safiecelputin0,40m.Seareinvederefaptulcaanimalelesanulepoateatingeinacestsenssaufacutcercetaripentruase gasicelmaicorespunzatorsistemdefixare,tinandseamadegraduldecombustibilealtavanelor. Paielecaresefolosescpentruasternutsetaieinbucatidelungimimici,paieledelungimimaripotfirascolitede animale,seridicasiajungincontactsauinapropierearadiantului,sidatoritaincalziriiputernice,sepotaprinde.Radiantiise protejeazaimpotrivapicaturilordeapasideteriorarilemecanice. Instalatiile deradianticurazeinflarosiidincrescatoriiledeanimalesipasarisesupravegheazainpermantasise controleazaperiodic,indepartandusepraful.Odeosebitaatentiesevaacordaelevezuelor,pentrucauneoridinacestease desprindbucatiderezistentacarecazandinstareincandescentapotcauzaincendii.Pentruaseevitaacestlucruestenecesarsa nusedemontezegrataruldeprotectie. Lainstalatiaderadianticugazenaturaleseimpuneverificareaperiodicaatuburilordelegaturadincauciuc,fixarea corectaacolierelorinlocuriledeimbinare,verificareaetanseitatiisirespectarealaaprindereaprocedeuluigazpeflacara. Instalatiaelectricadeiluminatsifortatrebuiesafieconstruitasiexploatatacorespunzatornuseadmiteniciunfelde improvizatiecamontareaconductoarelordirectpelemn,trecereaacestoraprintrecanaturileusilor,infasurareabecurilorcu hartieetc.Avandinvederefaptulcaprafuldepuspebecurileelectricesecarbonizeazaestenecesarcaelsafieindepartatcu regularitate.

Dezinfectareahalelorsevafacedeasamanieraincat,lichidulfolositsanupatrundaininstalatiaelectricadeoarecese potproducescurtcircuite. Electromotoarelefolositelainstalatiadetransportahraneivorfidetipetanslaprafculegaturicorectelaborne,iar celedelaincubatoaredetippentruincaperiumede. Lasectiiledenutreturiconcentratepericoluldeincendiuexistalamorilecuciocane.Pentruaimpiedicapatrunderea corpurilormetaliceinmoara,inpunctul dealimentaresevormontamagneti,caretrebuieverificatisicuratitiperiodic.De asemenea,sevorverificabolduriledeprindereaciocanelelor,suruburilesipiulitele,pentruafiasiguratafixareacorectaa pieselor,evitandlovirealorreciprocasi producereadescantei. Laelevatoarecucupa,sevaurmarisanuproducafrecariintrechingasiperetiiinterioriaielevatorului,slabirisau desprinderidecupe.Frecarilesidesprinderiletrebuieevitate.Batatoarelemasinilordedecojitvorfiperfectreglatefatade carcasepentruanuseproducescantei. Dezinsectarilorsideratizarilesevorfacenumaidupaoprireafunctionariiinstalatiilor. Peterenulfermeleordepasarisainterzicefumatulcuexceptialocurilespecialamenjate,iarardereagunoaielorseva facenumaiinlocurisupravegheate,luandusetoatemasuriledeprevenireaincendiilor. Grajdurideanimale.Laacesteaseproduccelemaimulteincendii. Cauze: sobedefectesaucosurideevacuareafumului,neizolatecorespunzatoarelatrecereaprinelementele combustibuilealeplanseelorsiacoperisurilor nesupraveghereafocurilor,aprinseocazionalinapropiereagrajdurilor neglijentafumatorilorsauscurtcircuiteleprovocatedeinstalatiielectricenecorespunzatoare folosireafoculuiinperioadade toamnaiarna,pentrupreparareahraneisauincalzireamaternitatilordestinateanimalelor. Peintreagaperioadtadeincalziresevorverificastareasobelorsiacosurilordeevacuareafumului,reparandfata intarzieredefectiunilecearputeaconstituisursedeincendiu.Cosurilesisobelesecuratadefuninginecelputinodatapean. Aceeasiatentietrebuieacordataremedieriidefectiunilordelainstalatiileelectricedeiluminat.Acoloundesemai folosesc(locuripermise)felinarecupetrol.,trebuiemanifestataogrijadeosebitapetimpulalimentariilorcucombustibil,care sevafaceintimpulzileisiinafaraconstructiilor.Nusevafolosibenzinaamestecatacupetrollampant. Dacasefolosescpentruiluminatfelinareledevantseprocedeazaastfel:acesteasefixeazabinepestalpisaupereti,la odistantadecelputin0,70mdelatavan,1,50mdefurajesi0,20mdeperetiicombustibili.Elementeledeconstructie combustibilerespective(peretistalpi),seizoleazaindreptulfelinarelorcutablaasezatapesteunmaterializolantca:argila, argilacupasla,vatadesticlaetc. Felinarelenuseagatadeiesle,stanoage,decuiefixateinperetisinutrebuielasatepejos,deoarecepotaprinde elementelecombustibile,respectivpotfirasturntedeanimalesaudepersoanelecarecirculafaraatentie. Intoategrajduriledeanimaletrebuierespectateinintregimeregulilegeneraledeprevenireaincendiilor,ca interzicereafumatului,afolosiriifoculuideschisnesupravegheat.Evacuareaanimalelorinbuneconditiuniconstituieo problemaimportanta.Animalelevorfilegatedeiesle,astfelincatsasepoatedezlegaimediatincazdeincendiu.Este recomandabilsasefoloseascaunsistemdelegare,carepermitedezlegareacentralizataaanimalelor.Pentruevacuareeste necesarsasegaseascainincapereunnumarsuficientdecapestre,paturi(prelate)sialtemijloacenecesareacestuiscop. Animalele,deregula,trebuieevacuatepeaceleasicaipecareelecirculainmodnormal,traseelerespectivefiindule cunoscute. Reusitauneievacuaridepindedemodulcumaceastaestepregatitasiorganizata.Deciincazdenevoie,sestiefiecare persoanadearedefacut.Acestlucruimpiedicaintocmireainprealabilaunuiplandeevacuareaanimalelor. Planuldeevacuarealanimanelortrebuiesacuprindainestenta: schemaconstructieicutraseeledeevacuare semnaluldealarmare denumireapersoanelorcuatributiipreciseinevacuareaanimalelor,infolosireamaterialelorsia mijloacelordestingereaincendiilor. Unastfeldeplandeevacuareintocmitsiverificatpractictrebuiecunoscutdecatretotpersonalulinacestscopsesi afiseaza. Realizareaintocmaiaplanuluideevacuareaanimalelorestedestul dedificilincazullipseidepersonal,aunui incendiudestuldeavansatsiaanimalelormarilegatesisperiate. Infunctiedesituatiareala,sefolosestemetodaceamaiadecvata.Deregula,seevacueazafiecareanimalinparte, dezlegareadeieslefacandusepemasurascoateriilordingrajd.Animalelecornuteseevacueazadeobiceilegatedecoarnede catredouapersoane(unatrageanimaluldelantsaudefunie)sicealaltaomanadelaspate.Legareaanimalelorcornutedegat nuesterecomandabila,deoarecelaimpotrivireopuneomarerezistenta,neputandfiastfelevacuata. Caiiseevacueazapunandulepecap(ochi),unsac,oprelatasauseinseueaza,iardacaestetimpsihamurilesuntla dispozitiesiseinhama.Dintreanimalelemari,celmaigreuseevacueazatauriisiarmasarii,dincauzaforteifiziceceo posedamfiindfoarteputernicisiopartedineinaravasi.Laarmasariliseaplicaiavaseaua,iarlataurisevauzadeinelulde supunereaplicatlanas. Animalelemiciseevacueazafieindividual,fieprinalungarefortata. Laanimalelemarisepoatefolosisievacuareaingrup,prinalungareafortata,insapentruaceastasecerecausile grajdurilorsafielargi,pentruanusebloca,animalelefiindobisnuitecuacestsistemdeintrareiesiredingrajd(cailedeaccess trebuiesanufiecuprinsedeflacari). Laoisicapresescoateafaradecoarnemaiintaiberbeculsitapul,restulanimalelor,manatedelaspate,iiurmeaza. Porciiseevacueazatraganduidepicioareledinspatesaudeurechi,iarpurceii,pasarilesicelelalteanimalemicise scotafaracucosuri,saci,prelateetc. Animaleleevacuateseindeparteazadegrajd,doareceuneledinelesarputeasasereintoarca,saintrechiarprinfoc. Acestaspectafostobservatlacaiisiporciisperiati.Defapt,caiisuntfoartesensibililafumsifoc.

Cailedeevacuareaanimalelordingrajduritrebuiesafieinpermanentalibere,usiledeschizanduseinexterior. Intrarileingrajdnuvoraveatreptesaupragurilausi,doareceincazulunorevacuariseproducaccidente,ingreunandsimtitor aceastaoperatie.Petimpdeiarna,gheatasizapadadinfatausilorseinlatura,pentruaseevitaalunecarea. Podurilegrajdurilor,incaresepastreazafuraje,petimpulveriicandnusefolosescseinchidcuchei,caresepastreaza intrunlocaccesibilsicunoscutdepersonalulgrajdului. Incaperileconstructiilordestinateadapostiriianimalelornutrebuiesalisedeaaltadestinatie,caateliereetc. Furajeleseaducingrajdurinumaiincantitatilenecesarepentruozi.Esterecomandabilcaacestefurajesaseaduca dindepozit,deundeurmeazasasedistribuieanimalelordupanevoie. Furajelesepotdepozitasiinpodulgrajdurilor,cuconditiacaprinaceastasanutreacacosurilesobelorsisanuexiste montateinstalatiielectrice.Capacelegurilordeintrare(guridecoborareafanului)inpodtrebuieconfectionatedinlemnde esentataresibineinchise,deschiderealorfacandusenumaipentrucoborareafurajelor.