Sunteți pe pagina 1din 4

PROGRAMA ANALITICA 2008- 2009 Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea Domeniul Programul de studii

Didactica specialitatii (Istorie/ Istoria artelor/Cultura civica)


Semestrul DPPD psiho-pedagogic Modul I Total 56 IV Numrul de credite 5

Numrul orelor pe semestru/activitati C S L 28 28

Categoria formativ a disciplinei DF-fundamental, DS-de specialitate, DC- complementar, Categoria de opionalitate a disciplinei: DI- obligatorie, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ)

DS DI

Discipline Anterioare

Obligatorii
(condiionate)

Psihologia educatiei Pedagogie

Recomandate
ntelegerea i utilizarea adecvat a limbajului specific pedagogiei pentru organizarea predrii cunostielor de specialitate. Formarea capacitii de a operaionaliza corect obiectivele leciilor de istorie, istoria artelor, cultur civic Formarea deprinderilor de a analiza corect principalele documente colare pentru folosirea lor adecvat la catedr. Formarea capacit ii de a proiecta activit i de nv are bazate pe analiza rselor istorice Cunoaterea principalelor metode de predare-nvare i a modalitilor specifice de a le utiliza n leciile de istorie, istoria artelor, cultur civic. Formarea deprinderilor de tratare difereniat a elevilor n cadrul leciei, promovnd munca pe grupe i munca independent. Iniierea studentilor n activitatea de proiectare a documentelor colare (planificare anual i semestrial, proiectul unitii de invatare, proiectul de lecie) Cunoa terea metodelor i tenicilor de evaluare a rezultatelor colare ale elevilor. Tema Nr. ore Tema 1. ISTORIA/CULTURA CIVIC VZUTE CA DISCIPLINE COLARE 1. Raportul ntre logica tiinei istorice, a culturii civice i logica didactic 2. Locul istoriei/ culturii civice n planurile de nvmnt 3. Repere n elaborarea programelor, contribuia istoriei culturii 2 civice la profilul de formare al elevilor Tema 2. PROGRAMELE DE ISTORIE/ CULTUR CIVIC 1. Prezentare general; principii de constituire 2. Structura programelor de istorie i cultur civic pentru diferitele niveluri ale nvmntului preuniversitar 2

Obiective

Coninutul tematic al cursului (descriptori)

3. Elemente obligatorii si elemente facultative ale programei colare Tema 3. PROIECTAREA ACTIVITII DIDACTICE: DOCUMENTE DE PROIECTARE 1. Rolul fiecrei componente a programei pentru orientarea activitii profesorului 2. Tipuri de lecii i modele de structurare a leciilor 3. Documente de proiectare a. Planificarea anual b. Planificarea calendaristic (semestrial) 2 c. Proiectul unitii de nvare d. Proiectul de lecie 2 Tema 4. PROBLEME SPECIFICE DIDACTICII ISTORIEI I CULTURII CIVICE 1. Locul surselor istorice n proiectare: A. a. Sursele istorice: (definire, clasificare), b. Selectarea surselor istorice c. Analiza surselor primare 2 B. Istoria oral ca surs istoric: etape i cerine metodice n realizarea unui interviu 2. Abordarea problemelor controversate i sensibile ale istoriei: a. Definiie, competene necesare elevilor; b. Strategii utilizate la clas c. Recomandri cu caracter metodic 3. Principul multipersprectivitii n predarea istoriei (culturii civice): a. Defini ie, b. Modalit i de aplicare, c. Aspecte didacticometodice 2 Tema 5. METODELE DIDACTICE UTILIZATE N PREDAREA ISTORIEI/ CULTURII CIVICE 1. Clarificri conceptuale; 2. Clasificarea metodelor; 3. Descrierea si aplicarea principalelor metode n predarea asimilarea cunotinelor de istorie/ cultura civica. A. Metode centrate pe studiul surselor: nvarea prin descoperire; 2 B. Metode bazate pe comunicarea oral, scris i vizual: metode conversative, metodele expozitive, metode demonstrative 2 C. Metode, tehnici i procedee care antreneaz nvarea activ, diferenierea nvrii i nvarea prin cooperare: studiul de caz, problematizarea, 2 D. metodele gndirii critice 2 Tema 6. INTEGRAREA MANUALULUI COLAR N ACTIVITATEA DE PREDARE- NV ARE- EVALUARE; NOILE TEHNOLOGII DE INFORMARE I COMUNICARE; SURSELE ISTORICE I INTERNETUL 2 Tema 7. EVALUAREA NV RII ISTORIEI / CULTURII CIVICE 1. Defini ie, func ii pedagogice, tipuri de evaluare, opera ii n evaluare, metode de notare; 2. Metode i tehnici de evaluare: A. Metode tradiionale de evaluare (probe orale, probe scrise) 2 B. Metode alternative de evaluare (observare sistematic a comportamentului elevilor, eseu, referat, proiect, investigaie, portofoliu, autoevaluare). 2 Avantaje i limite ale metodelor tradiionale i alternative de evaluare 3. Testul docimologic: tiplogia itemilor; competene vizate prin diferii itemi; limite i avantaje ale diverselor tipuri de itemi ; Competene vizate prin diferii itemi; avantaje i limite ale diverselor tipuri de itemi. 2 Continutul tematic al Tema nr1. Analiza documentelor curriculare

seminarului

1. Planuri cadru pentru nv mtul general, pentru nv mntul liceal 2. Programele curriculare ( Istorie, Cultur civic) pentru gimnaziu i cele pentru liceu 2 Tema nr. 2 Obiectivele predrii istoriei 1. Obiective cadru, de referin / Competen e generale, specifice 2. Opera ionalizarea obiectivelor n lec ia de istorie / cultur civic 2 Tema nr. 3: Tipuri de lec ii i modele de structurare a lec iilor Documente de proiectare: planificri, proiecte ale unit ilor de nv are, 2 proiecte de lec ii 2 Tema nr. 4: Probleme specifice didacticii istoriei/ culturii civice Analiza i interpretarea surselor istorice 2 Strategii de abordare a problemelor controversate i sensibile ale istoriei/ societ ii; Multiperspectivitatea n predarea istoriei/ culturii civice 2 Tema nr. 5. Metode didactice utilizate in predarea istoriei/ culturii civice 1. Invatarea prin descoperire, studiul de caz, problematizarea 2 2. Conversatia, dezbaterea, brainstorming, Philips 6/6 2 3. Expunerea, demonstratia, modelarea, invatarea programata 2 4. Metodele gandirii critice 2 Tema nr. 6 Analiza manualelor istorie / cultur civic; lec ii de istorie n sistemul AeL 2 Tema nr. 7 Evaluarea nv rii istoriei/ culturii civice 1. Elaborarea unor probe de evaluare pentru teme de istorie/ cultur civic 2 2. Nivele n evaluarea referatelor; evaluarea proiectelor i a portofoliilor 2 3. Elaborarea i analiza unor teste cu tipuri diferite de itemi 2 Prelegerea, prelegerea intensificata, explicatia, conversatia, problematizarea, demonstratia, eseul de cinci minute/ studiul de caz, invatarea prin descoperire, exercitiul, mozaicul, controversa academica, ganditi, lucrati in perechi, comunicati, turul galeriei E 40% 35% 25%

Metode de predare / seminarizare

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrari de control) Stabilirea notei finale (procentaje) - rspunsurile la examen/colocviu/lucrari practice - activitati aplicative atestate /laborator/lucrri practice/proiect etc - teste pe parcursul semestrului - teme de control

Cerine pentru evaluare :

Minimale (pentru nota 5) opera ionalizarea obiectivelor, descrierea a minim trei metode de predare- nv are, enumerarea metodelor gndirii critice, cuno terea cerin elor de ntocmire a proiectului de lec ie, ntocmirea unui test Cerine pentru nota 10: analiza obiectivelor cadru, de referin , opera ionale i evide ierea legturii dintre ele; aplicarea oricarei metode didactice n activit i concrete de nv are a istoriei/ culturii civice; realizarea planificrii semestriale, a proiectului unit ii de nv are i a proiectului de lec ie, descrierea metodelor tradi ionale i complementare de evaluare ; ntocmirea unui test de evaluare i precizarea tipurilor de itemi utiliza i

Bibliografia

Minimal obligatorie: Metodici de predare a istoriei/ culturii civice 1. Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu, Predarea istoriei si educatia pentru cetatenie democratica: demersuri didactice inovative, Editura Educatia 2000+, Bucuresti, 2006. 2. Alexandru Gheorghe i col., Metodica predrii istoriei n nvmntul preuniversitar, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova, 2000. 3. Tnas Gheorghe, Metodica predrii- nvrii istoriei n coal, Editura Spiru Haret, Iai, 1998. 4.Felezeu Clin, Metodica predrii Istoriei, Editura Presa Universitar Clujean, 1998, 2000. 5. Sorina Paula Bolovan, Didactica istoriei, Editura Presa Universitar Clujean, Cluj- Napoca, 2007. 6. Radu Dasclu, Vasile Voinescu, Didactica specialit ii. Educa ia i cultura civic, Editura Arves, Craiova, 2006. Anexe curriculare : 1. Cerchez M. i col., Programe colare pentru clasele a V a a VIIIa, ( vol. 6). Aria curricular Om i societate, CNC/ MEN, Bucureti, 1999. 2. *** M.E.N./CNAM, Alegerea manualelor, Editura Spiru Haret, Iai, 1999. 3. ***M.E.C./ CNC, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor colare din aria curricular Om i Societate, Bucuresti, 2000. Complementar: 1. Cpi Laura, Cpi Carol, Tendin e n didactica istoriei, Editura Paralela 45, Pite ti, 2005. 2. Robert Stradling, S n elegem istoria secolului XX, Editura Sigma, Bucure ti, 2002. 3. Cerghit Ion, Metode de nvmnt, EDP, Bucureti, 2006. 4. Neacu Ioan , Metode i tehnici de nvare eficient, Editura Militar, Bucureti, 1992. 5. Paun, Stefan, Didactica istoriei, Editura Corint, Bucuresti, 2003. 6. Maria Eliza Dulam, Elemente de didactic. Teorie i aplica ii, Editura Clusium, Cluj- Napoca, 2008. Planuri cadru de inv mnt pentru nv mntul obligatoriu i pentru nv mtul liceal, programele de istorie i cultura civic, manuale alternative de istorie i cultur civic, prezentri n power- point, proiecte ale unor unit i de nv are i proiecte de lec ii pentru istorie i cultur civic Grad didactic, titlul, prenume, numele Semntura

Lista materialelor didactice utilizate n procesul de predare:

Coordonator de Disciplin

Lector univ. dr. Gabriela GRUBER

Legenda: SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activitati tutoriale, AA-activitati aplicative aplicate