Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ...............................

SEDIUL SOCIAL .................................


NR. TELEFON ....................................
CF/CUI ..............................................
J13/ .................................................
DECIZIA NR. .............. / ..................
de incetare a contractului individual de munca
prin actul unilateral de vointa a salariatului (DEMISIE)

Avand in vedere cererea dnei/dlui ............................................ prin care solicita incetarea contractului individual
de munca,incepand cu data de ......................... ,la terminarea perioadei de preaviz de .............. zile calendaristice
*,conform prevederilor art. 79 alin. 4 din Codul Muncii
In temeiul Legii nr. 31/1990,reprezentantul legal al SC .............................. emite urmatoarea
DECIZIE:

Art.1 Incepand cu data de ..........................,contractul individual de munca nr. ................. / .................. al


dnei/dlui inceteaza in temeiul art.79 din Codul Muncii.
Art. 2 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de conducerea societatii.

REPREZENTANT LEGAL,
(nume,prenume,semnatura,stampila societatii)
Dovada
comunicarii:
data

si

semnatura

salariatului sau
confirmare de primire
data postei